warunki_gaz_pit_2_3.

Transkrypt

warunki_gaz_pit_2_3.
I I 2 Mie.jsceusfuowania gazomierza: wraz z pt rrktem przyl4czeniowym,
I L3. Typ gazomierza:Gazomierze miechowe G_4, szt. l;
I L4. Rozstawkr6ic6w gazomieEa: 130
[mm];
1| 5 -stacjaredukcyjlro-pomiarowapowinna odpowiadai no,.om
zN-c-4 r20-4 i 22.:
I L6. Innewymagania:MontaZ instalacji redukcji cisl|ieniao przepustowosci
do l0 m3/h
l2' GranicQwiasno.ci sieci gazowej Karpackiego
operatora systemu Dystrybucyjnego stanowi: kurek growny
na
przytEczugazowym (zainstalowanyj ako pierwszy
kurek od strony gazoci4gu).
l3 Przyl4czelpodziemne odcinki instaracji powinny byc
zaprojektowanei wykonane,w trybie okreslonymprawern
budowla'ym, zgodnie z Rozporz4dzeniemMiniska
Gospodarki z dnia 30 lipca 200ir. w sprawie warunr(ow
technjcznych jakim powinny odpowiadai sieci gazowe (Dz.
IJ. z 2001r. Nr 97 poz. 1055) w oparciu
o dokumentacjQtechniczn4 na.lct6r4 uzyskano prawomocne
pozwolenie na budowq lub zgloszeniena roboty
budowlanenie objqtepozwoleniemna budowp.
i4 wewnQtrzna instalacja gazowa powinna byi
zaprojeklowana i wykonana w trybie okreslonym prawem
budowlanym,zgodnie z wymogami Rozporz4dzeniaMinistra
Infrastruktury z dnia l2kwietaia 2002r. w sprawie
w sprawrewarunkdw technicznych,jakim powirury
odpowiadai budynki i ich usltuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr
75 poz 690) ze zmianami (D?. u. z 2004r. Nr 109 poz.
I 156) w oparciu o dokumentacjQtechniczn4 na Kror{
uzysKaoo
prawomocnepozwoleniena budowg.
I5
16
DokumentacjQprojektow4 nalezy uzgodnii we wlasciwym
terenowo Rejonie Eksploatacji siecj w zarcresre
rozwiqzantechnicznych budowy gr*[email protected]
oraz pomiarupaliwa gazowego.
Projektowana oplata za wykonanie pr4rqczenia,
okesrona na podstawie aktualnie obowi4zuiqcej
raryf,,
kalkulacji zakladu Gazowniczego wyniesie l 620,00
zr nettroprus podatek VAT, wg stawki obo*^,4"u.14"".1
*
dniu wykotrania przyl4czenia Koszt wykonania przylqczenianie
ooe.Jmulenakladdw na zakup imontaz szafkj
jmapy do cel6w projekowych.
gazowe1
l?
Projeklowanaoplata za wykonanie przy!4czenia
moze ulec zmianie. wraz ze zmian4zasad finansowanra
przy-l4czei,zmian4lub zwiqkszenie- p."iwidy*unego
-t "ru *""o*"go
.^
prz,vt4czenra.
18. Oplata za przyl4czenieokrejlona zostanie
,* u.oriiu o ffii"""ni".
l9 zakres pr4l4cze,^ia obejmuje wykonanie
dokumentacjiproiekowej i uzyskaniedokumentuokeslonego
prawem
budowlanym' wykonanie przy!4czenia,nadzor nad jelo
reariTaci4}raz wi4czeniedo czynnej sieci gazowe;
oraz
montaz gazomrerza wraz z instalacjq redukcji
ciinienia.
t'
to sieci urz4dzenia i instalacje musz4 spelniai
wymagania techniczne i eksploatacyjne
:;:fi;r;"
l0.l Bezpieczensrwo
funkcjonowaniasysremugazowego,
20'2 Zabezpieczenie systemu gazowego przed
uszkodzeniami spowodorvanymi niewlasciw4 prac4
przyr4czonychurz4dze6,
203 zabezpieczenteprzyl4czonychurz4dzef,
instalacji przed uszkodzeniamiw przypadku
awa.i lub
wprowadzenia
ograniczefiw poborzeIubdostarczaniu
paliwgazowycn.
2 t . Realizaciaprzyl4czeniado sieci gazowejmoze
nast4piipo przedlo2enru
zapewnienia
dostawgazui zawarctu
umowy o przyrqczeniena pisemny wniosek
Klienta i otizymaniuna rzecz zakraduGazowniczego
zgoo
w{aicicielidzialek,przezktdreprzebiegac
bEdzieg azoci4g/przyrqcze,bpd4cych
we wradaniuos6brrzecich.
2 2 w przypadku
zmianyparametr6wodbiorupariwagazowego
nalezyponownlewystqpiiz wnioskiemo okeslenie
nowychwarunkowprzyl4czeniado siecigazowej.
2.i. w przypadkurezygnac-ii,przed uprywem
roku, z ubieganiasig o przy.i4czenie
do sieci gazowejprosimy
o nlezwloczne
poinformowanie
naso tym fakcie.
2 4 warunki przyl4czeniase wazne przez
okes l2 miesiEcyod dnia ich wydania,to jest
do dnia
2008-ll-01,
2 5 . Warunkiprzyl4czenia
sporzqdzono
w dw6chegzemplarzach,
w tymjedendla Klienra.
2 6 . Zal4cznikdo niniejszychwarunk6wprzyl4czenia
do siecigazowej,stanowirnformacjao zasadachprzyr4czenia
orazWnioseko zawarcieumowyo przyl4czenie.
2'7. Klauzule:
,1,I
PRZEDSIEBIORSTWO
GAZOWNICZE
)/3