wiosennego numeru kwartalnika Gol

Komentarze

Transkrypt

wiosennego numeru kwartalnika Gol
2
GOL
UCHWAŁY ZARZĄDU
wiosna 2015
Uchwały Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu
Uchwała Nr XIII/90/2015
Zarządu Wielkopolskiego Związku
Piłki Nożnej w Poznaniu
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do
31 grudnia 2014 r.
2. Upoważnia się Prezesa Zarządu WlkpZPN do dokonywania
zmian i uzupełnień w planie, zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności Związku.
§2
Uchwała Nr XIII/93/2015
Zarządu Wielkopolskiego Związku
Piłki Nożnej w Poznaniu
z dnia 25 marca 2015 r.
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi ZarząduWlkpZPN.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: powołania Związkowej Komisji Odwoławczej.
Zarząd Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu na
Zarząd Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu na
podstawie & 30 ust.1 pkt 4 statutu WlkpZPN, :
&1
Przyjmuje się, celem przedłożenia do zatwierdzeniaWalnemu
Uchwała Nr XIII/92/2015
Zarządu Wielkopolskiego Związku
Piłki Nożnej w Poznaniu
z dnia 25 marca 2015 r.
Zebraniu DelegatówWlkpZPN, sprawozdanie finansoweWielkopolskiego Związku Piłki Nożnej za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2014 składające się z:
n bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku,
który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 503
podstawie & 54 ust.1 pkt 10 statutuWlkpZPN, uchwala co następuje:
&1
Powołuje się Związkowa Komisję Odwoławcza ds. licencji klubowych.
&2
w sprawie: powołania komisji
ds. opracowania regulaminu
rozgrywek.
1. Na wniosek Prezesa ZarząduWlkpZPN na przewodniczące-
Zarząd Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu na
2.1 opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia Zarządowi
go Komisji powołuje się kol. Michała Lurę.
2. Zadaniem Przewodniczącego Komisji w terminie do 15 maja 2015 r. jest:
791,29 zł;
n rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, który zamyka się nadwyżką kosztów nad przychodami w wysokości 6 235,96 zł;
podstawie & 54 ust.1 pkt 10 statutuWlkpZPN, uchwala co następuje:
&1
n informacji dodatkowej.
&2
Postanawia się wystąpić do Walnego Zebrania Delegatów
&3
1. Piotr Hajduk – Przewodniczący
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi ZarząduWlkpZPN.
2. Jankowski Mirosław - Wiceprzewodniczący
chodami w wysokości 6 235,96 zł (słownie: sześć tysięcy
3. Kajetan Olszewski – Sekretarz
dwieście trzydzieści pięć zł 96/100) z funduszu statutowego
4. Ryszard Dorożała – Członek
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
5. Jerzy Mansfeld - Członek
6. Piotr Gidaszewski - Członek
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi ZarząduWlkpZPN.
&2
&4
Zadaniem Komisji jest opracowanie i przedłożenia w terminie
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ji.
Powołuje się komisję w składzie:
WlkpZPN z wnioskiem o pokrycie nadwyżki kosztów nad przy-
&3
WlkpZPN projektu regulaminu funkcjonowania Komisji;
2.2 przedłożenie proponowanego składu osobowego Komis-
do 15 maja 2015 roku do zatwierdzenia Zarządowi WlkpZPN
&4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr XIII/94/2015
Zarządu Wielkopolskiego Związku
Piłki Nożnej w Poznaniu
z dnia 25 marca 2015 r.
projektów regulaminów rozgrywek na sezon 2015/16:
Uchwała Nr XIII/91/2015
Zarządu Wielkopolskiego Związku
Piłki Nożnej w Poznaniu
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu
pracy.
Na podstawie § 30 ust. 4 statutuWlkpZPN, ZarządWielkopolskiego Związku Piłki Nożnej postanawia co następuje:
n III ligi;
n IV ligi i niższych klas rozgrywkowych seniorów;
n klas młodzieżowych;
Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 6 statutu Wlkp. ZPN, Zarząd
n o Puchar Polski.
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej postanawia co następuje:
&3
§1
Przedłożone do zatwierdzenia projekty regulaminów powin-
Zwołuje się Walne Zgromadzenie Delegatów mające charak-
ny zawierać opinie i uwagi zainteresowanych wydziałów
ter Zgromadzenia sprawozdawczego na dzień 11 czerwca
WlkpZPN, OZPN – ów w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile oraz w
2014 r., które odbędzie się w Poznaniu przy ulicy Niezłomnych
części dotyczącej III ligi Departamentu Rozgrywek Krajowych
1 ( Dom Żołnierza ).
PZPN i Kujawsko – Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.
&4
§1
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi ZarząduWlkpZPN.
1. Przyjmuje się plan pracy Zarządu WlkpZPN na rok 2015 w
&5
treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.
w sprawie: zwołania Walnego
Zgromadzenia Delegatów.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Wlkp.
ZPN.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
www.wzpn.poznan.pl
WIELKOPOLSKIE KLUBY
GOL 3
Sokół jest ważny dla Kleczewa
Rozmowa z Markiem Wesołowskim, burmistrzem Gminy i Miasta Kleczew
Jakie znaczenie dla waszej lokalnej społeczności ma klub Sokół a
także sukcesy pierwszej drużyny
piłkarzy?
Klub wrósł w naszą tkankę społeczną
poprzez swoją kilkudziesięcioletnią
działalność. Wiele pokoleń mieszkańców naszej gminy było zawodnikami i
kibicami Sokoła. Klub przez te lata,
poprzez szereg działań, stał się ważnym
miejscem skupiającym aktywność lokalnej społeczności. Poprzez swoje programy edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży lub projekty mające na
celu walkę z patologiami społecznymi
klub stał się „instytucją obywatelską”;
jest reprezentantem naszego regionu
oraz źródłem lokalnej tożsamości. Klub
dysponuje drużynami młodzieżowymi,
a jego profesjonalny program szkolenia
owocuje tym, że grupa ponad 200 dzieci czynnie uczestniczy w zajęciach
sportowych. Oglądane przez kibiców
mecze stanowią doskonałą alternatywę sposobu spędzania wolnego czasu
naszych mieszkańców. Warto podkreślić, że działalność Klubu, jego sukcesy
w rozgrywkach ligowych i osiągnięcia
w szkoleniu dzieci i młodzieży z naszej
gminy oraz wiedza, umiejętności i doświadczenie działaczy i trenerów, są znane i wysoce cenione także poza granicami Kleczewa. Na uznanie zasługuje
fakt, że liczne grono wychowanków
Sokoła tworzy spójną i „zgraną”
społeczność. To ludzie, którzy z zaangażowaniem i pasją, dają przykład i
niejako „zarażają” piłką nożną kolejne
pokolenia mieszkańców gminy. Nie do
przecenienia jest aspekt promocji gmi-
rocznie na wspieranie sportu w gminie
Kleczew.
ny poprzez sukcesy I zespołu czy sukcesy wychowanków Sokoła, wspomnę
tutaj o Jasiu Bednarku – piłkarzu Lecha
Poznań czy jego bracie Filipie, który
jest zawodnikiem holenderskiego klubu FC Twente.
Ile środkow finansowych przeznaczyliście na klub w ostatnich latach?
Gmina Kleczew wspiera organizacyjnie i finansowo klub sportowy. Klub
o tak bogatej tradycji funkcjonuje w
naszym środowisku od kilkudziesięciu
lat i od czasu powstania samorządu zawsze mógł liczyć na nasze wsparcie.
Nieodpłatnie udostępniamy im gminne
obiekty oraz przekazujemy z budżetu
gminy kwotę ponad 380 tysięcy złotych
Czy Urząd zamierza w najbliższych latach rozbudować bazę
sportową, w tym stworzyć kolejne
boiska, w tym pełnowymiarowe ze
sztuczną nawierzchnią?
W długoterminowych planach inwestycyjnych gminy jest zamiar budowy
pełnowymiarowego boiska ze sztuczną
nawierzchnią. Taką inwestycję umieściliśmy w „Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego w latach 2014
– 2018” licząc na środki pochodzące z
„Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”.
Mam także nadzieję, że w nowym rozdaniu środków finansowych pochodzących
z Unii Europejskiej pojawią się fundusze
na dofinansowanie tego typu inwestycji.
Przyjęliśmy założenie, że w gminie Kleczew powinno być boisko o nawierzchni
sztucznej, bo stworzy to możliwości wykorzystania obiektu do profesjonalnych
rozgrywek ligowych i treningów, także
drużyn spoza Kleczewa, z czym wiąże się
dochodowość tego projektu.
Czy prywatnie interesuje się pan
piłką nożną? Uprawia pan aktywnie jakiś sport?
Tak. Kibicuję naszemu klubowi i w
miarę możliwości staram się bywać na
meczach rozgrywanych na naszym stadionie. Poza tym interesuję się grą Lecha
Poznań i meczami naszej reprezentacji.
Z form aktywności sportowej preferuję
bardzo długie spacery.

Rozmawiał: K. Napierała
Redagują: Konrad Napierała (redaktor naczelny),
Zbigniew Ruta (sekretarz redakcji) wraz z zespołem
Zdjęcia: Zygmunt Kramek i archiwum Wlkp.ZPN
Adres redakcji: 60-320 Poznań, ul. Bułgarska 17, tel. 61 851 96 08, 61 851 99 18
www.wzpn.poznan.pl, e-mail: [email protected]
Opracowanie graficzne: TS WYDAWNICTWO, e-mail: [email protected]
ISSN 1506-2600
4
GOL
WIELKOPOLSKIE KLUBY
wiosna 2015
Druga siła w Wielkopolsce
Rozmowa z Michałem Wasikiem, prezesem klubu Sokół Kleczew,
wiceprezesem Konińskiego OZPN, członkiem Zarządu Wlkp.ZPN
Panie prezesie, po co pan to wszystko robi? Z jakiego powodu, młody, dynamiczny biznesmen, angażuje swoje środki, swoj czas , swoje emocje, w budowę i utrzymywanie klubu?
19 lat temu ożeniłem się tutaj, sam pochodzę z okolic Budzisława Kościelnego, leżącego w gminie Kleczew i z początku tylko się przyglądałem piłce nożnej. Póżniej zostałem kierownikiem drużyny i wszystkiego uczyłem się od
podstaw. Nie ukrywam, że moje zaangażowanie wynikało
też z więzów rodzinnych bo moj teść Wojciech Bielawski,
jest tu już od lat działaczem i trenerem. Później gdy drużyna
i klub zaczęły mieć problemy postanowiłem się mocniej zaangażować. Był to rok 2007, nowe wybory wyłoniły nowe
władze klubu a ja zostałem prezesem. I zaczęliśmy to
wszystko układać, z konkretną wizją rozwojową. To przyniosło efekty, bo poszliśmy szybko do przodu. Pojawiły się
dobre wyniki, w tym historyczny awans do III ligi, przyszły zwycięstwa w pucharach. To wszystko sprawiało wiele satysfakcji i tak jest do dzisiaj. Cieszy mnie, że robię coś
pożytecznego dla mieszkańców, całej naszej społeczności.
Jestem prezesem już trzecią kadencję, niedawno mieliśmy
wybory, 26 lutego ponownie powierzono mi tę funkcję. W
sporcie działam już 12 lat i nie wykluczam, że ta kadencja
może być moją ostatnią. Chciałbym klub przekazać w ręce osoby młodej i dynamicznej, która utrzyma go na tym
samym poziomie. A są na to szanse, bo mamy dobrego, strategicznego sponsora. Pozostali, których mamy też są silni,
wypłacalni i klubowi nic nie zagraża. Dodam, że robię to
też dlatego bo to lubię, bo to kocham. Działam społecznie
a klub wspieram finansowo poprzez swoją firmę Rolplan.
A mam tę ogromną satysfakcję, że nasza praca i wkład nie
poszły na marne. Jak by nie patrzeć jesteśmy aktualnie
drugą piłkarską siłą w Wielkopolsce.
Pańskie tak mocne zaangażowanie zapewne by nie
było możliwe gdyby nie sukces biznesowy. Jak to
się zaczęło?
Pracowałem w bardzo dużej firmie Roland, która była
największym europejskim producentem i przetwórcą materiałów PCV. Pracowałem tam 9 lat, najpierw jako kierownik serwisu, później jako kierownik działu sprzedaży.
I gdy w firmie zaczęły sie różne kłopoty postanowiłem
otworzyć taką działalność samodzielnie. W ten sposob powstał Rolplan. Dzisiaj jesteśmy w tej branży, przetwórstwa
materiałów PCV, szczególnie w produkcji plandek, jednym
z największych graczy na rynku europejskim. Obsługujemy wielkie firmy takie jak Raben, DHL. Jesteśmy bardzo
mocni na rynku skandynawskim, w Niemczech, we Francji, Austrii. No i oczywiście w Polsce. Firmę mamy w Kle-
czewie co jest efektem dobrej współpracy z władzami samorządowymi, panem Burmistrzem i Radą. Aktualnie firma zatrudnia około 80 osób. Muszę zaznaczyć, że władze
tej gminy wspierały nas aktywnie w procesie budowy
miejsc pracy. Burmistrz Wesołowski był mi bardzo przychylny, doradzał, podwiadał. On też teraz mnie namawiał
abym prezesował kolejną kadencję.
Władze Kleczewa bardzo klub wspierają...
Wspierają od lat, znacząco i mądrze. Dzisiaj Sokół działa
już jak przedsiębiorstwo. Budżet mamy ponad 600 tysięcy rocznie. Prowadzimy pełną księgowość, dwa razy do roku mamy audyty w klubie, chyba jako jedni z nielicznych
w okręgu konińskim. Robiony jest bilans, który otrzymują
władze miasta i na tej podstawie dostajemy kolejne dotacje. Wszystko bardzo przejrzyste i uporządkowane. Każda
złotówka jest w klubie dwa razy oglądana ale też dobrze
wydawana. W klubie działam podobnie jak w firmie. Te audyty pozwalają skuteczniej działać i spokojniej spać. Księgowość prowadzą osoby zatrudnione w mojej firmie, Rolplan. Klub dzięki temu oszczędza wiele pieniędzy.
Klub korzysta z obiektów OSIR-u...
Doskonała współpraca z dyrektorem OSiR panem Danielem Bednarkiem jest dla nas nieoceniona. Osoby z klu-
www.wzpn.poznan.pl
WIELKOPOLSKIE KLUBY
bu są zatrudnione przez Ośrodek, klub im nie płaci a oni
w pierwszej kolejności załatwiają sprawy Sokoła. Dzięki
temu mamy nad wszystkim pełną kontrolę, a ja nie muszę
w klubie spędzać wiele czasu bo sprawy bieżące załatwiają
inne osoby. Zresztą nie byłoby to możliwe, bo moja praca
wymaga częstych wyjazdów zagranicznych. Bywa, że w
miesiącu jestem tydzień a niekiedy dwa poza Polską.
Plany na najbliższą kadencję...
Chcemy mocno rozwinąć piłkę młodzieżową. W piłce seniorskiej priorytetem jest awans. Jeśli się nie uda to zrobimy wszystko żeby przy reorganizacji III lig, Sokół był w
tej piątce, szóstce, która się utrzyma. Wiemy, że nie będzie
o to łatwo. W tabeli jest duży ścisk. Ważnym zadaniem jest
dla nas doszkolenie wszyskich trenerów, choć tutaj zrobiliśmy już bardzo wiele. Wysyłaliśmy trenerów na kursy, co
pochłonęło znaczne środki ale to było niezbędne. Liczymy,
że zrealizują się plany inwestycyjne miasta czyli w pierwszej kolejności budowa kolejnego boiska trawiastego a
może nawet pełnowymiarowego ze sztuczną trawą.
