Bibliografia ziemi nowosolskiej

Transkrypt

Bibliografia ziemi nowosolskiej
BIBLIOGRAFIA ZIEMI NOWOSOLSKIEJ
MUZEUM MIEJSKIE W NOWEJ SOLI
GRZEGORZ CHMIELEWSKI
BIBLIOGRAFIA ZIEMI NOWOSOLSKIEJ
DO ROKU 2007
NOWA SÓL 2010
Wydawca
Muzeum Miejskie w Nowej Soli
Redakcja techniczna
Grzegorz Chmielewski
Skład
Emilia Ćwilińska
Wydano przy wsparciu finansowym
Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
© Copyright by Muzeum Miejskie
w Nowej Soli 2010
ul. Muzealna 20, 67-100 Nowa Sól
tel. 68 387 36 40
e-mail: [email protected]
netwww.muzeum.nowasol.net
ISBN 978-83-60681-07-7
Druk
SPIS TREŚCI
Wstęp ...................................................................................................................................................................................... 11
Wykaz skrótów tytułów czasopism i wydawnictw zbiorowych ................................................................................. 13
Wykaz zastosowanych skrótów ......................................................................................................................................... 17
poz.
I. DZIAŁ OGÓLNY ....................................................................................................
1-271 ..................... 21
Bibliografie .................................................................................. 81, 470, 564, 671, 2389
Czasopisma i kalendarze ....................................................................................
1-48
Książki adresowe ..................................................................................................
49-56
Opracowania ogólne ............................................................................................
57-65
Poszczególne gminy i miejscowości ................................................................. 66-103
Biografie ................................................................................................................. 104-271
Biografie zbiorowe ....................................................................................... 104-110
Biografie rodzin ............................................................................................ 111-117
Biografie poszczególnych osób .................................................................. 118-271
..................... 21
..................... 21
..................... 25
..................... 26
..................... 26
..................... 28
..................... 28
..................... 28
..................... 29
II. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE .................................................................... 272-563
..................... 39
Kartografia ............................................................................................................
Mapy. Plany ...........................................................................................................
Geologia .................................................................................................................
Hydrologia .............................................................................................................
Geografia. Krajoznawstwo. Turystyka .............................................................
Turystyka wodna ..........................................................................................
Roślinność. Zwierzęta .........................................................................................
Ochrona przyrody i środowiska. Rekultywacja ..............................................
Klęski żywiołowe .................................................................................................
Powódź w 1997 roku ....................................................................................
Ludność ..................................................................................................................
272-274
275-361
362-408
409-415
416-499
486-499
500-527
528-543
544-558
547-558
559-563
..................... 39
..................... 39
..................... 45
..................... 48
..................... 48
..................... 52
..................... 52
..................... 54
..................... 55
..................... 55
..................... 55
III. HISTORIA .............................................................................................................. 564-1249 ..................... 57
Opracowania i zagadnienia ogólne ...................................................................
Nauki pomocnicze historii ..................................................................................
Genealogia .....................................................................................................
Heraldyka i sfragistyka ...............................................................................
Epigrafika ......................................................................................................
Numizmatyka ................................................................................................
Archeologia ...........................................................................................................
Opracowania ogólne ....................................................................................
Wały Śląskie ..................................................................................................
Stanowiska .....................................................................................................
Historia średniowieczna ......................................................................................
Historia nowożytna ..............................................................................................
Druga wojna światowa .................................................................................
564-577
578-670
578-641
642-656
657-661
662-670
671-835
671-687
688-695
696-835
836-846
847-875
869-875
..................... 57
..................... 58
..................... 58
..................... 61
..................... 63
..................... 63
..................... 64
..................... 64
..................... 65
..................... 65
..................... 74
..................... 74
..................... 76
6
SPIS TREŚCI
Historia najnowsza ............................................................................................... 876-887 ..................... 76
Historia miejscowości .......................................................................................... 888-1249 ..................... 77
IV. ETNOGRAFIA ...................................................................................................... 1250-1296 ..................... 99
Kultura materialna ............................................................................................... 1250-1258 ..................... 99
Kultura duchowa ................................................................................................... 1259-1296 ..................... 99
Legendy i baśnie ........................................................................................... 1260-1296 ..................... 99
V. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE .................................................................... 1297-1786 ................... 103
(od 1945 r., do 1945 r. zob. dział III. Historia)
Zagadnienia ogólne ..............................................................................................
Lubuskie Trójmiasto ....................................................................................
Planowanie przestrzenne miast i gmin. Geografia gospodarcza ...................
Budownictwo ........................................................................................................
Przemysł .................................................................................................................
Zagadnienia ogólne ......................................................................................
Zakłady przemysłowe w Bytomiu Odrzańskim i Kożuchowie ............
Nowosolskie zakłady przemysłowe ...........................................................
Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne „Dozamet” ............................
Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego. Fabryka
Nici Odra ........................................................................................
Inne zakłady ..........................................................................................
Przemysł drobny. Rzemiosło. Spółdzielczość pracy ...............................
Handel. Spółdzielczość spożywców. Gastronomia .................................
Finanse ...........................................................................................................
Komunikacja. Transport. Łączność ..........................................................
Gospodarka komunalna ...............................................................................
Gospodarka mieszkaniowa .........................................................................
Gospodarstwo wiejskie. Ogrodnictwo ..............................................................
Zagadnienia ogólne ......................................................................................
Państwowe gospodarstwa rolne. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne ...
Gospodarka w gminach i wsiach ..............................................................
Leśnictwo. Łowiectwo ........................................................................................
Leśnictwo .......................................................................................................
Łowiectwo .....................................................................................................
1297-1334 ................... 103
1298-1334 ................... 103
1335-1369 ................... 104
1370-1388 ................... 106
1389-1608 ................... 107
1389-1392 ................... 107
1393-1416 ................... 107
1417-1601 ................... 108
1417-1506 ................... 109
1507-1553 ................... 112
1554-1608 ................... 114
1609-1651 ................... 117
1652-1659 ................... 119
1660-1663 ................... 120
1664-1676 ................... 120
1677-1694 ................... 121
1695-1714 ................... 121
1715-1757 ................... 122
1715-1722 ................... 122
1723-1730 ................... 123
1731-1759 ................... 123
1760-1786 ................... 124
1760-1771 ................... 124
1772-1786 ................... 125
VI. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE, POLITYCZNE
I PRAWNO-ADMINISTRACYJNE ............................................................... 1787-2600 ................... 127
Współpraca z zagranicą ......................................................................................
Praca. Kadry. Bezrobocie ....................................................................................
Związki zawodowe ...............................................................................................
Zagadnienia socjalne. Pomoc społeczna ..........................................................
Zagadnienia socjologiczne. Patologia społeczna ............................................
Organizacje i ugrupowania polityczne .............................................................
Organizacje społeczne .........................................................................................
Organizacje młodzieżowe ...................................................................................
Uroczystości ..........................................................................................................
Administracja. Rady Narodowe. Samorząd terytorialny ...............................
Wybory do Rad Narodowych, Sejmu, Senatu, wybory samorządowe,
referenda ........................................................................................................
Zagadnienia prawne. Sądownictwo. Więziennictwo. Bezpieczeństwo
publiczne ........................................................................................................
1787-1797 ................... 127
1798-1808 ................... 127
1809-1835 ................... 128
1836-1843 ................... 129
1844-1854 ................... 129
1855-1884 ................... 130
1885-1893 ................... 131
1894-1906 ................... 132
1907-1929 ................... 133
1930-1990 ................... 133
1991-2001 ................... 136
2002-2008 ................... 137
SPIS TREŚCI
7
Przestępczość ................................................................................................ 2009-2060 ................... 137
Proces zabójców wójta gminy cygańskiej w Nowej Soli ................ 2022-2060 ................... 138
VII. OCHRONA ZDROWIA. LECZNICTWO ...................................................... 2061-2103 ................... 141
VIII. KULTURA. OŚWIATA. SPORT .................................................................... 2104-2852 ................... 145
Kultura .................................................................................................................
Przed 1945 rokiem ........................................................................................
Od 1945 roku .................................................................................................
Zagadnienia ogólne. Życie kulturalne ...............................................
Społeczne towarzystwa kultury .........................................................
Domy kultury. Kluby ...........................................................................
Twórczość nieprofesjonalna ................................................................
Plastyka ..............................................................................................
Teatr ....................................................................................................
Teatr Poezji „Terminus a Quo” ..................................................
Muzyka. Zespoły estradowe ...........................................................
Festiwal Twórczości Muzycznej Niewidomych
w Bytomiu Odrzańskim ..........................................................
Zespoły estradowe ........................................................................
Lubuski Zespół Pieśni i Tańca ...................................................
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Elektrycznych w Nowej Soli ....................................................................
Film amatorski. Fotografia ..............................................................
Muzea .....................................................................................................
Muzea przed 1945 rokiem. Heimatmuseen ...............................
Muzeum (Heimatmuseum) w Nowej Soli ..............................
Muzea od 1945 roku .....................................................................
Muzeum Miejskie w Nowej Soli ............................................
Działalność ........................................................................
Zbiory .................................................................................
Dokumentacja wystaw ....................................................
Wydawnictwa ....................................................................
Inne kolekcje ..............................................................................
Zabytki techniki ...............................................................................
Nauka. Konferencje naukowe. Zjazdy. Szkolnictwo wyższe .......................
Konferencje. Zjazdy
Ogólnopolskie Śląskie Sesje Numizmatyczne w Nowej Soli
Szkolnictwo wyższe .....................................................................................
Oświata ................................................................................................................
Dzieje oświaty przed 1945 rokiem .............................................................
Schönaichianum w Bytomiu Odrzańskim .......................................
Oświata od 1945 roku ...................................................................................
Zagadnienia ogólne ..............................................................................
Szkolnictwo ponadpodstawowe .........................................................
Liceum Ogólnokształcące w Nowej Soli ...............................
Liceum Pedagogiczne w Nowej Soli .....................................
Zakładowa Szkoła Zawodowa Dolnośląskich Zakładów Metalurgicznych „Dozamet” w Nowej Soli ............
Zespół Szkół Elektrycznych im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli .................................................
Zespół Szkół Mechanicznych i Budowlanych. Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica
w Nowej Soli .....................................................................
2104-2500 ................... 145
2104-2111 ................... 145
2112-2486 ................... 145
2112-2146 ................... 145
2147-2159 ................... 147
2160-2228 ................... 147
2229-2354 ................... 150
2230-2264 ................... 150
2265-2313 ................... 152
2279-2313 ................... 152
2314-2352 ................... 154
2315-2324 ................... 154
2330-2339 ................... 155
2340-2342 ................... 155
2343-2351 ................... 155
2353-2354 ................... 156
2355-2486 ................... 156
2355-2381 ................... 156
2363-2381 ................... 156
2382-2486 ................... 157
2389-2482 ................... 158
2390-2422 ................... 158
2423-2447 ................... 159
2448-2476 ................... 160
2477-2481 ................... 161
2483-2486 ................... 163
2487-2500 ................... 164
2501-2544 ................... 164
2503-2541 ................... 165
2518-2540 ................... 165
2542-2544 ................... 167
2545-2577 ................... 167
2545-2577 ................... 167
2547-2562 ................... 167
2578-2727 ................... 169
2578-2585 ................... 169
2586-2648 ................... 169
2594-2599 ................... 170
2600-2602................... 170
2603-2607 ................... 170
2608-2625 ................... 171
2626-2633 ................... 171
8
SPIS TREŚCI
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii
Dąbrowskiej w Nowej Soli .............................................
Zespół Szkół Rolniczych. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym
Miasteczku .........................................................................
Szkoły podstawowe ..............................................................................
Szkolnictwo artystyczne .....................................................................
Państwowa Szkoła Muzyczna im. Grażyny Bacewicz
w Nowej Soli .....................................................................
Opieka nad dzieckiem ..........................................................................
Oświata dorosłych ................................................................................
Kultura fizyczna. Sport ........................................................................................
Przed 1945 rokiem ........................................................................................
Od 1945 roku .................................................................................................
Kluby ......................................................................................................
Dyscypliny sportowe ...........................................................................
Sportowcy. Trenerzy ............................................................................
2634-2640 ................... 172
2641-2647 ................... 172
2649-2689 ................... 173
2690-2712 ................... 175
2690-2712 ................... 175
2715-2723 ................... 176
2724-2727 ................... 176
2728-2852 ................... 177
2728-2731 ................... 177
2732-2852 ................... 177
2746-2762 ................... 177
2763-2805 ................... 178
2806-2852 ................... 179
IX. JĘZYKOZNAWSTWO. LITERATURA. ŻYCIE LITERACKIE ................. 2853-2899 ................... 183
Językoznawstwo ...................................................................................................
Literatura ...............................................................................................................
Życie literackie ..............................................................................................
Konkursy. Turnieje .......................................................................................
Twórcy ............................................................................................................
2853-2859 ................... 183
2860-2899 ................... 183
2860-2868 ................... 183
2869-2882 ................... 184
2883-2899 ................... 184
X. SZTUKA .................................................................................................................. 2900-3294 ................... 187
Sztuki plastyczne ..................................................................................................
Ochrona i rewitalizacja zabytków sztuki .................................................
Opracowania ogólne. Inwentarze i katalogi zabytków .............................
Urbanistyka i architektura ..........................................................................
Ikonografia .............................................................................................
Urbanistyka ...........................................................................................
Cmentarze ..............................................................................................
Architektura ..........................................................................................
Fortyfikacje XIX/XX wieku ..........................................................
Rzeźba. Malarstwo. Grafika. Rzemiosło artystyczne .............................
Rzeźba ....................................................................................................
Malarstwo. Grafika ..............................................................................
Rzemiosło artystyczne ........................................................................
Sztuka ogrodnicza ........................................................................................
Muzyka ..................................................................................................................
Tradycje muzyczne .......................................................................................
Festiwale muzyczne .....................................................................................
Zespoły muzyczne i koncerty ....................................................................
Muzycy i wokaliści ......................................................................................
Taniec .....................................................................................................................
Teatr ........................................................................................................................
Kino. Fotografia ....................................................................................................
Ogólnopolskie Warsztaty Fotograficzne w Broniszowie ........................
Fotograficy .....................................................................................................
2900-3235 ................... 187
2900-2915 ................... 187
2916-2920 ................... 188
2921-3129 ................... 192
2921-2935 ................... 192
2936-2975 ................... 192
2976-2977 ................... 194
2978-3129 ................... 195
3113-3129 ................... 205
3130-3222 ................... 206
3130-3160 ................... 206
3161-3200 ................... 207
3201-3222 ................... 209
3223-3224 ................... 211
3225-3259 ................... 211
3225-3231 ................... 211
3232-3239 ................... 211
3240-3251 ................... 211
3252-3259 ................... 212
3260-3264 ................... 213
3265-3268 ................... 213
3269-3294 ................... 213
3270-3286 ................... 213
3287-3294 ................... 214
XI. ZAGADNIENIA WYZNANIOWE ................................................................... 3295-3371 ................... 215
SPIS TREŚCI
9
XII. KSIĄŻKA. BIBLIOTEKI I CZYTELNICTWO. ARCHIWA ...................... 3372-3466 ................... 221
…
Historia książki, bibliotek i księgarstwa do 1945 roku .................................. 3372-3385 ................... 221
Biblioteki, czytelnictwo i księgarstwo od 1945 roku ..................................... 3386-3420 ................... 222
Czasopiśmiennictwo ............................................................................................ 3421-3465 ................... 223
Archiwa ............................................................................................................ 24 9-250, 3466 ................... 225
Indeks autorów ................................................................................................................................................................... 227
WSTĘP
Bibliografia Ziemi Nowosolskiej (BZN) jako przedmiotowa bibliografia ogólna swoim zakresem
obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy dotyczące obszaru powiatu nowosolskiego w granicach z 2007 r.,
w którego skład wchodzą: gmina miejska Nowa Sól, gminy miejsko-wiejskie – Bytom Odrzański, Kożuchów i Nowe Miasteczko oraz gminy wiejskie – Kolsko, Nowa Sól, Otyń i Siedlisko1.
W BZN zgromadzono opisy druków samoistnych wydawniczo, artykułów (utworów niesamoistnych wydawniczo) oraz fragmenty wydawnictw i utworów opublikowanych do 2007 r. włącznie.
W dwóch ostatnich przypadkach odnotowano głównie fragmenty obszerniejsze, wyodrębnione tytułami. W zbiorze wydawnictw uwzględniono również dokumenty elektroniczne.
Wykraczając poza przyjętą zasadę przedmiotowości, do BZN włączono materiały z organizowanych w powiecie konferencji, tematycznie nie dotyczących regionu lecz poświadczających aktywność
kulturalną i naukową miejscowego środowiska, m.in. Muzeum Miejskiego, organizatora „Ogólnopolskich Sesji Numizmatycznych”. Do bibliografii włączono również biogramy osób związanych z regionem jedynie poprzez miejsce urodzenia, co spowodowane była chęcią zasygnalizowania wkładu miejscowej społeczności do rozwoju pozalokalnej kultury i nauki. Z zakresu przedmiotowego BZN wyłączono z kolei teksty literackie, uwzględniono natomiast opracowania dotyczące ich twórców.
W gromadzeniu opisów bibliograficznych szczególną uwagę zwrócono na skompletowanie i opracowanie wydawnictw ciągłych niemieckich i polskich, biografii oraz materiałów dotyczących historii,
a także kultury, oświaty i sztuki.
Cele, jakim ma służyć BZN są wielorakie. Dla Nowosolan ma być źródłem informacji o piśmiennictwie dotyczącym środowiska, w którym przyszło im żyć i pracować. Do ich grona zaliczyć należy przede wszystkim działaczy kultury, bibliotekarzy i pedagogów, którzy coraz częściej uwzględniają
w swoich zajęciach problematykę regionalną. Bibliografia może okazać się również przydatna w pracy
działaczy samorządowych oraz pracowników lokalnych urzędów. Dla potrzeb tych grup użytkowników
uwzględniono w BZN w szerokim zakresie piśmiennictwo o walorach popularyzatorskich i informacyjnych. Bibliografia odnotowuje również w możliwie wyczerpującym zakresie opracowania naukowe
jako niezbędną podstawę dla dalszych badań i studiów regionalnych. Obok wydawnictw, dodajmy dla
ścisłości, wykazuje artykuły z czasopism ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych oraz niemieckich
śląskich od co najmniej tygodniowej częstotliwości druku i tylko wyjątkowo uwzględnia teksty publikowane w prasie codziennej. Do tych wyjątków należą recenzje i omówienia wydawnictw dotyczących
powiatu oraz artykuły poświęcone wydarzeniom, które odbiły się szerokim echem w masowych środkach przekazu: mord na wójcie cygańskim, sprawa obrazu Abrahama van Beyerena.
Podstawową bazę dla gromadzonych opisów tworzyły bibliografie narodowe oraz bibliografie regionalne polskie i niemieckie, bliżej omówione w „Bibliografii Ziemi Świebodzińskiej” autora2. Wobec znacznych luk w dokumentacji bibliograficznej Dolnego Śląska i obejmującej obszar powiatu nowosolskiego Bibliografii Ziemi Lubuskiej, ważnym źródłem danych umożliwiających skompletowanie
1
Nazwa „Ziemia Nowosolska” pojawia się w piśmiennictwie – przede wszystkim w prasie i przewodnikach turystycznych – w latach pięćdziesiątych (poz. 57-58, 64-65, 421), po przeniesieniu stolicy powiatu z Kożuchowa do Nowej Soli i jest wyrazem tendencji do integracji mieszkańców nowej jednostki terytorialnej, utworzonej na obszarze o zróżnicowanych tradycjach historycznych i podziałach wewnętrznych.
2
Cz. 1. Piśmiennictwo polskie, Świebodzin 1998, s. IX. Cz. 2. Piśmiennictwo niemieckie, Świebodzin
2002, s. 8, przypis 2
12
WSTĘP
Bibliografii Ziemi Nowosolskiej stał się księgozbiór regionalny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, która od pół wieku gromadzi egzemplarz regionalny druków, uzupełniany zakupami antykwarycznymi oraz mikrofilmami i kserokopiami wydawnictw niedostępnych. Księgozbiór dobrze dokumentują wyczerpujące katalogi oraz obszerna kartoteka artykułów
i wydawnictw. Część opisów uzyskano dzięki kwerendom przeprowadzonym w Gabinecie Śląsko-Łużyckim Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu oraz Staatsbibliothek w Berlinie i Deutsche Bücherei w Lipsku.
Informacje przejęte z bibliografii ogólnych i specjalnych oraz kartotek konfrontowano z publikacjami, w celu sporządzenia opisów dokumentów z autopsji. Nie zawsze było to jednak możliwe. Ze względu na niedostępność około 2% wydawnictw, ich redakcja nie przestrzega w pełni przyjętej zasady opisu
bibliograficznego wg drugiego stopnia szczegółowości aktualnie obowiązującej normy.
Opisy sklasyfi kowano w 12 działach obejmujących zagadnienia ogólne, wiedzę o środowisku
przyrodniczym powiatu, jego dziejach, kulturze ludowej, zagadnieniach gospodarczych, społeczno-politycznych i prawno-administracyjnych, a także materiały bibliograficzne dotyczące służby zdrowia,
kultury, oświaty, sportu, literatury, sztuki i zagadnień wyznaniowych. W ostatnim dziale skupione
zostały publikacje informujące o bibliotekach, czytelnictwie, księgarstwie, czasopiśmiennictwie i archiwach. Układ ten nawiązuje do szeroko stosowanego schematu klasyfikacyjnego bibliografii regionalnych. Wprowadza do niego jednak pewne zmiany, polegające na włączeniu do problematyki demograficznej do działu II, obejmującego środowisko geograficzne. Ponadto dokonano komasacji działów:
prawno-administracyjnego z działem spraw społecznych i politycznych, a działu językoznawstwa z literaturą piękną. O redukcji schematu zdecydowała mniejsza w komasowanych działach liczba opisów.
W poszczególnych działach opisy zgrupowano w poddziałach rzeczowych, sięgających piątego
stopnia szczegółowości. Z kolei w poddziałach opisy szeregowane są w kolejności alfabetycznej haseł
autorskich lub tytułowych (gdy autorów jest więcej niż trzech), albo nazw osób względnie miejscowości; w niektórych przypadkach, jako bardziej celowe, zastosowano szeregowanie chronologiczne wg
dat wydania tekstów.
WYKAZ SKRÓTÓW TYTUŁÓW CZASOPISM
I WYDAWNICTW ZBIOROWYCH
Acta Geol. Pol. – Acta Geologica Polonica
Acta Univ. Wratisl., Pr. Bot. – Acta Universitatis
Wratislaviensis. Prace Botaniczne
Acta Univ. Wratisl., Stud. Archeol. – Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Archeologiczne
Aktual. Koż. – Aktualności Kożuchowskie
Allg. bot. Z. – Allgemeine botanische Zeitschrift
Alm. Zielonogórs. – Almanach Zielonogórski
Altschl. Bl. – Altschlesische Blätter
Arch. f. schl. Kirchengesch. – Archiv für schlesische
Kirchengeschichte
Arch. f. Sippenforsch. – Archiv für Sippenforschung
Arch. ostdt. Fam.-Forsch. – Archiv der ostdeutschen
Familienvorscher
Archeol. Pol. – Archeologia Polska
Archeol. Środk. Nadodrza – Archeologia Środkowego
Nadodrza
Aspekty – Aspekty, dodatek do Niedzieli
Auto-Tech. Mot. – Auto-Technika Motoryzacyjna
Bad. Fizjogr. Pol. Zach. Ser. B – Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria B. Botanika.
Seria C. Zoologia
Bezp. Pr. – Bezpieczeństwo Pracy
Bibl. Lubus. – Bibliotekarz Lubuski
Biul. Hist. Szt. – Biuletyn Historii Sztuki
Biul. Inf. / Komis. Hist. RW FSZMP Ziel. Góra – Biuletyn Informacyjny / Komisja Historyczna Rady
Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznego Związku Młodzieży Polskiej w Zielonej Górze
Biul. Inf. PWSZ Sulechów – Biuletyn Informacyjny
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
Biul. Inf. ZAP – Biuletyn Informacyjny Zachodniej
Agencji Prasowej
Biul. Inf. / Zw. Sybir. Ziel. Góra – Biulety Informacyjny / Związek Sybiraków. Oddział Wojewódzki
w Zielonej Górze
Biul. Kabli Sprzętu Elektrot. – Biuletyn Kabli Sprzętu Elektrotechnicznego
Biul. Numizm. – Biuletyn Nimizmatyczny
Biul. Otw. Okr. Lubus. PKE – Biuletyn Otwarty Okręgu Lubuskiego Polskiego Klubu Ekologicznego
Biul. Państ. Inst. Geol. – Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
Biul. Sejm. Samorz. Woj. Zielonogórs. – Biuletyn Sejmiku Samorządowego Województwa Zielonogórskiego
Bud. n. Odrą – Budownictwo nad Odrą
By Zdrowym Być – By zdrowym być
Ceram. Lubus. – Ceramik Lubuski
Chłops. Droga – Chłopska Droga
Chrońmy Przyr. – Chrońmy przyrodę ojczystą
Codz. Expr. Zach. – Codzienny Express Zachodni
Dawna Kult. – Dawna Kultura
Dolnośl. Wiad. Prahist. – Dolnośląskie Wiadomości
Prahistoryczne
Domy Spółdz. – Domy Spółdzielcze
Dyr. Szk. – Dyrektor Szkoły
Dz. Lud. Wyd. Zach. – Dziennik Ludowy. Wydanie
Zachodnie
Dzieje Najn. – Dzieje Najnowsze
Ekon. Org. Pr. – Ekonomika i Organizacja Pracy
Expr. Wiecz. – Express Wieczorny
Fam.-Gesch. Bl. – Familiengeschichtliche Blätter
Fortyf. Ziemi Lubus. – Fortyfikacje na Ziemi Lubuskiej
Gaz. Lubus. Wyd. B – Gazeta Lubuska. Wydanie B
Gaz. Nowa – Gazeta Nowa
Gaz. Praw. – Gazeta Prawnicza
Gaz. Samorz. – Gazeta Samorządowa
Gaz. Wyb. Ziel. Góra – Gazeta Wyborcza, dodatek
Zielona Góra
Gaz. Zach. – Gazeta Zachodnia, dodatek do Gazety
Wyborczej
Geof. Geol. Naft. – Geofizyka i Geologia Naftowa
Geol. Sudet. – Geologia Sudetica
Głos Met. – Głos Metalowca
Głos Naucz. – Głos Nauczycielski
Głos Sojaldem. – Głos Socjaldemokracji
Głos Wielkop. – Głos Wielkopolski
Gosp. Mater. – Gospodarka Materiałowa
Gosp. Wod. – Gospodarka Wodna
Grusch. Rundsch. – Gruschwitz Rundschau
Grünb. Hauskal. – Grünberger Hauskalender
Grünb. Wochenbl. – Grünberger Wochenblatt
Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – Heimatkalender der
Kreise Grünberg und Freystadt
Inf. Diec. Zielonogórs.-Gorz. – Informator Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej
14
WYKAZ SKRÓTÓW TYTUŁÓW CZASOPISM I WYDAWNICTW ZBIOROWYCH
Inf. Kult. Sport. Woj. Zielopnogórs. – Informator
Kulturalny i Sportowy Województwa Zielonogórskiego
Inf. RCEE – Informator Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej, dodatek do Grona – Pisma
Zielonogórskich Nauczycieli
Jęz. Obce w Szk. – Języki Obce w Szkole
Kal. Ewang. – Kalendarz Ewangelicki
Kal. Lubus. – Kalendarz Lubuski
Kom. Nadodrz. – Komunikaty Nadodrzańskie
Korr.-Bl. Gesamtver. – Korrespondenzblatt des Gesamtvereins
Korr.-Bl. Ver. f. Gesch. ev. Kirche Schl. – Korrespondenzblatt des Vereins für Geschichte der evangelischen Kirche Schlesiens
Kult. i Ty – Kultura i Ty
Kult. i Życie – Kultura i Życie
Kult. Lubus. – Kultura Lubuska
Kult. w Kraju – Kultura w Kraju
Kwart. Geol. – Kwartalnik Geologiczny
Lubus. Aktual. Rol. – Lubuskie Aktualności Rolnicze
Lubus. Inf. Kult. – Lubuski Informator Kulturalny
Lubus. Mater. Konserw. – Lubuskie Materiały Konserwatorskie
Lubus. Sł. Pol. – Lubuskie Słowo Polskie
Lubus. Wiad. Przyr. – Lubuskie Wiadomości Przyrodnicze
Mag. Inf. Gm. Kolsko – Magazyn Informacyjny Gminy Kolsko
Mag. Koż. – Magazyn Kożuchowski
Mech. Rol. – Mechanizacja Rolnictwa
Med. Pr. – Medycyna Pracy
Mitt. Ges. f. dt. Erzieh.-u. Schulgesch. – Mitteilungen der Geselschaft für deutsche Erziehungs-und
Schulgeschichte
Na Szlaku – Na szlaku, dodatek do Aspektów
Nadwarciań. Rocz. Hist.-Arch. – Nadwarciański
Rocznik Historyczno-Archiwalny
Nasze Miast. – Nasze Miasteczko
Nauka, Tech. – Nauka, Technika
Neuer Glog. Anz. – Neuer Glogauer Anzeiger
Neus. Nachr. – Neusalzer Nachrichten
Now. Spółdz. – Nowiny Spółdzielcze
Nowa Kult. – Nowa Kultura
Nowa Szk. – Nowa Szkoła
Nowosol. Gaz. Nowa – Nowosolska, mutacja Gazety
Nowej
Ochr. Zab. – Ochrona zabytków
Obs. Odrz. – Obserwator Odrzański
Pił. Noż. – Piłka Nożna
Plast. i Wych. – Plastyka i Wychowanie
Plast. w Szkole – Plastyka w Szkole
Por. Gosp. – Poradnik Gospodarczy
Por. Muzycz. – Poradnik Muzyczny
Pr. Inst. Odlew. – Prace Instytutu Odlewnictwa
Pr. Lubus. TN, Mater. Komis. Archeol. – Prace Lubuskiego Towarzystwa Naukowego. Materiały Komisji Archeologicznej
Pr. Nauk. Inst. Gór. PWroc.Stud. i Mat. – Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
Pr. Świetl. – Praca Świetlicowa
Prasa Pol. – Prasa Polska
Probl. Jakości – Problemy Jakości
Probl. Opiek.- Wychow. – Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
Prz. Bud. – Przegląd Budowlany
Prz. Gastr. – Przegląd Gastronomiczny
Prz. Geogr. – Przegląd Geograficzny
Prz. Geol. – Przegląd Geologiczny
Prz. Gosp. – Przegląd Gospodarczy
Prz. Hod. – Przegląd Hodowlany
Prz. Lubus. – Przegląd Lubuski
Prz. Mech. – Przegląd Mechaniczny
Prz. Odlew. – Przegląd Odlewnictwa
Prz. Olimp. – Przegląd Olimpijski, dodatek do Przeglądu Sportowego
Prz. Sport. – Przegląd Sportowy
Prz. Tech. – Przegląd Techniczny
Prz. Tyg. – Przegląd Tygodniowy
Prz. Włók. – Przegląd Włókienniczy
Prz. Wsch.-Łuż. – Przegląd Wschodniołużycki
Prz. Zach. – Przegląd Zachodni
Prz. Zboż.-Młyn. – Przegląd Zbożowo-Młynarski
Prz. Zool. – Przegląd Zoologiczny
Przyr. Pol. – Przyroda Polska
Rada Nar. Gosp. – Rada Narodowa, Gospodarka,
Administracja
Reg. Inf. Kult. Sport. Turyst. Woj. Zielonogórs. – Regionalny Informator Kulturalny, Sportowy, Turystyczny i Usługowy Województwa Zielonogórskiego
Reg. Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – Regionalny Informator Kulturalny Województwa Zielonogórskiego
Reg. Inf. Woj. Zielonogórs. – Regionalny Informator
Województwa Zielonogórskiego
Rob. Roln. – Robotnik Rolny
Rocz. Bibl. – Roczniki Biblioteczne
Rocz. Glebozn. – Roczniki Gleboznawstwa
Rocz. Lubus. – Rocznik Lubuski
Rocz. Pol. Tow. Geol. – Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego
Rocz. Wrocł. – Rocznik Wrocławski
Rol. Puls – Rolniczy Puls
Rol. Spółdz. – Rolnicza Spółdzielnia
Rzem. Lubus. – Rzemieślnik Lubuski
Schl. Gesch.-Bl. – Schlesische Geschichtsblätter
Schl. Monatsh. – Schlesische Monstshefte
Schl. Pastoralbl. – Schlesische Pastoralblatt
Schl. Prov.-Bl. – Schlesische Provinzialblätter
WYKAZ SKRÓTÓW TYTUŁÓW CZASOPISM I WYDAWNICTW ZBIOROWYCH
Schl. Vorz. – Schlesische Vorzeit in Bild und Schrift
Siles. Antiqua – Silesia Antiqua
Slav. Antiqua – Slavia Antiqua
Służ. Zdr. – Służba Zdrowia
Spot. z Zabyt. – Spotkania z Zabytkami
Spółdz. Pr. – Spółdzielczość Pracy
Spółdz. Prod. – Spółdzielczość Produkcyjna
Stud. Archeol. – Studia Archeologiczne
Stud. Epigr. – Studia Epigraficzne
Stud. Lubus. – Studia Lubuskie
Stud. Muz. – Studia Muzealne
Stud. Parad. – Studia Paradyskie
Stud. Socjol. – Studia Socjologiczne
Stud. Teol.-Hist. Śl. Opol. – Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego
Stud. Zach. – Studia Zachodnie
Stud. Zielonogórs. – Studia Zielonogórskie
Szk. Zawod. – Szkoła Zawodowa
Sztand. Młod. – Sztandar Młodych
Śl. Kwart. Hist. Sobótka – Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka
Śl. Spraw. Archeol. – Śląskie Sprawozdania Archeologiczne
Tryb. Samorz. Rob. – Trybuna Samorządu Robotniczego
Tydz. w Ziel. Górze – Tydzień w Zielonej Górze
Tyg. Demokr. – Tygodnik Demokratyczny
Tyg. Kult. – Tygodnik Kulturalny
Tyg. Pow. – Tygodnik Powiatowy
Tyg. Rob. – Tygodnik Robotniczy
Tyg. Solidarność – Tygodnik Solidarność
Tyg. Zach. – Tygodnik Zachodni
Welt u. Heimat – Welt und Heimat, dodatek do Grünberger Wochenblatt
Wiad. Archeol. – Wiadomości Archeologiczne
Wiad. Elektrot. – Wiadomości Elektrotechniczne
Wiad. Lek. – Wiadomości Lekarskie
Wiad. Numizm. – Wiadomości Numizmatyczne
Widnokrąg – dodatek do Gazety Lubuskiej, mutacji
Gazety Poznańskiej
15
Winiarz Zielonogórs. – Winiarz Zielonogórski
Z. f. Bauwes. – Zeitschrift für Bauwesen
Z Otchł. Wieków – Z otchłani wieków
Z. Ver. Dt. Ing. – Zeitschrift des Vereins Deutscher
Ingenieure
Z. Ver. f. Gesch. Schl. – Zeitschrift des Vereins für
Geschichte Schlesien
Z Zielonogórs. Kniei – Z zielonogórskiej kniei
Za Wol. Lud. – Za wolność i lud
Zbior. Szk. Gmin. – Zbiorcza Szkoła Gminna
Zesz. Nauk. AGH, Geol. – Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Geologia
Zesz. Nauk., Bud. / PZielonogórs. – Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Zielonogórska
Zesz. Nauk., Bud. / Uniw. Zielonogórs. – Zeszyty Naukowe. Budownictwo/ Uniwersytet Zielonogórski
Zesz. Nauk., Bud. / WSI Ziel. Góra – Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Wyższa Szkoła Inżynierska
w Zielonej Górze
Zesz. Nauk. Inż. Środ. / PZielonogórs. – Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Zielonogórska
Zesz. Nauk., Uwr., Nauki Społ. – Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Wrocławskiego. Nauki Społeczne
Ziel. Sztandar – Zielony Sztandar
Zielonogórs. Gaz. Nowa – Zielonogórska Gazeta
Nowa
Zielonogórs. Inf. Rol. – Zielonogórski Informator
Rolniczy
Zielonogórs. Zesz. Krajozn. – Zielonogórskie Zeszyty Krajoznawcze
Zielonogórs. Zesz. Muz. – Zielonogórskie Zeszyty
Muzealne
Żars. Gaz. Pow. – Żarska Gazeta Powiatowa
Żoł. Pol. – Żołnierz Polski
Życie Gosp. – Życie Gospodarcze
Życie i Nowocz. – Życie i Nowoczesność
Życie Muzycz. – Życie Muzyczne
Życie Szk. – Życie Szkoły
WYKAZ ZASTOSOWANYCH SKRÓTÓW
AG, A.G., A-G – Aktiengesellschaft
a. M. – am Mayn
a. O., a/O – an der Oder
Abt. – Abteilung
ang. – angielski
Anst. – Anstalt
Aufl. – Auflage
Ausg. – Ausgabe
aut. – autor
b. – bei, były
b. m. – brak miejsca
b. r. – brak roku
b. w. – brak wydawcy
Bd. – Band
Bearb. – Bearbeitung
bearb. – bearbeitet
Beil. – Beilage
Bez. – Bezirk
bibliogr. – bibliografia
cm – centymetr
cop. – copyright
cz. – część
dod. – dodatek
dot. – dotyczy
dr. – druk
dwutyg. – dwutygodnik
dyr. – dyrektor
err. – errata
erw. – erweitert
F. – Folge
f. – für
FJN – Front Jedności Narodu
fot. – fotografie, fotografował
fr. – francuski
fragm. – fragment
GBP – Gminna Biblioteka Publiczna
geb. – geboren
gest. – gestorben
gm. – gmina
grudz. – grudzień
H. – Heft
Hrsg. – Herausgegeber
hrsg. – herausgegeben
hydrogr. – hydrografia
i. – in
i in. – i inni
i. Sch., Schl. – in Schlesien
il. – ilustracje
im. – imienia
inst. – instytucja
J. – Jahr
Jan. – Januar
jęz. – język
Jg. – Jahrgang
Jh. – Jahrhundert
k. – karta
kartogr. – kartografia, kartograficzne
kier. – kierownik
kier. nauk. – kierownik naukowy
kolor. – kolorowana
kom. – komitet
kom. red. – komitet redakcyjny
koment. – komentarz
kośc. fil. – kościół filialny
Kr. – Kreis
ks. – ksiądz
ks. kan. – ksiądz kanonik
kwart. – kwartał
kwiec. – kwiecień
l. – lata
list. – listopad
LOP – Liga Ochrony Przyrody
LTK – Lubuskie Towarzystwo Kultury
m. – miasto
masz. powiel. – maszynopis powielany
MBP – Miejska Biblioteka Publiczna
mies. – miesięcznik
m.in. – między innymi
MRN – Miejska Rada Narodowa
nacz. – naczelny
nazw. – nazwisko
18
WYKAZ ZASTOSOWANYCH SKRÓTÓW
Ndr. Sch., Schl. – Nieder Schlesien
nekr. – nekrolog
n.F. – neue Folge
Neusalz O. – Neusalz Oder
Niereg. – nieregularnie
Nr. – Nummer
nr – numer
N. Sch., Schl. – Nieder Schlesien
obw. – obwoluta
odb. – odbitka
oddz. – oddział
odpow. – odpowiedzialny
Odrz. – Odrzański
ok. – około
okł. – okładka, okładkowy
omów. – omówienie
OPGK – Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
oprac. – opracował, opracowanie
org. – organizator
oryg. – oryginał
O/S – Ober Schlesien
państ. – państwowe
par. – parafia, parafialny
paźdz. – październik
PG-K – Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
PK – Powiatowy Komitet
pl. – plan
pl. – plan (fr.)
płn. – północ
podtyt. – podtytuł
pol. – polski
polem. – polemika
popr. – poprawione
portr. – portret
posł. – posłowie
pow. – powiat, powiatowy
poz. – pozycja
PPGK – Państwowe Przedsiębiorstwo GeodezyjnoKartograficzne
prob. – proboszcz
przedm. – przedmowa
przedr. – przedruk
przejrz. – przejrzany
przekł. – przekład
przeł. – przełożył
przew. – przewodniczący
przygot. – przygotował
pseud. – pseudonim
pt. – pod tytułem
PTTK – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
p. w. – pod wezwaniem
R. – Rocznik
r. – rok
rec. – recenzja
Red. – Redaktion
red. – redakcja, redaktor, redakcyjny
red. nacz. – redaktor naczelny
red. nauk. – redaktor naukowoy
rep. – reportaż
rés. – résumé
rez. – rezjume
Rh. – Reihe
ros. – rosyjski
rozm. – rozmowa, rozmawiał
rozm. przepr. – rozmowę przeprowadził
rozsz. – rozszerzone
równol. – równoległy
rys. – rysunki
s. – stronica
S.A. – Spółka Akcyjna
Sch., Schl. – Schlesien
sen. – senior
ser. – seria
sierp. – sierpień
SLD – Sojusz Lewicy Dremokratycznej
Sp. z o.o. – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spec. – specjalny
stan. – stanowisko
stow. – stowarzyszenie
stycz. – styczeń
sum. – summary
szp. – szpalta
św. – święty, święta
t. – tom
tab. – tablica
Tl. – Teil
tł. – tłumaczenie, tłumaczył
topogr. – topografia, topograficzne
tow. – towarzystwo
tyg. – tygodnik
tyt. – tytuł
tyt. okł. – tytuł okładkowy
u. – und
ur. – urodzony
uzup. – uzupełniony, uzupełnione
Übers. – Übersetzung
verantw. –verantwortlicher
verb. Aufl. – verbesserte Auflage
verb. Ausg. – verbesserte Ausgabe
Verl. – Verlag
verm. Ausg. – vermehrte Ausgabe
vol. – volumen
WYKAZ ZASTOSOWANYCH SKRÓTÓW
Vorw. – Vorwort
w l. – w latach
w tyg. – w tygodniu
wg – według
WiMBP – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
WiN – Wolność i Niezawisłość
właśc. – właściwie
woj. – województwo
WPGK – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
wsch. – wschód
WSI – Wyższa Szkoła Inżynierska
współaut. – współautor
wyd. – wydanie, wydał
wyd. spec. – wydanie specjalne
wydaw. – wydawnictwo, wydawniczy
wykr. – wykresy
wypow. – wypowiedź
wyw. – wywiad
z. – zeszyt
19
zach. – zachód
zakł. – zakład
zam. – zamieszkały
zbior. – zbiorowy
ZDK – Zakładowy Dom Kultury
z. dod. – zeszyt dodatkowy
zebr. – zebrał
zesp. red. – zespół redakcyjny
złoż. – złożona
zm. – zmiana
ZMS – Związek Młodzieży Socjalistycznej
zob. – zobacz
ZMP – Związek Młodzieży Polskiej
ZNP – Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zsfg. – Zusammenfassung
zsgest. – zusammengestellt
ZWM – Związek Walki Młodych
[6] – przy określaniu objętości druku liczba w nawiasie prostokątnym oznacza ilość nieliczbowanych
stronic
I. DZIAŁ OGÓLNY
BIBLIOGRAFIE
Verl. von A. Schulz. – Jg. 1 (1881) – Jg. 60 (1941). –
Neustaedtel : A. Schulz, 1881-1941 ; 28 cm
BOEHLICH E.: Bibliographie der schlesischen
Vor-und Frühgeschichte. – Kreis Freystadt = poz 671
Tyg. – Od Jg. 38 (1918) dwutyg., od Jg. 39 (1919) 3 x w tyg.
a od Jg. 49 (1930) 6 x w tyg. – Od Jg. 38, Nr. 27 (1918) podtyt. :
amtliches Anzeige-Organ f.d. [für die] Stadt Neustaedtel, a od
Jg. 39, Nr. 61 (1919) : amtliche Nachrichten für die Stadt Neustaedtel. – Od Jg. 56 (1937) tyt.: Anzeiger der Städte Beuthen und
Neustädtel : Beobachter an der Oder und Anzeiger für Neustädtel u[nd] Umge[gen]d : Heimat und Tageszeitung der Neustädtel
in Schlesien. – 6 x w tyg.
CHMIELEWSKI G.: Muzea lubuskie : bibliografia
przedmiotowa do 2004 r. w wyborze – Muzeum w Nowej Soli = poz. 2389
LOEWE V.: Bibliographie der schlesischen Geschichte. – Kreis Freystadt = poz. 564
SCHÖNTHÜR R.: Neusalzer Schrifttum = poz. 81
WYKAZ publikacji wydanych w Nowej Soli lub
traktujących o mieście = poz. 470
CZASOPISMA I KALENDARZE
1. AKTUALNOŚCI Kożuchowskie : gazeta regionalna / [Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu „Zamek” ;
red. nacz. Zbigniew Marian Jelinek]. – 1996, nr 1 –
1998, nr 1 ; 2002, nr 1 – 2007, nr 5 = 1-30. – Kożuchów :
KOKiS „Zamek”, 1996-1998 ; 2002-2007 ; 41 cm
Niereg. – Od 2002, nr 1 / red. nacz. Krzysztof Gotowiec ;
30 cm. – Od 2003, nr 1 / kolegium red.: Michał Suski, Henryk
Czura. – 2005, nr 1 / kolegium red. Michał Suski, Sławomir
Winczewski.
ANZEIGER der Städte Beuthen und Neustädtel =
poz. 3
2. ANZEIGER für das Fürstenthum Carolath-Beuthen und dessen Umgegend / Red. Adolf Hellmich. –
Jg. 1 (1843) – Jg. 78 (1920). – Beuthen a/Oder : A. Hellmich, 1843-1920 ; 33 cm
Tyg. – Od Jg. 6, Nr. 12 (1848) ; 28 cm. – Od Jg. 7 NF. Jg.
1 (1849) tyt.: Der Beobachter an der Oder : Beuthen, Neusalz
und Carolath : Organ für die Gesammt-Interessen von Stadt und
Land. – 2 x w tyg. – Od Jg. 8 NF. Jg. 2, Nr. 53 (1850) podtyt.: Zeitschrift für Politik, Unterhaltung und Belehrung. – Od Jg. 44 NF.
Jg. 38, Nr. 78 (1886) ; 33 cm – Od Jg. 64 NF. Jg. 54, Nr. 58 (1906)
podtyt.: öffentliche Anzeiger Beuthen und Umgegend. – Przed
1906 3 x w tyg.
3. ANZEIGER für Neustädtel und Umgegend : Organ für amtliche Bekanntmachungen / Red. Druck und
BEOBACHTER an der Oder = poz. 2
4. BERICHT über Gründung und Fortgang der
Missonsanstalt „Kommet zu Jesu” in Alt-Tschau bei
Neusalz a.O. in Niederschlesien. Jg. 1 (1868/1869) – Jg.
61 (1930). – Alt-Tschau : Missionsanstalt Kommet zu
Jesu, 1869-1931
Zm. tyt.: od Jg. 2 (1870/71): Jahresbericht über Fortgang des
Böhmisch-Mährischen Seminars „Kommet zu Jesu” in Alt-Tschau bei Neusalz, od Jg. 8 (1876/77): Jahresbericht über Fortgang der Anstalt „Kommet zu Jesu” zum Dienst der Evangelischen Diospora in Kirche und Schule in Alt-Tschau [...], od Jg.
37 (1906): Jehresbericht über den Fortgang der in Dienste der
Evangelischen Kirche und Schule des In-und Auslandes stehende Anstalt „Kommet zu Jesu” in Alt-Tschau [...], od Jg. 44 (1913):
Jahresbericht über den Fortgang der Liebesanstalt zur Ausbildung von Lehrkräften für die Evangelische Deutsche Diaspora
„Kommet zu Jesu” in Alt-Tschau [...], od Jg. 49 (1918): Jahresbericht über den Fortgang der Lehrerbildungsanstalt für Evangelische Deutsche Schulen in der Diaspora „Kommet zu Jesu”
in Alt-Tschau [...], od Jg. 53 (1923): Jahresbericht der Lehrerbildungsanstalt für Evangelische Deutsche Schulen in der Diaspora „Kommet zu Jesu” in Alt-Tschau [...]
5. BIULETYN / Kożuchowskie Forum Samorządowe. – Nr 1 (11 list. 2001). – Kożuchów : KFS, 2001.
– 30 cm. – ISSN 1644-7204
6. BIULETYN Otwarty / Polski Klub Ekologiczny Okręg Lubuski. – [19]94, nr 1-2001, nr 1 = 1-41. –
Nowa Sól : PKEOL, [19]94-2001 ; 30 cm
Niereg. – Od 1994, nr 3 / red. Wiesława Kowal. – Od 1996,
nr 1 tyt.: Biuletyn Otwarty Okręgu Lubuskiego Polskiego Klubu Ekologicznego – ISSN 1426-4226
BŁYSKAWICA = poz. 7
7. BUDOWA nad Odrą : organ KZ PZPR [Komitetu
Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej]
22
DZIAŁ OGÓLNY
Budowy Huty Miedzi „Głogów”. – [R. 1], nr 1 (1970) –
R. 11, nr 1/2 (1980) = nr 1-183/184. – Żukowice : Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, 1970-1971 ; Nowa Sól, 1971-1980 ; 30 cm
Niereg. – Publikowanie pisma poprzedziło wydanie 13 jednodniówek wliczonych następnie do jego numeracji ciągłej. Tyt.
trzech pierwszych jednodniówek - Błyskawica. Od 1971, nr 14
tyt.: Budowy nad Odrą : organ Samorządu Robotniczego Zielonogórskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego
w Nowej Soli, a od 1972, nr 1 organ SR Lubuskiego Budownictwa Przemysłowego / red. kolegium: A[ndrzej] Borkowski [red.
nacz.], W. Kwieciński, J. Lityński, W. Szymkowski. W 1972 r.
(zob. nr 10) odchodzi z red. A. Borkowski, a jej skład uzupełnia (od nr 12) J. Kacprzak. 19732, nr 3 – z red. odchodzi Waldemar Kwieciński, od nr 8 red. kolegium: Jacek Kacprzak [i in.],
1975, nr 2 / red. nacz. Jacek Kacprzak, a od 1976, nr 5 Marian
Hensler, który odchodzi z red. w 1979 r.
BUDOWY nad Odrą = poz. 7
DEUTSCHER Landwirt: General-Anzeiger der
Landwirtschaft. – Dod. do Neusalzer Stadtblatt =
poz. 36
8. EVANGELISCHER Stadt und Dorfmissionar
aus „Kommet zu Jesu” Alt-Tschau b. Neusalz a.O.i.Sch.
– Jg. 1(1888) – Jg. 35 (1922). – Alt-Tschau: Verein für
die Anstalt „Kommet zu Jesu”, 1888-1922 ; 28 cm
9. Der FREISTÄDTER Bote : eine Monatsschrift
für Religion, Zeitgeschichte, Kunst, Gewerbe, Handel,
Oekonomie, Literatur und Belletristik / Red., Druck
und Verl. von M. Sauermann. – 1.4.1845, Nr. 1 – 1870.
– Freistadt : M. Sauermann, 1845-1870 ; 28 cm
Od 1850 podtyt. : ein unterhaltendes Allerei ; 23 cm, następnie 18 cm
10. FREISTÄDTER Kreis-Anzeiger : Organ für
conservative Interessen / Red. G.R. Piltz. – 1.7.1853,
Nr. 1 – Jg. 85 (1937). – Freistadt : G.R. Piltz, 1853-1937 ;
28 cm
Tyg., od 1856 2 x w tyg. W 1863 r. zm. tyt. : Freistädter
Kreisblatt : Organ für amtliche Bekanntmachungen, a od Jg.
68 (1920) tyt.: Freystädter Wochenbatt : Organ für amtliche Bakanntmachungen der Stadt Freystadt. 3 x w tyg. ; 32 cm. – Po
G.R. Piltzu wyd. Alfred Gabriel, a od Jg. 68 (1920) R. Gaisler.
– Od Jg. 79 (1931) podtyt. : Organ für amtliche Bakanntmachungen der Stadt Freystadt : Tageszeitung für Stadt und Kreis
Freystadt und Nachbarkreise, 6 x w tyg.
11. FREISTÄDTER Kreisblatt. Jg. 1 (1832) – Jg. 83
NF. Jg. 40 (1914). – Freistadt : M. Sauermann, 18321914 ; 28 cm
Tyg., a od Jg. 18 (1849) 2 x w tyg. – Od Jg. 8, Nr. 21 (1839)
zm. tyt.: Kreis-Wochen-Blatt für Freistadt und Neusalz, od Jg.
15, Nr. 29 (1846) tyt. : Kreis-Wochen-Blatt für den gesammten
Freistädter Kreis, od Jg. 34 (1864) tyt. : Freistädten WochenBlatt für Stadt und Land, od Jg. 44 (1874) tyt. : Niederschlesischer Bote Wochenblatt für Freystadt und Umgegend. – Od 1.1.
1871 wyd. Alfred Radke, następnie: Georg Doeger, Ferdinand
Pohl, Ad. Weise. – Jg. 82, Nr.79 (1913) ; 32 cm
FREISTÄDTER Kreisblatt : Organ für amtliche
Bekanntmachungen = poz. 10
FREISTÄDTER Wochen-Blatt für Stadt und Land
= poz. 11
FREYSTÄDTER Bote = poz. 9
12. FREYSTÄDTER Kreisblatt : monatlich erscheinende Heimatzeitung für Stadt und Kreis Freystadt in Schlesien / gegründet 1959 von L. H. Rutkowski. – Jg. 1 (1960) – Jg. 36, Nr. 1 (17. Jan. 1995).
– Scheinfeld : Goldammer, 1960-1995
Od Jg. 2 (1961) podtyt.: Nachrichtenblatt für der Vertriebenen des Kreises Freystadt, Schlesien. – Würzburg.
FREYSTÄDTER Wochenblatt : Organ für amtliche Bekanntmachungen der Stadt Freystadt und Kreislandbundes Freystadt = poz. 10
12a. FREYSTÄDTISCHES Wochenblatt. – 27.10.
1827, Nr. 1-1837. – Freystadt u Neusalz : J. G. Kahl,
1827-1837
Po zm. tyt.: Wochenblatt zur Unterhaltung für Jedermann.
13. GAZETA Nowosolska : tygodnik lokalny :
Nowa Sól, Kożuchów, Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański, Siedlisko, Otyń, Kolsko / [Oficyna Oświatowo-Wydawnicza „Nowa” ; red. nacz. Jolanta Kubrycht-Jabłońska]. – R. 1, nr 1/2 (2 września 1999)
– R. 9, nr 50/51 (2007) = nr 1-431/432. – Nowa Sól :
OO-W „Nowa”, 1999-2007 ; 41 cm
2000, nr 41 do tyt. dodano nazwę gm. Sława, usuniętą
w 2002 r. (nr 24). – Od 2003, nr 40 ; 44 cm.
GŁOS Dozametu = poz. 14
14. GŁOS Metalowca : pismo Komitetu Zakładowego PZPR [Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej],
Rady Zakładowej i Dyrekcji Dolnośląskich Zakładów
Metalurgicznych w Nowej Soli / [red. kolegium], R.1 ,
nr 1 (1955) – 1981 ; 1983, nr 1-1992, nr 23 = nr 1-571.
– Nowa Sól : DZM, 1955-1981 ; 1983-1992 : 31 cm
Niereg. – W 1956 wyd. tylko nr 1. – Od 1957, nr 1 podtyt. :
gazeta zakładowa DZM Nowa Sól. – Od 1957 ; 41 cm. – Od
1959, nr 1 podtyt. : organ KZ Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. – Od 1962 mies. – Od 1965, nr 1 / DZM Nowa Sól, a od
1966, nr 2 podtyt.: organ KZ PZPR Dolnośląskich Zakładów
Metalurgicznych […] / red. odpow. St. Kruk, przew. kolegium
W[itold] Nowak. – Od 1966, nr 6 podtyt.: organ Samorządu Robotniczego „Dozamet” w Nowej Soli. – Od 1970, nr 1 ; 46 cm.
– 1971, nr 12 / red. nacz. St. Kruk. – Od 1977, nr 11 dwutyg. :
organ Samorządu Robotniczego Dolnośląskich […] / red. nacz.
Aleksander Ochocimski [właśc. Ochocim]. – Pismo zawieszono po wyd. w 1981 r. nr 23. Wznowiono 1 VIII 1983 pt. Głos
Dozametu : dwutyg. Załogi Dolnośląskich Zakładów Metalurgicznych w Nowej Soli / red. nacz. Edward Jabłoński. – Od
1987, nr 8 ; 50 cm. – 1990, nr 8, ostatni red. przez E. Jabłońskiego, od nr 21 red. nacz. K. Halerczyk
CZASOPISMA I KALENDARZE
15. GŁOS Nowej Soli / Komitet Obywatelski „Solidarność” ; [red. Sekcja Informacji K.O. „S” w Nowej
Soli]. – 1990, nr 1-13. – Nowa Sól : K.O. „Solidarność”,
1990 ; 30 cm
Maszyn. powiel.
16. GŁOS Racjonalizatora : specjalny dodatek
„Nowin Spółdzielczych” / WZSP [Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy]. – Nr 1 (grudz. 1955) – Nr 12
(1956). – Nowa Sól, 1955-1956 ; 41 cm
17. GŁOS Ratusza / Rada Miejska. – 1991, nr 1-4
(1991). – Kożuchów : RM, 1991
18. GONIEC Lokalny : niezależna gazeta wiejska /
[red. Zbigniew Marian Jelinek]. – R. 1, nr 1 (1995) – R. 2,
nr 16 (1996). – Książ Śląski : Z.M. Jelinek, 1995-1996 ;
42 cm
Niereg. – Powiel.
19. GRUSCHWITZ Rundschau: Werkszeitung für
die Belegschaften der Betriebe : Gruschwitz Neusalz
(Oder), Flachsröste Konstadt O/S, Gruschwitz Grünberg (Schl.) [i in.]. – Jg. 1 (1928)-Jg. 3 (1930). – Düsseldorf : Hütte und Schacht, 1928-1930 ; 38 cm
Od 1930 wyd.: Neusalz : Gruschwitz-Werke
GRÜNBERGER Hauskalender = poz. 20
20. HAUS-KALENDER für den Kreis Grünberg in
Schl[esien] / hrsg. von der Kreisverwaltung. – Ausg. 1
(1911) – Ausg. 30 (1941). – Grünberg/Schl. : Kreisverwaltung, 1910-1940 ; 27 cm
Rocz. – Nie wyd. na r. 1935. – Od Ausg. 8 (1918) tyt.: Grünberger Haus-Kalender. – Ausg. 14 (1924) podtyt. : Heimatkalender für die Kreise Grünberg und Freystadt. – Ausg.17 (1927) – 22
(1932) tyt. Heimatkalender für die Kreise Grünberg und Freystadt. – Ausg. 23-24,29-30 (1933-1934, 1940-1941) tyt.: Grünberger Hauskalender : Heimatkalender für die Kreise Grünberg
und Freystadt. – Ausg. 25-28 (1936-1939) tyt.: Heimatkalender
für die Kriese Grünberg und Freystadt.
Die HEIMAT = poz. 32
21. HEIMATBOTE der Kirchengemeinde Beuthen
an der Oder. – 1939, Nr 1 – 1940, Nr 7. – Breslau : Evangelischer Presseverband für Schlesien, 1939-1940 ; 28 cm
Beil. zu Unsere Kirche
HEIMATKALENDER für die Kreise Grünberg und
Freystadt = poz. 20
22. HEROLD : [gazeta gminy Siedlisko]. – Nr 1 (lipiec 1995). – [Siedlisko : b.w.], 1995 ; 22 cm
23. HERRNHUT : allgemeine Nachrichten aus der
Brüdergemeine / Evangelische Brüder-Unität: Jg. 1
(1868) – Jg. 74 (1941). – Neusalz O.: Stephan, 1868-1941
23
24. JAHRBUCH der Vereingang für Natur und
Heimatschutz des Kreises Freystadt. N.-Sch. – Freystadt, 1925 : 22 cm
JAHRESBERICHT der Lehrerbildungsanstalt für
Evangelische Deutsche Schulen in der Diaspora „Kommet zu Jesu” in Alt-Tschau = poz. 4
JAHRESBERICHT über den Fortgang der in Dienste der Evangelischen Kirche und Schule des In-und
Auslandes stehenden Anstalt „Kommet zu Jesu” in
Altschau = poz. 4
JAHRESBERICHT über den Fortgang der Lehrerbildungsanstalt für Evangelische Deutsche Schulen in
der Diaspora „Kommet zu Jesu” in Alt-Tschau = poz. 4
JAHRESBERICHT über den Fotrgang der Liebesanstalt zur Ausbildung von Lehrkräften für die Evangelische Deutsche Diaspora „Kommet zu Jesu” in AltTschau = poz. 4
JAHRESBERICHT über Fortgang der Anstalt
„Kommet zu Jesu” zum Dienst der Evangelischen Diaspora in Kirche und Schule in Alt-Tschau = poz. 4
JAHRESBERICHT über Fortgang des BöhmischMährischen Seminars „Kommet zu Jesu” in Alt-Tschau
= poz. 4
25. KOŻUCHOWIANIN : biuletyn informacyjny
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Kożuchowie. – 10.02.1990, nr 1 – stycz./luty 1996, nr 1 = nr 1-47.
– Kożuchów : KO „Solidarność”, 1990-1996 ; 21 cm
Niereg. – Od 1990, nr 8 / red. nacz. Piotr Gortat. – Od 1990,
nr 9 podtyt.: gazeta lokalna miasta i gminy Kożuchów. – Od listopada 1991 ; 31 cm
26. KRĄG : tygodnik nowosolski : Nowe Miasteczko-Siedlisko-Otyń-Bytom Odrzański-Kożuchów-Sława / [red. nacz. Ryszard Wojewódzki]. – 1992, nr 1
– 2007, nr 52 = nr 1-821. – Nowa Sól : Spółka „Krąg”,
1992-2007 ; 32 cm
Od 1992, nr 5 ; 30 cm, od 1992 nr 14 dod. do tyt. : Nowe
Miasteczko-Nowa Sól-Siedlisko. – Od nr 27 tyt. Krąg : tygodnik, a od nr 32 / red. Marianna Jasińska. – Od nr 39 / red.
nacz. Robert Sas. - Od 1993, nr 18 / inst. sprawcza i wydaw.
Urząd Miasta Nowa Sól. – Od 1993, nr 22 / red. nacz. Krzysztof Kokosiński, od 1998, nr 19 / red. nacz. Wojciech Olszewski,
a od 1999, nr 26 / Adam Ruszczyński. – Od 1999 wyd. : Zakład Budżetowy „Tyg. Krąg”. – Od 2001, nr 35 ; 32 cm. – Od
2001, nr 36 / red. nacz. Irena Zofia Kasprzak. – ISSN 1233-4995
KREIS-Wochen-Blatt für Freistadt und Neusalz =
poz. 11
KREIS-Wochen-Blatt für den gesammten Freistädter Kreis = poz. 11
24
DZIAŁ OGÓLNY
27. Die LESERGEMEINDE : Blätter der städtische
Volksbücherei. – 1928-1937. – Neusalz O.: Städtische
Volksbücherei, 1928-1937 ; 23cm
36. NEUSALZER Wochenblatt / Red. Carl Laue. –
Jg. 1, Nr. 1 (26 Jan. 1856)-Jg. 90 (1945). – Neusalz/Oder :
Carl Laue, 1856-1945 ; 28 cm
Od 1933 tyt.: Monatsblätter der Städtischen Volksbücherei.
2 x w tyg. – Od Jg. 1, Nr. 20 (1856), tyt.: Wochenblatt für
Neusalz, Neustädtel und Wartenberg. – Od Jg. 4 (1859) ; 24 cm.
– Od Jg. 13 (1868) red. A. Hellmich, a od Jg. 16 (1. Okt. 1871)
Max Siltz [ojciec]. – Zm. tyt.: od Jg. 20 (1 X 1875): Stadtblatt für
Neusalz und Deutsch Wartenberg, a od Jg. 48 (1903): Neusalzer
Stadtblatt : amtliches Organ für Städte Neusalz und Deutsch
Wartenberg. – Zm. wydawcy: od Jg. 49 (1904) / hrsg. Erbengemeinschaft Siltz, od Jg. 49 (1912) / Erich und Max Siltz.- Od
Jg. 60 (1915) podtyt. : Generalanzeiger für nördliche Niederschlesien, a od Jg. 73 (1928) : Generalanzeiger für das nördliche
Niederschlesien Neusalzer Zeitung und Tagesblatt : amtliches
Organ für die Städte Neusalz/Oder und Deutsch Wartenberg.
– Od Jg. 79, Nr. 47 (1934) zm. podtyt.: allgemeiner nationaler Anzeiger für alle Stände Nordniederschlesiens : Neusalzer
Zeitung und Tagesblatt : führende Heimatzeitung mit hähster
Auflage im Verbereitungsgebiet. – Od Jg. 50 (1913) do Jg. 62,
Nr. 10 (1917) dod.: Ostdeutscher Landwirt. – Od Jg. 65, Nr. 12
(1920) do Jg. 67, Nr. 14 (1922) dod.: Der Niederschlesier für Heimatkunde, Kunst, Wissen und Belehrung. – Od Jg. 73, Nr. 20
(1928) do Jg. 78 (1933) dod.: Deutscher Landwirt : General Anzeiger der Landwirtschaft.
28. Magazyn Informacyjny Gminy Kolsko / [red.
zespół: Henryk Matysik, Joanna Boćko, Renata Lisiewicz]. – Nr 1 (stycz./luty 1997) – Nr 7 (grudz. 1998).
– Kolsko : Urząd Gminy, 1997-1998 ; 30 cm
Niereg.
29. MAGAZYN Kożuchowski / [red. nacz. Józef
Piasecki]. –1998, nr 1- R.4, nr 1(2001) = nr 1-12. – Kożuchów : J. Piasecki, 1998-2001 ; 30 cm
Niereg. - ISSN 1505-6244
30. MAGMA : magazyn nowosolski / Grupa Teatralna „Chwila” ; [red. nacz. Łukasz Kaźmierczak].
– Nr 1 (maj 2005) – Nr 21 (2007). – Nowa Sól : GT
„Chwila”, 2005-2007 ; 32 cm
Niereg. – Od nr 7 (2006) wyd.: Nowosolski Dom Kultury.
31.MERKURIUSZ Regionalny : pismo społecznokulturalne / [red. nacz. Wojciech Jachimowicz]. – R. 1,
nr 1 (grudz. 2007). – Szyba – Nowa Sól: [W. Jachimowicz] ; 30 cm. – ISSN 1898-262 X
32. MONATSBLATT der evangelischen Kirchengemeinde Neustädtel, Kirchenkreis Freystadt. – Jg. 1
(1914)-Jg.7 (1920). – Neustädtel: Evang. Kirchengemeinde, 1914-1920 , 22 i 28 cm
Od Jg. 3 (1916) tyt.: Die Heimat, a od Jg. 7, Nr. 9 (1920):
Sonntagsblatt der evangelischen Kirchengemeinde des Kreises
Freystadt N.-Schl.
Tyg.
MONATSBLÄTTER der Städtischen Volksbücherei = poz. 27
33. NASZE Miasteczko : kwartalnik Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku / [red. nacz. Jacek Zawiślak]. – R. 1 nr 1 (kwiec. 2001) – R. 6, nr 1 (kwiec.
2006) = nr 1-21. – Nowa Sól : UM, 2001-2006 ; 30 cm.
– ISSN 1642-221X
34. NASZE Sprawy : organ powiatowego Komitetu
Frontu Narodowego. – R. 1, nr 1 (1954). – Nowa Sól :
PKFN, 1954 ; 28 cm
35. NEUSALZER Nachrichten. – Nr. 1 (1957) –
Nr. 194 (1999). – Lüderhausen : [b.w.], 1957-1999 ;
21 cm
Niereg. – Od Nr. 4 (1959) / hrsg. von Reinhard PeukertHamburg. – Niereg. – Od Nr. 9 (1960) dwumies., a od Nr. 99 (1975)
kwart. – Od Nr. 109 (1997) / hrsg. von Heine Böttger-Kassel. – Nr.
194 (1999) / hrsg. und verl. vom Magistrat der Stadt Offenbach a. M.
NEUSALZER Stadtblatt = poz. 36
Der NIEDERSCHLESIER für Heimatkunde, Kunst,
Wissen und Belehrung. – Dod. do Neusalzer Statblatt
= poz. 36
NIEDERSCHLESISCHE Bote : (Freystädter Wochenblatt) = poz. 11
37. NOWINY Spółdzielcze / [Wojewódzki Związek
Spółdzielni Pracy Nowa Sól] ; red. kolegium / [red. nacz.
Sławomir Szokarski]. – R. 1, nr 1 (15 czerwca 1955) –
R. 6, nr 24 (1960) = nr 1-134. – Nowa Sól : WZSP,
1955-1960 ; 62 cm
Dwutyg. – Od 1955, nr 2 podtyt. : pismo Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Pracy. - Od 1957, nr 9 / red. nacz. Eugeniusz Bunikiewicz, a od 1958, nr 23 / Tadeusz Miedziński.
W 1960 r. podtyt. : pismo spółdzielczości pracy inwalidzkiej
województwa zielonogórskiego. – Dod. spec. Głos Racjonalizatora.
