tutaj - BIP - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Transkrypt

tutaj - BIP - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE WODZIERADY
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W ŁODZI
Numer egzemplarza:
1
PROTOKÓŁ
KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ
I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy Wodzierady
Termin kontroli:
Kontrolujący
(imię, nazwisko,
stanowisko słuŜbowe):
14.05.2007 r. – 25.05.2007
r.
Urszula Piekarska – starszy
inspektor kontroli
Jerzy Moneta – Inspektor
kontroli
Okres objęty kontrolą 1999 –2007
Numer i data
upowaŜnienia:
WK 601-2/35/2007
Uwaga!
Protokół niniejszy podlega udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie
z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz.1198),
z ograniczeniami wynikającymi z art.5 tej ustawy.
1
PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE WODZIERADY
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Protokół
z przeprowadzonej doraźnej kontroli gospodarki finansowej w Gminie Wodzierady
przez Inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi: Urszulę Piekarską i Jerzego
Monetę w zakresie realizacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz zaciągania
zobowiązań przez Zespół Szkół w Kwiatkowicach. Kontrolę przeprowadzono w dniach
14-25 maja 2007r.
I.
INFORMACJE WSTĘPNE
DANE O JEDNOSTCE
Gmina Wodzierady połoŜona jest w Powiecie Łaskim, siedziba władz – Urząd Gminy znajduje
się w Wodzieradach nr 24. Gmina liczy 3026 mieszkańców i obejmuje obszar o powierzchni
8.142 ha. W skład Gminy wchodzi 20 sołectw, obejmujących łącznie 35 wsi. Gmina ma
charakter rolniczy, 6.263 ha jej powierzchni zajmują uŜytki rolne, co stanowi 76,90 % ogółu
powierzchni Gminy.
Na mocy decyzji Urzędu Skarbowego w Łasku z dnia 16 stycznia 1995 roku Urzędowi Gminy
Wodzierady został nadany NIP 831-100-21-17.
Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 3 stycznia 2002 roku,
Urząd Gminy Wodzierady otrzymał numer REGON 000549192.
II.
USTALENIA OGÓLNE
KIEROWNICTWO JEDNOSTKI
Przewodniczący rady gminy
Uchwałą nr I/3/2006 Rady Gminy Wodzierady z dnia 27 listopada 2006 roku na
Przewodniczącego Rady Gminy Wodzierady wybrano Pana Wojciecha Augustyniaka.
Wójt gminy
Wójtem Gminy Wodzierady jest Pani BoŜena Płonek, wybrana w wyborach bezpośrednich
w dniu 12 listopada 2006 roku. Zaświadczenie o wyborze wójta, Gminna Komisja Wyborcza
sporządziła w dniu 13 listopada 2006 roku.
W kadencji lat 2002 – 2006 (w okresie objętym kontrolą) funkcję Wójta Gminy pełniła Pani
GraŜyna Mazuchowska, co potwierdza zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej
w Wodzieradach z dnia 14 listopada 2002 roku.
Skarbnik gminy
Rada Gminy Wodzierady uchwałą nr XVIII/84/92 powołała Panią ElŜbietę Sroczyńską na
stanowisko Skarbnika Gminy, od dnia 30 września 1992 roku.
2
PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE WODZIERADY
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Sekretarz gminy
Sekretarzem Gminy jest Pani Alicja Augustyniak powołana uchwałą nr XXII/135/97 Rady
Gminy w Wodzieradach z dnia 19 listopada 1997 roku.
UNORMOWANIA WEWNĘTRZNE
Statut Gminy
Statut Gminy Wodzierady stanowi załącznik do uchwały nr VIII/48/2003 Rady Gminy
Wodzierady z dnia 23 czerwca 2003 roku.
W powyŜszym statucie dokonane zostały zmiany:
-
uchwałą nr XXIII/194/2005 Rady Gminy Wodzierady z dnia 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie zmiany uchwały nr VIII/48/2003 Rady Gminy Wodzierady z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy,
-
uchwałą nr III/17/2006 Rady Gminy Wodzierady z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie zmian w Statucie Gminy.