W tej chwili jaką bazą dysponujecie?
Do dyspozycji mamy dwie hale sportowe, płytę główną
i boczną, oświetloną. Za naszym obiektem mają powstać
dwie nowe płyty. Szanse na to są duże, Burmistrz sport czuje i rozumie, podobnie jest z radnymi. Słowem, klimat dla
sportu, piłki jest tutaj, w Kleczewie, znakomity. 
Rozmawiał: K. Napierała
GOL 5
n Prezes klubu: Michał Wasik
n Wiceprezes klubu: Michał Grzywacz
n Kierownik biura: Wojciech Bielawski
n Członkowie zarządu: Wojciech Kwiatkowski, Marek
Rajtakowski
n Pełna nazwa: Klub Sportowy„Sokół” Kleczew
n Adres: 62-540 Kleczew, al. Aleje 600-lecia 21, tel/fax
(63) 2701 070
n Rok założenia: 1928
n Barwy klubowe: zielono-czerwono-białe
SZKOLENIOWCY:
n Trener Seniorów: Andrzej Ostański
n Asystenci: Wojciech Bielawski, Michał Grzywacz
n Trener II zespołu seniorów: Michał Grzywacz
n Trener Juniorów młodszych: Kamil Krzyżanowski
n Trener Trampkarzy młodszych: Michał Grzywacz
n Trener Młodzików młodszych: Mikołaj Pingot
n Trener Orlików: Łukasz Cichos
n Trener grupa naborowa: Norbert Grzelak
Wojciech Bielawski i Michał Wasik, dyrektor i prezes,teść i zięć, duet sportowy i rodzinny, podpory Sokoła....
6
GOL
WYWIAD
wiosna 2015
Nie mamy „armi zaciężnej”
Rozmowa z Wojciechem Bielawskim,
kierownikiem biura Sokoła Kleczew,działaczem i trenerem
możliwe gdyby nie poparcie dla sportu i klubu pana Burmistrza, przewodniczącego Rady, radnych. Mogę powiedzieć, że współpraca z władzami miasta i gminy układa się
wzorcowo. Środki samorządowe otrzymujemy dwoma kanałami. Na szkolenie, drogą konkursu ofert i z funduszu
promocji miasta. Dla nas jest też ważne, że nasi piłkarze,
mają pracę w kopalniach, elektrowni. Dzięki temu nie musimy płacić tak wysokich stypendiów jak inne kluby. Przyznajemy stypendia od 400 do 1000 zł. Druga drużyna
otrzymuje jedynie diety.
Nasi piłkarze nie żyją z piłki bo mają dobrą, dobrze
płatną pracę. Dodam, że u nas grają w zdecydowanej większości chłopaki miejscowe, stąd, z Kleczewa. Nie mamy armi zaciężnej.
To też jest chyba rezultat waszych starań?
W jakimś stopniu z pewnością. Bez przychylności kopalni nie byłoby to możliwe. Oczywiście chłopaki muszą
starać się tam dobrze pracować.
Panie Wojciechu, proszę przedstawić jak klub Sokół
Kleczew jest zorganizowany, ile macie drużyn...
Seniorzy grają w III lidze, drużyna rezerw w klasie A, ponadto prowadzimy cztery grupy młodzieżowe.
Jaki macie budżet i skąd wpływy do kasy?
Ponad 90 procent stanowi dotacja z gminy. Ale czy musimy rozmawiac o pieniądzach?
Tak, bo to istotny element. Myślę, że warto pokazać
innym klubom, innym gminom jak może układać
się współpraca samorządu z klubem i jakie to przynosi społecznie ważne efekty.
Trzeba jednak zaznaczyć, że do funkcjonowania musimy
jednak dołożyć trochę własnych pieniędzy. Jest to około 100
tysięcy i tę kwotę uzyskujemy od sponsorów, głównie z firmy prezesa Wasika.
Z tego ile przeznaczanie na utrzymanie pierwszego
zespołu?
Niestety rozgrywki kosztują i to sporo. Pierwsza drużyna
to jakieś 65 procent budżetu. Na szczęscie mamy wparcie
z budżetu gminy nie tylko finansowe. Użytkujemy bezpłatnie obiekty gminne. To są bardzo znaczące i istotne środki. Nie płacimy za obiekty i ich eksploatację czyli za prąd,
wodę. I tak jest od dawna. W innej sytuacji miesięcznie musielibyśmy wydać około 10 tysięcy złotych. Nie byłoby to
Ile liczy kadra pierwszego zespołu?
20 zawodników, jak powiedziałem, głównie z naszego terenu. Jedyny problem mamy z trenerami, którzy z reguły są
zamiejscowi, z innych ośrodków. Wprawdzie inwestujemy
w młodych trenerów z Kleczewa ale musi minąć trochę czasu zanim będą gotowi przejąć główne stanowiska.
Organizacyjnie jesteście przygotowani na awans?
Organizacyjnie jesteśmy, pytanie tylko czy także sportowo... Dla nas przeszkody organizacyjne są łatwiejsze do
pokonania. Sportowo wciąż coś nam brakuje. Dwa lata temu zabrakło nam punktu do awansu, w poprzednim roku
odpadliśmy w barażach. Mamy świadomość, że zasilenie
zespołu kilkoma zawodnikami z zewnątrz ułatwiłoby zadanie ale obowiązują nas ustalenia z władzami miasta, że
gramy chłopakami z naszego terenu. Na dodatek czasami
tracimy dobrych zawodników. Bramkarz odszedł do Warty Poznań. Pawłowski, środkowy pomocnik wyjechał do
Niemiec. Z drugiej strony obserwujemy jak sobie radzą w
innych klubach. W wielu kupują zawodników ale nie mają
wyników. My nie kupujemy a wyniki osiągamy. Jak widać
„armia zaciężna” gwarancji sportowego sukcesu też nie daje, a często póżniej sprowadza na klub na wiele lat kłopoty. Nasza polityka stawiania na młodzież z regionu przynosi też inne rezultaty. Dwóch naszych graczy trafiło do reprezentacji Polski. Mamy sporo grup młodzieżowych, co
na czterotysięczne miasto jest znaczące. Najważniejsze, że
chłopaki kochający piłkę mają gdzie grać. 
Rozmawiał: K. Napierała
INFORMACJE
www.wzpn.poznan.pl
GOL 7
Młode Orły trenują i wygrywają
oznańska Akademia Młodych Orłów
nabiera rozpędu. W nowym 2015
roku rozpoczęła treningi na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 17 w
Poznaniu, na os. Bolesława Chrobrego.
Zajęcia zaczęły się 7 stycznia i trwały
do końca lutego. W czasie ferii dzieci
nie próżnowały i wzięły udział w turnieju „ZIMA W MIEŚCIE”, który trwał
przez 2 tygodnie na hali sportowej przy
ul. Chwiałkowskiego.Chłopcy występo-
P
wali w zespołach, które reprezentowały
drużyny z osiedli piątkowskich (Bolesława
Chrobrego,
Bolesława
Śmiałego, Stefana Batorego). Zawodnicy dobrze się zaprezentowali zajmując
II i III miejsce w swoich kategoriach
wiekowych. Królem strzelców w rozgrywkach w roczniku 2004/2005 został
zawodnik Jakub Kieliszewski, zdobywca 16 bramek. Od 2 marca rozpoczęliśmy zajęcia na sztucznej trawie i mimo
kiepskiej aury frekwencja dopisywała.
PZPN na Zajączka przesłał sprzęt sportowy dla wszystkich piłkarzy AMO i
kadry trenerskiej z nowym sponsorem
AMO – „Biedronką”
Wszelkie informacje dotyczące AMO
Poznań można znaleźć na stronie internetowej www.laczynaspiłka.pl 
Leszek Partyński
koordynator AMO Poznań
Jakub Kieliszewski, król strzelców...
Pożegnaliśmy...
...STANISŁAWA CHLEBOWSKIEGO
Na poczatku kwietnia, po krótkiej chorobie zmarł nasz Kolega, Członek Zarządu Kaliskiego OZPN Stanisław Chlebowski. Stanisław urodził się 29 września 1944 r. w Kaliszu.
Instruktor piłki nożnej.
W latach 1978-1980 prowadził reprezentację Wojewódzkiej
Federacji Sportu w Kaliszu.
Pracował także w KS „CALISIA”, a w roku 1990 prowadził
Płomień Szczypiorno oraz KKS II Kalisz. Ostatnim jego klubem był Szczyt Szczytniki.
Oprócz pracy szkoleniowej był aktywnym działaczem
piłkarskim. W latach 1996-2003 w KKS Kalisz pełnił funkcję
kierownika sekcji a w latach 2003-2005 w KKS Prosnie Kalisz – kierownika klubu. Przez trzy kadencje, do ostatnich
swoich dni, był członkiem Zarządu Kaliskiego OZPN. W tym
okresie pełnił wiele funkcji. Był członkiem Komisji Licencyjnej i Sądu Koleżeńskiego Wielkopolskiego ZPN.
Odznaczony Złotą Odznaką Kaliskiego OZPN a także Złotą
Odznaką Wielkopolskiego ZPN .
...i WOJCIECHA WĄSIKIEWICZA
4 marca zmarł Wojciech Wąsikiewicz. Miał 68 lat. Powszechnie lubiany "Wąs" krótką karierę zawodniczą rozpoczął
w Olimpii Poznań. W wieku dojrzałym był trenerem młodzieży
i wielu drużyn ligowych. Prowadził między innymi Lecha, Wartę Poznań, Olimpię, Sokoła Pniewy. Jako szkoleniowiec Amiki Wronki zdobył ze swoim zespołem w sezonie 1997/98 Puchar i Superpuchar Polski. W. Wąsikiewicz w latach 1976-1980
był Trenerem Okręgowym OZPN Poznań. Przez pewien okres
przewodniczył także Radzie Trenerów OZPN.
8
GOL
WYWIAD
wiosna 2015
Nie żałuję mojej przygody z piłką...
Rozmowa z Jackiem Sommerfeldem, wójtem Gminy Czerwonak
W 1994 r., w wieku 20 lat, zadebiutowałem w I lidze w
zespole Lecha Poznań. Jako junior starszy zdobyłem z zespołem III miejsce w Mistrzostwach Polski. Również, jako zawodnik Kolejorza byłem zawodnikiem Kadry Okręgu Poznańskiego, a później Makroregionu.
Na początek proszę parę szczegółów osobistych,
czyli wiek, stan cywilny, dzieci...
Lat 40, żonaty. Moja rodzina to: żona Ida (od 15 lat) i
piątka dzieci: Zuzanna lat 13, Małgorzata lat 11, Jan lat 6,
Paweł lat 4 i najmłodsza 4-miesięczna Klara. Mieszkamy
w Koziegłowach (15 lat), w gminie Czerwonak.
Panie wójcie, poznaliśmy się wiele lat temu, gdy
byłem prezesem KS Warta a pan obiecującym
obrońcą Zielonych, studentem poznańskiego
AWF... Proszę przypomnieć początki swojej piłkarskiej kariery
Moja przygoda z piłką nożną zaczęła się w 1985 r.
Miałem wówczas 11 lat i całe popołudnia po szkole spędzałem na „kopaniu piłki”. Mama widząc moje piłkarskie
zacięcie zaprowadziła mnie na pierwszy trening na stadion
przy ul. Bułgarskiej w Poznaniu. I tak przez następne 10 lat
trenowałem w barwach Kolejorza – przeszedłem drogę
od orlików do seniorów. Po drodze spotykając wielu trenerów, wychowawców, ludzi m.in.: E.Białasa, H.Wróbla,
A.Strugarka, J.Krzyżanowskiego, R.Matłokę, W.Wąsikiewicza,T.Szafczyka.
W międzyczasie, w 1987 r. wyjechałem na Nieoficjalne
Mistrzostwa Świata Juniorów w Argentynie, jako uczeń
szkoły sportowej nr 13 w Poznaniu.
Z okresu gry w Warcie pamiętam pana jako bardzo
szybkiego i dynamicznego gracza , bardzo utalentowanego, o sporym potencjale. Pańska kariera
jednak później trochę straciła impet, bo jednak Huragan Pobiedziska czy KS Łopuchowo, w których
pan występował w późniejszych latach, trudno
uznać za miejsca gdzie spełnia się sportowe marzenia. Co wpłynęło na taki właśnie przebieg kariery?
Po Warcie Poznań był Huragan Pobiedziska i już amatorsko KS Łopuchowo oraz na koniec Jurand Koziegłowy.
Założenie rodziny, zakończenie studiów na poznańskiej
AWF oraz rozpoczęcie pracy zawodowej w jednej z czerwonackich szkół wpłynęło na moją decyzję o pożegnaniu
się z zawodową piłką nożną. Nie żałuję mojej przygody z
piłką. Przez ten cały okres przeszedłem przez wszystkie klasy rozgrywkowe, zarówno w grupach młodzieżowych, jak
i później seniorskich: od B-klasy do I-ligi. Dzięki grze w
piłkę nożną zobaczyłem też kawałek świata. Przez te
wszystkie lata miałem okazję spotkać na swojej sportowej
drodze wspaniałych ludzi. To oni ukształtowali mój charakter i podejście do życia. Gdyby nie oni, dzisiaj nie
byłbym tu gdzie jestem.
Został pan niedawno wójtem Czerwonaka, pokonując w II turze urzędującego od lat wójta Mariusza
Poznańskiego. To wielki sukces. Kiedy pan rozpoczął działalność publiczną? Od czego się zaczęła
i jak przebiegała?
Od najmłodszych lat przyglądałem się pracy społecznej
moich bliskich – dziadka, który był radnym gminy Skoki
i mamy – radnej na jednym z górczyńskich osiedli w Poznaniu. W 2000 roku rozpocząłem pracę w gimnazjum w
Czerwonaku i tam też zacząłem podejmować różnego rodzaju inicjatywy społeczne wychodzące poza moje obowiązki nauczycielskie. Na początku były to inicjatywy
sportowe dla mieszkańców Czerwonaka, później nawiązała
się współpraca z zarządem os. Leśnego w Koziegłowach
i moje zaangażowanie zostało ukierunkowane na wydarzenia o tematyce patriotycznej. Lokalne środowisko, z którym współpracowałem, zachęcało mnie do ubiegania się o
mandat radnego. W 2010 roku uzyskałem poparcie mieszkańców Koziegłów i przez ostatnie 4 lata pełniłem funkcję radnego Rady Gminy Czerwonak.
www.wzpn.poznan.pl
Czerwonak należy do gmin posiadających sporo
nowoczesnych obiektów sportowych. Hala, pływalnia, skatepark, zadbane boiska piłkarskie. Czy w
pana programie sport zajmuje jakieś szczególne
miejsce? Jakie w tej kadencji będzie pan chciał
osiągnąć sportowe i rekreacyjne cele?
Jako osoba, które przez lata uprawiała sport zawodowo
dostrzegam jego olbrzymią wartość, w zakresie rozwoju i
wychowania dzieci i młodzieży, ale także zdrowia osób dorosłych. Dalszy rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy
jest dla mnie bardzo ważny.