38. NOWOSOLSKA : bezpłatny dodatek do „Gazety Nowej”. – Nr 1 (16 kwiet. 1993) – Nr 15 (27 lipca 1993). – [Zielona Góra : Gaz. Nowa], 1993 ; 33 cm
Tyg. – W tekście od red. i w stopce tyt.: Nowosolska Gazeta Nowa. – Od nr 5 / red. Marzanna Jasińska.
39. OBSERWATOR Odrzański / [red. Maria Maćkowiak i in.]. – 1992, nr 1– R. 10, nr 2/3 (2001); R. 12
[11], nr 1 (2003) ; R. 14 [12], nr 1 (2005) = nr 1-73. –
Bytom Odrzański ; [b.w.], 1992-2001 ; 2003 ; 2005 ;
30 cm
Niereg. – Od 1993 mies. – 1993, nr 8 / red F. Konsewicz
[i in.], 1996, nr 6 / red. R. Dobrychłop [i in.]. – W latach 2002
i 2004 pisma nie wydawano.
40. ODRA : pismo Państwowego Zakładu Przemysłu Lniarskiego „Odra”. – 1947, wrzesień / kolegium
KSIĄŻKI ADRESOWE
red.: Aleksander Ochocim, Józef Wernikowski, Andrzej
Horodyński [i in.]. – Nowa Sól : PZPL „Odra”, 1947
Na podstawie tekstu: Na kanwie wspomnień trudnych początków // Wrzeciono. – 1965, nr 10/11, s. 7
25
47. WIEŚCI Gminne : biuletyn informacyjny Urzędu Gminy w Nowej Soli / [red. nacz. Krzysztof Gotowiec]. – 2003, nr 1 – 2005, nr 2. – Nowa Sól : Urząd
Gminy, 2003-2005 ; 30cm
Niereg. – Od 2004, nr 1 / red. nacz. Agnieszka Morawska.
OSTDEUTSCHER Landwirt. – Dod. do Neusalzer
Stadtblatt = poz. 36
WIEŚCI z Siedliska = poz. 43
41. POSŁANIEC : miesięcznik Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowej Soli. – 1996, nr 1. – Nowa Sól :
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP, 1996
WOCHENBLATT für Neusalz, Neustädtel und
Wartenberg = poz. 36
42. SCHLESISCHER Volks-Freund / verantw. Red.
Fr[anz] Aug[ust] Ruhmer. – Jg. 1, No 1 (7. Jan. 1886) –
Jg. 49 (1934). – Neusalz, 1886-1934 ; 41 cm
48. WRZECIONO : organ Rady Robotniczej Nadodrzańskich Zakładów Przem[ysłu] Lniarskiego w Nowej Soli / [red. kolegium: Aleksander Ochocim, Zbysław Horbaczewski, Stanisław Kołodziej i in.]. – 1957,
[nr 1] – 1990. – Nowa Sól : [NZPL], 1957-1990 ; 41 cm
Tyg.
43. SIEDLISKO. – [1995, nr 1] – 2006, nr 6 = nr 178. – Siedlisko : GOK [Gminny Ośrodek Kultury],
1995-2006 ; 30 cm
Niereg. – Od 1995, nr 2 tyt.: Wieści z Siedliska : z daleka
i z bliska : gazeta gminna / red. Agnieszka Krajewska, Bożena
Pietrzyk, M. Magda i in. – Od 1996, nr 3 tyt. Wieści z Siedliska : z daleka i z bliska : Bielaw, Borowa, Kierzna, Różanówki, Pięknych Kątów, Radocina, Dębianki, Zwierzyńca, Ustronia : gazeta gminna. – Od 1996, nr 4 / red. nacz. A. Krajewska,
a od 2000, nr 1 / Renata Wygiera/ wyd. Biblioteka Publiczna,
od 2005, nr 2 / Urząd Gminy w Siedlisku.
SONNTAGSBLATT der evangelischen Kirchengemeinde des Kreises Freystadt = poz. 32
Niereg. – Od 1959, nr 7 / red. nacz. A. Ochocim, 1960, nr 1 /
red. nacz. Jan Reichert. – Od 1965 mies. – Od 1968, nr 3 podtyt.
: organ Samorządu Robotniczego Nadodrzańskich Zakładów
Przemysłu Lniarskiego, a od 1982, nr 1 podtyt. : mies. Nowosolskiej Fabryki Nici „Odra” w Nowej Soli. – Od 1987 ; 49 cm.
KSIĄŻKI ADRESOWE
49. ADRESSBUCH des Kreises Grünberg, Schles
[ien], mit den Städten Rothenburg (Oder), und DeutschWartenberg (Bezirk Liegnitz). – Grünberg : P. Keppler,
1937
STADTBLATT für Neusalz und Deutch Wartenberg = poz. 36
50. ADRESSBUCH für die Kreise Grünberg, Schlesien, und Freystadt, Niederschlesien. – Grünberg :
Grünberger Verlags-Druckerei, 1921 ; 22 cm
44. TYGODNIK Nowosolski / [red. nacz. Jerzy Patelka]. – 1990, nr 1 – 1992 ; 1997 – 1999, nr 3 (26 sierpnia) = 1-100. – Nowa Sól : „Suchy Jeż”, 1990-1992 ;
1997-1999 ; 31 cm
51. ADRESSBUCH für die Städte Neusalz a.O.,
Freystadt i.Sch., Beuthen bei Lieg[nitz], Neustädtel und
Deutsch-Wartenberg / Curt Stobbe, Red. Josef Flaschel. – Neusalz a.O.: Selbsverl., 1904 ; 22 cm
Niereg. – Od 1991, nr 1 =10 / wyd. Nowosolski Dom Kultury. – Od 1991, nr 19 = 28 / red. nacz. Ryszard Wojewódzki. – Od
1999, nr 1 = 70 / red. nacz. i wyd. Jerzy Patelka, podtyt. : pismo
powiatu nowosolskiego; 1999, nr 29 = 98 podtyt. : pismo mieszkańców powiatu nowosolskiego. – ISSN 1506-6215
45. UNSER Kirchenbote : Neusalzer evangelisches
Gemeindeblatt / hrsg. vom Gemeindekirchenrat. – Jg. 1
(1925) – Jg. 17 Nr. 1/2 (1941). – Neusalz (Oder): Evang.
Gemeindekirchenrat, 1925-1941 ; 28 cm
45a. VORWÖRTS / Red. Adolph Hellmich. – 18451846. – Beuthen a.O. : A. Hellmich, 1845-1846
Kwart.
46. WIADOMOŚCI Nowosolskie : gazeta powiatowa : pismo Powiatowego Komitetu Frontu Narodowego w Nowej Soli. – R. 1 (1954) – R. 3 (1956). – Nowa
Sól : PKFN, 1954-1956 ; 28 cm
Dwutyg.
Dalsze wyd.: Neusalz 1914.
52. ADRESSBUCH für die Städte Neusalz a.O.,
Freystadt i.Sch., Beuthen bei Liegnitz, Neustädtel und
Deutsch-Wartenberg. – Neusalz a.Oder : [M.] Siltz,
1909 ; 22 cm
53. ADRESSBUCH für die Städte Neusalz a. Oder,
Freystadt, Neustädtel und Deutschwartenberg. – Neusalz a. O. : [M.] Siltz, [1915] ; 22 cm
54. ADRESSBUCH für die Städte des Kreises Freystadt: Neusalz, Freystadt, Beuthen, Schlawa, Neustädtel und Deutschwartenberg. – Neusalz (Oder): [M.]
Siltz, [1922] ; 22 cm
55. ADRESSBUCH für die Städte des Kreises Freystadt (Nieder-Schlesien), Neusalz (Oder), Freystadt
(Ndr.-Sch.), Beuthen (Bez. Liegnitz), Neustädtel und
26
DZIAŁ OGÓLNY
Schlawa, ferner Kusser, Altschau, Linden und Deutschwartenberg. – Neusalz (Oder) : M. Silz, 1925 ; 22 cm
64. WCZORAJ-dziś-jutro Ziemi Nowosolskiej /
wyd. spec. Powiatowego Komitetu Frontu Jedności
Narodu. – Nowa Sól : PKFJN, 1965. – 8 s. : il. ; 48 cm
56. ADRESSBUCH : Verzeichnis der Einwohner
von Neusalz (Oder) mit Alt Tschau, Freystadt (N.Schl.) und Deutschwartenberg. – Neusalz : M. Siltz,
1936. ; 21 cm
Z treści: Nasze osiągnięcia / Eugeniusz Bunikiewicz. Powstanie i kształtowanie się polskiej administracji w powiecie
/ Stefan Borzystowski. Ruch Ludowy na Ziemi Nowosolskiej /
Stanisław Matuszewski. Rozwój nowosolskiego przemysłu / Ludwik Haładuda. Rozliczamy program wyborczy / Józef Hrycej.
OPRACOWANIA OGÓLNE
57. DZIEJE i teraźniejszość / wyd. spec. Powiatowego Komitetu FJN w Nowej Soli. – Nowa Sól : PK
Frontu Jedności Narodu, 1966. – 8 s. : il., portr. ; 48 cm
Z treści: O dorobku i perspektywach powiatu / Stanisław
Sierżant, Eugeniusz Bunikiewicz. Rozwój wsi w centrum uwagi władz partyjnych i państwowych / T. Miedziński, Ludwik
Siedlecki. Oni pracowali na terenie Ziemi Nowosolskiej [inc.] :
L. Siedlecki, Hieronim Wilczyński, Jan Gomółka [i in.]. Ciekawostki historyczne i turystyczne Ziemi Nowosolskiej / L . Nowa
Sól w 1980 r. : [inwestycje] / Józef Pukajło
65. ZIEMIA Nowosolska : praca zbiorowa / [Eugeniusz Bunikiewicz i in. ; red. wydaw. Lucjan Chajnowski]. – Nowa Sól : Powiatowy Komitet Frontu Jedności
Narodu, 1966. – 104, [4] s. : il., mapa ; 20 cm. – Bibliogr.
Z treści: Środowisko geograficzne. Świat zwierzęcy i roślinny. Wędrówki po Ziemi Nowosolskiej. Gospodarka-oświata-kultura-zdrowie. Rys dziejów Ziemi Nowosolskiej.
POSZCZEGÓLNE GMINY
I MIEJSCOWOŚCI
Bytom Odrzański, miasto i gmina
58. DZIEJE i teraźniejszość / wyd. spec. Powiatowego Komitetu FJN w Nowej Soli. – Nowa Sól : PK
Frontu Jedności Narodu, 1967. – 8 s. : il., portr. ; 49 cm
Z treści: Powstanie i działalność Powiatowej Rady Narodowej / Stefan Borzystowski. Przemiany w rolnictwie nowosolskim / Stanisław Matuszewski. Nowa Sól dziś i jutro / Józef Łosyk. Spółdzielcze budownictwo / Bogusław Olechnowski.
Ze wspomnień pionierów osadników / J. Pukajło. Piękna i ciekawa Ziemia Nowosolska / Jan Spiralski, Józef Ligas. Początki
szkolnictwa podstawowego na Ziemi Nowosolskiej / Hieronim
Ławniczak
59. DZIEJE i teraźniejszość / wyd. spec. Powiatowego Komitetu FJN w Nowej Soli. – Nowa Sól : PK
Frontu Jedności Narodu, 1969. – 8 s. : il. ; 48 cm
FISCHER G.: Heimatkunde des Kreises Freystadt
in Schlesien = poz. 569
60. NETZEL Andrzej: Nowa Sól : [miasto i powiat] //
Kal. Lubus. – 1972 (1971), s. 141-142
61. NETZEL Andrzej: Powiat nowosolski / A.N. //
W: Tradycje, przemiany, perspektywy / [kolegium red.
Alicja Zatrybówna i in.]. – Zielona Góra, 1964. – S.
214-217 : il.
62. POWIAT nowosolski / tekst: Urzędy Miast
i Gmin ; Sylwia Nowagiel. – Bydgoszcz : „Konkret
Ż.A.G.”, 1999. – 40 s. : il., mapa, portr. ; 30 cm. – Tekst
równol. pol., niem. i ros.
63. POWIAT nowosolski / wkładkę przygotowali:
Bartosz Łusiak i Jan Reichert. – [Zielona Góra], 1998.
– 16 s. : il., mapa ; 32 cm
Dod. do Gazety Lubuskiej (27 XI 1998).
66. BYTOM Odrzański : z dziejów i współczesności / red. Władysław Korcz. – Zielona Góra : Lubuskie
Towarzystwo Kultury, 1980. – 80, [2] s. : il. : 21 cm.
– (Zeszyty Lubuskie LTK ; 17)
Treść: Środowisko geograficzne Bytomia Odrzańskiego
i okolicy / Zbigniew Marszycki. Pradziejowe tło rozwoju Bytomia Odrzańskiego / Adam Kołodziejski. Zarys dziejów Bytomia
Odrzańskiego / W. Korcz. Z zagadnień ochrony bytomskiej starówki / Stanisław Kowalski. Rozwój życia gospodarczego i kulturalnego Bytomia Odrzańskiego w Polsce Ludowej / W. Korcz.
Z problematyki oświatowej / Ryszard Gimbut. Perspektywy rozwoju Bytomia Odrzańskiego / Wojciech Kowalewski
67. NETZEL Andrzej: Bytom Odrzański : miasto
i gmina / A.N. // W: Przemiany i perspektywy / [red.
nauk. Marian Eckert]. – Zielona Góra, 1977. – S. 166-168
68. NODZYŃSKI Wiesław: W cieniu przeszłości.
– (Miasteczka nad Odrą). –Il. // Nadodrze. – 1963, nr
1, s. 8-9
69. PTASZEK Stanisław: Bytom Odrzański // W:
Przemiany i perspektywy / [przew. zespołu red. Sobiesław Piontek]. – Zielona Góra, 1985. – S. 208-209
70. SAUTER Jacek: Raport o stanie gminy Bytom
Odrzański // Obs. Odrz. – 1999, nr 1, s. 1-3
71. WERNIC Wiesław: W Bytomiu Odrzańskim. –
(Na szlaku małych miast). – Il. // Tyg. Demokr. – 1966,
nr 16, s. 1,5-6
72. ZIMECKI Tadeusz: Od Krzywoustego do telewizora. – Il. // Nadodrze. – 1959, nr 5, s. 1, 8
POSZCZEGÓLNE GMINY I MIEJSCOWOŚCI
Kolsko
73. NETZEL Andrzej: Kolsko / A.N. // W: Przemiany-perspektywy / [red. nauk. Marian Eckert]. –
Zielona Góra, 1977. – S. 201-202
74. PTASZEK Stanisław: Kolsko : [gmina] // W:
Przemiany i perspektywy / [przew. kolegium red. Sobiesław Piontek]. – Zielona Góra, 1985. – S. 233
Kożuchów, miasto i gmina
75. KOWALSKI Stanisław: Kożuchów dawniej
i dziś. – Il. // Nadodrze. – 1958, maj, s. 11
76. NETZEL Andrzej: Kożuchów / A.N. // W: Przemiany-perspektywy / [red. nauk. Marian Eckert]. –
Zielona Góra, 1977. – S. 174-175
77. PODWYSOCKI Tadeusz: „Kożuchów miał kiedyś pecha…”. – (Portrety 15-lecia) // Tyg. Zach. – 1959,
nr 43, s. 9
78. PTASZEK Stanisław: Kożuchów // W: Przemiany i perspektywy / [przew. zespołu red. Sobiesław
Piontek]. – Zielona Góra, 1985. – S. 213-214
79. GMINA Kożuchów. – Kożuchów : Urząd Miejski, 2005. – 20 s. : il. ; 30 cm. – Treść równol. pol.
i niem.
Treść: Historia. Zabytki Kożuchowa. Zabytki gminy Kożuchów. Turystyka. Kultura. Oświata. Sport. Współpraca z zagranicą. Tereny pod inwestycje.
Tyt. okł.
Lasocin, gm. Kożuchów
80. KOWALSKI Stanisław: Wieś z historią / ST.K.
// Nadodrze. – 1966, nr 13, s. 11
Nowa Sól, miasto
81. SCHÖNTHÜR Rudolf: Neusalzer Schrifttum
bis 1960 ; 1961-1964 und Nachträge ; 1969-1972 und
Nachträge ; 1973-1976 und Nachträge // Neus. Nachr.
– Nr. 18 (1961), s. 77-83 ; Nr. 51 (1967), s. 291-301 ;
Nr. 76 (1971), s. 37-42 ; Nr. 77 (1971), s. 60-64 ; Nr.
105 (1976), s. 359-360. FRIEF Ferdinand: Neusalzer Schrifttum : 1977-1979 // Neus. Nachr. – Nr. 128
(1982), s. 307-310
WYKAZ publikacji wydanych w Nowej Soli lub
traktujących o mieście = poz. 470
*
82. BOCHEŃSKI Jacek: Polska : nowy podział terytorialny : przewodnik encyklopedyczny / J. Bocheński, Jarosław Zawadzki. – Warszawa, 1999. – S. 97 :
Nowa Sól
27
GĄCARZEWICZ M.: Nowa Sól : powstanie-lokacja-rozwój = poz. 2933
ŁOSYK J.: 27 lat miasta i powiatu Nowa Sól = poz.
884
83. NETZEL Andrzej: Nowa Sól / A.N. // W: Przemiany-perspektywy / [red. nauk. Marian Eckert]. –
Zielona Góra, 1977. – S. 150-153
84. NODZYŃSKI Wiesław: Stolica powiatu. –
(Przemiany). – Il., mapa // Nadodrze. – 1965, nr 13, s. 6
85. NOWA Sól / [Urząd Miejski ; zdjęcia: Marek
Józwa, Wojciech Olszewski]. – Bydgoszcz : Becker.
– 33 s. : il., mapy ; 22 cm. – Tekst równol. pol. i ang.
Tyt. okł.
86. NOWA Sól dawniej i dziś / (WK). [1]-23. – Il. //
Gaz. Nowosol. – 2007, nr 15, s. 9, nr 16, s. 5, nr 19-20,
22-23, 26, 28-31, 33, s. 8, nr 34, s. 5, nr 37, 39, 42-45,
s. 8, nr 46, s. 5, nr 47-49, s. 8
87. NOWA Sól – miasto w przeszłości i współcześnie [Dokument elektroniczny] / teksty: T[omasz]
Andrzejewski, M[ałgorzata] Gącarzewicz [i in.] ; red.
T. Andrzejewski. – Nowa Sól : Muzeum Miejskie, 2001.
– 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. – Tekst pol.
i ang.
88. NOWA Sól : z dziejów i współczesności / red.
Wiesław Sauter. – Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Kultury, 1978. – 133, [2] s. : il. ; 21 cm. – Bibliogr.
– (Zeszyty Lubuskie KTK ; 16)
Treść: Wstęp : [informacje o mieście] / W. Sauter. Z przeszłości Nowej Soli / Henryk Dominiczak. Osadnictwo i stosunki ludnościowe w regionie nowosolskim w latach 1945-1975 /
H. Dominiczak. Budownictwo mieszkaniowe w Nowej Soli /
W. Sauter. Walory turystyczne okolic Nowej Soli / Józef Ligas. Szkoła Muzyczna w Nowej Soli / Bogusław Stankowiak.
Z działalności Muzeum w Nowej Soli / Józef Pukajło. Ze wspomnień pionierów. Cechował nas ogromny zapał. [Tworzenie administracji w pow. kożuchowskim] / Wojciech Basiarz. „Ucz
się dziecko dobrze…” [Wspomnienia nauczyciela z Kożuchowa] / Zygmunt Juny. Zacząłem od wykarczowania dżungli
[Nowa Sól po wyzwoleniu, wspomnienia ogrodnika] / Jan Michałowski. Rekonesans, który trwa do dziś… [Początki rzemiosła i handlu w powojennej Nowej Soli] / Stanisław Walter.
89. PODWYSOCKI Tadeusz: Nowa Sól – miasto
nad Odrą // Tyg. Zach. 1959, nr 16, s. 5
90. PTASZEK Stanisław: Nowa Sól // W: Przemiany i perspektywy / [przew. zespołu red. Sobiesław
Piontek]. – Zielona Góra, 1985. – S. 196-198
91. ROWIŃSKI Ryszard: Skaza na portrecie : Nowa
Sól 1960. – Il. // Nadodrze. – 1960, nr 9, s. 1,7
28
DZIAŁ OGÓLNY
92. SIDORSKI Dionizy: Solny interes von Brauna
// Odra. – 1960, nr 4, s. 1,7
BIOGRAFIE
Toż // W: SIDORSKI D.: Trzech wspaniałych i jeden zmęczony. – Katowice, 1964. – S. 139-144
BIOGRAFIE ZBIOROWE
93. WIADOMOŚCI Nowosolskie : jednodniówka.
– Nowa Sól: [b.w.]. – 4 s. : il. ; 47 cm
104. BADERMAN Elmar: Schlesische Müller und
Mühlen in der Region des ehemaligen Beuthen a.O.
jetzt Bytom Odrz. in Polen. – Tampere : [E. Badermann], 2000. – 292 s. : il., mapy, rys. ; 30 cm. – Bibliogr.
Z treści: Piętnaście lat nowosolskiej „Odry” / Ł. M. Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne w okresie 15-lecia / J. Insler.
Piętnaście lat oświaty w powiecie nowosolskim / Stanisław Badowski. W trosce o rozwój sportu / B. Małek
Nowa Sól, gmina
94. NETZEL Andrzej: Nowa Sól : [gmina] // W:
Przemiany-perspektywy / [red. nauk. Marian Eckert].
– Zielona Góra, 1977. – S. 208-209
95. PTASZEK Stanisław: Nowa Sól // W: Przemiany i perspektywy / [przew. zespołu red. Sobiesław
Piontek]. – Zielona Góra, 1985. – S. 237-238
96. ZIOBROWSKI Michał: Michał Ziobrowski prezentuje dorobek Gminy Nowa Sól / oprac. R.S. –Robert Sas // Krąg. – 1993, nr 33, s. 9
Nowe Miasteczko
97. NETZEL Andrzej: Nowe Miasteczko / A.N. //
W: Przemiany- perspektywy / [red. nauk. Marian Eckert]. – Zielona Góra, 1977. – S. 181-183
98. PTASZEK Stanisław: Nowe Miasteczko // W:
Przemiany i perspektywy / [przew. zespołu red. Sobiesław Piontek]. – Zielona Góra, 1985. – S. 218-219
Otyń
99. DYLEWSKI Tadeusz: Obraz dzisiejszego Otynia : problemy gminy i jej mieszkańców : rozmowa
z Wójtem Gminy Tadeuszem Dylewskim / rozm. Agata Staszewska. – Il. // Krąg. – 1993, nr 32, s. 9
100. NETZEL Andrzej: Otyń : [gmina] / A.N. //
Przemiany- perspektywy / [red. nauk. Marian Eckert].
– Zielona Góra, 1977. – S. 210-211
101. PTASZEK Stanisław: Otyń : [gmina] // W:
Przemiany i perspektywy / [przew. zespołu red. Sobiesław Piontek]. – Zielona Góra, 1985. – S. 239-240
105. CETWIŃSKI Marek: Rycerstwo śląskie do
końca XIII w. : biogramy i rodowody. – Wrocław,
1982. – (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Ser. A ; nr 229). – S. 223 : Kasztelanowie Bytomia Odrzańskiego
CICHY S.: Pionierzy z „Dozametu” = poz. 1432
106. DOLAŃSKI Dariusz: Pastorzy ewangeliccy i rektorzy gimnazjum w Kożuchowie przed wojną
trzydziestoletnią : (wg Siegismunda Justusa Erhardta)
// Rocz. Lubus. – T. 23, cz. 1 (1997), s. 159-165
107. JADCZAK Michał: Harcerski słownik biograficzny Związku Harcerstwa Polskiego Hufca Nowa Sól
z lat 1945-1998. – Nowa Sól : „Rolpex”, 1998. – 221 s. :
il., portr. ; 30 cm
Rec. Reichert Jan: Instruktorski wiążemy Krąg / (ert). – Il.
Gaz. Lubus. (Wyd. B), 1999, nr 194, s. 17
108. SCHILLER Adolf: Bekannte Mäner der Heimat // W: Heimatbuch des Kreises Freystadt Ndr.Schl.
/ hrsg. von A. Schiller. – Aufl. 2. – Beuthen Bez. Liegnitz, 1925. – S. 427-441
109. SCHÖNTHÜR Rudolf: Ehrenbürger von
Neusalz an der Oder // Neus. Nachr. – Nr. 110 (1977),
s. 94-100
SCHÖNTHÜR R.: Die katholischen Geistlichen in
Neusalz = poz. 3347
110. THIEL Otto: Neusalz, die Heimat bedeutender
Männer und Meister des 19. Jahrhunderts. – Il. // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1939, s. 65-67, [1] k. tabl.
TROEGER H.: Erinnerungen an Neusalz. – Die
Stadtväter = poz. 1069
Siedlisko
102. NETZEL Andrzej: Siedlisko /A.N. // W: Przemiany- perspektywy / [red. nacz. Marian Eckert]. –
Zielona Góra, 1977. – S. 212-213
103. PTASZEK Stanisław: Siedlisko // W: Przemiany i perspektywy / [przew. zespołu red. Sobiesław
Piontek]. – Zielona Góra, 1985. – S. 241
BIOGRAFIE RODZIN
GLAESER E.: Heimatliche Familienkunde = poz.
2375
*
B IOGRAFIE
111. BADERMANN Elmar: Schlesische Vorfahren, Verwandte und ihre Wohnorte : ein Familienbesuch von Elmar B a d e r m a n n. – Tampere : [E. Badermann], 2004. – 321 s. : il., mapy ; 30 cm. – Bibliogr.
Genealogia przodków z rejonu Bytomia Odrz.
112. BADERMANN Elmar : Johann Badermann
aus Milkau [Miłaków] in Niederschlesien und seine
Nachkommen in Deutschland, Finnland und Brasilien. – Tampere : [E. Badermann], 2006. – [2], 476,
[1] s. ; 30 cm. – Bibliogr.
113. HOEVEL Ruth: Die Müllerfamilie B e c k e r
in Neusalz // Neus. Nachr. – Nr. 130 (1982), s. 365-366
114. LETHE Karlheinz: Stammfolge H u n g e r aus
Herwigsdorf [Stypułów], Kreis Freystadt Nieder Schlesien // Arch. ostdt. Fam.Forsch. – 1987, H. 13, s. 404-405
115. BADERMANN Elmar: Müller, Schiffer und
Hausaren : die Familiengeschichte der Müllerfamilie L i e b i g aus Beitsch [Bycz] bei Beuthen a.O. in
Niederschlesien. – Tampere : [E. Badermann], 1997. –
[350] s. : il., mapy, portr. ; 30 cm . – Bibliogr.
116. BADERMANN Elmar: Kretschmer, Schulze,
Gutsbesitzer : Peter R a a b e aus Freystadt und seine
Nachkommen in Niederschlesien. – Tampere : [E. Badermann], 2000. – 149 s. : il., mapy ; 30 cm
117. BADERMANN Elmar: Bauer, Gastwirt, Grenadier : die Familiengeschichte der Familie Rissmann
aus Lindau [Gołaszyn] bei Nuestädtel in Niederschlesien, nachkommen in Deutschland und Finnlandverwandte Familien sowie weitere Rissman in und um Beuthen a.O. – Tampere : [E. Badermann], 1998. – [354] s. :
il., mapy, portr. : 30 cm
29
Brandt Georg
120. HOFFMANN Hermann: Von Deutsch-Wartenberg [Otyń] nach Chile // Grünb. Hauskal. – 1940,
s. 48-49
Jezuita misjonarz.
Bronisław, kasztelan
121. CETWIŃSKI Marek: Rycerstwo śląskie do końca XIII w. : biogramy i rodowody. – Wrocław, 1982.
– S. 81 : Bronisław, kasztelan Bytomia Odrzańskiego
Broszczak Dominik
ZAWIŚLAK J.: Dominik Broszczak (1885-1960),
nauczyciel, organizator szkoły w Nowym Miasteczku
= poz. 2686
Chimiak Józefa
122. CHIMIAK Józefa (1887-1960) // W: Służyli
polskiej szkole : sylwetki nauczycieli i działaczy oświatowych Środkowego Nadodrza z lat 1945-1989 / pod red.
Władysława Korcza. – Zielona Góra, 1990. – S. 32-34
Nauczycielka Szkoły Ćwiczeń w Nowej Soli.
Cichy Stanisław
123. SŁUŻBA i praca były dla niego honorem /
Kolegium i Red. – Portr. // Głos Met. – 1980, nr 24, s. 2
Pionier, działacz spółdzielczy i społeczny, pracownik „Dozametu”.
Cieślak Monika
124. DASZKIEWICZ Zofia: Monika Cieślak :
[nekr.]. – Portr. // Doktor. – 1997, nr 5, s. 22
Nowosolska lekarka stomatolog.
Coturius Juliusz Cezar
BIOGRAFIE POSZCZEGÓLNYCH OSÓB
Abramowicz Jerzy Miron
118. WITKOWSKI Ireneusz: Jerzy Miron Abramowicz. – (Słownik twórców polskiego włókiennictwa).
– Portr. // Prz. Włók. – 1987, nr 9, s. 383
Dyr. Nowosolskiej Fabryki Nici „Odra”.
Badermann Elmar
BADERMANN E.: Schlesische Vorfahren, Verwandte und ihre Wohnorte = poz. 111
Borowiecki Mieczysław
119. JABŁOŃSKI Edward: Pierwszy nowosolski
profesor? / (ed) // Głos Dozametu. – 1990, nr 2, s. 3
Dyr. Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii WSI w Zielonej Górze.
125. KONOPNICKA-SZATARSKA Małgorzata:
Juliusz Cezar Coturius (1596-1651) / Małgorzata Konopnicka // Rocz. Lubus. – T. 23, cz. 1 (1997), s. 153-154
Jezuita zarządzający dobrami w Otyniu (1649-1651).
Cureus Joachim
126. BOK Antoni: Cureus // W.: Encyklopedia Ziemi
Głogowskiej. Z. 7. – Głogów, 1993. – S. [3-4]. – Bibliogr.
Teolog i filozof, dr medycyny, rektor szkoły w Kożuchowie,
autor „Gentis Silesiae annales” (1571).
127. FÖRSTER G: Analecta Freystadiensia oder
Freystädtische Chronika. – Lissa, 1751. – S. 256-262 :
Herr Joachim Cureus
128. HEINRICH G.: Joachim Cureus (1532-1572)
und sein historisches Werk // W: Glogau im Wandel der
Zeiten. – Würzburg, 1993. – S. 279-282
30
DZIAŁ OGÓLNY
129. HEPPE: Curäus Joachim (Cureus) // W: Allgemeine deutsche Biographie. Bd. 4. – Leipzig, 1876. –
S. 644-645. – Bibliogr.
130. KÄHLER Ernst: Cureus Joachim // W: Neue
deutsche Biographie. Bd. 3. – Berlin, 1957. – S. 441. –
Bibliogr.
131. MAJCHRZAK Jerzy Piotr: Joachim Cureus
(1532-1573) : przyrodnik, lekarz, teolog, historyk // W:
Ludzie Środkowego Nadodrza : praca zbiorowa / pod
red. Kazimierza Bartkiewicza. – Zielona Góra, 1998.
– S. 34-35. – Bibliogr.
Cybulski Stanisław
132. CYBULSKI Stanisław (1907-1980) // W: Służyli polskiej szkole : sylwetki nauczycieli i działaczy
oświatowych / red. Władysław Korcz ; oprac. biografii Stanisław Kądzielski. Cz. 2. Z. 1. – Zielona Góra,
1994. – S. 46-47
Nauczyciel, w l. 1955-1969 wicedyr. Zasadniczej Szkoły
Metalowo-Elektrycznej w Nowej Soli.
Czejgis Julia
133. CZEJGIS Julia // W: Służyli polskiej szkole :
sylwetki nauczycieli i działaczy oświatowych / red.
Władysław Korcz ; oprac. biografii Stanisław Kądzielski. Cz. 2. Z. 1. – Zielona Góra, 1994. – S. 48-49
W l. 1945-1957 nauczycielka w Nowej Soli, następnie wykładowca w Studium Nauczycielskim i Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze.
Ćwikliński Waldemar
134. JANKOWSKI Henryk: Dr Waldemar Ćwikliński (1926-2003) : lekarz stomatolog [z Nowej Soli :
nekr.]. – Portr. // Doktor. – 2003, nr 3, s. 27
Dynia Marian
138. DYNIA Marian // W: Służyli polskiej szkole :
sylwetki nauczycieli i działaczy oświatowych / red.
Władysław Korcz ; oprac. biografii Stanisław Kądzielski. Cz. 2. Z. 1. – Zielona Góra, 1994. – S. 55-57
Inż. chemii, w l. 1961-1982 dyr. Technikum Odlewniczego
w Nowej Soli.
139. GURBAN Edward: Z pokolenia „Kolumbów” /
eg. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 15, s. 8
Dzwonko Michał
140. CISOWSKA Barbara: Michał Dzwonko. –
(Pionierzy). – Portr. // Krąg. – 1994, nr 30, s. 6
Nauczyciel, działacz harcerski, kier. nowosolskiej biblioteki publicznej.
GURBAN Edward: Pierwszy komendant hufca
ZHP w Nowej Soli = poz. 1900
Facilides Samuel Ferdinand
141. NOWACKI Karl Gabriel: Schlesische Schriftsteller-Lexikon oder bio-bibliographisches Verzeichnis
der im zweiter Viertel des 18. Jahrhunderts lebenden
Schlesischen Schriftsteller. H. 3. – Breslau, 1838. –
S. 25-26 : Facilides Samuel Ferdinand, Apotheker und
Bürgermeister zu Nuesalz
Autor publikacji dot. gospodarki komunalnej.
Fechner Johann
142. BERNER Karl Gustav Heinrich: Schlesische
Landsleute. – Leipzig, 1901. – S. 34 : Fechner Johann
[1604-1686]
Ur. w Kożuchowie rektor gimnazjum Marii Magdaleny we
Wrocławiu, znawca literatury antycznej.
Fikus Jan
Dehmel Robert
135. GLAESER Edmund: Robert Dehmel zum Gedächtnis (geb. am 23. September 1874, gest. am 6. Juli
1936). – Il., portr. // Grünb. Hauskal. – 1937, s. 29-30,
[2] s. tabl.
Archeolog amator, współtwórca nowosolskiego Heimatmuseum, właściciel sklepu kolonialnego.
143. FIKUS Jan (1908-1988) // W: Służyli polskiej
szkole : sylwetki nauczycieli i działaczy oświatowych
z lat 1945-1989 / pod red. Władysława Korcza. – Zielona Góra, 1990. – S. 35-37
Organizator i dyr. Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Nowej Soli.
Fit Józef
136. PRIKOWSKI Johannes: Zur Erinnerung an
Altertumspf leger Robert Dehmel // Neus. Nachr. –
Nr. 72 (1970), s. 383-384
144. STASIŃSKI Rafał: Zmarł były burmistrz [Kożuchowa : nekr.]. – Portr. // Krąg. – 2007, nr 7, s. 12.
OLSZEWSKI Wojciech : Pożegnanie burmistrza //
Tamże, nr 8, s. 12
Dyduch Wincenty
137. ZAWIŚLAK Jacek: Drogi doktora Dyducha
[6 I 1899 – 2 VII 1986] / JZ. – Portr. // Nasze Miast. –
2001, nr 2, s. 4
Kier. Ośrodka Zdrowia w Nowym Miasteczku.
Fligner Apolonia
145. POGORZELSKA Krystyna: Apolonia Fligner :
[nekr.]. // Bibl. Lubus. – 2001, nr 1, s. 37
Kier. biblioteki w Lubięcinie i fi lii bibliotecznej w Lipinach, gm. Nowa Sól.
B IOGRAFIE
31
Gąsior Władysław
Gruschwitz Alexander Doherr
146. GĄSIOR Władysław // W: Służyli polskiej
szkole : sylwetki nauczycieli i działaczy oświatowych /
red. Władysław Korcz ; oprac. biografii Stanisław Kądzielski. Cz. 2. Z. 1. – Zielona Góra, 1994. – S. 63-64
156. SEIFERT E.: Alexander Doherr Gruschwitz //
Neus. Nachr. – Nr. 64 (1969), s. 194-195
Nauczyciel szkól zawodowych w Nowej Soli.
147. WŁADYSŁAW Gąsior [2 III 1905-9 II 2004]
: odszedł najstarszy nowosolski nauczyciel : [nekr.] /
oprac. wej. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 7, s. 5
Glaeser Edmund
148. BRÄHMIG Helmut: Erinnerungen an einen
Neusalzer // Neus. Nachr. – Nr. 120 (1980), s. 50-51
Dyr. nowosolskiej huty (Paulinenhütte), działacz regionalny.
149. MÜNZBERG: Verzeichnis zum schriftlichen
Nachlass des Edmund Glaeser 1888-1953 / Stadtarchiv
(Offenbach, Main). – Offenbach, Main : Stadtarchiv
Sammlung Neusalz an der Oder, 1975. – 150 s. : il. ;
30 cm
150. THIEL Hermann Otto: Hütten dyrektor und
Heimatforscher Edmund Glaeser ; Verzeichnis der Bücher, Aufsätze und Vorträge Edmund Glaeser // Neus
Nachr. – Nr. 27 (1963), s. 294-295 ; 295-296
Eine Ergänzung von Vera Marx // Tamże. – Nr. 28 (1963), s. 337
151. THIEL Hermann Otto: Edmund Glaeser 18881953. – Portr. ; Verzeichnis II der Bücher und Aufsätze
Edmund Glaeser // Neus. Nachr. – Nr. 88 (1973), s. 315 ;
s. 315-317
Gozdek Remigiusz
152. REMIGIUSZ Gozdek : [nekr.] // Wrzeciono. –
1976, nr 10, s. 3
Nacz. inż. i dyr. (1970-1972) Nowosolskiej Fabryki Nici „Odra”.
153. WITKOWSKI Ireneusz: Remigiusz Gozdek
(22 IV 1916 w Żyrardowie – 1 X 1976 w Nowej Soli) :
włókiennik, lniarz, organizator produkcji. – (Słownik twórców polskiego włókiennictwa) // Prz. Włók.
– 1990, nr 8, s. 271
Grigowicz Jerzy
154. GURBAN Edward: Odszedł na wieczną służbę : [nekr.]. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 23, s. 7
Inż. elektryk, pedagog, dyr. Zespołu Szkól Elektrycznych
(1951-1981) w Nowej Soli.
Nowosolski przemysłowiec.
Gruschwitz Johann David
157. NODZYŃSKI Tomasz: Jan Dawid Gruschwitz
(1776-1848) : przymysłowiec, założyciel fabtyki nici
w Nowej Soli // W: Ludzie Środkowego Nadodrza :
praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Bartkiewicza. –
Zielona Góra, 1998. – S. 67-69. – Bibliogr.
Gruschwitz Pauline
158. ZUM Gedächtnis der am 27. Januar 1893 in
Neusalz a/Oder entschlafenen Schwester Pauline Gruschwitz, geb. Bodenhagen. – [Neusalz: b.w., nie przed
1893]. – 8 s. ; 23 cm
Guzy Johannes
159. SCHNEIDER Herold: Ksiądz proboszcz Johannes Guzy [1873-1945] / tł. z niem. W. Stachura. –
Portr. // Aspekty. – 1988, nr 33, s. I-III
Proboszcz parafii w Kożuchowie (1905-1945).
Hucko Stanisław
160. WSPANIAŁY wychowawca : [nekr.]. – Portr. //
Gaz. Nowosol. – 2007, nr 18, s. 2
Nowosolski nauczyciel zawodu i działacz oświatowy.
Jaekel Otto
161. MAYER Gaston: Jaekel Otto, Paläontologe,
21.2.1963 Neusalz/Oder – 6.3.1929 Peking // W: Neue
deutsche Biographie. Bd. 10. – Berlin, 1977. – S. 285286
Jahr Christian
162. ZUM Gedächtnis des am 18. Januar 1872 in
Neusalz entschlafenen Bruders Christian Jahr. – [Neusalz: b.w.], 1872. – 15 s. ; 23 cm
Jasiek z Kamionki
163. JUREK Tomasz: Dziedzic Królestwa Polskiego książę głogowski Henryk (1274-1309). – Kraków,
2006. – S. 175 : Jasiek z Kamionki (Steinborn)
Właściciel dóbr w rejonie Kożuchowa i Bytomia Odrz., sędzia na dworze księcia Henryka (1289-1306).
Jaworowic Bogusław
Grossmann Julie Florentine
155. BERNER Karl Gustav Heinrich: Schlesische
Landsleute. – Leipzig, 1901. – S. 166 : Grossman Julie
Florentine
Ur. w Kożuchowie (1790) autorka powieści, nowel i wierszy.
164. CETWIŃSKI Marek: Rycerstwo śląskie do
końca XIII w. : biogramy i rodowody. – Wrocław, 1982.
– S. 77 : Bogusław Jaworowic, kasztelan Bytomia Odrzańskiego (?)
32
DZIAŁ OGÓLNY
Jekel Wojciech
Keller Karl Joseph
165. ODSZEDŁ nauczyciel i kolega : [nekr.]. –
Portr. // Gaz. Nowosol. – 2007, nr 35, s. 8
174. ZAŁOŻYCIEL dzielnicy Wrocławia. – Il.,
portr. // Mag. Koż. – 2000, nr 2, s. 7
Nauczyciel zawodu, kier. zakładów szkolnych w Nowej Soli.
Ur. w Kożuchowie opat klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu.
Jeszko, kasztelan
Kędzierzawska Maria
166. CETWIŃSKI Marek: Rycerstwo śląskie do
końca XIII w. : biogramy i rodowody. – Wrocław, 1982.
– S. 135-136 : Jeszko „de Steynburn” (Sebornio) [koło
Kożuchowa]
175. CIESIELSKI Władysław Jan: Maria Kędzierzawska 1904-1974. – Bibliogr. / Władysław Ciesielski //
Prz. Lubus. – 1974, nr 3/4 , s. 199-201
Jonston Jan
Nauczycielka wychowania muzycznego w Liceum Pedagogicznym i Społecznym Ognisku Muzycznym w Nowej Soli.
167. BILIKIEWICZ Tadeusz: Jonston Jan (16031675), lekarz, przyrodnik, polihistor // W: Polski
słownik biograficzny. T. 11. – Wrocław, 1964/1965. –
S. 268-270. – Bibliogr.
Wychowanek Schönaichianum.
168. JAN Jonston (1603-1675) : praca zbiorowa /
oprac. Aleksander Piwoń [i in.]. – Leszno : Leszczyńskie
Towarzystwo Kultury, 1974. – 68 s. : il., portr. – Bibliogr.
169. JANKOWSKI Jerzy: Jonston Jan // W: Encyklopedia Ziemi Głogowskiej. Z. 50. – Głogów, 1999.
– S. 21-22. – Bibliogr.
Juny Zygmunt
170. JUNY Zygmunt (1908-1983) // W: Służyli polskiej szkole : sylwetki nauczycieli i działaczy oświatowych Środkowego Nadodrza z lat 1945-1989 / pod red.
Władysława Korcza. – Zielona Góra, 1990. – S. 55-57.
Kier. Szkoły Podstawowej nr 1, organizator Liceum Ogólnokształcącego w Kożuchowie.
Kaczkowski Mieczysław
171. DĄBROWSKI Edward: Mieczysław Kaczkowski 1938-1981 // Rocz. Lubus. – T. 24, cz. 1 (1998),
s. 161-166
Nowosolanin, archeolog, organizator muzeum w Głogowie.
172. GÓRNIAK Marek Robert: Kaczkowski Mieczysław ; Kaczkowski Mieczysław – publikacje // W:
Encyklopedia Ziemi Głogowskiej. Z. 55. – Głogów,
2002. – S. 5-6 ; 7-8 : portr. – Bibliogr.
Kaczmarek Maksymilian
173. KACZMAREK Maksymilian (1914-1988) //
W: Służyli polskiej szkole : sylwetki nauczycieli i działaczy oświatowych / red. Władysław Korcz ; oprac.
biografii Stanisław Kądzielski. Cz. 2. Z. 1. – Zielona
Góra, 1994. – S. 90-91
Nowosolski nauczyciel i działacz Towarzystwa Miłośników
Ziemi Nowosolskiej, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej i Spółdzielni Spożywców.
176. CIESIELSKI Władysław Jan: Kędzierzawska
Maria (1904-1974), nauczycielka, działaczka społeczna // W: Lubuski słownik biograficzny / pod red. Hieronima Szczegóły. – Zielona Góra, 1984. – S. 96-98
177. KĘDZIERZAWSKA Maria (1904-1974) // W:
Służyli polskiej szkole : sylwetki nauczycieli i działaczy oświatowych / red. Władysław Korcz ; oprac.
biografii Stanisław Kądzielski. Cz. 2. Z. 1. – Zielona
Góra, 1994. – s. 98-99
Kleinschmidt Friedrich Emanuel
178. ZUM Gedächtnis des am 31. Mai 1882 im
Neusalz selig entschlafenen verh[eiratet] Bruders
Friedrich Emanuel Kleinschmidt. – [Neusalz: b.w.],
1882. – 22 s. ; 23 cm
Klepper Joachim Wilhelm Georg
179. MAJCHRZAK Jerzy Piotr: Głos humanisty
pośród ryku burzy... : wspomnienie o bytomskim pisarzu J. Klepperze. – Portr. // Obs. Odrz. – 1993, nr 9,
s. 6
180. MAJCHRZAK Jerzy Piotr: Joachim Wilhelm
Jerzy Klepper (1903-1942) : pisarz, publicysta, wydawca [ur. w Bytomiu Odrzańskim] // W: Ludzie Środkowego Nadodrza : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Bartkiewicza. – Zielona Góra, 1998. – S. 107-108.
– Bibliogr.
181. MALINOWSKI Andrzej: Klepper Jochen. – Il.
// Encyklopedia Ziemi Głogowskiej. Z. 49. – Głogów,
1999. – S. 5-6
182. RYCZKOWSKI Ryszard: Joachim Wilhelm
Georg Klepper : 100-lecie urodzin. – Il. // Obs. Odrz.
– 2001, nr 1, s. [5]
Kohlmeister Benjamin Gottlieb
183. KOHLMEISTER Benjamin Gottlieb: Eigenhändiger Lebenslauf des verwitwet Bruders Benjamin
B IOGRAFIE
Gottlieb Kohlmeister Missionars in Labrador, Heimgegangen zu Neusalz am 3. Juli 1844 : zum Besten der
von ihm gestifteten Diaspora-Wohnung in der BrüderGemeine zu Neusalz. – Bunzlau : [B. G. Kohlmeister],
1844. – 40 s.
Kotwica Zygmunt
33
Lubrich Fritz, sen.
191. BRYLLA Wolfgang Jan: Fritz Lubrich sen.
(1862-1952) : muzyk, kompozytor, nauczyciel // W: Ludzie Środkowego Nadodrza : praca zbiorowa / pod red.
Kazimierza Bartkiewicza. – Zielona Góra, 1998. – S. 127130. – Bibliogr.
Kantor w parafii i nauczyciel w Nowym Miasteczku.
184. PIETRZAK Marian: Zygmunt Kotwica (19011967) // Prz. Lubus. – 1984, nr 1/2, s. 202-204
Łuczak Józef
Pracownik Urzędu Bezpieczeństwa w Kożuchowie (19451947), następnie Komitetu Powiatowego PPR, kadrowiec w zakładach kożuchowskich, działacz PZPR.
192. PIETRZAK Marian: Józef Łuczak (1912-1978)
// Prz. Lubus. – 1979, nr 3, s. 109-111
185. PIETRZAK Marian: Kotwica Zygmunt (19011967), działacz polityczny i gospodarczy // W: Lubuski słownik biograficzny / pod red. Hieronima Szczegóły. – Zielona Góra, 1984. – S. 105-107
Kucharczyk Jan
186. KUCHARCZYK Jan (1915-1989) // W: Służyli polskiej szkole : sylwetki nauczycieli i działaczy
oświatowych / red. Władysław Korcz ; oprac. biografii Stanisław Kądzielski. Cz. 2. Z. 1. – Zielona Góra,
1994. – S. 105-107
Nauczyciel, w l. 1952-1963 dyr. Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli, następnie pracownik Kuratorium.
Kucharski Bogusław
Współuczestnik uruchomienia Zakładów Przemysłu Lniarskiego „Odra”, I sekretarz zakładowej organizacji PZPR, kadrowiec „Dozametu”, działacz partyjny i społeczny, radny MRN
w Nowej Soli.
193. PIETRZAK Marian: Łuczak Józef (19121978), ziałacz polityczny // W: Lubuski słownik biograficzny / pod red. Hieronima Szczegóły. – Zielona
Góra, 1984. – S. 122-124
Maimon Salomon
194. BRYLLA Wolfgang Jan: Kożuchowski kantysta czyli Rzecz o Salomonie Maimonie / Wolfgang
Brylla // W: Żydzi na Środkowym Nadodrzu / red.
Mieczysław Wojecki. – Zielona Góra, 1996. – (Lubuskie Iudaica ; z. 1). – S. 23-25
Kunowski Georg August
195. MAIMON Salomon: Autobiografia / Salomon
Maimon ; wstepem poprzedził Jan Wolański ; przekł.
Leo Belmonta z oryg. niem. z 1972 roku uwspółcześniła i popr. Bella Szwarcman – Czarnota ; tekst przejrzał i przypisami opatrzył Piotr Paziński. T. 1-2. –
Warszawa: Stow. Midrasz, 2007 : 2 t. (200 ; 173, [1] s.) :
il. ; 20 cm. – (Biblioteka Midrasza). – ISBN 978-83924432-0-9
188. BLUNCK Jürgen: Georg Carl Friedrich Kunowski (1786-1847) i jego rodzina. – Portr. // Nadwarciań. Rocz. Hist.-Arch. – Nr 7, t. 2 (2000), s. 131-136
196. MAJCHRZAK Jerzy Piotr: Salomon Maimon
(Salomon ben Jehoszua Maimon) 1753-1800 : filozof. –
Bibliogr. // Aktual. Koż. – 1997, nr 2, s. 6
187. KUCHARSKI Bogusław (1923-1992) // W:
Służyli polskiej szkole : sylwetki nauczycieli i działaczy oświatowych / red. Władysław Korcz ; oprac.
biografii Stanisław Kądzielski. Cz. 2. Z. 1. – Zielona
Góra, 1994. – S. 122-123
Nauczyciel w nowosolskich szkołach zawodowych.
M.in. Georg August Kunowski, pastor w Bytomiu Odrz.
O pobycie uczonego na dworze Jana Wilhelma Adolfa von
Kalckreutha w Podbrzeziu Dolnym k. Kożuchowa.
Kurzak Zygmunt
189. SOCHA Paweł: Śp. Ks. Kan. Zygmunt Kurzak, 1 maja 1925 r. – 9 listopada 1994 r. // Aspekty.
– 1955, nr 2, s. 8-9
Dziekan nowosolski.
190. SUSKI Jarosław: Ksiądz prałat Zygmunt Kurzak. – Portr. // Krąg. – 1995, nr 3, s. 8
Lisak Antoni
ANDRZEJEWSKI T.: Pamięć wciąż żywa. – Proboszcz parafii w Otyniu = poz. 258
197. MAJCHRZAK Jerzy Piotr: Salomon Maimon
(1753-1800) : filozof // W: Ludzie Środkowego Nadodrza : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Bartkiewicza. – Zielona Góra, 1998. – S. 131-132. – Bibliogr.
198. MAJCHRZAK Jerzy Piotr: Salomon Maimon
– polski kantysta z Kożuchowa. – Il. // Nadodrze. –
1989, nr 1, s. 5
199. PYTEL Roman: Maimon (Majmon) Salomon,
Salomon ben Jehoszua (1753-1800), filozof, interpretator Kanta // W: Polski słownik biograficzny. T. 19.
– Wrocław, 1974. – S. 148-149. – Bibliogr.
34
DZIAŁ OGÓLNY
Majocha Stanisław Józef Jan
200. ZAWIŚLAK Jacek: Ksiądz o spracowanych
rękach… : [nekr.]. – Portr. // Nasze Miast. – 2004, nr 3,
s. 5-6
Proboszcz kościoła par. w Nowym Miasteczku.
Miakisz Władysław
201. WŁADYSŁAW Miakisz nie żyje : [nekr.]. –
Portr. // Głos Dozametu. – 1984, nr 9, s. 1
W l. 1963-1981 dyr. „Dozametu”.
202. SZCZEGÓŁA Hieronim: Władysław Miakisz
(1928-1984) // Prz. Lubus. – 1985, nr 3/4 , s. 206-207
209. MUNCKER Franz: Opitz Martin // W: Allgemeine deutsche Biographie. – Bd. 24. – Leipzig, 1887.
– s. 370-378. – Bibliogr.
210. SZYROCKI Marian: Martin Opitz. – Berlin :
Rütten u. Loening, 1956. – 223, [4] s. ; 23 cm. – (Neue
Beiträge zur Literaturwissenschaft. Bd.4)
Rec.: Czapliński Władysław // Sobótka. – 1957, nr 4, s. 568570
Pawełek Kajetan
211. KONIECZNY Dariusz: Dr Kajetan Pawełek
1947-2002 : [nekr.]. – Portr. // Doktor. – 2002, nr 5,
s. 22
Nowosolski anestezjolog.
Morasiewicz Władysław
203. PERLAK Andrzej: Władysław Morasiewicz :
[nekr.] // Obs. Odrz. – 1993, nr 1, s. 1, 7
W 1947 r. lekarz powiatowy, następnie kier. przychodni
w Bytomiu Odrz. (zm. 18 XII 1992 r.).
Pięta Henryk
212. ZASŁUŻONY dla oświaty : [nekr.] / (red). –
Portr. // Gaz. Nowosol. – 2007, nr 13, s. 9
Nowosolski nauczyciel szkół podstawowych i działacz ZNP.
Münzer Otto
Piotr z Popęszyc
204. DREI Sibziger : niederschlesische Heimatschriftsteller und Dichter und Alt = Grünberger Schulkameraden. – Otto Muenzer (aus Neusalz) / F.. – Portr.
// Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1930, s. 74-75, [1] k.
tabl.
213. JUREK Tomasz: Dziedzic Królestwa Polskiego książę głogowski Henryk (1274-1309). – Kraków,
2006. – S. 175 : Piotr z Popęszyc
Poeta i wydawca pieśni ludowych.
Nitsch Christoph
205. SCHÖNTHÜR Rudolf: Bürgermeister Christoph Nitsch von Freystadt [7 X 1575-19 X 1640] //
Neus. Nachr. – Nr. 73 (1970), s. 402-403
Nowak Witold
206. WITOLDA Nowaka nie ma wśród nas : [nekr.].
– Portr. // Głos Dozametu. – 1985, nr 18, s. 2
Zasłużony pracownik Dozametu, sędzia i działacz piłkarski.
Zaufany księcia Henryka.
Piwowar Heinrich
214. SCHÖNTHÜR Rudolf: Erzpriester Piwowar //
Neus. Nachr. – Nr. 46 (1966), s. 170-171
Pastor kościoła św. Michała w Nowej Soli.
Preuss Daniel
215. BRONISCH P.: Daniel Preuss, comes Palat
[inatus], Ober-Salzamtmann in Schlesien und Lausitz,
Fundator ecclesiae Neosaliensis 1529-1611 : ein Beitrag
zur Geschichte von Neusalz // Korr.-Bl. Ver. f. Gesch.
ev. Kirche Schl. – Jg. 4 (1893), s. 32-42
Opitz Martin
Pyrser Maciej
207. BANET Ilona: Martin Opitz (Opitius) von Boberfeld (1579-1639), poeta niemiecki, teoretyk literatury, sekretarz Władysława IV / I. Banet, Marian Szyrocki // W: Polski słownik biograficzny. T. 24. – Wrocław, 1979. – S. 126-127. – Bibliogr.
216. POPIOŁEK Kazimierz: Historia Śląska od
pradziejów do 1945 roku. – Katowice, 1972. – S. 85 :
[Maciej Pyrser z Kożuchowa]
Wychowanek bytomskiego Schönaichianum.
208. GARBER Klaus: Opitz v[on] Boberfeldt Martin (Reichsadel 1627; auch Martinus Opitius, Opicius,
Ps[eudonim] u[nd] Gesellschaftsname: Der Gekrönte),
Dichter, Gelehrter, Diplomat, 23. 12. 1597 Bunzlau –
20. 8. 1639 Danzig // W: Neue deutsche Biographie.
Bd. 19. – Berlin, 1999. – S. 552-554. – Bibliogr.
Uczony, znawca greki, zatrudniony w polskiej kancelarii
królewskiej XV/XVI w.
Raabe Peter
BADERMANN E.: Kretschmer, Schulze, Gutsbesitzer : Peter Raabe aus Freystadt und seine Nachkommen in Niederschlesien = poz. 116
Reinach Karl
217. KONOPNICKA-SZATARSKA Małgorzata:
Karol Reinach (1710-1791) : zarządca otyńskich dóbr
B IOGRAFIE
35
jezuickich / Małgorzata Konopnicka // W: Ludzie środkowego Nadodrza : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Bartkiewicza. – Zielona Góra, 1998. – S. 168170. – Bibliogr.
230. SAUTER Wiesław // W: Służyli polskiej szkole : sylwetki nauczycieli i działaczy oświatowych / pod
red. Władysława Korcza ; oprac. biografii Stanisław
Kądzielski. – Zielona Góra, 1994. – S. 62-67
Rudnicki Piotr
231. SAUTER Wiesław: Mój powrót na Piastowskie Ziemie // Kal. Lubus. – 1975, s. 205-210
218. GÓRNIAK Marek Robert: Rudnicki Piotr //
W: Encyklopedia Ziemi Głogowskiej Z. 56. – Głogów,
2003. – S. 16-17. – Bibliogr.
Nauczyciel Liceum Pedagogicznego w Nowej Soli.
Sauter Janina
219. MAŁACHOWSKA Janina: Janina Sauter, 4.
12.1937 – 27. 02. 2005 : [nekr.] // Bibl. Lubus. – 2005,
nr 1, s. 51
Bibliotekarka, instruktorka biblioteki publicznej w Nowej
Soli, a następnie w wojewódzkiej dla regionu nowosolskiego.
Sauter Wiesław
220. ANKIEWICZ Henryk: Przechadzki zielonogórskie. – (Wyd. 2 rozsz. i popr.). – Zielona Góra,
1992. – S. 126 : Wiesław Sauter
Działacz społeczny, pedagog, pamiętnikarz i historyk.
221. GRUBER Ewa: Wielkość w skromności. –
Portr. // Krąg. – 2000, nr 19, s. 10
222. JUJKA Janusz: Działacz Ziemi Lubuskiej / (j) //
Kult. w Kraju. – Nr 655 (1975), s. 6
223. KONIUSZ Janusz: Siedemdziesięciolecie urodzin Wiesława Sautera // Prz. Lubus. – 1957, nr 2/3,
s. 184-186
224. KONIUSZ Janusz: Trzy portrety Wiesława
Sautera. – Portr. // Nadodrze. – 1987, nr 9, s. 6
225. KONIUSZ Janusz: Wiesław Sauter (19051996) // Stud. Zielonogórs. – T. 4 (1998), s. 219-222
226. KUBICKA Irena: Wiesław Sauter : nauczyciel, zasłużony działacz kultury / (I.K. ). – (Kultura :
ludzie trzydziestolecia). – Portr. // Nadodrze. – 1974,
nr 13, s. 3
227. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Życie
niepospolite : Wiesław Sauter patronem nowej ulicy /
J. Jabłońska. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 39, s. 3
228. LACHOWICZ-MURAWSKA Małgorzata:
Wiesław Sauter – sylwetka regionalisty // Bibl. Lubus.
– 2004, nr 1, s. 45-49
229. OPOLSKI Jerzy: Człowiek ocalający źródła //
Tyg. Kult. – 1980, nr 25, s. 3, 9
232. SAUTER Wiesław: Nowe życie : moje trzydziestolecie na Ziemi Lubuskiej // Nadodrze. – 1975,
nr 9, s. 8
233. SAUTER Wiesław: Pierwsza szkoła i pierwsze żniwa // Nadodrze. – 1974, nr 14, s. 8
Wspomnienia z pracy w Nowym Kramsku.
234. SAUTER Wiesław: Wiano spod znaku Rodła
// W: Mój dom nad Odrą : pamiętniki i wspomnienia
mieszkańców Ziemi Lubuskiej / wybór i oprac. Janusz
Koniusz. – Zielona Góra, 1971. – S. 155-173 : il.
235. SAUTER Wiesław: Wspomnienia z mojego
życia : (fragmenty z pamiętnika – rok 1972) // Stud.
Zielonogórs. – T. 3 (1997), s. 203-210
236. SAUTER Wiesław: Wspólne dzieło // W: Mój
dom nad Odrą : ze wspomnień mieszkańców Ziemi
Lubuskiej / wybór i oprac. Janusz Koniusz. – Zielona
Góra, 1988. – S. 34-58
Wspomnienia z okresu działalności w Lubuskim Towarzystwie Kultury.
237. SCHMOOK Reinhard: Menschen = Ludzie :
Wiesław Sauter // W: Die Oder als Kulturlandschaft =
Odra jako krajobraz kulturowy. – Szczecin, [1998]. –
S. 96-97 : portr. – Tekst równol. pol. i niem.
238. SIATECKI Alfred: To długie życie. – Il. //
Nadodrze. – 1980, nr 10, s. 1, 5
239. SZCZEGÓŁA Hieronim: W stulecie urodzin
historyka i pisarza Wiesława Sautera (1905-1996) // W:
Polacy – Niemcy – pogranicze / red. nauk. Grażyna
Wyder, Tomasz Nodzyński. – Zielona Góra, 2006. –
S. 263-273. – Zsfg.
240. SZCZEGÓŁA Hieronim: Wiesław Sauter
1905-1996 // W: 50 lat Polskiego Towarzystwa Historycznego w Zielonej Górze / red. nauk. Dariusz
Dolański. – Zielona Góra, 2005. – S. 83-87 : portr. –
Bibliogr.
241. SZCZEGÓŁA Hieronim: Wiesław Sauter
(1905-1996) : historyk, pamiętnikarz, działacz kultury // W: Ludzie Środkowego Nadodrza : praca
36
DZIAŁ OGÓLNY
zbiorowa / pod red. Kazimierza Bartkiewicza. – Zielona Góra, 1998. – S. 176-178. – Bibliogr.
242. SZCZEGÓŁA Hieronim: Wiesław Sauter – historyk, pamiętnikarz i działacz kultury ; Bibliografia
prac Wiesława Sautera // W: Kultura. Historia. Region :
praca zbiorowa pod red. H. Szczegóły. – Zielona Góra,
1975. – S. 6-11 ; 13-19
243. TRZISZKA Zygmunt: Lubuska inteligencja. –
Il. // Kult. i Ty. – 1970, nr 3 s. 21-24
Działalność społeczno-kulturalna W. Sautera.
244. TRZISZKA Zygmunt: Nauczycielskie serce :
człowiek z pasją // Tyg. Kult. – 1966, nr 10, s. 12
245. W UZNANIU trudnej i potrzebnej pracy. – Il.
// Rada Nar. – 1962, nr 21, s. 3-4
Odznaczenie W. Sautera Orderem Sztandaru Pracy.
246. WIESŁAW Sauter, działacz kultury, laureatem Nagrody Kulturalnej „Nadodrza” za 1972 rok.
– Portr. // Nadodrze. – 1972, nr 20, s. 1
247. WIESŁAW Sauter : w 90 rocznicę urodzin /
[red. Emilia Ćwilińska] ; Lubuskie Towarzystwo Naukowe. – Zielona Góra : [LTN], 1995. – 38 s. : il., portr. ;
21 cm
Treść: Cztery portrety Wiesława Sautera / Janusz Koniusz.
W kręgu przeszłości i tradycji Babimojszczyzny : o pisarstwie
historycznym z dr. Wiesławem Sauterem rozmawia Emilia
Ćwilińska. Bibliografia publikacji Wiesława Sautera.
Rec. Masłowska Małgorzata: Wiesław Sauter – portret niepełny / MM // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1995, nr 9, s. 3436. Siatecki Alfred: Portret prowincjusza // Gaz. Lubus. – 1995,
nr 105, s. 4
248. ZARABSKI Bruno: Wiesław Sauter – działacz i społecznik // Pr. Świetl. – 1959, nr 5, s. 32
Schulz Wilhelm Gotthold
249. SCHÖNTHÜR Rudolf: Wilhelm Gotthold
Schulz : Leben und Werk // Neus. Nachr. – Nr. 9 (1960),
s. 2-5
Archiwista, autor monografii Nowej Soli.
250. THIEL Hermann Otto: Zum Gedanken an
Wilhelm Gotthold Schulz, Verfasser der Chronik „Zum
Neuen Salze” // W: 25 Jahr Patenschaft Offenbach am
Main – Neusalz an der Oder 1955-1980 / Gesamtbearb.
Karl Fars. – Offenbach a.M., 1980. – S. 43-49 : il.
Seydlitz Ernst von
252. THIEL Hermann Otto: Ernst von Seydlitz, geb.
in Tschöplau [später Waldruh] / H.O. Thiel // Neus.
Nachr. – Nr. 5 (1967), s. 420
Pedagog, autor „Leitfaden der Geographie”, ur. w Ciepielowie, gm. Nowa Sól.
Siedlecki Ludwik
253. DOBOSZOWA Henryka: Ludwik Siedlecki :
działacz polityczny i kulturalny / (hd). – (Kultura : ludzie
trzydziestolecia). – Portr. // Nadodrze. – 1975, nr 13, s. 3
Organizator ZWM w pow. kożuchowskim, nauczyciel
w Nowej Soli, przew. Zarządu Powiatowego ZMP, działacz PPR
i PZPR, sekretarz propagandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR
w Zielonej Górze.
254. PIETRZAK Marian: Siedlecki Ludwik (19271981), działacz polityczny // W: Lubuski słownik biograficzny / pod red. Hieronima Szczegóły. – Zielona
Góra, 1984. – S. 180-182 ; Prz. Lubus. – 1983, nr 3,
s. 109-111
Silz Max
255. FISCHER: Max Silz, Neusalz (Oder) // Neus.
Nachr. – Nr. 40 (1965), s. 41-42
Nowosolski drukarz.
Słoboda Michał
256. OSTATNIA droga kapelmistrza : [nekr.]. –
Portr. // Głos Dozametu. – 1985, nr 24, s. 2
Kapelmistrz orkiestry dętej „Dozametu”.
Staszewski Władysław
257. PIERTZAK Marian: Władysław Staszewski
(1905-1970) // Prz. Lubus. – 1984, nr 3/4, s. 203-205
Działacz PZPR w Nowej Soli.
Stephan Otto
258. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Pamięć wciąż
żywa ; RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Dla upamiętnienia. – Il. // Krąg. – 1999, nr 20, s. 8 ; nr 36, s. 19
Ks. O. Stephan (1884-1946) i ks. Antoni Lisak (23 XII
1899-22 V 1970, proboszczowie w Otyniu (przed i po 1945);
odsłonięcie tablic upamiętniających ich działalność.
Stopiński Bolesław Roman
259. MICHALAK Anna: Kandydat na patrona szkoły. – Portr. // Nasze Miast. – 2004, nr 1, s. 6
Pionier, organizator i kier. szkoły podstawowej w Borowie
Wielkim (1945-1966).
Scultetus Hienonimus
251. SCULTETUS Hieronimus // W: Encyklopedia
Ziemi Głogowskiej. Z. 30. – Głogów, 1995. – S. 11-12.
– Bibliogr.
Proboszcz w Kożuchowie.
Suesmann Günther
260. GLAESER Edmund: Günther Suesmann zum
Gedächtnis. – Portr. // Grünb. Hauskal. – 1938, s. 34-35
Nowosolski prawnik (1882-1936), regionalista.
B IOGRAFIE
37
Suevus Sigismundus
Verdy du Vernois Julius
261. HOFFMANN Georg: Sigismundus Suevus
Freistadiensis : ein schlesischer Pfarrer aus dem Reformations Jahrhundert. – Breslau : F. Hirt, 1927. – 159 s.,
[1] k. tabl. : portr. ; 23 cm
267. BERNER Karl Gustav Heinrich: Schlesische
Landsleute. – Leipzig, 1901. – S. 249 : Verdy du Vernois Julius
Sułka z Lasocina
262. JUREK Tomasz: Dziedzic Królestwa Polskiego książę głogowski Henryk (1274-1309). – Kraków,
2006. – S. 174 : Sułka z Lasocina pod Kożuchowem
Zaufany księcia Henryka, kasztelan zbąszyński (1305), wojewoda poznański (1306).
Troeger Heinrich
263. SCHÖNTHÜR Rudolf: Dr Heinrich Troeger
gestorben [4 III 1901 – 25 VIII 1975] ; [nekr.] // Neus.
Nachr. – Nr. 102 (1975), s. 265-267
Burmistrz Nowej Soli.
264. SCHULZ Gerhard: Erinnerungen an unseren
ersten Bürgermeister Dr. Heinrich Troeger //W: 25 Jahre Patenschaft Offenbach am Main – Neusalz an der
Oder 1955-1980 / Gesamtbearb. Karl Fars. – Offenbach
a. M., 1990. – S. 51-71 : il.
Ur. w Kożuchowie pruski generał i minister wojny, gubernator Strasburga.
268. THIEL Herman Otto: Julius von Verdy du
Vernois (1832-1910) // Neus. Nachr. – Nr. 75 (1971),
s. 445-446
Wałukiewicz Emil
269. ŻYCIORYSY / oprac. R[yszrd] Ryczkowski //
Obs. Odrz. – 1972, nr 1, s. 4, nr 2, s. 9
Lotnik, kombatant II wojny światowej, zam. w Bytomiu
Odrz.
