bez nazwy - Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu

Transkrypt

bez nazwy - Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu
Regulami nprzetarguna sprzedazSrodk6wtrwal-ychbgd4cychwlasnosci q
Filharmo niiSudeckiewj Walbrzyc hu
L Postanowie niaog6lne:
Srodk6u,trwalych, bQdqcych
1. Regulaminokredlaprocedurqi lvarunki sprzedazJ.
$lasno6ciq Filhannonii Sudecktei
2. Przctargma charakterpublicznl i odbl*a siq u,drodze pisemnej.
3. Organizato rzastrzegasobieprawo do unieua2nie niaprzetargu*,czgici lub w caloici
bez podaniaprz,vczyny.
TT.Termin iogloszeni eprzetargu
1. Oglaszaj4c )'przetarg$yznaczatennin pzetargu oraz umieszczaogloszeniena tablicy
ogloszeriu siedzibieFilharmonii Sudeckieju.Walbrz)'c hu przv ul Slowackieg o,l
58-300Walbrz),ch,na stronieinterneto\ej infoi!.rliuq]] ]tql!a-sudcc ka.ol lub moze
nab)ciem instrument6 w.
rozeslai informacjedo potencjalny chzainteresow anych
2. W ogloszeniuumieszczasig u-lkaz (rodk6w ($alvch przeznaczo n)chdo zb-v\\ania.
oglqdzin.rlsokosi
ich $,anosaoraz tennin i miejscemozliu)ch do przeprorvad zenia
wadium konieczneg odo wniesieniaoraz miejsceskladaniaofen_
III. Komisja przetargow a
L Procedurgsprzedaz)irodk6r' trualvch prouadzi Komisja Przetarso\\ apou,olana
przez D,vrektoraFilharmonii Sudeckiej
2. Komisja przetargo$' azobou,i4za najestdo traktowaniana rdwnvch pra\r,ach
\\szvstkich podniot6\ biorqcvchudzial $ postQpo$a niuoraz pro\ladzenr a
postQpo\\,a nia
\t spos6bgwarantujq cvzacholanie uczci$ej konkurencj i.
3. Osob,v$chodz4ce* sklad Komisji oraz ich mal2onkorv ie.rodzice.rodzenst*,onie
mogq uczestniczy ajako stronakupujqcaw pro\radzon) m postQpo\{a niu.
IV. Przedmiot przetargu
l. Przedprzlstapien iemdo przetargupodmiot ogiaszajqcl 'dokonuje*,lcen-v !rodk6u,
trualvch. Ustalonacenaoszaco\\'an iastanoqii bqdziecengtr-rwolau,cz 4.
mr stanow
2. Szczeg6lou _t$1kaz jrodk6* tru,al)ch \rraz z ich cenami\w-\,!,o1a\\, cz]
.
regularninu
zalqcznlknr I do niniejszego
V. Wadium
L Warunliem przlstqpien iado puctargujes t u,platawadium_
cen)' $)rvola\\,cz ej przectmrotu
2. Oglaszaj4c yprzetargustala\\,adiumw urysokojci 10o%
*ykonania
przetargupo zaoki4gleni udo pelnl-chzlotvch. tl.tulem zabezpiecz enia
przetargu.
o
zoborviqza niarynikajqceg z
3. Wlsoko6i wadium ustalonazostala$'zal4cznik u nr 1 do regulaminu .
,1.Wadiun nalez) ullacai rv kasieFilharmonii Sudeckieju Walbrzychu przl ul
SIo\\ackieg o4 rv roboczedni tlgodnia od poniedzialk udo pi4tku rl godzinach8.00-14.00.
5. KserokopiQpokwirouan ia rvniesienia*adium nalezypzedsta$ii \r dniu przetargu.
6. Wadium zlo2onepzez oferent6w.kt6rzl nie dokonali zakupulub nie prz,vst4pilido
przetargu,zostaniez\.vr6cone$'tcminie 7 dni na konto podaneprzez oferenta.po
zakoilczcni uprzetargu.
7. Wadium zlozoneprzez nab)wcQzostaniezaliczonena poczetceny przedmiotuprzetargu.
8. Wadium nie podlegaz\\roto\\i \\'prz,vpadk u,gd) uczestnikpzctargu. kt6ry rl,agral
plTetdrl.u!h\'li siEod zaurrciaumo',,,r.
VI. Przebiegpostgpona a:
do godzin} 11.00.
L Oieq. nalezl skladaiw seketafiacieZamaiiaiqc egodo dnia 28,0,{.2015 r.
koperciei oznaczonej
osobiScie
lub pocztq\\ zamknietej
..Przetarg- zakup instrumentd w.
za zlozcnieof'em $ mie.jscuinnym niz wskazane
Zama[iaj4c ) nie ponosiodpo\riedzi alno(ci
rv ogloszeniu.
orazpo terminie\yskazanrm
godzinie12.00
2. Ot*,arcieofen nast4pi$ dniu 28.0,1.2015 r.o

Podobne dokumenty