Chciałbym poszerzyć bazę sportową o nowe obiekty
(m.in. o salę gimnastyczną w Owińskach, boisko wielofunkcyjne czy stadion w Koziegłowach) i jednocześnie
wzbogacić ofertę aktywnego wypoczynku skierowaną do
mieszkańców, by każdy znalazł coś dla siebie.
W gminie działa wiele klubów sportowych, jednak niewystarczająca infrastruktura ogranicza ich działanie, powoduje, że nie wszyscy mogą trenować. Chciałbym to
zmienić w miarę posiadanych przez gminę środków finansowych.
Czy z racji doświadczeń osobistych będzie pan wyróżniał piłkę nożną, co by nie powiedzieć, najpopularniejszą dyscyplinę sportową w Polsce...
Nie chcę wyróżniać konkretnej dyscypliny sportu, mam
zamiar wspierać wszystkich sportowców z terenu naszej
W barwach Warty Poznań, w dolnym rzędzie, trzeci od prawej...
WYWIAD
GOL 9
gminy. Choć, jak sam Pan stwierdził, piłka nożna to najbardziej popularna dyscyplina sportu w naszym kraju.
Również w gminie Czerwonak najliczniejsze są właśnie
kluby piłkarskie. Dlatego też dotacja z budżetu gminy dla
tych właśnie klubów jest największa. Chciałbym jednak aby
oferta sportowa gminy była różnorodna i skierowana do
szerokiego grona odbiorców.
Czy widzi pan jakąś płaszczyznę współpracy z Wlkp.
ZPN ?
Tak, zapraszam Związek do organizowania turniejów i
zawodów na naszych gminnych obiektach – jeśli oczywiście spełnią Wasze wymagania.
Gdyby pan chciał coś od siebie„dorzucić” to bardzo
proszę.
Zachęcam wszystkich do uprawiania sportu i aktywności fizycznej – jest to doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu. Sport kształtuje charakter, uczy, że ciężka praca i konsekwencja oraz wytrwałość przynoszą rezultaty.
Za pośrednictwem „Gola” chciałbym serdecznie pozdrowić moich trenerów i kolegów, z którymi spotkałem się
w trakcie wieloletniej przygody z piłką.
Zapraszam również czytelników gazety do odwiedzenia
gminy Czerwonak. 
Rozmawiał: K. Napierała
10
GOL
PIŁKA MŁODZIEŻOWA
wiosna 2015
Pięciu trenerów wielkopolskich reprezentacji piłkarskich poprosiliśmy o odpowiedż na kilka pytań, w których
mieli wyrazić swoją ocenę problemów szkoleniowych z jakimi spotykają się w swojej pracy, kondycję naszej
młodzieży, jej walory i słabości. Zapraszamy do lektury i porównania opini naszych młodych szkoleniowców.
Wielkopolscy trenerzy
o szkoleniu młodzieży
Błażej Czyżewski, 26 lat
n Wykształcenie Wyższe Akademia Wychowania Fizycznego Specjalizacja Trener Piłki Nożnej.
n Uprawienia UEFA A ( w trakcie kursu )
n Kariera Trenerska:
Grupy młodzieżowe Błękitni Owińska 2009-2013
Grupy młodzieżowe KKS Lech Poznań od 2011
Trener Kadry WZPN 2004 od 2014
n Kariera zawodnicza na poziome 4 ligi (Grom Plewiska,
Błękitni Owińska)
Jakby byby pan scharakteryzował młodzież, ktora
dzisiaj trafia do piłki nożnej? Z jakich rodzin, z jakimi umiejętnościami i z jaką ogólną sprawnością
fizyczną, z jakimi ambicjami
Co raz więcej powstaje Akademii Piłkarskich gdzie jest
duża otwartość na szkolenie dzieci już od wieku przedszkolnego, dzięki temu od najmłodszych lat dzieci mogą
podnosić swoją sprawność fizyczną. Ambicji najmłodszym dzieciom nie brakuje. Widać u nich dużą motywację
do podnoszenia swoich piłkarskich umiejętności.
Czy dostrzegalne są różnice między chłopakami z
dużych miast ( Poznan) a młodzieżą z mniejszych
miast lub wsi? Jeśli tak to jakie to są różnice?
Dużym czynnikiem warunkującym poziom sportowy
chłopców jest szkolenie w miejscowych klubach. Gdy
klub jest dobrze zorganizowany i trenerzy prowadzą zajęcia zgodnie z unifikacją PZPN jakość przyjeżdzających
chłopców na zgrupowania wzrasta. Jeśli spojrzeć na aspekty mentalne, duże większe zaangażowanie i motywację wykazują chłopcy z mniejszych miejscowości.
Jakie dostrzega pan podstawowe braki lub ograniczenia w umiejętnościach, sprawności, itd. naszej
piłkarskiej młodzieży?
Dostrzegamy wsród młodzieży duże braki motoryczne i koordynacyjne. Niestety, większość dzieci poza treningami w
klubach nie uprawia innych dyscyplinach sportowych tak
jak kiedyś było w naszych czasach młodzieńczych. Przede wszystkim największym mankamentem jest brak specjalistycznego wychowania fizycznego w klasach 1 – 3. Sama praca na treningach nad elementami gimnastycznymi
i koordynacyjnymi to za mało. Więcej czasu na te elementy
powinno się poświęcać w szkole na zajęciach wychowania
fizycznego. Jednak przez taki system szkolnictwa jaki jest
w naszym kraju jest to zaniedbywane.
Jakie elementy szkolenia są najważniejsze w grupie
wiekowej, którą się pan opiekuje? Na co pan zwraca największą uwagę?
Wspólnie z całym sztabem szkoleniowym skupiamy się nad
indywidualnym wyszkoleniem technicznym zawodnika
oraz nad podstawowymi elementami taktycznymi. Oprócz
aspektów czysto piłkarskich skupiamy się także nad przygotowaniem motorycznym oraz koordynacyjnym.
Jak wyglądamy w szkoleniu na tle innych państw?
Czym się różnimy, w aspekcie pozytywnym lub negatywnym?
Gdyby porównać treningi prowadzone w Polsce z innymi
wiodącymi krajami w piłce europejskiej wielu różnic nie
zauważymy. Coraz więcej trenerów wracających ze staży
z wiodących akademii piłkarskich w Europie mówi, że „
przecież my pracujemy tak samo, mamy takie same środki trenigowe“ Świadomość naszych trenerów jest coraz
większa co bardzo cieszy. Według mnie głównym mankamentem jest słaba sprawność fizyczna naszych zawodników
oraz podejście mentalne.
Czy „oko trenera” potrafi trafnie określić potencjał
zawodnika, jego możliwości i ewentualnie dalszy
www.wzpn.poznan.pl
PIŁKA MŁODZIEŻOWA
przebieg kariery? Na jakim etapie jest to najbardziej prawdopodobne, na jakim niemożliwe. Jakie
elementy w takiej ocenie są najważniejsze?
Tzw. „oko trenera“ bywa mylne to znaczy nie zawsze ocena na gorąco może określić potencjał danego zawodnika.
Aby móc dokładne określić jego potencjał trzeba poświęcić zawodnikowi 2 – 3 letni okres obeserwacyjny. Główne
wiek gimnazjalny daje nam odpowiedz, który zawodnik ma
największe predyspozycje do profesjonalnego uprawiania
sportu.
Jak pan ocenia potencjał młodzieży piłkarskiej z
Wielkopolski na tle pozostałej Polski? Czy dostrzega pan jakieś elementy różnicujące?
Potencjał naszego województwa jest bardzo wysoki. Potwierdzają to coroczne sukcesy naszych reprezentacji. Trzeba jasno stwierdzić, że szkolenie w naszym województwie
stoi na zadawalającym poziomie. Mamy dużo ośrodków
dobrze pracujących z młodzieżą dzięki temu na zgrupowania przyjeżdzają dobrze wyszkoleni młodzi piłkarze.
Bartosz Majchrzak, 35 lat
Urodzony 13.03.1980 (35 lat) Absolwent AWF w Poznaniu w 2006 kierunek wychowanie fizyczne z dyplomem
Trenera II klasy piłki nożnej. Przygoda z piłką na poziomie
amatorskim do IV ligi. Natomiast doświadczenie trenerskie
zbierałem w kilku klubach z regionu wielkopolskiego:
UKS Concord Murowana Goślina, UKS Kopernik Poznań,
Orkan Objezierze, Jurand Koziegłowy ( były to drużyny
młodzieżowe). Również spróbowałem siła w prowadzeniu
zespołów seniorskich na poziomie klasy okręgowej: Jurand
Koziegłowy, Mawit Lwówek oraz Stella Luboń. Praca w
tych klubach pozwoliła mi zebrać dużo doświadczenia, co
pozwoliło mi się rozwijać i doskonalić warsztat pracy.
Uważam że każdy trener powinien doświadczyć pracy na
niższym poziomie, ponieważ w ten sposób może zobaczyć
szkolenie młodzieży z różnych perspektyw spotykając się
w z różnymi problemami i sytuacjami.
GOL 11
Od 2011 roku zacząłem współpracę z wielkopolskim
Związkiem Piłki Nożnej w charakterze Trenera Reprezentacji Wielkopolski rocznik 1998.
Reprezentacje objąłem po Trenerze M. Woźniaku którego
byłem przez rok asystentem. Przez kolejne 4 sezony przygotowywałem w/w Reprezentacje do ogólnopolskich rozgrywek pod patronatem PZPN. Z każdej imprezy przywoziliśmy medale: 1x złoty p. Kuchara 2x srebrne n p. Górskiego oraz p. Michałowicza oraz 2x brązowy p. Jezierskiego oraz p. Deyny. Aktualnie zacząłem pracę z nową
grupą rocznik 2003.
Obecnie pracuję w KS Warta Poznań z grupami młodzieżowymi (rocznik 2002 oraz od sierpnia 2014 mam przyjemność prowadzenia juniorów starszych występujących w
CLJ.
Jak by pan scharakteryzował młodzież która dzisiaj
trafia do piłki nożnej? Z jakich rodzin, z jakimi
umiejętnościami, z jaką ogólną sprawnością fizyczną, z jakimi ambicjami:
Moim zdaniem piłka nożna stała się sportem elitarnym, wymagającym dużego nakładu finansowego. Dlatego nie
wszyscy mogą podejmować szkolenie w klubach sportowych gdyż ich na to po prostu nie stać. Również poziom
chłopców jest bardzo zróżnicowany pod względem umiejętności. Zależy to w dużym stopniu w jakim wieku rozpocznie szkolenie. Także ambicje są zróżnicowane, niektórzy trenują bo mają taki kaprys, a niektórzy mają wyznaczony cel sportowy i drogę którą chcą podążać za
wszelką cenę.
Czy dostrzegalne są różnice między chłopakami z
dużych miast (Poznań) a młodzieżą z mniejszych
miast lub wsi? Jeśli tak to jakie to są różnice?
Tak. Uważam, że zawodnicy, którzy przychodzą z mniejszych miejscowość (ośrodków sportowych) różnią się od
tych z dużych aglomeracji. Przede wszystkim podejściem
do treningu. Jest to dla nich szansa zaistnienia i pokazania
się, wyrwania ze swojego środowiska. Udowodnienie, że
oni też mogą coś osiągnąć. Myślę, że to jest jedna z ważniejszych różnic. Również chęć osiągnięcia sukcesu jest bardzo duża. Determinacja, pracowitość w dążeniu do sukcesu jest znacznie wyższa od tych chłopców którzy mają to
na co dzień z dużych miast. Oczywiście nie jest to regułą
i nie zawsze to jest potwierdzeniem tego co powiedziałem
wcześniej.
Jakie dostrzega pan podstawowe braki lub ograniczenia w umiejętnościach, sprawności, itd. naszej
piłkarskiej młodzieży?
Patrząc na ostatnie lata w dobie rozwoju techniki największym problem jest chęć uprawiana sportu w pojęciu
globalnym. Coraz mniej młodzieży chce uprawiać piłkę jak
również jakąkolwiek aktywność ruchową. Dla nich aktywność ruchowa to gry i internet, które opanowały cały
świat. Z jednej strony jest to krok do przodu w rozwoju, jednak patrząc w kierunku sportu to będzie krok w tył. Kie-
12
GOL
PIŁKA MŁODZIEŻOWA
dyś wszyscy biegali za piłką. Teraz każdy gra ale w FIFA
na komputerze lub na innym sprzęcie multimedialnym.
wiosna 2015
Przemysław Małecki , 32 lata
Jakie elementy szkolenia są najważniejsze w grupie
wiekowej, którą się pan opiekuje? Na co pan zwraca największą uwagę?
Jeżeli chodzi o KS Warta Poznań rocznik 2002 , najważniejsze elementy w szkoleniu to umiejętności indywidualne takie jak: gra1x1, kontrola piłki oraz sprawność
ogólna.
Dla mnie najważniejsze w szkoleniu tych chłopców jest
przygotowanie pod względem technicznym , sprawnościowym oraz mentalnym. Jest to etap gdzie te elementy są
najlepiej przyswajane przez zawodników w tym wieku.
W swojej pracy z zawodnikami U-13 koncentruję się na
szybkości ruchów wykonywanych z przeciwnikiem oraz
szybkości w podejmowaniu decyzji jak i analizie gry.
Jak wyglądamy w szkoleniu na tle innych państw?
Czym się różnimy, w aspekcie pozytywnym lub negatywnym?
Największym negatywnym aspektem jest baza treningowa
oraz świadomość zawodników pod względem mentalnym
( po co to robimy ? dlaczego ?).
Uważam że te aspekty powodują duże dysproporcje.
Czy „oko trenera” potrafi trafnie określić potencjał
zawodnika, jego możliwości i ewentualnie dalszy
przebieg kariery? Na jakim etapie jest to najbardziej prawdopodobne, na jakim niemożliwe. Jakie
elementy w takiej ocenie są najważniejsze?
Każdy przypadek jest inny. Potencjał ma bardzo duża liczba chłopców. Jednak określenie czy będą oni grali w piłkę
na wysokim poziomie jest bardzo trudne. Od tego zależy
wiele czynników nie zawsze zależnych od samego zainteresowanego np. kontuzje, sytuacje losowe itp. Ważnym elementem w określeniu potencjału są na pewno: szybkość lokomocyjna jak i szybkość w podejmowaniu decyzji, również sprawność ogólna i inteligencja boiskowa. Oczywiście nie możemy zapomnieć też o charakterze czyli mentalności.
Jak pan ocenia potencjał młodzieży piłkarskiej z
Wielkopolski na tle pozostałej Polski? Czy dostrzega pan jakieś elementy różnicujące?
Jeżeli chodzi o potencjał młodzieży z Wielkopolski to jest
on bardzo duży. Jest wiele młodzieży uzdolnionej, która
może zaistnieć w piłkarskim świecie. Mamy dużą liczbę
klubów, które szkolą młodzież i są zapleczem dla takich ośrodków jak Lech Poznań czy Warta Poznań. Uważam, że
na dziś Lech Poznań jest numerem jeden, jednak nie zapomnijmy że duża liczba chłopców trafia z innych ośrodków piłkarskich gdzie zaczynali swą przygodę z piłką np.
