zarzadzenie nr 7/06

Komentarze

Transkrypt

zarzadzenie nr 7/06
!V(tJ I !. 'rifr rl
ZARZADZENIENR 7/06
w O J T A G M T N Yx o b y t . i c ,
zdnir06Erm2006a
o diui?
[email protected] tuNitl
i o\4b dop"tga,rch do i4owjr
"i.h*rt.h
e U4n i. Gdn, XobrMM oznuzon. Alush"mAFNti ,,2IS|RZE?ON|:'
Na podsawi€ rt 26 usl I Unavy z dnia 22 stycai! 1999r. o @hronieinfomacji
niejaMych (reLsrjednolity Dz. U z dajt 7 p^ilzi'nika 2005 rota Nr 196 poz 16ll z
.ott4dza
s i n c o" a . l c l " j e
w wyk&ie slanowiski [email protected] do infom&ji niejaeych w Uzqdzie cniny
[email protected] kl'@14 ,,POIIFNE, suro{iqpym [email protected] Nr I do Zazadznia Nr 52lcja
woj'a GminyxobvlnM / dnia7 lip( a ?0o.4I q sp'aweotreienia {doMrt I Uurdzie M int
Kobylnicqhory(h slonanie mor rq(4cs,9/ donqpem
do,ntom,j' re a*1)ch.zmienion;
zarz4dzenienNr 69/04Wojtacminy Kobylnimz dniaI 7 lisropada
2004. sk€Slasie!p E 4,8,9
,,4 Gl6My ksiego*a Im.a NARLOCII
,3 L6!€krord, ewidencjilddnosi1ftesKOwAlsK{
,,9 Siaisra Dmia. AWTERUSZKO"
w wykuie s|arowisk i osb dopusczonfch do [email protected]
ni.jswnych w Uzedzie cniny
Kobylni.a omaone [email protected]14 .ZASTRZFZONE", steowi4cym nl4.znlk Nr 2 do Z{zadzqia
Nr 52104 w6jla Ghi.y Kobyl.i€ 2 <lnia 7 [email protected] 2004 r w sprawie okrjtenia sleo*hk w
Uradzic Gdiny Xobylnic4 k6tch
rykondie moze l4czyi sie z doslqpen do 'nfomacji
ni.jdMyc\ frienior€ zeqdzenien Nr 23105W6jra cnidy Kobytnico z dnia ol mda 2oo5 .,
zdz4dz€ni€m Nr 33/2005 z dnia 25 lTiehi. 2005 r, Zaru4dzenienNr 33/05 z dnia ]o tislopada
2005r sk€3lasie lp M5,l7,l3,t9,24wbrmieniu:
,, 5 Drrekor zspolu Szkol w Kobylnicy Mno$aw SA\IICKI '
,.17 Sl&tysla Stra:y Cninn.j Kobylnica - RadoslawREJKOWSKI
,,13 Slatlna Srazy Gnimej Kobylnica - IoannaBUDMCKA'
,,19. Sta-:ystaSr.azyGmiiiej Xobylniq Sylwia JENTDRUSZKO
,
,,24 Sutlsta Stmzy Chini€j Kobylnia AnnaZA{ASZEWSKA '
$3
za-z4dzenievchadn
w tyciez dniem
podpie.ia

Podobne dokumenty