Regulamin Organizacyjny Urzędu
Zarządzeniem nr 43/2003 Wójta Gminy Wodzierady z dnia 31 grudnia 2003 roku ustalony
został Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Wodzierady.
Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów
W Urzędzie Gminy Wodzierady obowiązuje Instrukcja obiegu i kontroli wewnętrznej
dowodów finansowo – księgowych wprowadzona zarządzeniem nr 7/99 Wójta Gminy
Wodzierady z dnia 18 listopada 1999 roku.
Ustalone zasady gospodarowania mieniem komunalnym
Rada Gminy Wodzierady nie ustaliła zasad nabycia, zbycia i obciąŜenia nieruchomości
gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierŜawiania lub najmu na okres
dłuŜszy niŜ 3 lata.
Zasady rachunkowości w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych
Zarządzeniem nr 66/2006 Wójta Gminy Wodzierady z dnia 28 grudnia 2006 roku ustalono
dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości w Urzędzie Gminy i jednostkach
podległych.
Zasady rachunkowości i plan kont w zakresie ewidencji podatków
Zarządzeniem nr 26/2006 Wójta Gminy Wodzierady z dnia 30 maja 2006 roku ustalone
zostały zasady rachunkowości i plan kont w zakresie ewidencji podatków, opłat
niepodatkowych naleŜności budŜetowych dla organu podatkowego Urzędu Gminy
w Wodzieradach.
3
PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE WODZIERADY
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Zasady i tryb umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty naleŜności pienięŜnych
Uchwałą nr XXXII/306/2006 Rady Gminy Wodzierady z dnia 29 czerwca 2006 roku określono
szczegółowo zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty naleŜności
pienięŜnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
przypadających Gminie Wodzierady lub jej jednostkom organizacyjnym.
Instrukcja kasowa
Instrukcja kasowa dla Urzędu Gminy Wodzierady wprowadzona została zarządzeniem
nr 27/2006 Wójta Gminy Wodzierady z dnia 30 maja 2006 roku.
III.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
Przetarg na dostawę artykułów spoŜywczych dla Zespołu Szkół w Kwiatkowicach
w 2006 roku
Zamówienie udzielone zostało w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia
do 60.000 euro.
W wyniku kontroli ustalono:
Wójt Gminy Wodzierady Pani GraŜyna Mazuchowska pismem znak – 3410/2005 z dnia
30 listopada 2005 roku powierzyła przeprowadzenie powyŜszego przetargu Dyrektorowi
Zespołu Szkół w Kwiatkowicach (pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli).
Z pisma nie wynikało kto był zobowiązany do podpisania umowy z wybranym
oferentem.
W dokumentacji przetargowej znajdowało się ogłoszenie o przetargu. Brak było w nim
informacji o dacie i miejscu jego wystawienia (ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr
2 do protokołu kontroli).
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zatwierdzona została przez Dyrektora Zespołu
Szkół w Kwiatkowicach w dniu 1 grudnia 2005 roku. Termin składania ofert wyznaczono na
dzień 22 grudnia 2005 roku, godz. 900. Otwarcie ofert nastąpić miało w dniu 22 grudnia
2005 roku, godz. 1000 . Jedynym kryterium oceny ofert była cena – 100%. Specyfikacja
istotnych warunków zamówienia stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli.
Zarządzeniem nr 1/2005 z dnia 1 grudnia 2005 roku Dyrektor Zespołu Szkół
w Kwiatkowicach powołał komisję przetargową w 4 osobowym składzie. Członkowie komisji
przetargowej na druku ZP-11 złoŜyli oświadczenia, Ŝe nie podlegają wykluczeniu
z postępowania przetargowego.