Wysocki Edward
270. JADCZAK Michał: Pro memoria : [nekr.] //
Wrzeciono. – 1990, nr 2, s. 2
Kier. Biura Rady Narodowej w Nowej Soli.
Zawiślak Jan
271. ROCZNICA / red. // Nasze Miast. – 2003, nr 1,
s. 4
265. THIEL Hermann Otto: In memoriam Dr.
Heinrich Troeger // Neus. Nachr. – Nr. 102 (1975),
s. 263-265
Tschackert Paul
266. BERNER Karl Gustav Heinrich: Schlesische
Landsleute. – Leipzig, 1901. – S. 277 : Tschackert Paul
Ur. w Kożuchowie (1848) historyk Kościoła, prof. w Halle, Królewcu i Götingen.
Kier. Fabryki Mebli (1958-1993) w Nowym Miasteczku.
II. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE
KARTOGRAFIA
HENSCHEL G.: Alte Kreisgrenzen im nördlichen
Niederschlesien = 853
272. KATALOG map Zarządu Regulacji Rzeki
Odry XVIII-XIX w. / pod red. Juliana Janczaka oprac.
Józef Domański, Stefania Kalfas-Piotrowska, Waldemar Wysocki. – Warszawa, 1985. – S. 240-242 : [Mapy
z rejonu nowosolskiego]
273. KONIAS Andrzej: Kartograficzny obraz Śląska na podstawie map księstw śląskich Jana Wolfganga Wielanda i Mateusza Schubartha z połowy XVIII
wieku. – Katowice, 1955. – s. 63-70 : il., mapa : Mapa
księstwa głogowskiego [z wyodrębionym Baronatem
Bytom]
274. KREFT Wolfgang: Das östliche Mitteleuropa
im historischen Luftbild : Bildflüge 1942-1945 über
Brandenburg, Ostpeussen, Polen, Pommern und Schlesien. – Marburg, 2000. – S. 17-18 : Nowa Sól, Głogów,
Lubin, Ścinawa
dynastiam Bevthen et Carolath / a Ioh. W. [Johann
Wolfgang] Wieland [...] delineata [...] denuo rectificata
per [...] Matthaeum á Schubart [...] excusa. - [Skala ok.
1 : 216 000]. – Norimbergae : ab Haeredibus Hamannianis, 1739. – 1 mapa : kolor ; 56 x 82 cm
278. Das FÜRSTENTHUM Glogau in Niederschlesien nebst der freyen Standes-Herrschaft Beuthen /
I[ohann] D. Schleuen excudit Berolini, [ok.1750]. –
1 mapa kolor. ; 24 x 27 cm
Z widokiem Kozuchowa.
279. Das FÜRSTENTHUM Gross-Glogau mit der
Freyen Standes-Herrschafft Nieder-Beuthen in Schlesien / gestochen von J[ohann] G[eorg] Schreiber. – Leipzig, [ok. 1750]. – 1 mapa : kolor. ; 16 x 21 cm
280. DUCATUS Silesiae, Principatus Glogoviensis
in suos VI circulos [...] emensus, et in hanc mappam
accuratissime conscriptus / a Joh. Wolfgang Wieland.
– [Skala ok. 1 : 216 000]. – Norimbergae : Homannische Erben, 1752. – 1 mapa : kolor. ; 62 x 88 cm
PO 1800 ROKU
MAPY. PLANY
Wybór
DO 1800 ROKU
275. DVCATVS Silesiae Glogani vera delineatio
/ secunda cura ac labore confecta a Iona Sculteta. –
[Skala ok. 1 : 270 000]. – [Amstelodami : J. Blaeu, ok.
1643]. – 1 mapa : kolor ; 42 x 53 cm
Wyodrębniony Freistädtisches Weichbild.
276. BARONATUS Carolato Bethaniensis in Silesia Inferiore. – [Skala ok. 1 : 75 000]. – Amstelodami :
apud Joannem Blaeu, [1662]. – 1 mapa : kolor. ; 42 x
51 cm
277. PRINCIPATVS Silesiae Glogoviensis novissima tabula geographica sistens VI. ejusdem circulos Glogav, Freystadt, Guhrav, Sprottav, Grünberg et
Schwiebus, cum districtu Polckwitz nec non liberam
281. Das FÜRSTENTHUM Glogau in seine sechs
landrätlichen Kreise Glogau, Freystadt, Guhrau, Sprottau, Grünberg und Schwiebus getheilt, mit dem Fürstenthum Carolath / ehehin gezeichnet von [Johann Wolfgang] Wieland, und verbessert von [Mattäus]Schubarth, iezt aber umgearbeitet und vermehrt von D[aniel]
F[riedrich] Sotzmann. – Nürnberg : bey Homanns Erben,
1808, jezt Chritoph, 1813. – 1 mapa : kolor. ; 36 x 82 cm
Powiat kożuchowski
282. KREIS Freistadt / [hrsg. nach der von Generalstabs-Offizieren und nach den Generalstabs-Karten
; bearb. grossen Reymann’schen Specialkarte von
Schlesien]. – [Skala 1 : 200 000]. – Glogau : C. Flemming, [po 1846]. – 1 mapa : kolor. granice. – 23 x 34
cm. – (Atlas von Schlesien ; 2)
283. KREIS Freystadt i. Sch. / bearb. in der Kartographischen Anstalt Verlagshandlung. – Massstab 1 :
40
ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE
150 000. – Glogau : C. Flemming, [1902]. – 1 mapa :
kolor. ; 32 x 45 cm, złoż. 18 x 11 cm
Na okł. Carl Flemmings Neue Kreiskarten. Bd. 56.
284. REGIERUNGSBEZIRK Liegnitz : amtliche Entfernungskarte des Kreises Freystadt in Sch. /
Katasteramt zu Freystadt in Schl. ; revidiert im Katesterbureau der Königlichen Regierung zu Liegnitz. –
Massstab 1 : 75 000. – Glogau : C. Flemming, 1903. –
1 mapa : kolor. ; 50 x 86 cm, złoż. 24 x 15 cm
285. FLEMMINGSCHE Schulkarte des Kreises
Freystadt in Schlesien. – Glogau : C. Flemming, 1906.
– 1 mapa : kolor.
Beilage: Fischer G.: Heimatkunde des Kreises Freystadt
i.Sch. = poz. 920
286. LANDKREIS Grünberg, Kreis Freystadt /
hrsg. von der Preussische Landesaufnahme 1896. Einzelne Nachträge 1929. – 1 : 25 000. – Berlin : Reichsamt
für Landesaufnahme, [1929]. – 1 mapa ; 47 x 30 cm
293. MAPA powiatu Nowa Sól. – Skala 1 : 100 000.
– Warszawa : Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1965. – 1 mapa : kolor. ; 40
x 49 cm
294. SZLAKI rowerowe powiatu nowosolskiego /
Fundacja ekologiczna Zielona Akcja. – Zielona Góra :
Zakład Kartograficzny „Sygnatura”, 2001. – 1 mapa :
kolor. ; 19 x 20 cm, złoż. 21 x 10
Tyt. nad ramką. – Tyt. okł.: Rowerem po powiecie nowosolskim.
295. MAPA powiatu nowosolskiego : skala 1 :
106 000 / Wydawnictwo PÓŁNOC. – [Skala] 1 : 106
000. – Złocieniec : PÓŁNOC, 2002. – 1 mapa : kolor. ;
43 x 55 cm, złoż. 23 x 55 cm – Treść map w jęz. pol.,
legenda także w jęz. niem. i ang. – ISBN 83-8819820-3
Messtischblätter 1 : 25 000
287. KREISE Gr ünberg und Freystadt. – 1 :
150 000. – Braunschweig : Westermann, [1938]. –
(Flemminge Handkarte von Schlesien in Einzelblättern ; Nr 16)
296. LINDENKRANZ in Niederschlesien [Bielawy], 4261/ hrsg. von der Preussischen Landesaufnahme 1894, Ausgabe 1941. – 1 : 25 000. – Berlin : Reichsamt für Landesaufnahme, 1941. – 1 mapa : kolor. ; 46
x 48 cm
288. KREISE Grünberg und Freystadt / hrsg. vom
Reichsamt für Landesaufnahme Berlin. – Zusammendr. 1938 aus der Karte des Deutschen Reiches. –
1 : 100 000. – Berlin : Reichsamt für Landesaufnahme,
1938. – 1 mapa kolor. ; 58 x 71 cm
297. BEUTHEN an der Oder [Bytom Odrzański],
4260 / hrsg. von der Preussischen Landesaufnahme
1896, berichtigt 1933, red. Ände 1938. – 1 : 25 000.
– Berlin : Reichsamt für Landesaufnahme, 1938. –
1 mapa : kolor ; 46 x 48 cm
289. MAPA powiatu kożuchowskiego – województwo wrocławskie / Główny Urząd Pomiarów Kraju
Wydział Pomiarów Urzędu Wojewódzkiego Wrocławskiego. – Podziałka 1 : 100 000. – [Wrocław] : GUPK,
[19]47. – 1 mapa ; 39 x 60 cm
298. KONTOPP in Niederschlesien [Konotop],4061 / hrsg. von der Preussischen Landesaufnahme. – 1 : 25 000. – Berlin : Reichsamt für Landesaufnahme, 1933. – 1 mapa : kolor. 46 x 48 cm
Pod ramką: Powiatowy Referat Pomiarów w Kożuchowie
14 XI 47. GU.P.K. Wrocław K.F. 18435
299. FREYSTADT in Niederschlesien [Kożuchów],
4259 / hrsg. von der Preussischen Landesaufnahme
1901. –1 : 25 000. – Berlin : Reichsamt für Landesaufnahme, 1933. – 1 mapa : kolor. ; 46 x 48 cm
Powiat nowosolski
290. OBERFÖRSTEREI Tschiefer [Przyborów] im
Regierungsbezirk Liegnitz. – Massstab 1 : 25 000. –
Berlin : Reichskartenstelle des Reichsamts für Landesaufnahme, 1925. – 1 mapa ; 62 x 58 cm
Obejmuje obszar leśny po prawej stronie Odry między
Nową Solą a Siedliskiem.
*
291. MAPA powiatu Nowa Sól. – Skala 1 : 100 000.
– Warszawa : Państw. Przedsiębiorstwo Wydawnictw
Kartograficznych, 1958. – 1 mapa : kolor. ; 40 X 49 cm
292. POWIAT nowosolski. – 1 : 25 000. – Warszawa :
Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego, 1962. –
1 mapa
300. LIEBENZIG in Schlesien [Lubięcin],4161 /
hrsg. von der Preussischen Landesaufnahme. – 1 :
25 000. – Berlin : Reichsamt für Landesaufnahme,
1933. – 1 mapa : kolor. ; 46 x 48 cm
301. NEUSALZ an der Oder [Nowa Sól], 4160 /
hrsg. von der Preussischen Landesaufnahme 1896, berichtigt 1933. – 1 : 25 000. – Berlin : Reichsamt für
Landesaufnahme, 1937. – 1 mapa : kolor. ; 46 x 48 cm
302. NEUSTÄDTEL in Niederschlesien [Nowe
Miasteczko], 4360 / hrsg. von der Königl[ichen]
Preuss[ischen] Landesaufnahme 1901. Ausg.F, berichtigt 1933, einzelne Nachträge 1937. – 1 : 25 000.
MAPY. PLANY
– Berlin : Reichsamt für Landesaufnahme, 1937. –
1 mapa : 46 x 48 cm
Mapa topograficzna Polski 1 : 50 000
303. BOJADŁA : mapa topograficzna, M-33-8-B /
Główny Urząd Geodezji i Kartografii ; oprac. kartogr.
1998 r. – Geokart International Sp. z o.o. Rzeszów. –
[Skala] 1 : 50 000. – Warszawa : Główny Geodeta Kraju,
1998. – 1 mapa : kolor. ; 39 x 37 cm. – ISBN 83-7239-203-X
Obejmuje część obszaru gm. Kolsko i Nowa Sól.
304. BYTOM Odrzański : mapa topograficzna,
M-33-8-D / Główny Urząd Geodezji i Kartografii ;
oprac. kartograf. 1997 r. Geokart International Sp.
z o.o., Rzeszów. – [Skala] 1 : 50 000. – Warszawa :
Główny Geodeta Kraju, [1998]. – 1 mapa : kolor. ; 39 x
37 cm, złoż. 24 x 13 cm, w okł. – ISBN 83-7273-051-X
305. NOWA SÓL : mapa topograficzna, M-33-8-C, /
Główny Urząd Geodezji i Kartografii ; oprac. kartogr.:
1997 r. – DOSUCH i Spółka, Warszawa. – [Skala] 1 :
50 000. – Warszawa : Główny Geodeta Kraju, 1998. –
1 mapa : kolor. 39 x 37 cm, złoż. 24 x 13 cm, w okł.
– ISBN 83-7223-043-9
306. SŁAWA : mapa topograficzna, M-33-9-A /
oprac. kartogr.: 1998 r. – Geokart International Sp.
z o.o. Rzeszów na podst. mapy topogr. w skali 1 :
25 000, stan aktualności 1998. – [Skala] 1 : 50 000. –
[Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [1998]. – 1 mapa :
kolor. ; 39 x 36 cm. – ISBN 83-7239-204-8
Obejmuje część obszaru gm. Kolsko.
307. ZIELONA Góra-Wsch. : mapa topograficzna,
M-33-A, / oprac. kartogr.: 1998 – Geokart International Sp. z o.o. Rzeszów na podst. mapy topogr. w skali 1. 1 : 10 000; 2. 1 : 25 000 ; stan aktualności 1998 r.
– [Skala] 1 : 50 000. – Warszawa : Główny Geodeta
Kraju, 1998. – 1 mapa kolor. ; 39 x 37 cm, złoż. 24 x
12 cm, w okł. – ISBN 83-7223-686-0
Obejmuje częściowo powierzchnie gm. Otyń, Kożuchów
i m. Nowa Sól.
Inne mapy w skali 1 : 50 000 uwzględniające częściowo obszar pow. nowosolskiego: Kargowa, N-33-140-D ;
Brzeźnica, M-33-7-D ; Szprotawa, M-33-20-A ; Przemków, M-33-20-8
Mapa hydrograficzna i sozologiczna Polski
1 : 50 000
308. BOJADŁA : mapa hydrograficzna, M-33-8-B /
Główny Urząd Geodezji i Kartografii ; mapy dokumentacyjne, GEOMET Sp. z o.o., Poznań 2003, wykonawcy: A. Rückemann, P. Psujek ; hydrogr. zdjęcie polowe,
GEOMAT Sp. z o.o. Poznań VI-VII 2003, wykonawcy: A. Ślesik, G. Kowalski ; red. Marcin Folwarczny ;
41
komentarz oprac. Dariusz Wrzesiński. – [Skala] 1 :
50 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [2003].
– 1 mapa : kolor. ; 39 x 37 cm. – ISBN 83-239-7417-9
Obejmuje część obszaru gm. Kolsko i Nowa Sól.
309. BYTOM Odrzański : mapa hydrograficzna,
M-33-8-D, / Główny Urząd Geodezji i Kartografi i ;
mapy dokumentacyjne, GEOPOL Poznań 2000, wykonawcy: J. Kamiński, M. Tritt ; hydrogr. zdjęcie polowe, GEOPOL Poznań V-VI 2000, wykonawcy: J. Kamiński, M. Tritt ; red. Janusz Rzepecki ; komentarz
oprac. Jerzy Bieroński, Władysław Pawlak, Jan Tomaszewski. – [Skala] 1 : 50 000. – [Warszawa] : Główny
Geodeta Kraju, [2000]. – 1 mapa : kolor. ; 39 x 37 cm.
–ISBN 83-239-0513-4.
310. BYTOM Odrzański : mapa sozologiczna,
M-33-8-D, / Główny Urząd Geodezji i Kartografi i ;
mapy dokumentacyjne, GEOPOL Poznań.,1998, wykonawcy: J. Czarnecka ; sozologiczne zdjęcie polowe,
GEOPOL Poznań IX-X 1998, wykonawcy: J. Czarnecka, M. Stelmach ; red. Janusz Rzepecki, Grażyna Suchanecka ; komentarz oprac. Leszek Baraniecki [ i in.].
– [Skala] 1 : 50 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta
Kraju, [1998]. – 1 mapa : kolor. ; 39 x 37 cm. – Mapa
sozologiczna Polski 1 : 50 000. – ISBN 83-7323-756-5
311. NOWA Sól : mapa hydrograficzna, M-33-8-C, /
Główny Urząd Geodezji i Kartografii ; mapy dokumentacyjne, GEOPOL Sp. z o.o., Poznań 2005, wykonawcy: H. Mamet ; hydrogr. zdjęcie polowe, GEOPOL
Sp. z o.o., Poznań VI-VII 2005, wykonawcy: H. Mamet ; red. Janusz Rzepecki ; komentarz oprac. Alfred
Kaniecki, Alicja Baczyńska, Anna Gogołek. – [Skala] 1 : 50 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [2006]. – 1 mapa : kolor. ; 39 x 37 cm. – Mapa hydrograficzna Polski 1 : 50 000. – ISBN 83-239-8931-1
312. SŁAWA : mapa hydrograficzna, M-33-9-A /
Główny Urząd Geodezji i Kartografii ; mapy dokumentacyjne, GEOMAT Sp. z o.o., Poznań 2003, wykonawcy: Z. Szczepaniak, A. Antoniuk ; hydrogr.
zdjęcie polowe, GEOMAT Sp. z o.o., Poznań VI-VII
2002, wykonawcy: A. Ślezik, G. Kowalski ; komentarz oprac.: Dariusz Wrzesiński. – [Skala] 1 : 50 000.
– Warszawa : Główny Geodeta Kraju, [2003]. – 1 mapa : kolor. ; 39 x 37 cm. – Mapa hydrologiczna Polski
1 : 50 000. – ISBN 83-239-7418-7
Obejmuje część obszaru gm. Kolsko.
313. ZIELONA Góra : mapa hydrograficzna, M-338-A / Główny Urząd Geodezji i Kartografii ; mapy dokumentacyjne, GEOMAT Sp. z o.o., Poznań 2005, wykonawcy: U. Powroźnik, J. Nowaczyk ; hydrogr. zdjęcie polowe, GEOMAT Sp. z o.o., Poznań VI-VII 2005,
wykonawcy: M. Przyłębski ; komentarz oprac.: Dariusz Wrzesiński, Krzysztof Puk, Leszek Sobkowiak ;
42
ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE
red. Zbigniew Adamski, Marcin Folwarczny. – [Skala] 1 : 50 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju,
2006. – 1 mapa : kolor. ; 39 x 37 cm. – Mapa hydrologiczna Polski 1 : 50 000. – ISBN 83-8930-3
1 : 25 000. – [Warszawa] : Państ. Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne, [1996]. – 1 mapa : kolor. ;
42 x 66 cm
Obejmuje część obszaru gmin: Otyń, Nowa Sól i Kożuchów.
Inne mapy hydrograficzne i sozologiczne obejmujące
fragmentarycznie obszar pow. nowosolskiego: Kargowa, N-33-20-B ; Brzeźnica, M-33-7-D ; Szprotawa,
M-33-20-A ; Przemków, M-33-20-B
320. SIECIEBORZYCE : mapa topograficzna,
441.23 / Główny Urząd Geodezji i Kartografii ; oprac.
w OPGK Białystok – 1987 r. na podstawie mapy 1 :
10 000 z r. 1984 wg znaków umownych – wzór 1966 r.
– [Skala] 1 : 25 000. – [Warszawa] : Państ. Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, [1987]. – 1 mapa :
kolor. ; 42 x 66 cm
Mapa topograficzna Polski 1 : 25 000
Obejmuje część obszaru gmin Nowe Miasteczko i Kożuchów.
314. BOJADŁA : [mapa topograficzna], 431.42 /
Główny Urząd Geodezji i Kartografii ; oprac. kartogr.
w 1979 r. – OPGK Kraków wg znaków umownych
1967 r. ; red. Apolonia Michalska. – [Skala] 1 : 25 000.
– [Warszawa] : Państ. Przedsiębiorstwo GeodezyjnoKartograficzne, [1981]. – 1 mapa : kolor. ; 42 x 66 cm
Obejmuje częściowo obszar gmin: Otyń, Kolsko i Lubięcin.
315. BYTOM Odrzański : mapa topograficzna,
441.22 / Główny Geodeta Kraju ; oprac. w PPGK –
1988 r. na podstawie mapy 1 : 10 000 z 1984 r. ; red.
Halina Wodecka, kartogr. Sławomir Pasznik. – [Skala] 1 : 25 000. – [Warszawa]: Główny Geodeta Kraju,
[1997]. – 1 mapa : kolor. ; 42 x 66 cm
316. KOTLA : mapa topograficzna, 442.11 / Główny Geodeta Kraju ; oprac. w OPGK Białystok – 1983 r.
na podstawie mapy 1 : 10 000 z roku 1976 wg znaków
umownych wzór 1966 r. ; red. Zenon Łukasiewicz. –
[Skala] 1 : 25 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta
Kraju, [2000]. – 1 mapa : kolor. 42 x 66 cm
Obejmuje część obszaru gm. Siedlisko.
317. KOŻUCHÓW : mapa topograficzna Polski,
441.21 / Główny Geodeta Kraju ; oprac. w PPGK –
1988 r. na podstawie mapy 1 : 10 000 z 1984 r. wg
znaków umownych – wzór 1966 r. ; red. Krzysztof
Głownia, kartogr.: Ewa Izdebska. – [Skala] 1 : 25 000.
– [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [2000]. –
1 mapa : kolor. 42 x 66 cm
318. NOWA Sól : mapa topograficzna, 431.44 /
Główny Geodeta Kraju; oprac. kartogr. w 1979 r. –
OPGK Kraków wg znaków umownych 1967 r. ; red.
Barbara Majewska. – [Skala] 1 : 25 000. – [Warszawa] :
Główny Geodeta Kraju, [1998]. – 1 mapa : kolor. ;
42 x 66 cm
319. NOWE Miasteczko : mapa topograficzna,
441.24 / Główny Geodeta Kraju ; materiał podstawowy: mapa 1 : 50 000, wyd. 1 wg znaków umownych
1966 r., 1. stan z r. 1975, 2. stan z r. 1976, wykonano
w 1983 – PPGK ; red. Krzysztof Gontarek. – [Skala]
321. SŁAWA : mapa topograficzna, 432.31 / Główny
Geodeta Kraju ; oprac. w Okręg. Przeds. Geod.-Kart.
w Poznaniu – 1982 r. na podstawie mapy 1 : 10 000
z r. 1980 wg znaków umownych – wzór 1966. – [Skala] 1 : 25 000. – [Warszawa] : Państw. Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, [1992]. – 1 mapa :
kolor ; 42 x 66 cm
Obejmuje część obszaru gmin: Nowa Sól, Kolsko i Bojadła.
322. ŚWIĘTNO : mapa topograficzna, 432.13 /
Główny Urząd Geodezji i Kartografii ; oprac. w Okręg.
Przeds. Geod.-Kart. w Poznaniu – 1982 r. na podstawie mapy 1 : 10 000 z r. 1980 wg znaków umownych –
wzór 1966. – [Skala] 1 : 25 000. – [Warszawa] : Główny
Geodeta Kraju, [2003]. – 1 mapa : kolor ; 42 x 66 cm
Obejmuje część obszaru gm. Kolsko.
323. ZATONIE : mapa topograficzna, 431.43 /
Główny Geodeta Kraju ; oprac. kartogr. w 1979 r. –
OPGK Kraków wg znaków umownych 1967 r. ; red.
Halina Michalska. – [Skala] 1 : 25 000. – [Warszawa] :
Główny Geodeta Kraju, [2000]. – 1 mapa : kolor ; 42
x 66 cm
Obejmuje część obszaru gm. Otyń, Kożuchów i Nowa Sól.
Inne mapy w skali 1 : 25 000 obejmujące fragmentarycznie obszar pow. nowosolskiego: Krążkowo, 432.33 ;
Zielona Góra 431.41
Mapa topograficzna Polski 1 : 10 000
324. BODZÓW : mapa topograficzna, M-33-8D-c-4 / Państwowa Służba Geodezyjna i Kartograficzna ; oprac. topogr.: 1995 r. – „GEO-TOP” Poznań, oprac. kartogr. „GEO-TOP” Poznań wg znaków
umownych 1994. – [Skala] 1 : 10 000. – [Warszawa] :
Główny Geodeta Kraju, [1995]. – 1 mapa : kolor ; 49
x 46 cm
325. BRONISZÓW : mapa topograficzna, M-33-7D-b-4 / Główny Urząd Geodezji i Kartografii ; oprac.
topogr. 2000 r. PG-K PLAND s.c. Warszawa ; oprac.
kartogr. 2001 r. wg znaków umownych 1999 r. PG-K
MAPY. PLANY
PLAND s.c. Warszawa. – [Skala] 1 : 10 000. – Warszawa : Główny Geodeta Kraju, 2001. – 1 mapa : kolor. – 49 x 46 cm, złoż. 20 x 16 cm w okł. – (Mapa topograficzna Polski ; 48). – ISBN 83-239-1984-4
326. BYCZ : mapa topograficzna, M-33-7-D-c-1 /
Państwowa Służba Geodezyjna i Kartograficzna ;
oprac. topogr.: 1995 r. – „GEO-TOP” Poznań ; oprac.
kartogr.: 1995 r. – „GEO-TOP” Poznań wg znaków
umownych 1994. – [Skala] 1 : 10 000. [Warszawa] :
Główny Geodeta Kraju, [1995]. – 1 mapa : kolor. ; 49
x 46 cm. – ISBN 83-7144-925-9
327. BYTOM Odrzański : mapa topograficzna,
M-33-8-D-c-2 / Państwowa Służba Geodezyjna i Kartograficzna ; oprac. topogr.: 1995 r. – „GEO-TOP” Poznań ; oprac. kartogr.: 1995 r. – „GEO-TOP” Poznań wg
znaków umownych 1994 r. – [Skala] 1 : 10 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [1995]. – 1 mapa :
kolor. ; 49 x 46 cm. – ISBN 83-7144-920-8
328. DOBRZEJOWICE : mapa topograficzna,
M-33-8-D-d-1 / Państwowa Służba Geodezyjna i Kartograficzna ; oprac. topogr.: 1995 r. – „GEO-TOP” Poznań ; oprac. kartogr.: 1995 r. – „GEO-TOP” Poznań wg
znaków umownych 1994 r. – [Skala] 1 : 10 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [1995]. – 1 mapa :
kolor. ; 49 x 46 cm
Obejmuje część obszaru gm. Siedlisko.
329. JEZIORNA : mapa topograficzna, M-33-8B-d-2 / Główny Urząd Geodezji i Kartografii ; oprac.
topogr. 2002 r. OPGK w Krakowie Sp. z o.o. ; oprac.
kartogr. 2003 r. wg znaków umownych 1999 r. OPGK
w Krakowie Sp. z o.o. – [Skala] 1 : 10 000. – Warszawa : Główny Geodeta Kraju, 2003. – 1 mapa : kolor. ;
48 x 45 cm, złoż. 20 x 16 cm. – (Mapa topograficzna
Polski 1 : 10 000 ; 24). – ISBN 83-239-6759-8
330. KIEŁCZ : mapa topograficzna, M-33-8-D-a-3 /
Państwowa Służba Geodezyjna i Kartograficzna ;
oprac. topogr.: 1995 r. – „GEO-TOP” Poznań ; oprac.
kartogr: 1995 r. – „GEO-TOP” Poznań. – [Skala] 1 :
10 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [1995].
– 1 mapa : kolor. ; 49 x 46 cm. – ISBN 83-7144-945-3
331. KOLSKO : mapa topograficzna, M-33-8B-b-2, / Główny Urząd Geodezji i Kartografii ; oprac.
topogr. 2002 r. OPGK w Krakowie Sp. z o.o. ; oprac.
kartogr. 2003 r. wg znaków umowych 1999 r. OPGK
w Krakowie Sp. z o.o. – [Skala] 1 : 10 000. – Warszawa : Główny Geodeta Kraju, 2003. – 1 mapa : kolor. 49
x 45 cm, złoż. 20 x 16 cm, w okł.- (Mapa topograficzna
Polski 1 : 10 000 ; 8). – ISBN 83-239-6757-1
332. KSIĄŻ Śląski : mapa topograficzna, M-33-8C-a-1 / Państwowa Służba Geodezyjna i Kartograficz-
43
na ; oprac. topogr.: 1995 r. – GEO-TOP Sp. z. o.o. w Poznaniu ; oprac kartogr.: 1995 r. – OPGK Lublin wg
znaków umownych 1994 r. – [Skala] 1 : 10 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [1995]. – 1 mapa :
kolor. ; 49 x 46 cm
333. LIPKA : mapa topograficzna, M-33-8-B-b-4 /
Główny Urząd Geodezji i Kartografii ; oprac. topogr.
2002 r. OPGK w Krakowie Sp. z o.o. ; oprac. kartogr.
2003 r. wg znaków umownych 1999 r. – OPGK w Krakowie Sp. z o.o. – [Skala] 1 : 10 000. – [Warszawa] :
Główny Geodeta Kraju, 2003. – 1 mapa : kolor ; 49 x
45 cm, złoż. 20 x 16 cm, w okł. – Mapa topograficzna
Polski 1 : 10 000 ; 6). – ISBN 83-239-6758-X
334. LUBIESZÓW : mapa topograficzna, M-33-8C-b-1 / Państwowa Służba Geodezyjna i Kartograficzna ; oprac. topogr.: 1995 r. – GEO-TOP Sp. z o.o. w Poznaniu ; oprac. kartogr.: 1995 r. – OPGK Lublin wg
znaków umownych 1994 r. – [Skala] 1 : 10 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [1995]. – 1 mapa :
kolor. ; 49 x 46 cm. – ISBN 83-7144-905-4
335. MIŁAKÓW: mapa topograficzna, M-33-8D-c-3 / Państwowa Służba Geodezyjna i Kartograficzna ; oprac. topogr.: 1995 r. – „GEO-TOP” Poznań ;
oprac. kartogr.: 1995 r. „GEO-TOP” Poznań – wg znaków umownych 1994 r. – [Skala] 1 : 10 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [1995]. – 1 mapa : kolor.
; 49 x 46 cm. – ISBN 83-7144-955-0
336. NIEDORADZ-Płn. : mapa topograficzna,
M-33-8-A-d-1 / Główny Urząd Geodezji i Kartografii
; oprac. topogr. 2002 r. WPGK „GEOMAT” Sp. z o.o.,
Poznań ; oprac. kartogr. 2003 r. wg znaków umownych
1999 r. WPGK „GEOMAT” Sp. z o.o., Poznań. – [Skala] 1 : 10 000. – Warszawa : Główny Geodeta Kraju,
2003. – 1 mapa : kolor. ; 49 x 45 cm, złóż. 20 x 16 cm,
w okł. – (Mapa topograficzna Polski 1 : 10 000 ; 19). –
ISBN 83-239-5687-1
337. NOWA Sól : mapa topograficzna, M-33-8c-b-2 / Państwowa Służba Geodezyjna i Kartograficzna ; oprac. topogr.: 1995 r. – GEO-TOP Sp. z o.o.
w Poznaniu ; oprac. kartogr.: 1995 r. – OPGK Lublin
wg znaków umownych 1994 r. – [Skala] 1 : 10 000. –
[Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [1995]. – 1 mapa
: kolor. ; 49 x 46 cm, złoż. 21 x 16 cm, w okł. – (Mapa
topograficzna Polski 1 : 10 000 ; 36). – ISBN 83-7144617-9
338. NOWE Żabno : mapa topograficzna, M-338-C-b-4 / Państwowa Służba Geodezyjna i Kartograficzna ; oprac. topogr.: 1995 r. – GEO-TOP Sp. z o.o.
w Poznaniu ; oprac. kartogr.: 1995 r. – OPGK Lublin
wg znaków umownych 1994 r. – [Skala] 1 : 10 000. –
44
ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE
[Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [1995]. – 1 mapa :
kolor. ; 49 x 46 cm, złoż 21 x 16 cm. – (Mapa topograficzna Polski 1 : 10 000 ; 44). – ISBN 83-7144-622-5
339. OTYŃ : mapa topograficzna, M-33-8-A-d-4 /
Główny Urząd Geodezji i Kartografii ; oprac. topogr.:
1997 r. – GEO-TOP Sp. z o.o. Poznań ; oprac. kartogr.:
1998 r. wg znaków umownych 1994 COGIK Sp z o.o.
Warszawa – [Skala] 1 : 10 000. – Warszawa : Główny
Geodeta Kraju, 1998. – 1 mapa : kolor. ; 49 x 46 cm,
złoż. 20 x 16 cm, w okł. – (Mapa topograficzna Polski
1 : 10 000 ; 28). – ISBN 83 7170-815-7
340. PODBRZEZIE Dolne : mapa topograficzna,
M-33-8-C-a-4 / Państwowa Służba Geodezyjna i Kartograficzna ; oprac. topogr.: 1995 r. – GEO-TOP Sp.
z o.o. w Poznaniu ; oprac. kartogr.: 1995 r. – OPGK
Lublin wg znaków umownych 1994 r. – [Skala] 1 :
10 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [1995].
– 1 mapa : kolor. ; 49 x 46 cm
341. POPOWO : mapa topograficzna, M-33-128A-c-3 / Główny Urząd Geodezji i Kartografii : Urząd
Marszałkowski Woj. Lubuskiego [dofi nansowanie] ;
oprac. topogr. 2001 r. OPGK Spółka z. o.o., Koszalin ;
oprac. kartogr. 2002 r. wg znaków umownych 1999 r.
OPGK Spółka z o.o., Koszalin. – [Skala] 1 : 10 000. –
Warszawa : Główny Geodeta Kraju, 2002. – 1 mapa :
kolor. ; 48 x 45 cm, złoż. 20 x 16 cm, w okł. – (Mapa
topograficzna Polski 1 : 10 000 ; 25). – ISBN 83-2394143-2
342. PRZYBORÓW : mapa topograficzna, M-338-D-a-1 / Państwowa Służba Geodezyjna i Kartograficzna ; oprac. topogr.: 1995 r. – „GEO-TOP” w Poznaniu ; oprac. kartogr.: 1995 r. „GEO-TROP” Poznań.
– [Skala] 1 : 10 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta
Kraju, [1995]. – 1 mapa : kolor. ; 49 x 46 cm. – ISBN
83-7144-930-5
343. RADWANÓW : mapa topograficzna, M-33-7D-b-2 / Główny Urząd Geodezji i Kartografii ; oprac.
topogr. 2000 r., PG-K PLAND s.c. Warszawa ; oprac.
kartogr. 2001 r. wg znaków umownych 1999 r. PG-K
PLAND s.c. Warszawa. – [Skala] 1 : 10 000. – Warszawa : Główny Geodeta Kraju, 2001. – 1 mapa : kolor. ;
49 x 46 cm, złoż. 20 x 16 cm, w obwol. – (Mapa topograficzna Polski 1 : 10 000 ; 40). – ISBN 83-239-1980-1
344. SIEDLISKO : mapa topograficzna, M-33-8D-a-4 / Państwowa Służba Geodezyjna i Kartograficzna ; oprac. topogr.: 1995 r. – „GEO-TOP” Poznań ;
oprac kartogr.: 1995 r. „GEO-TOP” Poznań . – [Skala] 1 : 10 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [1995]. – 1 mapa : kolor. ; 49 x 46 cm. – ISBN 837144-950-X
345. SKIDNIÓW : mapa topograficzna, M-33-8D-d-2 / Państwowa Służba Geodezyjna i Kartograficzna ; oprac. topogr.: 1995 r. – „GEO-TOP” Poznań ;
oprac. kartogr.: 1995 r. „GEO-TOP” Poznań wg znaków umownych 1994 r. – [Skala] 1 : 10 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [1995]. – 1 mapa : kolor. ; 49 x 46 cm
Obejmuje część obszaru gm. Siedlisko.
346. STUDZIENIEC : mapa topograficzna, M-338-C-a-2 / Państwowa Służba Geodezyjna i Kartograficzna ; oprac. topogr.: 1995 r. – GEO-TOP Sp. z o.o.
w Poznaniu ; oprac. kartogr.: 1995 r. – OPGK Lublin
wg znaków umownych 1994 r. – [Skala] 1 : 10 000. –
[Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [1995]. – 1 mapa :
kolor. ; 49 x 45 cm. – ISBN 83-7144-977-1
347. UŚCIE : mapa topograficzna, N-33-140-D-d-4 /
Główny Urząd Geodezji i Kartografii ; oprac. topogr.
2002 r. OPGK w Krakowie Sp. z o.o. ; oprac. kartogr.
2003 r. wg znaków umownych 1999 r. OPGK w Krakowie Sp. z o.o. – [Skala] 1 : 10 000. – Warszawa :
Główny Geodeta Kraju, 2003. – 1 mapa : kolor ; 49 x
45 cm, złoż. 20 x 16 cm, w okł. – (Mapa topograficzna
Polski 1 : 10 000 ; 64). – ISBN 83-239-6755-5
348. UŚCIE-Zach. : mapa topograficzna, N-33-140D-d-3 / Główny Urząd Geodezji i Kartografii ; oprac.
topogr. 2002 r. OPGK w Krakowie Sp. z o.o. ; oprac.
kartogr. 2003 r. wg znaków umownych 1999 r. OPGK
w Krakowie Sp. z o.o. – [Skala] 1 : 10 000. – Warszawa : Główny Geodeta Kraju, 2003. – 1 mapa : kolor ;
49 x 45 cm, złoż. 20 x 16 cm, w okł. – (Mapa topograficzna Polski 1 : 10 000 ; 63). – ISBN 83-239-6754-7
349. WROCISZÓW : mapa topograficzna, M-33-8C-b-3 / Państwowa Służba Geodezyjna i Kartograficzna ; oprac. topogr.: 1995 r. – GEO-TOP Sp. z o.o. w Poznaniu ; oprac. kartogr.: 1995 r. – OPGK Lublin wg
znaków umownych 1994. – [Skala] 1 : 10 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [1995]. – 1 mapa :
kolor. ; 48 x 44 cm
Plany miast
350. KOŻUCHÓW : plan miasta = Stadtplan =
town plan / wykonała B.M-Gulij-1992. – Skala 1 :
6 000. – [Kożuchów : b.w., 1992]. – 1 mapa : kolor. ; 48
x 47 cm, złoż. 25 x 12 cm, w obwol.
351. PLAN von Stadt Neusalz. – Massstab 1 :
7 500. –Neusalz : Stadtbauamt, 1926. – 1 mapa : kolor. ;
42 x 55 cm
352. PLAN von Neusalz (Oder) / Zeichnung K.
Tschammer. – Massstab 1 : 7 500. – Neusalz (Oder) :
GEOLOGIA
Stadtbauamt, [1930]. – 1 mapa : kolor. ; 71 x 67 cm,
złoż. 24 x 12 cm, okł.
Tyt. okł.: Neusalz Oder : Stadt-und Lageplan. – Massstab
1 : 7 500.
353. NOWA SÓL : plan miasta / oprac. kartogr. Zakład Kartograficzny „Sygnatura” . – Skala 1 : 15 000.
– Zielona Góra: W. Czajka, 1993. – 1 mapa : kolor. ;
56 x 33 cm, złoż. 21 x 12 cm
45
361. NOWA Sól : szczegółowy plan miasta / oprac.
zespól pod kier. Kamili Soch i Wojciecha Demko ;
tekst o mieście: Małgorzata Gącarzewicz. – Skala 1 :
8900. – Toruń : Kartogr. Reklamowe Wydaw. Remedium, [2007]. – 1 mapa : kolor. ; 99 x 68 cm, złóż. 24
x 14 cm. – ISBN 83-885-86-5
GEOLOGIA
354. NOWA Sól : plan miasta, skala 1 : 15 000 /
oprac. kartogr. Zakład Kartograficzny „Sygnatura”,
Zielona Góra. – Skala 1 : 15 000. – Zielona Góra : „Sygnatura”, 1996. – 1 mapa, kolor. ; 56 x 33 cm, złoż.
21 x 12 cm. – Legenda również w jęz. ang. i niem. –
ISBN 83-902790-7-X
362. BADURA Janusz: Wielofazowy rozwój zaburzeń glacitektonicznych na Dolnym Śląsku / J. Badura, Bogusław Przybylski. – Rys. – Bibliogr. – Sum. //
Zesz. Nauk., Bud. / Uniw. Zielonogórs. – Nr 37 (2002),
s. 15-26
355. NOWA Sól : plan miasta, skala ok. 1 : 15 000 /
oprac. na zlecenie oraz na podstawie materiałów dostarczonych przez Urząd Miejski w Nowej Soli ; realizacja wydaw. Klub Przedsiębiorców INTEGRALIS, Bydgoszcz ; korekta topogr. Woj. Ośr. Dok. Geoid. i Kartogr. w Zielonej Górze, Filia w Nowej Soli.
– Skala ok. 1 : 15 000. – Nowa Sól : Urząd Miejski ;
Bydgoszcz : INTEGRALIS, 1997. – 1 mapa : kolor. ;
68 x 47 cm, złoż. 25 x 12 cm
363. UTWORY skalne podłoża permu zachodniej
części monokliny przedsudeckiej i perykliny Żar oraz
przyległej części bloku przedsudeckiego / [red. nacz.
Marian Kluza]. – Wrocław, 1977. – S. 8 : Otwór Bielawy [gm. Siedlisko]
356. NOWA Sól : plan miasta. – Skala ok. 1 : 15 000.
– Gdynia : Manager-expo, 1997. – 1 mapa : kolor. ; 56
x 40 cm, złoż. 21 x 10 cm
357. NOWA Sól : plan miasta, skala 1 : 15 000 /
Urząd Miasta Nowa Sól. – Skala 1 : 15 000. – Nowa
Sól : UM, [2003]. – 1 mapa : kolor. ; 58 x 38 cm, złoż.
22 x 12 cm. – Legenda i tekst w jęz. pol., ang. i niem.
– ISBN 83-913858-0-9
M.in. Wzgórza Dalkowskie, Obniżenie Nowosolskie.
364. CIUK Edward: Syntetyczny profil litostratygraficzny trzeciorzędu w rejonie Bulina koło Kożuchowa, woj. zielonogórskie. – Il. – Bibliogr. – Sum. //
Pr. Nauk. Inst. Gór. PWroc. Stud. i Mater. – 1992, nr
21, s. 99-118
365. FRANKIEWICZ Jerzy Krzysztof: Cechy sedymentacyjno-facjalne profilu utworów mioceńskich
z rejonu między Lubinem a Bytomiem Odrzańskim.
– Mapy, wykr. – Bibliogr. – Sum. // Zesz. Nauk. AGH.
Geol. – 1982, z. 1, s. 59-75
358. NOWA Sól : plan miasta, skala 1 : 15 000 /
Wydawnictwo Kartograficzne SYGNATURA ; informator przygotowany przez Biuro Promocji Miasta. – Skala 1 : 15 000. Zielona Góra : SYGNATURA, [2005]. – 1 mapa : kolor. ; 57 x 33 cm, złoż. 22 x
11 cm – ISBN 83-87873-06-3
366. FRANKIEWICZ Jerzy Krzysztof: Mioceńskie pokłady węgla brunatnego w rejonie między Lubinem a Bytomiem Odrzańskim. – Mapy, wykr. – Bibliogr. – Sum // Zesz. Nauk. AGH. Geol. – 1981, z. 4,
s. 109-153
359. NOWA Sól : plan miasta, skala 1 : 10 500 /
Zakład Kartograficzny „SYGNATURA” ; Gazeta Lubuska [zleceniodawca]. – [Skala] 1 : 10 500. – Zielona
Góra : „SYGNATURA”, 2005. – 1 mapa : kolor. : 81 x
46, złóż. 30 x 21 cm
367. FRANKIEWICZ Jerzy Krzysztof: Utwory
mioceńskie w strefie uskokowej Odry, między Lubinem a Bytomiem Odrzańskim (bez warstw poznańskich). – Mapy, wykr. – Bibliogr. – Sum. // Geol. Sudet. – Vol. 17 (1982), nr 1/2, s. 7-56
360. NOWA Sól : plan miasta, 1 : 10 500 / Zakład
Kartograficzny „SYGNATURA” ; informator przygotowany przez Biuro Promocji Miasta. – [Skala] 1 :
15 000. – Zielona Góra : „SYGNATURA”, [2006]. – 1
mapa : kolor. ; 58 x 34 cm, złoż. 23 x 13 cm. – Carbo Media [dystrybutor]. – ISBN 987-83-7499-029-5. –
ISBN 83-7499-029-5
368. KALISZ Tomasz: Ukryty skarb. – Il., mapa //
Krąg. – 2003, nr 39, s. 10
Złoża geologiczne soli w gm. Bytom Odrz.
KOTOWSKI J.: Budowa geologiczna depresji glacitektonicznych Nowej Soli i Bytomia Odrz. = poz.
391
46
ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE
369. KOTOWSKI Jerzy: Iły zastoiskowe Bytomia
Odrzańskiego / J. Kotowski, Andrzej Kraiński. – Mapy,
wykr. – Bibliogr. // Zesz. Nauk., Bud. / PZielonogórs.
– Nr 28 (1997), s. 65-76
nie : (Środkowe Nadodrze). – Il., wykr. // Zesz. Nauk.,
Bud. / Uniw. Zielonogórs. – Nr 36 (2002), s. 1-140
370. KOTOWSKI Jerzy: Zjawiska glacitektoniczne
w północnej krawędzi depresji glacitektonicznej Bytomia Odrzańskiego / J. Kotowski, Andrzej Kraiński
// W: Regional glacitectonic of Western Poland : VIIIth
Glacitectonic Symposium. – Zielona Góra, 1995. –
S. 137-150 : mapy, rys. – Bibliogr. – Zsfg.
377. KÜHN Danuta: Dolny czerwony spągowiec
i jego podłoże w otworze wiertniczym Wichów 1 (rejon Kożuchowa). – Mapa, wykr. – Bibliogr. // Prz.
Geol. – 1986, nr 7, s. 398-400
KRAIŃSKI A.: Parametry geotechniczne iłów serii poznańskiej zaburzonych glacitektonicznie. – Bytom Odrz. = poz.376
371. ISSMER Katarzyna: Późnoplejstoceńskie osady lesowe na seriach glacjalnych północnozachodniej
Polski oraz ich paleogeograficzne znaczenie. – Poznań :
Wydaw. PTPN, 2000. – 153 s. : il. ; 24 cm. – (Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej / Poznańskie
Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, ISSN 0137-9971 ; t. 27). – Bibliogr. –
ISBN 83-7063-290-4
M.in. stanowisko Cisów, gm. Kożuchów.
372. DYJOR Stanisław: Zaburzenia glacitektoniczne na obszarze Ziemi Lubuskiej // W: Badania geologiczno-inżynierskie dla potrzeb budownictwa na obszarach zaburzonych glacitektonicznie Ziemi Lubuskiej : Sympozjum Naukowe, 29-30 maja 1974 / Wyższa
Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze. – Zielona Góra, 1974. – S. 74-75 : Formy geometryczne struktur glacitektonicznych : Strefy: Mirostowic, Kożuchowa i Zielonej Góry
373. GOSPODARCZYK Edward: Perspektywy
poszukiwań cechsztyńskich rud miedzi w rejonie Kożuchowa / E. Gospodarczyk, Sławomir Oszczepalski, Andrzej Rydzewski // Kwart. Geol. – 1979, nr 2,
s. 477-479
374. KOTOWSKI Jerzy: Kry glacitektoniczne w okolicy Kożuchowa / J. Kotowski, Andrzej Kraiński // W:
Glacitectonic deformations in Western Poland : VIIth
Glacitectonics Symposium / Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze. – Zielona Góra, 1992. – S. 65-76 :
mapy, rys. – Bibliogr. – Zsfg.
W badaniach uwzględniono również Kożuchów, Nowe
Miasteczko i Bytom Odrz.
378. ŁASZCZ Barbara: Ślady ropy naftowej i gazu
ziemnego w rejonie Lubin-Kożuchów-Wschowa. –
Mapa, rys. – Bibliogr. – Rez. Sum. // Kwart. Geol. –
1962, nr 4, s. 571-582
379. MŁYNARSKI Stefan: Badania sejsmiczne
w rejonie strefy przedsudeckiej // Kwart. Geol. – 1961,
nr 4, s. 946
Uwzględniono m.in. rejon Kożuchowa.
380. OLEWICZ Zbigniew Romuald: Korzyści
i trudności pośredniego stadium interpretacji wyników kartowania sejsmicznego w rejonie KożuchówNowa Sól-Zielona Góra. – Il., mapy. – Bibliogr. – Sum.
Rez. // Geof. Geol. Naft. – 1965, nr 7/9, s. 224-235
381. OSZCZEPALSKI Sławomir: Środowisko sedymentacji serii węglowej 21 a mineralizacja osadów
cechsztyńskich : (rejon Zielonej Góry-Kożuchowa). –
Il., mapy, rys., wykr. – Bibliogr. – Rez. Sum. // Kwart.
Geol. – 1980, nr 3, s. 571-592
WRÓBEL I.: Głazy narzutowe. – W rejonie Kożuchowa = poz. 405
BADURA I.: Wielofazowy rozwój zaburzeń glacitektonicznych na Dolnym Śląsku. – Obniżenie Nowosolskie = poz. 362
382. BIRECKI Tadeusz: Szczelinowe własności
zbiornikowe poziomu dolomitu głównego w rejonie
Rybak i Nowej Soli. – Rys. – Sum. Rez. // Geof. Geol.
Naft. – 1972, nr 9/10, s. 267-278
383. CZĄSTKA Jan: Wycieczka naukowa na ziemie zachodnie // Wiad. Naft. – 1962, nr 10, s. 238-239
M.in. wiercenia w rejonie Nowej Soli.
375. KOTOWSKI Jerzy: Próba klasyfi kacji genetycznej gruntów w oparciu o wykresy Casagrande’a
i Wiłuna na przykładzie glin Kożuchowa / J. Kotowski, Andrzej Kraiński. – Wykr. – Bibliogr. – Zsfg. // Zesz.
Nauk., Bud. / PZielonogórs. – Nr 29 (1998), s. 97-106
384. DAWIDOWSKI Stanisław: Obecne rozpoznanie koncentracji soli potasowych młodszych (K 3)
w okolicy Nowej Soli i perspektywy ich gospodarczego zastosowania. – Rys. // Prz. Geol. – 1976, nr 9,
s. 545-546
376. KRAIŃSKI Andrzej: Parametry geotechniczne iłów serii poznańskiej zaburzonych glacitektonicz-
385. DAWIDOWSKI Stefan: Reinterpretacja materiałów geologicznych roponośnego rejonu Nowej
GEOLOGIA
Soli. – Mapa, rys. – Bibliogr. // Prz. Geol. – 1976, nr 9,
s. 544-545
386. DEPOWSKI Stanisław: Możliwości odkrycia
tzw. dużych złóż ropy i gazu w Polsce. – Bibliogr. –
Sum. Rez. // Prz. Geol. – 1966, nr 5, s. 202-205
47
sedymentacji w środowiskach i systemach depozycyjnych w zapisie współczesnym i kopalnym : przewodnik Seminarium Sedymentologicznego, Poznań 31
sierpnia – 2 września 1992 / red. Jurand Wojewoda,
Zbigniew Zwoliński. – Poznań, 1992. – S. 123-124 :
il. – Bibliogr.
M.in. o odkrytych złożach w rejonie Nowej Soli.
387. HORN Tomasz: Wykształcenie i roponośność
utworów cechsztynu na obszarze Polski. – Mapa //
Wiad. Naft. – 1962, nr 7, s. 150-153
M.in. wiercenia w rejonie Nowej Soli.
388. KARCZEWSKI Leon: Paleoekologia i stratygrafia cechsztynu synekliny perybałtyckiej na podstawie malakofauny. – Il. – Bibliogr.– Rez. Sum. // Kwart.
Geol. – 1986, nr 2, s. 237-266
M.in. malakofauna z otworów wiertniczych w Nowej Soli.
389. KARNKOWSKI Piotr: Perspektywy odkrycia złóż ropy naftowej i gazu w południowo-zachodniej Polsce. – Il., mapy, rys. – Bibliogr.– Sum. Rez. //
Prz. Geol. – 1971, nr 4, s. 175-179
M.in. struktury gazo i roponośne Nowa Sól-Otyń.
390. KLIMEK Wiesław: Sole kamienne i potasowo-magnezowe cechsztynu w rejonie Nowej Soli // W:
Przewodnik L Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Zielona Góra, 24-26 września 1978 : praca
zbiorowa / pod red. Jerzego Jerzmańskiego. – Warszawa, 1978. – S. 149-155 : mapy, rys.
391. KOTOWSKI Jerzy: Budowa geologiczna depresji glacitektonicznych Nowej Soli i Bytomia Odrzańskiego / J. Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Regional glacitectonic of western Poland : VII Glacitectonics Symposium. – Zielona Góra, 1995. – s. 117-136 :
mapy, rys. – Bibliogr. – Zsfg.
OLEWICZ Z.R.: Korzyści i trudności pośredniego
stadium interpretacji wyników kartowania sejsmicznego w rejonie Kożuchów-Nowa Sól = poz. 380
396. PERYT Tadeusz Marek: Cechsztyn w otoczeniu bloku przedsudeckiego. – Mapy, rys. – Bibliogr. –
Rez. Sum. // Kwart. Geol. – 1981, nr 1 s. 75-91
M.in. rejon Nowej Soli.
397. PODEMSKI Maciej: Algi cechsztyńskie
z okolic Nowej Soli. – Il. – Bibliogr. – Rez. Sum. //
Kwart. Geol. – 1970, nr 3, s. 467-476
398. PODEMSKI Maciej: Sedymentacja cechsztyńska w zachodniej części monokliny przedsudeckiej na
przykładzie okolic Nowej Soli. – Warszawa : Wydaw.
Geologiczne, 1973. – 101, [3] s., 51 k. tabl. : il., mapy,
wykr. ; 28 cm. – (Prace / Instytut Geologiczny ; t. 71).
– Bibliogr. – Rez. Sum.
399. PODEMSKI Maciej: Szary spągowiec w okolicy Nowej Soli. – Il., mapa. – Bibliogr. – Rez. Sum. //
Kwart. Geol. – 1970, nr 2, s. 291-302
400. ROPA na Niżu Polskim // Nafta. – 1961, nr 11,
s. 299
Odkrycia w rejonie Nowej Soli i Krosna Odrzańskiego.
401. ROPA naftowa w Polsce // Gosp. Mater. –
1964, nr 4, s. 138
Poszukiwania w rejonie Nowej Soli.
392. KOTOWSKI Jerzy: Budowa geologiczna obejścia drogowego Nowej Soli / J. Kotowski, Andrzej
Kraiński. – Mapa, wykr. – Bibliogr. // Zesz. Nauk.,
Bud. / PZielonogórs. – Nr 29 (1997) s. 77-86
393. KOTOWSKI Jerzy: Warunki sedymentacji
w początkowym okresie istnienia depresji glacitektonicznej Nowej Soli. – Mapy, wykr. – Bibliogr. // Zesz.
Nauk., Bud. / PZielonogórs. – Nr 28 (1997), s. 25-37
394. KRAIŃSKI Andrzej: Naprężenia od lądolodu
północnopolskiego w gruntach zastoiska zbąszyńskonowosolskiego. – Il., rys., wykr. – Bibliogr. – Zsfg. //
Zesz. Nauk., Bud. / Uniw. Zielonogórs. – Nr 38 (2003),
s. 47-55
395. KRAIŃSKI Andrzej: Wybrane problemy sedymentacji w Depresji Nowej Soli // W: Osady i procesy
402. RYBAKI, Nowa Sól i ropa naftowa / (Wycz.) //
Życie Gosp. – 1961, nr 50, s. 5
403. RYDZEWSKI Andrzej: Petrografia i mineralizacja osadów górnego permu na monoklinie przedsudeckiej i peryklinie Żar. – Il., rys. – Bibliogr. – Sum.
Rez. // Prz. Geol. – 1964, nr 12, s. 476-480
Uwzględnia rejon Nowej Soli.
404. SCHULZ Wilhelm Gotthold: Zum neuen Salze. Bd.1. – Neusalz (Oder), 1926. – S. 1-6 : Zur Geologie
405. WRÓBEL Irena: Głazy narzutowe : pomniki
przyrody i historii na Środkowym Nadodrzu / I. Wróbel, Ireneusz Wróbel. – Zielona Góra, 1999. – S. 10-11 :
Głazy w rejonie Nowej Soli i Kożuchowa
48
ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE
406. KOTOWSKI Jerzy: Wilgotność jako funkcja stopnia plastyczności NW i NNS [w iłach trzeciorzędowych z rejonu m.in. Nowogrodu Bobrzańskiego
i Nowego Miasteczka] / J. Kotowski, Andrzej Kraiński. – Mapa, wykr. – Bibliogr. // Zesz. Nauk., Bud. /
WSI Ziel. Góra. – Nr 89 (1989) s. 35-41
KRAIŃSKI A.: Parametry geotechniczne iłów serii poznańskiej zaburzonych glacitektonicznie. – Nowe
Miasteczko = poz. 376
407. FUGLEWICZ Ryszard: Stratygrafia pstrego piaskowca w wierceniu Otyń IG-1 : (Monoklina
Przedsudecka). – Il. – Bibliogr. – Sum. // Rocz. Pol.
Tow. Geol. – 1979, nr 3/4, s. 277-286
408. GAJEWSKA Irena: O megasporach i litostratygrafii pstrego piaskowca SW obszaru monokliny
przedsudeckiej / I. Gajewska, Teresa Marcinkiewicz.
– Rys. – Bibliogr. – Sum. // Acta Geol. Pol. – 1978, nr 4,
s. 517-523
M.in. analiza materiałów z okolicy Otynia i Różanówki,
gm. Siedlisko.
KARNKOWSKI P.: Perspektywy odkrycia złóż
ropy naftowej i gazu w południowo-zachodniej Polsce. – Struktury gazo i roponośne Nowa Sól-Otyń =
poz. 389
GAJEWSKA I.: O megasporach i litostratygrafii
pstrego piaskowca SW obszaru monokliny przedsudeckiej. – Okolice Różanówki, gm. Siedlisko = poz. 408
HYDROLOGIA
409. CISZEWSKI Dariusz: Zróżnicowanie koncentracji metali ciężkich w osadach rzeki uregulowanej
na przykładzie środkowej Odry. – Mapa, wykr.– Bibliogr. – Sum. // Prz. Geogr. – 2001, nr 1/2, s. 91-105
Dot. m.in. Odry w rejonie Bytomia Odrz. i Nowej Soli.
410. GRANICKI Waldemar: Próba oceny zmian
procesów rzecznych Odry środkowej pod wpływem
gospodarczej działalności człowieka // W: Inżyniersko-geologiczne problemy środowiska człowieka. –
Warszawa, 1989. – S. 191-193. – Bibliogr.
411. GREINERT Henryk: Zawartość metali ciężkich w glebach terasy zalewowej Odry w okolicach
Huty Miedzi „Głogów” i Bytomia Odrzańskiego //
Zesz. Nauk., Inż. Środ. / PZielonogórs. – Nr 11 (2001)
s. 105-110
412. JAŃCZAK Jerzy: Geneza i główne etapy rozwoju jezior Pojezierza Sławskiego. – Il., mapy, rys.,
wykr. . – Bibliogr.– Sum // Czas. Geogr. – 1983, z. 3,
s. 337-355
Uwzględnia jeziora północnego obszaru pow. nowosolskiego.
413. JĘDRCZAK Andrzej: Zawartość metali ciężkich w wodzie i osadzie dennym Odry na odcinku
Nowa Sól-Kostrzyn. – Il. – Bibliogr. – Rez. Sum. //
Gosp. Wod. – 1990, nr 12, s. 280-284
414. ŁASZCZ Barbara: Wskaźniki hydrotechniczne zachodniej części monokliny przedsudeckiej. – Il. –
Bibliogr. – Sum. Rez. // Prz. Geol. – 1966, nr 7, s. 293-295
Rejon Rybaki-Nowa Sól-Wschowa.
415. MAŁECKI Adam: Mikrobiologiczna ocena
wód jeziora Rudno / A. Małecki, Nguyen Phi Bich Loc.
– Wykr. – Bibliogr. // Zesz. Nauk., Inż. Środ. / PZielonogórs. – Nr 10 (2000), s. 47-58
Badania zlewni Obrzycy.
GEOGRAFIA. KRAJOZNAWSTWO.
TURYSTYKA
416. ADAMCZEWSKA K.: Z fizjografii krainy
zielonogórskiej // Prz. Zach. – 1954, nr 1/2 , s. 250-269
Uwzględnia obszar pow. nowosolskiego.
417. CZERWIŃSKI Janusz: Niederschlesien. –
Warszawa, 2000. – S. 374-379 : Route.20a : Szprotawa-Kożuchów-Żagań. – S. 392-393 : Route 21.b : Nowe
Miasteczko-Nowa Sól- Zielona Góra. – S. 406-411 :
Szlichtyngowa-Bytom Odrzański-Nowa Sól
FISCHER G.: Heimatkunde des Kreises Freystadt
in Schlesien = poz. 569
418. GARBACZ Krzysztof: Szlakiem zabytkowych
miast : przewodnik po południowej części województwa lubuskiego. – Zielona Góra, 2005. – S. 173-215, [4]
s. tabl. : il. : Powiat nowosolski
HEIMATBUCH des Kreises Freystadt = poz. 571
419. INFORMATOR gospodarczo-turystyczny województwa zielonogórskiego. – Zielona Góra, 1957. –
S. 25-29 : il. : Powiat Nowa Sól
INFORMATOR Lubuski 2007 : kultura-sport-turystyka. – Pow. nowosolski = poz. 2112
420. JÓZWA Stanisław: Rowerem po powiecie nowosolskim „Szlakiem Czarnego Kamienia” / [tekst:
Stanisław Józwa ; przygotowanie do druku: Fundacja
Ekologiczna „Zielona Akcja”]. – Legnica: NOMAD
P. Żyluk, [ok.2005]. – 40 s. : il., mapa ; 21 cm. – Tekst
GEOGRAFIA. KRAJOZNAWSTWO. TURYSTYKA
równol. pol. i niem. – ISBN 83-60715-05-X. – ISBN
978-83-60715-05-5
421. LIGAS Józef: Wędrówki po Ziemi Nowosolskiej / J. Ligas, Jan Spiralski. – Nowa Sól : Powiatowy
Komitet Frontu Jedności Narodu i Towarzystwo Kultury Ziemi Nowosolskiej, 1967. – 62, [2] s. : il., mapy +
Err. 1 k. – Bibliogr. – Wojewódzki Ośrodek Informacji
Turystycznej w Zielonej Górze
422. LUBUSKIE : informator turystyczny / projekt: Grzegorz Kolendowicz. – Zielona Góra, [2005].
– S. 44-47 : Powiat nowosolski
423. LUBUSKIE : Turistikhandbuch. – Zielona
Góra, [2007]. – S. 48-54 : Kreis Nowa Sól
424. ŁATWIŃSKI Jerzy: Poznajemy ojcowiznę :
[Wzgórza Dalkowskie – część zachodnia] // Wędrujemy. – Nr 24 (1998), s. 3-8
Charakterystyka geograficzna, zabytki.
49
431. POWIAT nowosolski : informator / treść merytoryczną przygotowało Starostwo Powiatowe w Nowej Soli. – Bydgoszcz : Wydaw. Promocyjne Agencja
„Duo Press”, 2000. – 36 s. : il., mapa, portr. ; 30 cm. –
Tekst równo. pol., ang. i niem. – ISBN 83-87419-66-4
432. POWIAT nowosolski : informator turystyczno-gospodarczy / red. Jerzy Chłodnicki. – Nowa Sól ;
Zielona Góra : Oficyna Omnibus, 2005. – 20, [4] s. : il.,
mapa ; 30 cm. – Tekst równol. pol. i niem.
433. POWIAT nowosolski : informator. – Bydgoszcz : Renoma Bis, [ok.2003]. – 47 s. : il. + mapa ;
23 cm, mapa 43 x 61 cm, złoż. 22 x 11 cm. – Tekst równol. pol. i niem.
SCHWARTZ A.: Zmiany krajobrazu Krainy Zielonogórskiej na tle rozwoju osadnictwa od XI do
XX w. – Dot. części zachodniej pow. nowosolskiego
= poz. 576
CIEKAWOSTKI historyczne i turystyczne Ziemi
Nowosolskiej = poz. 57
434. THIEL Hermann Otto: Landschaftstruktur
und Bodenfunde im Kreise Freystadt. – Pl. // Neus.
Nachr. – Nr. 123 (1981), s. 145-147 : mapa
425. MYSŁEK Tadeusz: Rejon Nowa Sól-Bytom
Odrzański-Kożuchów / oprac. tekstu i mapy T. Mysłek, Jerzy Bogusz. – Zielona Góra : ZW PTTK [Zarząd Woj. Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego], 1979. – 20 s., [1] k. mapa ; 21 cm. – (Szlaki
Turystyczne Województwa Zielonogórskiego ; 1)
WEIGEL J.A.V.: Geographische, naturhistorische
und technologische Beschreibung des souverainen
Herzogthums Schlesien. – Der Freistädter Kreis =
poz. 867
WĘDRÓWKI po Ziemi Nowosolskiej = poz. 65
426. NASZ region / wkładkę [do Gazety Lubuskiej] przygotowali: [Tatiana Mikułko i in.]. – [Zielona Góra], 2003. –6 s. : il. : Powiat nowosolski
427. NORD-Niederschlesien : Sagan-SprottauGlogau-Neusalz-Grünberg / hrsg. im Einvernehmen
mit dem Bund Deutscher Verkehrsverbände. – BerlinTempelhof : Universum-Verlagsanst., [ok. 1933]. – 48 s. :
il. ; 18 cm. – (Deutschland-Bildheft ; Nr.174)
428. PASTERNIAK Wojciech: Słownik nazw geograficznych Ziemi Lubuskiej : [polsko-niemiecki i niemiecko-polski] : (województwo zielonogórskie) / W. Pasterniak, Hieronim Szczegóła. – Zielona Góra : Lubuskie
Towarzystwo Kultury, 1963. – 182, [1] s., [1] k. : mapa ;
20 cm
435. ZAJCHOWSKA Stanisława: Ziemia Głogowska : od Sławskiego Pojezierza przez Dalkowskie
Wzgórza ku Borom Dolno-Śląskim : geografia // W:
Dolny Śląsk : praca zbiorowa / pod red. Kiryła Sosnowskiego, Mieczysława Suchockiego. Cz. 1. – Poznań,
1950. – (Ziemie Staropolski ; t. 1, cz. 1). – S. 311-325 :
il., mapa
Obejmuje obszar pow. nowosolskiego.
ZIEMIA Nowosolska : środowisko geograficzne. –
Wędrówki po Ziemi Nowosolskiej = poz. 65
Uwzględnia nazwy geograficzne pow. nowosolskiego.
436. ZWOLSKA Janina: Co warto w B o r o w i e
zobaczyć. – Il. // Nasze Miast. – 2005, nr 3, s. 5
429. POWIAT nowosolski : [folder] / red. Elżbieta
Ranuszkiewicz. – Bydgoszcz : „Camvid”, cop. 2003. –
7 s. : il., mapa ; 29 cm. – ISBN 83-87491-77-2
437. BOK Antoni: Głogów i okolice : przewodnik
turystyczny. – Wyd. 2 zm. i poszerz. – Głogów, 2005.
– S. 52-56 : il., pl., mapa : B y t o m O d r z a ń s k i
430. POWIAT nowosolski : [informator / tekst Sylwia Nowagiel]. – Bydgoszcz : „Konkret”, 1999. – 40 s. :
il. ; 30 cm. – Tekst równol. pol., niem. i ros.
BRYTAN J.: Niektóre formy pracy Szkolnego Koła
Krajoznawczo-Turystycznego na przykładzie Bytomia
Odrz. = poz. 2652
50
ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE
BRYTAN J.: Turystyka w Zbiorczej Szkole Gminnej w Bytomiu Odrz. = poz. 2653
438. BYTOM Odrzański. – Il. // Alm. Zielonogórs. –
1998, s. 24
439. BYTOM Odrzański : [folder]. – Bytom Odrzański : Urząd Miejski, [2005]. – 11, [1] s. : il., pl. ;
22 cm – Tekst równol. pol. i niem.
447. ZAJCHOWSKA Stanisława: Nad środkową
Odrą i dolną Wartą. – Warszawa, 1959. – S. 163-164 :
[Bytom Odrzański i Nowa Sól]
448. KORCZ Władysław: Zielona Góra i okolice :
przewodnik. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Poznań, 1974. –
S. 59-61 : Nowa Sól i okolice. – S. 62-63 : K o ż u c h ów
440. BYTOM Odrzański : kultowe miasteczko /
ZePi. – Il. // Tyg. Pow. – 2002, nr 1, s. 8-9
449. KOWALSKI Stanisław: Kożuchów : [folder /
Stanisław Kowalski, Jerzy Wierzbowski]. – Zielona
Góra : Woj. Ośrodek Informacji Turystycznej, [1969].
– 1 k. (24) s. : il., pl. ; złoż. 22 cm
FEDKO E.: Projekt pod nazwą „Budowa przystani
turystycznych na Odrze w miejscowościach: Cigacice,
Nowa Sól i Bytom Odrz.” = poz. 1666
450. KOŻUCHÓW [informator / fot. Kazimierz Jopek,
Bogumił Kapuśniak]. – Bydgoszcz : Omega”, [1996]. –
12 s. : il. ; 21 x 23 cm. – Tekst równol. pol. niem. i ang.
