Ćwiczenia wskazane poniŜej podzielić moŜna na dwie grupy

Transkrypt

Ćwiczenia wskazane poniŜej podzielić moŜna na dwie grupy
Ćwiczenia wskazane poniŜej podzielić moŜna na dwie grupy:
GRUPA A
Zadanie wzięte z (bardzo licznych) dostępnych na rynku podręczników logiki. W ich
wypadku naleŜy odnaleźć wskazaną ksiąŜkę – w niej zaś odpowiednie ćwiczenie.
GRUBA B
Zadania opisane poniŜej w całości.
Zawsze wskazane jest wykonywania ćwiczeń naleŜących do obu grup. Lista zdań moŜe być
na bieŜąco uzupełniana o kolejne – dlatego warto teŜ od czasu do czasu sprawdzać starsze
pliki.
TEMATY 1 i 2: Zdanie w sensie logiki, wypowiedź performatywna, zdania i uŜycie
zdania, błędy logiczne w zdaniach i wypowiedziach
Polecenie-1
W zamieszczonym poniŜej fragmencie odezwy „Nie podwójnym podatkom” wskaŜ zdania
uŜyte performatywnie, określ, czy w danym wypadku mamy do czynienia z jawnym
performatywem o typowej dla performatywu formie.
„W dniu 7 listopada 2007 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym uznał zarzuty
Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego i orzekł o niekonstytucyjności
przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyłączających moŜliwość
odliczania składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz społeczne zapłaconych za granicą od
polskiego podatku z tytułu działalności wykonywanej poza granicami Polski.
Trybunał orzekł, iŜ "równowaga budŜetowa nie moŜe być utrzymywana kosztem
mniejszościowej grupy podatników" oraz stwierdził, iŜ zaskarŜone przepisy są niezgodne
z art. 2 Konstytucji statuującym zasadę demokratycznego państwa prawnego,
urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej oraz z art. 32 Konstytucji,
stanowiącym o równości wszystkich wobec prawa.
ZaskarŜone przepisy mają jednak obowiązywać do 30 listopada 2008 r., by dać
ustawodawcy czas na wymaganą istotną zmianę systemu podatkowego. W związku z
tym, dopiero w rocznym rozliczeniu podatkowym za rok 2009 będzie moŜna odliczyć
składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zapłacone między innymi w Niderlandach.
Celem szybkiej realizacji orzeczenia TK, szef klubu parlamentarnego PO Zbigniew
Chlebowski zapowiedział, iŜ jednym z pierwszych projektów ustaw w nowym Sejmie
będzie nowela ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na mocy której Polacy
mogliby korzystać z nowych rozwiązań juŜ od 1 stycznia 2008 r.
Bardzo cieszy nas fakt zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich problemami
Polaków pracujących za granicą, prospołeczne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego
oraz otwarte podejście do kwestii nowelizacji ustawy o PIT przedstawicieli zwycięskiej
partii politycznej. Aby jednak w pełni uzdrowić polski system podatkowy konieczne są
zmiany natychmiastowe i kategoryczne, dotyczące nie tylko kwestii odliczania składek na
ubezpieczenia społeczne od podstawy opodatkowania, ale przede wszystkim krzywdzącej
metody unikania podwójnego opodatkowania.
Dlatego teŜ pragniemy zaapelować do polskiego rządu o jak najszybszą renegocjację z
rządem Królestwa Niderlandów dwustronnej umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania oraz o wyjście z inicjatywą ustawodawczą i przedłoŜenie nowemu
Sejmowi projektu znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
zawierającego zmiany dotyczące zarówno odliczania składek płaconych przez Polaków za
granicą, jak i sposobu rozliczania z polskim fiskusem dochodów uzyskanych za granicą.
***
W związku z tym, My - Polacy w Holandii, organizujemy akcję zbierania podpisów pod
petycją do Premiera RP, biorąc przykład z rodaków w Wielkiej Brytanii oraz licząc na
podobny sukces.
Do poparcia naszych działań zachęcamy wszystkich, którym poruszony problem nie jest
obojętny! Zarówno tych, których dotyczy on teraz bezpośrednio lub moŜe dotyczyć w
przyszłości, jak i tych, którzy uwaŜają naszą inicjatywę za słuszną i potrzebną społecznie!
Zwolennicy naszej akcji są mile widziani jako patroni, pomysłodawcy, sponsorzy i
wolontariusze, zarówno z Polski, z Holandii jak i z innych krajów. Zapraszamy kaŜdą
osobę, grupę społeczną, organizację, stowarzyszenie i firmę, a takŜe wszelkie media i
instytucje, chętne zaangaŜować się w naszą akcje, do kontaktowania się z nami.”
Polecenie-2
Dla kaŜdego odnalezionego w „Odezwie…” performatywu podaj przykład takich
okoliczności jego uŜycia, w których byłby on performatywem niefortunnym (niewypałem lub
naduŜyciem).
Polecenie-3
Znajdź w powyŜszym tekście zdanie w sensie logiki, którego wartość logiczna nie jest nam
obecnie znana.
Polecenie-4
WskaŜ w tekście przykłady 3 zdań okazjonalnych (uŜytych konstatywnie lub performatywnie)
i określ, jakich parametrów kontekstowych potrzebujemy do ich interpretacji.
Polecenie-5
Znajdź w powyŜszym tekście tyle usterek logicznych, ile potrafisz – opisz precyzyjnie ich
charakter. Jeśli są to usterki logiczne właściwe zdaniom, określ, czy dotyczą one takŜe uŜyć
zdań (w tym konkretnym tekście).
Polecenie-6
Jakiego rodzaju usterkami logicznymi cechują się poniŜsze zdania? Opisz ich charakter. (1-8:
autentyczne uwagi z dzienniczków szkolnych, 9-22: autentyczne fragmenty wypracowań).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kowalska i Józwiak nie chcą podąć swego nazwiska.
Rozmawiałam z nią i nie dala mi dojść do słowa.
Nie wiesza się w szatni.
Bije kolegę po dzwonku.
Syn lata z gołym brzuchem po błocie.
Linieje w sposób nieprzytomny.
Oślepia światłami nauczycieli
Zdemolował salę wraz z kolegą.
Do ludności w Balladach Mickiewicza zaliczamy nie tylko pojawienie się rusałki, ale i
równieŜ jęki chłopa pod jaworem.
10. Litawor, widząc śmierć GraŜyny, rzuca się na stos, a ona czyni to samo.
11. Ksiądz Robak strzelił do niedźwiedzia, który zwalił się z hukiem i nie czekając na oklaski
pobiegł do domu.
12. Reymont pokazuje, jak chłopów do miasta ciągnęły maszyny
13. Danusia ratując Zbyszka przed napaścią dzikiego zwierza, zabiła go.
14. Maćko galopował na koniu aŜ z pyska ciekła mu ślina.
15. Jagienka kochając Zbyszka odrzuciła jego zaloty.
16. Lady Makbet opierała się na mordzie.
17. Dopiero na ostatniej wycieczce nauczyłem się odróŜniać wronę i gawrona od siebie.
18. śyrafy jedzą drzewa.
19. Czechy i Słowacja leŜą pod Polską.
20. Przykładem zaboru pruskiego był Drzymała i jego wóz.
21. Bił swoją Ŝonę, z którą miał dzieci przy pomocy sznurka.
22. Korsarze wyjeŜdŜali na bezludne wyspy i łapali niewolników.

Podobne dokumenty