Z dokumentacji postępowania wynikało, Ŝe wpłynęła jedna oferta – od Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska”, 98-105 Wodzierady. Cena oferty – 199.389,75 zł.
W dniu 22 grudnia 2005 roku, komisja przetargowa orzekając o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, dokonała wyboru oferty ww. firmy.
W dniu 29 grudnia 2005 roku została zawarta umowa nr 1/2005 pomiędzy Dyrektorem
Zespołu Szkół w Kwiatkowicach Panią Marzenną Cymerman a Gminną Spółdzielnią
„Samopomoc Chłopska” reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Panią Marię Kaźmierczak.
Umowę zawarto na czas określony od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia
2006 roku. Umowa stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli.
4
PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE WODZIERADY
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Z protokołu postępowania o udzielenie zamówienia wynikało, Ŝe zamawiający bezpośrednio
przed otwarciem ofert nie podał kwoty jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie
zamówienia – zgodnie z art.86 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (wyciąg z protokołu stanowi załącznik nr 5 do protokołu kontroli).
Zgodnie z uchwałą nr XXX/273/2006 z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia
budŜetu kwora wydatków zaplanowana na zakup środków Ŝywności na potrzeby stołówki
wynosiła 61.800 zł. Z uchwały nr II/15/2006 Rady Gminy Wodzierady z dnia 6 grudnia
2006 roku w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2006 rok wynikało, Ŝe na zakup środków
Ŝywności dla stołówki przy Zespole Szkół w Kwiatkowicach przeznaczono kwotę 77.800 zł dział 854 rozdział 85401 §4220.
Zgodnie z art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych - jeŜeli cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, którą zamawiający
moŜe przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający winien takie postępowanie
uniewaŜnić.
Ze sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Wodzierady za 2006 rok wynikało, Ŝe na
zakup środków Ŝywności wydatkowano kwotę 77.642,56 zł.
Przetarg na dostawę artykułów spoŜywczych dla Zespołu Szkół w Kwiatkowicach
w 2007 roku
Przetarg nieograniczony do 60.000 euro.
W dokumentacji przetargowej brak stosownego pisma Wójta Gminy upowaŜniającego
Dyrektora Zespołu Szkół do przeprowadzenia przetargu.
W ogłoszeniu o przetargu sporządzonym przez Dyrektora Zespołu Szkół w Kwiatkowicach na
dostawę artykułów Ŝywnościowych w 2007 roku brak było informacji o dacie i miejscu
wystawienia ogłoszenia (ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 6 do protokołu
kontroli).
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zatwierdzona została przez Dyrektora Zespołu
Szkół w Kwiatkowicach w dniu 1 grudnia 2006 roku. Specyfikacja zawiera w formie
załączników; wzór oferty i umowy. Termin składania ofert wyznaczona na dzień 28 grudnia
2006r. godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpić miało w dniu 28 grudnia 2006 roku, godz. 10.00.
Zarządzeniem nr 1/2006 Dyrektora Zespołu Szkół w Kwiatkowicach z dnia 1 grudnia
2006 roku powołana została komisja przetargowa w 4 osobowym składzie.
Członkowie komisji złoŜyli oświadczenia na druku ZP-11, Ŝe nie podlegają wykluczeniu
z postępowania przetargowego.
Z dokumentacji przetargowej wynikało, Ŝe wpłynęła jedna oferta – Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” 98-105 Wodzierady. Cena oferty- 192.244,82 zł netto.
Z protokołu postępowania wynikało, Ŝe komisja przetargowa w dniu 28 grudnia 2006 roku,
orzekając o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, dokonała wyboru oferty
ww. wykonawcy.
Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert nie podał kwoty, jaką zamierza
przeznaczyć na finansowanie zamówienia (wyciąg z protokołu stanowi załącznik nr 7 do
protokołu kontroli).
Z projektu budŜetu Gminy Wodzierady z dnia 15 listopada 2006 roku wynikało, Ŝe na zakup
środków Ŝywnościowych na 2007 rok przeznaczono kwotę 51.900 zł.