441. JAKUBASZEK Eugeniusz: Bytom Odrzański : [przewodnik / E. Jakubaszek i J. Wierzbowski].
– Zielona Góra : Woj. Ośrodek Informacji Turystycznej, [19]67. – [12] s. : il., pl. ; 20 cm
451. KOŻUCHÓW [ informator] / [zdjęcia Marcin
Koperski]. – Bydgoszcz : „Fakt”, 1995. – 16 s. : il.,
mapa ; 21 x 20 cm
442. KRÓLAK Adam: Głogów i ziemia głogowska.
– Warszawa, 1954. – S. 66-69 : il. : Bytom Odrzański
KUCHARSKI B.: Ziemia Lubuska. – Bytom Odrz.
= poz. 462
443. KWIATEK Jerzy: Leksykon miast polskich /
J. Kwiatek i Teofil Litewski. – Warszawa, 1998. –
S. 78 : il. : Bytom Odrzański. – S. 350-351 : il. : Kożuchów. – S. 539-540 : il. : Nowa Sól. – S. 542 : il. :
Nowe Miasteczko
444. KWIATEK Jerzy: Urokliwy świat małych
miasteczek. – Warszawa, 2002. – S. 148-149 : il. : Bytom Odrzański
452. KOŻUCHÓW zaprasza : [informator] / [fot.
Dawid Trybuś, Kazimierz Jopek]. – Bydgoszcz : „Promocja-Prestiż”, [2002]. – 11 s. : il., pl. ; 30 cm. – Tekst
równol. pol. i niem.
KWIATEK J.: Leksykon miast polskich. – Kożuchów = poz. 443
453. MATUSZKIEWICZ Halina: Zielonogórskie
zaprasza. – Zielona Góra, [po 1991]. – S. 8-9 : pl. : Kożuchów
454 PROGULSKA Krystyna: Odkryłam Kożuchów. – Il. // Światowid. – 1970, nr 35, s. 8-9
455. STREP Leszek: Kożuchów. – Il. // Wędrujemy.
– Nr 19 (1997), s. 12-13
MARIAN J.: Nowe porty na Odrze. – Projekt budowy przystani turystycznej w Bytomiu Odrz. = poz.
1668
WALTER K.: Führer durch Freystadt = poz. 985
MARSZYCKI Z.: Środowisko geograficzne Bytomia Odrz. i okolicy = poz. 66
456. ZYGMUNT Lucyna: Kożuchów / Lucyna
i Mariusz Zygmunt. – Il. // Reg. Inf. Kult. Sport. Turyst. Woj. Zielonogórs. – [19]94, nr 1/2, s. IV ; nr 6,
s. IV ; nr 7, s. 19 ; nr 9, s. 15
445. MATUSZKIEWICZ Halina: Zielonogórskie
zaprasza / [tekst H. Matuszkiewicz, zdjęcia Ryszard
Jankowski]. – Zielona Góra, [po 1991]. – S. [6-7] : il. :
Bytom Odrzański
446. Z NURTEM Odry : odrzańskie przystanie turystyczne : Bytom Odrzański, Nowa Sól, SulechówCigacice / [red. Maciej Jankowski]. – Sulechów : Urząd
Miejski, cop. 2007. – 100 s. : il., mapa ; 21 cm. – Tekst
równol. pol., ang. i niem. – ISBN 83-60442-01-0
GMINA Kożuchów. – Turystyka = poz. 79
FEDKO E.: Projekt pod nazwą „Budowa przystani
turystycznych na Odrze w miejscowościach: Cigacice,
N o w a S ó l i Bytom Odrz.” = poz. 1666
457. GRAMONT Eliasz: Wakacje wokół miasta. –
(Przewodnik prądów turystycznych ; 3). – Il. // Magma. – Nr 11 [2006], s. 8-9
Walory turystyczne okolic Nowej Soli.
GEOGRAFIA. KRAJOZNAWSTWO. TURYSTYKA
458. JÓZWA Stanisław: Wycieczki rowerowe po
Nowej Soli i okolicy : przewodnik. – Zielona Góra :
„Sygnatura”, 2000. – 132 s. : il., mapy ; 21 cm. – Bibliogr. – ISBN 83-87873-33-0
Rec. Brylla Wolfgang Jan: Masz rower, kup przewodnik. –
Il. // Gaz. Lubus. 2000, nr 134, s. 22. Kostrzewski Leszek: Przez
parki i lasy : nowy przewodnik po ścieżkach rowerowych / LES
// Gaz. Zach. Ziel. Góra. – 2000, nr 159, s. 5
51
466. NOWA Sól : [informator]. – Bydgoszcz : M.
Becker, 2006. – 40 s. : il., mapy, portr. ; 22 cm – Tekst
równol. pol. i ang.
Tyt. okł.
467. NOWA Sól : [informator miejski]. – Bydgoszcz :
Wydaw. „Journal”, 1995. – 36 s. : il., mapa, pl. ; 22 cm.
– Tekst równol. pol. i niem. – ISBN 83-86002-99-9
Tyt. okł.
459. JÓZWA Stanisław: Wycieczki rowerowe po
Nowej Soli i okolicy : przewodnik. – Wyd. 2. – Zielona
Góra : „Sygnatura”, 2001. – 236 s. : il., mapy ; 21 cm.
– ISBN 83-87873-33-0
Rec. Brylla Wolfgang Jan: Przewodnik dla rowerzystów. – Il. // Gaz. Wyb. Ziel. Góra. – 2002, nr 99, (27/28 IV),
s. 11
KORCZ W.: Zielona Góra i okolice : przewodnik.
– Nowa Sól i okolice = poz. 448
460. KOWALCZUK Andrzej: Klub turystów kolarzy PTTK „Skrzat” w Nowej Soli // Wędrujemy. – Nr 2
(1985), s. 23-25
461. KOWALSKI Stanisław: Nowa Sól : informator / [S. Kowalski, Jan Muszyński] ; Muzeum Miejskie w Nowej Soli. – Nowa Sól : MM, 1992. – 18 s. :
il., pl. ; 21 cm
462. KUCHARSKI Bogdan: Ziemia Lubuska :
przewodnik / B. Kucharski, Piotr Maluśkiewicz. –
Warszawa, 1996. – S. 69-86, [1] s. tabl. : il. : Zielona
Góra-Nowa Sól-Bytom Odrzański
KWIATEK J.: Leksykon miast polskich. – Nowa
Sól = poz. 443
463. LIGAS Józef: Nowa Sól i okolice : informator dla wycieczek młodzieżowych / oprac. J.Ligas, Jan
Spiralski ; Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych. – Warszawa : PTSM, 1969. – 17, [1] s. : mapa ;
15 cm. – (Biblioteczka PTSM ; nr 17). – Bibliogr.
LIGAS J.: Walory turystyczne okolic Nowej Soli
= poz. 88
MARIAN J.: Nowe porty na Odrze. – Projekt budowy przystani turystycznej w Nowej Soli = poz. 1668
464. MATUSZKIEWICZ Halina: Zielonogórskie
zaprasza. – Zielona Góra, [po 1991]. – S. 15-16 : il. :
Nowa Sól
465. MYSŁEK Tadeusz: Znakowane szlaki piesze
w okolicach Nowej Soli. – Il. // Wędrujemy. – Nr 19
(1997), s. 25-29
468. NOWA Sól : informator miejski. – Bydgoszcz :
Meritum, 1998. – 15, [1] s. : il., pl. ; 29 cm. – Tekst równol. pol. i niem.
469. NOWA Sól : informator miejski. – Nowa Sól :
Urząd Miasta, [2000]. – [12] s. : il., mapa ; 30 cm. –
Tekst równol. pol., ang. i niem. – ISBN 83-913858-1-7
470. NOWA Sól : miasto, gmina i okolice turystycznie i handlowo / [red. Zespół Wydaw. DW [Domu
Wydaw.] „Soravia”. – Żary : „Soravia”, 1996. – 110 s. :
il. ; 22 cm. – ISBN 83-904611-6-1
S. 28 : Wykaz publikacji wydanych w Nowej Soli lub traktujących o mieście.
471. NOWA Sól : oficjalny informator miejski / materiały oprac. wspólnie z Urzędem Miejskim w Nowej
Soli. – Bydgoszcz : Wydaw. „Journal”, 1992. – 36 s. :
il., pl., portr. ; 20 x 21 cm
Opis wg okł.
472. NOWA Sól : oficjalny informator miejski /
[red. nacz. Androna Senska] . – Bydgoszcz : Wydaw.
„Journal”, cop. 1994. – 40 s., [2] s. tabl. : il., mapa,
portr. ; 22 cm. – Tekst równol. pol. i niem.
Tyt. wg okł.
473. NOWA Sól : trasy rowerowe. – Nowa Sól :
Urząd Miejski, 2006. – 15, [1] s. : il., mapy ; 20 cm. –
Tekst równol. pol. i niem.
474. NOWA Sól i okolice. – Nowa Sól : Urząd
Miejski, [2004]. – 1 k. złoż. (8 s.) : il., pl. ; 21 cm. –
Tekst równol. pol. i niem.
Aut. tekstu „Zwiedzamy miasto” / Stanisław Józwa.
475. SAS Robert: Wędrówki po prawym brzegu
Odry // Krąg. – 1993, nr 26, s. 7
476. SAS Robert: Spacer po Nowej Soli. – (Lewobrzeżne okolice Nowej Soli) // Krąg. – 1993, nr 27, s. 7
477. MYSŁEK Tadeusz: Rozmowy po spacerze /
T. Mysłek, Robert Sas. – (Lewobrzeżne okolice Nowej
Soli) // Krąg. – 1993, nr 28, s. 7
SCHULZ W.G.: Führer durch Neusalz und Umgebung = poz. 1031
52
ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE
478. SZEWCZYKOWSKI Adam: Nowa Sól / fot.
Adam Szewczykowski. – Wrocław : Studio wydawniczoPoligraficzne, 2006. – [24] s. : il. ; 17 cm – (Fotografie). – Tekst równol. pol. i niem. – ISBN 83-89366-52-5
Z NURTEM Odry : odrzańskie przystanie turystyczne : Nowa Sól = poz. 446
ZAJCHOWSKA S.: Nad środkową Odrą i dolną
Wartą = poz. 447
479. Jerzyk Bogusz. GURBAN Edward: Pół wieku na turystycznym szlaku… . – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 46, s. 8
487. REJS tratwą „Dobra” : dziennik [pokładowy].
– Il. // Krąg. – 2003, nr 26, wyd. spec. Odra Adventure, s. [1-4]
488. OLSZEWSKI Wojciech: Spływ tratw „Odra
Adventure”. – Il. // Krąg. – 2003, nr 27, s. 17
489. OLSZEWSKI Wojciech: … i dopłynęli. – Il.
// Krąg. – 2003, nr 28, wyd. spec. Odra Adventure,
s. [1-3]
490. OLSZEWSKI Wojciech: Znów w nurcie. – Il. //
Krąg. – 2004, nr 25, s. 13
Działacz nowosolskiego oddziału PTTK, wiceprezes spółdzielni mieszkaniowej.
491. OLSZEWSKI Wojciech: Poprzez wiatr i deszcz.
– Il. // Krąg. – 2004, nr 26, s. 15
*
492. ODRA Adventure. – Il. // Krag. – 2004, nr 28,
s. 15-17
480. GRACZYK Piotr: Gmina Nowa Sól : [informator] / [oprac. Piotr Graczyk]. – Nowa Sól : Urząd
Gminy, [ok. 2005]. – 12 s. : il., mapa ; 21 cm
493. OLSZEWSKI Wojciech: Z siódemką na szczęście. – Il. // Krąg. – 2005, nr 25, s. 19-22
Tyt. okł.
481. KWIATEK Jerzy: Leksykon miast polskich /
J. Kwiatek i Teofil Lijewski. – Warszawa, 1998. –
S. 542 : il. : N o w e M i a s t e c z k o
482. ZAPRASZAMY do Nowego Miasteczka. – Il.,
mapa // Biul. Sejm. Samorz. Woj. Zielonogórs. – Nr 21
(1996), s. 2, 4-5
483. KORCZ Władysław: Zielona Góra i okolice :
przewodnik. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Poznań, 1974. –
S. 56-57 : O t y ń
484. KRYGOWSKI Bogumił: Ziemia Lubuska :
opis geograficzny i gospodarczy / B. Krygowski, Stanisława Zajchowska. – Poznań, 1946. – S. 246-247 :
Otyń
SOPNIEWSKI G.: Otyń : przewodnik po sanktuarium = poz. 3369
485. WYSZYŃSKI H.: Gminny Ośrodek Kultury
w Siedlisku zaprasza // Zielonogórs. Inf. Rol. – 1994,
nr 12, s. 13
Walory turystyczne S i e d l i s k a .
TURYSTYKA WODNA
494. OLSZEWSKI Wojciech: Przygody i idea. – Il. //
Krąg. – 2005, nr 28, s. 19-21
495. OLSZEWSKI Wojciech: I już … po rejsie. –
Il. // Krąg. – 2006, nr 28, s. 20-21
496. GURBAN Edward: Dziewiąty rejs / (eg). – Il. //
Gaz. Nowosol. = 2007, nr 29, s. 4
497. OLSZEWSKI Wojciech: Rusza dziewiąty rejs
Odra Adventure. – Il. // Krąg. – 2007, nr 29, s. 8
498. OLSZEWSKI Wojciech: Ahoj przygodo!. – Il. //
Krąg. – 2007, nr 30, s. 20-21
499. OLSZEWSKI Wojciech: Do żaglowców pod
wiatr. – Il. // Krąg. – 2007, nr 32, s. 19-22
ROŚLINNOŚĆ. ZWIERZĘTA
500. BANNERT P.: Naturdenkmäler der Kreise
Grünberg-Freystadt // Welt u. Heimat. – 1931, Nr. 14,
s. [5-7], Nr. 15, s. [1-2], Nr. 16-17, s. [1-3], Nr. 18, s. [14], Nr. 19, s. [1-2]
501. GLAESER Otto: Merkwürdige Bäume im
Kreise Freystadt. – Il. // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst.1932, s. 37-38, [1] s. tabl.
„ODRA ADVENTURE”
486. WIELKA przygoda : [Odra Adventure]. – Il. //
Gaz. Nowosol. – 2000, nr 29, s. 3
KLIM R.: III Sympozjum Wiślane. – M.in. przyroda doliny Odry w ekspozycji Muzeum Miejskiego
w Nowej Soli = poz. 2428
ROŚLINNOŚĆ. ZWIERZĘTA
53
502. NATURBILDER aus dem Kreise Freystadt /
[Vereinigung für Natur-und Heimatschutz des Kreises
Freystadt. – Grünberg, 1932]. – [8] s., [2] s. tabl. : il. ;
25 cm
Odrzański : zarys dziejów / oprac. zespół pod red. Wojciecha Strzyżewskiego. – Bytom Odrzański, 2000. –
S. 11-26
Z treści: Historischer Spaziergang durch den Oderwald bei
Neusalz / Edmund Glaeser.
Nadb. z : Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1932
512a. MEJNARTOWICZ Leon: Tur z Obrzycy
[w gm. Kol s ko]. – Il. // Las Pol. – 1996, nr 18, s. 10-11
503. SCHUBE Theodor: Die Eichen der Kreise Grünberg und Freystaddt. – Il. // Heimatkal. Kr.
Grünb. Freyst. – 1929, s. 33-36
513. HELLWIG Theodor: Florenbild der Umgegend
von Kontopp [Konotop, gm. Kolsko] im Kreise Grünberg in Schlesien // Allg. bot. Z. – Jg. 6 (1900). – S. 3-4,
35-37, 104-105, 135-142
504. SCHUBE Theodor: Natur-Denkmäler aus
Raumwelt der nähreren und weiteren Umgebung v[on]
Neusalz (Oder) : Lichtbildervortrag. – [Neusalz] : Heimatmuseum, [1918]. – 7 s., [6] k. tabl. : il. ; 23 cm
505. TSCHIERSCHKE Paul: Heimatkundliche Bestandsaufnahmen im Freystädter Kreise. – Il. // Grünb.
Hauskal. – 1923, s. 61-64
506. TSCHIERSCHKE Paul: Uebersicht über das
Leben der höheren Pflanzen im Kreise Freystadt //
Grünb. Hauskal. – 1925, s. 253-261
507. TSCHIERSCHKE Paul: Vom Gekräut im Neusalzer Oderwald. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1924, s. 59-62
508. TSCHIERSCHKE Paul: Von der Herkunft
unserer heimischen Gewächse und Tiere. Tl. 1-4. – Il.
// Grünb. Hauskal. – 1925, s. 25-30 ; 1926, s. 25-28 ;
Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1927, s. 23-28 ; 1928,
s. 28-31
509. WOJEWÓDZKA Halina: Przyroda doliny Odry :
opowieść o rzece i środowisku przyrodniczym jej doliny. – Nowa Sól : Muzeum Miejskie, 2003. – 64 s. :
il. ; 26 cm
514. FUGLEWICZ Edmund: Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767) (Leopidoptera, Satyridae) w okolicy K o ż u c h o w a . – Il. – Bibliogr.– Sum. // Prz. Zool. – T. 31
(1987), z. 1, s. 63-64
515. LIPA – „Żyrafa”. – (Ciekawostki przyrodnicze) // Przyr. Pol. – 1962, nr 5, s. 15
400-letnia lipa w Kożuchowie.
516. SAŁATA-PIŁACIŃSKA Barbara: Ssaki w pokarmie płomykówki (Tyto alba quttata Brehm) z terenu Polski ze szczególnym uwzględnieniem zachodniej
części kraju. – Mapy. – Bibliogr. – Sum. // Bad. Fizjogr. Pol. Zach. Ser. C. – R. 30 (1977), s. 7-27
M.in. na podstawie materiałów z okolicy Kożuchowa.
517. BRÄHMIG Helmut: Vom Schwarzstorch bis
um Stichlin : zoologische Wanderungen in und um
Neusalz [Nowa S ól]. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 127
(1982), s. 270-272 ; Nr. 128, s. 297-298
518. KLIMKO Małgorzata: Zróżnicowanie morfologiczne szyszek daglezji zielonej (Pseudotsuga menziesii / Mirb./ Franco) w Polsce / M. Klimko, Katarzyna Zygmunt. – Il., mapa, wykr. – Sum. – Bibliogr. //
Sylwan. – 2003, nr 10, s. 54-65
M.in. w rejonie Nowej Soli.
WOŁK K.: Dział przyrodniczy Muzeum Nowej
Soli = poz. 2423
510. ZIEMIA Nowosolska / red. Lucjan Chajnowski. – Nowa Sól, 1966. – S. 16-21 : Świat zwierzęcy i roślinny
PODEMSKI M.: Algi cechsztyńskie z okolic Nowej Soli = poz. 397
519. TROJNAR Barbara: Rzadsze rośliny synantropijne Nowej Soli, Sulechowa i Wolsztyna. – Bibliogr. – Sum. // Bad. Fizjogr. Pol. Zach. Ser. B. – T. 23
(1969), s. 251-254
511. KOSZELA Mirosław: Charakterystyka populacji Dacytylorhiza majalis (Reinchb.) Hunt et Summerh. i warunki jej występowania w B u l i n ie [gm.
Kożuchów] (województwo zielonogórskie) / M. Koszela, Andrzej Wolanin. – Wykr. – Sum. // Acta Univ.
Wratisl., Pr. Bot. – Nr 76 (1998), s. 175-210
520. TSCHIERSCHKE Paul: Erlebnisse mit Anemonen in der Nähe von Neusalz. – Il.// Grünb. Hauskal. – 1922, s. 66-68
512. JERZAK Leszek: Przyroda gminy B y t o m
O d r z a ń s k i / L. Jerzak, Józef Radkiewicz // W: Bytom
522. UTTENDÖRFER Kuno: Blumen bei Neusalz //
Neus. Nachr. – Nr. 16 (1961), s. 31-34
521. TSCHIERSCHKE Paul: Vom Gekräut im Neusalzer Oderwalde. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1924, s. 59-62
54
ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE
523. ŁABIAK A.: Przyroda okolic S i e d l i s k a //
Lubus. Wiad. Przyr. – 1999, nr 2, s. 11
524. ŚCIEŻKA przyrodniczo-leśna Siedlisko /
(doktor). – Pl. // Gaz. Nowosol. – 1999, nr 12, s. 16
525. JERMACZEK Marta: Stanowisko kosaćca syberyjskiego Iris sibirica L. na zmiennowilgotnej łące
koło miejscowości Stany pod Nową Solą (woj. lubuskie).
– Pl. – Sum. // Chrońmy Przyr. – 2007, nr 1, s. 61-64
526. JACHIMOWICZ Alicja: Ptaki w Szybie. – Il. //
Nasze Miast. – 2002, nr 1. s. 5
527. JACHIMOWICZ Wojciech: Od wróbla domowego do grzywacza, czyli o ptakach wsi Sz yba. – Il. //
Rol. Puls. – 2006, nr 3, s. 22-23
przy użyciu MIKE 11 GIS 2000 / K. Kitowski, Grzegorz Michalak // W: Problemy oczyszczania ścieków
i ochrony wód w dorzeczu Odry : VI Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna w Karpaczu, 1417 maja 2000 r. / red. Halina Szymańska. – Wrocław,
2000. – S. 101-108 : il.
Realizacja projektu „Ochrona przeciwpowodziowa w Polsce” w dolinie Odry, w rejonie Bytomia Odrz.
534. PERLAK Zbigniew: Zawartość niektórych
metali ciężkich w glebach łąkowych doliny Odry w rejonie Bytomia Odrzańskiego // W: Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry : sytuacja po powodzi
1997 roku : The 1st International Conference, Zielona
Góra 15-16. 09. 1998. – Zielona Góra, 1998. – S. 243248. – Bibliogr. – Sum.
SKIBA M.: Nabrzeża miast lubuskich : walory
i degradacja krajobrazu. – Bytom Odrz. = poz. 2938
OCHRONA PRZYRODY I ŚRODOWISKA.
REKULTYWACJA
535. KWAPISZEWSKI Andrzej: Śmierdząca Czarna St r uga . – Il. // Gaz. Nowosol. – 2005, nr 45, s. 7
CISZEWSKI D.: Zróżnicowanie koncentracji metali ciężkich w osadach rzeki uregulowanej na przykładzie środkowej Odry = poz. 409
TEUERLE A.: Ratujmy nasze środowisko. – Zanieczyszczenia ściekami komunalnymi Rudzianki
i Czarnej Strugi = poz. 541
528. ŁUSIAK Bartosz: Wsparcie zza oceanu. – Il. //
Biul. Otw. Okr. Lubus. PKE. – 1995, nr 3, s. 5
536. JASIŃSKA Marzanna: Krótki raport o stanie
środowiska [w rejonie Nowej Sol i] // Krąg. – 1993,
nr 10, s. 7
Praca Janusza Flinta na rzecz Okręgu Lubuskiego Polskiego
Klubu Ekologicznego w Nowej Soli.
529. WIERZBOWSKI Jerzy: Rezerwaty i pomniki przyrody w województwie zielonogórskim. – Zielona Góra, [1972]. – S. 29-31 : mapa : Powiat nowosolski
530. STOLARCZYK Stanisław: A n n a b r z e s k i e
Wą wo z y [gm. Bytom Odrzański]. – (Nowe rezerwaty przyrody) // Ziemia. – 1977 (druk 1980), s. 313
531. ŁATWIŃSKI Jerzy: Rezerwat „B u k o w a
G ó r a”. – (Poznajemy ojcowiznę) // Wędrujemy. – Nr 18,
(1997), s. 4-6
Nadleśnictwo Nowa Sól, gm. Otyń, koło wsi Bobrowniki.
GREINERT H.: Zawartość metali ciężkich w glebach terasy zalewowej Odry w okolicach Huty Miedzi
„Głogów” i By t om ia Od r z . = poz. 411
JĘDRCZAK A.: Zawartość metali ciężkich w wodzie i osadzie dennym Odry na odcinku Nowa Sól –
Kostrzyn = poz. 413
537. KITCZAK Teodor: Zmiany w kierunku sukcesji zbiorowisk trawiastych w wyniku zalewu wodami powodziowymi Odry na przykładzie okolic Nowej
Soli / T. Kitczak, Andrzej Gos, Maciej Rogalski // W:
Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry : sytuacja po powodzi 1997 roku : The 1st International Conference, Zielona Góra, 15-16. 09. 1998. – Zielona Góra,
1998. – S. 451-452. – Tekst pol. i ang.
538. MŁODZIEŻOWA Sesja Naukowa na temat
„Ochrona środowiska naturalnego Nowej Soli”, Nowa
Sól, 4 kwietnia 1976 r. – Nowa Sól : Zarząd Oddz.
Miejskiego LOP ; Wydział Oświaty i Wychowania,
Kultury Fizycznej i Turystyki ; Miejski Komitet FJN,
[1976]. – 8 s. ; 18 cm
532. GRUCHACZ Marzena: Ochrona przyrody
w gminie Bytom Odrzański // Wędrujemy. – Nr 34
(2000), s. 32-36
SKIBA M.: Nabrzeża miast lubuskich : walory
i degradacja krajobrazu. – Nowa Sól = poz. 2938
533. KITOWSKI Krzysztof: Tworzenie analiz przestrzennych na numerycznym modelu terenu (NMT)
539. 30 [TRZYDZIEŚCI] lat Ligi Ochrony Przyrody w Nowej Soli // Głos Dozametu. – 1986, nr 22, s. 5
KLĘSKI ŻYWIOŁOWE
540. TYLUTKI Lech: Biała Woda tylko z nazwy /
(tyl) / Nauka Tech. – Nr 1495 (1989) s. 4
55
550. GURBAN Edward: Siedem lat od wielkiej wody.
– Portr. // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 29, s. 8
Problemy ochrony środowiska w N o w y m M i a s t e c z k u .
541. TEUERLE Artur: Ratujmy nasze środowisko.
– Il. // Krąg. – 2002, nr 30, s. 9
Zanieczyszczenia ściekami komunalnymi R u d z i a n k i
i Czarnej Strugi
542. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Ratować
jezioro / J. Jabłońska. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2007,
nr 33, s. 2
Sprawa zanieczyszczenia Jeziora Rudziańskiego.
543. PIONTEK Marlena: Grzyby pleśniowe w obiektach budowlanych [w S t a r ej Wsi k. Nowej Soli] nad
Odrą po letniej powodzi 1997 roku // W: Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry : sytuacja po powodzi
1997 roku : The 1st International Conference, Zielona
Góra 15-16. 09. 1998. – Zielona Góra, 1998. – S. 435443 : il. – Bibliogr. – Sum.
KLĘSKI ŻYWIOŁOWE
544. SCHARN Bernhard: Das Grosse Hochwasser im Jar 1903 [in Neusalz] // Neus. Nachr.
– Nr. 12 (1960), s. 5-7
545. TSCHIERSCHKE Paul: Das schwere Gewitter mit Hagelwetter vom 4. Juli 1929 in Neusalz. – Mapy // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. –
1931, s. 80-83
546. BERNABIUK Piotr: Przeciwko wielkiej
wodzie. – Il. // Żoł. Pol. – 1987, nr 12, s. 6
551. GURBAN Edward: Gdy zamilkły telefony :
powódź 1997. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 28, s. 9
552. OLSZEWSKI Wojciech: Rok po kataklizmie.
– Il. // Krąg. – 1998, nr 29, s. 1, 6-7
553. OWCZAREK Monika: Powódź tysiąclecia
1997-2007 : dziesięć lat później. – Il. // Krąg. – 2007,
nr 29, s. 11-13 , 17-24
554. ÓSMY dzień tygodnia / (eva). – Il. // Krąg. –
1997, nr 30, s. 4-5
Powódź w Nowej Soli.
555. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Powódź
w statystyce / Iwona Rynkiewicz // Krąg. – 1997, nr 32,
s. 1, 4
556. WOJEWÓDZKA Halina: Wielka woda : powódź w Nowej Soli i okolicach - 1997 [Dokument
elektroniczny] / teksty: Halina Wojewódzka ; red. Krystyna Bakalarz. – Nowa Sól : Muzeum Miejskie, 2005.
– 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm
557. WRÓBEL Irena: Uwarunkowania lokalne i fizjograficzne powodzi w Nowej Soli / I. Wróbel, Ireneusz Wróbel. – Mapa, pl., rys. – Bibliogr. // Zesz.
Nauk., Inż. Środ. / Uniw. Zielonogórs. – Nr 12 (2004),
s. 399-407
558. ŹREBIEC Piotr: Za falą. – Il. // Tyg. Solidarność. – 1997, nr 30, s. l
M.in. powódź w Nowej Soli.
Zagrożenie powodziowe na Odrze w okolicach Nowej Soli.
LUDNOŚĆ
POWÓDŹ W 1997 ROKU
DOMINICZAK H.: Osadnictwo i stosunki ludnościowe w rejonie nowosolskim w l. 1945-1975 = poz.88
547. DUBICKI Alfred: Analiza skuteczności wałów
przeciwpowodziowych / A. Dubicki, Jacek Gierczak //
W: Dorzecze Odry : monografia powodzi, lipiec 1997 /
pod red. A. Dubickiego, Henryka Słoty, Jana Zielińskiego. – Warszawa, 1999. – S. 152-153 : Województwo
zielonogórskie : lokalizacja wyrwy [Bytom Odrzański]
559. SZCZYCIŃSKA Małgorzata: Coraz mniej nowosolan. – Il. / ms // Krąg. – 2002, nr 2, s. 5
548. FRĄCKOWIAK Krzysztof: Przyborów był
wyspą / wypow. K. Frąckowiaka oraz Tadeusza Mazura wysłuchał i zanotował Edward Gurban // Gaz.
Nowosol. – 2004, nr 31, s. 8
560. SIATECKI Alfred: Christos woskres w Lipin a c h [gm. Nowa Sól]. – Il. // Nadodrze. – 1985, nr 7,
s. 3-4. Polem. Raniuszek Zbigniew, nr 9, s. 9
549. GĄCARZEWICZ Małgorzata: Akcja „Powódź” trwa / M.G. – Il. // Krąg. – 1997, nr 31, s. 4
561. MATELSKI Dariusz: Niemcy w Polsce w XX
wieku. – Warszawa, 1999. – S. 294 : N o w a S ó l
Ludność miast i gmin pow. nowosolskiego w 2000 r.
Łemkowie.
56
ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE
562. SUDA Antonina: Nowosolscy Romowie //
Krąg. – 1994, nr 32 s. 10. KALINOWSKI Józef: Nowa
Sól jest przyjazna : region lubuski jest dobrze postrzegany przez narodowość cygańską / z wójtem Romów
Józefem Kalinowskim rozm. Iwona Rynkiewicz-Męcińska. – Il. // Tamże. – 2002, nr 16, s. 6
563. OKOLICZNOŚCIOWY spis mieszkańców wsi
Sz yba : wydany z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku
2000. – Szyba-Nowe Miasteczko : Rada Sołecka wsi
Szyba, 2000. – [4] s. : il. ; 22 cm
III. HISTORIA
OPRACOWANIA I ZAGADNIENIA
OGÓLNE
karte des Kreises Freystadt in Schlesien. – Glogau : C.
Flemming, [1906]. – 43, [1] s. ; 18 cm
564. LOEWE Viktor: Bibliographie der schlesischen Geschichte. – Breslau, 1927. – (Schlesische Bibliographie ; Bd. 3). – S. 431-432 : Kreis Freystadt
570. GUDE Heinrich Ludwig: Staat von Schlesien.
– [Halle, ok. 1708]. – S. 812 : Freystadtisches Weichbild
*
565. DZIEJE ziem powiatu nowosolskiego : wybór
źródeł i materiałów [Dokument elektroniczny] / wybór tekstów i oprac. Tomasz Andrzejewski. – Nowa
Sól : Muzeum Miejskie, 2000. – 1 dysk optyczny (CD
-ROM) ; 12 cm
Rec. Burda Bogumiła // Rocz. Lubus. – T. 27, cz. 1(2001),
s. 204-206
566. INFORMATOR o zasobie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze / red. nacz. Zbigniew Bujkiewicz, Wojciech Strzyżewski ; Uniwersytet Zielonogórski, Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. – Zielona
Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003. – 414 s. : 24 cm. – ISBN 83-89321-55-6
Uwzględnia liczne źródła historyczne dot. pow. nowosolskiego.
**
ANDRZEJEWSKI T.: Dzieje regionu w nauczaniu historii : propozycje treści programowych dla szkół
z terenu pow. nowosolskiego = poz. 2578
567. JACHIMOWICZ Wojciech: Komu historię,
komu? // Krąg. – 2003, nr 15, s. 18. – Polem. Andrzejewski Tomasz: Historię temu, który chce ją poznać //
Tamże, nr 16, s. 14
Dyskusja dot. oceny dorobku historiografii regionalnej,
m.in. nowosolskiej.
***
568. BÜSCHING Anton Friedrich: Neue Erdbeschreibung. Tl. 4: Das Herzogtum Schlesien nebst der
Graftschaft Glatz. – Hamburg, 1760. – S. 759-760 : Der
freystädtische Kreis
569. FISCHER G.: Heimatkunde des Kreises Freystadt in Schlesien : Beilage zur Flemmingsschen Schul-
571. HEIMATBUCH des Kreises Freystadt Ndr.
Schl. / hrsg. von Adolf Schiller. – Aufl. 2. – Beuthen
Bez. Liegnitz : A. Kern, 1925. – 472 s., [29] k. tabl. :
il., mapa, rys. ; 18 cm. – Bibliogr.
Z treści: Aus der Geschichte des Kreises Freystadt / Schiller
[ i in.]. Die Städte der Heimat / Wehner. Die Industrie des Kreises Freystadt. Quellenkunde. Ortskunde
572. HELLER Oswald: Der Freystädter Kreis, mit
besonderer Berücksichtigung des Fürstenthums Carolath-Beuthen in geographisch-statistischer und geschichtlicher Beziehung, für Schulen und Freunde der
Heimatkunde. – Freistadt : M. Sauermann, 1844. – [9],
92, [20] s. ; 22 cm
Uwzględnia dzieje miast i wsi.
573. Der KREIS Freystadt : ein niederschlesisches
Heimatbuch / gestaltet von H[ildegard] Rutkowski und
H[ermann] O[tto] Thiel ; hrsg. von Heimatbund Kreis
Freystadt Niederschlesien. – Schreinfeld : K.W. Goldammer, 1969. – 256 s., [2] k. tabl. : il., mapy
LUCAE F.: Schlesien curiosae Denkwürdigkeiten.
– Freistädtisches Weichbild = poz. 980
574. PRIKOWSKI Hans: Auf heimatlichen Strassen
und Wegen // Neus. Nachr. – Nr. 8-23, 25-30,32-33, 35,
38, 40, 46-51 (1959-1967)
Szkice z dziejów regionu do II wojny światowej.
575. PRIKOWSKI Johannes: Die heimatliche Baumeister und ihre Zeit // Neus. Nachr. – Nr. 77, 79, 82,
91-94, 96-99, 102, 106, 189-190 (1971-1997)
Szkice z dziejów regionu uwzględniające rozwój miast i ich
infrastruktury, szczególnie Nowej Soli.
RYS dziejów Ziemi Nowosolskiej = poz. 65
576. SCHWARTZ Aleksander: Zmiany krajobrazu
Krainy Zielonogórskiej na tle rozwoju osadnictwa od XI
do XX wieku. – Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1966. –
58
HISTORIA
73, [2] s. : mapy, rys. – 21 cm. – (Biblioteka Lubuska /
Lubuskie Towarzystwo Naukowe ; z. 9). – Bibliogr.
Dot. części zachodniej pow. nowosolskiego.
577. Das WAR der Kreis Freystadt : Geschichtliches und Erlebtes : die Städte Freystadt, Naumburg am
Bober, Neusalz an der Oder, Neustädtel und 74 Landgemeinden des Kreises Freystadt in Niederschlesien :
aus Dokumenten geschichtlichen Veröfentlichungen
und Berichten von Zeitzeugen / hsrg. Heimabund Kreis
Freystadt/Niederschlesien ; zsgest. Von Friedrich Ekkert. – Rinteln : HDR Gartenbild Heusmann, 2003. –
360 s. : il. ; 24 cm
NAUKI POMOCNICZE HISTORII
GENEALOGIA
Piastowie dolnośląscy
wykazujący związki z regionem
Henryk VIII Młodszy Wróbel
FUDALEJ A.: Pieczęcie księstw głogowskiego i żagańskiego. – Henryk VIII Wróbel, książę Kożuchowa,
Zielonej Góry i Szprotawy = poz. 643
578. JASIŃSKI Kazimierz: Rodowód Piastów śląskich. T. 2. – Wrocław, 1975. – S. 127-128 : Henryk (VIII)
Młodszy Wróbel
Pan na Kożuchowie i Zielonej Górze; żona Katarzyna po
śmierci męża (1397) sprawowała władzę w obu miastach, zmarła w Kożuchowie (1420).
579. SPERKA Jerzy: Henryk VIII Młodszy Wróbel
[1357/1363-14 III 1397] / J.S. // W: Piastowie : leksykon
biograficzny. – Kraków, 1999. – S. 645-646
Henryk IX Starszy
583 SPERKA Jerzy: Henryk IX Starszy / J.S. // W:
Piastowie : leksykon biograficzny. – Kraków, 1999. –
S. 649-651
Henryk X Młodszy Rumpold
584. JASIŃSKI Kazimierz: Rodowód Piastów śląskich. T. 2. – Wrocław, 1975. – S. 135-137 : Henryk (X)
Młodszy Rumpold
W l. 1412/1413-1423 współrządził z Henrykiem IX Starszym Kożuchowem i Zieloną Górą oraz połową księstwa głogowskiego.
585. SPERKA Jerzy: Henryk X Młodszy (Rumpold) [1388/1396-18 I 1423] / J.S. // W: Piastowie : leksykon biograficzny. – Kraków. – s. 651
Henryk XI, książę głogowski
586. HENRYK XI // W: Encyklopedia Ziemi Głogowskiej. Z. 29. – Głogów, 1955. – S.[7-8] : mapa. – Bibliogr.
Książę głogowski, zmarły w Kożuchowie w 1476 r.
587. JASIŃSKI Kazimierz: Rodowód Piastów śląskich. T. 2. – Wrocław, 1975. – S. 156-158 : Henryk
(XI) głogowski
588. PIERADZKA Krystyna: Henryk XI, książę
głogowsko-krośnieński, ostatni Piast z linii książąt
głogowskich // W: Polski słownik biograficzny. T. 9. –
Wrocław, 1960/1961. – S. 415. – Bibliogr.
589. WAŚKO Anna: Henryk XI [1429/1435-22 II
1476] / AW // W: Piastowie : leksykon biograficzny. –
Kraków, 1999. – S. 661
Katarzyna, żona Henryka VIII Wróbla
JASIŃSKI K.: Rodowód Piastów śląskich = poz.
578
580. BONIECKI Michał: Książęta śląscy z domu
Piastów. Cz. 2. – Warszawa, 1875. – S. 290-295 : Książęta z domu głogowskiego : [Henryk IX, senior, książę kożuchowski i jego syn Henryk X]
Katarzyna, córka Henryka IX
FUDALEJ A.: Pieczęcie księstw głogowskiego
i żagańskiego. – Henryk IX książę Kożuchowa i Głogowa = poz. 643
Najmłodsza córka Henryka IX Starszego, do 1476 r. rezydowała w Kożuchowie.
581. JASIŃSKI Kazimierz: Rodowód Piastów Śląskich. T. 2. – Wrocław, 1975. – S. 132-135 : Henryk
(IX) Starszy
582. PIERADZKA Krystyna: Henryk IX (starszy),
(ok. 1388-1467), książę głogowski, krośnieński, kożuchowski i lubiński // W.: Polski słownik biograficzny.
T. 9. – Wrocław, 1960/1961. – S. 415. – Bibliogr.
590. WAŚKO Anna: Katarzyna [1440-1450-14 XI
1497] / A.W. // W: Piastowie : leksykon biograficzny. –
Kraków, 1999. – S. 662-663
Szlachta śląska
wykazująca związki z regionem
Arnold
591. SĘKOWSKI Roman: Herbarz szlachty śląskiej. T. 1. – Katowice, 2002. – S. 87 : il. : Arnold.
Beniamin Arnold, baron pruski, w 1741 r. właściciel Radwanowa, gm. Kożuchów i Buczkowa, gm. Nowa Sól.
NAUKI POMOCNICZE HISTORII
Bethusy-Huc
592. SĘKOWSKI Roman: Herbarz szlachty śląskiej.
T. 1. – Katowice, 2002. – S. 170-171 : il. : Bethusy-Huc
W 2 poł. XVIII w. Ernest Filip i Elżbieta von Huc von Bethusy właścicielami Konotopu, gm. Kolsko.
Birkhan
593. SĘKOWSKI Roman: Herbarz szlachty śląskiej.
T. 1. – Katowice, 2002. – S. 203 : Birkhan (Birckhan)
Właściciele Konotopu, gm. Kolsko.
Dyhren
594. SĘKOWSKI Roman: Herbarz szlachty śląskiej.
T. 2. – Katowice, 2003. – S. 101-102 : Dyrhen (Der, Dier,
Dyhren). – Dom Studzieniec (Streidelsdorf) [gm. Kożuchów]. – Dom Chełmek (Koelmchen) [gm. Nowa Sól]
59
– Linia baronowska ze Stypułowa (Herwigsdorf) [gm.
Kożuchów]
Kottwitz
602. SĘKOWSKI Roman: Herbarz szlachty śląskiej.
T. 4. – Katowice, 2005. – S. 74-77, 80-81 : il. : Kottwitz (Kotwiz, Kotwicz). – Linia baronowska z Konotopu (Kontopp) [gm. Kolsko]
Landskron
603. SĘKOWSKI Roman: Herbarz szlachty śląskiej.
T. 4. – Katowice, 2005. – S. 185-187, 189 : Landskron
(Landeskron, Landescron). – Dom Lasocin
Linder
Echstete
604. SĘKOWSKI Roman: Herbarz szlachty śląskiej.
T. 4. – Katowice, 2005. – S. 307 : Linder
595. JUREK Tomasz: Obce rycerstwo na Śląsku do
połowy XIV wieku. – Poznań, 1996. – S. 214 : Echstete
Pösna
Ród posiadający w XIII/XIV w. dobra w rejonie Kożuchowa (Drwalewice).
Forchtenau
W 1731 r. kierował urzędem solnym w Nowej Soli.
605. JUREK Tomasz: Obce rycerstwo na Śląsku do
połowy XIV wieku. Poznań, 1996. – S. 266 : Pösna
Ród posiadający dobra pod Kożuchowem.
596. SĘKOWSKI Roman: Herbarz szlachty śląskiej.
T. 2. – Katowice, 2003. – S.184-185 : il. : Forchtenau
Rechenbergowie
Wacław von Forchtenau (genannt Ramlaueffer) kanclerzem
dworu Fabiana von Schönaicha w Siedlisku (Carolath).
606. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Rechenbergowie.
– Il. // Nasze Miast. – 2002, nr 3, s. 5-6
Gladiss
607. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Rechenbergowie
w życiu społeczno-gospodarczym księstwa głogowskiego XVI-XVII wieku. – Zielona Góra, 2007. – S. 58-90 :
Rechenbergowie w księstwie głogowskim. – S. 77-78,
292 : Dom Borów Polski (Haus Windischborau). – S. 7879, 293 : Dom Otyń (Haus Wartenberg). – S. 79-80, 294295 : Dom Siedlisko (Haus Carolath). – S. 80-81, 296300 : Dom Borów Wielki – Sława (Haus Grossborau und
Schlawa)
597. SĘKOWSKI Roman: Herbarz szlachty śląskiej.
T. 1. – Katowice, 2002. – S. 361-362 : Gladiss (Gladis,
Gladys, Gładysz)
Zygfryd Gladis starostą (1627) Carolathu (Siedliska).
Glaubitz
598. SĘKOWSKI Roman: Herbarz szlachty śląskiej.
T. 2. – Katowice, 2003. – S. 366, 370-371 : Glaubitz :
grupa Czernica [Tschirne] – Bytom Odrzański
599. SĘKOWSKI Roman: Herbarz szlachty śląskiej.
T. 2. – Katowice, 2003. – S. 367, 373 : Dom Bonów
[gm. Bytom Odrzański], (Baunau), Dalków (Dalkau)
i Wierzbnice [gm. Bytom Odrzański]
Irico
600. SĘKOWSKI Roman: Herbarz szlachty śląskiej.
T. 3. – Katowice, 2003. – S. 219-220: Irico.
Franciszek Antoni von Irico w 1711 r. kierował urzędem cesarskim w Nowej Soli.
Knobelsdorf
601. SĘKOWSKI Roman: Herbarz szlachty śląskiej.
T. 3. – Katowice, 2003. – S. 389-390, 392 : il. : Knobelsdorf.
608. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Siedziby rycerskie
w księstwie głogowskim / T. Andrzejewski, Krzysztof
Motyl. – Nowa Sól, 2002. – S. 7-12 : il. : Rechenbergowie
609. HENELIUS Nicolaus: Silesiographia renovata.
Pars 2. – Wratislaviae, 1704. – S. 419-426 : Rechenberg
610. JUREK Tomasz: Obce rycerstwo na Śląsku do
połowy XIV wieku. – Poznań, 1996. – S. 272 : Rechenberg
611. KUCZER Jarosław: Baronowie von Rechenberg. – Il. // Pro Libris. – 2007, nr 3, s. 74-80 : il.
612. RECHENBERG // W: Grosses vollständiges
Universal-Lexicon aller Wissenschaften und Künste.
Bd. 30. – Leipzig : J.H. Zedler, 1741. – Szp. 1284-1299
60
HISTORIA
613. RECHENBER // Vierteljahrschrift für Heraldik, Sphragistik und Genealogie. – Jg. 14 (1886),
s. 490-497
614. RECHENBERG Hans Heinrich Benno von:
Beiträge zu einer Geschichte der Familie Rechenberg :
unter Mitbenutzung einiger die keltische Sprache behandelder Schriften sowie vieler, aus früheren Jahrhunderten, im Königlich-Sächsischen Haupstaats-Archiv aufbewahrter Akten. – Dresden: Selbstverl., 1903.
– XI, 88 s. ; 23 cm
615. RECHENBERG W.: Die Familien Rechenberg
in Schlesien bis zum sechzehnten Jahrhundert. – Trier,
2003. – (Rechenberger Hefte ; H. 8)
623. KLOPSCH Christian David: Geschichte des
Geschlechts von Schönaich. H. 1: Die Geschichte der
Stadt Beuthen und der dazu gehörigen Castellanei bis
1591. H. 2: Die Vorzeit und die aus gestorbenen Linien
desselben. H. 3: Die noch lebende karolath-beuthenische Linie. Bd 4: Das Leben Johannes Unglücklichen
und Sebastians. – Glogau, 1847-1856. – 4 z. (97 + 172
+ 211 + 211 s.) + Stammtafel der ersten beiden Glieder
der noch lebenden karolath-beutnischen Linie. – 1853.
– [6] s., 18 tabl.
624. LUCAE Friedrich: Schlesien curiosae Denkwuerdigkeiten. Tl. 4. – Franckfurt am Mayn, 1689. –
S. 1029-1035 : Die Freyherren von Schöneiche
616. RICHTER J.: Geschichte von Rechenberg. –
Bienemüle-Holzau, 1790
625. SCHÖNAICH // W: Grosses vollständiges
Universal-Lexicon aller Wissenschaften und Künste.
Bd. 35. – Leipzig : J.H. Zedler, 1743. – Szp. 631-641
617. SINAPIUS Johannes: Schlesische Curiositäten
erste Vorstellung, darinnen die ausehnlichen Geschlechter des schlesischen Adels, mit Erzehlung des Ursprungs, der Wappen, Genealogien, der qualificirtesten
Cavaliere, der Stamm-Häuser und Güter beschreiben.
– Leipzig, 1720. – S. 111-121 : Grafen und Freyherren
von Rechenberg
626. SINAPIUS Johannes: Schlesische Curiositäten
erste Vorstellung, darinnen die ansehnlichen Gechlechter des schlesischen Adels, mit Erzehlung des Ursprungs, der Wappen, Genealogien, der qualificirtesten
Cavaliere, der Stamm-Häuser und Güter beschrieben /
von Johanne Sinapio. – Leipzig, 1720. – S. 148-154 :
Die Grafen von Schönaich
618. SINAPIUS Johannes: Des schlesisches Adels
ander Theil oder Fortsetzung Schlesischer Curiositäten
[...]. – Leipzig, 1728. – S. 186-187 : Die Graphen und
Freyherren von Rechenberg
627. SINAPIUS Johannes: Des schlesisches Adels
ander Theil oder Fortsetzung Schlesischer Curiositäten
[...]. – Leipzig, 1728. – S. 216 : Die Grafen von Schönaich
Schönaich Fabian
Rechenberg Jan
619. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Rycerz Jagiellonów.
– Portr. // Krąg. – 2000, nr 31, s. 9
Jan Rechenberg (1480-1537), właściciel Kożuchowa
620. BECKER B.: Ritter Hans von Rechenberg (14651537) //Anzeiger für Neustädtel und Umgebung. – 1915,
Nr. 21-24
621. STRZYŻEWSKI Wojciech: Jan Rechenberg
(ok. 1480-1537) : szlachcic, wojskowy w służbie Jagiellonów, prekursor luteranizmu w księstwie głogowskim //
W: Ludzie Środkowego Nadodrza : praca zbiorowa /
pod red. Kazimierza Bartkiewicza. – Zielona Góra,
1998. – S. 165-167. – Bibliogr.
628. JAWORSKI Tomasz: Fabian Schönaich (15081591) : posiadacz ziemski, wojskowy, członek Rady
Wojennej w Wiedniu // W: Ludzie Środkowego Nadodrza : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Bartkiewicza. – Zielona Góra, 1998. – S. 185-186. – Bibliogr.
Nabywca (od Rechenbergów) Bytomia Odrz. i Siedliska.
629. MAJCHRZAK Jerzy Piotr: Na peryferiach historii. – Żagań, 2005. – S. 99-102 : portr. : Paź króla Zygmunta
630. WUTKE Konrad: Schönaich Fabian // W: Allgemeine deutsche Biographie. Bd. 32. – Leipzig, 1891.
– S. 249-253. – Bibliogr.
Schönaich Fryderyk Jan Karol
Schönaichowie
622. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Siedziby rycerskie
w księstwie głogowskim / T. Andrzejewski, Krzysztof
Motyl. – Nowa Sól, 2002. – S. 13-17 : il., portr. : Schönaichowie
BARTH W.: Die Familie von Schönaich und die Reformation = poz. 1232
631. GRUNDMANN Guenter: Der Erbprinz Friedrich
Johann Carl zu Carolath-Beuthen, ein General des alten
Fritz // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1931, s. 47-48
632. GRUNDMANN Günther: Die polnische Ambassade des Fürsten Friedrich Johann Carl zu CarolathBeuthen im Jahre 1764 // Neus. Nachr. – Nr. 188
(1997), s. 379-381
NAUKI POMOCNICZE HISTORII
61
Schönaich Jan Jerzy
HERALDYKA I SFRAGISTYKA
633. HENELIUS Nicolaus: Silesographia renovata.
P. 1. – Wratislaviae, 1704. – s. 205-206 : Käyserliches
Rescript de dato Wien 19 Nowembris 1697 […] dass
Herr Baron von Schönaich zum freyen Stands-Herrn
in Schlesien erhöhet und dessen Herrschaften Carolath
und Beuthen an der Oder zu einer freyen Stands Herrschaft gemacht worden sey
642. FUDALEJ Aleksander: Herby miast województwa zielonogórskiego. – Nowa Sól, 1974. – S. 1416 : il. : Bytom Odrzański. – S. 41-44 : il. : Kożuchów.
– S. 57-58 : il. : Nowa Sól. – S. 59-60 : il. : Nowe Miasteczko. – S. 65 : il. : Otyń
Schönaich Jan Karol
643. FUDALEJ Aleksander: Pieczęcie księstw głogowskiego i żagańskiego. – Nowa Sól, 1973. – S. 36 :
il. : Bytom Odrzański. – S. 65-66 : il. : Kożuchów
634. BARTH Wilhelm: Hans Carl Fürst CarolathBeuthen, Reichsgraf von Schönaich etc. : ein Beitrag zur
Geschichte des Fürstenhauses Carolath aus Grund der
fürstlich Carolather Archivacten. – Beuthen : A. Hellmich, 1883. – 128 s. ; 23 cm
635. WUTKE Konrad: Schönaich Hans Karl, Fürst
zu Carolath-Beuthen // W: Allgemeine deutche Biographie. Bd 32. – Leipzig, 1891. – S. 254-255. – Bibliogr.
Schönaich Jerzy
636. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Renesansowy budowniczy. – (Z dziejów regionu). – Il. // Krąg. – 1999,
nr 52, s. 27
637. JAWORSKI Tomasz: Jerzy Schönaich (15571619) : kanclerz cesarzy niemieckich, fundator akademickiego gimnazjum w Bytomiu Odrzańskim / T. Jaworski, Wojciech Strzyżewski // W: Ludzie Środkowego Nadodrza : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza
Bartkiewicza. – Zielona Góra, 1998. – S. 187-189. – Bibliogr.
Schönaich Jerzy Henryk August
638. MAJCHRZAK Jerzy Piotr: Absolwenci spod
znaku „primus omnibus” Sulechowskiego Królewskiego Pedagogium // Biul. Inf. PWSZ Sulechów. – Nr 7
(2006), s. 8
644. PLEWAKO Andrzej: Herbarz miast polskich /
A. Plewako, Józef Wanag. – Warszawa, 1994. – S. 23 :
il. : Bytom Odrzański. – S. 94 : il. : Kożuchów. – S. 140 :
il. : Nowa Sól. Nowe Miasteczko
645. SAURMA Hugo: Wappenbuch der schlesischen
Städte und Städtel / hrsg. von Hugo Saurma. – Berlin,
1870. – S. 16-17 : il. : Beuthen a. O. [Bytom Odrzański]. – S. 141-142 : il. : Kontopp [Konotop]. – S. 56-58 :
il. Freistadt [Kożuchów]. – S. 220-221 : il. Neusalz
[Nowa Sól]. – S. 223-225 : il. : Neustädtel [Nowe Miasteczko]
SĘKOWSKI R.: Herbarz szlachy sląskiej. – Szlachta wykazująca związki z regionem = poz. 591-594,
596-604
646. STRZYŻEWSKI Wojciech: Geneza i symbolika herbów miejskich Środkowego Nadodrza. – Zielona Góra, 1993. – S. [111, 113] ,116-117, 119-120 : il. :
Wizerunki herbów : Bytom Odrzański, Konotop, Kożuchów, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Otyń
647. STRZYŻEWSKI Wojciech: Herby miejscowości woj. zielonogórskiego. – Zielona Góra, 1989. – S. 1415 : il. : Bytom Odrzański. – S. 30-31 : il. : Konotop. –
S. 34-35 : il. : Kożuchów. – S. 48-49 : il. : Nowa Sól.
– S. 50-51 : il. : Nowe Miasteczko. – S. 54-55 : il. : Otyń
Schönaich Karol Fryderyk
639. POTEN B.: Schönaich Karl Friedrich // W: Allgemeine deutsche Biographie. Bd. 32. – Leipzig, 1891.
– S. 256
Unruh
640. JUREK Tomasz: Obce rycerstwo na Śląsku do
połowy XIV wieku. – Poznań, 1996. – S. 329-330 : Unruh
FUDALEJ A.: Herby miast województwa zielonogórskiego. – B y t o m O d r z a ń s k i = poz. 642
648. LENCZOWSKI Franciszek: Zwierzęta w herbach miast polskich. – Bytom Odrzański . – Il. //
Wszechświat. – 1968, z. 7/8, s. 171:
Ród posiadający w XIV w. dobra pod Kożuchowem.
Wirsing
641. JUREK Tomasz: Obce rycerstwo na Śląsku do
połowy XIV wieku. – Poznań, 1996. – S. 306 : Wirsing
Ród posiadający w XIV w. dobra w rejonie Kożuchowa
(Nowe Miasteczko, Popęszyce).
MARCISZ B.: Cechowe pieczęcie i tłoki pieczętne. – Tłok i pieczęć cechu powroźników z Bytomia n.
Odrą = poz. 653
PLEWAKO A.: Herbarz miast polskich. – Bytom
Odrz. = poz. 644
62
HISTORIA
SAURMA H.: Wappenbuch der schlesischen Städte
und Städtel. – Beuthen an der Oder = poz. 645
STRZYŻEWSKI W.: Geneza i symbolika herbów
miejskich Środkowego Nadodrza. – Kożuchów = poz.
646
STRZYŻEWSKI W.: Geneza i symbolika herbów
miejskich Środkowego Nadodrza. – Bytom Odrz. =
poz. 646
STRZYŻEWSKI W.: Herby miejscowości woj. zielonogórskiego. – Kożuchów = poz. 647
STRZYŻEWSKI W.: Herby miejscowości woj. zielonogórskiego. – Bytom Odrz. = poz. 647
STRZYŻEWSKI W.: Pieczęcie i herby Kożuchowa = poz. 979
649. STRZYŻEWSKI Wojciech: Pieczęcie i herb
Bytomia Odrzańskiego // W: Bytom Odrzański : zarys
dziejów / pod red. W. Strzyżewskiego. – Bytom Odrzański, 2000. – S. 161-170 : il.
FUDALEJ A.: Herby miast woj. zielonogórskiego.
– N o w a S ó l = poz. 642
SAURMA H.: Wappenbuch der schlesischen Städte
und Städtel. – Kontopp [K o n o t o p] = poz. 645
STRZYŻEWSKI W.: Geneza i symbolika herbów
miejskich Środkowego Nadodrza. – Konotop = poz.
646
STRZYŻEWSKI W.: Herby miejscowości woj. zielonogórskiego. – Konotop = poz 647
650. STRZYŻEWSKI W.: O herbach byłych miast
w województwie zielonogórskim. – Konotop. – Il. //
Wędrujemy. – Nr 10/11 (1998), s. 10-11
FUDALEJ A.: Herby miast woj. zielonogórskiego.
– K o ż u c h ó w = poz. 642
FUDALEJ A.: Pieczęcie księstw głogowskiego i żagańskiego. – Henryk VIII Wróbel, książę Kożuchowa,
Zielonej Góry i Szprotawy = poz. 643
FUDALEJ A.: Pieczęcie księstw głogowskiego i żagańskiego. – Henryk IX, senior, książę Kożuchowa
i Głogowa = poz. 643
FUDALEJ A.: Pieczęcie księstw głogowskiego i żagańskiego. – Kożuchów = poz. 643
651. KNÖTEL Paul: Schlesiche Städte – Bildnisse
auf Siegeln. – [Siegel von Freistadt von 1310] // Z. Ver.
f.Gesch.Schl. – Bd. 56 (1922), s. 109-110
652. JABŁOŃSKI Edward: Powiat z herbem? /
(EJ). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 8, s. 3
Projekt herbu pow. nowosolskiego.
653. MARCISZ Beata: Cechowe pieczęcie i tłoki
pieczętne // W: Zabytki cechów śląskich / red. nauk.
Małgorzata Korżel-Kraśna. – Wrocław, 2002. –[ Pieczęcie cechów z Nowej Soli: bednarzy (poz. 12), krawców
(poz. 155), młynarzy (poz. 201), rzemiosł budowlanych
(poz. 219), piekarzy (poz. 260), rzeźników (poz. 330),
stolarzy (poz. 353), szewców (poz. 392), stelmachów,
rusznikarzy, ślusarzy, siodlarzy, kowali i gwoździarzy
(poz. 468)]. – Pieczęć prywatna sukiennika z Nowej
Soli (poz. 369). – Tłok i pieczęć cechu krawców z Kożuchowa (poz. 151). – Tłok i pieczęć cechu powróźników z Bytomia n. Odrą (poz. 300)
654. MYSŁEK Tadeusz: Herb – historia miasta Nowej Soli. – Il. // Wędrujemy. – Nr 21 (1997), s. 44-45
PLEWAKO A.: Herbarz miast polskich. – Nowa Sól
= poz. 644
SAS R.: Muzeum i herb Nowej Soli = poz. 2410
SAURMA H.: Wappenbuch der schlesischen Städte
und Städtel. – Neusalz = poz. 645
655. SCHÖNTHÜR Rudolf: Das Neusalzer Stadtwappen einst und jetzt. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 111
(1978), s. 121-124
STRZYŻEWSKI W.: Geneza i symbolika herbów
miejskich Środkowego Nadodrza. – Nowa Sól = poz. 646
MARCISZ B.: Cechowe pieczęcie i tłoki pieczętne. – Tłok i pieczęć cechu krawców z Kożuchowa =
poz. 653
STRZYŻEWSKI W.: Herby miejscowości woj. zielonogórskiego. – Nowa Sól = poz. 647
PLEWAKO A.: Herbarz miast polskich. – Kożuchów. = poz. 644
FUDALEJ A.: Herby miast woj. zielonogórskiego.
– N o w e M i a s t e c z k o = poz. 642
SAURMA H.: Wappenbuch der schlesischen Städte
und Städtel. – Freistadt = poz. 645
PLEWAKO A.: Herbarz miast polskich. – Nowe
Miasteczko = poz. 644
NAUKI POMOCNICZE HISTORII
SAURMA H.: Wappenbuch der schlesischen Städte
und Städtel. – Neustädtel = poz. 645
STRZYŻEWSKI W.: Geneza i symbolika herbów
miejskich Środkowego Nadodrza. – Nowe Miasteczko
= poz. 646
STRZYŻEWSKI W.: Herby miejscowości woj. zielonogórskiego. – Nowe Miasteczko = poz. 647
FUDALEJ A.: Herby miast woj. zielonogórskiego.
– O t y ń = poz. 642
STRZYŻEWSKI W.: Geneza i symbolika herbów
miejskich Środkowego Nadodrza. – Otyń = poz. 646
STRZYŻEWSKI W.: Herby miejscowości woj. zielonogórskiego. – Otyń = poz. 647
656. STRZYŻEWSKI Wojciech: Pieczęcie administracji w księstwie Sie d l i s ko -Bytom w XVIII wieku.
– Il. – Zsfg. // Stud. Lubus. – [T.] 3 (2007), s. 183-188
EPIGRAFIKA
657. GÓRSKI Adam: Lapidaria lubuskie jako forma dokumentacji dziejów regionu // Rocz. Lubus. –
T. 31, cz. 1 (2005), s. 245-249
63
– 222, [2] s., [6] s. tabl. : il. ; 31 cm. – Tekst równol.
pol. i niem. – Bibliogr. ISBN 83-86957-39-5
Z treści: Losy Kożuchowa w pierwszej połowie XVII wieku na tle przemian politycznych księstwa głogowskiego / Adam
Perłakowski.
Rec. Brylla Wolfgang Jan: Cenne nagrobki. – Il. // Gaz.
Zach. Ziel. Góra. – 2000, nr 149, s. 4. Czechowicz Bogusław //
Śl. Kwart. Hist. Sobótka. – 2001, nr 3, s. 444-446. Kowalski Stanisław // Rocz. Lubus. – T. 26, cz. 2 (2000), s. 220-222
661. PONIKWIA Karina: Historycy UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego] w lapidarium [w Kożuchowie]. –
Il. // Krąg. – 1998, nr 35, s. 11
NUMIZMATYKA
662. KORNILUK Izabela: Motywy na pieniądzach
zastępczych rejencji legnickiej. – Zielona Góra : Muzeum Ziemi Lubuskiej. 2005. – 40 s. : il. ; 24 cm. –
ISBN 83-88426-36-2
Uwzględnia notgeldy z Bytomia Odrzańskiego, Kożuchowa, Nowej Soli i Nowego Miasteczka.
663. MĘCLEWSKA Marta: Skarby monet z lat
1500-1649 na obszarze PRL : inwentarz / M. Męclewska, Andrzej Mikołajczyk. – Warszawa, 1983. – S. 131 :
Bytom Odrzański. – S. 186 : Gołaszyn, gm. Nowe Miasteczko. – S. 73 : Kożuchów. – S. 115 : Nowa Sól. –
S. 659 : Nowe Miasteczko
Badania epigraficzne lapidariów w B y t o m i u O d r z ., Kożuchowie i Wschowie.
658. OWCZAREK Monika: Historia zaklęta w kamieniu. – // Krąg. – 2005, nr 28, s. 11
Inskrypcje nagrobne w bytomskim lapidarium przedmiotem badań studentów zielonogórskich.
659. SANOCKA Krystyna: Symbolika chrześcijańska jako element badań epigraficznych na przykładzie
siedemnasto i osiemnastowiecznych płyt nagrobnych
w lapidarium w Bytomiu Odrzańskim // Stud. Epigr.
– T. 2 (2006), s. 65-72
GÓRSKI A.: Lapidaria lubuskie jako forma dokumentacji dziejów regionu. – Badania epigraficzne lapidariów w Bytomiu Odrz., K o ż u c h ow i e i Wschowie = poz. 657
664. FUDALEJ Aleksander: Skarb monet z B y t o m i a O d r z a ń s k i e g o / A. Fudalej, K. Szuda. – Il. –
Sum. // Wiad. Numizm. – 1990, z. 1/2, s. 50-53. PRZYPIS do XVII-wiecznego skarbu z Bytomia nad Odrą.
– Sum. // Tamże, s. 54-58
KORNILUK Izabela: Motywy na pieniądzach zastępczych rejencji legnickiej. – Bytom Odrz. = poz. 662
MĘCLEWSKA M.: Skarby monet z lat 1500-1649
na obszarze PRL. – Bytom Odrz. = poz. 663
665. OPOZDA Teofila: Skarb monet z Bytomia
Odrzańskiego. – Sum. // Wiad. Numizm. – 1979, z. 4,
s. 228-239
Monety z lat 1592-1645.
660. NIEMIECKIE inskrypcje w Polsce : Dolny
Śląsk = Deutsche Inschriften in Polen : Niederschlesien. T. 1: Kożuchów (Freystadt) : epitafia z muzeum
i kaplic starego cmentarza ewangelickiego = Die Epitaphe aus dem alten evangelischen Friedhof – die Mauer
und Grufthäuser / oprac. Wojciech Krawczuk ; wstępy
W. Krawczuk, Adam Perłakowski, Aleksander Strojny.
– Kożuchów : Zamek ; Kraków : Oficyna Cracovia, 1999.
MĘCLEWSKA M.: Skarby monet z lat 1500-1649
na obszarze PRL. – G o ł a s z y n , gm. Nowe Miasteczko
= poz. 663
KORNILUK I.: Motywy na pieniądzach zastępczych rejencji legnickiej. – K o ż u c h ów = poz. 662
64
HISTORIA
MĘCLEWSKA M.: Skarby monet z lat 1500-1649
na obszarze PRL. – Kożuchów = poz. 663
666. FRIEDENSBURG Ferdinand: Neue schlesische Münzfunde. – Der Fund von Neusalz [N o w a
S ól] // Altschlesien. – Bd. 2, nr 1 (1927), s. 52
667. KNÖTEL A.: Münzenfund // Schl. Prov.-Bl.
NF. Jg. 11 (1872), s. 81
Monety arabskie znalezione w Nowej Soli.
KORNILUK I.: Motywy na pieniądzach zastępczych rejencji legnickiej. – Nowa Sól = poz. 662
MĘCLEWSKA M.: Skarby monet z lat 1500-1649
na obszarze PRL. – Nowa Sól = poz. 663
668. SCHÖNTHÜR Rudolf: Neusalzer Notgeld //
Neus. Nachr. – Nr. 31 (1963), s. 393-396
669. SCHÖNTHÜR Rudolf: Über den münzfund
von Neusalz / R.Sch. // Neus. Nachr. – Nr. 85 (1972),
s. 257
KORNILUK I.: Motywy na pieniądzach zastępczych rejencji legnickiej. – N o w e M i a s t e c z k o =
poz. 662
MĘCLEWSKA M.: Skarby monet z lat 1500-1649
na obszarze PRL. – Nowe Miasteczko = poz. 663
670. ZAWIŚLAK Jacek: Biedny pieniądz. – Il. //
Nasze Miast. – 2003, nr 4, s. 5
Pieniądz zastępczy (notgeldy) w Nowym Miasteczku.
ARCHEOLOGIA
OPRACOWANIA OGÓLNE
671. BOEHLICH Ernst: Bibliographie der schlesischen Vor-und Frühgeschichte. – Breslau, 1929. –
(Schlesische Bibliographie. Bd. 2). – S. 206-211 : Kreis Freystadt
*
672. DEMIDZIUK Krzysztof: Archiwalia do archeologii dawnego obszaru Kreis Glogau. – Głogów,
2000. – S. 20,123-124 : Bielawy-Strzeszków, gm. Siedlisko. – S. 24 : Kierzno, gm. Siedlisko. – S. 25-31 :
Bytom Odrzański. – S. 52-53 : Wierzbnice, gm. Bytom
Odrz. – S. 57-58 : Bodzów-Sobolice, gm. Bytom Odrz.
– S. 82-83 : Bycz, gm. Bytom Odrz. – S. 90 : Borowiec,
gm. Siedlisko. – S. 109 : Kropiwnik, gm. Bytom Odrz.
– S. 125-126 : Drogomil, gm. Bytom Odrz. – S. 139 :
Różanówka-Piękne Kąty, gm. Siedlisko. – S. 143-144 :
Bonów, gm. Bytom Odrz. – S. 152 : Tarnów (Jodłów),
gm. Nowa Sól. – S. 159-160 : Małoszowice, gm. Bytom Odrz. – s. 160-161 : Królikowice, gm. Bytom Odrz.
