Layout 1

Transkrypt

Layout 1
miesięcznik informacyjno-techniczny
12 (184), grudzień 2013
Pelet
przypadku stosowania peletu kocioł, w zależności od instalacji i wielkości zasobnika, należy uzupełniać raz na 3
do 30 dni.
l Kiedy stosować pelet?
Wykorzystanie peletu jako źródła ciepła wiąże się z
dwoma głównymi argumentami: ekonomicznym i ekologicznym. W porównaniu do ogrzewania gazem ziemnym gospodarstwo domowe może
zaoszczędzić nawet do
30% rocznych wydatków. Biorąc pod uwagę
aspekt ekologiczny,
warto wiedzieć, że pelet jest paliwem bezpiecznym dla nas i dla
środowiska. Głównymi
produktami spalania są
dwutlenek węgla, którego nie zalicza się do
ogólnego bilansu energii, woda oraz śladowe
ilości tlenków azotu i siarki. Także w trakcie produkcji
peletu do środowiska nie przedostają się żadne niekorzystne odpady. Czynnikiem, który jest konieczny do rozważenia przez konsumenta decydującego się na ogrzewanie peletem, jest powierzchnia magazynowa do jego
przechowywania. W przypadku dwukrotnego zaopatrzenia w ten rodzaj biomasy na skład paliwa należy przeznaczyć ok. 2-3 m² w suchym pomieszczeniu.
l Przyszłość rysuje się na zielono
Przyszłość peletu drzewnego, czy szerzej - biomasy,
jest istotna również z punktu widzenia roli, jaką ma ona
do odegrania w perspektywie unijnych dyrektyw. Unia
Europejska postawiła przed Polską wymóg zwiększenia
udziału energii ze źródeł odnawialnych z 4 do 15%. Elektrownie zasilane dendromasą znajdują się obecnie na
trzecim miejscu zaraz po wiatrowych i wodnych. Dla
inwestorów z wielu różnych przyczyn wybór źródła
energii pada na biomasę. Dodając do tego fakt
wprowadzenia przez Unię Europejską wspomnianych ograniczeń oraz narzucenia określonego poziomu wykorzystywania energii odnawialnej, uzyskujemy potwierdzenie coraz większego zainteresowania pelletem drzewnym.
W krajach Europy Zachodniej pelet drzewny
jest niezwykle popularnym materiałem opałowym i chociaż w Polsce jego kariera jest stosunkowo niedługa, to jednak tendencje rozwojowe rynku stają się coraz bardziej widoczne. Nie bez powodu
pelet nazywa się paliwem przyszłości. Wzrost jego popularności oznacza bowiem szansę na rozwój nowoczesnych i czystych technologii, a także wiąże się z poprawą efektywności energetycznej.
l PrzemysławBieńkowski,Stelmetsp.zo.o.S.K.A.
www.instalator.pl
LPG
mają programy współpracy dla instalatorów, w ramach
których zapewniają szkolenia i wsparcie techniczne.
W procesie ogrzewania ważna jest jakość dostarczanego paliwa - ma to wpływ na wysokość rachunków
oraz bezawaryjne korzystanie z instalacji. Podpisując
umowę z dystrybutorem gazu płynnego, mamy gwarancję terminowych dostaw oraz stałej jakości paliwa.
Dostawca gazu bierze odpowiedzialność za jakość gazu. W przypadku ogrzewania paliwami stałymi kupujemy paliwo w różnych miejscach i nie mamy gwarancji,
jaki jest jego skład. Paliwo złej jakości lub mokre nawet jeśli się pali, to powoduje niszczenie kotła.
Gaz płynny jest paliwem ekonomicznym ma wyższą
niż inne paliwa wartość
opałową, która wynosi 46
MJ/kg. Dla
po rów na nia
wartość opałowa peletu to 19 MJ/kg, a węgla 24
MJ/kg. Zasilane gazem urządzenia w domu można
precyzyjnie regulować, dostosowując zużycie paliwa
do bieżących potrzeb. Instalując licznik wyposażony w
urządzenie telemetryczne, użytkownicy mogą regulować płatności za zużyty gaz w cyklach miesięcznych,
dzięki czemu unikają dużych jednorazowych wydatków. Dodatkowo klienci mają zagwarantowaną stałą
cenę gazu na kolejne sezony grzewcze.
Gaz płynny jest jednym z najczystszych powszechnie dostępnych paliw. Emituje najmniej dwutlenku węgla spośród paliw kopalnych, w tym aż 20% mniej niż
olej opałowy i 50% mniej niż węgiel. Gaz płynny to także brak emisji dwutlenku siarki oraz brak emisji pyłów.
Jeśli na danym terenie nie ma dostępu do gazu ziemnego i kilka osób chciałoby korzystać z gazu,
istnieje możliwość wybudowania minisieci
gazowej na gaz płynny. Sieć gazowa to wygodny i tańszy sposób użytkowania instalacji
gazu płynnego. Klienci korzystają z jednego
zbiornika gazowego, który poprzez wybudowaną
sieć gazową zasila gazem kilka domów jednocześnie. Każdy klient otrzymuje niezależną fakturę
za zużyty gaz i rozlicza się indywidualnie bezpośrednio z dostawcą gazu. Koszty wykonania instalacji sieciowej oraz koszty użytkowania zbiornika
dzielone są przez liczbę odbiorców w sieci.
Podsumowując, gaz płynny to idealne źródło energii,
jeśli na działce nie ma dostępu do gazu ziemnego lub jego jakość nie odpowiada wymaganiom technologicznym, a co najważniejsze - użytkownik nie musi rezygnować z komfortu, jaki daje ogrzewanie gazowe.
l JarosławZygmunt,GaspolS.A.
27