5
PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE WODZIERADY
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
W dniu 2 stycznia 2007 roku została zawarta umowa pomiędzy Panią Marzenną Cymerman –
Dyrektorem Zespołu Szkół w Kwiatkowicach a Prezesem Zarządu Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Wodzieradach – Panią Marią Kaźmierczak na dostawę artykułów
spoŜywczych do stołówki Zespołu Szkół w Kwiatkowicach. Termin wykonania umowy od dnia
1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku (umowa stanowi załącznik nr 8 do
protokołu kontroli).
Zarządzeniem nr 1/2007 z dnia 9 stycznia 2007 roku Wójt Gminy Wodzierady Pani BoŜena
Płonek nakazała przeprowadzić kontrolę postępowania przetargowego na dostawę artykułów
Ŝywnościowych do stołówki przy Zespole Szkół w Kwiatkowicach (zarządzenie stanowi
załącznik nr 9 do protokołu kontroli).
W dniu 11 stycznia 2007 roku zespół kontrolny składający się z pracowników Urzędu Gminy
Wodzierady sporządził protokół z kontroli przeprowadzonego postępowania przetargowego
na dostawę artykułów Ŝywnościowych do stołówki przy Zespole Szkół w Kwiatkowicach
(protokół stanowi załącznik nr 10 do protokołu kontroli).
W oparciu o wyniki kontroli Wójt Gminy Wodzierady w dniu 15 stycznia 2007 roku rozwiązała
umowę nr 1/2007 z dnia 2 stycznia 2007 roku na dostawę artykułów spoŜywczych do
stołówki szkolnej (ogłoszenie o rozwiązaniu umowy stanowi załącznik nr 11 do
protokołu).
W dniu 15 stycznia 2007 roku Wójt Gminy Wodzierady pismem znak 3411/1/07,
skierowanym do Pani Marzenny Cymerman - Dyrektora Zespołu Szkół w Kwiatkowicach oraz
do Pani Marii Kaźmierczak – Prezesa Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Wodzieradach, poinformowała, Ŝe zgodnie z art.145 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych, z tytułu realizacji powyŜszej umowy, do czasu
ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego wypłacane będzie wynagrodzenie
naleŜne za wykonanie części umowy (pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu
kontroli).
Wójt Gminy Wodzierady zarządzeniem nr 4/2007 z dnia 24 stycznia 2007 roku ogłosiła
przetarg nieograniczony (do 60.000 Euro) na przygotowanie posiłków dla uczniów szkół
z terenu Gminy Wodzierady (zarządzenie stanowi załącznik nr 13 do protokołu
kontroli).
PowyŜszy przetarg, działając na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych, Wójt Gminy Wodzierady uniewaŜniła – cena
najkorzystniejszej oferty przewyŜszała kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia (pismo o uniewaŜnieniu przetargu stanowi załącznik nr 14 do
protokołu kontroli).
Oświadczenie Pani ElŜbiety Sroczyńskiej – Skarbnika Gminy Wodzierady w sprawie
dokonywanych zakupów środków spoŜywczych dla stołówki Zespołu Szkół w Kwiatkowicach
stanowi załącznik nr 15 do protokołu kontroli.
Faktury z dokonywanych zakupów stanowią załącznik nr 16 do protokołu kontroli.
Plany finansowe Zespołu Szkół w Kwiatkowicach na lata 2006-2007 stanowią załącznik nr
17 do protokołu kontroli.
Realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości
Niniejszą kontrolą objęto wybrane zagadnienia z lat 2000- 2007 roku.