**
673. BAGNIEWSKI Zbigniew: Niektóre zagadnienia osadnictwa mezolitycznego na terenie Polski południowo-zachodniej. – Region Środkowoodrzański
[z obozowiskami w Obniżeniu Nowosolskim]. – Il.,
mapy. – Sum. ; Niektóre problemy mezolitu Środkowego Nadodrza. – Il., mapy, pl. – Sum. // Stud. Archeol.
– [T.] 15 (1987), s. 20-31 ; [T.] 20 (1991), s. 3-21
Uwzględnia stanowiska z rejonu Nowej Soli.
DEHMEL R.: Aus dem Neusalzer Heimatmuseum.
1. Vorgeschichtliches Wirtschaftsgerät = poz. 2368
674. DEHMEL Robert: Aus der Urgeschichte unser
Heimat. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1934, s. 48-49, [2]
s. tabl.
DEHMEL R.: Vorgeschichtliche Gräber im Neusalzer Heimatmuseum = poz. 2369
675. DRESCHER R.: Über gegenwärtigen Stand
der Ermittelungen auf dem Gebite des schlesischen
Heidentum // Schl. Vorz. – Bd. 1, Nr. 4-5 (1866), s. 4-8,
24-42, Bd. 1, Nr.7-8 (1867), s. 72-81, 85-97 : il.
Przgląd badań przeprowadzonych m.in. w rejonie nowosolskim.
676. FOGEL Jerzy: Studia nad uzbrojeniem ludności kultury łużyckiej w dorzeczu Odry i Wisły : broń
zaczepna. – Poznań, 1979. – S. 149 : Stanowiska z grotami oszczepów typu V : Mirocin Dolny [gm. Kożuchów]. – S. 95, 149 : Stanowiska z grotami oszczepów
typu IX : Borowiec [gm. Siedlisko]. – S. 100, 150 : Stanowiska z grotami oszczepów typu XVC : Kolsko. –
S. 152 : Stanowiska z grotami oszczepów z brązu nieokreślonego typu : Nieciecz [gm. Nowe Miasteczko. –
S. 114, 147, 153 : Stanowiska z grotami strzał typu IAa :
Przyborów [gm. Nowa Sól], grób 147. – S. 154 :Stanowiska z grotami strzał typu IIA : Borowiec, [gm. Siedlisko], Koserz [część Nowej Soli]. – S. 115, 155 : Stanowiska z grotami strzał typu V : Solniki [gm. Kożuchów], Koserz
677. HELLMICH M.: Wehranlagen in den Kreisen
Grünberg und Freystadt // Grünb. Hauskal. – 1929,
s. 42-43
HILCZERÓWNA Z.: Rozwój terenów osadniczych
u schyłku starożytności i we wczesnym średniowieczu
w południowej części woj. zielonogórskiego. – Uwzględnia obszar pow. nowosolskiego = poz. 838
ARCHEOLOGIA
678. KOŁODZIEJSKI Adam: Próba nowego podziału chronologicznego okresu halsztackiego i lateńskiego w północnej części Dolnego Śląska na tle przemian
kulturowych. – Il. // Zielonogórs. Zesz. Muz. – T. 5
(1975), s. 5-42
Uwzględnia znaleziska z pow. nowosolskiego.
679. MARCINKIAN Andrzej: Stan badań nad kulturą łużycką epoki brązu w północnej części Dolnego Śląśka. – // Zielonogórs. Zesz. Muz. – T. 4 (1974),
s. 41-65
680. MARCINKIAN Andrzej: Uwagi o kulturze
łużyckiej w epoce brązu na pograniczu Śląska, Łużyc
i Ziemi Lubuskiej. – Aneks : informacje o materiałach
kultury łużyckiej z EB [epoki brązu] znajdujących się
w księgach inwentarzowych z lat 1925-1933 w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu // Archeol.
Środk. Nadodrza. – T. 5 (2007), s. 52 : Bobrowniki [gm.
Otyń]. – S. 52 : Gołaszyn [gm. Nowe Miasteczko]. –
S. 53 : Otyń, Przyborów [gm. Nowa Sól], Siedlisko,
Stany [gm. Nowa Sól]
681. MERTZ: Bodenständige Industrie im Kreise
Freystadt. – Il. // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1931,
s. 32, [2] s. tabl.
682. PETERSEN Ernst: Die alten Germanen im
Kreise Freystadt. – Il. // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst.
– 1930, s. 31-33, [3] s. tabl.
683. PETERSEN Ernst: Neue Ergebnisse über die
frühgermanische Kultur in Schlesien. – Il., mapy // Altschlesien. – Bd. 2, Nr. 2 (1929), s. 197-202
Uwzględnia stanowiska w rejonie Kożuchowa i Nowej Soli.
684. PRIKOWSKI Johannes: Die Nordgermanen
in unserer Heimat. – Bibliogr. // Neus. Nachr. – Nr. 82
(1972), s. 185-187 ; Nr. 183 (1997), s. 201-203
685. SARNOWSKA Wanda: Kultura unietycka na
Śląsku. Cz. 1-4. – Il., mapa, rys. – Sum. // Siles. Antiqua. – T. 3 (1961), s. 7-38 ; T. 4 (1962), s. 19-103 ; T. 5
(1963), s. 24-80, [1] k. tabl. ; T. 7 (1965), s. 77-147,
[1] k. tabl.
65
S. 86 : Gołaszyn [gm. Nowe Miasteczko]. – S. 91 : Lasocin [gm. Kożuchów]. – S. 107 : Nowe Miasteczko. –
S. 138 : Wierzbnice [gm. Bytom Odrzański]
WAŁY ŚLĄSKIE
688. KIERSNOWSKI Ryszard: Problematyka badawcza Wałów Śląskich. – Il. // Prz. Zach. – 1950, nr 1/2,
s. 72-76
689. KIERSNOWSKI Ryszard: Wały Śląskie ; Jeszcze o wałach śląskich. – Il., mapa // Prz. Zach. – 1951,
nr 1/2, s. 152-192, [2] s. tabl. ; 1952 nr 5/6, s. 430-431
690. KOŁODZIEJSKI Adam: „Wały Chrobrego” :
informator. – Zielona Góra : Muzeum Ziemi Lubuskiej ;
Towarzystwo Przyjaciół MZL, 1967. – 14, [2] s. : il.,
mapa : 16 cm
Z badań nad przeszłością Ziemi Lubuskiej.
691. KOŁODZIEJSKI Adam: Wały Śląskie : przyczynek do badań. – Il. // Z Otchł. Wieków. – 1962, z. 1,
s. 98-101
692. KOWALCZYK Elżbieta: Jeszcze raz o Wałach
Śląskich. – Il. // Mówią Wieki. – 1982, nr 5, s. 31-34
693. LINDNER: Die Dreigräber. – Il., mapa //
Grünb. Hauskal. – 1924, s. 19-23. GESCHWENDT
Fritz: Untersuchung der Dreigräben // Altschlesien. –
Bd. 4, H. 4 (1934), s. 255-259
694. MIŚKIEWICZ Benon: Obrona polskiej granicy zachodniej w okresie wczesnofeudalnym // W: Nadodrzańskie szkice historyczne. – Zielona Góra, 1960. –
S. 29-30 : Wały Śląskie
695. MIŚKIEWICZ Benon: Studia nad obroną polskiej granicy zachodniej w okresie wczesnofeudalnym.
– Poznań, 1961. – S. 79-92; pl. : Wały obronne
NIEDŹWIECKI R.: Północny odcinek Wałów Śląskich : stan badań = poz. 2988
Uwzględnia stanowiska z pow. nowosolskiego.
686. SÖHNEL Hermann: Die Burgwälle Schlesiens nach dem gegenwärtigen Stande der Forschung //
Schl. Vorz. – Bd. 6 (1894), s. 89-106
Uwzględnia grodziska z obecnego pow. nowosolskiego.
THIEL H.O.: Landschaftstruktur und Bodenfunde
im Kreise Freystadt = poz. 434
687. WACHOWSKI Krzysztof: Cmentarzyska doby
wczesnopiastowskiej na Śląsku. – Wrocław, 1975. –
STANOWISKA
Bielawy, gm. Siedlisko
DEMIDZIUK K.: Archiwalia do archeologii dawnego obszaru Kreis Glogau. – Bielawy = poz. 672
Bobrowniki, gm. Otyń
HELLMICH M.: Einbäume in Schlesien. – Bobrowniki = poz. 763
66
HISTORIA
MARCINKIAN A.: Uwagi o kulturze łużyckiej
w epoce brązu na pograniczu Śląska, Łużyc i Ziemi Lubuskiej. – Boborowniki = poz. 680
Bodzów, gm. Bytom Odrzański
DEMIDZIUK K.: Archiwalia do archeologii dawnego obszaru Kreis Glogau. – Bodzów-Sobolice = poz.
672
Bonów, gm. Bytom Odrzański
DEMIDZIUK K.: Archiwalia do archeologii dawnego obszaru Kreis Glogau. – Bonów = poz. 672
Borowiec, gm. Siedlisko
DEMIDZIUK K.: Archiwalia do archeologii dawnego obszaru Kreis Glogau. – Borowiec = poz. 672
FOGEL J.: Studia nad uzbrojeniem ludności kultury łużyckiej w dorzeczu Odry i Wisły. – Stanowiska z grotami oszczepów typu IX, Borowiec = poz.
676
Bytom Odrzański
702. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Gród w Bytomiu
Odrzańskim. Cz. 1-2. – Il. // Krąg. – 2004, nr 19-20,
s. 19-20
703. DĄBROWSKI Edward: Badania archeologiczne nad wczesnym średniowieczem w województwie
zielonogórskim // W: Pierwsze lata Ziemi Lubuskiej
w Polsce Ludowej : materiały sesji naukowej poświęconej XX-leciu wyzwolenia Ziemi Lubuskiej : praca
zbiorowa / pod red. Jana Wąsickiego. – Zielona Góra,
1967. – S. 199 : [Sprawa lokalizacji grodu w Bytomiu
Odrzańskim]
704. DĄBROWSKI Edward: Wczesnośredniowieczny Bytom Odrzański. – Pl. // Rocz. Lubus. – T. 14
(1986), s. 151-161
705. KOŁODZIEJSKI Adam: Bytom Odrzański,
pow. Nowa Sól, stanowisko 2 // W: Informator konserwatora zabytków archeologicznych na województwo zielonogórskie za lata 1967-1969. – Zielona Góra,
1969. – S. 12-13 : pl.
Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko
696. SEGER Hans: Schlesische Fundchronik. –
Windischbohrau // Schl. Vorz. Bd. 6, Nr. 1 (1896), s. 66
Odkrycie grobów popielnicowych.
Broniszów, gm. Kożuchów
697. KOŁODZIEJSKI Adam: Broniszów, pow.
Nowa Sól. – (Odkrycia i badania). – Mapa // Siles. Antiqua. – T. 16 (1974), s. 344 ; T. 17 (1975), s. 319
Badania osady wielokulturowej.
698. RICHTER Johannes: Schlesische Hügelgräber.
– Brunzelwaldau, Kr. Freistadt. – Il. // Schl. Vorz. NF.
– Bd. 5 (1909), s. 27-39
Buczków, gm. Nowa Sól
699. SEGER Hans: Neue Grabfunde aus der alten
Brozezeit. – Buchwald, Kr. Freistadt. – Il. // Schl. Vorz.
NF. – Bd. 4 (1907), s. 24-26
700. SEGER Hans: Schlesische Fundchronik. – Buchwald // Schl. Vorz. – Bd. 6, Nr. 1 (1894), s. 49
Skarb z epoki brązu.
701. SEGER Hans: Schlesische Hortfunde aus der
Bronze-und frühen Eisenzeit. – Buchwald // Altschlesien. – Bd. 6, H. 1 (1935/1936), s. 132
Bycz, gm. Bytom Odrzański
DEMIDZIUK K.: Archiwalia do archeologii dawnego obszaru Kreis Glogau. – Bycz = poz. 672
706. KOŁODZIEJSKI Adam: Materiały z cmentarzyska ciałopalnego ludności kultury łużyckiej w Bytomiu Odrzańskim, pow. Nowa Sól. – Il., mapa, rys. //
Zielonogórs. Zesz. Muz. – T. 2 (1971), s. 207-243
KOŁODZIEJSKI A.: Pradziejowe tło rozwoju Bytomia Odrz. = poz. 66
707. MIERZWIŃSKI Andrzej: Sprawozdanie
z badań wykopaliskowych w Bytomiu Odrzańskim
w 1984 r. / A. Mierzwiński, Sławomir Moździoch, Bożena Skrzydłowska. – Rys. – Sum. // Śl. Spraw. Archeol. –
T. 27 (1988), s. 68-70, [2] s. tabl
708. MIKOŁAJCZYK A.: Naczynia datowane skarbami monet XIV-XVIII w. na ziemiach polskich. –
Wrocław, 1977. – s. 125 : Bytom Odrzański
709. MOŹDZIOCH Sławomir: Badania grodu piastowskiego w Bytomiu Odrzańskim, woj. Zielona
Góra, w 1993 roku / S. Moździoch, Lidia Nowacka. –
Il., mapa. – Zsfg. // Dolnośl. Wiad. Prahist. – T. 3
(1995), s. 121-131
710. MOŹDZIOCH Sławomir: Badania wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Bytomiu
Odrzańskim, woj. Zielona Góra / S. Moździoch, Lidia
Nowacka. – Rys. – Sum. // Śl. Spraw. Archeol. – T. 30
(1988), s. 117-120
711. MOŹDZIOCH Sławomir: Badania wykopaliskowe na stanowisku nr 1 w Bytomiu Odrzańskim, woj.
ARCHEOLOGIA
zielonogórskie / S. Moździoch, Lidia Nowacka. – Rys.
– Sum. // Śl. Spraw. Archeol. – T. 29 (1989), s. 96-98,
[1] k. tabl.
712. MOŹDZIOCH Sławomir: Bytom Odrzański /
[oprac. Sławomir Moździoch]. – Wrocław : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, [1998]. – [8]
s. : il. ; 30 cm. – (Odkrycia Archeologiczne na Śląsku).
– Tekst równol. pol. i niem. – ISBN 83-85550-93-3
713. MOŹDZIOCH Sławomir: Dzieje kasztelanii
bytomskiej // Obs. Odrz. – 1993, nr 10, s. 5-6 ; nr 11,
s. 3
67
721. MOŹDZIOCH Sławomir: Wstępne wyniki
nadzoru archeologicznego nad budową ścieków w Bytomiu Odrzańskim, woj. Zielona Góra. – Il., pl. – Zsfg. //
Dolnośl. Wiad. Prahist. – T. 3 (1995), s. 95-108
722. MOŹDZIOCH Sławomir: Wyniki badań grodu w Bytomiu Odrzańskim, woj. Zielona Góra, na stanowisku nr 1, w 1989 r. / S. Moździoch, Lidia Nowacka. – Rys. – Sum. // Śl. Spraw. Archeol. – T. 32 (1991),
s. 175-182
MOŹDZIOCH S.: Ziemia Bytomska w pradziejach
i wczesnym średniowieczu = poz. 905
714. MOŹDZIOCH Sławomir : Nowe dane do zagadnienia socjotopografii grodów kasztelańskich w X-XIII
wieku na przykładzie Wrocławia i Bytomia Odrzańskiego // W: Osadnictwo i architektura ziem polskich
w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego / pod red. Andrzeja
Buko i Zygmunta Świechowskiego. – Warszawa, 2000.
– S. 331-353
723. PAZDA Stanisław: Studia nad rozwojem i zróżnicowaniem lokalnym kultury przeworskiej na Dolnym Śląsku. – Il. // Acta Univ. Wratisl. Stud. Archeol. –
T. 10 (1980). – S. 30-35 : Młodszy okres przedrzymski:
rejon głogowski. – S. 56-61, 74-89 : Podokres późnorzymski: rejon głogowski. – S. 120-124, 174-180 : Podokres poźnorzymski: rejon głogowski. – S. 224-227 :
Wczesny okres wędrówek ludów: rejon głogowski
715. MOŹDZIOCH Sławomir : „Oczyszczalnia”
zabytków // Obs. Odrz. – 1993, nr 11, s. 2
Rejon głogowski obejmuje M.in. obszar Bytomia Odrz., Kożuchowa i Nowej Soli.
Badania poprzedzające budowę oczyszczalni ścieków; odkrycie grobu ciałopalnego z epoki brązu oraz naczyń z różnych
epok.
716. MOŹDZIOCH Sławomir: Poszukiwania grodu
kasztelańskiego w Bytomiu Odrzańskim, woj. Zielona
Góra, w 1988 r. / S. Moździoch, Lidia Nowacka. – Rys.
– Sum. // Śl. Spraw. Archeol. – T. 31 (1990), s. 329-336
717. MOŹDZIOCH Sławomir: Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku nr 1 w Bytomiu Odrzańskim, woj. Zielona Góra,
w 1985 r. / S. Moździoch, Bożena Skrzydłowska. –
Rys. // Śl. Spraw. Archeol. – T. 28 (1989), s. 55-57, [3]
s. tabl.
718. MOŹDZIOCH Sławomir: Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1992 roku
na stanowisku nr 1 w Bytomiu Odrzańskim, woj. Zielona Góra. – Il., mapa, wykr. – Zsfg. // Dolnośl. Wiad.
Prahist. – T. 3 (1995), s. 109-119
719. MOŹDZIOCH Sławomir: Tu był piastowski
gród : zgodnie z zapisem Galla Anonima / S. Moździoch ; rozm. przepr. Edward Garbacz. – Il. // Gaz.
Nowosol. – 2003, nr 31, s. 8
Prace archeologiczne w Bytomiu Odrz.
720.MOŹDZIOCH Sławomir: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Bytomiu Odrzańskim,
woj. Zielona Góra / S. Moździoch, Lidia Nowacka. –
Rys. – Sum. // Śl. Spraw. Archeol. – T. 34 (1993), 249257, [2] s.tabl.
724. PETERSEN Ernst: Neue reiche Grabfude der
Spätaltenzeit aus Schlesien. – Beuthen a.O. Kr. Freystadt. – Il. // Altschlesien. – Bd. 4, H. 4 (1934), s. 241-242
725. RYCZKOWSKI Ryszard: Wykopaliska // Obs.
Odrz. – 1993, nr 9, s. 4
Badania bytomskiego grodziska.
726. SCHMIDT Eva: Mittelalterliche Spielzeugpferdchen und Tonreiter. – Il. // Altschlesien. – Bd. 4,
H. 4 (1934), s. 287
Gliniany konik z Bytomia Odrz.
727. UHTENWOLDT H.: Die Burgverfassung in
der Vorgeschichte und Geschichte Schlesien. – Breslau,
1938. – 80 : [Beuthen an der Oder]
728. WOŹNY Bogusław: Pradziejowe tło rozwoju
grodu – Bytom Odrzański // Obs. Odrz. – 1994, nr 11,
s. 4
Chełmek, gm. Nowa Sól
729. SEGER Hans: Schlesische Fundchronik. –
Kölmchen, Kr. Freystadt // Schl. Vorz. – Bd. 6, Nr. 1
(1894), s. 57
Odkrycie popielnic i przedmiotów z brązu.
Ciepielów, gm. Nowa Sól
730. LEWCZUK Jarosław: Osada kultury łużyckiej
z III okresu epoki brązu na stanowisku 3 w Ciepielowie, pow. Nowa Sól, woj. lubuskie // W: Z badań nad
68
HISTORIA
osadnictwem z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza
w Europie Środkowej / red. W. Blajer. – Kraków, 2006. –
S. 113-126 : il., pl., rys. – Bibliogr. – Sum.
731. MAGDA-NAWROCK A Marlena: Osada
kultury pomorskiej w Ciepielowie, gm. Nowa Sól. –
Il., pl., rys. // Śl. Spraw. Archeol. – T. 38 (1996),
s. 341-347
732. ORLICKA-JASNOCH Julia: Osada ludności
kultury łużyckiej z III okresu brązu w Ciepielowie,
pow. [i gm.] Nowa Sól. – Il., rys. – Bibliogr. – Zsfg. //
Archeol. Środk. Nadodrza. T. 4 (2005), s. 59-106
Cisów, gm. Kożuchów
Jodłówek, gm. Nowa Sól
DEMIDZIUK K.: Archiwalia do archeologii dawnego obszaru Kreis Glogau. – Tarnów (Jodłów) [Jodłówek] = poz. 672
Kierzno, gm, Siedlisko
DEMIDZIUK K.: Archiwalia do archeologii dawnego obszaru Kreis Glogau. – Kierzno = poz. 672
Kolsko
FOGEL J.: Studia nad uzbrojeniem ludności kultury łużyckiej w dorzeczu Odry i Wisły. – Stanowiska
z grotami oszczepów typu XIC, Kolsko = poz. 676
733. FÖRSTER G.: Analecta Freystadiensia oder
Freystädtische Chronica. – Lissa, 1751. – S. 14, 149-150 :
[Odkrycie popielnic w Cisowie (Zissendorf)]
737. SEGER Hans: Depotfunde aus Bronze-und
Hallstattzeit. – [Kolzig] // Schl. Vorz. NF. – Bd. 4
(1906), s. 28-31
Czciradz, gm. Kożuchów
Kożuchów
DRESCHER R.: Über gegewärtigen Stand der Ermittelungen auf dem Gebiete des schlesischen Heidentums. – Zyrusberg = poz. 675
738. FÖRSTER Gotfried: Analecta Freystadiensia
oder Freystädtische Chronica. – Lissa, 1751. – S. 14,
149-150 : [Popielnice odkryte w Kożuchowie]
LANGENHAN A.: Fibelfunde in Schlesien : Zyrus
= poz. 824
739. LEWCZUK Jarosław: Stan badań nad okresem lateńskim i wpływów rzymskich na terenie województwa zielonogórskiego. – [Kultura jastorfska:
Kożuchów, Nowa Sól, Nowe Miasteczko] / Archeol.
Środk. Nadodrza. – T. 1 (1998), s. 128-129
734. SEGER Hans: Schlesische Fundchronik : Zyrus // Schl. Vorz. – Bd. 7, Nr. 2 (1899), s. 247
Odkrycie grobu popielnicowego.
735. ZIMMERMANN Friedrich Albert: Beyträge
zur Beschreibung von Schlesien. Bd. 10. – Brieg, 1791.
– S. 88 : [Popielnice w Czciradzu (Zyrus)]
Dębianka, gm. Siedlisko
FUDALEJ A.: Odkrycie cmentarzyska w Wiankowie = poz. 831
Drogomil, gm. Bytom Odrzański
DEMIDZIUK K.: Archiwalia do archeologii dawnego obszaru Kreis Glogau. – Drogomil = poz. 672
Gołaszyn, gm. Nowe Miasteczko
MARCINKIAN A.: Uwagi o kulturze łużyckiej
w epoce brązu na pograniczu Śląska, Łużyc i Ziemi Lubuskiej. – Gołaszyn = poz. 680
736. NIEDŹWIECKI Rafał: Badania cmentarzyska
ludności kultury łużyckiej w Gołaszynie. – Il. // Nasze
Miast. – 2005, nr 1, s. 5
WACHOWSKI K.: Cmentarzyska doby wczesnopiastowskiej na Śląsku. – Gołaszyn = poz. 687
740. MAGDA-NAWROCKA Marlena: Zbiór podków końskich z Kożuchowa. – Il., pl. – Sum. – Bibliogr.– Zsfg. // Archeol. Środk. Nadodrza. – T. 1 (1998),
s. 183-191
PAZDA S.: Studia nad rozwojem i zróżnicowaniem
lokalnym kultury przeworskiej na Dolnym Śląsku. –
Rejon głogowski obejmujący Kożuchów = poz. 723
PETERSEN E.: Neue Ergebnisse über die frühgermanische Kultur in Schlesien. – Stanowiska w rejonie
Kożuchowa i Nowej Soli = poz. 683
741. SEGER Hans: Aus der Vorzeit. – Il. // Grünb.
Hauskal. – 1925, s. 31-34
Znaleziska z epoki kamienia i brązu w rejonie Kożuchowa.
742. SEGER Hans: Schlesische Fundchronik. –
Stadt Freistadt. – Il. // Schl. Vorz. – Bd. 6, Nr. 1 (1894),
s. 51 ; Bd. 7, Nr. 4 (1899), s. 538
Kamienny grot strzały, brązowa fibula (okres lateński).
743. SEGER Hans: Schlesische Funde der vorrömischen Eisenzeit. – Freystadt // Schl. Vorz. – Bd. 6, Nr. 4
(1896), s. 416-17
ARCHEOLOGIA
SÖHNEL H.: Die Burgwälle Schlesiens noch dem
gegenwärtigen Stande der Forschung. – M.in. grodziska z rejonu Kożuchowa = poz. 686
TACKENBERG K.: Die Wandalen in Niederschlesien. – Freystadt = poz. 817
744. VORGESCHICHTLICHE Funde in Freystadt //
Schl. Prov.-Bl. – Jg. 35 (1802), s. 466-467
Kropiwnik, gm. Bytom Odrzański
DEMIDZIUK K.: Archiwalia do archeologii dawnego obszaru Kreis Glogau. – Kropiwnik = poz. 672
Królikowice, gm. Bytom Odrzański
DEMIDZIUK K.: Archiwalia do archeologii dawnego obszaru Kreis Glogau. – Królikowice = poz. 672
Lasocin, gm. Kożuchów
745. SCHLESISCHE Fundchronik. – Urnenfeld bei
Lessendorf // Schl. Vorz. – Bd. 5 (1894), s. 89-90, 130
746. SEGER Hans: Schlesische Fundchronik. – Lessendorf, Kr. Freystadt. – Il. // Schl. Vorz. – Bd. 7, Nr. 2
(1897), s. 230-231
Brązowa fibula i kamienna siekierka.
WACHOWSKI K.: Cmentarzyska doby wczesnopiastowskiej na Śląsku. – Lasocin = poz. 687
Lipiny, gm. Nowa Sól
747. SEGER Hans: Schlesische Fundchronik. – Lippen,
Kr. Freystadt // Schl. Vorz. – Bd. 6, Nr. 1 (1894), s. 59
Cmentarzysko popielnicowe z niewielką ilością przedmiotów z brązu.
Ługi, gm. Otyń
748. BAGNIEWSKI Zbigniew: Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na stan. C w Ługach, pow. Nowa
Sól ; Wyniki kontynuacji badań na stanowisku C w Ługach. – Rys. – Zsfg. // Śl. Spraw. Archeol. – T. 15 (1972),
s. 15-18 ; T. 16 (1974), s. 11-14, [1] s. tabl.
Małoszowice, gm. Bytom Odrzański
DEMIDZIUK K.: Archiwalia do archeologii dawnego obszaru Kreis Glogau. – Małoszowice = poz. 672
749. MERTINS Oskar: Depotfunde der Brozezeit
in Schlesien. – Molschwitz, Kr. Freystadt. – Il. // Schl.
Vorz. – Bd. 6, Nr. 4 (1896), s. 380-383
Mirocin Dolny, gm. Kożuchów
FOGEL J.: Studia nad uzbrojeniem ludności kultury
łużyckiej w dorzeczu Odry i Wisły. – Stanowiska z grotami oszczepów typu V, Mirocin Dolny = poz. 676
69
750. INVENTARIA Archeologica : corpus des ensambles archéologiques / publié sous la direction de M.-B.
Marièn. – Dépot d’objects de bronze – Pologne. Fasc. 35 :
Bronze V (Mont.) Hallstatt D., Civilisation lusacienne /
par Z. Kaszewski [i in.]. Pl. 222 : Mirocin Dolny / red.
Adam Kołodziejski, Andrzej Marcinkian. – Warszawa,
1975. – S. [1-2] : rys.
751. KOŁODZIEJSKI Adam: Grot włóczni i siekierki z Mirocina Dolnego, pow. Nowa Sól / A. Kołodziejski, A[ndrzej] Marcinkian // Wiad. Archeol. – 1973,
z. 3/4, s. 494-496
752. KOŁODZIEJSKI Adam: Mirocin Dolny, pow.
Nowa Sól / A. Kołodziejski, Andrzej Marcinkian. –
(Odkrycia i badania). – Mapa, rys. // Siles. Antiqua. –
T. 16 (1974), s. 369-371
753. KOŁODZIEJSKI Adam: Skarb / A. Kołodziejski, Andrzej Marcinkian. – Il. // Nadodrze. – 1972,
nr 14, s. 3-4
Odkrycie w Mirocinie Dolnym 5 siekierek z brązu i grotu włóczni.
754. KOŁODZIEJSKI Adam: Skarb brązowy z V
okresu brązu z Mirocina Dolnego, pow. Nowa Sól /
A. Kołodziejski, Andrzej Marcinkian. – Il. // Zielonogórs. Zesz. Muz. – T. 4 (1974), s. 211-214
755. KOŁODZIEJSKI Adam: Skarb z epoki brązu
[z Mirocina Dolnego] / A. Kołodziejski, Andrzej Marcinkian. – Il. // Z Otchł. Wieków. – 1973, nr 3, s. 163-165
756. ORUCKA Julia: Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w Mirocinie Dolnym, gm. Kożuchów. – Il., pl. //
Archeol. Środk. Nadodrza. – T. 1 (1998), s. 203-211
TAJEMNICE ziemi : stanowisko w Mirocinie Dolnym = poz. 757
Modrzyca, gm. Otyń
757. TAJEMMNICE ziemi / A.S. – Il. // Krąg. –
1993, nr 30, s. 1, 11
Stanowiska w Modrzycy, (okres rzymski) i Mirocinie Dolnym (kultura łużycka).
Nieciecz, gm. Nowe Miasteczko
DRESCHER R.: Über gegenwärtigen Stand der Ermittelungen auf dem Gebiete des schlesischen Heidentums. – Nettschütz = poz. 675
FOGEL J.: Studia nad uzbrojeniem ludności kultury
łużyckiej w dorzeczu Odry i Wisły. – Stanowiska z grotami oszczepów z brązu, nieokreślonego typu, Nieciecz = poz. 676
70
HISTORIA
758. RICHTHOFEN Bolko von: Die ältere Bronzezeit in Schlesien. – Berlin, 1926. – (Vorgeschichtliche
Forschungrn ; Bd. 1. H. 3). – S. 135 : Nettschütz
LEWCZUK J.: Stan badań nad okresem lateńskim
i wpływów rzymskich na terenie województwa zielonogórskiego. – Kultura jastorfska : Nowa Sól = poz. 739
Niedoradz, gm. Otyń
768. MARCINKIAN Andrzej: Nowa Sól-Koserz. –
(Odkrycia i badania). – Mapa, rys. // Siles. Antiqua. –
T. 15 (1973), s. 358-359
759. KAŁAGATE Sławomir: Średniowieczne naczynia miniaturowe z badań w Niedoradzu, stan. 14,
gm. Otyń, woj. lubuskie / S. Kałagate, Anna Leciejewska. – Il., pl., rys. – Bibliogr. // Archeol. Środk. Nadodrza. – T. 4 (2005), s. 227-232
Nowa Sól
760. DEHMEL Robert: Aus der Urgeschichte unserer Heimat. – Il // Grünb. Hauskal. – 1934, s. 48-49,
[3] s. tabl.
769. MARCINKIAN Andrzej: Wczesnołużyckie
cmentarzysko ciałopalne w Nowej Soli-Koserzu. –
Mapy, rys. – Rez. Sum. // Wiad. Archeol. – 1975, z. 3,
s. 305-311
770. MIKOŁAJCZYK A.: Naczynia datowane skarbami monet XIV-XVIII w. na ziemiach polskich. – Wrocław, 1977. – S. 142 : Stare Żabno [część Nowej Soli]
Stanowiska w Nowej Soli-Koserzu, Przyborowie i Otyniu.
761. DEHMEL Robert: Fundbericht // W: Schulz
Wilhelm Gotthold: Zum Neuen Saltze. Bd 1. – Neusalz
(Oder), 1926. – S. 275-278 : [Odkrycia archeologiczne
w rejonie Nowej Soli]
762. DEHMEL Robert: Urnenfund bei Kusser //
Schlesien. – Jg. 7 (1913/1914), s. 286-287
DRESCHER R.: Über gegenwärtigen Stand der
Ermittelungen auf dem Gebiete des schlesischen Heidentums. – Neusalz = poz. 675
FOGEL J.: Studia nad uzbrojeniem ludności kultury
łużyckiej w dorzeczu Odry i Wisły. – Koserz, część Nowej Soli = poz. 676
763. HELMICH Max: Einbäume in Schlesien. –
Neusalz Kr. Freystadt. – Il. // Schl. Vorz.NF. – Bd. 6
(1912), s. 27
764. HOFFMANN Otto: Urnenfund bei Kusser //
Schl. Prov.-Bl. NF. – Bd. 4 (1865). – s. 567
765. JAMKA Rudolf: Materiały kultury przeworskiej z Dobrzykowic Wrocławskich, pow. Wrocław,
i z Starego Żabna, pow. Kożuchów, [obecnie część Nowej Soli]. – Il. – Rés. // Siles. Antiqua. – T. 1 (1959),
s. 197-217
PAZDA S.: Studia nad rozwojem i zróżnicowaniem
lokalnym kultury przeworskiej na Dolnym Śląsku. –
Rejon głogowski obejmujący Nową Sól = poz. 723
PETERSEN E.: Neue Ergebnisse über die frühgermanische Kultur in Schlesien. – Stanowiska w rejonie
Kożuchowa i Nowej Soli = poz. 683
771. PIONTEK Janusz: Antropologiczna charakterystyka grobów ciałopalnych z cmentarzyska z III
okresu brązu w Nowej Soli-Koserzu. – Rez. Sum. //
Wiad. Archeol. – T. 39, z. 3 (1975), s. 313-316
772. SEGER Hans: Schlesische Fundchronik. –
Neusalz a. O. // Schl. Vorz. – Bd. 7, Nr. 2 (1897), s. 233
Odkrycie grobu popielnicowego.
773. SEGER Hans: Schlesische Fundchronik. –
Neusalz // Schl. Vorz. – Bd. 7, Nr. 4 (1899), s. 547
Eksploracja na terenie cmentarza naczynia z okresu wczesnego średniowiecza.
774. TACKENBERG Kurt: Urnengräber der Spätlatenenzeit aus Niederschlesien. – Alt Tschau Kr. Freystadt [Stare Żabno, część Nowej Soli]. – Il. // Altschlesien. – Bd. 2, Nr. 3 (1929), s. 241-242
Nowe Miasteczko
DRESCHER R.: Über gegenwärtigen Stand der
Ermittelungen auf dem Gebiete des schlesischen Heidentums. – Neustädtel = poz. 675
766. KWAPIŃSKI Marian: Nowe materiały archeologiczne z cmentarzyska w Nowej Soli-Koserzu. – Il.,
mapa, pl., rys. // Zielonogór. Zesz. Muz. – T. 5 (1975),
s. 175-202
LEWCZUK J.: Stan badań nad okresem lateńskim
i wpływów rzymskich na terenie woj. zielonogórskiego : Nowe Miasteczko = poz. 739
767. LEWCZUK Jarosław: Ratownicze badania wykopaliskowe na obwodnicy Nowej Soli : (część południowa). – Mapa, rys. – Bibliogr. // Śl. Spraw. Archeol. –
T. 38 (1996), s. 333-340
775. LEWCZUK Małgorzata: Ratownicze badania
wykopaliskowe w Nowym Miasteczku, stanowisko 4,
wykop I / M. Lewczuk, Jarosław Lewczuk. – Il., rys. //
Lubus. Mater. Konserw. – T. 2 (2004), s. 63-96
ARCHEOLOGIA
776. NIEDŹWIECKI Rafał: Czytanie pradziejów //
Nasze Miast. – 2001, nr 4, s. 9
Znaleziska archeologiczne w Nowym Miasteczku.
777. NIEDŹWIECKI Rafał: Kolekcja zabytków archeologicznych w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku, pow. Nowa Sól, woj. lubuskie. – Il., mapa.
– Bibliogr. // Lubus. Mater. Konserw. – T. 2 (2004),
s. 111-124
778. NIEDŹWIECKI Rafał: Sekrety Rynku. – Il. //
Nasze Miast. – 2003, nr 1, s. 4
71
785. MARCINKIAN Andrzej: Otyń, woj. Zielona
Góra. – (Odkrycia i badania). – Mapa, rys. // Siles. Antiqua. T. 23 (1981), s. 312-313
MARCINKIAN A.: Uwagi o kulturze łużyckiej
w epoce brązu na pograniczu Śląska, Łużyc i Ziemi Lubuskiej. – Otyń = poz. 680
786. MARCINKIAN Andrzej: Wczesnołużyckie
zespoły grobowe z dwu cmentarzysk w Otyniu, woj.
zielonogórskie. – Mapa, rys. – Rez. Sum. // Wiad. Archeol. – 1984, z. 1, s. 93-100
Badania archeologiczne w Nowym Miasteczku.
779. NIEDŹWIECKI Rafał: Ślady kultury pomorskiej [w gm. Nowe Miasteczko] // Nasze Miast. – 2002,
nr 3, s. 5
780. NIEDŹWIECKI Rafał: Tajemnica boiska. [1](2) // Nasze Miast. – 2002, nr 1, s. 5 ; nr 2, s. 7
Relacja z badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 1926-1930 na boisku szkolnym w Nowym Miasteczku;
odkrycie zabytków mikroregionu osadniczego kultury jastorfskiej.
NIEDŹWIECKI R.: Zbiory archeologiczne z Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku = poz. 2483
781. SEGER Hans: Schlesische Fundchronik. –
Neustädtel // Schl. Vorz. – Bd. 7, Nr. 4 (1899), s. 547
Odkrycie w okolicy miasta ceramicznych ciężarków do
sieci.
782. TACKENBERG Kurt: Urnengräber der Spätlatenenzeit aus Niederschlesien. – Neustädtel Kr. Freystadt. – Il. // Altschlesien. – Bd. 2, Nr. 3 (1929), s. 242250, [1] k. tabl.
WACHOWSKI K.: Cmentarzyska doby wczesnopiastowskiej na Śląsku. – Nowe Miasteczko = poz. 687
783. WRÓBEL Anna: Kawałek historii. – Il. // Gaz.
Nowosol. – 2004, nr 40, s. 7
Badania archeologiczne cmentarzyska ludności kultury łużyckiej z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Nowym Miasteczku.
787. MERTINS Oskar: Zwei Gräberfelder der
Bronzezeit. – Deutsch-Wartenberg // Schl. Vorz. – Bd. 7
(1899), s. 517-522
788. SEGER Hans: Schlesische Fundchronik. –
Deutsch Wartenberg. – Il. // Schl. Vorz. – Bd 6, Nr. 1
(1894), s. 49-51, [1] k. tabl.
Cmentarzysko z epoki brązu.
Piękne Kąty, gm. Siedlisko
DEMIDZIUK K.: Archiwalia do archeologii dawnego obszaru Kreis Glogau. – Piękne Kąty = poz. 672
Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko
789. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Gród w Popęszycach. – Il. // Krąg. – 2004, nr 16, s. 19-20
790. BUSCHAN Georg: Vorgeschichtliche Botanik
auf Grund prähistorische Funde. – Berlin, 1895. – XII,
258 s.
M.in. o odkryciu zboża w Popęszycach.
DRESCHER R.: Über gegenwärtigen Stand der
Ermittelungen auf dem Gebiete des schlesischen Heidentums. – Ober-Popschütz = poz. 675
791. GESCHWENDT F.: Vorgeschichtliche Burgen
in Schlesien // Altschlesien. – Bd. 7, Nr 1 (1937), s. 28-31
M.in. grodzisko w Popęszycach.
792. HENSEL Witold: Wstęp do studiów nad osadnictwem Wielkopolski wczesnohistorycznej. – Poznań,
1948. – S. 182-185 : rys. : Popczyce [Popęszyce]
Nowe Żabno, gm. Nowa Sól
784. STEINBEILE [in Neu-Tschau] // Schlesien. –
Jg. 5 (1911/1912), s. 567
Otyń
DEHMEL R.: Aus der Urgeschichte unserer Heimat : Deutsch Wartenberg = poz. 760
HOFFMANN W.: Neue Funde aus der Steinzeit :
Deutsch Wartenberg = poz. 830
793. HILCZERÓWNA Zofia: Popęszyce // W: Słownik starożytności słowiańskich. T. 4. – Wrocław, 1970. –
S. 227-228 : il.
794. JAHN Martin: Der Burgwall von Ober-Poppschütz. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1928, s. 33-34
795. JAHN Martin: Der Burgwall von Poppschütz
Kr. Freystadt. – Il., pl., rys. // Altschlesien. – Bd 7, Nr. 1
(1937), s. 93-112
72
HISTORIA
796. KOŁODZIEJSKI Adam: Sprawozdanie z zakresu ochrony zabytków archeologicznych. – Popęszyce // Zielonogórs. Zesz. Muz. – Z. 1 (1969), s. 184
MARCINKIAN A.: Uwagi o kulturze łużyckiej
w epoce brązu na pograniczu Śląska, Łużyc i Ziemi Lubuskiej. – Przyborów, gm. Nowa Sól = poz. 680
797. MOLDENHAWER Konstanty: Odkrycia lnu
w wykopaliskach na terenie Polski / K. Moldenhawer,
Wacław Hulewicz. – Il. – Rés. // Archeol. Pol. – 1961, z. 1,
s. 111-118
806. PIONTEK Janusz: Badania pochówków ciałopalnych z cmentarzyska kultury łużyckiej w Przyborowie, powiat Nowa Sól / J. Piontek, Bogusław Marecki.
– Il. // Pr. Lubus. TN Mater. Komis. Archeol. – Z. 4
(1976), s. 203-214
M.in. Popęszyce.
798. NIEDŹWIECKI Rafał: Grodzisko w Popęszycach ; Słowiańskie grodzisko w Popęszycach. – Il. //
Nasze Miast. – 2003, nr 3, s. 4-5 ; 2006, nr 1, s.6
807. SEGER Hans: Schlesiche Fundchronik. –
Tschiefer // Schl. Vorz. – Bd. 7, Nr. 4 (1899), s. 556
799.ÜBER einen merkwürdigen Fund bei Poppschütz / Schl. Vorz. – Bd. 3 (1881), s. 20-22
808. TACKENBERG Kurt: Die frühgermanische
Kultur in Schlesien. – Tschiefer // Altschlesien. – Bd. 1,
Nr. 3/4 (1926), s. 123
Odnalezienie resztek zbóż w wale grodziska.
Odnalezienie kamiennej siekiery.
Przyborów, gm. Nowa Sól
Radwanów, gm. Kożuchów
800. BEREZOWSKA-ZEYLANDOWA Maria:
Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej w miejscowości Przyborów, pow. Nowa Sól / M. Berezowska
// Wiad. Archeol. – 1958, z. 4, s. 361
809. SEGER Hans: Schlesische Fundchronik. –
Seifersdorf // Schl. Vorz. – Bd. 7, Nr. 2 (1899), s. 243
801. BEREZOWSKA-ZEYLANDOWA Maria:
Cmentarzysko kultury łużyckiej w Przyborowie, pow.
Nowa Sól / Maria Zeylandowa. – Il, mapa. – Rés. //
Fontes Archeol. Posn. – Vol. 10 (1959), s. 143-151
DEMIDZIUK K.: Archiwalia do archeologii dawnego obszaru Kreis Glogau. – Różanówka = poz. 672
802. BEREZOWSKA-ZEYLANDOWA Maria:
Przyborów, pow. [i gm.] Nowa Sól / M.B. – (Odkrycia archeologiczne) // Dawna Kult. – R. 2 (1955),
s. 246
Cmentarzysko popielnicowe.
Różanówka, gm. Siedlisko
Siedlisko
810. AUSGRABUNGEN [in Carolath] // Schlesien.
– Jg. 1 (1907/1908), s. 44 ; Jg. 2 (1908/1909), s. 269, 293
Odkrycie cmentarzyska z epoki brązu i grobu z III w. n. e.
DEHMEL R.: Aus der Urgeschichte unserer Heimat. – Tschiefer = poz. 760
811. BAGNIEWSKI Zbigniew: Obozowisko mezolityczne we wsi Siedlisko, woj. zielonogórskie, stan.
16. – Il., mapa, rys. – Rès. Sum. // Światowid. – [T.] 35
(1982) s. 5-54
FOGEL J.: Studia nad uzbrojeniem ludności kultury łużyckiej w dorzeczu Odry i Wisły. – Stanowiska z grotami strzał typu IAa, Przyborów, grób 147
= poz. 676
812. BAGNIEWSKI Zbigniew: Wyniki wstępne eksploracji na stanowisku nr 16 w Siedlisku, pow.
Nowa Sól. – Il., rys. – Zsfg. // Śl. Spraw. Archeol. – T. 15
(1972), s. 5-7, [1] tabl. ; T. 16 (1974), s. 15-19, [1] tabl.
803. MARCINKIAN Andrzej: Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej z III-V okresu epoki brązu
w Przyborowie, powiat [i gm.] Nowa Sól. – Il., pl.,
rys. // Zielonogórs. Zesz. Muz. – T. 3 (1972), s. 173-423
DRESCHER R.: Über gegenwärtigen Stand der
Ermittelungen auf dem Gebiete des schlesischen Heidentums. – Carolath = poz. 675
804. MARCINKIAN Andrzej: Przyborów, pow.
Nowa Sól. – (Odkrycia i badania). – Il. // Siles. Antiqua. – T. 15 (1973), s. 363-365
813. KOŁODZIEJSKI Adam: Groby ciałopalne
z cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Siedlisku, woj. Zielona Góra. Analiza antropologiczna :
aneks / Janusz Piontek. – Rys. // Siles. Antiqua. – T. 22
(1980), s. 27-35 ; 36-38
805. MARCINKIAN Andrzej: Przyborów, pow.
Nowa Sól, stanowisko 1 // W: Informator konserwatora zabytków archeologicznych na województwo zielonogórskie za lata 1967-1969. – Zielona Góra, 1969. –
s. 27-30 : il.
814. KOZŁOWSKI Janusz Krzysztof: Epoka kamienia na ziemiach polskich / J.K. Kozłowski, Stefan
Karol Kozłowski. – Warszawa, 1977. – Najważniejsze
stanowiska archeologiczne. – S. 362 : Siedlisko
ARCHEOLOGIA
73
MARCINKIAN A.: Uwagi o kulturze łużyckiej
w epoce brązu na pograniczu Śląska, Łużyc i Ziemi Lubuskiej. – Siedlisko = poz. 680
825. NIESIOŁOWSKA-WĘDZKA Anna: Początki
i rozwój grodów kultury łużyckiej. – Wrocław, 1974. –
S. 190 : Solniki, st. 1
815. PETERSEN Ernst: Zwei bemerkenswerte Steingeräte aus der Vorzeit des nördlichen Niederschlesien.
– Il. // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1932, s. 35-36
826.SEGER Hans: Schlesische Fundchronik. – Zölling // Schl. Vorz. – Bd. 7, Nr. 2 (1899), s. 246
Odkrycia z różnych okresów.
Siekierka kamienna z Siedliska.
816. SEGER Hans: Alte Hügelgräbar in der Carolather Heide. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1922, s. 51-52
817. TACKENBERG Kurt: Die Wandalen in Niederschlesien. – Berlin, 1925. – (Vorgeschichtlige Forschungen ; Bd 1. H. 2). – Spätlatenzeit. – S. 6 : Carolath [Siedlisko]. Freystadt [Kożuchów]. – S. 6-8 : il. :
Zölling [Solniki]. – s. 19-21 : il. : Kaiserzeit : Carolath
818. ZWEI vorgegeschichtliche Gräber [auf dem
Hörseberge bei Carolath] entdeckt // Niederschlesien.
– 1922, s. 236
Sokołów, gm. Nowa Sól
819. SEGER HANS: Schlesische Fundchronik. –
Zäcklau // Schl. Vorz. – Bd. 7, Nr. 2 (1899), s. 246
Odkrycie kamiennej siekierki.
820. SEGER Hans: Schlesische Funde der vorrömischen Eisenzeit. – Zäcklau. – Il. // Schl. Vorz. – Bd. 6,
Nr. 4 (1896), s. 445-449
821. TACKENBERG Kurt: Die frügermanische
Kultur in Schlesien. – Zäcklau // Altschlesien. – Bd. 1,
Nr. 3/4, (1926), s. 123-124
Solniki, gm. Kożuchów
822. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Gród w Solnikach. – Il. // Krąg. – 2004, nr 17, s. 19-20
DRESCHER R.: Über gegenwärtigen Stand der Ermittelungen auf dem Gebiete des schlesischen Heidentums. – Solniki = poz. 675
FOGEL J.: Studia nad uzbrojeniem ludności kultury
łużyckiej w dorzeczu Odry i Wisły. – Stanowiska
z grotami strzał typu V, Solniki = poz. 676
823. KOŁODZIEJSKI Adam: Sprawozdanie z działalności z zakresu ochrony zabytków archeologicznych
w województwie zielonogórskim w latach 1960-1966.
– Solniki, pow. Nowa Sól // Zielonogórs. Zesz. Muz. –
T. 1 (1969), s. 184-185
824. LANGENHAN Adolf: Fibulfunde in Schlesien. – Zölling // Schl. Vorz. – Bd. 5, Nr. 1 (1894), s. 95-112
M.in. dot. żelaznej fibuli z Solnik i 2 brązowych z Czciradza (Zyrusberg).
TACKENBERG R.: Die Wandalen in Niederschlesien : Zölling = poz. 817
827. SEGER Hans: Schlesische Funde der vorrömischen Eisenzeit. – Zölling. – Il. // Schl. Vorz. Bd. 6,
Nr. 4 (1896), s. 419-421
Stany, gm. Nowa Sól
828. LEWCZUK Jarosław: Wojskowy obóz warowny w Stanach, gm. Nowa Sól, woj. zielonogórskie
[z XVII-XVIII w.]. – Rés. // Śl. Spraw. Archeol. – T. 33
(1992), s. 231-233
MARCINKIAN A.: Uwagi o kulturze łużyckiej
w epoce brązu na pograniczu Śląska, Łużyc i Ziemi Lubuskiej. – Stany, gm. Nowa Sól = poz. 680
829. RICHTER Johannes: Schlesischer Hügelgräber. – Aufhalt Kr. Freystadt. – Il. // Schl. Vorz. NF. –
Bd. 5, Nr. 1 (1909), s. 39-40
Stypułów, gm. Kożuchów
830. HOFFMANN Wilhelm: Neue Funde aus der
Steinzeit. – Il. // Grünb. Hauskal. –1940, s. 23, [2] s.
tabl.
Stanowiska Stypułów i Otyń.
Wiankowo
831. FUDALEJ Aleksander: Odkrycie cmentarzyska w Wiankowie, pow. Nowa Sól [właśc. Dębianka,
gm. Siedlisko] / A. Fudalej // Wiad. Archeol. – 1961,
z. 3, s. 328
Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza.
Wierzbnice, gm. Bytom Odrzański
832. DEHMEL Rudolf: Gräberfund in Gross Würbitz bei Beuthen a.O. // Schlesien. – Jg.7 (1913/1914),
s. 345
833. DEHMEL Rudolf: Hockergrab in Würbitz
bei Beuthen a.O. / D. // Schlesien. – Jg. 5 (1911/1912),
s. 510
DEMIDZIUK K.: Archiwalia do archeologii dawnego obszaru Kreis Glogau. – Wierzbnice, gm. Bytom
Odrz. = poz. 672
74
HISTORIA
834. PLETTKE Alfred: Ein frühbronzezeitlicher
Grabfund mit Teilbestattung aus Gross Würbitz, Kr.
Freystadt // 25 Jahre Siedlungsarchäologie / besorgt von
H. Hahne. – Leipzig, 1922. – S. 51-52 : il., rys.
835. UMSCHAU in der Heimat. – [Hockergräben
aus Gross Würbitz] // Der Eulengebirgsfreund. – Jg. 4
(1911), s. 61 : Jg. 5 (1912), s. 54-56
WACHOWSKI K.: Cmentarzyska doby wczesnopiastowskiej na Śląsku. – Wierzbnice = poz. 687
HISTORIA ŚREDNIOWIECZNA
836. BONIECKI Michał: Książęta szlązcy z domu
Piastów. Cz. 2. – Warszawa, 1875. – S. 313 : Książęta
na Saganie [Żaganiu] i na połowie Głogowa : [Henryk IX przenosi dwór do Kożuchowa i przybiera tytuł
księcia kożuchowskiego]
837. HELLMICH M.: Die Besiedlung Schlesiens
in vor-und frühgeschichtlicher Zeit. – Breslau, 1923. –
S. 17 : Kreis Freystadt
838. HILCZERÓWNA Zofia: Rozwój terenów osadniczych u schyłku starożytności i we wczesnym średniowieczu w południowej części województwa zielonogórskiego / Z. Hilczerówna, Alina Urbańska-Łozińska // W: Studia nad początkami i rozplanowaniem
miast nad środkową Odrą i dolną Wartą (województwo
zielonogórskie). T. 2: Dolny Śląsk, Dolne Łużyce / praca
zbiorowa pod red. Zdzisława Kaczmarczyka i Andrzeja
Wędzkiego. – Zielona Góra, 1970. – S. 49-114, [3] k. map
Uwzględnia wyniki badań archeologicznych pow. nowosolskiego.
839. LABUDA Gerard: Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny zachodniej. – Poznań, 1960. – S. 129133 : Położenie i zasięg terytorialny ziemi Dziadoszan
840. LEHR-SPŁAWIŃSKI Tadeusz: Dziadoszanie //
W: Słownik starożytności słowiańskich. T. 1. – Wrocław,
1961. – S. 433. – Bibliogr.
Nazwa plemienia śląskiego osiadłego między dolnym Bobrem a Odrą.
841. LEWCZUK Jarosław: Perspektywy badań nad
póżnym średniowieczem i okresem wczesnonowożytnym w południowej części Środkowego Nadodrza. –
Il., mapy. – Bibliogr. // Siles. Antiqua. – T. 42 (2001),
s. 149-176
843. WĘDZKI Andrzej: Podziały terytorialne do
schyłku X wieku // W: Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad środkową Odrą i dolną Wartą (województwo zielonogórskie). T. 2: Dolny Śląsk,
Dolne Łużyce : praca zbiorowa / pod red. Zdzisława
Kaczmarczyka i Andrzeja Wędzkiego. – Zielona Góra,
1970. – S. 5-12 : mapa : Osadnictwo Dziadoszan
844. WOJCIECHOWSKI Zygmunt: Najstarszy
ustrój plemienno-szczepowy i administracja do roku
1139 // W: Historia Śląska od czasów najdawniejszych
do roku 1400. T. 1. – Kraków, 1933, s. 124-125: [Dziadoszanie]
845. WOJCIECHOWSKI Zygmunt: Uwagi nad powstaniem Państwa Polskiego i Czeskiego // Prz. Zach.
– 1951, nr 1/2, s. 142 : [Dziadoszanie]
846. ZAJCHOWSKA Stanisława: Rozwój osadnictwa śląsko-łużyckiej części województwa zielonogórskiego od XII do XIV wieku // W: Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad środkową Odrą
i dolną Wartą (województwo zielonogórskie). T. 2:
Dolny Śląsk, Dolne Łużyce : praca zbiorowa / pod red.
Zdzisława Kaczmarczyka i Andrzeja Wędzkiego. –
Zielona Góra, 1970. – S. 115-123 : mapy
Uwzględnia obszar pow. nowosolskiego.
HISTORIA NOWOŻYTNA
847. KWAŚNY Zbigniew: Tabele podatku gruntowego i ludności wsi śląskich z około 1765 roku /
Z. Kwaśny, Jan Wosch. – Wrocław, 1975. – s. 5-7 : Kreis
Freystadt
848. Die SCHLESISCHE Oderschiffart in vorpreussische Zeit : Urkunden und Aktenstücke / hrsg.
von Conrad Wutke. – Breslau : J. Max, 1896. – VI,
336 s. ; 28 cm. – (Codex diplomaticus Silesiae ; Bd. 17)
849. SPISY dóbr ziemskich księstwa głogowskiego z lat 1671-1727 / oprac. Jarosław Kuczer, Wojciech
Strzyżewski. – Warszawa, 2007. – S. 35-36 : [Majątek
majoracki von Schönaichów]. – S. 61-63 : Matrykuła
ziemska księstwa głogowskiego, 1671 r. : Freystädtisches Creiss. – S. 111-112 : Matrykuła ziemska księstwa
głogowskiego, 1718 r. : des freystädtischen Creysses
Gütter – Possesores – Religion. – S. 122-123 : Matrykuła ziemska księstwa głogowskiego, 1727 r. : Freystädter Creiss
Uwzględnia rejon Nowej Soli i Kożuchowa.
*
842. UZDOWSKA Teresa: Dziadoszanie (Dziadoszyce, Dziadosze) // W: Słownik starożytności słowiańskich. T. 1. – Wrocław, 1961. – S. 433. – Bibliogr.
850. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Rechenbergowie
w życiu społeczno-gospodarczym księstwa głogowskiego
HISTORIA NOWOŻYTNA
XVI-XVII wieku. – Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007. – 385 s. : il., mapy ; 24 cm. – ISBN
978-83-7481-113-2. – Bibliogr.
Właściciele obszernych dóbr w rejonie Kożuchowa.
BAKALARZ K.: Nowa Sól : 250 lat historii miasta : informator wystawy = poz. 2452
851. BUJKIEWICZ Zbigniew: Tendencje rozwojowe północnych miast dolnośląskich w drugiej połowie
XIX w. : [m.in. w pow. kożuchowskim] // W: Ziemie
Zachodnie, Polska – Niemcy, integracja europejska /
red. nauk. Czesław Osękowski. – Zielona Góra, 2001. –
S. 197-211
852. HELLER D.: Übersicht über die statistischen
Verhältnisse des Kreises Freystadt. – Freystadt, 1869. –
67 s. ; 23 cm
853. HENSCHEL G.: Alte Kreisgrenzen im nördlichen Niederschlesien: eine verwaltungsgeschichtliche Skizze. – Il., mapa // Grünb. Hauskal. – 1934,
s. 82-85
854. HOFFMANN Hermann: Fürst Carolath contra
Glogauer Jesuiten : ein Beitrag zur Friderizianischen
Kabinettsjustitz // Arch. f. Schl. Kirchengesch. – Bd. 1
(1936), s. 167-210
855. HOFFMANN Hermann: Fürst Carolath gegen die Glogauer und Wartenberger Jesuiten // Grünb.
Hauskal. – 1937, s. 54-55
Przedr. w: Neus. Nachr. – Nr. 180 (1995), s. 69-71 i w:
Grünb. Wochebl. – 2001, Nr. 11, s. 1-2
856. JANCZAK Julian: Okręgi sądownicze na Śląsku pod koniec XVIII wieku. – Mapa. – Rés. // Zesz.
Nauk. Uwr. Nauki Społ. – [Nr] 5 (1961), s. 3-17
M.in. okręg Kożuchów.
857. KLOSE Martin: Verkehrsverhältnisse im
nördlichen Niederschlesien in der Zeit vor Hundert
Jahren. – Il. // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1931,
s. 56-59
Dot. regionu nowosolsko-kożuchowskiego.
858. KRES Bogdan: Winiarstwo na Ziemi Lubuskiej. – Poznań, 1972. – S. 14, 17-18 : Winiarstwo i produkcja wina w Bytomiu Odrzańskim, Solnikach i Kożuchowie
859. KUCZER Jarosław: Kryteria definiujące elitę
szlachecką księstwa głogowskiego po wojnie trzydziestolecia (1648-1741). – Zsfg. // Śl. Kwart. Hist. Sobótka. – 2006 , nr 2, s. 275-289
Dot. rodów posiadających dobra w rejonie Bytomia Odrzańskiego, Kożuchowa i Nowej Soli.
75
860. KUCZER Jarosław: Siedziby szlacheckie księstwa głogowskiego w okresie 1526-1741 // Pro Libris.
– 2006, s. 97-103
Uwzględnia siedziby szlacheckie rejonu nowosolskiego,
głównie w Konotopie, Siedlisku i Kożuchowie.
861. KUCZER Jarosław: Szlachta w życiu społeczno-gospodarczym księstwa głogowskiego w epoce
habsburskiej 1526-1740. – Zielona Góra : Uniwersytet
Zielonogórski, 2007. – 324, [2] s. tabl. : mapy ; 24. –
Zsfg. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7481-076-0
Z treści: Edukacja: :[Schönaichianum]. Lenna zamkowe :
Kożuchów. Spis dóbr ziemskich i ich właścicieli z roku 1718 :
Weichbild kożuchowski.
862. LUCAE Friedrich: Schlesiens curiose Denkwürdigkeiten oder vollkommene Chronica von Oberund Nieder-Schlesien. Tl. 4. – Franckfurt am Mäyn.
1689. – S. 1014-1016 : Freystädtisches Weichbild
CIEKAWOSTKI historyczne i turystyczne Ziemi
Nowosolskiej = poz. 57
863. SCHICKFUS Jakob: Neusvermehrte Schlesische Chronica und Landes Beschreibung. Buch 4. –
Jehna, 1925. – S. 242-243 : Von dem Prücken Streit
zwischen der Stadt grossen Glogaw und dem Herrn
Schöneich zu Beudten
864. SCHLESISCHES Gütter-Adressbuch : Verzeichnis sämtlicher Rittergüter sowie der grösseren
Landgüter der Provinz Nieder-Und Oberschlesien. –
Ausg. 15. – Breslau, 1937. – S. 349-359 : Kreis Freystadt
in Niederschlesien
865. SUESMANN: Bäuerliche Hofnachfolge in dem
Kreisen Freystadt und Grünberg i. Schles. einst und
jetzt // Grünb. Hauskal. – 1937, s. 94-104
866. SZCZEGÓŁA Hieronim: Koniec panowania
piastowskiego nad środkową Odrą. – Poznań : Wydaw.
Poznańskie, 1968. – 165, [3] s. : il., portr. ; 21 cm
Uwzględnia dane dot. rejonu Kożuchowa.
867. WEIGEL Johann Adam Valentin: Geographische, naturhistorische und technologische Beschreibung des souverainen Herzogthums Schlesien. Tl. 5. –
Berlin, 1802. – S. 240-251 : Der Freistädter Kreis. –
(S. 240-243 : Freistadt. – S. 243-244 : Neusalz. – S. 244245 : Beuthen. – S. 245 : Neustädtel)
868. ZIMMERMANN Friedrich Albert: Beyträge
zur Beschreibung von Schlesien. Bd. 10. – Brieg, 1979. –
S. 42-81 : Von denen Statuten, Wiellkühren über die Erbfolge im Füstenthum Glogau. – S. 54-55 : Die Weichbildstadt Freystadt. – S. 60-61 : Die Herrschaft Beuthen und
die Stadt Beuthen. – S. 71-74 : Succesio ex Communione
76
HISTORIA
bonorum impropria: d) In der Stadt Freystadt. E) Im
Freystädtischen Kreise. F) In der Mediatstadt Neusalz.
– S. 82-89 : [A]. Vom Freysädtischen Kreise überhaupt.
– S. 89-169 : B. Vom den Städten. – S. 89-130 : Von
Freystadt. – S. 130-148 : Von Beuthen. – S. 149-151 : Von
Neusalz. – S. 152-169 : C. Vom Freystädtischen Kreise
insbesondere. – Von den Dörfen
DRUGA WOJNA ŚWIATOWA
869. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Obozy jenieckie
na ziemi nowosolskiej. – Mapa // Krąg. – 1998, nr 44,
s. 14
870. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Operacja „Barthold” : z dziejów regionu. – Il. // Krąg. – 2000, nr 8, s. 19
871. DOLATA Bolesław: Wyzwolenie Dolnego
Śląska w 1945 roku. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Wrocław, 1985. – S. 64-68 : Wyzwolenie Bytomia Odrzańskiego, Kożuchowa, Nowej Soli, Zielonej Góry i Krosna Odrzańskiego
872. MAJEWSKI Ryszard: Działania wojsk prawego
skrzydła I Frontu Ukraińskiego w operacji dolnośląskiej // Rocz. Lubus. T. 15 (1989), s. 182-185 : Działania w rejonie Nowego Miasteczka, Kożuchowa, Bytomia Odrzańskiego i Nowej Soli
Toż w: Działania wojenne na Środkowym Nadodrzu w 1945
roku : materiały sesji naukowej / pod red. Andrzeja Toczewskiego. – Zielona Góra, 1989. – S. 52-55
873. ŻOŁNIERZE radzieccy polegli nad środkową
Odrą : praca zbiorowa / pod red. Hieronima Szczegóły. – Zielona Góra, 1982. – S. 203-206 : Nekropolia :
Kożuchów
*
874. JAKUBASZEK Eugeniusz: Miejsca pamięci
narodowej w województwie zielonogórskim : przewodnik. – Zielona Góra, 1972. – S. 95-109 : il., mapa :
Powiat Nowa Sól
875. LEMIESZ Wiktor: Powiat nowosolski. –
(Miejsca pamięci. 6) // Nadodrze. – 1968, nr 8, s. 4
HISTORIA NAJNOWSZA
876. BASIARZ Wojciech: Cechował nas ogromny
zapał i bezinteresowność // W: Nowa Sól : z dziejów
i współczesności / red. Wiesław Sauter. – Zielona Góra,
1978. – (Zeszyty Lubuskie LTK ; 16). – S. 103-112
Wspomnienia dot. zasiedlenia, tworzenia administracji
i zagospodarowania b. pow. kożuchowskiego.
877. BIEGALSKI Bogdan: Organizacje podziemne
na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1956. – Zielona Góra, 1999. – S. 72-73 : [Grupa WiN w Mirocinie Górnym, gm. Kożuchów]. – S. 73-74 : [Oddział
WiN w Otyniu]. – S. 142-144 : [Nowa Sól i rejon Kożuchowa : działalność Konspiracyjnego Związku Harcerstwa Polskiego i Ruchu Oporu Armii Krajowej]. –
S. 144-145 : [Podziemny Związek Walki Młodych w Nowej Soli i okolicy]. – S. 169-170 : [Tajna Organizacja
Krajowa w Nowej Soli]
878. DOMINICZAK Henryk: Osadnictwo i stosunki ludnościowe w regionie nowosolskim w latach 19451975 // W: Nowa Sól : z dziejów i współczesności /
[red. Wiesław Sauter]. – Zielona Góra, 1978. – (Zeszyty
Lubuskie LTK [Lubuskiego Towarzystwa Kultury] ;
16). – S. 29-40 : il.
879. HŁADKIEWICZ Edward: Walczyli „za waszą wolność i naszą” // Za Wol. Lud. – 1987, nr 10, s. 8
Osadnictwo wojskowe na Ziemi Nowosolskiej.
880. KUSIAK Franciszek: Osadnictwo wiejskie
w środkowych i północnych powiatach Dolnego Śląska w latach 1945-1949. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982. – 303, [1] s., [3] s. tab. :
mapa ; 21 cm. – (Prace Wrocławskiego Towarzystwa
Naukowego. Ser. A ; nr 228) . – ISBN 83-04-00985-4
W treści i tab. dane dot. pow. kożuchowskiego.
881. ŁAWNICZAK Hieronim: Historia osadnictwa i zagospodarowania ziemi kożuchowskiej w latach 1945-1950 // Kożuchowianin. – 1995, nr 6, s. 1-2 ;
nr 7, s. 9-10
882. ŁAWNICZAK Hieronim: Pionierski trud
pierwszych osadników w zagospodarowaniu ziemi nowosolskiej w latach 1945-1950 // Krąg. – 1966, nr 34,
s. 11 ; nr 35, s. 9-10
883. ŁOSYK J.: [Dwadzieścia siedem] 27 lat miasta i powiatu Nowa Sól : w rocznicę wyzwolenia stolicy
Ziemi Lubuskiej. – Il. // Bud. n. Odrą. – 1972, nr 2, s. 3
884. OGRODOWCZYK Arkadiusz: Nad Odrą i Bałtykiem : osadnictwo wojskowe na zachodnich i północnych Ziemiach Polski po drugiej wojnie światowej.
– Warszawa, 1979. – S. 22, 37, 159-160, 178, 180 [dot.
rejonu Kożuchowa]
885. PERLAK Andrzej: Opór wobec stanu wojennego na ziemi nowosolskiej. – (W rocznicę grudnia
1981). – Il. // Krąg. – 2006, nr 51, s. 24
886. PUKAJŁO J.: Ze wspomnień pionierówosadników // W: Dzieje i teraźniejszość / wyd. spec.
Powiatowego Komitetu FJN. – Nowa Sól, 1967. – S. 6
HISTORIA MIEJSCOWOŚCI
887. ŻURKO Jerzy: Rozsiedlenie ludności w ramach akcji „Wisła” w dawnym województwie wrocławskim : opracowanie materiałów źródłowych. –
Wrocław, 2000. – S. 42-45 : Powiat kożuchowski
HISTORIA MIEJSCOWOŚCI
888. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Miejscowości powiatu nowosolskiego : rys historyczny. – Nowa Sól :
Muzeum Miejskie, 2004. – 252 s. : il., mapy ; 25 cm. –
Bibliogr. – ISBN 83-919139-2-9
Omów.: Wasło Renata: No i po wsiach // Gaz. Lubus. Wyd.