K. Bielik to Górnik Konin, czy Kacper Wojdak Olo
Władysławów i wielu innych.
n ur. 20.01.1983 w Poznaniu (32 lata)
n Absolwent AWF Poznań
n Trener I klasy UEFA A
n Kariera piłkarska: Wychowanek: Amica Wronki (Mistrz
Polski Juniorów 2002), Amica II Wronki (III liga), Warta Poznań (III liga), Sparta Oborniki (IV liga), Polonia
Nowy Tomyśl (III liga)
n Doświadczenie Trenerskie: Od 2007 do dzisiaj praca z
drużynami dziecięcymi i młodzieżowymi w Amice
Wronki i w Lechu Poznań. Od 2012 Trener reprezentacji Województwa Wielkopolskiego rocznika 2001.
Jak by pan scharakteryzował młodzież ktora dzisiaj
trafia do piłki nożnej? Z jakich rodzin, z jakimi
umiejętnościami i z jaką ogólną sprawnością fizyczną, z jakimi ambicjami
Powiem szczerze, że nie mam jakiegoś precyzyjnego rozeznania z jakich rodzin wywodzą się młodzi zawodnicy trafiający dzisiaj do piłki seniorskiej. Lecz mogę się odnieść do
tego czym bardzo często jest piłka nożna dla tych młodych
chłopaków i jakie płyną z tego zagrożenia, które są dzisiaj
dostrzegalne. Otóż każdy zapytany młody chłopak grający
w piłkę nożną odpowie, że kocha grać, że to jego życiowa
pasja. Problem polega na tym, że czasami okazuje się, że tak
naprawdę kochają oni, nie samą grę w piłkę nożną, ale wygodne życie piłkarza z wszystkimi jego przywilejami i wygodami. I okazuje się, że celem nie jest gra w piłkę na
światowym poziomie przeciwko najlepszym zarabiając przy
tym godziwie na życie, tylko wygodne życie a przy okazji
gra w piłkę tam gdzie dobrze płacą a to jest diametralna
różnica.
Czy dostrzegalne są różnice między chłopakami z
dużych miast ( Poznan) a młodzieżą z mniejszych
miast lub wsi? Jeśli tak to jakie to są różnice?
Kilka lat temu nie było żadnej różnicy bo wszyscy grali na
podwórkach, boiskach szkolnych itp. Później pojawiła się
różnica kiedy dzieci z większych miast miały większy dostęp do innych, wygodniejszych form spędzania czasu
www.wzpn.poznan.pl
PIŁKA MŁODZIEŻOWA
podczas gdy na prowincji nadal obowiązywała tradycyjna
forma spędzania czasu. Dzisiaj niestety na wsiach również
są komputery, internet itp. więc tej różnicy znowu nie ma
takiej. Ale ja jestem zdania, że jeśli ktoś naprawdę kocha
grać w piłkę, to tak czy inaczej pójdzie na boisko i będzie
grał. Trzeba też przyznać, że w ostatnim czasie robi się wiele ku zachęceniu dzieci do uprawiania sportu – boiska, turnieje i inne widoczne inicjatywy.
Jakie dostrzega pan podstawowe braki lub ograniczenia w umiejętnościach, sprawności, itd. naszej
piłkarskiej młodzieży?
Największe dotyczą sprawności ogólnej. Kiedyś tej sprawności dzieci nabierały skacząc po drzewach i dachach, ale
również idąc na trening bo wiemy, że model treningu był
inny niż ten obowiązujący dzisiaj. W szkole bywa z tym
różnie, ale tak naprawdę trzy lata tracimy bo lekcje wychowania fizycznego w klasach 1-3 prowadzi pani od polskiego lub matematyki i tu tkwią największe rezerwy.
Jakie elementy szkolenia są najważniejsze w grupie
wiekowej, którą się pan opiekuje? Na co pan zwraca największą uwagę?
Mówimy o reprezentacji województwa w której prowadzę
rocznik 2001. Są to chłopcy, którzy stawiają pierwsze kroki na pełnowymiarowym boisku. Grając po 11 uczą się taktyki zespołowej, wykorzystania przestrzeni na boisku zarówno w samym poruszaniu się na nim jak i działaniach z
piłką. Nadal jednak celem nadrzędnym jest nauka i doskonalenie techniki indywidualnej oraz grupowej współpracy, która w niedalekiej przyszłości będzie fundamentem do
świadomego działania opartego na analizie sytuacji i
działaniu z maksymalnym ograniczeniem przypadku.
Jak wyglądamy w szkoleniu na tle innych państw?
Czym się różnimy, w aspekcie pozytywnym lub negatywnym?
W poprzedniej odpowiedzi opierałem się na drużynie reprezentacji województwa, którą prowadzę. Tym razem odpowiem na podstawie Akademii Lecha, w której pracuję i
prowadzę zespół Juniorów Młodszych. Miałem okazję być
na stażach w Akademiach: AJ Auxerre, Anderlecht Bruksela, Villarreal CF, Valencia CF. Poza tym coraz częściej
doprowadzamy na poziomie dziecięcym i juniorskim do
konfrontacji z najlepszymi zespołami młodzieżowymi z
Czech, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Włoch, Hiszpanii,
Anglii. Powiem nieskromnie, że Akademia Lecha to już w
tej chwili poziom tych topowych Akademii. Myślę, że
dzisiaj Akademia Lecha Poznań wyznacza w Polsce trendy szkoleniowe i coraz więcej ośrodków zaczyna podążać
w tym kierunku. Akademia Lecha musi oczywiście dalej się
rozwijać aby zawsze być o ten jeden krok w przodzie.
Czy „oko trenera” potrafi trafnie określić potencjał
zawodnika, jego możliwości i ewentualnie dalszy
przebieg kariery? Na jakim etapie jest to najbardziej prawdopodobne, na jakim niemożliwe. Jakie
elementy w takiej ocenie są najważniejsze?
GOL 13
Myślę, że nie ma jakiegoś jednego wyznacznika, czynnika czy parametru, który pozwalałby dokonać takiej oceny
czy prognozy. Oczywiście są etapy w szkoleniu dzieci i
młodzieży, które doprowadzają do selekcji natomiast tak naprawdę sprowadza się ona do oceny negatywnej czyli takiej, która odpowie na pytanie kto na pewno nie będzie grał
na najwyższym poziomie i powinien obrać inny kierunek.
Wydaje mi się, że przełom u-17 i u-19 to dopiero jest moment, w którym można dokonywać takich prognoz oczywiście nadal w sposób bardzo zindywidualizowany.
Jak pan ocenia potencjał młodzieży piłkarskiej z
Wielkopolski na tle pozostałej Polski? Czy dostrzega pan jakieś elementy różnicujące?
Sam potencjał młodzieży jest w mojej ocenie taki jak w
każdym innym miejscu w Polsce, bo dzieci rodzą się wszędzie takie same. Ja myślę, że naszym największym potencjałem jest piłkarska tradycja i to, że w Wielkopolsce jest
moda na piłkę i moda na Lecha Poznań. Poza tym, tak jak
powiedziałem wcześniej, to my wyznaczamy w Polsce
trendy szkoleniowe i dzięki temu to u nas chcą się szkolić
największe talenty w Polsce.
Michał Rokicki, 37 lat
n urodzony 16 marca 1978 roku w Poznaniu.
Edukację rozpocząłem w Kórniku, gdzie mieszkałem z
rodzicami, w Szkole Podstawowej nr 1. Następnie jako licealista uczęszczałem do popularnego ”Paderka” czyli VI
LO w Poznaniu. Następnie podjąłem studia na Akademi
Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Poznaniu.
Od dzieciństwa uwielbiałem piłkę nożną. Swoje pierwsze kroki sportowe stawiałem w Orkanie Błażejewko a kolejne szlify jako młody chłopak zbierałem w KSS Kotwica Kórnik. Jednocześnie zacząłem podnosić swoje kwalifikacje jako Trener Piłki Nożnej kolejno: instruktor piłki
nożnej a następnie Trener II Klasy. W zeszłym roku brałem
udział w kursie wyrównawczym UEFA B. Kolejnym etapem mojej edukacji będzie kurs UEFA A.
14
GOL
PIŁKA MŁODZIEŻOWA
Jako Trener pracowałem głównie z młodzieżą w takich
klubach jak: KSS Kotwica Kórnik, UKS Śrem, KS Warta
Poznań oraz miałem możliwość pracy z zawodnikami z
całej wielkopolski w ramach reprezentacji województwa
wielkopolskiego (roczniki 1999 oraz 2002).
Jako trener miałem też okazję przez pół roku prowadzić
drużynę seniorów KSS Kotwica Kórnik w lidze okręgowej.
Dodatkowo współpracowałem z Panem Klaudiuszem
Hirsch przy drużynie Akademia Słowa (późniejsza Akademia Futsal Club Pniewy). Współpraca zaowocowała
wspólnym stażem trenerskim w Madrycie.
Obecnie jestem trenerem reprezentacji WZPN roczników
2002 oraz 1999 przy których pomagają mi: Marcin Drajer
(II trener rocznika 1999), Kamil Szulc (II trener rocznika
2002), Damian Kęcel (trener bramkarzy), Marek Duda
(kierownik drużyn) oraz Robert Hetman (fizjoterapeuta).
Jak by pan scharakteryzował młodzież która dzisiaj
trafia do piłki nożnej? Z jakich rodzin, z jakimi
umiejętnościami i z jaką ogólną sprawnością fizyczną, z jakimi ambicjami?
Uważam, że obecnie do piłki nożnej trafiają chłopcy
oraz dziewczynki z rodzin o różnym statusie społecznym.
Można powiedzieć, że reprezentują przekrój całego
społeczeństwa. W Poznaniu i okolicach powstało wiele nowych szkółek i klubów piłkarskich, zbudowane zostały boiska Orlik, a co za tym idzie dostęp do piłki nożnej jest dużo
łatwiejszy niż jeszcze kilkanaście lat temu. Dziś rodzic nie
musi jeździć na drugi koniec miasta tylko może pójść na
najbliższe boisko, gdzie z dużym prawdopodobieństwem
trenuje jakaś drużyna.
Łatwy dostęp powoduje również, że w piłkę nożną może
próbować grać każdy. Do klubów zgłaszają się chłopcy i
dziewczynki o skrajnie różnym poziomie umiejętności ruchowych. Jeśli mówimy o najmłodszych zawodnikach to
ich sprawność ogólna wydaje się być na niższym poziomie
niż kilka lat wcześniej. Moim zdaniem wynika to z dwóch
czynników: po pierwsze do sportu trafiają dzisiaj dzieci,
które kiedyś by nie trafiły a po drugie mnogość klubów powoduje, że uzdolnieni zawodnicy na początkowym etapie
są rozproszeni w różnych zespołach co przekłada się na
ogólny poziom danej drużyny (wcześniej zawodnicy uzdolnieni trafiali do jednego z kilku najmocniejszych klubów
w danym regionie).
Jeśli chodzi o ambicje to każdy młody adept piłki nożnej
wie kim chce być: Ronaldo albo Messim, zdażają się też inni idole. Zatem ambicje są duże jednak sposób dążenia do
tego by być jak idol jest różnorodny. Jedno jest pewne, że
dzieci w dzisiejszych czasach wiele wiedzą o swoich idolach i chcą być jak oni ale to od nas trenerów i rodziców
zależy jak nimi pokierujemy by osiągnęli ten cel.
Czy dostrzegalne są różnice między chłopakami z
dużych miast ( Poznań) a młodzieżą z mniejszych
miast lub wsi? Jeśli tak to jakie to są różnice?
Na pewno w dużych miastach takich jak Poznań jest bardzo duży wybór szkół piłkarskich i klubów, co znacznie
wiosna 2015
ułatwia znalezienie takiej drużyny, w której dziecko trafi
na zawodników o podobnym poziomie umiejętności. W
mniejszych miejscowościach często jest tylko jeden klub,
a grupy są dwu lub trzy rocznikowe, co utrudnia specjalizację podczas treningów.
W małych miastach często brakuje treningów specjalistycznych (np. bramkarskich czy innych dyscyplin uzupełniających jak np. basen, judo itp.).
Jednak dostrzegam też minusy w podejściu do trenowania w większych miastach. W dużych miastach wielu zawodników podjeżdża do klubu samochodem z rodzicami,
są bardzo dobrze wyposażenie w sprzęt treningowy, jednak
nie zawsze idzie to w parze z chęciami zawodnika, często
wszystko przychodzi zbyt łatwo i nie jest doceniane przez
młodzież. W małych miasteczkach wielu zawodników dojeżdża rowerami lub przychodzą pieszo często bez wsparcia rodziców. Jednak to pozwala kształtować charakter od
samego początku. Sam miałem okazję pracować w mniejszej miejscowości. Do klubu uczęszczali m.in. dwaj bracia,
których rodzice byli rolnikami. Dla rodziców piłka na początku była dobra zabawą ale z czasem przeszkodą, gdyż
chłopcy mieli obowiązki w gospodarstwie, a ich treningi
konkurowały z pracą w polu. Często było tak, że nie mieli jak dojechać na trening bo rodzice pracowali w polu i
szkoda im było przerywać pracę by jechać 10 km na trening. Dlatego sam jeździłem po chłopaków by mogli trenować. Zawsze czekali pod domem z wielką niecierpliwością, a trening w ich wykonaniu zawsze był na 100%,
gdyż piłka była dla nich odskocznią od ciężkiej pracy w polu. Widać było, że piłka sprawia im olbrzymią radość.
Niestety wielu zawodników w dużych miastach chodzi na
treningi bo wypada albo dlatego, że tata lub mama bardzo
tego chcą. Ten przykład pokazuje, że różnice w podejściu
do trenowania występują choć i w dużych miastach są zawodnicy, którzy bardzo chcą i są pracowici.
Jakie dostrzega pan podstawowe braki lub ograniczenia w umiejętnościach, sprawności, itd. naszej
piłkarskiej młodzieży?
Wydaje mi się, że dostrzegalne są przede wszystkim braki koordynacyjne. Jeśli porównam swój okres młodości
oraz dzisiejsze możliwości dzieci to wydaje się, że obecnie
jest dużo więcej szans na to by przy odrobinie chęci zostać
profesjonalnym zawodnikiem. Jednak jest coś czego dzisiaj
jest dużo mniej niż kiedyś tzn. tzw. gry podwórkowej. Dzisiejsze dzieci idą na trening 2, 3, 4 a nawet 5 razy w tygodniu
jednak nie mają możliwości gry na podwórkach. Często treningi są jedyną możliwością do gry w piłkę, a to często nie
wystarczy by doskonalić swoje umiejętności. Zawodnicy
uważają, że na treningu nauczą się wszystkiego i nie muszą
robić nic więcej. Kiedyś grało się na podwórkach i aby grać
trzeba było się wykazać przed starszymi, którzy „rządzili”
na podwórkach. Gra ze starszymi rozwijała i uczyła nowych
umiejętności ale również byłą pewną presją z którą trzeba
było sobie radzić by przetrwać. Dzisiaj grę w piłkę nożną
zastępują telewizja, komputery itd. co nie sprzyja ogólnemu rozwojowi fizycznemu młodego organizmu.
www.wzpn.poznan.pl
PIŁKA MŁODZIEŻOWA
Jakie elementy szkolenia są najważniejsze w grupie
wiekowej, którą się pan opiekuje? Na co pan zwraca największą uwagę?
W Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej prowadzę dwie
grupy młodzieżowe: U13 i U16. U zawodników 12-13 letnich
cały czas pracujemy nad podnoszeniem umiejętności koordynacyjnych, technicznych oraz taktycznych. Ta grupa wiekowa rozpoczyna już grę na pełno wymiarowym boisku w zespołach 11 osobowych. Dlatego treningi wzbogacane są w
zdobywanie umiejętności taktycznych, naukę zadań na poszczególnych pozycjach na boisku. Szczególną uwagę zwracamy na współpracę na boisku (np. komunikacja, odpowiedzialność - asekuracja oraz skuteczne wykonywanie pojedynków 1x1). Jednak by mówić o taktyce i współpracy zawodnicy muszą posiadać odpowiedni zakres umiejętności
technicznych (przyjęcie, podanie, drybling itd.) bez których
nie wykonają założeń taktycznych. Zawodnicy z drugiej grupy wiekowej – U16 to najstarsza grupa wiekowa w rozgrywkach reprezentacji województw. Chłopcy obdarzeni są
już dużym zasobem umiejętności technicznych jak i taktycznych. W tym wieku poziom umiejętności technicznych,
percepcja oraz koordynacja są już na bardzo wysokim poziomie, dlatego nasza praca z ta grupą polega na doskonaleniu tych umiejętności. Zawodnicy uczą się wymienności pozycji w poszczególnych modelach gry jednocześnie występuje
już specjalizacja i doskonalenie umiejętności na określonej pozycji (treningi formacyjne jak i indywidualizacja treningu).
Jak wyglądamy w szkoleniu na tle innych państw?
Czym się różnimy, w aspekcie pozytywnym lub negatywnym?
Uważam, że jeśli chodzi o umiejętności to mecze młodzieżowych reprezentacji polski pokazują, że nie musimy się
bać o poziom wyszkolenia naszej młodzieży. Mamy bardzo dobrych trenerów, dostęp do informacji i metod treningowych oraz staży trenerskich jest praktycznie nieograniczony co pozwala szkolić młodzież na podobnym poziomie jak na zachodzie Europy. W PZPN trwają cały czas
prace nad unifikacją szkolenia dzieci i młodzieży w całym
kraju co w najbliższej przyszłości powinno się przekładać
na jakość szkolenia. Jedno co nas różni to mentalność
całego społeczeństwa. Myślę, że często nie wierzymy w siebie i w swoje umiejętności. Łatwo od euforii popadamy w
załamania wynikające z niepowodzeń. Jeżdżąc po Europie
dostrzegałem różnice w tym aspekcie
Czy „oko trenera” potrafi trafnie określić potencjał
zawodnika, jego możliwości i ewentualnie dalszy
przebieg kariery? Na jakim etapie jest to najbardziej prawdopodobne, na jakim niemożliwe. Jakie
elementy w takiej ocenie są najważniejsze?
U najmłodszych na pewno bardzo łatwo można dostrzec potencjał zawodnika objawiający się ponad przeciętnymi umiejętnościami ruchowymi. Jeśli do tego zawodnik ma chęci do
trenowania, można powiedzieć że ma możliwości na bycie
profesjonalnym sportowcem. Jednak w tym wieku za wcześnie by mówić, że dany zawodnik na pewno będzie piłkarzem.
Jest wiele zmiennych, które decydują o tym czy zawodnik bę-
GOL 15
dzie grał w piłkę czy nie (kontuzje, wzrost a umiejętności koordynacyjne, zapał, wpływ otoczenia itp.). Myślę, że na początku ma to być zabawa i rozbudzenie pasji do piłki nożnej
w danym zawodniku. Jednak można wymieniać wielu zawodników, którzy w wieku 8-10 lat potrafili wiele, a potem
słuch po nich zaginął. A są też tacy, którzy w wieku 10 lat nie
wyróżniali się na tle grupy, a w wieku 12-13 lat stali się
wiodącymi zawodnikami. Myślę, że gimnazjum jest takim
okresem, gdy chłopcy stają się mężczyznami i zaczynają decydować o swoim życiu i wówczas bardzo poważnie zaczynają podchodzić do swojej pasji. Okres ten ze względu na
zmiany hormonalne jest burzliwy i często decyduje kto przy
sporcie zostaje a kto nie. Gdy zawodnicy do tego wieku mają
opanowane umiejętności techniczno-taktyczne to mają dużą
szansę na zostanie profesjonalnymi zawodnikami.
Jak pan ocenia potencjał młodzieży piłkarskiej z
Wielkopolski na tle pozostałej Polski? Czy dostrzega pan jakieś elementy różnicujące?
Uważam, że Wielkopolska jest jednym z najlepiej
szkolących zawodników regionem. Potwierdzają to coroczne rozgrywki pomiędzy województwami. Nasze
drużyny grają bardzo dobrze technicznie co świadczy o
dobrym szkoleniu. Wielu zawodników z innych województw wybiera trenowanie w naszych klubach co świadczy o dobrej opinii na ich temat. Jesteśmy dużym województwem, w którym bardzo duża liczba zawodników i zawodniczek uprawia piłkę nożną co przekłada się na jakość. Jedno czego życzyłbym naszym zawodnikom to
„śląskiego charakteru” bo często nie brakuje nam umiejętności ale brakuje nam zadziorności i waleczności
Łukasz Siwecki, 38 lat
n Data ur.:18.03.1977
n Wykształcenie: Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu :Trener II klasy Pzpn A
n Praca: Trener Reprezentacji Wlkp.ZPN rocznik 2000
(obecnie Turniej K. Górskiego)
n Trener grup młodzieżowych KKS Lech Poznań(obecnie
junior młodszy U 17)
16
GOL
PIŁKA MŁODZIEŻOWA
Jak by pan scharakteryzował młodzież która dzisiaj
trafia do piłki nożnej? Z jakich rodzin, z jakimi
umiejętnościami i z jaką ogólną sprawnością fizyczną, z jakimi ambicjami
Ciężko odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie gdyż obszar pytania jest szeroki. Ja mogę tylko odpowiedzieć z jaką
młodzieżą ja pracuję. W mojej ocenie są to dzieci uzdolnione sportowo, które na tle rówieśników wyróżniają się sprawnością fizyczną. Pochodzą z różnych rodzin, zarówno dobrze
sytuowanych jak i z biedniejszych. Na boisku nie ma jednak
dużej różnicy pomiędzy nimi. Każdy z nich ma podobne
umiejętności pilkarskie czy sprawność ogólną. Co do ambicji tych chłopców to można czasami zaobserwować większe
dążenie do celu chłopców z biedniejszych rodzin ale tak naprawde trzeba takie sytuacje rozpatrywać indywidualnie.
Czy dostrzegalne są różnice między chłopakami z
dużych miast ( Poznań) a młodzieżą z mniejszych
miast lub wsi? Jeśli tak to jakie to są różnice?
Szczerze mówiąc to nie analizuję sytuacji czy dany zawodnik jest z dużego miasta czy z małej wsi. Oceniam tylko i wyłącznie jego umiejętności pilkarskie, które prezentuje na treningu czy meczu. Podczas pracy z reprezentacją
Wlkp.ZPN dostrzegam jednak większe zaangażowanie, determinację ale i większy stres zawodników z mniejszych ośrodków gdyż spotykają się z elementami pracy trenera czy
zawodnika których nie doświadczają na co dzien w klubach.
Jakie dostrzega pan podstawowe braki lub ograniczenia w umiejętnościach, sprawności, itd. naszej
piłkarskiej młodzieży?
Nie dostrzegam takich ograniczeń. W konfrontacji z młodzieżą z innych krajow europejskich nasza młodzież wypada bardzo dobrze. Zarówno poprzez obserwacje w klubie
jak i na różnego rodzaju stażach można ocenić, że nasza
mlodzez prezentuje się bardzo dobrze. Jej umiejętności
techniczno-taktyczne czy zdolności motoryczne są naprawdę na wysokim poziomie . Jedyny element, który gorzej wypada to aspekt mentalny i rywalizacja na wysokim
poziomie non stop a nie okazjonalnie przy okazji meczów
reprezentacji czy mistrzostw. Na przykład u naszych zachodnich sąsiadów rozgrywki już od poziomu U 15 występują na dużym obszarze (gdzie jest kilka dobrych ośrodków szkoleniowych), który możemy porównać do wielkości naszej ligi makroregionalnej . Rywalizacja z silnym
przeciwnikiem tydzień w tydzień powoduje że chłopcy
przygotowują się do gry na najwyższym poziomie już od
najmłodszych dni
Jakie elementy szkolenia są najważniejsze w grupie
wiekowej, którą się pan opiekuje? Na co pan zwraca największą uwagę?
Szkolenie w tym wieku to powolny etap utrwalania nawyków i doskonalenie wielu aspektów piłkarskiego rzemiosła, techniki taktyki itd. Szkolenie występuje na wcześniejszym etapie rozwoju chłopca. Z młodzieżą pracuję
nad poprawą ich parametrów motorycznych, takich jak
szybkość, koordynacja itp. Ale głównie koncentruję się nad
wiosna 2015
udoskonaleniem umiejetności techniczno-taktycznych.
Wielu z nich ma braki techniczne nad czym pracować zawodnik może indywidualnie, oczywiście pod nadzorem trenera lub według jego wskazówek. Ale praca nad taktyką to
już rola trenera i jego pomysłu na grę.
Jak wyglądamy w szkoleniu na tle innych państw?
Czym się różnimy, w aspekcie pozytywnym lub negatywnym?
Moim zdaniem wyglądamy bardzo dobrze. Tak jak napisałem wczesniej dorównujemy wielu zachodnim krajom
pod względem wyszkolenia zawodników, zarowno pod
kątem techniki, taktyki czy motoryki,która była zawsze postrzegana w naszym kraju jako ważny element szkolenia.
Jedyne braki które dostrzegam to obszar mentalny, ale w
tym aspekcie nigdy nie jest za późno na odpowiedni trening.
Czy „oko trenera” potrafi trafnie określić potencjał
zawodnika, jego możliwości i ewentualnie dalszy
przebieg kariery? Na jakim etapie jest to najbardziej prawdopodobne, na jakim niemożliwe. Jakie
elementy w takiej ocenie są najważniejsze?
Myślę, że doświadczony trener potrafi dostrzec potencjał
w zawodniku,pod różnym kątem i w różnym wieku. Czy
ktoś ma „dryg” do piłki nożnej widać już od najmłodszych lat, ale bez pomocy odpowiednich testów, (oczywiście na odpowiednim etapie) nie da się określić w 100%
czy ktoś nadaje się do piłki wysoko kwalifikowanej.
Jak pan ocenia potencjał młodzieży piłkarskiej z
Wielkopolski na tle pozostałej Polski? Czy dostrzega pan jakieś elementy różnicujące?
Uważam, że potencjał chłopców z Wielkopolski jest bardzo duży. Świadczy o tym fakt ciągłego powoływania
dużej liczby zawodników do kadr młodzieżowych reprezentacji Polski. Czy różnimy się od innych regionow?
Myślę, że tak, ale te różnice są niewielkie, zarówno pod
względem umiejętności technicznych czy taktycznych. W
wielu elementach mamy przewagę nad przeciwnikami ale
w niektórych przewaga jest po stronie przeciwnika. Te
różnice tak naprawdę to praca w klubach. I wiadomo, że zawodnicy z południa Polski mają” charakter” i może tego naszym chłopcom czasami brakuje. 
www.wzpn.poznan.pl
PRZEPISY
GOL 17
Będą zmiany
w regulaminie rozgrywek...
Rozmowa z Kajetanem Olszewskim,
kierownikiem Wydziału Gier i Ewidencji Wlkp.ZPN
Panie Kajetanie, początek sezonu to zapewne okres
szczególnie intensywnej pracy?
Pracy mamy sporo przez cały rok, różne są jedynie problemy i zadania do wykonania. Choć sezon jest rzeczywiście szczególnie intensywny. W ciągu roku musimy
"obsłużyć" ponad 8 tysięcy meczów. W ostatni weekend odbyło się 390 spotkań, z tego w samej Strefie Poznańskiej
240. Jak widać jest to niemało. Trzeba na to czasu i ludzi.
Te 240 spotkań w Strefie "obrabia" piętnaście osób. Trzeba sprawdzić każdego zawodnika; czy jest uprawniony, czy
któryś nie gra po kartkach...
To są osoby pracujące społecznie?
Tak, w zdecydowanej większości. Na etacie zatrudnione są jedynie trzy osoby, a pozostali to społecznicy.
Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Wlkp.ZPN została powołana komisja regulaminowa, do której
został pan wybrany. Jakie ma zadanie?
Tak, jestem jej członkiem i wraz z kolegami będziemy nanosić poprawki do obecnie funkcjonującego regulaminu.
Jest to spowodowane koniecznością dostosowania przepisów do praktyki, do realiów jakie przynosi życie. W maju, na posiedzeniu Zarządu, tak jak co roku będzie ten nowy regulamin zatwierdzony. Dojdzie nam jeszcze w tym roku utworzenie regulaminu do III ligi, bo od nowego sezonu prowadzić będziemy ten szczebel rozgrywek.
W jakim kierunku pójdą zmiany?
Będziemy precyzować sprawy, które dotąd nie były
jasno określone i stąd budziły wątpliwości interpretacyjne bądź były po prostu źle sformułowane. Przykład zapisu o powiadamianiu o zmianie terminu spotkania. Dotąd
była regulacja, że w terminie powyżej 14 dni klub nie musi powiadamiać o tym swojego przeciwnika. Teraz taki
obowiązek zostanie zapisany. Zajmiemy się też kwestią
odwołań. Dzisiaj nie jest określony termin w jakim
przysługuje prawo naniesienia poprawek do terminarza,
do weryfikacji spotkań, tabeli. Po poprawkach zostanie on
sztywno określony. Jest jeszcze dyskusja czy to ma być 14
dni czy 30 ale już nie będzie takich przypadków jak ostatno, że pewien klub odwoływał się od meczu z sierpnia
ubiegłego roku.
Słowem, czas reklamacji zostanie doprecyzowany
i skrócony...
Tak, będzie określony czas na odwolanie. Nie będzie dowolności.
Proszę przybliżyć nam strukturę i działanie Wydziału...
Działamy w piętnastosobowym składzie. Część pracuje
tylko w ekstranecie, to jest do młodzika włącznie. Mecze
orlików i żaków są opracowywane tak zwanym ręcznym
sposobem, bo nie wszyscy jeszcze mają dostęp do ekstanetu. Ale dążymy do tego aby wszystko było opracowane
przy użyciu internetu.
Panie Kajetanie, jest pan jedną z najbardziej rozpoznawanych postaci w Związku. Od jak dawna pan
tutaj pracuje?
Zacząłem działalność, jako sędzia, w 1978 roku. Następnie,będąc jeszcze sędzią, zostałem działaczem Wydziału Gier, od 1984 rok. I tak już zostało. Przestałem sędziować w 1987 roku...
Grał pan w piłkę?
Przedtem byłem czynnym zawodnikiem Wełnianki Kliszkowo...
Na pozycji?
Napastnik! Lewy, lewoskrzydłowy. Grałem w trampkarzach, juniorach i na koniec w seniorach, 1978 roku. 
Rozmawiał: K. Napierała
18
GOL
SĘDZIOWANIE
wiosna 2015
Niespełnieni piłkarze
chwytają za gwizdki
Sędzia piłkarski to niewdzięczna profesja – regularnie krytykowany przez zawodników i trenerów,
a kibice często jego winią za porażkę ukochanej drużyny. Mimo to, wciąż nie brakuje chętnych, by
podjąć się tego wyzwania i pójść w ślady Michała Listkiewicza.
