Szczecin, 17 kwietnia 2015r. Nr referencyjny NZ-091

Transkrypt

Szczecin, 17 kwietnia 2015r. Nr referencyjny NZ-091
Szczecin, 17 kwietnia 2015r.
Nr referencyjny NZ-091/23/RR-1/2015
DO WYKONAWCÓW
Dotyczy:
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie
projektu instrukcji wraz z ustaleniem podstaw prawnych organizacji i procedur dostaw
paliwa LNG na statki w terminalu promowym w Świnoujściu”.
Na podstawie ust. 1 i 4 Rozdziału IX SIWZ Zamawiający, w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie projektu instrukcji wraz z ustaleniem podstaw
prawnych organizacji i procedur dostaw paliwa LNG na statki w terminalu promowym w Świnoujściu”
udziela następujących wyjaśnień:
1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Czy na etapie oferty należy
przedstawić pisemne umowy z podwykonawcami?
Na etapie składania oferty Wykonawca nie ma obowiązku przedstawiania pisemnych umów
z podwykonawcami.
2. Czy oczekują Państwo dokumentu służącego jako przewodnik do opracowania procedur
operacyjnych i bezpieczeństwa, czy opracowania konkretnych procedur dla opisanego stanu
obecnego. W naszym rozumieniu opracowywanie szczegółowych procedur dla nieistniejących
rozwiązań technicznych (infrastrukturalnych) jest nieuzasadnione na tym etapie projektu.
W naszym rozumieniu oczekują Państwo wykonania opracowania, które wspomoże proces
Strona 1 z 2
podejmowania
decyzji
w
sprawie
wyboru
konkretnych
rozwiązań
technicznych,
najkorzystniejszych z punktu widzenia stanu rzeczywistego, sytuacji prawnej, lokalnych
uwarunkowań. Dokument ten byłby ponadto przewodnikiem na podstawie którego będzie
można opracować w przyszłości szczegółowe procedury dla zrealizowanych scenariuszy
bunkrowania statków LNG.
Wskazane w SIWZ przez Zamawiającego sposoby dostawy paliwa LNG za pomocą cysterny lub
bunkierki lub kontenera są obecnie stosowane w portach na świecie i są potencjalnie możliwe
do zastosowania w Terminalu Promowym w Świnoujściu.
Zamawiający oczekuje opracowania szczegółowych procedur operacyjnych, organizacji dostaw
i przepisów bezpieczeństwa dla wszystkich scenariuszy bunkrowania możliwych
do zastosowania obecnie na poszczególnych stanowiskach promowych, z uwzględnieniem
konfiguracji terminala promowego jako całości oraz specyfiki prowadzonych w nim operacji.
Procedury te będą stanowić podstawę do opracowania nowych przepisów portowych przez
Urząd Morski w Szczecinie.
Zamawiający nie oczekuje wykonania opracowania, które wspomoże proces podejmowania
decyzji w sprawie wyboru konkretnych rozwiązań technicznych, najkorzystniejszych z punktu
widzenia stanu rzeczywistego, sytuacji prawnej, lokalnych uwarunkowań , ale konkretnych
podręczników, na wypadek wyboru przez armatora i dostawcę paliwa konkretnego sposobu
dostawy paliwa LNG.
Strona 2 z 2