B. – 2005, nr 5, s. 5. Rec. : Górski Adam // Stud. Zach. [T.] 9
(2007), s. 226-227
889. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Miejscowości powiatu nowosolskiego : zarys dziejów [Dokument elektroniczny] / teksty i wybór fot. : T. Andrzejewski ;
oprac. komputerowe: Mateusz Wrzaszcz. – Nowa Sól :
Muzeum Miejskie, 2002. – 1 dysk optyczny (CDROM) ; 12 cm
ANDRZEJEWSKI T.: Zarys historii wsi w gm. Kożuchów = poz. 979
FÖRSTER A.: Geschichtliches von den Dörfer des
Grünberger Kreises = poz. 1014
HELLER O.: Der Freystädter Kreis, mit besonderer
Bericksichtung des Fürstenthums Carolath-Beuthen. –
Uwzględnia dzieje miast i wsi = poz. 572
KOLBE E.: Geschichte der Stadt Neustädtel. – Ältere Nachrichten über die umliegenden Kirchdörfer =
poz. 1199
890. PRIKOWSKI Johannes: Die Zeit der Gründung unseres Heimatortes. – Bibliogr. // Neus. Nachr.
– Nr. 88 (1973), s. 318-324
891. SCHÖNTHÜR Rudolf: Aus der älteren Geschichte der Städte der nähren Heimat // Neus. Nachr.
– Nr. 81 (1972), s. 147-156
STRZYŻEWSKI W.: Nowe Miasteczko. – Zarys
historii wsi w gminie = poz. 1204
Bielawy, gm. Siedlisko
77
Bobrowniki, gm. Otyń
894. ASSMANN A.: Bobernig. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1920, s. 84-87
FOERSTER A.: Geschichtliches von den Dörfen
des Grünberger Kreises. – Bobernig = poz. 1014
Borowiec, gm. Siedlisko
895. HOHENBORAU mit Gut Hohenborau, Dom
[äne] Landskron, Glogeiche, Fösterei Heinrichslust, Fösterei Höhenborau / K.W. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 183/
184 (1996), s. 206-207
Borów, gm. Nowe Miasteczko
Die TRAGÖDIE Schlesiens 1945/46 in Dokumenten. – Pfarrei Grossborn = poz. 3305
896. ZWOLSKA Joanna: Historia wsi Borów Wielki
od roku 1945 [do 1950] // Nasze Miast. – 2005, nr 3, s. 4
Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko
897. BECKER B.: Geschichtliches von Windischborau // Anzeiger für Neustädtel und Umgebung. –
1914, Nr. 38-44
NEULING H.: Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgange des Mittelalters.
– Windschbohrau = poz. 3299
898. NOWAKOWSKI Dominik: Borów Polski –
gniazdo Rechenbergów, panów na Sławie : dzieje wsi
i zamku. – Il. // Nasza Sława. – 2001, nr 3, s. 4
899. SCHILLER Adolf: Die Windischborauer Burg
// W: Heimatbuch des Kreises Freystadt Ndr.Schl. /
hrsg. von A. Schiller. – Aufl. 2. – Beuthen Bez. Leignitz, 1925. – S. 157-160 : il.
900. WINDISCH Bohrau // W: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 13. – Warszawa, 1983. – S. 546
Bytom Odrzański
Opracowania ogólne
892. LINDENKRANZ am Rande der Carolather
Heide // Neuer Glog. Anz. – 1984, Nr. 5-6, s. 7 ; Nr. 7,
s. 6 ; Nr. 8, s. 8 ; Nr. 9, s. 5-6
901. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Bytom Odrzański. – Il. // Krąg. – 2001, nr 2, s. 15-16 ; nr 3, s. 9-10 ;
nr 5, s. 11-12
893. LORENZ: Bielawe // W: Heimatbuch der Kreyses Freystadt Ndr. Schl. / hrsg. von Adolf Schiller. –
Aufl. 2. – Beuthen Bez. Liegnitz, 1925. – S. 193-196 : il.
902. BARTSCH Heinrich: Die Städte Schlesiens :
(in den Grenzen des Jahres 1937). – 2. verb. Aufl. –
Frankfurt / Main, 1983. – S. 49-50, [1] s. tabl. : il. : Beuthen a/Oder
Dzieje wsi i kościoła.
78
HISTORIA
903. BEUTHEN // W: Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschafften und Künste.
Bd. 3. – Halle : J.W. Zedler, 1733. – Szp. 1587-1588
913. KRAUSE Gustav: Beuthen (Oder) und der
Fürstensitz Carolath // Neuer Glog. Anz. – 1980, Nr. 6,
s. 1-2 ; Nr. 7, s. 4-5
904. BÜSCHING Anton Friedrich: Neue Erdbeschreibung. Tl. 4: Das Herzogtum Schlesien nebst der
Graffschaft Glaz. – Hamburg, 1760. – S. 1814-1817 :
Die freye Standesherrschaft Beuthen
914. LUCAE Friedrich: Schlesiens curiose Denkwürdigkeiten oder vollkommene Chronica Ober-und
Nieder-Schlesien / ausgefertiget von Friderico Lucae.
Tl. 4. – Franckfurt am Mäyn. 1689. – S. 1026-1028 :
Herrschaft Beuthen
905. BYTOM Odrzański : zarys dziejów / oprac.
zespół pod red. Wojciecha Strzyżewskiego. – Bytom
Odrzański : Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 2000.
– 236 s. : il., mapy ; 21 cm. – Bibliogr. – Zsfg. – ISBN
83-915023-0-9
Z treści: Przyroda gminy Bytom Odrzański / Leszek Jerzak,
Józef Radkiewicz. Ziemia Bytomska w pradziejach i wczesnym
średniowieczu / Sławomir Moździoch. W średniowieczu i czasach nowożytnych do końca XVIII wieku / Tadeusz Dzwonkowski. Od wojen napoleońskich do II wojny światowej /Tomasz
Nodzyński. W czasach II wojny światowej / Tomasz Andrzejewski. Pieczęcie i herb Bytomia Odrzańskiego / W. Strzyżewski. Współczesne dzieje polityczno-gospodarcze / Zbigniew Bujkiewicz. Życie społeczno-kulturalne współczesnego Bytomia
Odrzańskiego / Ryszard Ryczkowski, Jacek Zawiślak
Rec. Brylla Wolfgang Jan // Rocz. Lubus. – T. 27, cz. 1 (2001),
s. 192-194
906. DEUTSCHES Städtebuch / hrsg. von Erich
Keyser. Bd. 1. – Stuttgart, 1939. – S. 707-709. – Bibliogr. : Beuthen Oder / Adolf Schiller
907. GRABSKI Władysław Jan: 300 miast wróciło do Polski : informator historyczny 960-1960. – Warszawa, 1960. – Warszawa. 55-57 : il. : Bytom nad Odrą
915. MIASTA polskie w Tysiącleciu / [red. nauk.
Mateusz Siuchniński]. T. 2. – Wrocław, 1967. – S. 622624, [1] s. tabl. : il. : Bytom Odrzański
916. PODWYSOCKI Tadeusz: Sępie gniazdo rodu
Schönaichów // Odra. – 1960, nr 22, s. 1, 6
917. SCHILLER Adolf: Beuthen Bezirk Liegnitz :
ein Führer durch die Stadt und ihre Geschichte. –
Beuthen Bez. Liegnitz, 1925. – V, [3], 78 s., [1] tabl.
złoż. : il., pl. ; 21 cm
918. SCHILLER Adolf: Beuthen, die malerische
Stadt an der Oder // W: Heimatbuch des Kreises Freystadt Ndr. Schl. / hrsg. von A. Schiller. – Aufl. 2. – Beuthen Bez. Liegnitz, 1925. – S. 352-363, [2] k. tabl. : il.
919. SCHILLER Adolf: Geschichte der Stadt Beuthen
an der Oder. – Beuthen Bez. Liegnitz, 1936-[1937]
Rękopis w zbiorach Muzeum w Nowej Soli, dostępny w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej (zbc.uz.zgora)
Wyd. 1 pt. 200 miast wraca do Polski. – Poznań, 1947. – S. 137138. : il. : Bytom nad Odrą. Wyd. 2 pt. 200 miast wróciło do Polski. – Poznań, 1949. – S. 163-164 : il. : Bytom nad Odrą.
920. STARNAWSKI Zbigniew: Bytom Odrzański //
W: Encyklopedia katolicka. T. 2. – Lublin, 1976. – Szp.
1260. – Bibliogr.
908. HANDBUCH der historischen Städten Schlesien / hrsg. von H. Weczerka. – Stuttgart, 1977. – S. 2527. – Bibliogr. : Beuthen a.d. Oder / Hans Ludwig Abmeier
921. WAŻNIEJSZE daty z historii grodu i miasta
Bytomia Odrzańskiego // Obs. Odrz. – 1995, nr 7/8,
s. 4-5
909. HENELIUS Nicolaus: Silesiographia renowata. Pars 1. – Wratislaviae, 1704. – S. 36-37 : Bythonia
vel Bethania
910. JEZIOR Marta; Bytom nad Odrą // Obs. Odrz. –
1955, nr 4, s. 6-7 ; nr 5, s. 6 ; nr 6, s. 4 ; nr 7/8, s. 3-4
911. KLOPSCH C.D.: Geschichte der Stadt Beuthen
und der dazu gehörigen Castellanei bis 1591. – Glogau,
1847. – 97 s. ; 23 cm
912. KORCZ Władysław: Szkice z dziejów miast
Środkowego Nadodrza. – Zielona Góra, 1985. – S. 928; il., pl. : Bytom Odrzański
KORCZ W.: Zarys dziejów Bytomia Odrz. = poz. 66
Historia średniowieczna
922. GALLI Chronicon // W: Roczniki dziejowe
Polski = Monumenta Poloniae historica / wyd. August
Bielawski. [Reprint]. T. 1. – Warszawa, 1960. – S. 465466 : Belli cum Henrico initium
Oblężenie nieskuteczne grodu bytomskiego 1109 r. przez
Henryka V. Wersję pol. zob.: Anonim tzw. Gall: Kronika polska
/ przeł. Roman Gródecki. – Wyd. 3 uzup. – Wrocław, 1968. –
(Biblioteka Narodowa ; Ser. 1, nr 59). – S. 142-143
*
923. DZIEDUSZYCKI Wojciech: „Trakt cesarski” :
próba odtworzenia przebiegu drogi pielgrzymki Ottona III do Gniezna na podstawie analizy źródeł pisanych
HISTORIA MIEJSCOWOŚCI
79
i archeologicznych : odcinek dolnośląski / W. Dzieduszycki, Maciej Przybył // W: Trakt Cesarski : IławaGniezno-Magdeburg / [red. W. Dzieduszycki, M. Przybył]. – Poznań, 2002. – S. 21-23 : [Przejście przez Odrę :
Krosno Odrzańskie, Bytom Odrzański].
930 . ZUBRZYCKI Piotr: Bytom Odrzański w średniowieczu // W: Encyklopedia Ziemi Głogowskiej.
Z. 38. – Głogów, 1996, s. 5-6. – Bibliogr.
924. FUDALEJ Aleksander: Organizacja państwowa na środkowym Nadodrzu we wczesnym średniowieczu. – Il. // Głos Met. – 1966, nr 4, s. 3
CETWIŃSKI M.: Rycerstwo śląskie do końca
XIII w. : biogramy i rodowody. – Bogusław Jaworowic, kasztelan Bytomia Odrz. (?) = poz. 164
*
Znaczenie Bytomia Odrzańskiego.
KLOPSCH C.D.: Geschichte der Stadt Beuthen und
der dazu gehörigen Castellanei bis 1591 = poz. 911
CETWIŃSKI M.: Rycerstwo śląskie do końca
XIII w. : biogramy i rodowody. – Bronisław, kasztelan
Bytomia Odrz. = poz. 121
MICHALAK A.: „A grodzianie... wyszli naprzeciw
z dobytymi mieczami...” – Głowica miecza z Bytomia
Odrz. = poz. 3209
CETWIŃSKI M.: Rycerstwo śląskie do końca
XIII w. : biogramy i rodowody. – Kasztelanowie Bytomia Odrz. = poz. 105
925. MOŹDZIOCH Sławomir: Castrum munitissimum Bytom : lokalny ośrodek władzy w państwie
wczesnopiastowskim [XI – XII w.] / S. Moździoch ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
– Warszawa : „DiG”, 2002. – 320 s. : il., mapy, pl. ;
30 cm. – Bibliogr.– ISBN 83-7181-272-8
MOŹDZIOCH S.: Dzieje kasztelanii bytomskiej =
poz. 713
926. MOŹDZIOCH Sławomir: Kasztelania bytomska – losy średniowiecznego ośrodka władzy // W: Lokalne ośrodki władzy państwowej w XI-XII wieku
w Europie Środkowo-Wschodniej / red. S. Moździoch. –
Wrocław, 1993. – (Spotkania Bytomskie ; 1). – S. 261292 : il., mapy, rys. – Zsfg.
MOŹDZIOCH S.: Nowe dane do zagadnienia socjotopografii piastowskich grodów kasztelańskich XXIII w. na przykładzie Wrocławia i Bytomia Odrz. =
poz. 714
NEULING H.: Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgange des Mittelalters.
– Beuthen a.O. = poz. 3299
927. SCHILLER Adolf: Die Gründung der deutschen Stadt Beuthen / Schiller // W: Heimatbuch des
Kreises Freystadt Ndr. Schl. / hrsg. von Adolf Schiller.
Aufl. 2. – Beuthen, 1925. – S. 82-91
928. SÖHNEL S.H.: Die Kastellanei Bytom (Beuthen a.O.) // Schles. Geschichtsbl. – 1921, H. 1/2, s. 10-12
929. WĘDZKI Andrzej: Bytom, śląski gród kasztelański na teryt[orium] plem[ienia] Dziadoszan // W:
Słownik starożytności słowiańskich. – T. 1. – Wrocław, 1961. – S. 215
Historia nowożytna
ALLERHOESTE Kabinettsorder, betreffend die
dem Aktievereien für den Bau einer Chausse von
Glogau über Beuthen nach Neusalz = poz. 1137
931. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Bytom ma pecha
do mostów. – Il. // Krąg. – 2005, nr 39, s. 23
Zarys dziejów mostu bytomskiego.
932. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Bytomski most :
z dziejów regionu. – Il. // Region. – 2000, nr 5, s. 19
ANDRZEJEWSKI T.: Polscy kozacy. – Lisowczycy
w Bytomiu Odrz. = poz. 1190
BADERMANN E.: Schlesische Müller und Mühlen in der Region des ehemaligen Beuthen a.O. jetzt
Bytom Odrz. = poz. 104
BARTSCH H.: Die Städte Schlesiens : Beuthen a. d.
Oder = poz. 902
933. BELÉE H.: Ein Geschossregister der Stadt
Beuthen a.O. aus der 16. Jhd. // Fam.-Gesch. Bl. – Jg. 23
(1925), s. 325-328
934. CIMEK Michał: Anna spalona na stosie : inkwizycja w Bytomiu Odrzańskim // Gaz. Nowosol. –
2000, nr 32 [33], s. 8
DZWONKOWSKI T.: Straty gospodarcze miast księstwa głogowskiego w okresie wojny 30-letniej. – Bytom Odrz. = poz. 989
935. FISCHER Christian Friedrich Emanuel: Zeitgeschichte der Städte Schlesiens / hrsg. von Ch. F. E.
80
HISTORIA
Fischer und Carl Friedrich Stuckart. – Schweidnitz,
1819. – S. 145-148, [1] k. tabl. ; il. : Beuthen an der Oder
Rody posiadające dobra w rejonie Bytomia Odrz. =
poz. 859
936. GLAESER Edmund: Bilder von den Heimat
spielen Beuthen-Carolath (17.-25.Mai 1925). – Il. //
Grünb. Hauskal. – 1926, s. 66-70
943. LUBOSZ Bolesław: Bohaterowie i statyści. –
Katowice, 1982. – S. 70-77 : [Gniazdo ariańskie w Bytomiu nad Odrą]
937. GÓRSKI Adam: Tablica pamiątkowa z Bytomia Odrzańskiego // W: Polska-Niemcy-pogranicze :
studia historyczne / red. nauk. Grażyna Wyder, Tomasz Nodzyński. – Zielona Góra, 2006. – S. 135-138. –
Zsfg. KOMOROWSKI J.: Lisowczycy nad Odrą. – Il. //
Spotkania z Zabytkami. – 1999, nr 1, s. 27. STASIŃSKI Rafał: Znalezisko pod tablicą. – Il. // Krąg. – 2005,
nr 52, s. 23-24
944. MAJCHRZAK Jerzy Piotr: szaleństwa wiary albo Procesy czarownic w Zielonej Górze. – Zielona Góra, 1999. – S. 45-48 : Wasza córka jest wiedźmą
Spalenie na stosie Anny Schwyzer, córki bytomskiego bednarza Jana. – Toż: Obserwator Odrz. – 1993, nr 4-5, s. 7 ; Nadodrze. – 1989, nr 4, s. 6
Tablica w rynku, upamiętniająca odbudowanie domu, zniszczonego w czasie najazdu lisowczyków, pod nią akt erekcyjny
z 1925 r.
945. MOŹDZIOCH Sławomir: Dura lex sed lex. –
Il. // Obs. Odrz. – 1994, nr 12, s. 7-8
938. HENELIUS Nicolaus: Silesiographia renowata.
Pars 1. – Wratislaviae, 1704. – S. 36-37 : Bythonia vel
Bethania
946. POUFNY memoriał niemiecki z roku 1937
o położeniu powiatu głogowskiego / przetł. i do druku przygotował Józef Stępczak. – Poznań, 1959. –
(Biblioteka Lubuska ; z. 3). – S. 43 : [Bytom Odrzański]
HENELIUS N.: Silesiographia renovata : Käyserliches Rescript dass Herr Baron von Schönaich zum freyen Stands-Herrn in Schlesien erhöhet und dessen Herrschaften Carolath und Bauthen an der Oder zu einer
freyen Stands Herrschaft gemacht worden = poz. 633
939. JANKOWSKI Jerzy: Winiarstwo na Ziemi Głogowskiej // W: Encyklopedia Ziemi Głogowskiej. Z. 37.
– Głogów, 1996. – S. 19-20. – Bibliogr.
Dot. głównie rejonu Bytomia Odrzańskiego.
KLEPPER G.: Chronik der evangelischen Kirchengemeinde zu Buethen = poz. 3017
940. KNIE J. G.: Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer, Flacken, Städte und andere Orte der [...] Provinz Schlesien. – Auf. 2. – Breslau,
1845. – S. 186 : Beuthen an der Oder
941. KNIE J.G.: Geographische Beschreibung von
Schlesien preussisches Antheiles / hrsg. Von J.G. Knie
und J.M.L. Melcher. Abt. 2. Tl. 1. H. 1. – Breslau, 1827.
– S. 56-63 : Beuthen an der Oder
942. KRES Bogdan: Produkcja wina w Bytomiu
Odrzańskim w świetle ustaw i rozporządzeń podatkowych // W: Kultura. Historia. Region : praca zbiorowa / pod red. Hieronima Szczegóły. – Zielona Góra,
1975. – S. 35-45
KRES Bogdan: Winiarstwo na Ziemi Lubuskiej. –
Bytom Odrzański = poz. 858
KUCZER J.: Kryteria definiujące elitę szlachecką
księstwa głogowskiego po wojnie trzydziestoletniej. –
Karanie przestępców w Bytomiu Odrzańskim w XV/XVI w.
PRIKOWSKI Johannes: Ehemalige klösterliche
Ansiedlungen in unserer nordschlesischen Heimat. –
Beuthen (Oder) : Schwestern der hl. Maria Magdalena ;
Jesuitenkloster in Deutsch-Wartenberg = poz. 3311
SCHICKFUS J.: Neu vermehrte Schlesische Chronica und Landes Beschreibung. – Von dem Prücken
Streit zwischen der Stadt grossen Glogaw und dem
Herrn Schöneich zu Beuthen = poz. 863
947. SCHILLER Adolf: Pożary ; Odbudowa po pożarze w 1694 r. ; Bytom Odrzański w XVIII w. ; Bytom
Odrzański [w XVII w.] w oczach kronikarza Adolfa
Schillera ; Wojna trzydziestoletnia ; Bitwa pod Bytomiem 10 IX 1642. / oprac. na podstawie: Adolf Schiller „Geschichte der Stadt Beuthen” (1936) ; tł. Ryszard
Kabala ; współpr. Ryszard Ryczkowski. – Il. // Obs.
Odrz. – 1997, nr 2-3, s. 6 ; 1998, nr 1, s. 5, nr 2, s. 3 ;
1999, nr 4/5, s. 4-5 ; nr 6, s.6
948. STASIŃSKI Rafał: Tablice są już gotowe. –
Il. // Krąg. – 2006, nr 31, s. 22
Tablice z brązu informujące: 1. o spustoszeniu miasta przez
lisowczyków, 2. o usytuowaniu pierwotnego ratusza.
WEIGEL J. A. V.: Geographische, naturhistorische
und technologische Beschreibung des souverainen
Herzogthums Schlesien. – Beuthen = poz. 867
949. WIĄZEK Paweł: Prawo karne w śląskich ordynacjach ziemskich [w XVI i XVII w.]. – Wrocław,
2002. – S. 27, 44 : Bytom Odrzański
HISTORIA MIEJSCOWOŚCI
81
ZIMMERMANN F.A.: Beyträge zur Beschreibung
von Schlesien. – Von Beuthen = poz. 868
NEULING H.: Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgange des Mittelalters.
– Kolzig = poz. 3299
II wojna światowa i czasy najnowsze
956. SPRUNGALA Martin: Kolzig (und Lipke) im
Exil (1759-1763) // Grünb. Wochenbl. – 1999, Nr. 10,
s. 3-4
950. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Bytom Odrzański
1945-2005 : rys historyczny / T. Andrzejewski, Ryszard
Sobkowicz ; Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bytomiu Odrzańskim. – Bytom Odrzański ; Głogów :
„Druk-Art.”, 2007. – 272 s., XX s. tabl. : il., portr. ; 25 cm.
– Bibliogr. – ISBN 978-83-60087-24-4
ANDRZEJEWSKI T.: W czasach II wojny światowej. – Bytom Odrz. = poz. 905
M.in. dzieje Kolska w okresie tzw. wojny śląskiej.
Konotop, gm. Kolsko
957. ŹRÓDŁA i materiały do dziejów Środkowego Nadodrza / red. Kazimierz Bartkiewicz. – Zielona
Góra, 1996. – S. 73 : 1706 – nadanie praw miejskich
i herbu miejscowości Kontopp [przez ces. Józefa]
*
BUJKIEWICZ Z.: Współczesne dzieje politycznogospodarcze. – Bytom Odrz. = poz. 905
951. DOLATA Bolesław: Walki na Ziemiach polskich 1939-1945 : wybrane miejsca bitew, walk i akcji
bojowych / B. Dolata, Tadeusz Jurga. – Wyd. 3 popr.
i rozsz. – Warszawa, 1977. – S. 58 : Bytom Odrzański.
DOLATA W.B.: Wyzwolenie Dolnego Śląska
w 1945 r. – Wyzwolenie Bytomia Odrz. = poz. 871
MAJEWSKI R.: Działania wojsk prawego skrzydła
I Frontu Ukraińskiego w operacji dolnośląskiej. Rejon
Bytomia Odrz. = poz. 872
Die TRAGÖDIE Schlesiens 1945/46 in Dokumenten. – Pfarrei Beuthen a. O. = poz. 3306
Kiełcz, gm. Nowa Sól
958. FISCHER Christian Friedrich Emanuel: Zeitgeschichte der Städte Schlesien / hrsg. von C. F. E. Fischer und Carl Friedrich Stuckart. – Schweidnitz, 1819.
– S. 89 : Kontopp
959. FOERSTER August: Geschichtliches von den
Dörfern des Grünberger Kreises. – Grünberg i. Schl.,
1905. – S. 242-246 : Kontopp
960. GROSSERT Horst: Eine Reise in die Jugendzeit : Erinnerungen an Kontopp. – Il. // Grünb. Wochenbl. – 2001, Nr. 7, s. 1-2
961. KNIE J. G.: Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer, Flechen, Städte und
andere Orte der […] Provinz Schlesien. – Aufl. 2. –
Breslau, 1845. – S. 304-305 : Kontopp
952. NOSEWICZ Albin: Junacy z Kiełcza // W: Mój
dom nad Odrą : pamiętniki i wspomnienia członków
organizacji młodzieżowych Ziemi Lubuskiej. – Zielona Góra, 1983. – S. 98-103
962. KNIE J. G.: Geographische Beschreibung von
den Schlesien preussisches Antheils, der Grafschaft
Glaz und der preussischen Markgrafschaft Ober-Lausitz / hrsg. von J.G. Knie und J.M.L. Melcher. – Abt. 2.
Tl. 2. H. 4. – Breslau, 1830. – S. 246-252 : Kontopp
Wspomnienia o działalności junaków organizacji „Służba
Polsce” w pracach rolnych i przeciwpowodziowych w l. 19491950 w rejonie Nowej Soli.
KUCZER J.: Siedziby szlacheckie księstwa głogowskiego w okresie 1526-1741. – Konotop = poz. 860
953. SCHULZ Wilhelm Gotthold: Die Költscher
willen nich mehr spinnen // Heimatkal. Kr.Grünb.
Freyst. – 1930, s. 55-56
MEISSNER J.G.: Kurze Beschreibung von Schlesien. – Contop = poz. 1218
Kolsko
NEULING H.: Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgange des Mittelalters.
– Kontopp = poz. 3299
954. ARDELT Elfriede: Kolzig, Krs. Grünberg in
Schlesien / E. Ardelt, Johannes Otto. – Plön, 1985. –
119 s.
Przedr.: Grünb. Wochenbl. – 1998, Nr. 8-10, s. 1-3, Nr. 11, s. 2
955. KOLTZIG //W: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 4. –
Warszawa, 1883. – S. 268
963. THIEL Hermann Otto: Vom Kontopp an der
Faulen Obra und seinem Maler Otto Heinsius // Neus.
Nachr. – Nr. 83 (1972), s. 203-205
964. ZUR Geschichte von Kontopp // Aus der Heimat. – 1930, Nr. 1-2, 6-19, 21-23, 29
82
HISTORIA
Kożuchów
Źródła. Opracowania ogólne
965. ADAMS John Quincy: Listy o Śląsku / przekł.
i objaśn. Maria Kolbuszewska. – Wrocław, 1992. –
S. 26-27 : Kożuchów
966. ARCHIWUM Państwowe we Wrocławiu :
przewodnik po zasobie archiwalnym do 1945 roku / pod
red. Andrzeja Derenia i Rościsława Żerelika. – Wrocław, 1996. – S. 136 : Depozyt miasta Kożuchowa. –
S. 281 : Klasztor Karmelitów w Kożuchowie
976. HESSE A. : Geschichte der Stadt Freystadt in
Nieder Schlesien vom Jahre 1100 bis 1864 nebst Kirchen-Geschichte / hrsg. A. Hesse. – Freystadt: G.R.
Piltz, 1865. – [2], 464, 103 s. ; 21 cm
977. KOWALSKI Stanisław: Kożuchów : zarys
historii / S. Kowalski, Jan Muszyński. – Kożuchów :
[b. w.], 1995. – 121, [1] s., [12] s. tabl. : il., mapa : 21 cm
978. KOŻUCHÓW // W: Słownik geograficzny
Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich.
T. 4. – Warszawa, 1883. – S. 577
967. DZWONKOWSKI Tadeusz: Księgi registratury miasta Kożuchowa z lat 1665-1671 [w Archiwum
Państwowym w Zielonej Górze]. – Rez. Sum. Rés. //
Archeion. – T. 85 (1988), s. 60-90
979. KOŻUCHÓW : zarys dziejów / oprac. zespół
pod red. Tomasza Andrzejewskiego. – Kożuchów : Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu „Zamek”, 2003.
– 288 s., [14] s. tabl. : il. ; 24 cm. –Bibliogr. – ISBN
83-919424-0-6
*
Z treści: Osadnictwo przedlokacyjne. Lokacja przestrzenna i prawna miasta. Założenie przestrzenne miasta lokacyjnego i miasta w murach obronnych. Zabudowa miejska / Stanisław Kowalski. Miasto w czasach nowożytnych / Jan Muszyński,
S. Kowalski. Kożuchów w latach II wojny światowej / Tomasz
Andrzejewski. Pieczęcie i herby Kożuchowa / Wojciech Strzyżewski. Zarys dziejów Kożuchowa po zakończeniu II wojny
światowej / T. Andrzejewski, Zdzisław Szukiełowicz. Zabytki miasta / S. Kowalski, Katarzyna Adamek, Wolfgang Brylla.
Zarys historii wsi w gminie Kożuchów / T. Andrzejewski. Życie religijne współczesnego Kożuchowa: 1. Parafia katolicka /
Władysław Stachura. 2. Parafia prawosławna / Dariusz Ciołka.
3. Parafia ewangelicka / Brygida Nowośnicka
968. BARTSCH Heirich.: Die Städte Schlesiens :
(in den Grenzen des Jahres 1937). – 2. verb. Aufl. –
Frankfurt/Main, 1983. – S. 86-88, [1] k. tabl. : il. :
Freystadt i. Niederschlesien
969. CUREUS Joachim: Neues Cronica des Hertzogthumbs Ober und Nieder Schlesien / durch Ioachimum Cureum ; verteutschet durch Heinrich Räteln. –
Eissleben, 1601. – S. 303-306 : Freystadt
970. DEUTSCHES Städttebuch / hrsg. von Erich
Keyser. Bd. 1. – Stuttgard, 1939. – S. 740-741. – Bibliogr. : Freystadt / Köhler
980. LUCAE Friedrich: Schlesien curiosae Denkwurdigkeiten [...]. – Tl. 4. – Franckfurt am Mayn, 1689.
– S. 1014-1016 : Freistädtisches Weichbild
971. FÖRSTER G.: Annalecta Freystadiensia oder
Freystädtische Chronica, teils aus denen in vielen Jahren gesammelten Miscellaneis Herrn M. Johann Gottfried Axl’s. – Lissa, 1751. – 396 s. ; 28 cm
981. MIASTA polskie w Tysiącleciu / red. nauk.
Mateusz Siuchniński. T. 2. – Wrocław, 1967. – S. 638639, [1] k. tabl. : il. : Kożuchów
972. FREYSTADT oder Freistadt // W: Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und
Künste. Bd. 9. – Halle : J.W. Zedler, 1735. – Szp. 1892
982. MUSZYŃSKI Jan: Ze studiów nad miastami
Ziemi Lubuskiej. – Kożuchów. – Il., pl. // Zielonogórs.
Zesz. Muz. – T. 1 (1969). – 120-123
973. GRABSKI Władysław Jan: 300 miast wróciło do Polski : informator historyczny 960-1965. – Warszawa, 1960. S. 197-200 : il. : Kożuchów
983. SCHICKFUS Jakob: Neus vermehrte Schlesische Chronica und Landes Beschreibung. Buch 4. –
Jehna, [1625]. – S. 147-150 : Von der Stadt Freystadt
Wyd. 1 pt. 200 miast wraca do Polski. – Poznań, 1946. –
S. 197-200 : il. : Kożuchów. Wyd. 2 pt. 200 miast wróciło do
Polski. – Poznań, 1949. – S. 248-249 : Kożuchów.
974. HANDBUCH der historischen Städten Schlesien / hrsg. von Hugo Weczerka. – Stuttgart, 1977. –
S. 105-107. – Bibliogr. : Freystadt (Kożuchów), Kr.
F[reystadt] / Neusalz / St. Georg Steuer
975. HENELIUS Nicolaus: Silesiographia renovata.
P. 1. – Wratislaviae, 1704. – S. 127-134 : Freistadium
Przedr. z: Cureus J.: Neue Cronica des Hertzogthums Ober
und Nieder Schlesien, zob poz. 969
984. SCHOBER G.: Schloss und Burglehn Freystadt. – Il. // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1930, s. 4748, [1] k. tabl.
985. WALTER Karl: Führer durch Freystadt N. Sch.
/ von Walter. – Freystadt: Arbeitscursus des Heimatmuseums, 1924 (H. Dehmel) – 23. s. : il., [1] pl. ;
18 cm
HISTORIA MIEJSCOWOŚCI
986. WALTER Karl: Geschichte der Stadt Freystadt /
von Carl Walter. – Erweit. Aufl. / hrsg. von Gertrud
Walter. – Freystadt N/Schl. : [G. Walter], 1935 (No-TaDruck). – [2], 218, [5] s. : il., portr. ; 24 cm
Wyd. 1. – Freystadt N/Sch., 1934.
Historia średniowieczna i nowożytna
987. BRYLLA Wolfgang Jan: Szubienice na Środkowym Nadodrzu [w XVII-XVIII w.]. – Il., rys. // Wędrujemy. – Nr 25, (1998), s. 30-34
M.in. o szubienicy w Kożuchowie.
988. DEHMEL Robert: Aus der Vergangenheit
von Freystadt // Heimatkal. Kr.Grünb. Freyst. – 1930,
s. 46
Działalność i wyroki sądów.
DOLAŃSKI D.: Najspokojniejszy Kościół : reformacja XVI wieku w księstwie głogowskim. – Początki
reformacji w Kożuchowie = poz. 3296
DUMRESE H.: Kirchengeschichte der evangelischen Gemeinde Freystadt = poz. 3320
989. DZWONKOWSKI Tadeusz: Straty gospodarcze miast księstwa głogowskiego okresie wojny 30-letniej // W: Wojna trzydziestoletnia (1618-1648) na Ziemiach nadodrzańskich / pod red. Kazimierza Bartkiewicza. – Zielona Góra, 1993. – S. 157-166
Uwzględniono straty Kożuchowa, Nowego Miasteczka
i Bytomia Odrzańskiego.
990. FISCHER Chistian Friedrich Emanuel: Zeitgeschichte der Städte Schlesien / hrsg. von Ch. F. E.
Fischer und Carl Friedrich Stuckart. Bd. 2. – Schweidnitz, 1819. – S. 169-172 : Freystadt
991. KNIE J. G.: Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und
andere Orte der [...] Provinz Schlesien. – Verm. und verbes. Aufl. – Breslau, 1845. – S. 815-816 : Freistadt oder
Freystadt
992. KNIE J. G.: Geographische Beschreibung von
Schlesien preussischen Antheiles, der Grafschaft Glatz
und der preussischen Markgrafschaft Ober-Lausitz /
hrsg. von J.G. Knie und J.M.L. Melcher. Abt. 2. Tl. 1.
H. 1. – Breslau, 1827. – 302-337 : Freistadt oder Freystadt
993. KOLBE Johannes: Freystadts Aufstieg vom
schmucklosen Landstädtchen zur Sehenswürdigkeit 1883-1935 mit Führer durch Freystadt. – Freystadt
N. Sch., 1935 (M. Dehmel). – 37 s. : il. ; 23 cm
83
994. KÖHLER Kurt: Als die Freystädter Tischlermeister sich im Jahre 1794 selbst helfen wollten //
Grünb. Hauskal. – 1940, s. 57
995. KÖHLER Kurt: Freystadts Wasserfersorgung
in alter Zeit. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1940, s. 54-56
996. KÖHLER Kurt: Wie die Freystädter ihre Stadmauer loswerden wollten. – Il. // Heimatkal. Kr. Grünb.
Freyst. – 1939, s. 56-58
KRES B.: Winiarstwo na Ziemi Lubuskiej. – Winnice i produkcja wina w rejonie Kożuchowa = poz. 858
KUCZER J.: Kryteria definiujące elitę szlachecką
księstwa głogowskiego po wojnie trzydziestoletniej
(1648-1741). – Rody posiadające dobra w rejonie Kożuchowa = poz.859
KUCZER J: Siedziby szlacheckie księstwa głogowskiego w okresie 1526-1741. – Kożuchów = poz. 860
KUCZER J: Szlachta w życiu społeczno-gospodarczym księstwa głogowskiego w epoce habsburskiej
1526-1740. – Lenna zamkowe: Kożuchów = poz. 861
997. MERTZ: Verkaufstände in Freystadt im Mittelalter // Grünb. Hauskal. – 1933, s. 43-44
998. MUSZYŃSKI Jan: Przed lokacją miast Ziemi
Lubuskiej. – Il. – Bibliogr. // Rocz. Lubus. – T. 3 (1962),
s. 146-151, 154-155 : Kożuchów
NEULING H.: Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgange des Mittelalters.
– Freistadt = poz. 3299
PERŁAKOWSKI A.: Losy Kożuchowa w pierwszej połowie XVII w. na tle przemian politycznych
księstwa głogowskiego = poz. 660
999. SCHOBER G.: Freystadt als ehemaliger Garnisonort und Sitz eines Königlichen Kreisgerichts //
Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1931, s. 49-50
1000. SCHWIEDRZIK Emma: Nachklänge zum
Freystädter Heimatsfest (Herbst 1936). – Il. // Grünb.
Hauskal. – 1938, s. 96-99
Kożuchowskie uroczystosci regionalne.
STATUT des Aktien-Vereins zum Umbau der Strasse von Neusalz nach Freystadt in eine zolbare KunstStrasse = poz. 1146
1001. WALTER Karl: Der grosse Brandt von 1637 :
in Anlehnung „Das feurige Freystadt” / von Carl Walter. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1936, s. 48-51
84
HISTORIA
WEIGEL J.A.U.: Geographische, naturhistorische
und technologische Beschreibung des souverainen Herzogthums Schlesien. – Freistadt = poz. 867
i Ministerstwa Przemysłu (kwiecień-wrzesień 1945) //
Rocz. Wrocł. – T. 15/16 (1971/1972), s. 65-68
ZIMMERMANN Friedrich Albert: Beyträge zur
Beschreibung von Schlesien. – Die Weichbidstadt
Freystadt. – Von Freistadt = poz. 868
1005. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Z Kazachstanu do ojczyzny / Jolanta Jabłońska. – Il. // Gaz.
Nowosol. – 2001, nr 11, s. 8
*
MAJCHRZAK J.P.: Salomon Maimon – polski kantysta z Kożuchowa = poz. 197-198
SCHÖNTHÜR R.: Bürgermeister Ch. Nitsch von
Freystadt (7 X 1575 – 19 X 1640) = poz. 205
Dot. m.in. Kożuchowa.
Repatriacja Polaków (rodziny Wachowskich) do Kożuchowa.
STASIŃSKI R.: Młodsi bracia Kolumbów. – Sprawa zabójstwa funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa
w Kożuchowie w 1946 r. = poz. 1185
Królikowice, gm. Bytom Odrzański
1006. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Obóz wojsk
francuskich w Królikowicach. – Il. // Krąg. – 2005,
nr 26, s. 27-28
II wojna światowa
Książ Śląski
ANDRZEJEWSKI T.: Kożuchów w latach II wojny światowej = poz. 979
1002. DOLATA Bolesław: Walki na Ziemiach polskich 1930-1945 : wybrane miejsca bitew, walk i akcji
bojowych / B. Dolata, Tadeusz Jurga. – Wyd. 3 popr.
i rozsz. – Warszawa, 1974. – S. 231 : Kożuchów
1007. SCHILLER Adolf: Die Gründung des deutschen Dorfes Fürstenau // W: Heimatbuch des Kreises
Freystadt Ndr. Schl. / hrsg. von A. Schiller. – Aufl. 2.
– Beuthen, 1925. – S. 92-97, [1] k. tabl. : il.
Lipiny, gm. Nowa Sól
DOLATA B.: Wyzwolenie Dolnego Śląska w 1945 r.
– Wyzwolenie Kożuchowa = poz. 871
1008. GRACZYK Piotr: Powstanie i pierwsze lata
gminy Lipiny. [Cz.1] ; Historia gminy Lipiny. (Cz.2). –
Il. // Wieści Gminne. – 2003, nr 3, s. 3 ; nr 4 s. 4
MAJEWSKI R.: Działania wojsk prawego skrzydła
I Frontu Ukraińskiego w operacji dolnośląskiej. – Rejon Kożuchowa = poz. 872
1009. HAUFFE Hermann: Chronik des Dorfes Lippen. – Neusalz (Oder) : [b.w.], [ok. 1935] (M. Silz). –
80 s.
NOSEWICZ A.: Z dziejów frontowych walk na
Ziemi Lubuskiej w rejonie Nowej Soli i Kożuchowa =
poz. 1165
Lubieszów, gm. Nowa Sól
ŻOŁNIERZE radzieccy polegli nad środkową Odrą.
– Nekropolia w Kożuchowie = poz. 873
Przedr. fragm. w Neus. Nachr., opublikowanych z przerwami od Nr. 74 (1970) do 137 (1984).
1010. REYMANN Siegfried: Die Ziegelei der Brüder-Unität in Liebschütz // Neus. Nachr. – Il. – Nr. 135
(1984), s. 138-139
Lubięcin, gm. Nowa Sól
Polska Rzeczpospolita Ludowa
ANDRZEJWSKI T.: Zarys dziejów Kożuchowa po
zakończeniu II wojny światowej = poz. 979
1003. ATLAS polskiego podziemia niepodległościowego / [red. Rafał Wnuk]. – Warszawa, 2007. –
S. 492 : Kożuchów : Podziemny Związek Walki Młodych – 1948-1949
1004. JANKOWSKI Stanisław: Dolnośląskie grupy
operacyjne Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów
1011. GILBRICHT Hans-Joachim: Dorfchronik der
Gemeinde Liebenzig-Kölmchen / von H.-J. Gilbricht
unter Mithilfe von Hilde Risse // Neus. Nachr. –
Nr. 169 (1992), s. 72-74. – Nachtrag / H.B. [Heinz Böttger], s. 74-75
Miłaków, gm. Nowe Miasteczko
1012. DZIUBEK Marcin: Pory roku // W: Mój dom
nad Odrą / Wybór i oprac. Irena Solińska, Janusz Koniusz. – Zielona Góra, 1961. – S. 161-166
Wspomnienia rolnika, osadnika, gospodarującego w Miłakowie.
HISTORIA MIEJSCOWOŚCI
Mirocin Górny, gm. Otyń
BIEGALSKI B.: Organizacje podziemne na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1956. – Grupa WiN
w Mirocinie Górnym = poz. 877
85
1019. BRONISCH Paul: Geschichte von Neusalz
a.d. Oder. – Neusalz : M. Siltz, 1893. – [6], 140 s., [2] s.
tabl. [6] k. tabl. : il., pl. ; 23 cm
Obejmuje dzieje miasta od 1564 do 1893 r.
1020. BUCHWALD Hans: 240 Jahre Stadt Neusalz //
Neus. Nachr. – Nr. 134 (1983), s. 101-105
Niedoradz, gm. Otyń
1013. CLAUSS Ernst: Stadt und Landkreis Grünberg in Schlesien. – Il. – Nittritz // Grünb. Wochenbl.
– 2006, Nr. 3, s. 3-4 ; Nr. 5, s. 3
1014. FOERSTER August: Geschichtliches von den
Dörfen des Grünberger Kreises. – Grünberg i.Sch.,
1905. – S. 172-179 : Nittritz und Bobernig [Bobrowniki, gm. Otyń]
NEULING H.: Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgange des Mittelalters.
– Nittritz = poz. 3229
Nowa Sól
Źródła. Zagadnienia i opracowania ogólne
1015. FRYDERYK II HOHENZOLLERN: Avertissement, dass Neusalz zur Stadt erkläret und welchergestalt diejenigen, so sich daselbst aus fremden Landen
etabliren, beneficiret werden sollen, [Glogau den 18.
May 1743 / Friedrich II]. – Breslau : Korn, [1743]. – [5]
s. ; 27 cm
1016. DZIEJE Nowej Soli : Wybór źródeł i materiałów / oprac. Tomasz Andrzejewski, Małgorzata Gącarzewicz, Ryszard Sobkowicz ; [red. nacz. Krystyna
Bakalarz ; Muzeum Miejskie w Nowej Soli]. – Nowa
Sól : MM, 2006. – 104 s. : il., mapa, pl. ; 30 cm. – Bibliogr. – ISBN 83-919139-4-5
Rec. GRABIAS-BANASZEWSKA Katarzyna // Pro Libris. – 2006, nr 2, s. 131-132
1017. ZÖLLNER J. F.: Briefe über Schlesien, Krakau, Wieliczka und die Grafschaft Glatz auf einer Reise
im Jahr 1791. Tl. 1. – Berlin, 1792. – S. 26-32 : Neusalz
1021. CHLEBOWSKI Bronisław: Neusalz / Br.Ch. //
W: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 77. – Warszawa, 1886. –
S. 24
1022. DEUTSCHES Städtebuch / hrsg von Erich
Keyser. Bd 1. – Stuttgart, 1939. – S. 831-833. – Bibliogr. : Neusalz / W[ilhelm] G[otthold] Schulz
1023. DOMINICZAK Henryk: Z przeszłości Nowej Soli // W: Nowa Sól : z dziejów i współczesności. –
Zielona Góra. – (Zeszyty Lubuskie LTK [Lubuskiego
Towarzystwa Kultury] ; 16). – S. 17-27 : il.
GĄCARZEWICZ M.: Nowa Sól : powstanie – lokacja – rozwój = poz. 2933
1024. GLASSER Edmund: Ereignisse und Gestalten
aus der Geschichte der Stadt Neusalz Oder : Festrede
zur Zweihundrtjahrfeier der Stadt Neusalz (Oder). –
Neusalz (Oder): Städtische Bücherei, 1943. – 8 s. ; 28 cm
Tyt. nagł. – Przedr. w : Neus. Nachr. – Nr. 172 (1993),
s. 177-182 ; Nr.173, s. 203-204 ; Nr. 174, s. 236-240
1025. GRABSKI Władysław: 300 miast wróciło do
Polski : informator historyczny 960-1960. – Warszawa,
1960. – S. 289-290 : Nowa Sól
Wyd. 1 pt. 200 miast wraca do Polski. – Poznań, 1947. –
S. 219-220 : Nowa Sól. Wyd. 2 pt. 200 miast wróciło do Polski. – Poznań, 1949. – S. 248-249 : Nowa Sól.
1026. HANDBUCH der historischen Städten :
Schlesien / hrsg. Hugo Weczerka. – Stuttgart, 1977. –
S. 351-353 : Neusalz / G. Philipp
Relacja autora z pobytu w Nowej Soli. – Tłum.: M. Konopnicka // W: Źródła i materiały do dziejów Środkowego Nadodrza / red. Kazimierz Bartkiewicz. – Zielona Góra, 1996. –
S. 103-104
1027. HOFFMANN OTTO: Geschichte der Stadt
Neusalz : zur Erinnerung an den Bau des neuen Rathaus anno 1879. – Neusalz a. O. : A. Ratschke, [1879].
– 15, [1] s. : 21 cm
*
Przedr. w: Neus. Nachr. – Nr. 115 (1979), s. 232-237 ; Nr. 116,
s. 258-261
ANDRZEJEWSKI T.: Dzieje Nowej Soli : materiały pomocnicze do nauczania historii = poz. 2580
1018. BARTSCH Heinrich: Die Städte Schlesiens :
(in den Grenzen des Jahres 1937). – 2. verb. Aufl. –
Frankfurt / Main, 1893. –S. 208-209, [1] s. tabl. : il. –
Bibliogr. : Neusalz (Oder)
1028. MIASTA polskie w Tysiącleciu / red. nauk.
Mateusz Siuchniński. T. 2. – Wrocław, 1967. – S. 647648, [1] k. tabl. : il. Nowa Sól
1029. NEU-SALZ // W: Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und Künste. Bd 24.
– Leipzig : J.H. Zedler, 1740. – Szp. 309
86
HISTORIA
NOWA Sól – miasto w przeszłości i współcześnie
= poz. 87
Sól : Muzeum Miejskie, 2007. – 46 s. : il. : 21 cm. –
Tekst równol. pol. i niem. – ISBN 978-83-60681-02-2
1030. RUTKOWSKI Zygmunt: Nadodrzańska osada warzelników soli // Rocz. Lubus. – T. 2 (1960),
s. 48-63
1039. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Królewskie miasto Nowa Sól. – (Szczypta soli) / Krąg. – 1999, nr 29, s. 11
Nowa Sól a władcy Prus.
1031. SCHULZ Wilhelm Gotthold: Führer durch
Neusalz (Oder) und Umgebung / hrsg. von Wilh. Gotthold Schulz. – Neusalz Oder : C. Stobbe, 1926. – [2],
60 s., [2] k. tabl. : il., pl., ; 20 cm
1040. ANTAS Rafał: Z dziejów naszego miasta.
(1)-[6]. – Mapa // Krąg. – 1998, nr 45, s. 8 ; nr 46, 48,
s. 7 ; nr 49-50, s. 8 ; nr 51, s. 12 ; 1999, nr 1, s. 13
Przedr.: Neus. Nachr. – Nr. 150 (1987) – 157 (1989).
1032. SCHULZ Wilhelm Gotthold: Zum Neuen
Saltze : Darstellungen und Quellen zur Geschichte
der Stadt Neusalz (Oder). Bd. 1-2. – Neusalz Oder :
C. Stobbe, 1926-1930. – 2 t. ([8], 291, [4], 6 s., [19] s.
tabl. ; [4],386, [3] s., [15] s. tabl.) : il., mapy, pl. ; 23 cm
Dzieje miasta poprzedzone charakterystyką środowiska
geograficznego, pierwotnego osadnictwa oraz historią osady
przedlokacyjnej.
1033. SCHULZ Wilhelm Gotthold: Zum Neuen
Saltze : Darschtellungen und Quellen zur Geschichte
der Stadt Neusalz (Oder). Bd. 3: Stadtbaugeschichte.
– Offenbach am Main : Hauptamt der Stadt, 1961. –
279 s., [16] s. tabl. : il., pl., rys. ; 23 cm
1034. SCHULZ Wilhelm Gotthold: 200 [Zweihundert] Jahre Stadt Neusalz // Schles. Geschichtsbl. –
1943, Nr. 1, s. 1-3
1035. THIEL Hermann Otto: Geschichtliche und
Wirtschaftliche Entwicklung von Neusalz (Oder) //
Neus. Nachr. – Nr. 111 (1978), s. 117-121
Das WAR der Kreis Freystadt. – Neusalz an der Oder
= poz. 577
1036. WYDER Grażyna: Nowa Sól : dzieje miasta / w oprac. zespołu: G. Wyder, Tomasz Nodzyński ;
pod red. Joachima Benyskiewicza. – Zielona Góra :
[b.w.], 1993. – 223 s., [16] s. tabl. : il., mapa, pl. ; 21 cm
1041. AUSFÜHRLICHE Beschreibung der Feier
des 150jährlichen Bestehens der Stadt Neusalz am 19.23.8.1893. – Neusalz/Oder, 1893. – 24 s. ; 23 cm
BAKALARZ K.: Nowa Sól : 250 lat historii miasta :
informator wystawy = poz. 2452
1042. BERICHT über Kämmereiverwaltung der
Stadt Neusalz pro 1843. – Freistadt: Sauermann, 1847 ;
23 cm
1043. BERICHT über die Verwaltung und Stand
der Gemeinde-Angelegenheiten der Stadt Neusalz a. O.
vom 1.4.1903/31.3.1904 – 1.4.1932/31.3.1933. – Neusalz
a.O. : Pröbster, 1904-1933.; 26 cm
BEST B.: Die Grünstrasse in Neusalz = poz. 2946
1044. BLUMHAGEN H.-J.: Die Alte Kusser Mühle :
Erinnerungen. // Neus. Nachr. – Nr. 52 (1967), s. 328330 ; Nr. 53, s. 341-346 ; Nr. 54, s. 366-370 ; Nr. 55,
s. 387-388. Nachtrag / von Herta Merx
BÖTTGER H.: Ulice Nowej Soli – artykuły opublikowane w Neus. Nachr. = poz. 2947-2961
BRONISCH P.: Daniel Preuss, comes Palat. OberSalzamtmann in Schlesien u. Lausitz, Fundator ecclesiae Neosaliensis 1529-1611 : ein Beitrag zur Geschichte
von Neusalz = poz. 215
Rec. Strzyżewski Wojciech // Zielonogórs. Gaz. Nowa. –
1993, nr 40, s. 3
1045. BUCHWALD Hans: 240 Jahre Stadt Neusalz/Oder // Neus. Nachr. – Nr. 134 (1983), s. 101-105
Historia średniowieczna i nowożytna
DOMINICZAK H.: Z przeszłości Nowej Soli =
poz. 88
1037. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Nieznana rocznica. – Il. // Krąg. – 1999, nr 44, s. 23
Spalenie Nowej Soli przez Rosjan w 1759 r.
1038. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Port w Nowej
Soli ; przeszłość – teraźniejszość – przyszłość / [tekst
Tomasz Andrzejewski, Małgorzata Gącarzewicz, Ryszard Sobkowicz ; red. Krystyna Bakalarz]. – Nowa
1046. ECKERT O.: Neusalz/ Oder, eine Hafen-und
Schiffahrts-Umschlagstadt // Neus. Nachr. – Nr 13
(1960), s. 1-3
1047. FACILIDES Samuel Ferdinand: Andenken
an das am 14.8.1843 gefeierte Jubelfest wegen des
100jähriges Bestehens der Stadt Neusalz / Facilides. –
Grünberg, [1843]. – 48 s. ; 22 cm
HISTORIA MIEJSCOWOŚCI
FEHN H.: Alte Fähre. – Nowa Sól, Stare Żabno =
poz. 2963
1048. FISCHER Chrystian Friedrich Emanuel: Zeitgeschichte der Städte Schlesiens / hrsg. von Ch. F. E.
Fischer und Carl Fiedrich Stuckart. Bd. 3. – Schweidnitz, 1819. – S. 21 : Neusalz
1049. FRANCKE Manfred: Neusalzer Erinnerungen von 1914. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 88 (1973),
s. 324-329
1050. GURBAN Edward: Miasta, fabryki i ludzie :
z historii Nowej Soli // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 4, s. 10
1051. KNIE J.G.: Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer, Flacken, Städte und andere Orte der [...] Provinz Schlesien. – Aufl. 2. – Breslau, 1845. – S. 883-885 : Neusalz/Oder
Przedr.: Neus. Nachr. – Nr. 186 (1996), s. 276-279
1052. KNIE J.G.: Geographische Beschreibung von
Schlesien preussischen Antheiles, der Grafschaft Glatz
und der preussischen Markgrafschaft Ober-Lausitz /
hrsg. von J.G. Knie und J.M.L. Melcher. Abt. 5. Tl. 3.
H. 6/7. – Breslau, 1832. – S. 612-623 : Neusalz
1053. KÖHLER KURT: Hoher Besuch in der Mauern von Neusalz. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1938,
s. 49-52
KRIEG D.: Die Brüderstrasse in Neusalz = poz.
2967
1054. KRIEG Dieter: Erinnerungen an Alt-Tschau
bei Neusalz / Neus. Nachr. – Nr. 55 (1967), s. 400-403
Stare Żabno, część Nowej Soli.
KUCZER J.: Kryteria definiujące elitę szlachecką
księstwa głogowskiego po wojnie trzydziestoletniej. –
Dot. rodów posiadających dobra w rejonie Nowej Soli
= poz. 859
1055. KULEJEWSKA-MAZUREK Zofia: Rozwój
sieci miejskiej na terenie województwa zielonogórskiego w czasach nowożytnych od XVI do XX wieku // W:
Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad
środkową Odrą i dolną Wartą (województwo zielonogórskie) : praca zbiorowa / pod red. Zdzisława Kaczmarczyka i Andrzeja Wędzkiego. – Zielona Góra,
1970. – S. 586, 588, 592-594, 603 : [Nowa Sól]
1056. KUSCHKE P.: Wie es eins war : Erinnerungen an Nuesalz (Zeitabschnit 1908/18) // Neus. Nachr.
– Nr. 67 (1969), s. 258-261 ; Nr. 68, s. 282-286 ; Nr 68
[właśc. 69] (1970), s. 306-307 ; Nr. 70 (1970), s. 325-
87
328 ; Nr. 71, s. 360-361 ; Nr. 72, s. 374-376 ; Nr. 73,
s. 400-402 ; Nr. 74, s. 423-424 ; Nr. 77 (1971), s. 67-68 ;
Nr. 79, s. 106-109 ; Nr. 80, s. 131-133 ; Nr. 81 (1972),
s. 157-159 ; Nr. 82, s. 174-175
1057. LAUBE Oswald: Die Vergangeheit der Gemeinde Kusser / [oprac.] P. Fischer // Neus. Nachr. –
Nr. 46 (1966), s. 186-187
Wspomnienia z Koserza, obecnej dzielnicy Nowej Soli.
1058. NEUSALZ : die freundliche Industriestadt in
Nord-Niederschlesien : Faltblatt des Verkehrsvereins.
– Berlin : F.E. Hübsch, [ok. 1933]. – 16 s.
1059. PEUKERT Reinhard: Neusalz, vom Salzsiedewerk zur Industriestadt // W: Patenschaft Offenbach
am Main – Neusalz/ Oder / Gesamtbearb. Karl Fars.
– Offenbach a.M., 1965. – S. 23-41 : il., rys.
PRIKOWSKI A.: Die Freystadt Strasse in Neusalz
= poz. 2969
1060. SAS Robert: Powstanie miasta – krokiem do
wolności obywatelskich ; Korzystania z praw obywatelskich trzeba się uczyć ; Przed burzą ; Robotniku ze
wschodu otrzymasz w Niemczech pracę i chleb ; Propozycja nie do odrzucenia ; Nigdy nie było dobrej wojny i złego pokoju ; 440 lecie powstania osady Nowa
Sól ; Komisarz cesarski von Braun podejmuje dzieło Danczki ; Nie można wspiąć się po drabinie, której
brak oparcia ; Nowosolska starówka. – Mapa // Krąg.
– 1993, nr 1-2, 7-8, 13, 15, 18-20, 22, 26-28, s. 7
1061. SCHARN Bernhard: Brände und Brandstiffer
in unserer Heimatstadt // Neus. Nachr. – Nr. 33 (1964),
s. 455-456
SCHÖNTHÜR R.: Ehrenbürger von Neusalz =
poz. 109
1062. SCHÖNTHÜR Rudolf: Neusalz an der Oder
als Bankplatz. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 47 (1966),
s. 197-200
1063. SCHÖNTHÜR Rudolf: Neusalz im Jahre
1873 // Neus. Nachr. – Nr. 91 (1973), s. 386-388
SCHÖNTHÜR R.: Neusalzer Strassen einst und
heute = poz. 2970
1064. SCHULZ Wilhelm Gotthold: Zur Historie der Neusalzer Schützengilde // Grünb. Hauskal. –
1926, s. 59-65
1065. SCHURMANN Adolf: Der schwarze Freitag in Neusalz 1923 // Neus. Nachr. – Nr. 44 (1965),
s. 136-137
88
HISTORIA
1066. STADT-Haushalts-Etat der Stadt Neusalz a.
Oder für das Rechnungsjahr 1902 – für dar Rechnungjahr 1934. – Neusalz a. Oder : Pröbster, 1901-1933 ; 28 cm
zu stehen, vom 25. Dezember 1742 // W: Schlesische
Edicten-Sammlung / hrsg. von Ernst von Moeller. –
Breslau, 1866. – S. 55-56
Od 1903 tyt.: Stadt-Haushaltplan, następnie Haushaltplan
der Stadt Neusalz (Oder) / Magistrat.
*
1067. STATUTEN des Begräbnis-Kassen-Vereins
zu Neusalz an der Oder. – Freistadt : M. Sauermann,
1845. – 38 s. ; 23 cm
1073. BRONISCH P.: Die Entstehung der Brüdergemeine in Neusalz. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1923,
s. 45-49
1068. STATUTEN für die Schützen-Gesellschaft
zu Neusalz a./Oder. – Freistadt : M. Sauermann, 1843.
– 8 k. : 23 cm
1074. BRYLLA Wolfgang Jan: Bracia morawscy
w Nowej Soli // Inf. Kult. Sport. Woj. Zielonogórs. –
[19]93, nr 9, s. 14, nr 11, s. 9
TEICHERT F.: Aus dem kirchlichen und sozialen
Leben in Neusalz = poz. 3350
THIEL H.O.: Neusalz, die Heimat bedeutender
Männer und Meister des 19. Jahrhunderts = poz. 110
1075. CRÖGER E. W.: Geschichte der erneuerten Brüderkirche. Tl 1: 1722-1741. – Gnadau, 1852. –
S. 274-289 : Bericht über die Plünderung von Neusalz
durch die Russen 24/25. 9. 1759 und die Flucht er Gemeine nach Gnadenberg
1069. TROEGER Heinrich: Erinnerungen an Neusalz.
– Offenbach : Magistrat der Stadt, 1971. – 39 s. ; 21 cm
DROZDEK M.: Gmina braci morawskich w Nowej
Soli. – Urbanistyka osiedla = poz. 2962
Z treści: Die Brudergemeine. Kunst und Künstler. Feste und
Feiern. Die Bürger. Die Arbeiter. Die Beamten. Die Stadtväter.
VESTNER E.: Beschreibung einer Strasse (Oderstrasse) in Neusalz = poz. 2972
WEIGEL J.A.V.: Geographische, naturhistorische
und technologische Beschreibung des souverainen
Herzogthums Schlesien. – Neusalz = poz. 867
1070. WINKLER Rudolf: Neusalz an der Oder
vom 23. März 1903 bis 15. Juli 1946 // Neus. Nachr.
– Nr. 28-31 (1963) ; Nr. 33, Nr. 35-36 (1964) ; Nr. 40
(1965) ; Nr. 48-50 (1966)
1071. WOHNUNGSNOT in Neusalz Oder // Grusch.
Rundsch. – 1928, Nr. 10, s. 5
ZIMMERMANN F.A.: Beyträgen zur Beschreibung von Schlesien. – Von Neusalz = poz. 868
*
NOWACKI K.G.: Facilides S.F., Apothekar und
Bürgermeister zu Neusalz = poz. 141
H. Traeger, burmistrz Nowej Soli (1926-1933) zob. 263265
1076. GĄCARZEWICZ Małgorzata: Kolonia braci
morawskich w Nowej Soli. – Il. // Krąg. – 1996, nr 20,
s. 15
1077. GUENTER Hermann: Die Kolonie der
„Mährische Brüder”. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 169
(1992), s. 79-81
1078. KESSLER-LAHMANN Margarit: Neusalz/
Oder : eine Herrnhuter Brüdergemeine in Schlesien
(1744-1946). – Herrnhut : Herrnhuter Verl., 2003. – [2],
153, [18] s. tabl. : il., portr., rys. ; 23 cm. – (Beiheft der
Unitas Fratrum ; Nr 9). – ISBN 3-931956-16-4
1079. SCHILLER Adolf: Die Neusalzer Brüdergemeine // W: Heimatbuch des Kreises Freystadt Ndr.
Schl. / hrsg. von A. Schiller. – Aufl. 2. – Beuthen Bez.
Liegnitz, 1924. – S. 345-348
1080. SCHÖNTHÜR Rudolf: Die Brüdegemeine in
Neusalz/Oder und ihre Oberen im Jahr 1910 // Neus.
Nachr. – Nr. 50 (1996), s. 272-273
TRAEGER H.: Erinnerungen an Neusalz. – Die
Brüdergemeine = poz. 1069
Kolonia braci morawskich
1081. UTTENDÖRFER Otto: Die Brüder : aus
Vergangenheit und Gegenwart der Brüdergemeine. –
Herrnhut, 1914. – S. 171-176 : il. : Die Zerstörung der
Brüdergemeine Neusalz 1759
1072. CONCESSION für die Mährischen Brüder
sich in Schlesien zu etabliren, und in Kirchen-Sachen
unter keinem Consistorio, sondern unter ihrem Bischof
1082. VIEBROCK Hans: Die „ledigen Brüder” der
Brüdergemeine // Arch. f. Sippenforsch. – Jg. (1942),
s. 183-185
HISTORIA MIEJSCOWOŚCI
Zagadnienia gospodarcze
1083. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Z dziejów naszego miasta. – (Szczypta historii) // Krąg. – 1999,
nr 22, s. 12
89
PEUKERT R.: Neusalz : vom Salzsiedewerk zur
Industriestadt = poz. 1059
1095. PEUKERT R.: Neusalz – Stadt der Arbeit //
Neus. Nachr. – Nr. 5 (1959), s. 14-16 ; Nr. 6, s. 11-14
Rozwój gospodarczy Nowej Soli w latach 1870-1939.
1084. BLUMHAGEN Hans Johann: Die Anfänge
der Elektrifizirung der Neusalzer Betriebe // Neus.
Nachr. – Nr. 65 (1969), s. 210-212
1085. BLUMHAGEN Hans Johann: Arbeitszeiten
Neusalzer Fabriken // Neus. Nachr. – Nr. 123 (1981),
s. 135-137
1086. BLUMHAGEN Hans Johann: Gebrüder Garve 100 Jahre (1872-1972). – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 83
(1972), s. 194-199 ; Nr. 85, s. 244-248
Fabryka kleju braci Garve.
1087. BÖTTGER Heinz: Die Pantoffelfabrik Oswald
Braungart und die Nachfolgerfirma „Neusalzer Holzschuhwarenfabrik” Richard Braungart u. Co. – Il. //
Neus. Nachr. – Nr. 131 (1983), s. 2-4
1088. GLAESER Edmund: Aus der Gechichte
der Neusalzer Eisenindustrie // Neus. Nachr. – Nr. 23
(1962), s. 203-204
1089. GLAESER Edmund: 75 Jahre Paulinenhütte
1852-1927 : ein Beitrag zur Geschichte der Kommandit-Gesellschaft Eisenhütten und Emaillirwerk Paulinenhütte Edmund Glaeser zu Neusalz. – [Neusalz
(Oder) : Paulinenhütte, 1927] (C. Stobbe). – [2], 26 s.,
[8] k. tabl. : il. ; 24 cm
1096. PRÄCISIONS-Nivellement der Oder von
Neusalz bis Crossen / Centralstelle für die Hauptnivellements an den Strömen, Kanälen, Ministerium der
Öffentlichen Arbeiten. – Berlin, 1892. – XIII, 13 s.
1097. PRÄCISIONS-Nivellement der Oder von
P[reussich] Oderberg bis Cassel und von Maltsch bis
Neusalz / Bureau für die Hauptnivellements und Wasserstandsbeobachtungen, Ministerium der Öffentlichen
Arbeiten. – Berlin, 1894. – XVI, 55 s.
1098. SCHULZ Erich: 75 Jahre Möbelfabrik Krägefsky // Neus. Nachr. – Nr. 27 (1963), s. 297
1099. SCHULZ Gerhard: Die Arbeitswelt von Neusalz / Gerhard und Lieselotte Schulz // W: 25 Jahre Patenschaft Offenbach am Main – Neusalz an der Oder
1955-1980 / Gesemtbearb. Karl Fars. – Offenbach a.M.
1980. – S. 73-99 : il.
1100. SCHULZ Wilhelm Gotthold: Wirtschaftsgeschichte von Neusalz bis zur Stadtwerdung. – Il. //
Schl. Monatsh. – 1932, Nr. 3, s. 81-83
Przedr.: Neus. Nachr. – Nr. 172 (1993), s. 171-172
THIEL H.O.: Geschichtliche und wirtschaftliche
Entwicklung von Neusalz = poz. 1035
1090. GLAESER Edmund: Zwirn und Eisenwerke. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1941, s. 59-69, [3] s. tabl.
1101. WEINERT: Neusalz – die Stadt der Arbeit //
W: Heimatbuch des Kreises Freystadt Ndr.Schl. / hrsg.
von Adolf Schiller. – Aufl. 2. – Beuthen Bez. Liegnitz,
1925. – S. 330-334 : il.
1091. KARL Kubsch Maschinen-und Pumpenfabrik. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 123 (1981), s. 130-131
1102. ZIGARETENFABRIK Emil Weiss, Neusalz. –
Portr. // Neus. Nachr. – Nr. 143 (1986), s. 9-10
1092. KRAUTWURST Günter: Der Schiffsbau und
die Schiffswerft in Neusalz/Oder. – Il. Neus. Nachr.
