KARTA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W dniu 21 lutego 2008 r. w

Transkrypt

KARTA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W dniu 21 lutego 2008 r. w
KARTA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW
W dniu 21 lutego 2008 r. w Ministerstwie Gospodarki odbyło się spotkanie
konsultacyjne
na
temat
Small
Business
Act
(SBA
-
karta
małych
przedsiębiorstw). ZRP reprezentowały Elżbieta Lutow i Halina MatejekCaban.
Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w ramach (SBA) – w
sprawie przygotowania pakietu inicjatyw mających na celu stymulowanie
wzrostu i rozwoju sektora msp na poziomie gospodarki europejskiej.
Zaproponowano m.in. przygotowanie instrumentów dot.: zwolnień msp z
części wymogów prawnych, ułatwienia dostępu do kapitału, wzmocnienie
postaw
przedsiębiorczych
w
społeczeństwie,
zapewnienie
odpowiednio
wyszkolonych pracowników, ułatwienie dostępu msp do rynków trzecich, do
rynku zamówień publicznych, wzmocnienie kapitału zewnętrznego, w tym
szczególności nastawionego na finansowanie inwestycji o charakterze
innowacyjnym oraz ochronę środowiska.
Rząd
zamierza
wypracować
stanowisko
Polski
do
projektowanego
dokumentu. Niezbędna jest opinia m.in. organizacji gospodarczych, w tym w
szczególności reprezentujących msp z propozycjami rozwiązań na szczeblu
europejskim poprawiających działalność msp. Propozycja strony francuskiej
zmierza
do
rozszerzenia
definicji
msp,
zakładając
zwiększenie
maksymalnego poziomu zatrudnienia w tej kategorii przedsiębiorstw z
250 do 500.
W
tej
sprawie
większość
uczestników
spotkania
wypowiedziała
się
negatywnie z uwagi na znaczne różnice regionalne na szczeblu unijnym.
Ministerstwo oczekuje, m.in. od organizacji gospodarczych, stanowiska w tej
sprawie popartego mocnymi argumentami. Przedstawiciel ZRP postulował
zebranie
przez
Ministerstwo
Gospodarki
danych
statystycznych
nt.
usytuowania msp, w tym głównie firm mikro na tle poszczególnych
gospodarek krajów unijnych (np. pozyskanie informacji o udziale małych
przedsiębiorstw wśród firm prowadzonych przez osoby fizyczne). Informacje
te byłyby bardzo przydatne organizacjom przedsiębiorstw do argumentacji
przeciwko poszerzeniu definicji msp (z uwagi na specyfikę Polski – aż 95%
firm osób fizycznych, to zatrudniające do 5-ciu pracowników).
Ministerstwo oczekuje przygotowania propozycji odpowiedzi na tematy
zawarte w kwestionariuszu przygotowanym przez Komisję Europejską. Są to
m.in.
najważniejsze
legislacji
do
potrzeb
problemy
msp,
dotykające
wspierania
msp,
postaw
sprawa
dostosowania
przedsiębiorczych,
czy
gospodarki opartej na wiedzy. Zostaną one uwzględnione w stanowisku
strony polskiej – przekazanym do Komisji Europejskiej.