– Na pewno sędziowanie nie jest łatwym kawałkiem
chleba, bo to my najczęściej obrywamy, jesteśmy pod obstrzałem krytyki, a rzadko nas się chwali. Ale mimo to, nie
brakuje chętnych, którzy chcą spróbować swoich sił w tej
profesji. Co roku zimą prowadzimy kursy dla 50-70 osób.
Większość, bo ok. 90 procent go zalicza – powiedział
prowadzący szkolenia w Wielkopolskim Związku Piłki
Nożnej i czynny sędzia Tomasz Nowicki.
Typowy uczestnik kursu to mężczyzna lat 20-25, student
lub świeżo upieczony absolwent wyższej uczelni. Nie
brakuje także licealistów czy uczniów technikum, bowiem dolna granica wieku to 16 lat. Łączy ich miłość do
trenował profesjonalnie, ale jak zapewnia, piłka nożna
jest jego pasją od dziecka.
– Chciałem być w jakiś sposób związany z piłką nożną,
myślałem nawet, żeby zostać trenerem, ale to zdecydowanie dłuższa droga i znacznie droższa. Być może sędziowanie jest trochę niewdzięczną rolą, kiedyś arbitrzy
byli uważani za gburów, dziś są bardziej kontaktowi. Ten
wizerunek sędziego się zmienia, także w oczach kibica –
stwierdził.
Rozjemca piłkarski to zdecydowanie męska profesja, ale
w gronie kilkudziesięciu kandydatów znalazła się jedna kobieta. Marta Chudzińska pochodząca z Pępowa, niewiel-
Są takie sytuacje, kiedy zawodnicy po meczu podchodzą i dziękują. Widać, że są zadowoleni z naszej pracy. Człowiek wówczas czuje, że dobrze wypełnił zadanie. Wiele znajomości z tych kursów, czy potem z boisk zmienia się w przyjaźnie, które potrafią przetrwać wiele lat. Dla wielu chłopaków sędziowanie będzie też okazją do
bardzo dokładnego zwiedzenia niemal wszystkich zakątków Wielkopolski
piłki nożnej oraz fakt, że sami... nigdy nie zostali wirtuozami futbolu. Najlepszym udało się zagrać na boiskach
trzeciej czy czwartej ligi.
– Grałem profesjonalnie w piłkę do wieku juniora, ale
wówczas zdałem sobie sprawę, że wielkiej kariery to już
nie zrobię. Nie chciałem tracić kontaktu z piłką, dlatego zapisałem się na kurs – takie, nieco samokrytyczne wyznania padały podczas pierwszych zajęć z ust niemal każdego kursanta.
Jednym z takich niedoszłych piłkarzy jest Dominik Tokarski, student matematyki na Politechnice Poznańskiej.
Swoją przygodę rozpoczął w Elanie Toruń. – Gdy miałem
16-17 lat zrezygnowałem, bo wiedziałem już, że nie
dałbym rady w zawodowej piłce. Teraz postanowiłem zaangażować się w sędziowanie i chciałbym to zajęcie bardzo profesjonalnie potraktować, tak by w przyszłości sędziować na wysokim poziomie. Wydaje mi się, że znam
przepisy, ale pewnie na kursie dowiem się czegoś nowego – opowiadał.
Arbitrem chce również zostać Marcin Pietras, który z
wykształcenia jest leśnikiem. On, w przeciwieństwie do innych uczestników szkolenia, nie grał w żadnym klubie, nie
kiej miejscowości położonej w południowej Wielkopolsce, była niemal skazana na piłkę nożną. Dorastała z pięcioma braćmi, którzy, jak przyznała, „ciągnęli ją na stadiony”.
– Jestem fanką naszej czwartoligowej drużyny Dąbroczanki, w której też się udzielałam jako fotograf. Chcę udowodnić, że dziewczyna też potrafi sędziować. Jestem nastawiona pozytywnie, choć wiele osób mnie ostrzegało i
pytało, czy nie boję się tych wszystkich wyzwisk, jakie
często słychać z trybun. Jeżdżąc po meczach w czwartej
lidze, jestem świadoma, co mnie może czekać. Obawiam
się jedynie... egzaminu kondycyjnego – wyjaśniła.
Nowicki przyznał, że praca sędziego może też przynieść
satysfakcję i ma swoje plusy.
– Są takie sytuacje, kiedy zawodnicy po meczu podchodzą i dziękują. Widać, że są zadowoleni z naszej pracy. Człowiek wówczas czuje, że dobrze wypełnił zadanie.
Wiele znajomości z tych kursów, czy potem z boisk zmienia się w przyjaźnie, które potrafią przetrwać wiele lat. Dla
wielu chłopaków sędziowanie będzie też okazją do bardzo
dokładnego zwiedzenia niemal wszystkich zakątków Wielkopolski – powiedział.
SĘDZIOWANIE
www.wzpn.poznan.pl
Jego zdaniem kandydaci na przyszłych arbitrów nie kierują się na pewno kwestiami finansowymi. Dobrze
zarabia tylko mała grupa, która prowadzi mecze ekstraklasy czy pierwszej ligi.
– Ci, którzy zaczną za kilka miesięcy swoją pracę, nie mogą liczyć, że
zarobią Bóg wie jakie pieniądze.
Stawki w najniższych ligach to kwoty rzędu kilkudziesięciu złotych plus
koszty dojazdu – podkreślił Nowicki.
Jak dodał, kształcenie sędziów w
ostatnich latach ewoluuje. A to za
sprawą przepisów gry, bowiem co roku wprowadzane są zmiany i co roku
też obowiązuje nowy podręcznik.
Kursanci uczą się również praktycznych rzeczy, z pozoru wyglądających
nieco banalnie.
– Uczymy, jak należy używać
gwizdka, powstaje nawet książka na
ten temat. Na każde przewinienie trzeba używać go w różny sposób – lżejszy faul gwiżdżemy nieco ciszej, brutalny – zdecydowanie głośniej. To samo dotyczy autu czy spalonego. Pokazujemy, jak prawidłowo sygnalizować chorągiewką pewne zdarzenia, a
nawet w jaki sposób wyciągać kartki
z kieszonki – tłumaczył Nowicki.
Sędziowie w ostatnich latach bardzo
poważnie podchodzą do spraw
związanych z przygotowaniem kondycyjnym. Arbitrzy z Wielkopolskiego ZPN co roku zimą wyjeżdżają na
zgrupowanie do Kołobrzegu.
– Przygotowujemy się tak jak piłkarze. Sędziowie dziś dbają o kondycję,
dietę, pilnują poziomu tkanki
tłuszczowej, trenują niemal codziennie – zaznaczył.
Nie ukrywa, że początki pracy panów z gwizdkami nie są łatwe. Dlatego też doświadczenie najpierw zbierają jako asystenci, a jako główni prowadzą mecze orlików czy trampkarzy.
– Staramy się ich przygotować do
pracy też pod względem psychologicznym. Pokazujemy, jak powinien
zachować się arbiter w różnych sytuacjach na boisku. Często bywa tak,
że zawodnicy, czy kibice będą próbowali wywrzeć presję na nich. Dlatego pomagamy tym chłopakom, żeby
się nie „spalili” już na pierwszych
meczach – podsumował Nowicki. 
Za Onet.pl
GOL 19
Sędziowskie
podsumowanie...
W dniach 8-11 stycznia 2015r. w Ośrodku Rehabilitacyjno –
Wypoczynkowym„Dozamel”w Kołobrzegu odbył się obóz zimowy dla wszystkich członków Kolegium Sędziów Wielkopolskiego ZPN. Obóz cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem –
wzięła w nim udział rekordowa liczba ponad 130 osób z całego
województwa.
czestnikami byli zarówno sędziowie, obserwatorzy jak i przyjaciele naszej organizacji. Poza warsztatami szkoleniowymi i wykładami sędziowie mieli możliwość sprawdzenia się w teście pisemnym jak i filmowym.
Należy również wspomnieć o treningach biegowych, podczas których sędziowie szlifowali swoją formę przed nadchodzącą rundą. Prelegentami
podczas szkoleń byli: Michał Listkiewicz – obserwator UEFA, Piotr Tenczyński – członek zarządu Kolegium Sędziów PZPN, a także Piotr Brodecki i Andrzej Kazior – obserwatorzy szczebla centralnego oraz znany sędzia międzynarodowy i asystent szczebla centralnego Konrad Sapela.
Kilka dni później, w sobotę 17 stycznia rozpoczął się tegoroczny kurs dla
kandydatów na sędziego piłki nożnej strefy poznańskiej. W tym roku bierze w nim udział 46 osób. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę do dnia 28
lutego, w siedzibie Wlkp. ZPN. Kurs tradycyjnie zakończy się testem kondycyjnym i teoretycznym.
Ważnym wydarzeniem było również zebranie plenarne dla członków
KS Wlkp. ZPN., które odbyło się w poniedziałek 19 stycznia w sali „Domu Żołnierza” w Poznaniu. Spotkanie miało charakter organizacyjno-szkoleniowy. Udział w nim wzięło ok. 180 osób. Gościem, a tym samym prelegentem był: Zbigniew Przesmycki, Przewodniczący KS PZPN, a także obserwator UEFA. Głos zabrali także: przedstawiciel Wydziału Dyscypliny
Piotr Hajduk, który podsumował rok 2014 oraz Kajetan Olszewski, przedstawiciel Wydziału Gier i Ewidencji, który przedstawił m. in. zmiany w regulaminach rozgrywek młodzieżowych. Kolejnymi prelegentami byli: Piotr
Gidaszewski – Przewodniczący Komisji Szkoleniowej, który podsumował
rok 2014 pod względem sędziowskim oraz przedstawił plan szkolenia na
kolejny rok, kol. Stelmaszewski i Szmytke, którzy przedstawili projekt „Fair Play”, a także kol. Kupsik, który omówił szkolenie „Kadry asystentów”.
Następnie przyszedł czas na przywitanie nowych kolegów z tegorocznego
kursu, którzy z rąk Przewodniczącego KS Wlkp. ZPN Ryszarda Dolaty i
wiceprzewodniczącego Łukasza Mowilka odebrali przepisy gry w piłkę
nożną. Po tym nastąpiło przemianowanie sędziów próbnych na rzeczywistych, a na końcu odbyło się tradycyjne wręczenie dyplomów i emblematów za przeprowadzenie 150, 300, 500, 750, 1000 zawodów. 
U
20
GOL
KOBIECA PIŁKA NOŻNA
wiosna 2015
KONIŃSKI KLUB PIŁKARSTWA KOBIECEGO„MEDYK” KONIN
30 lat minęło – wspomnienie
dniu 23 marca 2015 roku minęła trzydziesta rocznica
założenia Konińskiego Klubu Piłkarstwa Kobiecego
(KKPK) „Medyk” Konin, który na początku przyjął nazwę
Szkolny Klub Sportowy „Medyk”. Zarządzany przez jednego człowieka – Romana Jaszczaka – w ciągu całego
tego okresu stał się nie tylko najbardziej znanym klubem
regionu konińskiego, ale przede wszystkim najbardziej
rozpoznawalną marką piłkarstwa kobiecego w Polsce oraz
w niektórych krajach europejskich. „Praca od podstaw” –
to wydawałoby się archaiczne hasło, stało się przyczynkiem do sukcesów w obszarach sportowym i organizacyjnym. Umiejętność nawiązania dobrych kontaktów z władzami miasta Konina, Konińskiego Okręgowego Związku
Piłki Nożnej, Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, prywatnymi firmami, które stały się sponsorami strategicznymi, doprowadziło do prawidłowego rozwoju zarządzania klubem. Dzięki temu można było zatrudnić trenerów
i instruktorów prowadzących zajęcia w kilku grupach
szkoleniowych począwszy od młodziczek po seniorki. Od
kilku lat prowadzony jest przez zatrudnioną osobę także
W
sekretariat klubu. Współpracują z nim lekarze i fizjoterapeuci oraz nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i wyższych. Można
jednoznacznie stwierdzić, iż KKPK „Medyk” Konin jest
obecnie klubem, który swoim profesjonalnym podejściem
w obszarach szkoleniowym i organizacyjnym dorównuje
wielu klubom szczebla centralnego piłki nożnej mężczyzn.
Przedstawione poniżej Kalendarium ujmuje jedynie najważniejsze według Autora wydarzenia związane z historią
klubu. W maju 2015 roku ukaże się natomiast na rynku wydawniczym monografia „Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego MEDYK Konin (1985 – 2015)”, w której będzie
można przeczytać o genezie powstania klubu, rozwoju organizacyjnym, o wszystkich rozgrywkach, w jakich „Medyk” brał udział, najważniejszych trenerach i działaczach.
Monografia wzbogacona została o prawie 200 kolorowych
zdjęć oraz o statystyki, które są ważne dla wielu sympatyków piłki nożnej. 
Artur Kita
Kalendarium wydarzeń
1985
1988
 23 marca – założenie Szkolnego Klubu Sportowego„Medyk”
 II miejsce w II lidze w grupie II
 Awans do ćwierćfinału Pucharu Polski
 Pierwsza piłkarka„Medyka” – Marzena Maląg – powołana
– Pierwszym przewodniczącym zarządu SKS„Medyk” została Urszula Drzewiecka
1
 maja – pierwszy mecz towarzyski na boisku trawiastym
z TKKF„Teofilów” Łódź (0:4)
 14 maja – klub został przyjęty jako członek Komisji ds.