– Nr. 120 (1980), s. 37-40. ANDRZEJEWSKI Tomasz:
Portowy wrak : ślady z przeszłości. – Il. // Krąg. –
2000, nr 1, s. 18
NEUSALZ : die freundliche Industriestadt in NordNiederschlesien = poz. 1058
Huta Żelaza Krausego
1103. Der AUFSTIEG des Krausewerkes in Neusalz in der Gegenwart und seine Bedeutung im nordschlesischen Raum. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1941,
s. 69-70
1093. Die NEUSALZER Borstenindustrie. – Neus.
Nachr. – Nr. 25 (1962), s. 251-252
1104. BLUMHAGEN Hans Johann: Stumme Zeugen aus Neusalz : Erinnerungen an unsere Alte-Hütte. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 63 (1969), s. 162-169
1094. PAULINENHÜTTER Kunstguss. – Neusalz/
Oder : Paulinenhütte, [1929]. – 40 s. ; 28 cm
1105. EISENHÜTTEN-und Emaillierwerk Wilhelm
von Krause // Neus. Nachr. – Nr. 23 (1962), s. 201-203
90
HISTORIA
1106. PAULY Otto: Niederschlesische Eisen-und
Stahlwerke : Krausewerk Gesellschaft m.b.H. Neusalz/Oder : Geschichte einer Firma vom 1. September
1939 bis zum 12. Februar 1945 // Neus. Nachr. – Nr. 4
(1959), s. 15-16
1107. SCHÖNTHÜR Rudolf: F.W. Krause & Co. //
Neus. Nachr. – Nr. 47 (1966), s. 211-212
1108. SCHULZ W.O.: 100 Jahre Krausewerke : ein
Beitrag zur Geschichte des Krausewerks / nach Quellstudien des Archivars W.O. Schulz. – [Neusalz (Oder),
b.w., 1927] (Glogau : C. Flemming). – 87, [1] s. : il. ;
23 cm
1117. LEHNERT Paul: Gruschwitz : 150 Jahre //
Neus. Nachr. – Nr. 45 (1965), s. 149-156 ; Nr. 46 (1966),
s. 171-178
NODZYŃSKI T.: Jan Dawid Gruschwitz : przemysłowiec, założyciel fabryki nici w Nowej Soli =
poz. 157
1118. SCHIMANSKY Otto: Erinnerungen und
Werdegang der Firma J.D. Gruschwitz u. Söhne, ab
1906 Gruschwitz Textilwerke A.G. in Neusalz/Oder. –
Il. // Neus. Nachr. – Nr. 169 (1991) s. 323-326
1119. SCHÖNTHÜR Rudolf: Gruschwitz vor 100
Jahren // Neus. Nachr. – Nr. 65 (1969), s. 203-209
1109. THIEL Hermann Otto: Wie vor 150 Jahren
das Krause-Werk - die „Alte Hütte” – im Neusalz entstand // Neus. Nachr. – Nr. 109 (1977), s. 81-82 ; Nr. 110
(1977), s. 104-106
1120. SCHÖNTHÜR Rudolf: Zur Genealogie der
Firma Gruschwitz // Neus. Nachr. – Nr. 74 (1970),
s. 420-422
Zakłady Tekstylne Gruschwitza
1121. SCHULZ Gerhard: Grossfeuer bei Gruschwitz am 26. Juni 1937. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 128
(1982), s. 289-300
1110. BLUMHAGEN Hans Johann: Die Reperaturenwerkstätten der Gruschwitz – Textilwerke AG zu
Neusalz a/O // Neus. Nachr. – Nr. 127 (1982), s. 262-265
1111. BÖTTGER Heinz: 175 Jahre Gruschwitz Textilwerke A.G. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 162 (1990),
s. 230-235
1112. 175 [EINHUNDERTFÜNFUNDSIEBZIG]
Jahre Gruschwitz 1816-1991 : vom Leinengarn zum High-Tech-Zwirn. – Neu-Ulm : Gruschwitz Textilwerke
AG, 1991. – 12 k. : il.
1113. GOTTSCHLICH Fritz: Die Gruschwitz Textilwerke AG // Schl. Monatsh. – 1932, Nr. 3, s. 106-108
1114. GRUSCHWITZ Doherr Alexander: Die Firma Gruschwitz in den Kriegsjahren 1939-1945 / Alexander Doherr Gruschwitz // Neus. Nachr. – Nr. 22
(1962), s. 179-183
1115. GRUSCHWITZ : Bilder aus der Gruschwitz
Textilwerke A.-G. Neusalz/Oder : [nach Werkgeschichte „Gruchwitz – die Familie und ihr Werk” // von Wilhelm Gotthold Schulz in Glogau wurde nach einem
Entwurf von Heinrich Hauser / hrsg. von Edmund Glaeser]. – Frankfurt am Main : Hauserpress, cop. 1941. –
71 s. : il., portr. ; 23 cm
1116. Gruschwitz Textilwerke Aktiengesellschaft,
Neusalz (Oder) Geschaftsbericht für die Zeit vom 1912
bis 1943. – Neusalz (Oder) : Gruschwitz, 1913-1944
1122. THIEL Hermann Otto: Bilder aus der Geschichte der Gruschwitz-Textilwerke // Neus. Nachr.
– Nr. 22 (1962), s. 178-179
1123. VERBEEK Alexander: Die Gruschwitz Textilwerke AG und ihre Fabrikationen. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 124 (1981), s. 166-168
Rzemiosło. Młynarstwo. Handel. Gastronomia
BLUMHAGEN H.-J.: Die Alte Kusser Mühle : Erinnerungen = poz. 1044
1124. BÖTTGER Heinz: Adolf Lehmann, Bauschlosserei, Reparatur-Werkstatt für Fahrräder und Nähmaschinen. – Portr. // Neus. Nachr. – Nr. 144 (1986),
s. 34-37
1125. BÖTTGER Heinz: Kolonie Alte Fähre-Gaststätte „Alte Fischerhütte”. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 169
(1992), s. 84-85, [4] s. tabl. ; Nr. 172 (1993), s. 175-176
1126. HOEVEL Ruth: Die Müllerfamilie Becker in
Neusalz // Neus. Nachr. – Nr. 130 (1982), s. 365-366
1127. HOFFMANN Otto: Die Schmiede- , Schlosser-, Stellmacher- und Sattel-Innung zu Neusalz // Schl.
Prov.-Bl. NF. Bd. 6 (1867), s. 536-539
1128. MEYEROTTO, Neusalz (Oder). 150 Jahre
Meyerotto & Co : Neusalz (Oder) 1787-1933 / [Adolf
HISTORIA MIEJSCOWOŚCI
91
Krüger]. – [Neusalz/Oder : Meyerotto], 1933 (Neusalz :
Silz). – [4] k. : il. ; 28 cm
Dezember 1870. – Neusalz a/O. : H.G. Lange, 1870. –
21 s., [1] k. tabl. : il. ; 21 cm
1129. PRIKOWSKI Johannes: Die Neusalzer Mühlen // Neus. Nachr. – Nr. 62 (1968), s. 136-138
1142. GOTTSCHLICH Fritz: Zwischen Wald und
Wiesen. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1933, s. 58-61. TREBITZ Otto: Die alte hölzerne Oderbrücke bei Neusalz.
– Il. // Neus. Nachr. – Nr. 87 (1973), s. 190-294
1130. PRIKOWSKI Hans: Von Neusalzer Handwerksmeistern // Neus. Nachr. – Nr. 29 (1963), s. 347351. Nachtrag. – Nr. 32, s. 422-423
1131. RÖSNER Johannes: Das Kaffe Rösner in der
Berliner Strasse. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 132 (1983),
s. 42-45
1132. SCHARN Berhard: Heimatliche Handwerksbetriebe // Neus. Nachr. – Nr. 36 (1964), s. 520-522
1133. SCHARN Bernhard: Heimatliche Mühlen
und ihr Schicksal : eine nachdenkliche Betrachtung. –
Il. // Neus. Nachr. – Nr 103 (1976), s. 280-283
1134. SCHURMANN Adolf: Das Neusalzer Handwerk // Neus. Nachr. – Nr. 31 (1963), s. 402-404
1135. STATUT der Schiffer-Innung zu Neusalz a.O.
– Freistadt : Sauermann, [1855]. – 37 s. ; 23 cm
1136. STRIEGEN Waltraud: Feinkostgeschäft und
Weinhandlung mit Weinstube Richard Striegen. – Il. //
Neus. Nachr. – Nr. 139 (1985), s. 266-267
Z dziejów komunikacji. Losy mostów
1137. ALLERHOESTE Kabinettsorder, betreffend
die dem Aktienverein für den Bau einer Chausse von
Glogau über Beuthen nach Neusalz in Bezug auf den
Bau und die Unterhaltung dieser Strasse bewilligten
fiskalischen Vorrechte / Friedrich Wilhelm (Preussen,
König, IV). – [Berlin : Decker], 1847 ; 32 cm
1138. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Nowosolskie mosty. Cz. 1-2. – Il. // Krąg. -2000, nr 33, s. 5 ; nr 38, s. 12
1139. DENKRSCHRIFT, betreffend die Erwieterung des B.S.F.E. [Breslau-Sagan-Frankfurt-Eisenbahn] – Unternehmens von Lignitz über Neusalz und
Grünberg nach Rothenburg. – [B.m. i wyd.], 1867. – 15 s.
1140. DIRCKSEN F.: Entwürfe für eine vereinigte
Eisenbahn-und Strassenbrücke über die Oder bei Neusalz. – Il. // Z. Ver. Dt. Ing. – Vol. 49 (1905), p. 597604, 652-657
1141. FESTSCHRIFT zur Erinnerung an die Eröffnung der neuerbauten Oder-Brücke bei Neusalz am 1.
1143. PRIKOWSKI Johannes: Die Planung und Anlage des heimatlichen nordniederschlesisches Eisenbahnnetzes // Neus. Nachr. – Nr. 71 (1970), s. 352-354
1144. PROJEKT einer Eisebahn von Neusalz nach
Bunzlau zur Verbindung der Stadt Neusalz und der
unterhalb Glogau an der Oder gelegenen Städte und
Gegenden mit dem Gebirge [...]. – Bunzlau : [b. w.],
1844. – 23 s. : 23 cm
1145. SCHÖNTHÜR Rudolf: Neusalz wird Eisenbahnstation // Neus. Nachr. – Nr. 68 (1969), s. 278-282
1146. STATUT des Aktion-Vereinis zum Umbau
der Strasse von Neusalz nach Freystadt in eine zollbare Kunst-Strasse. – Liegnitz : [b.w.], 1851. – 16 s. ;
23 cm
1147. TREBITZ Otto: Der Neubau Oderbrücke //
Neus. Nachr. – Nr. 169 (1972), s. 76. – Einzelheiten
über die Planung und den Bau der Neuen Oderbrücke /
H.B. – Heinz Böttger. – Il. // Tamże, s. 76-79
1148. TROEGER Heinrich: Der Neubau der Oderbrücke. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 86 (1972) s. 267-269.
TREBITZ Otto:Die Geschichte der neuen Brücke. – Il. //
Tamże, s. 269-275
II wojna światowa
1149. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Im się należy
cześć : zajęcie Nowej Soli w 1945 r. / rozm. Edward
Gurban. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 7, s. 8
1150. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Niewolnicy czasów wojny // Krąg. – 1988, nr 51, s. 11
Obozy jeńców wojennych i pracy przymusowej w Nowej
Soli i okolicznych miastach.
1151. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Nowa Sól 1945 :
przygotowania do obrony miasta ; Obrona miasta /
T. Andrzejewski, Tadeusz Kluk. – Il. // Krąg. – 1999,
nr 6-7, s. 8
1152. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Produkcja na potrzeby wojenne w Nowej Soli. – Il. // Krąg. – 1999, nr 4,
s. 14
92
HISTORIA
1153. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Przełamanie pozycji środkowej Odry w rejonie Nowej Soli : nowe fakty
o wyzwoleniu Nowej Soli w badaniach nowosolskich
historyków // Krąg. – 1998, nr 42, s. 8
1154. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Z dziejów naszego miasta : Nowa Sól 1945 – administracja radziecka.
– Il. // Krąg. – 1999, nr 30, s. 11
1155. BRAUNE W.: Treffen der ehmaligen Neusalzer Volkssturmkameraden in Hannover // Neus. Nachr.
– Nr. 57 (1968), s. 12-15
Wspomnienia z okresu wojny.
1156. DEUL Bernhard: Beim Volkssturm in Neusalz 1945 : 1. Kompanie // Neus. Nachr. – Nr. 15 (1961),
s. 3-4
1157. DOLATA Bolesław: Walki na ziemiach polskich 1939-1945 : wybrane miejsca bitew, walk i akcji
bojowych. – Wyd. 3 popr. i rozsz. – Warszawa, 1977.
– S. 324-325 : Nowa Sól
DOLATA B.: Wyzwolenie Dolnego Śląska = poz. 871
1158. ERDMANN M.: Vor 20 Jahren // Neus. Nachr.
– Nr. 57 (1968), s. 7-12
1159. GOLLASCH: Februartage 1945 in Neusalz //
Neus. Nachr. – Nr. 15 (1961), s. 8-9
1160. GUHN Johannes: Flucht aus Neusalz 1945 //
Neus. Nachr. – Nr. 57 (1968), s. 15-18
1161. HERZIG Elisabeth: Erlebnisse aus der Zeit
vom 13. 2. 1945 bis 15. 7. 1946 // Neus. Nachr. – Nr. 136
(1984), s. 176-178
1162. KRUK Tadeusz: Tamte dni // Gaz. Nowosol. –
2001, nr 6, s. 1
Opanowanie Nowej Soli przez wojska radzieckie.
MAJEWSKI R.: Działania wojsk prawego skrzydła i Frontu Ukraińskiego w operacji dolnośląskiej =
poz. 872
1163. MERZ Alexander: Neusalz/Oder während
der russisch-polnischen Besatzungszeit vom 14. 2.
1945 – 15. 7. 1946 // Neus. Nachr. – Nr. 140 (1985),
s. 291-293 ; Nr. 141, s. 322-324
1165. NOSEWICZ Albin: Z dziejów frontowych
walk na Ziemi Lubuskiej [w rejonie Nowej Soli i Kożuchowa]. – Portr. // Krąg. – 1998, nr 7, s. 1, 4
1166. OLSZYNA Roman: Tragedia więźniarek Neusalz // Za Wol. Lud. – 1967, nr 2, s. 14-15
Hitlerowski obóz koncentracyjny Gross-Rosen (Rogoźnica), filia w Nowej Soli.
1167. RODEWALD Hans: Vor 50 Jahren : Vorkehrungen für den Kriegsfall im Rathaus : Erinnerungen //
Neus. Nachr. – Nr. 256 (1989) s, 39-40
1168. RUSSMANN Paul: Aus meinen Aufzeichnungen über die letzten Tage in Neusalz // Neus. Nachr.
– Nr. 15 (1961), s. 9-10
1169. SCHARN Bernhard: Schmerzliche Erinnerungen an den 13. Februar 1945 // Neus. Nachr. – Nr. 15
(1961), s. 1-2
1170. SCHÖNTHÜR Rudolf: Der Turmbrand am
13. Februar 1945 // Neus. Nachr. – Nr. 108 (1977), s. 38,
40-42
Pożar wieży kościoła św. Michała.
1171. SCHULZ Robert: 2. Kompanie vom 23. 1. –
3. 3. 1945 // Neus. Nachr. – Nr. 15 (1961), s. 4-6
1172. STRIEGAN Richard: Die letzten zwei Jahre
in Neusalz vom Juli 1944 bis 13 Juli 1946 // Neus. Nachr.
– Nr. 16 (1961), s. 37-39 ; Nr. 17, s. 59-62 ; Nr. 18, s. 83-85
1173. 1000 [TAUSEND] jüdische Frauen auf dem
Fussmarsch von Neusalz/Oder nach Flossenburg, von
dort per Bahntransport nach Bergen-Belsen. – Pl. //
Neus. Nachr. – Nr. 188 (1997), s. 359-361
1174. THIEL Hermann Otto: Erinnerungen an die
Februartage 1945 // Neus. Nachr. – Nr. 15 (1961), s. 6-7
WINKLER R.: Neusalz an der Oder vom 1903 bis
1946 = poz. 1070
1175. WUTTIG Ernst: Neusalz/Oder im Kriege
1939-1945 // Neus. Nachr. – Nr. 39 (1965), s. 5-7 ; Nr 40,
s. 30-32
Polska Rzeczpospolita Ludowa
1164. MNICHOWSKI Przemysław: Miejsca pamięci
narodowej województwa zielonogórskiego : Nowa Sól.
– Zielona Góra : Wojewódzki Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, 1987. – 12 s. : il. ; 21 cm
1176. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Z dziejów miasta : Nowa Sól 1945 r. : administracja polska. – Il. //
Krąg. – 1999, nr 35, s. 18
Treść: Hitlerowskie obozy pracy i filia obozu koncentracyjnego w Nowej Soli w latach 1939-1945.
1177. ATLAS polskiego podziemia niepodległościowego : [praca zbiorowa / red. nauk. Rafał Wnuk]. –
HISTORIA MIEJSCOWOŚCI
Warszawa, 2007. – S. 492 : Nowa Sól: 1. Konspiracyjny
Związek Harcerstwa Polskiego. 2. Podziemny Związek
Walki Młodych. 3. Tajna Organizacja Krajowa
1178. BAZIUR Grzegorz: Konspiracyjny Związek
Harcerstwa Polskiego – Polska Straż Przednia jako przykład kontynuacji walki Szarych Szeregów w latach
1945-1949 // Dzieje Najn. – 2007, nr 1, s. 61-92
Uwzglednia placówkę w Nowej Soli.
BIEGALSKI B.: Organizacje podziemne na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1956. – Nowa Sól :
działalność Konspiracyjnego Związku Harcerstwa Polskiego ; Podziemny Związek Walki Młodych ; Tajna
Organizacja Krajowa = poz. 877
1179. DOMINICZAK Henryk: Z pionierskich kronik // Nadodrze, 1968, nr 11, s. 4
Tworzenie polskiej administracji m.in. w Nowej Soli i Kożuchowie.
1180. DYNIA Marian: Wyrwany z gniazda : miasto mojego przeznaczenia / oprac. EG. – Edward Gurban. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2005, nr 34,36, s. 7
Wspomnienia z pierwszych lat pobytu w Nowej Soli.
HERZIG E.: Erlebnisse aus der Zeit vom 13. 2. 1945
bis 15. 7. 1946 = poz. 1161
INSLER J.: Wpływ Dolnośląskich Zakładów Mechanicznych na rozwój miasta Nowej Soli = poz. 1426
1181. ŁAWRYNOWICZ Mieczysław: Co było,
a nie jest… / zanotował Edward Gurban. – Il. // Gaz.
Nowosol. – 2004, nr 10, s. 8
Powojenny rozwój Nowej Soli, wspomnienia przew. Prezydium PRN, dyr. Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego.
ŁOSYK J.: Dwadzieścia siedem lat miasta i powiatu Nowa Sól = poz. 883
MERZ A.: Neusalz während der russisch-polnischen Besatzungszeit vom 14. 2. 1945 – 15. 7. 1946 =
poz. 1163
1182. MICHAŁOWSKI Jan: Zacząłem od wykarczowania tej dżungli ... // W: Nowa Sól : z dziejów
i współczesności / [red. Wiesław Sauter]. – Zielona
Góra, 1978. – (Zeszyty Lubuskie LTK [Lubuskiego
Towarzystwa Kultury] ; 16). – S. 123-127
93
1184. SAS Robert: Kiedy Polacy zaczęli rządzić
Nową Solą // Krąg. – 1996, nr 34, s. 6
1185. STASIŃSKI Rafał: Młodsi bracia Kolumbów /
R. Stasiński, Mariusz Pojnar. – Il., portr. // Krąg. –
2007, nr 34, s. 18-21
Konspiracyjny Związek Harcerstwa Polskiego w Nowej
Soli, sprawa zabójstwa funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa w Kożuchowie.
1186. STASIŃSKI Rafał: Nowosolski wrzesień 80. –
Il. // Krąg. – 2005, nr 32, s. 6-7
STRIEGAN R.: Die letzten zwei Jahre in Neusalz
vom Juli 1944 bis 13. Juli 1946 = poz. 1172
1187. WALTER Stanisław: Rekonesans, który trwa
do dziś... // W: Nowa Sól : z dziejów i współczesności /
[red. Wiesław Sauter]. – Zielona Góra, 1978. – (Zeszyty Lubuskie LTK [Lubuskiego Towarzystwa Kultury] ;
16). – S. 129-134
Wspomnienia nowosolskiego pioniera o powojennym zagospodarowywaniu miasta.
WINKLER R.: Neusalz an der Oder vom 1903 bis
1946 = poz. 1070
1188. WOLANOWSKI Lucjan: Cichy front. – Warszawa, 1956. – S. 152-222, [22] s. tabl. : il., portr. :
Jeszcze dwaj, ale na pewno nie ostatni : [wywiad Gehlena, Nowa Sól – „punkt kontrolny”]
Nowe Miasteczko
1189. ŹRÓDŁA i materiały do dziejów Środkowego Nadodrza / red. Kazimierz Bartkiewicz. – Zielona Góra, 1 996. – S. 34 : 1391 – Henryk, książę kożuchowsko-zielonogórski, zezwala na dziedziczenie Nowego Miasteczka i innych dóbr przez spadkobierców
braci Wirsing
*
1190. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Polscy kozacy :
z dziejów regionu. – Il. // Krąg. – 2000, nr 23, s. 23
Rok 1622 – lisowczycy grabią Nowe Miasteczko i Bytom
Odrzański.
1191. BARTSCH Heinrich: Die Städte Schlesiens :
(in den Grenzen des Jahres 1937). – 2. verb. Aufl. –
Frankfurt/Main, 1983. – S. 212-213, [1] k. tabl. : il. :
Neustädtel
Wspomnienia nowosolskiego pioniera ogrodnika.
1183. PERLAK Andrzej: Szkolna konspiracja w Nowej Soli. (1-2). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 34-35,
s. 9
Okres stanu wojennego.
1192. BRYLLA Wolfgang Jan: Poczta na Środkowym Nadodrzu w XVIII wieku. – Il. // Zielonogórs.
Zesz. Krajozn. – Z. 1 (1995), s. 46-48
Nowe Miasteczko ważnym punktem komunikacji pocztowej.
94
HISTORIA
1193. DEUTSCHES Städtebuch / hrsg. von Erich
Keyser. Bd. 1. – Stuttgart, 1939. – S. 835-836 ; Neustädtel / Ahtenwoldt
1203. OPRYSZAK Anna: Początki polskiego Nowego Miasteczka [1945-1950] // Nasze Miast. – 2006,
nr 1, s. 5-6
DZWONKOWSKI T.: Straty gospodarcze miast
księstwa głogowskiego w okresie wojny 30-letniej. –
Nowe Miasteczko = poz. 989
1204. STRZYŻEWSKI Wojciech: Nowe Miasteczko : zarys dziejów / W. Strzyżewski, Jacek Zawiślak.
– Zielona Góra ; Nowe Miasteczko : Urząd Miasta
i Gminy, 1996. – 104, [1] s. : il., mapy ; 21 cm. – Bibliogr. – Zsfg.
1194. FISCHER Christian Friedrich Emanuel: Zeitgeschichte der Städte Schlesien / hrsg. von Ch. F. E.
Fischer und Carl Friedrich Stuckart. – Schweidnitz,
1819. – S. 160 : Neustädtel
1195. GRABSKI Władysław: 300 miast wróciło do
Polski : informator historyczny 960-1960. – Wyd. 3 (poszerz.). – Warszawa, 1960. –S. 290 : il. : Nowe Miasteczko
1196. HANDBUCH der historischen Städten Schlesiens : Neustädtel / hrsg. von Hugo Weczerka. – Stuttgart, 1977. – S. 355-356. – Bibliogr. : Neustädtel (Nowe
Miasteczko) / St. Georg Steller
1197. HELM: Von der alten Posthalterei in Nuestadtädtel. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1936, s. 75-76
1198. JOKISCH Gottfried: Geschichte der Stadt Neustädtel. Tl. 1-3. – Glogau : Selbst-Verl. des Verf., 1866.
– 3 cz. ([11], 92 ; [2], 85, [1] s. tabl. ; il. ; [2], 100 s.) ; 20 cm
1199. KOLBE Emil: Geschichte der Stadt Neustädtel : unter Benutzung amtlicher und privater Quellen /
bearb. von E. Kolbe ; hrsg. vom Magistrat zu Neustädtel. – Neusalz (Oder) : C.Stobbe, Vorw. 1924. – VIII,
318, 56 s., [1] k. tabl. : il. ; 21 cm. – Bibliogr.
Anhang. Ältere Nachrichten über die umligenden Kirchdörfer.
1200. KOLBE Emil: Neustädtel // W: Heimatbuch
des Kreises Freystadt Ndr. Schl. / hrsg. von Adolf Schiller. – Aufl. 2. – Beuthen Bez. Liegnitz, 1925. – S. 367369, [2] k. tabl. : il.
1201. KOLBE Emil: Neustädtel ; ein Heimatsalbum /
Kolbe. – Neusalz (Oder): Stobbe, 1926. – 25 s. : il. ;
12 x 16 cm
MAJEWSKI R.: Działania wojsk prawego skrzydła i Frontu Ukraińskiego w operacji dolnośląskiej =
poz. 872
1202. MIASTA polskie w Tysiącleciu / red. nauk.
Mateusz Siuchniński. – T. 2. – Wrocław, 1967. – S. 648,
[1] k. tabl. : il. : Nowe Miasteczko
NEULING H.: Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zur Ausgange des Mittelalters.
– Neustädtel = poz. 3299
Rec. Siatecki Alfred: Panorama Nowego Miasteczka / (as) //
Gaz. Lubus. – 1996, nr 66, s. 18. Omów.: Nowości wydawnicze /
VIP // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1996, nr 5, s. 56
Das WAR der Kreis Freystadt. – Neustädtel = poz.
577
WEIGEL J.A.V.: Geographische, naturhistorische
und technologische Beschreibung des souverainen
Herzogthums Schlesien. – Neustädtel = poz. 867
1205. ZAWIŚLAK Jacek: Ukryte korony. – Il. //
Nasze Miast. – 2002, nr 2, s. 4
Tradycje hotelu „Drei Kronen” w Nowym Miasteczku.
Otyń
1206. ARCHIWUM Państwowe we Wrocławiu :
przewodnik po zasobie archiwalnym do 1945 roku /
pod red. Andrzeja Derenia i Rościsława Żerelika. –
Wrocław, 1996. – S. 146 : Depozyt miasta Otynia
1207. ZÖLLNER J.: Briefe über Schlesien, Krakau,
Wieliczka und die Grafschaft Glaz auf eine Reise im
Jahr 1971. Tl. 1 – Berlin, 1972. – S. 24-26 : Wartenberg
*
1208. BARTSCH Heinrich: Die Städte Schlesiens :
[in den Grenzen des Jahres 1937]. – 2. verb. Aufl. –
Frankfurt / Main, 1983. – S. 73-75, [1] s. tabl. : il. :
Deutsch Wartenberg
1209. BÜSCHING Anton Friedrich: Neue Erdbeschreibung. Tl. 4: Das Herzogthum Schlesien nebst
der Graffschaft Glatz. – Hamburg, 1760. – S. 783-787 :
Die freye Standesherrschaft Wartenberg
1210. FISCHER Christian Friedrich Emanuel: Zeitgeschichte der Städte Schlesiens / hrsg. von Ch. F. E.
Fischer und Carl Friedrich Stuckart. Bd. 2. – Schweidnitz, 1819. – S. 159 : Wartenberg (Deutsch)
1211. HASSEL C.: Deutschwartenberg. – Il. // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1927, s. 56-63. OTYŃ
– historia // Zielonogórs. Inf. Rol. – 1997, nr 8, s. 20-21
HOFFMANN H.: Die Jesuiten im Deutsch-Wartenberg = poz. 3357
HISTORIA MIEJSCOWOŚCI
JEZUICI w Otyniu zob. poz. 3358-3361
KONOPNICKA-SZATARSKA M.: J. C. Coturius.
– Jezuita zarządzający dobrami w Otyniu = poz. 125
KONOPNICKA-SZATARSKA M.: Kontrreformacja w księstwie głogowskim XVI-XVIII w. – Jezuici
w Otyniu = poz. 3360
1212. KONOPNICKA-SZATARSKA Małgorzata :
Kwestia narodowościowa w archidiakonacie głogowskim w XVII wieku / Małgorzata Konopnicka. –
[Otyń] // Stud. Zach. – [T]. 3 (1998), s. 51-52
1213. KONOPNICKA-SZATARSKA Małgorzata :
Otyń w czasach wczesnonowożytnych (XVI-XVIII w.) //
W: Ziemie Zachodnie, Polska-Niemcy, integracja europejska / red. nauk. Czesław Osękowski. – Zielona
Góra, 2001. – S. 185-196
KONOPNICKA-SZATARSKA M.: K. Reinach
(1710-1791): zarządca otyńskich dóbr jezuickich =
poz. 217
KONOPNICKA-SZATARSKA M.: Udział jezuitów w kształtowaniu więzi społecznej na terenie księstwa głogowskiego XVII wieku. – Działalność jezuitów w Otyniu = poz. 3361
95
1218. MEISSNER Johann Gottlieb: Kurze Bechreibung von Schlesien. – Liegnitz, 1795. – S. 270 : Wartenberg, Contop, Sabor
1219. MIASTA polskie w Tysiącleciu / red. nauk.
Mateusz Siuchniński. – T. 2. – Wrocław, 1967. – S. 650651, [1] k. tabl. : il. Otyń
NEULING H.: Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgange des Mittelalters.
– Deutsch Wartenberg = poz. 3299
PRIKOWSKI J.: Jesuitenkloster von Deutsch-Wartenberg = poz. 3311
RICHTER P.: Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde Deutsch-Wartenberg = poz. 3367
1220. Das SCHLOSS und die Schlosskirche in
Deutsch Watenberg. – Il. // Unsere Schlesische Heimat. – 1917, Nr. 2, s. 6
1221. SICKEL F.C.: Geschichte der Herrschaft Deutsch-Wartenberg in Nieder-Schlesien vom Jahr 1443 an.
– Deutsch-Wartenberg : [b.w.], 1820. – 171 s. ; 23 cm
1222. STEIFF Georg: Grünberg i.Sch. mit DeutschWartenberg in wort und Bild. – Grünberg, [po 1908]. –
S. 99-110, [1] s. : Deutsch Wartenberg / A. Lülich
1214. KRIEG Theo: Deutschwartenberg im Jahre
1789 : nach der Beschreibung eines Zeitgenossen // Welt
u. Heimat. – 1930, Nr. 50, s. 3
1223. SZCZEPANIAK Roman: Początki miast lubuskich. – Zielona Góra, 1958. – S. 24, 37 : il. : Otyń
1215. KURZE Geschichte der Stadt Deutsch-Wartenberg / Vorw. [A.] Assmann. – Neusalz a.O. : M. Silz,
Vorw.1904. – [4], 14 s. ; 21 cm
1224. WARTENBERG Deutsch // W: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich T. 13. – Warszawa, 1893. – S. 117
Przedr. Neus. Nachr. – Nr. 119 (1980), s. 20-23 ; Nr. 120,
s. 47-50 ; Nr. 121, s. 82-84
LEC Z.: Jezuici w granicach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej do 1776 r. – Rezydencja w Otyniu
= poz. 3363
LEC Z.: Uwagi o dziejach i działalności rekatolizacyjnej jezuitów w tzw. państwie otyńskim w latach
1649-1776 = poz. 3364
1225. Z DZIEJÓW Ziemi Lubuskiej / wybrał T.M. //
Now. Spółdz. – 1960, nr 11, s. 3
Zaburzenia w Otyniu w 1673 r.
BIEGALSKI B.: Organizacje podziemne na Środkowym Nadodrzu w l. 1945-1956. – Oddział WiN
w Otyniu = poz. 877
Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko
1216. LIEBIG Franz: Deutschwartenberg unter der
Herrschaft der Jesuiten. – Il. // Welt u. Heimat. – 1932,
Nr. 6, s. [1-3] ; Nr. 7, s. [1-2]
JUREK T.: Dziedzic królestwa Polskiego książę
głogowski Henryk (1274-1309). – Piotr z Popęszyc,
zaufany księcia Henryka = poz. 213
1217. LIEBIG Franz: Wie die Jesuiten in den Besitz der Herrschaft Deutschwartenberg kamen // Welt
u. Heimat. – 1932, Nr. 4, s. [1-3]
NEULING H.: Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgange des Mittelalters.
– Popschütz = poz. 3299
MAJCHRZAK J.P.: Polscy bracia otyńskiego domu
= poz. 3365
1226. POPSCHUETZ Mittel, Nieder, Ober // W:
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych
96
HISTORIA
krajów słowiańskich. – T. 8. – Warszawa, 1887. –
S. 810
HOFFMANN H.: Fürst Carolath contra Glogauer
Jesuiten = poz. 854-855
Przyborów, gm. Nowa Sól
JANKOWSKI J.: Winiarstwo na Ziemi Głogowskiej. – Rejon Siedliska = poz. 939
1227. HÄNSEL Willi: Heimat Tschiefer/Zollbrücken / von W. Hänsel, Gerhard Gohle. – Il. // Neus.
Nachr. – Nr. 177-181 (1994-1995) ; Nr. 183 (1996) ;
Nr. 185-193 (1998)
Rudno, gm. Nowa Sól
1228. BASSO Margarete: Pfingstwoche 1945 in
Rauden // Neus. Nachr. – Nr. 23 (1962), 205-206
1229. NAJSTARSZA w powiecie / (z materiałów
źródłowych oraz opowieści mieszkańców Rudna wybrał: LM). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 26, s. 7
KUCZER J.: Siedziby szlacheckie księstwa głogowskiego w okresie 1526-1741. – Siedlisko = poz. 860
1237. MAJCHRZAK Jerzy Piotr: Zapomniane nekropolie. – Il. // Żars. Gaz. Pow. – 1999, nr 7, s. 1, 11
M.in. cmentarz w Siedlisku.
MOTYL K.: Nowożytne umocnienia szwedzkie w rejonie Siedliska = poz. 2988
1238. PIETRZYK Bożena: Kronika gminy Siedlisko : [opracowanie monograficzne]. – Zielona Góra ; [Siedlisko : Urząd Gminy], 1995. – 128 s. : il., mapa ; 28 cm
1230. 750-lecie [SIEDEMSETPIĘĆDZIESIĘCIOLECIE] wsi [Rudno] / WK // Gaz. Nowosol. – 2006,
nr 12, s. 7
Rec. Kowalski Stanisław. – Il. // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1996, nr 3, s. 45
1231. STASIŃSKI Rafał: Wieś ze sporym stażem. –
Il. // Krąg. – 2006, nr 27, s. 1,6
1239. SCHILLER Adolf: Schloss Carolath // W:
Heimatbuch des Kreises Freystadt Ndr. Sch. / hrsg. von
A. Schiller. – Aufl. 2. – Beuthen Bez. Liegnitz, 1925. –
S. 162-167 : il.
Zarys historii wsi.
Przedr. w: Neus. Nachr. – Nr 180 (1995), s. 71-73
Siedlisko
1232. BARTH Wilhelm: Die Familie von Schönaich
und die Reformation : Festschrift zur einhundertfünfzigjährigen Standesherrschaft Carolath und Beuthen
zum Fürstenthum. – Beuthen a.O. : A. Hellmich,
[1891]. – 103, [1] s. tabl. : portr. ; 23 cm
BARTH W.: Hans Carl Fürst Carolath-Beuthen :
ein Beitrag zur Geschichte des Fürstenhauses Carolath
aus Grund der fürstlichen Carolather Archivacten =
poz. 635
1233. BESSERT Richard: Z historii Siedliska :
[wspomnienia o Karolacie-Runowie] / Richard Bessert ;
tł. Bożena Pietrzyk] // Siedlisko. – [1995, Nr 1], s. 1, 3
1234. BÜSCHING Anton Friedrich: Neue Erdbeschreibung. Tl. 4: Das Herzogthum Schlesien nebst der
Graffschaft Glaz. – Hamburg, 1760. – S. 781-783 : Das
Fürstentum Carolath
1235. CAROLATH mit Ortsteil Reinberg // Neus.
Nachr. – Nr. 193 (1998), s. 91-95
Siedlisko i Runów przed 1945 r. (ogólna charakterystyka).
GLATZER: Das Gotteshaus zu Carolath = poz. 3371
1236. HEIMAT-und Trachtenfest Carolath : Festschrift / bearb. von Festausschuss. – Neusalz (Oder) :
[b.w., 1922](M.Siltz). – [16] s. : il. ; 21 cm
1240. TWAROWSKA Małgorzata: Dawne Sedlscho i Karolat, dziś Siedlisko : łyk historii // Życie nad
Odrą. – 2005, Nr 9, s. 19
Solniki, gm. Kożuchów
1241. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Historie nieznane // Krąg. – 1999, nr 13, s. 7
Sprawa zasiedlenia wsi przez kombatantów wojennych.
1242. KOLBE E.: Zölling : ein Wallfahrtsort im
Kreise Freystadt // W: Heimatbuch des Kreises Freystadt
Ndr. Schl. / hrsg. von Adolf Schiller. – Auf l. 2. –
Beuthen Bez. Liegnitz, 1925. – S. 181-184 : il.
Dzieje wsi i kościoła.
KRES B.: Winiarstwo na Ziemi Lubuskiej – Solniki
= poz. 858
NEULING H.: Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgange des Mittelalters.
– Zölling = poz. 3299
Stany, gm. Nowa Sól
LEWCZUK J.: Wojskowy obóz warowny w Stanach z XVII-XVIII w. = poz. 828
Studzieniec, gm. Kożuchów
1243. BÖTTGER Heinz: Streidelsdorf / H.B. // Neus.
Nachr. – Nr. 192 (1998), s. 55
HISTORIA MIEJSCOWOŚCI
1244. SUESMANN: Friedrich Faustmann wird
wegen unterschiedener Diebereyen am 30. Juli 1732
mit dem Strick vom Leben zum Tode gebracht : mitgeteilt nach den Akten der Gerichtslade zu Nieder-Herzogswaldau (Kreis Freystadt) // Heimatkal. Kr. Grünb.
Freyst. – 1931, s. 36-40
Proces oskarżonego o kradzieże grabarza gminy i woźnicy
barona von Knobelsdorfa na Studzieńcu.
Stypułów, gm. Kożuchów
1245. KOTELUK Daniel: Problemy mieszkańców
Ziem Odzyskanych w latach 1945-1956 w świetle pamiętników działaczy ruchu ludowego. – (Wspomnienia
i relacje) // Pionierzy. – 2002, nr 3, s. 10-12
M.in. wspomnienia osadnika ze Stypułowa.
Szyba, gm. Nowe Miasteczko
1246. JACHIMOWICZ Wojciech: 200 lat dworu w Szybie. – Nowa Sól ; Szyba : W. Jachimowicz,
1997. – [1], 13, [2] s. : il. ;21 cm
Z treści: Wieś w Szybie. Kolekcja instrumentów muzycznych. Sto kawałków diabła szybiego.
97
OKOLICZNOŚCIOWY spis mieszkańców wsi Szyba = poz. 563
1247. SCHEBAU // W: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 10.
– Warszawa, 1889. – S. 370
Tarnów Bycki, gm. Bytom Odrzański
1248. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Tarnów. – Il. //
Krąg. – 2002, nr 29, s. 25-26
Wrociszów, gm. Nowa Sól
1249. GRACZYK Piotr: Historia Gminy Opalenica [Wrociszów] Cz. 1-2 // Wieści Gminne. – 2003, nr 5,
2004, Nr 1, s. 8
IV. ETNOGRAFIA
KULTURA MATERIALNA
1250. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Pomniki architektury : młyny wiatrowe. Cz. 1-2. – Il. // Krąg. – 2007,
nr 14-15, s. 27-28
1251. DĄMBSKA Elżbieta: Młyny wietrzne na
Ziemi Lubuskiej // W: Budownictwo drewniane i młyny wietrzne na Ziemi Lubuskiej. – Poznań, 1968. – (Biblioteka Lubuska / Lubuskie Towarzystwo Naukowe
w Zielonej Górze ; z. 10). – S. 123-168 ; il., rys. –
Bibliogr.
Uwzględnia wiatraki z pow. nowosolskiego.
1252. KLOSE Martin: Vorhallenhäuser und Sitznischen im nördlichen Niederschlesien. – Il. // Grünb.
Hauskal. – 1926, s. 89-97
1256. KACPRZAK Maria: Lubięcin. – Wiatraki //
W: Czas architekturą zapisany / pod red. Iwony PerytGierasimczuk. – Zielona Góra, 1998. – S. 114 : il.
1257. KRÓTKA historia wiatraka [w Lubięcinie,
gm. Nowa Sól]. – Il. // Wieści Gminne. – 2005, nr 2, s. 5
1258. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Ratowanie wiatraka [w Lubięcinie] / (JJ). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 37, s. 13
NIEDŹWIEDZIŃSKI P.: Wiatraki woj. zielonogórskiego. – Lubięcin = poz. 1253
KULTURA DUCHOWA
1253. NIEDŹWIEDZIŃSKI Przemysław: Wiatraki
województwa zielonogórskiego. – Zielona Góra, 1975. –
Tab. 1: Drwalewice, Kochanowo, Lubieszów. – Tab. 2:
Bytom Odrzański, Kiełcz, Lubięcin. – Nr 5-6: Bytom
Odrzański. – Nr 7-13: Lubięcin
1259. KASPRZAK Irena: Kolędy, herody, jasełka
i szopki `99 // Lubus. Inf. Kult. – 1999, nr 1/2, s. 23
NIEDŹWIEDZIŃSKI P.: Wiatraki woj. zielonogórskiego. – Bytom Odrz. = poz. 1253
1260. JACHIMOWICZ Wojciech: Legendy Wzgórz
Dalkowskich. – Zielona Góra : [b.w.], 2007. – 40, [3] s. :
il. ; 21 cm. – ISBN 978-83-60389-03-9 błędny
NIEDŹWIEDZIŃSKI P.: Wiatraki woj. zielonogórskiego. – Drwalewice, gm. Kożuchów = poz. 1253
NIEDŹWIEDZIŃSKI P.: Wiatraki woj. zielonogórskiego. – Kiełcz, gm. Nowa Sól = poz. 1253
1254. BEITZE Erich: Das Schicksal der Windmühle
zu Lippen und ihrer Besitzer von 1818 bis heute. – Il. //
Neus. Nachr. – Nr. 36 (1984), s. 164-166
Dzieje młyna i jego właścicieli – rodziny Beitze – w Lipinach, gm. Nowa Sól.
Spotkania Grup Kolędniczych i Jasełkowych w Nowej Soli.
LEGENDY I BAŚNIE
1261. KOSCHEL F.: Am Sagenborn der Heimat. –
Il. // Grünb. Hauskal. – 1937, s. 65-69
1262. SCHACK: Aus dem Sagenwinkel des Kreises Freystadt. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1936, s. 36-39
1263. VON Sagenquell der Heimat // W: Heimatbuch des Kreises Freystadt Ndr. Schl. / hrsg. von Adolf
Schiller. – Aufl. 2. – Beuthen Bez. Liegnitz, 1925. –
S. 397-426
NIEDŹWIEDZIŃSKI P.: Wiatraki woj. zielonogórskiego. – Lubieszów, gm. Nowa Sól = poz. 1253
1255. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Pomniki architektury : młyny wiatrowe w Lubięcinie. – Il. // Krąg. –
2007, nr 16, s. 27-28
1264. KÜHNAU Richard: Schlesien Sagen. 2. –
Leipzig, 1911. – S. 669-671 : Rechenbergs Knecht und
das Kreuzzeichnen
Legenda z B o r o w a P o l s k i e g o , gm. Nowe Miasteczko.
100
ETNOGRAFIA
1265. O KAMIENNYM krzyżu : legendy nadodrzańskie / [red. Krystyna Bakalarz] ; il. Kamila Marchelek. – Nowa Sól : Muzeum Miejskie, 2003. – 22 s. :
il. ; 25 cm. – ISBN 83-907515-7-7
Miejsce akcji – B o r ó w W i e l k i , gm. Nowe Miasteczko.
1266. CZARNECKI Zenon: Czarci kamień. – Zielona Góra 1983. – S. 25-29 : il.
Głaz niedaleko B u l i n a , gm. Kożuchów.
1267. JÓZWA Stanisław: Wycieczki rowerowe po
Nowej Soli. – Zielona Góra, 2000. – S. 116-117 : Czarci kamień
1268. DRAGUŁA Andrzej: Jak Stańko z Żagania
w B y t o m i u [O d r z a ń s k i m] skarbów szukał; Jak
dzielni bytomianie Niemców spod grodu wyparli : Jak
baron Fabian von Schönaich po śmierci pokutował ;
Jak pasterz Wincenty sprawiedliwości dochodził // Na
szlaku. – Nr 1 (2002), s. 3 : il.
1269. JACHIMOWICZ Wojciech: Drzewo tajemnic : podanie z okolic Bytomia Odrzańskiego // Pro
Libris. – 2007, nr 3, s. 39-41
JASIŃSKI T.: Przyjaźń drzewa do człowieka. –
Miejsce akcji: Siedlisko i Bytom Odrz.= poz. 1290
1277. OWCZAREK Monika: Tak się bali, że go nie
nazwali // Na Szlaku. – Nr 2 (2002), s. 2
Legenda z Konotopu.
1278. KONIUSZ Izabella: Legenda o szczurołapie
// W: Legendy znad Odry. – Zielona Góra, 1968. – 5258 : il.
Miejsce akcji – Koż uchów.
Toż pt.: Opowieść o Łapce w zbiorze : W Babimiście na
moście. – Zielona Góra, 1979. – S. 40-46
1279. KONIUSZ Izabella: Oberża „Pod trzema
talarami” // W: Królewska pieczęć : z baśni i podań
Nadodrza / I. Koniusz, Helena Rutkowska. – Poznań,
1962. – S. 115-118
Miejsce akcji – Kożuchów.
1280. KONIUSZ Izabella: Opowieść o Łapce // W:
W Babimiście na moście : z legend i baśni środkowego Nadodrza / I. Koniusz, Kazimierz Malicki. – Zielona Góra, 1979. – S. 40-46
Miejsce akcji – Kożuchów.
1281. KÜHNAU Richard: Schlesische Sagen. 2. –
Leipzig, 1911. – S. 22-29 : Das Hühnchen mit den silbernen Eiern
Miejsce akcji – rejon Żagania i K o ż u c h o w a .
1270. KONIUSZ Izabella: Zemsta wodnika // W:
W Babimoście na moście : z legend i baśni środkowego Nadodrza / I. Koniusz, Kazimierz Malicki. – Zielona Góra, 1979. – S. 95-98 : il.
1282. KÜHNAU Richard: Schlesische Sagen. 2. –
Leipzig, 1911. – S. 481-483 : Die Wilde Jagd um Freystadt
Podwodne państwo wodnika, między Bytomiem Odrz.
a Głogowem.
1283. MALICKI Kazimierz: O krasnoludkach, Jagusi i siedmiu zaklętych rycerzach : z baśni i legend
lubuskich / K. Malicki, Zygmunt Rutkowski. – Zielona Góra, 1957. – S. 55-78 : il. : O siedmiu zaklętych rycerzach
1271. KONIUSZ Izabela: Złota dzida Bolesława. –
Zielona Góra, 1959. – S. 51-50 : il.
Miejsce akcji – Bytom Odrz.
1272. KONIUSZ Izabela: Złota dzida Bolesława. –
Zielona Góra, 1959. – S. 83-89 : il. : O skarbach w Bytomskim zamku
1273. KÜHNAU Richard: Schlesischen Sagen. 3. –
Leipzig, 1913. – S. 197-198 : Sander der Müller und
John der Brauer
Miejsce akcji – Bytom Odrz.
1274. RUTKOWSKA Helena: Powracający dukat /
H. Rutkowska, Irena Solińska // W: Legendy znad Odry. –
Zielona Góra, 1968. – S. 153-155
Legenda o bytomskim rycerzu.
1275. RUTKOWSKA Helena: Tajemnice bytomskiego dworu / H. Rutkowska, Irena Solińska // W: Legendy znad Odry. – Zielona Góra, 1968. – S. 134-136
1276. JASIŃSKI Tadeusz: K o n o t o p // W: Legendy znad Odry. – Zielona Góra, 1968. – S. 9-15
Legenda z okolic Kożuchowa.
Toż pt. O siedmiu rycerzach w: W Babimoście na moście :
z legend i baśni środkowego Nadodrza / I. Koniusz, Kazimierz
Malicki. – Zielona Góra, 1979. – S. 126-135 : il.
1284. NIERADKA Jarosław: Diabelska sprawka ;
Mówiły jaskółki…, czyli co się przydarzyło Franciszkowi Łapiskórze. – Il. // Na szlaku. – Nr 1 (2002), s. 4
Legendy kożuchowskie.
1285. KONIUSZ Izabella: O parobku, który chłopa przechytrzył // Kal. Zielonogórs. – 1984, s. 143-145
Miejsce akcji: N i e d o r a d z i Zielona Góra.
1286. CZARNECKI Zenon: Złoty Potok. – Zielona
Góra, 1987. – S. 9-13 : il. : Zemsta boginek
Legenda n o w o s o l s k a .
1287. KONIUSZ Izabella: Spotkanie diabłów pod
Nową Solą // W: W Babimoście na moście : z legend
KULTURA DUCHOWA
i baśni srodkowego Nadodrza / I. Koniusz, Kazimierz
Malicki. – Zielona Góra, 1979. – S. 51-56
Toż w: Koniusz Izabella: Nie taki diabeł straszny. – Zielona Góra, 1983. – S. 13-18 : il.
1288. OWCZAREK Monika: Wodne strażniczki
warzelni // Na Szlaku. – Nr 1 (2002), s. 1
1289. KÜHNAU Richard: Schlesische Sagen. 1. –
Leipzig, 1910. – S. 15 : Lauf eines Hingerichteten
101
z baśni i podań Nadodrza / Izabella Koniusz, H. Rutkowska. – Poznań, 1962. – S. 238-243
1293. RUTKOWSKA Helena: Świat czarów. – Zielona Góra, 1984. – S. 11-16 : il. : Tajemniczy zamach
Miejsce akcji – Siedlisko i Tarnów Bycki.
1294. GEICK: Schuld und Sühne : (eine Ortssage) //
Grünb. Hauskal. – 1926, s. 57-58
Legenda z S o l n i k , gm. Kożuchów.
Legenda z N o w e g o M i a s t e c z k a .
1290. JASIŃSKI Tadeusz: Przyjaźń drzewa do
człowieka. – Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo
Kultury, 1985. – 32 [4] s. ; il. ; 22 x 22 cm. – ISBN
83:00-00695-8
Miejsce akcji – S i e d l i s k o (Carolath) i Bytom Odrzański.
1291. KÜHNAU Richard: Schlesische Sagen. 3. –
Leipzig, 1913. – S. 198 : Ein Jäger schiesst allerei Wild
auf Meilenweite
Legenda z Siedliska.
1292. RUTKOWSKA Helena: Biesiady szkieletów w zamku Schönaichów // W: Królewska pieczęć :
1295. RUTKOWSKA Helena: Tajemnica czterech
podków / H. Rutkowska, Irena Solińska // W: Legendy
znad Odry. – Zielona Góra, 1968. – S. 141-147
Miejsce akcji – Solniki.
1296. JACHIMOWICZ Wojciech: Kasztan // Bibl.
Lubus. – 2005, nr 2, s. 28-29
Miejsce akcji – dwór w S z y b i e , gm. Nowe Miasteczko.
JACHIMOWICZ W.: Sto kawałków diabła szybiego = poz. 1246
RUTKOWSKA H.: Tajemniczy zamach. – Ta r nów
B yc k i , gm. Bytom Odrz. = poz. 1293
V. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE
od 1945 r., do 1945 r. zob. dział III. Historia
ZAGADNIENIA OGÓLNE
INFORMATOR gospodarczo-turystyczny woj. zielonogórskiego. – Powiat Nowa Sól = poz. 419
SIERŻANT S.: O dorobku i perspektywach powiatu nowosolskiego = poz. 57
1297. WOJEWÓDZTWO lubuskie : od rzemiosła do
przemysłu / red. tekstów Jolanta Tubielewicz. – Bydgoszcz, cop. 2007. – S. 104-107 : il. : Powiat nowosolski
Tekst równol. pol. i ang.
LUBUSKIE TRÓJMIASTO
Zielona Góra – Nowa Sól – Sulechów
1304. CHMIELNIK Krzysztof: Trójmiasto zamiast
warcholstwa // Puls. – 2005, nr 9, s. 3
1305. CZY LT potrzebuje dużej strefy inwestycyjnej? : debata / Konrad Stanglewicz [i in.] ; wybrał
i zred. Piotr Maksymczak. – Il. // Puls. – 2006, nr 10,
s. 20-23
1306. HAJDUK Fabian: Lubuskie Trójmiasto – budować od dołu! // Puls. – 2006, nr 9, s. 13
1307. IWAN Stanisław: Z punktu widzenia przedsiębiorcy // Puls. – 2005, nr 9, s. 13
1308. KOPIJ Marian: LT : razem czy osobno? ; Teraz ruch marszałka // Puls. – 2006, nr 2, s. 9 ; Nr 10,
s. 13
Sprawa utworzenia wspólnej strefy ekonomicznej.
1298. LUBUSKIE Trójmiasto : Zielona Góra-Nowa Sól-Sulechów : [informator]. – Bydgoszcz : „Convid”, 2005. – [28] s. : il. ; 29 cm. – ISBN 83-87491-94-2
1299. LUBUSKIE Trójmiasto : Zielona Góra –
Nowa Sól – Sulechów : [informator] / [red. Katarzyna
Szczecińska]. – Zielona Góra: Urząd Miasta, [2006]. –
20 s: il., portr. ; 21 cm
1309. KUBICKI Janusz: Lubuskie Trójmiasto, medialna bańka // Puls. – 2007, nr 4, s. 20. Polem.: Tyszkiewicz Wadim: Spór o Lubuskie Trójmiasto : czy LT
to sztucznie dmuchana idea? Puls, nr 4, s. 21
1310. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Dyskusja o trójmieście / J. Jabłońska. – Il. // Gaz. Nowosol.
– 2005, nr 41, s. 8
*
1300. BODZIO Aleksander: To skok na stołki? //
Puls. – 2006, nr 2, s. 11. – Polem. Batkowski Lesław:
Stołków wykluczyć nie mogę. Puls, nr 3, s. 13
Dyskusja o statucie Lubuskiego Trójmiasta.
1301. CHMIELNIK Krzysztof: Liczby nie kłamią :
II Ranking Gmin Lubuskiego Trójmiasta // Puls. –
2007, nr 10, s. `12-14
1302. CHMIELNIK Krzysztof: Lubuskie Trójmiasto ; Nasz program dla Lubuskiego Trójmiasta. – Il. //
Puls Gosp. – 2004, nr 2, s. 14-15 ; 2005, nr 9, s. 14-15
1303. CHMIELNIK Krzysztof: Prowincja zabita
dechami. – (Dyskusja : Rok 2050. – Idee). – Il. // Puls. –
2004, nr 12, s. 14-15
Sprawa zasięgu Trójmiasta.
1311. LUBUSKIE Trójmiasto. – Zawiera: Odpowiedź Sulechowa / Ignacy Odważny. Odpowiedź Nowej Soli / Wadim Tyszkiewicz. Odpowiedź Zielonej
Góry / Bożena Ronowicz. – Il. // Puls. – 2005, nr 1,
s. 12-13
1312. LUBUSKIE Trójmiasto : być albo nie być :
debata / Piotr Maksymczak, Adam Antoń, Bożena Ronowicz [i in.] ; wybór i oprac. P. Maksymczak. – Puls.
– 2005, nr 9, s. 22-25
1313. LUBUSKIE Trójmiasto nagrodzone / Stowarzyszenie DWR [Dialog-Współpraca-Rozwój]. – Il. //
Puls. – 2006, nr 1, s. 9
Nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
1314. LUBUSKIE Trójmiasto : piaskownica Pana
Boga : debata / Tomasz Andrzejewski [i in.] ; wybór
104
Z AGADNIENIA GOSPODARCZE
i oprac. Piotr Maksymczak. – Il. // Puls. – 2005, nr 11,
s. 22-24
medialna bańka / Janusz Kubicki. Czyny nie słowa / Wadim Tyszkiewicz // Puls. – 2007, nr 4, s. 20-21
1315. MAKSYMCZAK Piotr: Lubuskie Trójmiasto. – Il. // Puls. – 2005, nr 11, s. 9
1330. STASIŃSKI Rafał: Lubuskie Trójmiasto //
Krąg. – 2004, nr 19, s. 13
Wspólna sesja radnych z Sulechowa, Zielonej Góry i Nowej Soli w Sulechowie.
1316. MAKSYMCZAK Piotr: Nasz program minimum – Trójmiasto // Puls. – 2004, nr 5, s. 15
1317. NESTOROWICZ Tomasz: Warunki wstępne rozwoju miasta : mieszkania, handel i rozrywka //
Puls. – 2007, nr 9, s. 6
1318.NESTOROWICZ Tomasz: Wspólna strefa :
Lubuskie Trójmiasto // Puls. – 2007, nr 10, s 6
1319. ODWAŻNY Ignacy: Inwestujemy w bogatych : Lubuskie Trójmiasto / z burmistrzem Sulechowa,
Ignacym Odważnym rozm. Krzysztof Chmielnik. –
Portr. // Puls. – 2007, nr 10, s. 4-5
1320. ODWAŻNY Ignacy: Trójmiasto przekuć
w czyn // Puls. – 2005, nr 9, s. 17
1321. OLSZEWSKI Wojciech: Lubuskie Trójmiasto // Krąg. – 2003, nr 31, s. 4
1322. OLSZEWSKI Wojciech: Krok w stronę Trójmiasta // Krąg. – 2004, nr 13, s. 4
1323. OLSZEWSKI Wojciech: Trójkąt lubuski. –
Il., portr. // Krąg. – 2004, nr 16, s. 1,8
1324. OLSZEWSKI Wojciech: Następny krok //
Krąg. – 2005, nr 42, s.6
Powołanie Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto.
1325. OLSZEWSKI Wojciech: Droga do Trójmiasta // Krąg. – 2006, nr 27, s. 22
1326. PIASKOWNICA Pana Boga : fragmenty dyskusji / Tomasz Andrzejewski, Wadim Tyszkiewicz,
Konrad Stanglewicz [i in.]. – Il. // Krąg. – 2005, nr 42,
s. 7-9
1327. PIERWSZY krok do „Trójmiasta” / Bożena
Ronowicz, Jacek Zych, Wadim Tyszkiewicz [i in.] ;
dyskusje oprac. Piotr Maksymczak. – Il. // Puls Gosp.
– 2004, nr 4, s. 20-21
1328. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Trójmiasto na roboczo. – Il. // Krąg. – 2005, nr 7, s. 4
1329. SPÓR o Lubuskie Trójmiasto : Czy LT to sztucznie dmuchana idea?. – Zawiera: Lubuskie Trójmiasto,
1331. STASIŃSKI Rafał: Bytom numerem jeden //
Krąg. – 2006, nr 41, s. 15
Ranking gmin Lubuskiego Trójmiasta.
1332. SZYMKOWIAK Stanisław: Współpraca zamiast rywalizacji // Puls. – 2006, nr 1, s.4-5
1333. TYSZKIEWICZ Wadim: Unia Trzech Miast //
Krąg. – 2003, nr 39, s. 10
1334. TYSZKIEWICZ Wadim: Smok w Lubuskim
Trójmieście / z Wadimem Tyszkiewiczem, prezydentem Nowej Soli, rozm. Małgorzata Stolarska. – Portr. //
Puls. – 2007, nr 1, s. 4-5
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
MIAST I GMIN.
GEOGRAFIA GOSPODARCZA
GMINA Kożuchów. – Tereny pod inwestycje =
poz. 79
1335. KACHNIARZ Tadeusz: Przykładowe gminne ośrodki mieszkalno-usługowe. – Il. // Architektura. – 1978, nr 1/2, s. 19-25
M.in. Nowe Miasteczko
KASPRZAK I.Z.: Klimaty dla inwestorów. – Utworzenie w Nowej Soli podstrefy ekonomicznej = poz.
1352
OWCZAREK M.: Najlepsze miejsce na świecie. –
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
podstrefa Nowa Sól = poz. 1391
1336. SKIBA Marta: Możliwość zwrócenia się miast
nadodrzańskich frontem ku rzece : (woj. lubuskie) //
W: Problemy rewitalizacji w gospodarce przestrzennej
XXI wieku / red. nacz. Witold Czarnecki. – Białystok,
2006. – S. 125-133 : il. – Bibliogr. – Sum.
Uwzględnia Bytom Odrz. i Nową Sól.
1337. WIECHOWSKI Bernard: Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasteczko, woj.
zielonogórskie // W: Plany zagospodarowania przestrzennego gmin o przyspieszonym rozwoju : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji w Zielonaj Górze,
6-7 X 1980 r. – Zielona Góra, 1980. – S. 57-70
PLANOWANIE PRZESTRZENNE MIAST I GMIN. GEOGRAFIA GOSPODARCZA
105
KORCZ W.: Rozwój życia gospodarczego i kulturalnego B y t o m i a O d r z . w Polsce Ludowej = poz. 66
1351. CHABURA Czesław: Rozwój N owe j S ol i
do 1990 roku // Wrzeciono. – 1987, nr 7, s. 1
1338. KRZACZKOWSKI Kazimierz: Dobra inicjatywa. – Il. // Rada Nar. – 1957, nr 23, s. 8-9
1352. KASPRZAK Irena Zofia: Klimaty dla inwestorów : jest szansa na nowe płatne miejsca pracy /
I.Z.K. – Il. // Krąg. – 2002, nr 43, s. 3
Sytuacja gospodarcza Bytomia Odrz.
1339. PODWYSOCKI Tadeusz: Droga do skarbów. –
Il. // Poglądy. – 1957, nr 22, s. 1-2
Aktywizacja Bytomia Odrzańskiego.
1340. ROWIŃSKI Ryszard: Jak sprzedać chłopca?. –
Il. // Nadodrze. – 1968, nr 13, s. 3
Sytuacja gospodarcza Bytomia Odrzańskiego.
1341. SAUTER Jacek: Bytom Odrzański : rozmowa
z burmistrzem miasta i gminy Bytom Odrzański Jackiem Sauterem / rozm. przepr. Władysław Mróz. – Kalejdoskop gmin. – Il. // Zielonogórs. Inf. Rol. – 1998,
nr 7, s. 21-22
1342. SAUTER Jacek: Raport o stanie Gminy Bytom Odrzański // Obs. Odrz. – 1999, nr 1, s. 1-3
STASIŃSKI R.: Bytom numerem jeden. – Ranking
gmin = poz. 1331
1343. SZEJNERT Małgorzata: Złoty lew i drugi
plan. – (Na szlaku małych miast). – Il. // Tyg. Demokr. –
1962, nr 36, s. 3
1344. NAJWAŻNIEJSZE inwestycje realizowane
w latach 1994-1998 w gm. K o l s k o . – Il. // Mag. Inf.
Gm. Kolsko. – Nr 6 (1998), s. 5, 8
1345. BRODZIK Franciszek: Sprzęgło dla miasta //
Nadodrze. – 1969, nr 2, s. 4
Rozwój K o ż u c h o w a .
1346. MATERIAŁ przybliżający mieszkańcom
strategiczny plan rozwoju gminy [miejskiej i wiejskiej]
Kożuchów / Red. // Aktual. Koż. – 2006, nr 1, s. 8-9
1347. STREP Leszek: Kadencja Rady Miasta
i Gminy w Kożuchowie w latach 1994-1998. – Il. //
Gaz. Samorz. – 1998, nr 1, s. 12-13
Rozwój gospodarczy.
1348. W KOŻUCHOWIE : u laureatów konkursu „Mistrz gospodarności” / (em) // Rada Nar. – 1969,
nr 45, s. 10
1349. WĘGRZYN Adam: Kożuchów nie osłabia
tempa. – Il., portr. // Rada Nar. – 1969, nr 19, s. 10-11
1350. DOBOSZOWA Henryka : Wzmacniacz dla
N i e d o r a d z a // Nadodrze. – 1968, nr 22, s. 1, 6-7
Sprawy gospodarcze i społeczno-kulturalne.
Utworzenie w Nowej Soli podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
ŁOSYK J.: Nowa Sól dziś i jutro = poz. 58
1353. NOWA Sól : informator gospodarczy. – Bydgoszcz : „B-ART-EK” [2000]. – 19 s., [1] k. tabl. : il.,
pl. ; 30 cm
1354. NOWA Sól : investment offers, Poland / [Wydział Integracji Europejskiej i Promocji Urzędu Miejskiego w Nowej Soli]. – Nowa Sól : Urząd Miejski,
2004. – [12] s. : il., mapy ; 20 x 28 cm. – Tekst równol. pol. i niem.
1355. NOWA Sól rośnie… / J. D.M. – Il. // Za
i Przeciw. – 1961, nr 8, dod. Zygzakiem przez Polskę,
s. [4]
PUKAJŁO J.: Nowa Sól w 1980 r. – Inwestycje =
poz. 57
1356. RYNKIEWICZ Iwona: Jak mieszkańcy widzą Nową Sól? // Krąg. – 1999, nr 30, s. 12
Opinia o strategii rozwoju Nowej Soli.
1357. TYSZKIEWICZ Wadim: Nowa Sól – miasto
przyszłości. – Il. // Region. – 2007, nr 6, s. 21-22
1358. WOJEWÓDZTWO lubuskie : od rzemiosła
do przemysłu / [red. tekstów Jolanta Tubielewicz]. –
Bydgoszcz, cop. 2007. – S. 102-103 : Miasto wyrosłe
na soli
Tekst równol. pol. i ang.
*
1359. NOWIŃSKA Ewa: Próba adaptacji wybranych elementów strategii na przykładzie gminy Nowa
Sól // W: Strategia rozwoju lokalnego na przykładzie
gmin pogranicza polsko-niemieckiego / red. nauk.
Bohdan Gruchman, Franz Walk, E. Nowińska. – Poznań, 2000. – S. 78-101 : mapa, wykr.
1360. BREITKOPF Jerzy: Miasteczka dobrej sławy. – Warszawa, 1978. – S. 169-180. [2] k. tabl. : il. :
Nowe Miastecz ko
1361. GIEMZA Józef: Nowe Miasteczko : rozmowa
z inż. Józefem Giemzą – burmistrzem Gminy i Miasta
Nowe Miasteczko / rozm. przepr. Władysław Mróz. –
106
Z AGADNIENIA GOSPODARCZE
(Kalejdoskop gmin ; 6) // Zielonogórs. Inf. Rol. – 1995,
nr 12, s.17-18
BUDOWNICTWO mieszkaniowe : nasz dorobek.
– Dozamet w N o w e j S o l i = poz. 1706
1362. JABŁOŃSKA Anna: Czas mierzony ambicją //
Nowa Wieś. – 1974, nr 33, s. 2-3
KOCOŁ J.: Ksiądz-architekt. – Budowa Ośrodka
Duszpasterskiego na Zatorzu w Nowej Soli = poz.
3352
Nowe Miasteczko laureatem konkursu „Mistrz Gospodarności”.
1363. KOWALCZYK J.: Z „Chłopską Drogą” w Nowym Miasteczku. – Il., portr. // Chłops. Droga. – 1976,
nr 44, s. 6-7
1364. KUŹNIK Grażyna: Opakowanie zastępcze. –
Il. // Tak i Nie. – 1987, nr 9, s. 7
Problemy rozwoju Nowego Miasteczka.
1365. NOGIEĆ Jerzy: Odkrycie ludzi. – Il. // Prz.
Gosp. – 1974, nr 9, s. 6
1366. TUMIŁOWICZ Bolesław: W Nowym Miasteczku : Mistrz Gospodarności // Rada Nar. Gosp. –
1974, nr 18, s. 33
1367. O T Y Ń [w latach 1994 -1998]. – Il. // Gaz.
Samorz. – 1998, nr 1, s. 23
1368. RATAJCZAK Wiesław: Otyń : rozmowa
z wójtem gminy Otyń Wiesławem Ratajczakiem / Irena Manowita. – (Kalejdoskop gmin). – Il. // Zielonogórs. Inf. Rol. – 1997, nr 8, s. 19-20
1369. KURZAWA Eugeniusz: Dwa złote – na zdrowie : taki podatek chętnie każdy zapłaci. – Il. // Prawo
i Życie. – 1996, nr 32, s. 1,7
Problemy i osiągnięcia gminy S i e d l i s k o .
BUDOWNICTWO
1370. ECKERT Wojciech: Wielka płyta w śródmieściu małego miasta / W. Eckert, Jan Konrad Stawiarski //
W: Problemy realizacji systemowego budownictwa
mieszkaniowego W 70, Wk 70 : III Konferencja Problemowa w Zielonej Górze. – Zielona Góra, 1984. – S. 2528 : rys. – Bibliogr.
M.in. dot. B y t o m i a O d r z a ń s k i e g o .
1371. STREP Leszek: Jeszcze tylko rok : rozmowa z Leszkiem Strepem, burmistrzem K o ż u c h ow a /
rozm. przepr. B[ronisław] Humorek. – Il. // Biul. Sejm.
Samorz. Woj. Zielonogórs. – 1997, nr 29, s. 64-65
Działalność Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kożuchowie.
1372. SUWALSKI Jan: Katastrofa budowlana
w zamku w Kożuchowie / J. Suwalski, Jerzy Jasieńko. –
Il. // Prz. Bud. – 1988, nr 2, s. 90-91
OLECHNOWSKI B.: Spółdzielcze budownictwo
w Nowej Soli = poz. 58
SAUTER W.: Budownictwo mieszkaniowe w Nowej Soli = poz. 88
SAUTER W.: Dwadzieścia lat spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego w Nowej Soli = poz.
1707
ZAKŁAD Remontowo-Budowlany WSS „Społem”, Nowa Sól. – Informator = poz. 1657
Lubuskie Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego w Nowej Soli
1373. BILANS lat 1971-1975. – Il. // Bud. n. Odrą. –
1975, nr 12, s. 3-4
1374. HENSLER Marian: Kronika lat 1957-1976 :
XX LPBP. – Il. // Bud. n. Odrą. – 1976, nr 10, s. 3 ; nr 1113, s. 2 ; nr 15, s. 3 ; nr 16, s. 2
1375. 15 [PIĘTNAŚCIE] lat naszego przedsiębiorstwa : jubileusz LPBP : kronika 15-lecia LPBP // Bud.
n. Odrą. – 1972, nr 2, s. 4-5 ; nr 3, s. 2
*
1376. PÓŁ roku przed terminem zakończyliśmy
budowę obiektów NZOPT [Nadodrzańskich Zakładów Obuwniczych Przemysłu Terenowego] w Nowej
Soli // Bud. n. Odrą. – 1972, nr 2, s. 1
1377. KACPRZAK Jacek: Wytwórnia nici syntetycznych przekazana do rozruchu ; Syntetyki rozpoczęły produkcję / (jk). Il. // Bud. n. Odrą. – 1973, Nr 2,
s. 1-2 ; nr 6, s. 1-2. UROCZYSTE przecięcie wstęgi
w Wytwórni Nici Syntetycznych. – Il. // Tamże, nr 8,
s. 1-2
Wydział Nadodrzańskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego „Odra” w Nowej Soli.
