pobierz stronę jako plik pdf - Biuletyn Informacji Publicznej GUS

Transkrypt

pobierz stronę jako plik pdf - Biuletyn Informacji Publicznej GUS
Biuletyn Informacji Publicznej GUS
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
starszy księgowy ds. obsługi finansowo-księgowej Urzędu oraz współpracy z ZUS
08.04.2015
Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko
starszy księgowy
ds. obsługi finansowo-księgowej Urzędu oraz współpracy z ZUS
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, ul. Spokojna 1, 65-954 Zielona Góra
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
●
naliczanie wynagrodzeń pracowników (prowadzenie indywidualnych kart wynagrodzeń), zasiłków, premii, a
także innych należności wynikających ze stosunku pracy. Terminowe sporządzanie list płac, obsługa
programów księgowych,
●
prowadzenie rejestru kart zasiłkowych, naliczanie i rozliczanie składek społecznych, zdrowotnych i na
Fundusz Pracy, sporządzanie miesięcznej deklaracji DRA w programie Płatnik, w tym raportu RCA, RSA i
RZA (rozliczenie z ZUS). Rejestrowanie ZZA i wyrejestrowywanie ZWUA osób wykonujących umowy
zlecenia (w tym spisy powszechne),
●
prowadzenie obsługi księgowej PKZP, ubezpieczenia pracowniczego w PZU (miesięczne sprawozdania) ,
rejestru list płac, zestawień obniżonych składek zdrowotnych, rejestru zużycia paliwa oraz środków
trwałych i wyposażenia. Sporządzanie Rp-7 (w celach emerytalno-rentowych),
●
kontrola formalno- rachunkowa wszelkich list wypłat, a także dokumentów źródłowych gotówkowych i
bezgotówkowych.
Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
●
praca w siedzibie Urzędu.
●
użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
●
wymuszona pozycja ciała.
●
oświetlenie sztuczne i naturalne.
●
praca przy monitorze ekranowym.
●
brak windy.
●
przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne
●
wykształcenie: średnie ekonomiczne,
●
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata pracy w komórce finansowo-księgowej, znajomość przepisów
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, szczegółowych zasad oraz trybu postępowania
w sprawach rozliczania składek i wypłaconych zasiłków.
●
pozostałe wymagania niezbędne:
●
obsługa programów finansowo-księgowych,
●
umiejętność obsługi komputera,
●
umiejętność organizacji pracy,
●
dyspozycyjność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
●
życiorys i list motywacyjny,
●
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
●
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
●
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
●
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
●
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu
obywatelstwa polskiego,
●
kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe .
Termin składania dokumentów: 13-04-2015
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
ul. Spokojna 1
65-954 Zielona Góra
Wydział Kadr i Szkolenia, pok. 314
Inne informacje:
Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumentów aplikacyjnych nie odsyłamy. Prosimy o odniesienie się do wszystkich wymagań zawartych w
ogłoszeniu. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru,
o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (68) 3223131.
Tagi
praca rekrutacja oferta pracy
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Dorota Kabzińska-Galas (Urząd Statystyczny w Zielonej Górze)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 07.04.2015
Publikacja informacji: 08.04.2015 08:30
Aktualizacja informacji: 16.09.2015 12:47
Sprawdź historię zmian