w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Kazimierza Patera na

Transkrypt

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Kazimierza Patera na
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lidzbark Warmiński
Akt prawny
Ogłoszono 2013-06-04 12:11:28 przez Admin Super
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Kazimierza Patera na
działalność Wójta Gminy Lidzbark Warmiński.
Numer aktu: XXX/258/2013
Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy
Data podjęcia: 2013-05-29
Data wejścia w życie: 2013-05-29
Status: Obowiązujący
Informacje dodatkowe:
§ 1.
Po zapoznaniu się ze skargą Pana Kazimierza Patera na działalność Wójta Gminy, dotyczącą
sprzedaży w drodze przetargu budynku byłej szkoły w Łaniewie, Rada Gminy Lidzbark Warmiński
uznaje skargę za bezzasadną.
Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/258/2013
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 29 maja 2013 r.
Dnia 15 marca 2013 r. do Urzędu Gminy wpłynęło pismo z Biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
informujące o wpłynięciu w dniu 1.03.2013 r. skargi Pana Kazimierza Patera zam. Łaniewo 31,
11-110 Lidzbark Warmiński .W części skarga dotyczyła działalności Rady Gminy
a w części dotyczyła działalności Wójta Gminy Lidzbark Warmiński. Skarga w tej części zgodnie z
art. 231 w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 261) została przesłana Przewodniczącemu Rady Gminy
Lidzbark Warmiński.
W swej skardze P. Kazimierz Pater zarzuca Wójtowi Gminy pośpieszne ogłoszenie w dniu 18.01. b.r.
II przetargu na sprzedaż budynku po zlikwidowanej szkole w Łaniewie i obniżenie ceny tej
nieruchomości o 200.000 zł – już 2 dni po nieskutecznym I przetargu.
Jak napisał skarżący „działania takie uprawdopodabniają domniemanie, że budynek szkoły już ma
nabywcę, tylko trzeba było obniżyć cenę” Ponadto skarżący jak napisał zgodnie ze stanowiskiem
1/2
Kuratora Oświaty w Olsztynie – jeszcze raz namawia do zastanowienia się nad powstrzymaniem
procedury sprzedaży budynku po byłej szkole w Łaniewie i zagospodarowanie jej w sposób zgodny z
oczekiwaniami społecznymi.
Skarga P. Kazimierza Patera na działalność Wójta Gminy Lidzbark Warmiński dotycząca
sprzedaży w drodze przetargu budynku byłej szkoły w Łaniewie była już rozpatrywana na Sesji Rady
Gminy Lidzbark Warmiński w dniu 14 lutego 2013 r. – uchwała Nr VVVII/230/2013. Rada Gminy
uznała skargę za bezzasadną.
Zarzuty zawarte w skardze z dnia 1.03.2013 r. co do pośpiesznego ogłoszenia II przetargu na
sprzedaż budynku po zlikwidowanej szkole oraz obniżenie ceny wywoławczej „stosownie do
oczekiwań rzekomego nabywcy tej nieruchomości” są bezpodstawne.
Zgodnie ustawą z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami(Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.
651 z późn.zm.)jeżeli I przetarg zakończył się wynikiem negatywnym przeprowadza się II przetarg a
Wójt może obniżyć cenę wywoławczą nieruchomości.
II przetarg który odbył się dnia 4.04.2013 r. również zakończył się wynikiem negatywnym, tak więc
zarzut że obniżenia ceny stosownie do oczekiwań rzekomego nabywcy okazała się bezpodstawny.
2/2