Pytania dot. przetargu 2

Transkrypt

Pytania dot. przetargu 2
ł;pl!iruĄ f'f,ffiECK$
4; ':\ i'' ]|i,''r-v' i[(oń'Sl'1Ż
,rl 77 'iU] ,':; j: |łr.i1 Ą'a3'l?'5Ą
;r1c;11' lr31r1 -i219
ff
\':.I '.. :':l-S9l
sprawy: zP .27I.3.2014
Izbicko, 2014-10-03
Pytania dotyczące przetargu (2)
dotyczy: ,,Przebudowa Stacji Wodociągow€j w Siedlcu wraz z budową zbiornika na
wodę pitną i budową magistrali wodociągowej Siedlec_Sprzęcice'l
Numer sprawy: 2P.27 1,3.2014
Gmina Izbicko informuje, że wpłynęty pytania dotyczące w/w
nieograniczonego.
przetargu
I. W załącznikach brak projektu AKPiA a szczególnie chodzi o stronę komunikacji z
stanowiskiem monitorowania stacji.Wiemy,Że mają być wysyłane komunikaty w
formie SMS-ów'ale nie wiemy jak będzie monitorowana ptaaa prZęZ transmisję
GPRS.Czy przygotowanie stanowiska monitoringu leży po stronie Zamawiającegó
czy Wykonawcy?
odp.: Szczegółov,y opis systemu monitoringu został przedstawiony w projekcie
wykonawc zym cz. Elektryczna. opis został opublikow any na stronie
www.bip.izbicko.pl
Monitoring naleŻy wprowadzić do istniej ące go systemu u Zamawiającego.
2. Czy zamawiajacy uzna spełnienie wymogów określonychw specyfikacji w zakresie
doświadczenie poprzez wykonanie tozsamej inwestycji (identyczny
wykonania
",
robót), j ednakze warto Ó zamówieni a doty cząc a budowy/przebudowy'uk
stacj i
uzdatnianiawody wrazZe zbiornikiem wody ołacznej war1ości a00 iyś.złbrutto?
odp.: .: Zamawiąący informuje,iŻp1tanie nie dotyczy wyjaśnieńtreściSIWZ w
zwtękuztymnazadane pytanie w myślustawy zamówień publicznych nie udzieli
odpowiedzi gdyżwiąŻe się to z ooeną.
Ś
7'cgt'}spiŁa
Grz *qr|,,W ĄoBrEk