zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz

Transkrypt

zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała
NIP 547-18-42-468, REGON 070621590 tel. 33 810 01 43, fax 33 810 21 01
Bielsko-Biała, dn. 26.10.2016r.
N/ZP-331/7788/16
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pod nazwą „Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz obłożeń
operacyjnych” – nr referencyjny 41/16.
ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO SIWZ
Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej informuje, iż do jego siedziby wpłynęły od
jednego z Wykonawców, niżej wymienione zapytania do siwz, na które Zamawiający udziela
następujących wyjaśnień:
Dotyczy Załącznika Nr 2 do siwz – Formularz asortymentowo-cenowy:
Część 5
1. Poz. 13 i 16 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie, obok obecnych
zapisów SIWZ, asortymentu o następującej charakterystyce: „Jednorazowy zestaw do zabiegów
laparoskopowych składający się z:
a. Trokar bezpieczny 5mm o długości kaniuli 100mm, kaniula przeźroczysta ze zintegrowanym
systemem zakotwiczenia w powłokach, trokar typu bezostrzowego z plastikowym separatorem tkanek
w kształcie „nosa delfina”, zawór do insuflacji i desuflacji CO2.
b. Trokar bezpieczny 11mm o długości kaniuli 100mm, kaniula przeźroczysta ze zintegrowanym
systemem zakotwiczenia w powłokach, trokary typu bezostrzowego z plastikowym separatorem tkanek
w kształcie „nosa delfina”, automatyczna uszczelka w zakresie 5-11mm, posiadający 3-stopniowy
zawór umożliwiający insuflację, zatrzymanie przepływu gazu oraz desuflację bez odłączania wężyka z
CO2 (1op.=6szt.)
c. Jednorazowa igła Verresa 120mm”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji 13 oraz w pozycji 16
proponowanego przez Pytającego, jednorazowego zestawu do zabiegów laparoskopowych o
składzie wymienionym powyżej w lit. a, b i c. Średnie zapotrzebowanie w okresie obowiązywania
umowy w j.m. tj. w sztukach określone przez Zamawiającego dla pozycji 13 oraz dla pozycji 16
pozostaje bez zmian.
2. Poz. 14 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie, obok obecnych zapisów
SIWZ, asortymentu o następującej charakterystyce: „Samorozprężalny worek do ewakuacji preparatu
w zabiegach laparoskopowych, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z odpornego na zerwanie
poliuretanu, z trzonem o średnicy 10mm i długości trzonu 29,5cm, z metalową samorozprężalną obręczą
i nitką pozwalającą na zaciśnięcie worka z preparatem w środku, worek o wymiarach ok. 6,6x15,24cm
i pojemności ok. 190ml. Opakowanie typu plastikowa forma + Tyvec (1op.=6szt.)”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji 14 worka ekstrakcyjnego o
parametrach zaoferowanych przez Pytającego w opakowaniu zbiorczym o wielkości 6 sztuk.
3. Poz. 15 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie, obok obecnych zapisów
SIWZ, asortymentu o następującej charakterystyce: „Samorozprężalny worek do ewakuacji preparatu
w zabiegach laparoskopowych, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z odpornego na zerwanie
poliuretanu, z trzonem o średnicy 15mm i długości trzonu 29,5cm, o wymiarach 12,70x22,86cm i
pojemności ok. 1500ml. Opakowanie typu plastikowa forma + Tyvec (1op.3szt.)”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji 15 worka ekstrakcyjnego o
parametrach zaoferowanych przez Pytającego w opakowaniu zbiorczym o wielkości 3 sztuk.
Z poważaniem
DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
Z UPOWAŻNIENIA
lek. med. Wojciech Muchacki
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Rozdzielnik:
1. http://www.hospital.com.pl/
2. a/a
_______________________________________________________________________________________
Niniejszy dokument z podpisem Kierownika Zamawiającego znajduje się w siedzibie
Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej – Dział Zamówień Publicznych.
1