Piłkarstwa Kobiecego podokręgu Sosnowiec
 18 maja – debiut w rozgrywkach II ligi piłki nożnej kobiet
(na wyjeździe z TKKF„Tramwajarz” Bytom 0:1)
 Pierwsi sponsorzy klubu to Zespół Szkół Medycznych w Koninie oraz Cukrownia w Gosławicach, gdzie klub rozgrywa
pierwsze spotkania ligowe
 Sierpień – pierwszy obóz sportowy w Błażejewku
1986
do reprezentacji Polski (jako jedyna piłkarka z drużyn drugoligowych)
 Sponsorem„Medyka”została forma STARBUD (do 1991 roku)
1989
 II miejsce w II lidze w grupie II
 Awans do ćwierćfinału Pucharu Polski
 I miejsce w Halowym Turnieju o Puchar Prezydenta Mias-
ta Konina w piłce nożnej kobiet
 Po raz pierwszy piłkarki rozegrały spotkanie ligowe na sta-
dionie XXX-lecia PRL (obecnie stadion im. K. Górskiego)
 Awans do ćwierćfinału Pucharu Polski
 I miejsce w II Halowych Mistrzostw województwa koniń-
1990
skiego w Piłce Nożnej Dziewcząt o – Puchar Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS
 „Medyk”po raz pierwszy organizatorem jednego z turniejów półfinałowych Halowych Mistrzostw Polski
1991
1987
 III miejsce w II lidze w grupie II
 Po raz pierwszy Roman Jaszczak organizuje halowy turniej
piłki nożnej dziewcząt szkół podstawowych
 IV miejsce w II lidze w grupie I
 IV miejsce w Halowym Turnieju o Puchar Prezydenta Mias-
ta Konina w piłce nożnej kobiet
 17 kwietnia trener Roman Jaszczak otrzymał nominację na
II. trenera Młodzieżowej Reprezentacji Polski
Sponsorem
„Medyka” została firma ARSMAN (do 1993 ro
ku)
www.wzpn.poznan.pl
KOBIECA PIŁKA NOŻNA
1992
GOL 21
 IV miejsce w Halowym Turnieju o Puchar Prezydenta Mias-
ta Konina w piłce nożnej kobiet
1993
 Awans do I ligi
 Mistrzostwo Polski Kadetek (pierwszy turniej spośród czte-
rech rozegranych w tym roku odbył się w Koninie i został
zorganizowany z inicjatywy trenera Romana Jaszczaka)
 II miejsce w Międzynarodowym Turnieju piłki nożnej kobiet
w Seretz (Niemcy)
 I miejsce w Halowym Międzynarodowym Turnieju w piłce
nożnej kobiet o Puchar Prezydenta Miasta Konina
 Sponsorem klubu została firma LECH (do 1997 roku)
1994
 Mistrzostwo Polski Kadetek
 I miejsce w Międzynarodowym Turnieju piłki nożnej
dziewcząt i chłopców„TIVOLI CUP” (Dania)
 III miejsce w Halowym Międzynarodowym Turnieju piłki
nożnej kobiet w Hollage (Niemcy)
 II miejsce w Halowym Międzynarodowym Turnieju w piłce
nożnej kobiet o Puchar Prezydenta Miasta Konina
 do „Medyka” zapisuje się „Marta” Woźniak, która jest do
chwili obecnej najdłużej grającą piłkarką konińskiego klubu
 W Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Koninie rozpoczęły się treningi piłki nożnej dziewcząt
1995
 1 marca – trener Roman Jaszczak otrzymał nominację na
I. trenera Młodzieżowej Reprezentacji Polski
 28 kwietnia – utworzono Koniński Klub Piłkarstwa Kobie-
cego„Medyk” – prezesem został Roman Jaszczak
 Mistrzostwo Polski Kadetek
 I miejsce w Międzynarodowym Turnieju piłki nożnej kobiet
w Mosciano (Włochy)
 Awans do ćwierćfinału Pucharu Polski
 I miejsce w Halowym Międzynarodowym Turnieju w piłce
nożnej kobiet o Puchar Prezydenta Miasta Konina
 Sponsorem klubu została firma POLOMARKET
1996
 Wicemistrzostwo Polski w Halowych Mistrzostwach Polski
seniorek
 III miejsce w I lidze
 III miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski
 Awans do ćwierćfinału Pucharu Polski
1997
 III miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski
 V miejsce w Halowym Międzynarodowym Turnieju piłki
nożnej kobiet w Gretesch (Niemcy)
 II miejsce w Halowym Turnieju Międzynarodowym piłki
nożnej kobiet w Prešovie (Słowacja)
Awans
do ćwierćfinału Pucharu Polski

 I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju juniorek młodszych na
boiskach trawiastych w Gnieźnie
SKS Medyk Konin w roku 1987
Stoją w górnym rzędzieod lewej: Barbara Jędrzejczak,
Arleta Jóżwiakowska, Marzena Maląg (pierwsza zawodniczka z Wielkopolski powołana do reprezentacji
Polski), Ewa Andrzejewska, NN. W dolnym rzędzie od
lewej: Małgorzata Pawlak, Marzena Tomaszewska, Katarzyna Karczewska, NN, NN, trener Roman Jaszczak.
22
GOL
KOBIECA PIŁKA NOŻNA
 III miejsce UKS „Olimpijczyk” SP 12 Konin (trener Elżbieta
Szymańska) w Ogólnopolskim Turnieju piłki nożnej
dziewcząt i chłopców im. Marka Wielgusa
 III miejsce UKS „Olimpijczyk” SP 12 Konin (trener Elżbieta
Szymańska) w Ogólnopolskim Turnieju piłki nożnej
dziewcząt i chłopców„SuperGol” do lat 11
 III miejsce UKS „Olimpijczyk” SP 15 Konin (trener Monika
Kachnowicz) w Ogólnopolskim Turnieju piłki nożnej
dziewcząt i chłopców„SuperGol” do lat 13
 II miejsce w Halowym Międzynarodowym Turnieju piłki
nożnej kobiet„Konin Cup”
 30 lipca – trener Roman Jaszczak został odwołany ze stanowiska trenera Młodzieżowej Reprezentacji Polski
 W Konińskim Okręgowym Związku Piłki Nożnej utworzono Wydział Piłkarstwa Kobiecego
1998
 Mistrzostwo Polski w Halowych Mistrzostwach Polski se-
niorek
wiosna 2015
 III miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
 II miejsce w Międzynarodowym Turnieju seniorek w Osnab-
rück (Niemcy)
 Awans do półfinału Pucharu Polski
 III miejsce w Mistrzostwach Polski juniorek
 I miejsce w Halowym Ogólnopolskim Turnieju piłki nożnej
kobiet„Konin Cup”
 I miejsce w Międzynarodowym Turnieju seniorek w Michałowie
 II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju juniorek młodszych o
Puchar Miasta Sosnowca
 Sponsorem klubu została firma BIURO RAJ
 Do klubu przyjęty został drugi trener – Jerzy Siuda
2001
 Pierwsze piłkarki z zagranicy w„Medyku”– Natalia Ryżewicz
i Swietlana Ryżowa (obie z Białorusi).
 Wicemistrzostwo Polski w Halowych Mistrzostwach Polski
seniorek
 Awans do półfinału Pucharu Polski
 III miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (do
 III miejsce w Mistrzostwach Polski juniorek
 I miejsce w zawodach o Puchar Bałtyku piłkarek nożnych
2010 roku rozgrywki piłki nożnej kobiet w strukturach
OOM traktowane były jako Mistrzostwa Polski juniorek
młodszych)
 I miejsce w Halowym Międzynarodowym Turnieju piłki
nożnej kobiet„Konin Cup”
w Parnu (Estonia)
 I miejsce w Halowym Międzynarodowym Turnieju piłki
nożnej kobiet„Konin Cup”
 V miejsce w Międzynarodowym Turnieju piłki nożnej kobiet
w Valenciennes (Francja)
 Awans do finału Pucharu Polski
 VI miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
 I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej młodziczek i juniorek młodszych w Łodzi
 VI miejsce w Ogólnopolskim Turnieju piłki nożnej dziewcząt
„Piłkarska Kadra Czeka”
 II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Juniorek Młodszych
o Puchar Prezesa Konińskiego Okręgowego Związku Piłki
Nożnej
 Sponsorem klubu została firma FRANSPOL
1999
 Mistrzostwo Polski w Halowych Mistrzostwach Polski se-
niorek
 III miejsce w I lidze
 II miejsce w Halowym Turnieju Międzynarodowym piłki
nożnej kobiet w Osnabrück (Niemcy)
 I miejsce w Halowym Międzynarodowym Turnieju juniorek
w Hollage (Niemcy)
 Awans do ćwierćfinału Pucharu Polski
 V miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
 I miejsce w Halowym Międzynarodowym Turnieju piłki
nożnej kobiet„Konin Cup”
 I miejsce w Halowym Międzynarodowym Turnieju juniorek
młodszych w Michałowie
 II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju piłki nożnej juniorek
o Puchar Wojewody województwa zachodniopomorskiego
 III miejsce w Halowym Międzynarodowym Turnieju seniorek w Zgorzelcu
 III miejsce w Halowym Międzynarodowym Turnieju juniorek w Michałowie
V
 miejsce UKS „Olimpijczyk” SP 15 Konin w Ogólnopolskim Turnieju piłki nożnej dziewcząt i chłopców im. Marka
Wielgusa
 Sponsorem klubu została firma FRAPO
2000
 Wicemistrzostwo Polski w Halowych Mistrzostwach Polski
seniorek
2002
 III miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski seniorek
 Wicemistrzostwo Polski juniorek
 I miejsce w Międzynarodowych Halowych Mistrzostw
Opolszczyzny (juniorki młodsze)
 I miejsce w Halowym Międzynarodowym Turnieju piłki
nożnej kobiet„Konin Cup”
 III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju juniorek młodszych
w Tomaszowie Mazowieckim
 Awans do ćwierćfinału Pucharu Polski
 III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju piłki nożnej dziewcząt
„Piłkarska Kadra Czeka”
 III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Juniorek Młodszych
o Puchar Prezesa Konińskiego Okręgowego Związku Piłki
Nożnej
 1 września w Zespole Szkół Górniczo – Energetycznych w
Koninie rozpoczęto naukę w pierwszej klasie Liceum Profilowanego z rozszerzonym programem nauczania z piłki
nożnej kobiet
www.wzpn.poznan.pl
KOBIECA PIŁKA NOŻNA
2003
 Mistrzostwo Polski juniorek
 Wicemistrzostwo Polski – II miejsce w I lidze
 Awans do finału Pucharu Polski
 III miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski seniorek
 II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju piłki nożnej dziewcząt
„Piłkarska Kadra Czeka”
 I Miejsce w mistrzostwach Ogólnopolskich Igrzysk Ludo-
wych Zespołów Sportowych w Zielonej Górze
 II miejsce w Halowym Międzynarodowym Turnieju piłki
nożnej kobiet„Konin Cup”
 II miejsce w Halowym Ogólnopolskim Turnieju piłki nożnej
kobiet„Konin Cup”
2004
 Mistrzostwo Polski juniorek
 Mistrzostwo Polski w Halowych Mistrzostwach Polski ju-
niorek
 Wicemistrzostwo Polski – II miejsce w I lidze
 Awans do finału Pucharu Polski
 III miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski seniorek
 I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju piłki nożnej dziewcząt
„Piłkarska Kadra Czeka”
 IV miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
 Utworzona zostaje Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Gimnazjum nr 6 w Koninie
 Po raz pierwszy Roman Jaszczak wybrany został delegatem
na Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Polskiego Związku
Piłki Nożnej
2005
 Mistrzostwo Polski juniorek
 Mistrzostwo Polski w Halowych Mistrzostwach Polski ju-
niorek
Wicemistrzostwo
Polski w Halowych Mistrzostwach Polski

juniorek młodszych
 Zdobycie Pucharu Polski
 III miejsce w I lidze
 III miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski seniorek
 I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju piłki nożnej dziewcząt
„Piłkarska Kadra Czeka”
I
 miejsce juniorek w XVII Halowym Ogólnopolskim Turnieju piłki nożnej kobiet„Konin Cup”
 II miejsce seniorek w XVII Halowym Ogólnopolskim Turnieju
piłki nożnej kobiet„Konin Cup”
 I miejsce seniorek w XVIII Halowym Międzynarodowym
Turnieju piłki nożnej kobiet„Konin Cup”
 I miejsce juniorek i juniorek młodszych w Ogólnopolskim
Turnieju Grodziskiego Stowarzyszenia Sportowego Grodzisk Wielkopolski
 Sponsorem klubu została firma POL-DRÓG
2006
 Zdobycie Pucharu Polski
 Mistrzostwo Polski juniorek
 Wicemistrzostwo Polski – II miejsce w Ekstralidze
GOL 23
24
GOL
KOBIECA PIŁKA NOŻNA
wiosna 2015
 Wicemistrzostwo Polski w Halowych Mistrzostwach Polski
 III miejsce w Międzynarodowym Turnieju piłki nożnej
seniorek
 Wicemistrzostwo Polski w Halowych Mistrzostwach Polski
juniorek
 I miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (mistrzostwo Polski juniorek młodszych)
 I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju piłki nożnej dziewcząt
„Piłkarska Kadra Czeka”
dziewcząt i chłopców Meet The World GOTHIA CUP – Goeteborg (Szwecja)
 III miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
 III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju piłki nożnej dziewcząt
„Piłkarska Kadra Czeka”
 I miejsce seniorek w Halowym Międzynarodowym Turnieju piłki nożnej kobiet„Konin Cup”
 III miejsce juniorek w Halowym Międzynarodowym Turnieju
piłki nożnej kobiet„Konin Cup”
 Anna Gawrońska została królem strzelczyń Ekstraligi
 Sponsorem klubu została firma GÓRAŻDŻE CEMENT z Opola (do 2011 roku)
 Klub zatrudnił kolejnego trenera – Janusza Gajewskiego
2007
 Klub wystawił do rozgrywek ligowych trzy zespoły (Eks-
traliga, I liga i II liga)
 Mistrzostwo Polski juniorek
 III miejsce w Ekstralidze
 Awans do finału Pucharu Polski
 Wicemistrzostwo Polski w Halowych Mistrzostwach Polski
seniorek
 Wicemistrzostwo Polski w Halowych Mistrzostwach Polski
juniorek młodszych
 II miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski juniorek
 III miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski juniorek
 II miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (wicemistrzostwo Polski juniorek młodszych)
 III miejsce UKS „Medyk” Konin w Ogólnopolskim Turnieju
piłki nożnej dziewcząt i chłopców im. Marka Wielgusa
 IV miejsce w Ogólnopolskim Turnieju piłki nożnej dziewcząt
„Piłkarska Kadra Czeka”
2008
 Nawiązanie współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Za-
wodową w Koninie
 Mistrzostwo Polski juniorek
 Mistrzostwo Polski w Halowych Mistrzostwach Polski ju-
niorek
 Zdobycie Pucharu Polski
 Wicemistrzostwo Polski – II miejsce w Ekstralidze
 Wicemistrzostwo Polski w Halowych Mistrzostwach Polski
seniorek
 II miejsce w Międzynarodowym Turnieju piłki nożnej
dziewcząt i chłopców Meet The World GOTHIA CUP – Goeteborg (Szwecja)
 III miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
 IV miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski juniorek młodszych
 II miejsce w Halowym Międzynarodowym Turnieju piłki
nożnej kobiet„Konin Cup”
 Anna Gawrońska zwyciężyła w plebiscycie„Przeglądu Konińskiego” na najlepszego sportowca regionu konińskiego
2009
 Mistrzostwo Polski juniorek
 Mistrzostwo Polski w Halowych Mistrzostwach Polski ju-
niorek
 Wicemistrzostwo Polski w Halowych Mistrzostwach Polski
seniorek
 III miejsce w Ekstralidze
2010
 Utworzony został w Koninie przy ZSG-E Licealny Ośrodek
Szkolenia Sportowego Młodzieży
 Klub zgłosił do rozgrywek ligowych cztery drużyny (Eks-
traliga, I, II i III liga)
 Mistrzostwo Polski juniorek
 Mistrzostwo Polski w Halowych Mistrzostwach Polski se-
niorek
 Mistrzostwo Polski w futsalu kobiet
 Zdobycie Pucharu Polski w futsalu kobiet
 Wicemistrzostwo Polski – II miejsce w Ekstralidze
 Awans do ćwierćfinału Pucharu Polski
 III miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski juniorek młodszych
 V miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski juniorek
 I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju piłki nożnej dziewcząt
„Piłkarska Kadra Czeka”
 I miejsce juniorek młodszych w Krajowym Finale Ogólnopolskiego Turnieju Coca Cola Cup
 I miejsce seniorek w Halowym Międzynarodowym Turnieju piłki nożnej kobiet„Konin Cup”
 III miejsce juniorek w Halowym Międzynarodowym Turnieju
piłki nożnej kobiet„Konin Cup”
 I miejsce w V Międzynarodowym Turnieju Juniorek rozegranym w Kolbuszowej o Puchar Burmistrza Miasta
 Trenerem grup młodzieżowych oraz czwartego zespołu
został Wiesław Tomaszewski
2011
 11 stycznia – trenera Roman Jaszczak został powołany na
stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski seniorek (tą
funkcję pełnił do lutego 2013 roku)
 Trenerem pierwszej drużyny„Medyka”została Nina Patalon,
a jej asystentem Anna Gawrońska
 Wicemistrzostwo Polski – II miejsce w Ekstralidze
 Mistrzostwo Polski juniorek młodszych
 Wicemistrzostwo Polski juniorek
 Awans do ćwierćfinału Pucharu Polski
 III miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski juniorek młodszych
 III miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski juniorek
 VI miejsce juniorek młodszych w Krajowym Finale Ogólnopolskiego Turnieju Coca Cola Cup
www.wzpn.poznan.pl
KOBIECA PIŁKA NOŻNA
 I miejsce seniorek w Halowym Ogólnopolskim Turnieju
GOL 25
piłki nożnej kobiet„Konin Cup”
 III miejsce juniorek w Halowym Ogólnopolskim Turnieju
piłki nożnej kobiet„Konin Cup”
 Sponsorem klubu została KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO
z Konina (do 2013 roku)
 Reprezentacja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Konina zwyciężyła w Akademickich Mistrzostwach Europy
– studentki reprezentowały na co dzień barwy „Medyka”
2012
 Mistrzostwo Polski juniorek młodszych
 Mistrzostwo Polski w Halowych Mistrzostwach Polski ju-
niorek młodszych
Wicemistrzostwo
Polski – II miejsce w Ekstralidze

Awans
do
finału
Pucharu
Polski

 I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju piłki nożnej dziewcząt
„Piłkarska Kadra Czeka”
 V miejsce w Mistrzostwach Polski juniorek
 I miejsce seniorek w Halowym Ogólnopolskim Turnieju
piłki nożnej kobiet„Konin Cup”
 III miejsce juniorek w Halowym Ogólnopolskim Turnieju
piłki nożnej kobiet„Konin Cup”
2013
 Marzec – powrót Romana Jaszczaka na stanowisko trene-
ra drużyny seniorek„Medyka”
 Mistrzostwo Polski juniorek
 Wicemistrzostwo Polski – II miejsce w Ekstralidze
 Zdobycie Pucharu Polski
 Wicemistrzostwo Polski juniorek młodszych
 I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju piłki nożnej dziewcząt
„Piłkarska Kadra Czeka”
 I miejsce seniorek w Halowym Ogólnopolskim Turnieju
piłki nożnej kobiet„Konin Cup”
2014
 Mistrzostwo Polski – I miejsce w Ekstralidze
 Awans do 1/16 UEFA Women's Championship
 Zdobycie Pucharu Polski
 Mistrzostwo Polski juniorek
 IV miejsce w Mistrzostwach Polski juniorek młodszych
 I miejsce seniorek w Halowym Międzynarodowym Turnie-
ju piłki nożnej kobiet„Konin Cup”
 Piłkarka „Medyka” Ewa Pajor została wybrana przez UEFA
najlepszą zawodniczką Europy do lat 17
 Nina Patalon została powołana na stanowisko trenera re-
prezentacji Polski kobiet do lat 17
 Anna Gawrońska powołana została na stanowisko trenera
reprezentacji Polski kobiet do lat 15
 Wizyta w Koninie ministra sportu Andrzeja Biernata, zainteresowanego utworzeniem w tym mieście Centralnego
Ośrodka Szkoleniowego dla piłkarek nożnych
2015 (do końca marca)
 I miejsce seniorek w Halowym Ogólnopolskim Turnieju
piłki nożnej kobiet„Konin Cup”
 Nawiązanie współpracy z agencją marketingu sportowego
Sport Success
Roman Jaszczak, twórca sukcesów Medyka.