Prowadzenie spraw z zakresu podatków naleŜy do obowiązków:
1. Inspektora Pani Doroty Janas.
6
PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE WODZIERADY
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Szczegółowe
obowiązki
określone
zostały
i odpowiedzialności z dnia 5 września 1994 roku.
w
zakresie
obowiązków,
uprawnień
Do obowiązków pracownika naleŜy, między innymi :
-
bieŜące i prawidłowe prowadzenie wszystkich urządzeń ksiąg gospodarczych,
-
właściwe i terminowe dokonywanie wymiaru podatku i innych naleŜności pienięŜnych
wchodzących w skład zobowiązania pienięŜnego z tytułu: podatku rolnego, podatku od
nieruchomości, podatku od mieszkań, naleŜności PFZ,
-
zbieranie materiałów informacyjnych do wymiaru podatku od posiadanych psów,
-
dokonywanie wymiaru naleŜności opłaty podatku od środków transportowych od j.g.u.
2. Podinspektora Pani Anny Skotlewskiej:
Szczegółowe
obowiązki
określone
zostały
i odpowiedzialności z dnia 2 listopada 1995 roku.
w
zakresie
obowiązków,
uprawnień
Do obowiązków pracownika naleŜało między innymi:
-
zakładanie i prowadzenie kontokwitariuszy dla poszczególnych sołectw na zobowiązania
pienięŜne,
-
rozliczanie sołtysów z inkasa zobowiązań pienięŜnych,
-
zakładanie kont i ustalanie wymiaru zobowiązań pienięŜnych,
-
prowadzenie zaległości i nadpłat do poszczególnych kont, prowadzenie księgowości
wszystkich podatków i opłat – sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
-
naliczanie wynagrodzenia i sporządzanie list płatniczych dla sołtysów z tytułu
zainkasowanych od podatników naleŜności finansowych,
-
wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych za zaległe zobowiązania pienięŜne,
-
wystawianie pokwitowań na wpłaty podatków i opłat oraz prowadzenie rejestru
zbiorczego wpłat,
-
analizowanie realizacji wpływów z tytułu podatków i opłat, czuwanie nad rytmicznością
wpływów dochodów.
Zakresy obowiązków dla Pani Doroty Janas i Pani Anny Skotlewskiej stanowią załącznik
nr 18 do protokołu kontroli.
Podatek od nieruchomości od osób prawnych
Na terenie Gminy Wodzierady działają osoby prawne, których było w 2005 roku - 17;
w 2006 roku – 20; w I kwartale 2007 roku – 16. Kontrolą objęto 2006 rok i I kwartał
2007 roku.
2006 rok
Deklaracje podatkowe w terminie ustawowo określonym złoŜyło 6 podatników, natomiast
14 podatników złoŜyło deklaracje podatkowe po terminie. śadna deklaracja nie
była sprawdzona przez pracownika przyjmującego formularz podatkowy.
W rubrykach deklaracji brak było podpisu osoby przyjmującej formularz. Brak było
równieŜ adnotacji, czy podatnik prawidłowo obliczył podatek.
7
PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE WODZIERADY
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
W czasie niniejszej kontroli Pani Dorota Janas sprawdziła deklaracje podatkowe od osób
prawnych i pod datą 15 maja 2007 roku potwierdziła podpisem ich prawidłowe obliczenie.
2007 rok
W tym roku działało 16 osób prawnych, 10 osób prawnych złoŜyło deklaracje w terminie,
6 osób po terminie. Deklaracje nie były sprawdzone przez pracownika Urzędu
Gminy. W czasie kontroli RIO w Łodzi pracownik sprawdził deklaracje. RozbieŜności nie
stwierdzono.
W latach objętych kontrolą gmina uzyskała z tytułu podatku od nieruchomości następujące
dochody:
Przypis
Odpis
Wpłaty
Zaległości
Odsetki
ROK 2005
ROK 2006
I kwartał 2007 r.
367.975,63
309.715,00
302.755,00
10.771,66
7.193,00
-
357.203,97
302.522,90
75.848,25
brak
Brak
brak
106,80
7,90
-
Dochody wykazane w sprawozdaniach Rb – 27S w dziale 756 rozdziale 75615 § 031
wynosiły:
za rok 2005
- 357.204,00 zł
za rok 2006
– 302.522,00 zł
I kwartał 2007r.
