Centrala Komisja Do Spraw - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Transkrypt

Centrala Komisja Do Spraw - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Centrala Komisja Do Spraw
Stopni i Tytułów
pl. Defilad 1 (PKiN)
00-901 Warszawa
Wniosek
z dnia 27.10.2014 r
o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
w dziedzinie Nauk Technicznych w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn
1. Imię i Nazwisko: Mariusz Oleksy.
2. Stopień doktora: dr inż. nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna.
3. Tytuł
osiągnięcia
naukowego:
Technologia
Rapid
Prototyping
hybrydowych
nanokompozytów polimerowych stosowanych na elementy maszyn.
4. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowanie habilitacyjnego:
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, Al. Powstańców
Warszawy 8, 35-959 Rzeszów
5. Wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie tajnym1.
6. Przyjmuję do wiadomości, iż wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na stronie
internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Załączniki:
1. Odpis dyplomu doktora,
2. Autoreferat,
3. Wykaz opublikowanych prac naukowych oraz twórczych prac zawodowych oraz informacja o
osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki,
4. Autoreferat w języku angielskim (Author’s review of his work – self-presentation),
5. Wykaz opublikowanych prac naukowych oraz twórczych prac zawodowych oraz informacja o
osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki w języku
angielskim (List of research achievements and information on teaching activity, scientific
cooperation and science popularization),
6. Kopie prac naukowych wchodzących w skład habilitacji i trzy egzemplarze monografii pt.
Technologia Rapid Prototyping hybrydowych nanokompozytów polimerowych stosowanych
na koła zębate,
7. Oświadczenia współautorów o udziale we wspólnych publikacjach,
8. Oświadczenia o stażach zagranicznych i przemysłowych,
9. Dokumenty potwierdzające wykonanie projektów i wdrożeń na rzecz firm produkcyjnych
10. Dane personalne i kontaktowe habilitanta,
11. Wersje elektroniczne załączników 1 – 10 na dwóch płytkach DVD.
1
Jeżeli niepotrzebne - skreślić

Podobne dokumenty