Konsultacje społeczne raportu środowiskowego w - Poznań

Transkrypt

Konsultacje społeczne raportu środowiskowego w - Poznań
Poznań, 14 grudnia 2010 roku
KOMUNIKAT PRASOWY
Konsultacje społeczne raportu środowiskowego
w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla modernizacji i rozbudowy Portu Lotniczego Poznań-Ławica sp. z o.o.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji rozbudowy poznańskiego lotniska, ogłosiła
ponowne konsultacje społeczne w ramach przeprowadzanej oceny oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia na środowisko.
W terminie od dnia 10 grudnia do 30 grudnia 2010 br. udostępnione są wszystkie
informacje i dokumenty dotyczące sprawy. Do publicznej wiadomości wyłożony zostaje
w szczególności Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa
i modernizacja Portu Lotniczego Poznań-Ławica Spółka z o.o. im. Henryka Wieniawskiego”. W tym
czasie każdy zainteresowany może zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz wnieść uwagi i wnioski.
Jednym z elementów poprzednich konsultacji społecznych, trwających od 19 października
do 8 listopada br., była otwarta rozprawa administracyjna, z udziałem przedstawicieli mieszkańców,
RDOŚ i Portu, który jeszcze raz szczegółowo przedstawił plany rozbudowy i opracowany przez
specjalistów Raport. Efektem konsultacji było wiele zapytań, uwag i wniosków odnośnie
planowanego przedsięwzięcia. Port, zgodnie z procedurami, za pośrednictwem RDOŚ udzielił
wyczerpujących odpowiedzi na pytania i odniósł się do uwag i wniosków złożonych zarówno przez
strony postępowania, jak i społeczeństwo, w ramach procedury konsultacji społecznych.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i modernizacja Portu Lotniczego PoznańŁawica Sp. z o.o. im. Henryka Wieniawskiego” jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Poznaniu, natomiast organem biorącym udział w procedurze oceny oddziaływania na środowisko,
właściwym do wydania opinii dotyczącej realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu.
Przedmiotowa decyzja jest niezbędnym dokumentem pozwalającym zrealizować zamierzone na
poznańskim lotnisku inwestycje. W ramach postępowania administracyjnego, zmierzającego do
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przeprowadzana jest procedura oceny
oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, a najważniejszym jej elementem jest
udział społeczeństwa.
Przedsięwzięcie ma na celu dostosowanie infrastruktury Portu Lotniczego do potrzeb wynikających z rosnącego
popytu na usługi przewozowe realizowane drogą powietrzną. Celem nadrzędnym i głównym realizacji
inwestycji jest zapewnienie mieszkańcom Poznania i Wielkopolski dostępności komunikacyjnej drogą
powietrzną, pozwalającej na stały wzrost rozwoju gospodarczego. Rozbudowa Portu Lotniczego Poznań-Ławica
jest kluczowa dla rozwoju aglomeracji poznańskiej oraz regionu Wielkopolski i ma charakter inwestycji celu
publicznego. Projekt rozbudowy jest częściowo finansowany ze środków z Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013.
__________________________________________________________________________________
Kontakt dla przedstawicieli mediów:
rzecznik prasowy Hanna Surma
Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o.
tel.: 0-61 8492254, 0 660 703 387; e-mail: [email protected]
www.airport-poznan.com.pl