– 75.848,25 zł
PowyŜsze dane liczbowe zostały wykazane prawidłowo i są zgodne z ewidencją księgową.
Wykazy osób prawnych za lata 2005 – 2006 – 2007 stanowią załącznik nr 19 do
protokołu.
(….)1
Ustalenia końcowe. Załączniki
1
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
8
PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE WODZIERADY
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Protokół zawiera ...... ponumerowanych i zaparafowanych stron. Fakt przeprowadzonej
kontroli odnotowano w ksiąŜce kontroli Urzędu Gminy w Wodzieradach pod pozycją 5/2007.
W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielały niŜej wymienione osoby:
-
BoŜena Płonek – Wójt Gminy Wodzierady
ElŜbieta Sroczyńska – Skarbnik Gminy
Alicja Augustyniak – Sekretarz Gminy
Dorota Janas – Inspektor
Florian Podębski – Inspektor
Stanisław Manias – Inspektor
Integralną częścią protokołu są następujące załączniki:
1. Pismo Wójta Gminy Wodzierady o udzieleniu zamówienia oraz wyjaśnienie Skarbnika
Gminy.
2. Ogłoszenie o przetargu.
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
4. Umowa Nr 1/2005 z dnia 29.12.2005r.
5. Druk ZP-2/PN, NBO, ZOC.
6. Ogłoszenie o przetargu
7. Druk ZP-2/PN, NBO, ZOC.
8. Umowa Nr 1/2007 z dnia 02.01.2007r.
9. Zarządzenie Nr 1/2007 Wójta Gminy z dnia 09.01.2007r.
10. Protokół z kontroli z dnia 11.01.2007r.
11. Ogłoszenie o uniewaŜnieniu postępowania.
12. Pismo Wójta Gminy – znak 3411/1/07 z dnia 15.01.2007r.
13. Zarządzenie Nr 4/2007 Wójta Gminy z dnia 24.01.2007r.
14. Pismo Wójta Gminy z dnia 13.02.2007r. o uniewaŜnieniu przetargu.
15. Pismo Skarbnika Gminy z 24.05.2007r.
16. Faktury z dokonanych zakupów Ŝywności.
17. Plany finansowe Zespołu Szkół w Kwiatkowicach na lata 2006-2007.
18. Zakres obowiązków dla Doroty Janas i Anny Skotlewskiej.
19. Wykaz osób prawnych za lata 2005-2006-2007.
20. Zaświadczenie Regon i odpis KSR
21. (….)2.
22. (….)3.
2
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
9
PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE WODZIERADY
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
23. (….)4
24. (….)5.
25. (….)6.
26. (….)7.
27. (….)8.
28. Trzy protokoły z przeprowadzonej kontroli u podatników.
29. Protokół oględzin z dnia 25 maja 2007 roku.
30. Wyliczenie dodatkowe podatku dla podatnika.
31.Dwa wyjaśnienia złoŜone przez Dorotę Janas.
Protokół podpisano w dniu 17.07.2007 roku w Urzędzie Gminy w Wodzieradach.
Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden
egzemplarz protokołu wraz z załącznikami pozostawiono w Urzędzie Gminy Wodzierady.
Wójta Gminy i Skarbnika poinformowano o przysługującym mu prawie odmowy
podpisania protokołu i złoŜenia w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych
wyjaśnień, co do przyczyn tej odmowy.
Kontrolujący:
Jednostka kontrolowana:
3
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
4
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
5
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
6
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
7
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
8
Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września
2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
Ordynacja podatkowa. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
10
PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE WODZIERADY
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
.....................................
Urszula Piekarska
...................................
Jerzy Moneta.
Kwituję odbiór 1 egzemplarza protokołu kontroli
Wodzierady, dnia
2007r.
11

Podobne dokumenty