26
GOL
PORADY PRAWNIKA
wiosna 2015
Nowe przepisy dotyczące
statusu zawodników profesjonalnych
27 marca 2015 roku, po blisko dwóch latach prac Komisji Dialogu
Społecznego przy Polskim Związku Piłki Nożnej, Zarząd PZPN
przyjął uchwałę w sprawie minimalnych wymagań dla standardowych kontraktów zawodników.
est to niezwykle istoty dokument,
który kompleksowo reguluje stosunki pomiędzy klubami a zawodnikami
profesjonalnymi, tj. wszystkimi piłkarzami, którzy otrzymują z tytułu uprawiania piłki nożnej wynagrodzenie lub
inne świadczenia pieniężne i rzeczowe,
które przekraczają wartość rzeczywistych wydatków poniesionych przez zawodnika w związku z udziałem w rozgrywkach (m.in. koszty podróży i
zakwaterowania, wydatki na sprzęt
piłkarski, ubezpieczenie). Nowe przepisy zastąpiły starą uchwałę nr II/12 z
dnia 19 maja 2002 roku Zarządu PZPN
J
cyjne i inne. Na skutek wejścia w życie
nowej uchwały wszelkie prawa i obowiązki stron powinny zostać określone
w jednym kontrakcie, jednakże wciąż
dopuszczalne jest regulowanie niektórych kwestii, m.in. dyscyplinarnych oraz
wynagrodzenia premiowego, w regulaminach wewnętrznych klubu, które dotyczą wszystkich jego zawodników.
Możliwość jednostronnego
przedłużenia kontraktu
W lecie zeszłego roku opisywałem na
łamach „Gola” dopuszczalność
przedłużania kontraktów zawodniczych
Na skutek wejścia w życie nowej uchwały wszelkie
prawa i obowiązki stron powinny zostać określone w
jednym kontrakcie, jednakże wciąż dopuszczalne jest
regulowanie niektórych kwestii, m.in. dyscyplinarnych oraz wynagrodzenia premiowego, w regulaminach wewnętrznych klubu, które dotyczą wszystkich
jego zawodników.
pn. „Zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem
profesjonalnym. Załącznik do typowego kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej” i zawierają szereg nowych istotnych uregulowań.
Tylko jedna umowa
z jednym zawodnikiem
Dotychczasowe przepisy dopuszczały
podpisywanie z zawodnikiem pełnoletnim umów dodatkowych, obowiązujących obok kontraktu głównego.
Takie umowy regulowały przeważnie
kwestie dodatkowego wynagrodzenia
premiowego zawodnika, praw do jego
wizerunku, oświadczenia antykorup-
na podstawie jednostronnego oświadczenia klubu. W konkluzji wskazałem,
że wprawdzie przepisy związkowe
milczą na ten temat, jednakże zamieszczanie tego typu klauzul w kontraktach
jest możliwe przy spełnieniu określonych kryteriów. PZPN zdecydował się
na uregulowanie tej kwestii i w jasny
sposób zezwolił na ich stosowanie, jednakże przy spełnieniu pewnych warunków. Przede wszystkim okres
przedłużenia nie może być dłuższy niż
nominalny okres obowiązywania kontraktu, chyba że zawodnik złoży wniosek o dłuższy okres przedłużenia w drodze odrębnego, pisemnego oświadczenia, które będzie stanowiło załącznik do
Jan Łukomski
Aplikant adwokacki
w kancelarii
Masiota i Wspólnicy
Adwokacka Spółka Partnerska
kontraktu. Po drugie, klub chcąc skorzystać z klauzuli przedłużenie będzie
musiał doręczyć zawodnikowi stosowne oświadczenie najpóźniej w terminie
3 miesięcy przed zakończeniem pierwotnego okresu obowiązywania kontraktu, jeżeli kontrakt został zawarty na
okres powyżej 12 miesięcy albo najpóźniej w terminie 1 miesiąca przed zakończeniem obowiązywania kontraktu,
jeżeli został on zawarty na okres nie
dłuższy niż 12 miesięcy. Po trzecie, w
przedłużonym okresie obowiązywania
kontraktu zawodnik będzie musiał otrzymywać wynagrodzenie w wysokości nie
niższej niż 120% wynagrodzenia za
ostatni rok pierwotnego okresu obowiązywania kontraktu, a pozostałe warunki umowy nie mogą być gorsze od
dotychczasowych. Czwarty warunek zamieszczenia klauzuli przedłużenia to
zrzeczenie się przez zawodnika uprawnienia do zawarcia umowy z innym klubem w ostatnim półroczu pierwotnego
okresu obowiązywania kontraktu.
W sytuacji, gdy zawodnik mimo
wszystko podpisze umowę z kolejnym
klubem, zanim jego dotychczasowy klub
zdąży skorzystać z opcji przedłużenia,
wówczas będzie musiał zapłacić karę
umowną.
Jednostronne rozwiązanie kontraktu…
Najważniejszą zmianą jaką wprowadzają nowe przepisy jest przyznanie zarówno klubom, jak i zawodnikom bardzo szerokich możliwości jednostronnego rozwiązania kontraktu.
W uchwale II/12 przewidziano tylko
kilka sytuacji, gdy klub i zawodnik mogli przedwcześnie zakończyć obowiązywanie kontraktu w sposób inny niż poprzez porozumienie. Obecnie jednak,
katalog zawierający podstawy do roz-
www.wzpn.poznan.pl
wiązania umowy został poszerzony o
nowe pozycje.
…z winy klubu…
Novum jest możliwość rozwiązania
przez zawodnika kontraktu w sytuacji,
gdy klub opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia za okres co najmniej 2 miesięcy (dotychczas były to 3 miesiące),
nie dopełnił obowiązku zgłoszenia zawodnika do rozgrywek ligowych lub
zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia zawodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków w sporcie, a
także gdy klub nie zapewnia zawodnikowi leczenia lub rehabilitacji po kontuzji doznanej czasie gry lub treningu.
…z winy zawodnika…
Na podstawie nowych przepisów Klub
ma prawo do jednostronnego rozwiązania kontraktu z winy zawodnika w sytuacji skazania go prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu, gdy
zawodnik został ukarany przez właściwy organ dyscyplinarny karą dyskwalifikacji na czas co najmniej 3 miesięcy,
gdy wobec zawodnika obowiązuje dyscyplinarny środek zapobiegawczy w
postaci zakazu uczestnictwa w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych
przez okres co najmniej 3 miesięcy, gdy
zawodnik nie był obecny na zajęciach
treningowych co najmniej 3-krotnie w
okresie następujących po sobie 6 miesięcy bez przedstawienia pisemnego
usprawiedliwienia, a także wówczas,
gdy zawodnik brał udział w zakładach
bukmacherskich dotyczących rozgrywek piłkarskich.
…bez winy zawodnika…
Powyższy katalog nie wyczerpuje
możliwości klubu do zakończenia
współpracy z zawodnikiem. Są sytuacje,
gdy zawodnik niczym nie zawinił, a
klub mimo to może rozwiązać z nim
kontrakt. Taką podstawą jest zaliczenie
przez zawodnika z pola mniej niż 10%
oficjalnych meczów rozegranych przez
klub w rozgrywkach mistrzowskich i
pucharowych w pierwszej drużynie seniorów w sezonie poprzedzającym. Ponadto, klub może rozwiązać kontrakt,
gdy zawodnik nie wystąpił w oficjalnych meczach mistrzowskich i pucharowych przez okres dłuższy niż łącznie
PORADY PRAWNIKA
180 dni w roku kalendarzowym lub sezonie rozgrywkowym z powodu stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim kontuzji lub choroby. Trzecia przyczyna to
spadek klubu do niższej klasy rozgrywkowej na skutek rywalizacji sportowej
przy jednoczesnym braku wobec zawodnika jakichkolwiek zaległości finansowych oraz po uiszczeniu odszkodowania w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Gdy klub spadnie do niższej ligi z przyczyn pozasportowych, na podstawie orzeczenia właściwego organu dyscyplinarnego, wówczas to zawodnik ma prawo do rozwiązania kontraktu.
Brak obowiązku wnioskowania do Izby
ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych
Nowe przepisy nie ograniczyły się
wyłącznie do rozszerzenia katalogu podstaw do jednostronnego rozwiązania
kontraktu. Przede wszystkim, obecnie
GOL 27
wodnika może być m.in. bezpodstawne
skierowanie zawodnika do treningów
indywidualnych (tzw. „klub Kokosa”)
lub niewielka liczba rozegranych przez
niego meczów.
Niezdolność do gry
= możliwość obniżenia wynagrodzenia
Bardzo dużą wagę dla funkcjonowania klubów może mieć również możliwość obniżenia wynagrodzenia zawodnika nawet aż o 50% w przypadku
stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim
kontuzji lub choroby zawodnika uniemożliwiającej mu występowanie w rozgrywkach przez czas dłuższy niż łącznie
180 dni w roku kalendarzowym lub w
sezonie rozgrywkowym. Uprawnienie
takie po stronie klubu aktualizuje się
również w przypadku ukarania zawodnika karą dyskwalifikacji na okres co
najmniej 3 miesięcy. W powyższych sytuacjach klub może obniżyć wynagro-
Najważniejszą zmianą jaką wprowadzają nowe przepisy jest przyznanie zarówno klubom, jak i zawodnikom bardzo szerokich możliwości jednostronnego rozwiązania kontraktu.
wystarczy, że klub lub zawodnik złożą
drugiej stronie stosowne oświadczenie w
formie pisemnej (pod rygorem nieważności). Dotychczas najpierw trzeba
było złożyć wniosek do Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych, która
swoim orzeczeniem sprawiała, że kontrakt przestawał obowiązywać. Nie
oznacza to jednak, że złożenie i doręczenie pisemnego oświadczenia załatwia
sprawę. Adresat takiego pisma może
złożyć wniosek do Izby o ustalenie bezskuteczności oświadczenia lub orzeczenie prawa do odszkodowania z tytułu
złożenia oświadczenia sprzecznego z
przepisami związkowymi.
Ponadto, klub oraz zawodnik wciąż
mogą składać wnioski do Izby o rozwiązanie kontraktu, zarówno z przyczyn
zawinionych, jak i niezawinionych przez
drugą stronę, jeżeli wskażą inny powód
niż te, które zostały określone powyżej.
W takiej sytuacji rozwiązanie kontraktu
następuje dopiero po wydaniu przez Izbę odpowiedniego rozstrzygnięcia.
Przykładem przyczyny uzasadniającej
rozwiązanie kontraktu na wniosek za-
dzenie zawodnika na czas nie dłuższy
niż okres niezdolności do gry.
Co z dotychczasowymi kontraktami?
Uchwała, zgodnie z jej treścią, wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, jednakże kontrakty zawarte przed dniem
wejścia w życie nowych przepisów zachowują swoja ważność do dnia ich rozwiązania lub wygaśnięcia. Nowe kontrakty, tj. zawarte po wejściu w życie nowych przepisów, powinny być oczywiście do nich dostosowane. Ponadto,
kluby są zobowiązane do tego, żeby dostosować treść swoich regulaminów wewnętrznych do postanowień nowej
uchwały do momentu rozpoczęcia sezonu rozgrywkowego 2015/2016.
Obecne przepisy zawierają wszelkie
istotne postanowienia, do których powinny być dostosowane nowo podpisywane kontrakty, jednakże Komisja Dialogu Społecznego jeszcze nie ukończyła
prac nad projektem wzorcowego rekomendowanego kontraktu. Jego przygotowanie sama uchwała przewiduje na
31 maja 2015 roku. 

Podobne dokumenty