1378. KACPRZAK Jacek: Rozpoczęła się rozbudowa Lubuskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego / (jk). – Il. // Bud. n. Odrą. – 1973, nr 10,
s. 1
PRZEMYSŁ
1379. KACPRZAK Jacek: Nowy zakład LPBP rozpoczął produkcję /(jk). – Il. // Bud. n. Odrą. – 1974, nr 9,
s. 1
1380. HENSLER Marian: Nasze podboje ; Poza
krajem // Bud. n. Odrą. – 1979, nr 4/5, s. 1, 3, 5
Udział przedsiębiorstwa w budowie zakładu mięsnego
w Pradze.
1381. MAKSYMCZAK Katarzyna: Góra na dole. –
Il. // Puls. – 1999, nr 9, s. 26-27
1382. KOŁACIŃSK A Wanda: Wspólny cel –
wspólny trud : u budowlanych // Rob. Rol. – 1977, nr 37,
s. 7
107
1388. SAUTER Wiesław: Budownictwo mieszkaniowe w Nowej Soli // W: Nowa Sól : z dziejów i współczesności / red. W. Sauter. – Zielona Góra, 1978. – (Zeszyty Lubuskie LTK [Lubuskiego Towarzystwa Kultury] ; 16). – S. 41-70 : il. – Bibliogr.
SAUTER W.: Dwadzieścia lat spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego w Nowej Soli = poz.
1706
WOJCIECHOWSKI R.: Termin przyjęcia. Budowa
szpitala w Nowej Soli = poz. 2088
ŻEBERSKI E.: Rozwój budownictwa spółdzielczego w Nowej Soli = poz. 1703
Działalność Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Nowej Soli.
PRZEMYSŁ
1383. MAKSYMCZAK Katarzyna: Kup pan robotę. – Il. // Puls. – 2000, nr 5, s. 26-27
ZAGADNIENIA OGÓLNE
Problemy spółki budowlanej „Solbud” w Nowej Soli.
NOWAK W.: Ambitny plan budownictwa zakładowego w „Dozamecie” = poz. 1705
1384. OBIEKTY industrialne jako zasoby.(1): Planowanie / Institut für Neue Industrikultur. – Cottbus,
2007. – S. 85 : Budynki mieszkalne i socjalne Fabryki Nici Odra, Nowa Sól. – S. 86 : Fabryka Nici Odra,
Nowa Sól
1385. OBIEKTY industrialne jako zasoby.(2): Realizacja / Institut für Neue Industrikultur. – Cottbus,
2007. – S. 50-55 : Budynki mieszkalne i socjalne Fabryki Nici Odra, Nowa Sól. – S. 62-67 : il., pl. : Fabryka
Nici Odra, Nowa Sól
OLECHNOWSKI B.: Spółdzielcze budownictwo
w Nowej Soli = poz. 58
1386. PRZYBYLSKI Jacek: Ocena wartości ekonomicznych i wartości funkcjonalnych budownictwa
mieszkaniowego w oparciu o kryterium porównawcze. – Il. // Zesz. Nauk., Bud. / WSI Ziel. Góra. – Nr 12,
cz. 1 (1979), s. 268-298
Podsumowanie badań przeprowadzonych m.in. w Nowej
Soli.
1387. SAUTER Wiesław: Budownictwo mieszkaniowe w Nowej Soli : jednodniówka poświęcona osiągnięciom budownictwa mieszkaniowego w Nowej Soli
w okresie 25-lecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej /
Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Nowej
Soli ; [oprac. Wiesław Sauter]. – Nowa Sól : PK FJN,
1969. – 44 s. : il., pl. ; 20 cm
1389. BOROŃ Józef: Przemysł i rzemiosło województwa zielonogórskiego w latach 1862-1962. – Poznań, 1966. – S. 67-135 : mapy : Struktura przestrzenna
przemysłu. – Perspektywy rozwoju przemysłu województwa zielonogórskiego
Uwzględnia przemysł pow. nowosolskiego.
1390. JANKOWSKI Stanisław: Przejmowanie i odbudowa przemysłu dolnośląskiego 1945-1949. – Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1982. – 295, [1] s. – Bibliogr. ;
21 cm – (Historia Gospodarcza Polski Ludowej).
Dane dot. b. pow. kożuchowskiego ujęte w tabelach.
1391. OWCZAREK Monika: Najlepsze miejsce na
świecie. – Il. // Krąg. – 2005, nr 39, s. 9. KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA Specjalna Strefa Ekonomiczna [podstrefa przemysłowa Nowa Sól]. – Il., portr. // Tamże. –
2006, nr 38, s. 19-22
1392. POPRAWA Bolesław: Nowosolski rejon przemysłowy // Prz. Lubus. – 1980, nr 3, s. 65-78
ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE W BYTOMIU
ODRZAŃSKIM I KOŻUCHOWIE
1393. DYSZCZAŃSKI Zygmunt: Współpraca
z Francją // Tyg. Rob. – 1988, nr 47, s. 13
Plany eksportu Przedsiębiorstwa Produkcji Metalowej
„Cynkmet” w Bytomiu Odrzańskim.
1394. RYNKIEWICZ Iwona: Parafinowy biznes. –
Il. // Krąg. – 2000, nr 2, s. 19 ; Puls. – 2000, nr 4,
s. 13
Fabryka świec w Bytomiu Odrzańskim.
108
Z AGADNIENIA GOSPODARCZE
Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego w Kożuchowie
1395. POKORNY Adam: Samochody made in Kożuchów // Nadodrze. – 1967, nr 11, s. 1, 5
Zakłady Budowy Nadwozi Samochodowych.
1396. BRODZIK Franciszek: Kożuchowski start //
Nadodrze. – 1967, nr 2, s. 6-7
1397. NETZEL Andrzej: Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego Kożuchów ; Zakłady Budowy Nadwozi Samochodowych w Kożuchowie // W: Przemiany, perspektywy / [kolegium red. Stanisław Dziekan, Janusz
Koniusz, Sobiesław Piontek]. – Zielona Góra, 1969. –
S. 206-207
Fabryka Samochodów Osobowych „Polmo”
Zakłady Sprzęgieł w Kożuchowie
1398. ZATRYBÓWNA Alicja: Jazda z górki // Prz.
Gosp. – 1971, nr 9, s. 18
Problemy finansowe zakładu.
1399. KRYSIAK Henryk: Udany mariaż [zakładu
z Żerańską Fabryką Samochodów Osobowych] // Nadodrze. – 1972, nr 17, s. 6
1400. KRYSIAK Henryk: Czas czterech kółek. – Il. //
Nadodrze. – 1973, nr 6, s. 5
1401. ZAKŁAD Sprzęgieł „Polmo”, Kożuchów. Informator / [teksty i oprac. graf. T. Mazur]. – Kożuchów :
ZS „Polmo”, 1974. – 30, [2] s. : il. ; 21 cm
1402. BUCZYŃSKI Leszek: Z wizytą w zakładzie
przemysłowym. – Il. // Prz. Mech. – 1981, nr 23/24,
s. 31-34
Tyg. Solidarność. – 1997, nr 48, dod. Puls Daewoo,
s. III
1408. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Koreański łącznik / Iwona Rynkiewicz // Puls. – 1999, nr 7,
s. 15
Likwidacja Zakładu Sprzęgieł Seojin w Kożuchowie.
Zakłady Wytwórcze Aparatury
Teatralnej i Oświetleniowej w Kożuchowie
1409. JANOWSKA Tamara: „Błyszczące cyferki”.
– Il. // Nadodrze. – 1960, nr 5, s. 7
1410. JARZENIOWY blask z Kożuchowa // Biul.
Inf. ZAP. – 1961, nr 11, s. 1-2
1411. NODZYŃSKI Wiesław: Więcej światła. – Il. //
Nadodrze. – 1964, nr 11, s. 7
1412. MAZUR Tadeusz: Oprawy oświetleniowe
produkcji ZWATiO w Kożuchowie. – Il., rys. // Wiad.
Elektrot. – 1965, nr 5/6, s. 154-158
1413. MAZUR Tomasz: Postęp i ekonomia. – Il.,
rys. // Biul. Kabli Sprzętu Elektrot. – 1965, nr 5/6,
s. 21-23
SROKA T.: Niektóre problemy aktywności społeczno-politycznej kadry inżynieryjno-technicznej. –
Zakłady Wytwórcze APiO w Kożuchowie = poz. 1802
1414. HENSLER Marian: Kożuchów : cegielnia numer dwadzieścia. – Nasze prezentacje // Ceram. Lubus. – 1980, nr 1, s. 2
1403. MORŻOŁ Ilona: UFO na wylocie // Tu i Teraz. – 1983, nr 42, s. 1, 15
Zakład Lubuskiego Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej w Gozdnicy.
1404. TURONEK Kazimierz: FSO „Polmo” Zakład Sprzęgieł w Kożuchowie // W: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,
Oddział Zielonogórski, SIMP Oddział Zielonogórski
1975-1985. – Zielona Góra, 1985. – S. 54-58 : il.
1415. MORSKI Józef: Jak to się robi w… Kożuchowie / rozm. przepr. Jerzy Patelka // Tyg. Nowosol. –
1999, nr 13, s. 9-10
1405. PARUSZEWSKI Zbigniew: Sprzęgła dla Opla :
rozmowa z dyr. Zbigniewem Paruszewskim / rozm.
R. Woj. – Ryszard Wojewódzki // Krąg. – 1992, nr 10, s. 5
Firma obróbki drewna Ante-Holz-Polska.
1416. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Koniec
ery krasnala? / I.R. // Krąg. – 1988, nr 21, s. 5
Eksplozja w hali Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „GBW” w Kożuchowie.
1406. ZE SPRZĘGŁEM w herbie : zakład FSO
w Kożuchowie / (now.) – Il. // Auto-Tech. Mot. – 1996,
nr 1, s. 29-31
NOWOSOLSKIE ZAKŁADY
PRZEMYSŁOWE
1407. GARUS Henryk: Pan na Kożuchowie / H. Garus ; rozm. przepr. Anna Solińska-Piątkowska. – Il. //
HAŁADUDA L.: Rozwój nowosolskiego przemysłu = poz. 64
PRZEMYSŁ
109
DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY
METALURGICZNE „DOZAMET”
1429. DOZAMET w okresie 35-lecia PRL // Głos
Met. – 1970, nr 16, s. 1-2
Opracowania ogólne
1430. TURONEK Kazimierz: Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne „Dozamet” w Nowej Soli // W: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników
Polskich, Oddział Zielonogórski ; SIMP, Oddział Zielonogórski 1975-1989. – Zielona Góra, 1985. – S. 6974 : il.
1417. TERLIKOWSKI Henryk: Nasze dziesięciolecie. – Il. // Głos Met. – 1955, nr 8, s. 3-4
1418. OD RUIN do trzystu milionów 1944-1962 //
Głos Met. – 1962, nr 7, s. 1-2
1419. DZIAŁALNOŚĆ stowarzyszenia naukowotechnicznego NOT na przestrzeni minionych 10-ciu lat /
G.G. // Głos Met. – 1963, nr 8/9, s. 1-2
1420. IŁŁO Alfred: Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne w Nowej Soli // W: Zakłady przemysłu kluczowego w województwie zielonogórskim : praca zbiorowa /
pod red. i kier. nauk. Józefa Popkiewicza. – Zielona
Góra, 1966. – S. 183-216 : il.
1421. NETZEL Andrzej: Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne „Dozamet” Nowa Sól // W: Przemiany, perspektywy / [kolegium red. Stanisław Dziekan, Janusz Koniusz, Sobiesław Piontek]. – Zielona Góra, 1969. – s. 200
1422. ARENTOWICZ J.: 10 lat pracy Wydziału Budowy Prototypów // Głos Met. – 1971, nr 12, s. 2
INSLER J.: Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne
w okresie 15-lecia = poz. 93
1423. NOWAK Witold: Kierownictwo Dozametu w okresie minionego 25-lecia / zebrał W.N. // Głos
Met. – 1971, nr 5, s. 3
1424. ROZWÓJ Dozametu w latach 1945-1975 //
Głos Met. – 1974, nr 7, s. 3-4
1425. INSLER Józef: Rys historyczny powstania
Dolnośląskich Zakładów Metalurgicznych w Nowej
Soli / J.I. // Głos Met. – 1976, nr 12, s. 1-4
1426. INSLER Józef: Wpływ Dolnośląskich Zakładów Metalurgicznych na rozwój miasta Nowej Soli //
Głos Met. – 1976, nr 12, s. 4
NASI Jubilaci: 25 lat Dozametu = poz. 1503
1427. KUBIŃSKI St.: XXX-lecie Dozametu / dyr.
nacz. St. Kubiński ; notował W.N. – W. Nowak // Głos
Met. – 1976, nr 5, s. 1, 4, 6
1428. OLEŚ E.: Rozwój produkcji maszyn i urządzeń odlewniczych w „Dozamet” [!] // Głos Met. – 1976,
nr 8, s. 2-3
GŁOS Metalowca, od 1983 r. Głos Dozametu :
dwutyg. Załogi Dolnośląskich Zakładów Metalurgicznych w Nowej Soli = poz. 15
Narodziny „Dozametu”
1431. CICHY Stanisław: Narodziny „Dozametu” /
S.C. // Głos Met. – 1971, nr 5, s. 1-2
1432. CICHY Stanisław: Pierwszy spust. – (Panorama XXX-lecia Dozametu) // Głos Met. – 1976, nr 5,
s. 1-2
1433. CICHY Stanisław: Pionierzy // Głos Met. –
1975, nr 12, s. 3
1434. DZM [DOLNOŚLĄSKIE Zakłady Metalurgiczne] – 17 lat temu / K.K. // Głos Met. – 1962,
nr 2/3, s. 2-3
1435. GALERCZYK Krzysztof: Od tego czasu minęły już 43 lata / (K.G.). – Il. // Głos Dozametu. – 1989,
nr 9, s. 1-2
Powstanie i początki działalności Zespołu Fabryk Dolnośląskich w Nowej Soli (pierwotna nazwa Dozametu).
1436. GRYBLEWSKI Tadeusz: Uruchomienie
pierwszej w kraju odlewni [w Nowej Soli] / T.G. //
Głos Met. – 1966, nr 12, s. 1
1437. JAKOWLEW Dariusz: Dozametowscy pionierzy : na początku byli oni. – Portr. // Głos Dozametu. – 1986, nr 10, s. 5
1438. KARCZMAREK Edmund: Moje pierwsze
dni w „Dozamecie” : wspomnienia Edmunda Karczmarka – mistrza z W-31. – Il. // Głos Dozametu. –
1987, nr 10, s. 4
1439. KRUK Stanisław: Tak się zaczęło : 25 lat Dozametu / K-k // Głos Met. – 1971, nr 2, s. 2
1440. PIONIERZY Dozametu. – Portr. // Głos Met. –
1976, nr 5, s. 3-4
110
Z AGADNIENIA GOSPODARCZE
Działalność „Dozametu”
1441. KRAWCZYK Antoni: Wykonaliśmy plan
roczny i plan 6 kolejnych lat // Głos Met. – 1955, nr 7,
s. 1-2
1442. ZYCH Henryk: Nasze zamierzenia. – Portr. //
Głos Met. – 1957, nr 1, s. 2
1443. PODWYSOCKI Tadeusz: Fabryka upiór. – Il. //
Poglądy. – 1957, nr 9/10, s. 3
1444. PALUCHIEWICZ Józef: „Widzę realne możliwości poprawy sytuacji zakładu” : wywiad z dyr.
J. Paluchiewiczem / rozm. J. Pukajło // Głos Met. – 1958,
nr 6, s. 1, 3
1445. PALUCHIEWICZ Józef: Fragmenty sprawozdania wygłoszonego przez dyr. inż. Paluchiewicza na II KSR [Konferencji Samorządu Robotniczego]. – Il. // Głos Met. – 1958, nr 9/10, s. 1, 3-4
lurgicznych w Nowej Soli. – Il. // Prz. Odlew. – 1966,
nr 1, s. 343-346
DOBOSZOWA H.: Niech pan będzie mecenasem. –
Mecenat przemysłu nad kulturą na przykładzie „Stilonu” i „Dozametu” = poz. 2123
1456. GRYBLEWSKI Tadeusz: Postęp techniczny
w Dozamecie / T.G. // Głos Met. 1967, nr 4, s. 4-5
1457. KMIECIK ST.: Nowe rynki zbytu „Dozametu” // Głos Met. – 1968, nr 11, s. 1
1458. NOWAK Witold: Osiągnięcia Dozametu /
W.N. // Głos Met. – 1969, nr 2, s. 3
1459. KRUK Stanisław: Nowosolski „Dozamet”
zdobył złoty medal na MT-Lipsk / K-k // Głos Met. –
1969, nr 4, s. 2
1460. ROWIŃSKI Ryszard: Szlachecki patent odlewników. – Il. // Nadodrze. – 1969, nr 4, s. 3, 6
1446. ZEMŁA A.: Turcja kupuje nasze maszyny //
Głos Met. – 1960, nr 4, s. 1
1461. KOPEĆ Jakub: Zgrabna tuleja ; Sukces // Prz.
Tech. – 1970, nr 37, s. 7 ; nr 38, s. 1, 5
1447. BAŁUT A.: Węgry otwartym rynkiem dla
zbytu polskich maszyn odlewniczych // Głos Met. –
1960, nr 5, s. 3
1462. ŁANIEWSKI Jerzy: Jak oni to robią // Życie
i Nowocz. – 1970, nr 26, s. 1-2
1448. LEWICKI Bronisław: Plany na wagę czyli
pociąg w nieznane // Prz. Techn. – 1960, nr 48, s. 3
1449. MAZIARSKI J.: Maszyny odlewnicze produkcji DZM. – Il. // Głos Met. – 1962, nr 4, s. 3 ; nr 6,
s. 2-3, nr 7 [8], s. 3
1450. MASZYNY odlewnicze produkcji DZM /
S.W. // Głos Met. – 1962, nr 11, s. 2
1451. DOZAMET na Międzynarodowych Targach –
Saloniki 1962 / T.G. // Głos Met. – 1962, nr 12, s. 3-4
1452. KRUK Stanisław: Produkcja nowych maszyn
odlewniczych w Dolnośląskich Zakładach Met[alurgicznych] w Nowej Soli // Głos Met. – 1963, nr 6, s. 3-4
1453. NOWAK Witold: Opracowaliśmy program
unowocześnienia produkcji // Życie Partii. – 1965, nr 12,
s. 10-11
1454. SEBASTIAN J.: Potokowa metoda produkcji
tubingów w formach kombinowanych // Głos Met. –
1966, nr 5, s. 6
1455. ZIĘBA Czesław: Modernizacja gniazda formowania tubingów w Dolnośląskich Zakładach Meta-
1463. NAWROCKI Adam: Maszyny i urządzenia odlewnicze na XXXIX MPT. – Il. // Prz. Odlew. –
1970, nr 2, s. 401-405
Ekspozycja Dozametu na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
1464. NOGIEĆ Jerzy: Złote ręce / Marian Świerczyński. – Pseud. // Prz. Gosp. – 1971, nr 1, s. 7-8
1465. KACZMARSKI Leszek: Podpisanie umowy
o współpracy [pomiędzy „Dozametem” a Instytutem
Odlewnictwa]. – Il. // Pr. Instyt. Odlew. – 1971, z. 4,
s. 466-468
1466. KRYSIAK Henryk: Na złoty medal // Nadodrze. – 1972, nr 9, s. 1, 5
Produkcja „Dozametu” na rynkach zagranicznych.
1467. LENARD W.: „Dozamet” pionierem w badaniach ultradźwiękowych na żeliwie // Głos Met. – 1971,
nr 11, s. 3
1468. MIAKISZ Władysław: Dolnośląskie Zakłady
Metalurgiczne „Dozamet” // Bezp. Pr. – 1975, nr 2, s. 53
Poprawa warunków pracy.
1469. MIAKISZ Władysław: Dobre przygotowanie
– dobra jakość / W. Miakisz, Bogusław Siedlecki. – Il. //
Probl. Jakości. – 1975, nr 3/4, s. 40-43
PRZEMYSŁ
1470. ROWIŃSKI Ryszard: Inwestowanie głową. –
Il. // Nadodrze. – 1976, nr 2, s. 3
Kadra inżynierów „Dozametu”.
1471. NOWAK Witold: Automatyczne linie formierskie – czołowa pozycja w planie rozwoju techniki :
nowy wyrób „Dozametu” / W.N. // Głos Met. – 1977,
nr 6, s. 4
1472. MASZKOWSKI Krzysztof: Technika odlewnicza w Dozamecie na tle osiągnięć i tendencji rozwojowych odlewnictwa. [1]-(3) // Głos Met. – 1978, nr 3,
s. 4 ; nr 4, s. 3-4 ; nr 5, s. 4
FURMANEK M.: Krótko z „Solidarnością” : działalność Komitetu Założycielskiego w Dozamecie =
poz. 1819
1473. POTRZEBA rzetelnej roboty // Głos Met. –
1980, nr 3, s. 1
O podniesienie poziomu technicznego i jakości produkcji.
1474. LESIK Paweł A.: Jest jak jest… // Tryb. Samorz. Rob. – 1980, nr 12, s. 3
Sprawa realizacji zadań gospodarczych.
111
1482. ROWIŃSKI Ryszard: Czarny, biały i czerwony lakier // Nadodrze. – 1983, nr 9, s. 1, 4
Aktualna sytuacja „Dozametu”.
1483. PIĄTAK Ryszard: Doświadczenia Zakładów
„Dozamet” – Nowa Sól w zakresie wartościowania pracy // W: Taryfikacja pracy w zakładowych systemach
wynagrodzeń : (materiał konferencyjny). – Cz. 2. –
Zielona Góra, [1984], s. 64-79
KONFERENCJA naukowo-techniczna z okazji
40-lecia Dolnośląskich Zakładów Metalurgicznych =
poz. 2512
1484. CHMIELEWSKI Jerzy: Cenny wynalazek
nowosolskich twórców // Nowator. – 1989, nr 1, s. 44
Urządzenie do odśrodkowego odlewania tulei skonstruowane w „Dozamecie”.
HAMERSKA I.: Szara rzeczywistość. – Sytuacja
NFN „Odra” i DZM „Dozamet” = poz. 1538
1485. FRANIA Ryszard: Czas pierwszych decyzji :
rozmowa z dyr. nacz. „Dozametu” / przygot. Krzysztof Galerczyk // Głos Dozametu. – 1990, nr 16, s. 1-2
1475. OSIĄGNIĘTE wyniki zadowolenia nie dają //
Głos Met. – 1980, nr 15, s. 1-2
UCHWAŁA 5/90 Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Dozamecie = poz. 1831
1476. POSTULATY Załogi // Głos Met. 1980, nr 21,
1486. KOWALCZYK J.: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa przy podziale na samodzielne zakłady // Głos
Dozametu. – 1991, nr 7, s. 1-2
s. 1
BĄK St.: Istotne sprawy NSZZ „Solidarność” na
dzisiaj i jutro = poz. 1823
1477. GRZEGORSKA Barbara: Nie najlepsza sytuacja w eksporcie / M.B. // Głos Met. – 1980, nr 22,
s. 1
1478. GIBOWSKI Aleksander: Eksport – warunek
zmian na lepsze / Hg. // Głos Met. – 1981, nr 16/17, s. 1
1479. SPEŁNIONE oczekiwania ; Rada pracownicza rozpoczęła działalność / R. – Il. // Głos Met. –
1981, nr 22, s. 1-2 ; nr 23, s. 1-2
UCHWAŁA XI Zakładowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej PZPR Dolnośląskich Zakładów
Metalurgicznych = poz. 1873
1480. ROWIŃSKI Ryszard: Miakisz : z oparów absurdu. – Il. // Nadodrze. – 1982, nr 4, s. 1, 3
Sprawa odwołania dyrektora.
1481. ORŁOWSKI Władysław: Zmagania z impasem. – Il. // Nowator. – 1983, nr 7, s. 31-32
Wynalazczość w zakładach.
1487. MASZKOWSKI Krzysztof: Informacja dyrektora przedsiębiorstwa // Głos Dozametu. – 1992,
nr 15, 18, s. 2
1488. SUSKI J.: Naprawić Dozamet // Krąg. – 1994,
nr 6, s. 1, 4
1489. SZWIEC Beata: Z wizytą w DZM / B. Sz. //
Krąg, – 1996, nr 20, s. 6
1490. GROTOWSKA Małgorzata: Złoto dla Dozametu / M. G. – Il // Krąg. – 1996, nr 41, s. 1, 4
Odznaczenie „Dozametu” (za wyprodukowanie formierki impulsowej) na Międzynarodowych Targach Odlewnictwa
w Kielcach.
1491. GROTOWSKA Małgorzata: Złota passa / M.G.
– Il. // Krag. – 1997, nr 28, s. 1, 4
1492. OLSZEWSKI Wojciech: Dozamet na przetargu // Krąg. – 1998, nr 51, s. 7
1493. GRUBER Ewa: Czy trup ożyje? ; Łabędzi
śpiew Dozametu // Puls. – 1999, nr 3, s. 12 ; nr 4, s. 12
112
Z AGADNIENIA GOSPODARCZE
1494. GURBAN Edward: Podzwonne dla Dozametu? / (eg) ; Koniec kolosa na glinianych nogach / (doktor). – Il. // Gaz. Nowosol. – 1999, nr 2, s. 4 ; nr 9 s. 7
Upadłość „Dozametu”.
1495. JABŁOŃSKI Edward: Wyciekły 3 miliony ;
Złomowanie Dozametu : Centralne Biuro Śledcze na
tropie kolejnej afery // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 42, s. 9 ;
nr 43, s. 3
Nieprawidłowości w sprzedaży majątku „Dozametu”.
ROWIŃSKI R.: Inwestowanie głową. – Kadra inżynierów „Dozametu” = poz. 1470
Cichy Stanisław. SŁUŻBA i praca była dla niego honorem. – Zasłużony pracownik „Dozametu” =
poz. 123
1504. Eski Mieczysław. URODZONY działacz
i społecznik : nowosolanin 40-lecia. – Il., portr. // Głos
Dozametu. – 1985, nr 21, s. 3
Pionier, zasłużony pracownik „Dozametu”.
1496. KOWALCZYK Janusz: Pamięcią w przeszłość // Krąg. – 2002, nr 29, s. 22
1497. KASPRZAK Irena Zofia: Nowe na gruzach
starego / I.Z.K. – Il. // Krąg. – 2002, nr 32, s. 2
Dozamet Sp. z o.o.
1498. MODERNIZUJĄ i inwestują / (wej) // Gaz.
Nowosol. – 2003, nr 40, s. 16
Gruber Karol. GURBAN E.: Poseł z Dozametu =
poz. 2000
Kaczmarek Edward. MOJE pierwsze dni w „Dozamecie”. – Wspomnienia = poz. 1438
Miakisz Władysław. ROWIŃSKI R.: E. Miakisz =
poz. 1480
Nowy „Dozamet”.
1499. KOPEĆ Maciej: Polityka, biznes i „Dozamet” // Krąg. – 2004, nr 12, s. 6. Polem.: PREZYDENT Tyszkiewicz a kwestia Dozametu / Klub Radnych SLD. Krąg, nr 13, s. 18. Repol.: TYSZKIEWICZ
Wadim: SLD, a kwestia Dozametu. Krąg, nr 14, s. 5.
SOLIŃSKI Walerian: Polityka, biznes i ogon kota.
Krąg, nr 14, s. 13. WICIAK Andrzej: W odpowiedzi
p. Maciejowi Kopeć [… ] Krąg, nr 14, s. 14
1500. PRODUKUJĄ gotowe wyroby / (wej). –
Portr. // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 7, s. 7
Dozamet SA.
1501. OLSZEWSKI Wojciech: Kulisy upadku legendy – Dozamet. – Il. // Krąg. – 2005, nr 2, s. 6-7
1502. OLSZEWSKI Wojciech: Sukces „Dozametu” ; Sukces i symbol. – Il. // Krąg. – 2005, nr 41, s. 6 ;
Nr 42, s. 20-21
Zdobycie przez „Dozamet” S.A. dwóch nagród na targach
w Kielcach.
*
CICHY S.: Pionierzy „Dozametu” = poz. 1432
JAKOWLEW D.: Dozametowscy pionierzy = poz.
1437
1503. NASI Jubilaci: 25 lat Dozametu. – Portr. //
Głos Met. – 1971, nr 2-5, s. 3
NOWAK W.: Kierownictwo Dozametu w okresie
minionego 25-lecia = poz. 1423
PIONIERZY „Dozametu” = poz. 1440
SZCZEGÓŁA H.: W. Miakisz. – W latach 19631981 dyr. „Dozametu” = poz. 202
WŁADYSŁAW Miakisz nie żyje = poz. 201
1505. Międzybrodzki Edward. MIĘDZYBRODZKI Edward: Iluzje i rzeczywistść / wysłuchał Edward
Gurban. – (Znani nowosolanie). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 25, s. 6
Nowak Witold. WITOLDA Nowaka nie ma wśród
nas. – Zasłużony pracownik „Dozametu”, sędzia i działacz piłkarski = poz. 206
1506. Soliński Walerian. SOLIŃSKI Walerian:
Zawsze w „Dozamecie” : z dużego zakładu do małej
spółki / rozm. Edward Gurban. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2005, nr 33, s. 7
NADODRZAŃSKIE ZAKŁADY
PRZEMYSŁU LNIARSKIEGO. FABRYKA NICI
„ODRA” W NOWEJ SOLI
Opracowania ogólne
PIĘTNAŚCIE lat nowosolskiej „Odry” = poz. 93
1507. KRÓTKI zarys historii Nadodrzańskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego w Nowej Soli // Wrzeciono. – 1958, nr 11-12, s. 3 ; 1959, nr 1-8, s. 4 ; nr 9/10,
s. 7 ; nr 12, s. 4
Od 1959, nr 1 tyt.: Historia Zakładu.
1508. ŁAWRYNOWICZ M.: Piętnaście lat NZPL //
Wrzeciono. – 1960, nr 8/9, s. 1, 3
PRZEMYSŁ
1509. DROGI rozwojowe w latach 1945-1960 / L.H. //
Wrzeciono. – 1960, nr 8/9, s. 6-7
1510. WYDAJNOŚĆ pracy w okresie 15-lecia NZPL /
L.H. // Wrzeciono. – 1960, nr 8/9, s. 3, 8 ; nr 10, s. 5
1511. MINIONE XX-lecie i zamierzenia na przyszłość : inwestycje, remonty i postęp techniczny. – Il. //
Wrzeciono. – 1964, nr 7/8, s. 3
1512. 20 [DWADZIEŚCIA] lat ofiarnej pracy //
Wrzeciono. – 1965, nr 10/11, s. 2
113
czerwiec-wrzesień 2006 / [tekst: Małgorzata Gącarzewicz ; red. Krystyna Bakalarz]. – Nowa Sól ; MM,
2006. – 15, [1] s. : il., portr. – ISBN 83-919139-5-3
Wrzeciono : organ Rady Robotniczej Nadodrzańskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego w Nowej Soli,
od 1982 r. podtyt.: mies. Nowosolskiej Fabryki Nici
„Odra” = poz. 38
Działalność zakładów
Osiągnięcia NZPL w latach 1945-1964.
1513. NA KANWIE wspomnień trudnych początków // Wrzeciono. – 1965, nr 10/11, s. 7
1514. STYŁA Tadeusz: Nadodrzańskie Zakłady
Przemysłu Lniarskiego w Nowej Soli // W: Zakłady
przemysłu kluczowego w województwie zielonogórskim : praca zbiorowa / pod red. i kier. nauk. Józefa
Popkiewicza. – Zielona Góra, 1966. – S. 217-254 : il.
1515. 20-lecie[DWUDZIESTOLECIE] działalności
Klubu Techniki i Racjonalizacji / K-d. – Il // Wrzeciono. – 1968, nr 6, s. 1-2
1516. NETZEL Andrzej: Nadodrzańskie Zakłady
Przemysłu Lniarskiego w Nowej Soli // W: Przemiany, perspektywy / [komitet red. Stanisław Dziekan,
Janusz Koniusz, Sobiesław Piontek]. – Zielona Góra,
1969. – S. 222-223
1523. GREB Henryk: Lada dzień zadymią kominy w nowej Fabryce Przemysłu Lniarskiego [w Nowej
Soli] // Lubus. Słowo Pol. – 1948, nr 75, s. 3
1524. MILEWSKI Sław: Trzy sprawy do załatwienia // Gosp. Mater. – 1957, nr 6, s. 181-184
O właściwą organizację zbytu w nowosolskiej fabryce nici.
1525. NASZE wyroby na rynek zagraniczny / L.H. //
Wrzeciono. – 1960, nr 5, s. 2
1526. SWARCZEWSKI Roman: Po nitce do kłębka. – Fotorep. – Il. // Nadodrze. – 1960, nr 6, s. 5
1527. NODZYŃSKI Wiesław: Nić „made in Poland”. – Il. // Nadodrze. – 1964, nr 2, s. 8-9
1528. DOBOSZOWA Henryka: Szpulka nici. –Il. //
Nadodrze. – 1968, nr 2, s. 1, 5
1517. OSIĄGNIĘCIA produkcyjne w 25-leciu / C //
Wrzeciono. – 1970, nr 12, s. 1-2
1529. KACPRZAK Jacek: „Syntetyki”rozpoczęły
produkcję ; wysoka ocena pracy budowlanych / (jk). –
Il. // Bud. n. Odrą. – 1973, nr 6, s.1-2
1518. INWESTYCJE w okresie 25-lecia // Wrzeciono. – 1970, nr 12, S. 7-9
Przekazanie do eksploatacji Wytwórni Nici Syntetycznych.
1519. REICHERT Jan: Jubilatka 7 XI 1945-7 XI
1980. – Il. // Wrzeciono. – 1980, nr 11, s. 1, 3
1520. RAPORT o stanie produkcji niciarskiej
w kraju / oprac. przez Nowosolską Fabrykę Nici „Odra”
w Nowej Soli. – Nowa Sól : NFN „Odra”, 1983. – 45 k. ;
31 cm. – Maszyn. powiel.
Zawiera analizę stanu NFN „Odra” oraz projekt przedsięwzięć modernizacyjnych i inwestycyjnych.
1521. TURONEK Kazimierz: Przedsiębiorstwo
NFN „Odra” w Nowej Soli // W: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Oddział
Zielonogórski 1975-1985. – Zielona Góra, 1985. – S. 6165 : il.
1522. NOWOSOLSKA Fabryka Nici 1816-2006 ;
katalog wystawy, Muzeum Miejskie w Nowej Soli,
KACPRZAK J.: Wytwórnia nici syntetycznych
przekazana do rozruchu = poz. 1377
1530. WACHNOWSKI Stefan: Wyszły z tego nici. –
Il. // Nadodrze. – 1973, nr 25/26, s. 11
Uruchomienie wydziały produkcji nici syntetycznych.
1531. WRÓBLEWSKI Andrzej: Przez igielne ucho. –
Il. // Polityka. – 1978 , nr 40, s. 6
Nowosolska Fabryka Nici Odra.
1532. REICHERT Jan: Przygotowanie „Odry” do
reformy gospodarczej / (Ert) // Wrzeciono. – 1981, nr 9,
s. 1-2
1533. „ODRA” przed reformą gospodarczą / [wypow.]: Jadwiga Lipiec, Łucja Ciupek, Jan Reichert
[i in.] / oprac. ert. – Jan Reichert // Wrzeciono. – 1981,
nr 10, s. 1-2
114
Z AGADNIENIA GOSPODARCZE
1534. TOMASZEWSKI Zygmunt: Szpitale czekają
na nici chirurgiczne „Odry” / (tom) // Nauka Tech. –
Nr 1101/1102 (1981), s. 25
1548. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Symbol
miasta przejął syndyk / Iwona Rynkiewicz // Krąg. –
1999, nr 16, s. 1, 4
1535. PREMIA motywacyjna [w NFN „Odra”] //
Ekon. Ogr. Pr. – 1984, nr 6, s. 34-35. OPINIA załogi
o nowym systemie wynagradzania // Tamże. – 1985,
nr 3, s. 30
1549. SONDEJ Mieczysław: Fabryka mogła być… /
[rozm.] Edward Gurban. – Portr. // Gaz. Nowosol. –
2002, nr 20, s. 8-9
1536. CUDAK Andrzej: Nici z nici : w co się ubrać?.
– Il. // Związkowiec. – 1985, nr 27, s. 8
1550. GURBAN Edward: Ostatni na pokładzie
„Odry”. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 9, s. 8-9
Problemy produkcyjne „Odry”.
Sprawa upadku „Odry”.
Andrzej Matuszewski, likwidator NFN „Odra”.
1537. REICHERT Jan: Order Sztandaru Pracy II
klasy dla NFN „Odra”. – Il. // Wrzeciono. – 1985, nr 1,
s. 1-3. JABŁOŃSKI Edward: 40-lecie NFN „Odra” /
(ej) // Głos Dozametu. – 1985, nr 22, s. 1
1551. MATUSZEWSKI Andrzej: A było tak pięknie : „Odra” wczoraj i dziś / zanotował: Edward Gurban. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 10, s. 6
1538. HAMERSKA Irena: Szara rzeczywistość. –
Il. // Związkowiec. – 1989, nr 11, s., 10-11, 15
1552. OWCZAREK Monika: Niech się martwi miasto ; Na kogo wypadnie na tego bęc. – Il. // Krąg. –
2006, nr 27, s. 18 ; nr 28, s. 1, 6-7
Sytuacja NFN „Odra” i DZM „Dozamet”.
1539. JANERTOWICZ Roch: „Odra” w szponach
recesji i … nie tylko. – Il. // Głos Socjaldem. – 1990,
nr 1, s. 1-2
1540. NIEWIADOMSKI Jan: Stare i nowe. – Il. //
Głos Socjaldem. – 1991, nr 6, s. 1,3
Kondycja ekonomiczna i sytuacja kadrowa NFN „Odra”.
1541. BUCZAK Włodzimierz: Czy „Odra” musi
utonąć? : rozmowa z dyr. zakładu Włodzimierzem
Buczakiem / R. Woj. – Ryszard Wojewódzki // Krąg. –
1992, nr 2, s. 4
1542. GENEJA Andrzej: NFN „Odra” w oczach
„S ‘80” : rozmowa z Andrzejem Geneją […] przew.
Komisji Zakł. NSZZ „Solidarność” / rozm. Marianna
Jasińska // Krąg. – 1992, nr 43, s. 8
1543. GRZEŚKOW Monika: Kto topi „Odrę” //
Krąg. – 1994, nr 13, s. 1, 3. Polem.: GRZELCZAK Leszek: Kto pozwala Dyrektorowi topić „Odrę”. Krąg,
nr 18, s. 7
1544. GALUSIŃSKA Anna: Nowy prezes – stare
problemy. – Portr. // Krąg. – 1995, nr 43, s. 1,3
Przekazanie miastu pozostałości po zakładach „Odry”.
*
Abramowicz Jerzy Miron. WITKOWSKI I.: J. M.
Abramowicz. – Dyr. Nowosolskiej Fabryki Nici „Odra”
= poz. 118
1553. Borowiecki Kazimierz. POLAK-DIETRICH
Władysława: Pasja życiowa inż. K. Borowieckiego //
Wrzeciono. – 1980, nr 8, s. 2
Racjonalizator, przew. Klubu Techniki i Racjonalizacji
NFN „Odra”.
Gozdek Remigiusz. REMIGIUSZ Gozdek. – Kier.
techniczny, następnie dyr. NFN „Odra” = poz. 152
INNE ZAKŁADY
1554. ŁĘCZYCKI Jóżef: Dolnośląska Fabryka Kleju w Nowej Soli // W: Zakłady przemysłu kluczowego w województwie zielonogórskim : praca zbiorowa /
pod red. i kier. nauk. Józefa Popkiewicza. – Zielona
Góra, 1966. – S. 255-276 : il.
1545. GROTOWSKA Małgorzata: Czy będą „nici”
z „Odry”? / M.G. – Il. // Krąg. – 1996, nr 27, s. 1, 4
1555. MATUSZCZAK Jan: Produkcja krajowych
klejów topliwych dla przemysłu poligraficznego
[w Chemicznej Spółdzielni Pracy w Nowej Soli] // Poligrafika. – 1990, [nr] 4, s. 57
1546. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: „Odra” /
Iwona Rynkiewicz. – Il. // Krąg. – 1998, nr 13, s. 13-14
Fabryka Kotłów „Fakot”
Marek Cieślak prezesem Fabryki Nici „Odra” S.A.
Upadek NFN „Odra”.
1547. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Agonia
symbolu / Iwona Rynkiewicz // Puls. – 1999, nr 8, s. 11
1556. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Fakot /
Iwona Rynkiewicz. – Il. // Krąg. – 1997, nr 44, s. 10
PRZEMYSŁ
115
1557. GROTOWSKA Małgorzata: Tragedia Fakotu /
M.G. – Il. // Krąg. – 2001, nr 15, s. 8-9
Zakładów Obuwia „Junior” / [rozm.] Marianna Jasińska // Nowosol. Gaz Nowa. – Nr 6 (1993), s. 3
1558. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Fakot
na dnie /J. Jabłońska // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 31, s. 4
1570. GROTOWSKA Małgorzata: Buty pod kreską ;
Włoski właściciel. – Il. / M.G. // Krąg. – 2001, nr 43, s. 6 ;
2002 nr 52, s. 5
1559. GROTOWSKA Małgorzata: Klamka zapadła /
M.G. // Krąg. – 2001, nr 41, s. 6
1560. NOWACZYK-GOLIŃSKA Alicja: Wygaszanie kotłów : likwidacja zadłużonej spółki / rozm.
przepr. Edward Jabłoński. – Il. // Gaz. Nowosol. –
2002, nr 9, s. 7
1561. OLSZEWSKI Wojciech: Fakot sprzedany. –
Portr. // Krąg. – 2004, nr 45, s. 1, 7
1562. RUT Łukasz: Czeka praca w Fatsie!. – Il. //
Krąg. – 2006, nr 30, s. 20-21
1571. ŻYWIEŃ Andrzej: Czy na butach można zarobić? / rozm. przepr. I.Z.K. – Irena Zofia Kasprzak. –
Il. // Krąg. – 2002, nr 6, s. 23
Produkcja obuwia firmy Lapis na bazie upadłej fabryki „Junior”.
1572. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Nowy
„Junior” / J. Jabłońska. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2006,
nr 24, s. 9
Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne
„Technical” w Nowej Soli
Fabryka Tapicerki Samochodowej.
1563. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Otwarcie BCC / J. Jabłońska. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2006,
nr 22, s. 3.
Firma BCC Polska produkująca „sklepy na kółkach”.
1564. OLSZEWSKI Wojciech: BCC już działa
w strefie. – Il. // Krąg. – 2006, nr 22, s. 7
1565. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Walka o rynek / Iwona Rynkiewicz. – Il. // Krąg. – 1998,
nr 33, s. 12
Firma BKEngineering, specjalizująca się w konstruowaniu
maszyn i urządzeń odlewniczych.
1566. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Niemcy inwestują w Nowej Soli / Iwona Rynkiewicz // Puls,
nr 11, s. 18.
Firma Esser-Polska w Nowej Soli, producent części dla przemysłu elektroniczego i samochodowego.
1567. JUNGINGER Klaus: Sukces przez racjonalizację / rozm. przepr. IRM. – Iwona Rynkiewicz-Męcińska. – Il. // Krąg. – 2002, nr 31, s. 5
Firma Esser.
1568. OLSZEWSKI Wojciech: Rusza innowacyjna
odlewnia. – Il. // Krąg. – 2007, nr 2, s. 6
Zakład firmy Voit w Nowej Soli.
Zakłady Obuwia „Junior”
1569. OSZKINIS Józef: „Junior” stawia na jakość :
rozmowa z Józefem Oszkinisem, dyr. Nowosolskich
1573. GRUBER Ewa: Mieć otwartą głowę. – Il. //
Krąg. – 1998, nr 33, s. 67
1574. JABŁOŃSKI Edward: Dziesięć lat dla odlewnictwa : złoty medal za linie formowania korpusów [przyznany przedsiębiorstwu”Technical”]. – Il. //
Gaz. Nowosol. – 2001, nr 41, s. 3
1575. ZŁOTY medal w Kielcach [na IX Międzynarodowych Targach Technologii dla Odlewnictwa „Metal”] / (wej). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 39,s. 8
1576. NOWA hala Technicala / (wej.) – Il. // Gaz.
Nowosol. – 2003, nr 40, s. 7
Rejonowe Przedsiębiorstwo Przetwórstwa
Przemysłu Paszowego „Bacutil” w Nowej Soli
1577. NETZEL Andrzej: Rejonowe Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Przemysłu Paszowego „Bacutil”
w Nowej Soli // W: Przemiany, perspektywy / [kolegium red. Stanisław Dziekan, Janusz Koniusz, Sobiesław Piontek]. Zielona Góra, 1969. – S. 233-234
1578. ROWIŃSKI Ryszard: Szukać diamentów //
Nadodrze. – 1976, nr 6, s. 3
1579. PPPP [REJONOWE Przedsiębiorstwo Przemysłu Paszowego] „Bacutil” w Nowej Soli / Z.O. // Prz.
Zboż.-Młyn. – 1979, nr 6, s. 12-13
1580. BACUTILOWIEC : jednodniówka Samorządu Robotnicznego Rejonowego Przedsiębiorstwa PPP
116
Z AGADNIENIA GOSPODARCZE
„Bacutil” w Nowej Soli. – Nowa Sól : „Bacutil”, 1980. –
8 s. : il. ; 47 cm
1581. JABŁOŃSKI Edward: „Bacutil” znaczy –
pasze ; Spółka z hodowcami drobiu : wytwórnia pasz
sprywatyzowana. – Il. // Nowosol. Gaz Nowa. – Nr 8
(1993), s. 1 ; Gaz. Nowosol. – 2002, nr 1, s. 5
1582. HAJDUK Fabian: Erika Steinbach Nowej Soli
// Puls. – 2006, nr 12, s. 37
Rozpoczęcie budowy Zakładu Funai Elektric Polska produkującego sprzęt elektoniczny i komputerowy.
1583. OLSZEWSKI Wojciech: Made in Nowa Sól. –
Il., portr. // Krąg. – 2006, nr 45, s. 1, 5-7
Funai Electric Polska.
1584. GRUBER Ewa: Filozofia jakości // Puls. –
1999, nr 8, s. 9. GARGASIEWICZ Sławek: Gedia. –
(Wędrówki po nowosolskich zakładach). – Il. // Gaz.
Nowosol. – 2000, nr 14, s. 8
Zakład „Gedia” w Nowej Soli, producent części do samochodów.
1585. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Gedia
uhonorowana ; Najlepsza z najlepszych / IRM // Krąg. –
2001, nr 21, 30, s. 6
1586. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Prymus
inter pares / IRM. – Il. // Puls. – 2001, nr 8, s. 7
Zakład Gedia Poland laureatem statuetki „Tribute 2000”,
nagrody dla najlepszego dostawcy w sieci General Motors.
1587. OLSZEWSKI Wojciech: To nie prezent, to
złoty medal : World Excellence Award 2003 Forda dla
Gedi. – Il. // Krąg. – 2004, nr 42, s. 5-6
1588. OLSZEWSKI Wojciech: Odrzany i sztuka. –
Il. // Krąg. – 2005, nr 41, s. 1, 5. JESIENNE Odrzany /
(dag). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2005, nr 41, s. 8
Laureaci statuetki: dyr. Zakładu Gedia Poland Zbigniew
Paruszewski, dr Władysław Kolbuszewski, dyr. nowosolskiego szpitala i o. Medard Parysz, kapelan nowosolskich kombatantów.
1589. OLSZEWSKI Wojciech: Nowe symbole Nowej Soli // Puls. – 2005, nr 7/8, s. 18
Zakłady Przemysłu Spożywczego w Nowej Soli
1592. NETZEL Andrzej: Zakłady Jajczarsko-Drobiarskie w Nowej Soli // W: Przemiany, perspektywy /
[kolegium red. Stanisław Dziekan, Janusz Koniusz,
Sobiesław Piontek]. – Zielona Góra, 1969. – S. 231
1593. JELINEK Zbigniew M.: Prywatyzacja Zakładów Jajczarskich w Nowej Soli // (j) // Aktual. Koż. –
1997, nr 5, s. 7
1594. GRUBER Ewa: Ovopol na szczycie!. – Il. //
Puls. – 2000, nr 1 s. 7
Krystyna Karkoszka, prezes Zakładów Jajczarskich Ovopol, odznaczona tytułem „Agrobiznesmen 99”.
1595. OVOPOL / (doktor). – (Wędrówki po nowosolskich zakładach). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 4,
s. 5
Zakłady jajczarskie.
*
1596. KARCZMAREK Tadeusz: Księga piw i browarów polskich. – Warszawa, 1994. – S. 286-287 :
Browar w Nowej Soli
Stocznia
1597. NETZEL Andrzej: Remontowa Stocznia
Rzeczna Wrocław – Wydział Nowa Sól // W: Przemiany, perspektywy /[kolegium red. Stanisław Dziekan,
Janusz Koniusz, Sobiesław Piontek]. – Zielona Góra,
1969. – S. 241
1598.GRUBER Ewa: Rzeka nadziei. – Il. // Puls. –
1999, nr 4, s. 15
Firma „Konstal” – remont i budowa statków rzecznych.
1599. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Kontenerowiec dla Holendrów / Jolanta Jabłońska. – Il.,
portr. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 4, s. 8
1600. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Piąta
rocznica / IRM. – Il. // Krąg. – 2002, nr 37, s. 10
Działalność stoczni „Konstal”.
Zakład koncernu „Getriebebau Nord” w Nowej Soli – montaż silników elektrycznych.
1590. OLSZEWSKI Wojciech: Szczegóły inwestycji Nord Napędy w Nowej Soli. – Il., portr. // Krąg. –
2005, nr 25, s. 12-13
1591. OLSZEWSKI Wojciech: Nord jak dąb. – Il //
Krąg. – 2006, nr 21, s. 5
1601. GROTOWSKA Małgorzata: Ruszyła z wodą /
M.G. – Il. // Krąg. – 2002, nr 26, s. 10
Uruchomienie w Nowej Soli małej elektrowni wodnej.
ROCZNICA śmierci Jana Zawiślaka, kier. Fabryki Mebli (1958-1993) w N o w y m M i a s t e c z k u =
poz. 271
PRZEMYSŁ
Zakład Pracy Chronionej „Hesmo” w O t y n i u
1602. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Złote jajko / I. Rynkiewicz. – Il. // Krąg. – 1999, nr 40,
s. 1, 11
Firma „Hesmo” (oprawy oświetleniowe) laureatem nagrody Międzynarodowych Targów Poznańskich „Domexpo ’99”.
1603. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Główna nagroda dla Hesmo na XVIII Międzynarodowych
Targach Kowieńskich Polexport 2001 / IRM // Krąg.
– 2001, nr 47, s. 25
1604. SMOLICZ Henryk: Biznes fair play / rozm.
przepr. Jolanta Jabłońska. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2001,
nr 8, s. 9
1605. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Trofeum
dla Hesmo / IRM. – Il. // Krąg. – 2002, nr 23, s. 25
Hesmo laureatem nagrody na Wystawie „Polexport” w Kaliningradzie.
1606. KASPRZAK Irena Zofia: Nowy biurowiec
Hesmo / I.Z.K. – Il. // Krąg. – 2002, nr 35, s. 1, 25
1607. KASPRZAK Irena Zofia: Laury dla Hesmo /
I.Z.K. – Il. // Krąg. – 2002, nr 44, s. 24
Wyróżnienie na Międzynarodowych Targach Sprzętu
Oświetleniowego i Osprzętu Elektrycznego w Warszawie.
117
rehabilitacji w Spółdzielni Inwalidów Niewidomych
w Bytomiu Odrzańskim // W: Adaptacja społecznozawodowa inwalidów : materiały konferencyjne, Lubiatów, 5-7 maja 1980 / pod red. Janiny Stankiewicz,
Antoniego Rutki. – [Zielona Góra, 1980]. – S. 123-129
1613. ANKIEWICZ Henryk: Rozum widzi i słyszy //
Nadodrze. – 1983, nr 6, s. 3
1614. SARDOŃCZYK Andrzej: Bez taryfy ulgowej // Nadodrze. – 1985, nr 21, s. 10
1615. SZURA Romuald: Jesteśmy jedną rodziną //
By Zdrowym Być. – 1995, nr 1, s. 6
1616. ROLIŃSKI Jerzy St.: O spółdzielniach z „Nadodrza” w Bytomiu Odrzańskim. – Il. // Zachód. – 1997,
nr 3, s. 14-15
1617. KŁÓSEK Barbara: Spółdzielnia Niewidomych
„Nadodrze” / B. Kłósek, Marlena Poklepa // Wędrujemy. – Nr 37 (2000), s. 29-37
1618. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Do samochodów i sprzętu agd tacy sami ludzie… / Jolanta
Jabłońska. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 41, s. 8-9
1619. GURBAN Edward: Produkuje i żywi / EG. –
Il. // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 3, s. 7
1608. OLSZEWSKI Wojciech: Lampy pana Henryka. – Portr. // Krąg. – 2004, nr 53, s. 7
PRZEMYSŁ DROBNY. RZEMIOSŁO.
SPÓŁDZIELCZOŚĆ PRACY
1609. KSIĘGA rzemiosła polskiego. – Łódź, 1949.
– S. 681-682 : Powiat kożuchowski
Spółdzielnia Inwalidów Niewidomych
w By tomiu Od rzańskim
1620. HADYNIAK Feliks: Księga adresowa : życie
gospodarcze Ziemi Wielkopolskiej i Lubuskiej. – Poznań, 1946. – S. 42 : Piekarnie : gmina K o l s k o
1621. BUKOWSKI Józef: Produkujemy coraz więcej obuwia dziecięcego // Now. Spółdz. – 1955, nr 4,
s. 3
Spółdzielnia Branży Skórzanej w N o w e j S o l i .
1622. CHRZANOWSKI Mirosław: Z życia przedsiębiorstwa przemysłu terenowego // Rada Nar. – 1966,
nr 39, s. 9
„Lubmet” w Nowej Soli.
1610. SZOKARSKI Sławomir: Pełnowartościowi
ludzie : w Bytomskim Zakładzie Inwalidów / Mir. //
Now. Spółdz. – 1956, nr 2, s. 3
1623. CO SŁYCHAĆ w Nowej Soli / (zg) // Rzemieślnik. – 1962, nr 26, s. 4
1611. KWIATKOWSKI Marian: Nowa Spółdzielnia
Inwalidów Niewidomych w Bytomiu Odrzańskim //
Now. Spółdz. – 1960, nr 13/14, s. 6
1624. X [DZIESIĘĆ] lat pracy / M.B. – Il. // Spółdz.
Pracy. – 1956, nr 7, s. 37
Utworzenie 7 VI 1960 r. Spółdzielni Inwalidów Niewidomych przez spółdzielnię w Poznaniu.
1612. KAZIMIERCZAK Anna: Specyfika adaptacji społeczno-zawodowej sprzyjającym warunkiem
Wystawa wyrobów rzemieślniczych.
Spółdzielnia Krawiecka „Przyszłość” w Nowej Soli
1625. GĄSIOR Alfred: Jak to się robi w … Nowej
Soli / rozm. przepr. Jerzy Patelka. – Il. // Tyg. Nowosol. – 1999, nr 30, s. 8-9
Zakład ślusarsko-kotlarski „Fredex”.
118
Z AGADNIENIA GOSPODARCZE
1626. GURBAN Edward: Malarz w herbie : z pokolenia na pokolenie. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 40,
s. 8-9
Rzemiosło nowosolskie po wyzwoleniu miasta, działalność
malarza Jana Koły.
1639. STARCZAK E.: Spółdzielnia Pracy Baza Budowy i Remontu Maszyn w Nowej Soli w kalejdoskopie produkcyjnym // Now. Spółdz. – 1959, nr 18, s. 4.
FOTOREPORTAŻ z nowosolskiej bazy. – Il. // Tamże,
nr 19, s. 5
1627. JABŁOŃSKI Edward: 40 lat Usługowej Spółdzielni Pracy / (ej) // Głos Dozametu. – 1986, nr 24, s. 4
1640. STARCZAK E.: „Stal” w Nowej Soli zakończyła rok. – Il. // Now. Spółdz. – 1958, nr 19, s. 2-3
Spółdzielnia pracy.
1628. JASIŃSKA Marzanna: Cień nad rzemiosłem
[nowosolskim]. – Il. // Nowosol. Gaz Nowa. – Nr 11,
(1993), s. 3
1629. JESZCZE jedna jubilatka : Spółdzielnia Kaflarska w Nowej Soli. – Portr. // Now. Spółdz. – 1958,
nr 22, s. 2
1630. KACZKOWSKI Marian: Najwięksi w mieście : rozmowa z Marianem Kaczkowskim, starszym
Cechu Rzemiosł Różnych w Nowej Soli / rozm. przepr.
Katarzyna Maksymczak. – Il. // Rzemieślnik. – 1999,
nr 44, s. 14
Cech najliczniejszą organizacją gospodarczą w Nowej Soli.
1631. MAKSYMCZAK Katarzyna: Autostrada chleba. – Il. // Rzem. Lubus. – 1998, nr 1, s. 6-7
Piekarnia Władysława Grębowicza.
1632. MINCER Edward J.: Nowosolska czterdziestolatka / (EM) // Rzemieślnik. – 1988, nr 50, s. 5
Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy w Nowej Soli.
1641.STĘPIEŃ Sylwia: Król krasnoludków : w Nowej Soli liczy się pomysł. – Il. // Prz. Tyg. – 2000, nr 23,
s. 11
Zakład figur ogrodowych Bohdana Zakrzewskiego.
1642. STOLARSKA Małgorzata: Bajeczny horror. –
Il. // Przekrój. – 1995, nr 40, s. 16-17
Nowosolska produkcja gipsowych krasnali.
1643. SZOKARSKI Sławomir: Mała spółdzielnia
o wysokiej rentowności i dużych możliwościach. – Il. //
Now. Spółdz. – 1960, nr 2, s. 3
Spółdzielnia Pracy Chemiczno-Mydlarska w Nowej Soli.
1644. SZOKARSKI Sławomir: Tam gdzie produkują kafle. – Il. // Now. Spółdz. – 1958, nr 21, s. 3-4
Spółdzielnia Pracy Kaflarskiej w Nowej Soli.
1645. TYMAN Małgorzata: Nareszcie we własnej
siedzibie : w Nowej Soli. – Il. // Rzemieślnik. – 1984,
nr 26, s. 5
Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy.
1633. NETZEL Andrzej: Nowosolskie Zakłady Kartoniarskie w Nowej Soli // W: Przemiany, perspektywy /
[kolegium red. Stanisław Dziekan, Janusz Koniusz,
Sobiesław Piontek]. – Zielona Góra, 1969. – S. 212
1634. NETZEL Andrzej: Nowosolskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Nowej Soli // W: Przemiany, perspektywy / [kolegium red. Stanisław Dziekan, Janusz
Koniusz, Sobiesław Piontek]. – Zielona Góra, 1969. –
S. 245
1635. PAWŁOWSKI Witold: A to ci gips. – Il. //
Polityka. – 1933, nr 52, dod. S. IV
Wytwórnia krasnali w Nowej Soli.
1636. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Krasnal
na rozdrożu / I. Rynkiewicz ; współpr. P.M. // Puls. –
2000, nr 1, s. 11
1637. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Skrzaci
zmierzch / IRM. – Il., portr. // Krąg. – 2002, nr 28, s. 8
WALTER S.: Rekonesans, który trwa do dziś… –
Wspomnienia o powojennych początkach rzemiosła
i handlu w Nowej Soli = poz. 88
1646. Z MYŚLĄ o przyszłości / (Leks) // Spółdz.
Pr. – 1962, nr 12, s. 6
Spółdzielnia Pracy Remontowo-Budowlanej w Nowej Soli.
ZAKŁAD Remontowo-Budowlany Wojewódzkiej
Spółdzielni Spożywców „Społem” = poz. 1657
1647. ZAREMBA Witold: Agregaty – jak nowe :
w nowosolskim ZRB [Zakładzie Remontowo-Budowlanym] // Społem. – 1988, nr 2, s. 15
*
1648. GURBAN Edward: Chrześniak Mościckiego. – (Znani nowosolanie). – Portr. // Gaz. Nowosol.
– 2002, nr 45, s. 9
Bronisław B r z o z e k , nowosolski mistrz fryzjerski.
O firmie „STOR” produkującej wyroby z betonu.
1638. SOWA Agnieszka: Sześć gatunków krasnala. – Il. // Polityka. – 2006, nr 5, s. 92-97
MAKSYMCZAK K.: Autostrada chleba. – Piekarnia Władysława G r ę b o w i c z a w Nowej Soli = poz.
1631
PRZEMYSŁ
GURBAN E.: Malarz w herbie : z pokolenia na pokolenie. – Jan Ko ło, nowosolski malarz pokojowy =
poz. 1626
1649. Z A K R Z E W S K I Bogdan: Zaczęło się od
fabryki w kuchni / rozm. Edward Gurban. – (Znani
nowosolanie). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 27,
s. 8-9
Producent figur (m.in. ojca PIO) o sobie i swoim przedsiębiorstwie.
STĘPIEŃ S.: Król krasnoludków. – Zakład figur
ogrodowych Bogdana Zakrzewskiego w Nowej Soli =
poz. 1641
1650. HADYNIAK Feliks: Księga adresowa : życie
gospodarcze Ziemi Wielkopolskiej i Lubuskiej. – Poznań, 1946. – S. 242 : Piekarnie : gmina O t y ń .
1651. ZARÓWNY Tadeusz: Tam, gdzie pachnie
chleb : wywiad z Tadeuszem Zarównym, właścicielem
piekarni „Kinga” z Ta r n o w a B y c k i e g o , gm. Bytom Odrzański / [rozm.] Barbara Brejwo, Elżbieta Wiśniewska // Lubus. Aktual. Rol. – 2006, nr 4, s. 38-39
HANDEL. SPÓŁDZIELCZOŚĆ
SPOŻYWCÓW. GASTRONOMIA
1652. OZIEMSKA Zofia: Jaka jest, taka jest, ale
nasza i bardzo lubiana. – Il. // Społem. – 1962, nr 12,
s. 9
Powszechna Spółdzielnia Spożywców w K o ż u c h o w i e .
BAŁUT A.: Węgry otwartym rynkiem dla zbytu
polskich maszyn odlewniczych. – Eksport n o w o s o l s k i e g o „Dozametu” = poz. 1447
„DOZAMET” na Międzynarodowych Targach –
Saloniki 1962 = poz. 1451
1653. EKO Targi, 29 września 2006, Nowa Sól /
Stowarzyszenie Społeczne „Kreator”. – Zielona Góra :
„Kreator”, 2006. – [16] s. : il., pl. ; 21 cm
GIBOWSKI A.: Eksport – warunek zmian na lepsze w „Dozamecie” = poz. 1478
GROTOWSKA M.: Złoto dla „Dozametu” na Międzynarodowych Targach Odlewniczych w Kielcach =
poz. 1490
GROTOWSKA M.: Złota passa. – „Dozamet” zdobywa złoty medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich = poz. 1491
119
GRZEGORSKA B.: Nie najlepsza sytuacja w eksporcie „Dozametu” = poz. 1477
1654. JABŁOŃSKI Edward: 40 lat „Społem”- Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Nowej Soli /
(ed). – Il. // Głos Met. – 1987, nr 23, s. 4-5
1655. KAKAŁA Kazimierz: WSS [Wojewódzka Spóldzielnia Spożywców] : działalność Oddziału
Nowa Sól / K. Kakała, Jerzy Teuerle ; rozm. przepr.
Maria Wojtulewicz. – Il. // Prz. Gastr. – 1978, nr 11,
s. 26-27
KASPRZAK I. Z.: Laury dla Hesmo na Międzynarodowych Targach Sprzętu Oświetleniowego i Osprzętu Elektrycznego w Warszawie = poz. 1607
KMIECIK S.: Nowe rynki zbytu „Dozametu” = poz.
1457
KRUK S.: Nowosolski „Dozamet” zdobył złoty medal
na Międzynarodowych Targach w Lipsku = poz. 1459
KRYSIAK H.: Na złoty medal. – Produkcja „Dozametu” na rynkach zagranicznych = poz. 1466
NASZE wyroby na rynkach zagranicznych. – Nowosolskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Odra” =
oz. 1525
NAWROCKI A.: Maszyny i urządzenia odlewnicze na XXXIX Miedzynarodowych Targach w Poznaniu = poz. 1463
NOWA SÓL : miasto i okolice turystycznie i handlowo = poz. 470
OLSZEWSKI W.: Sukces „Dozametu” S.A. – Zdobycie na targach w Kielcach dwóch nagród = poz. 1502
1656. STRONNICZY Przegląd Nowosolskich
Knajp : (SPNK) / (doktor). – Il. // Gaz. Nowosol. –
1999, nr 4-11, s. 8
1657. ZAKŁAD Remontowo-Budowlany WSS
[Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców] „Społem”,
Nowa Sól. Informator wydany w dziesiątą rocznicę
istnienia 1964-1975. – Nowa Sól : ZR-B WSS „Społem”, [1975]. – 16 s. : il. ; 21 cm
ZEMŁA A.: Turcja kupuje nasze maszyny. – Eksport „Dozametu” = poz. 1446
1658. NOWAK L.: Problemy naszej GS / L. Nowak,
K. Sawicki, M. Stempel // Rol. Spółdz. – 1991, nr 4,
s. 4, 8 ; nr 9, s. 6
Gminna Spółdzielnia w N o w y m M i a s t e c z k u .
120
Z AGADNIENIA GOSPODARCZE
RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA J.: Główna nagroda
dla „Hesmo” O t y ń na XVIII Międzynarodowych Targach Kowieńskich = poz. 1603
RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA J.: Trofeum dla „Hesmo” na Wystawie Narodowej Polexport w Kaliningradzie = poz. 1605
1666. FEDKO E.: Projekt pod nazwą „Budowa
przystani turystycznych na Odrze w miejscowościach:
Cigacice (gm. Sulechów), Nowa Sól i Bytom Odrzański – Etap I” przykładem dobrych praktyk w ramach
realizacji projektów współfinansowanych ze środków
Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA // Region. –
2007, dod. spec. list./grudz., s. 19-20
1659. DACHÓWNA Regina: Niemiecki kapitalista
w kurniku. – Il. // Wokanda. – 1990, nr 35, s. 6
1667. FULARZ Adam: Zielona Sól. – Il. // Puls. –
2002, nr 3, s. 16-17
Firma handlująca używana odzieżą w Ru d n ie, gm. Nowa Sól.
Projekt połączenia Nowej Soli i Zielonej Góry szybką komunikacją szynową (autobusem szynowym).
FINANSE
1660. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Piękny
bank w pięknym miesicie / Jolanta Jabłońska. – Portr. //
Gaz. Nowosol. – 2003, nr 40, s. 3
Otwarcie w B y t o m i u O d r z . Oddziału Banku Spółdzielczego.
1661. PAWLAK Natalia: Jubileusz Banku spółdzielczego w K o ż u c h o w i e: rozmowa z Natalią Pawlak,
prezesem. – Portr. // Aktual. Koż. – 2002, nr 2, s. 4
1662. PAWLAK Natalia: 60 [Sześćdziesiąt] lat BS
[Banku Spółdzielczego] w Kożuchowie. – Portr. //
Gaz. Nowosol. – 2007, nr 45, s. 5. KUBRYCHTJABŁOŃSKA Jolanta: Bank… po sześćdziesiątce /
J. Jabłońska. – Il. // Tamże, nr 46, s. 8
1663. JATCZAK Henryk: Nasz Bank // Nasze Miast.
– 2002, nr 1, s. 3
1668. MARIAN Janusz: Nowe porty na Odrze :
(raport). – Il. // Puls. – 2006, nr 9, s. 9
Projekt budowy przystani turystycznych na Odrze w w Cigacicach, Nowej Soli i Bytomiu Odrz.
1669. OLSZEWSKI Wojciech: 10 lat czekania. – Il. //
Krąg. – 2006, nr 19, s. 6-7
Nowosolska obwodnica.
1670. OWCZAREK Monika: Brzegi połączone. –
Il. // Krąg. – 2007, nr 16, s. 5
Przerzucenie kładki nad kanałem w porcie nowosolskim.
1671. OWCZAREK Monika: Dookoła w centrum. –
Il. // Krąg. – 2007, nr 28, s. 5
Rondo na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Wyspiańskiego
i Dąbrowskiego w Nowej Soli.
1672. OWCZAREK Monika: Potrzebujemy południowej obwodnicy Nowej Soli. – Il., pl. // Krąg. –
2007, nr 19, s. 19-21
Historia Banku Spółdzielczego w Now y m M i a s t e c z k u .
KOMUNIKACJA. TRANSPORT.
ŁĄCZNOŚĆ
1673. PIASECKI Jan: Możliwości poprawy warunków żeglugowych na Odrze poniżej Nowej Soli. –
Mapa, wykr. – Rez. Sum. // Gosp. Wod. – 1976, nr 10,
s. 286-288
FEDKO E.: Projekt pod nazwą „Budowa przystani
turystycznych na Odrze w miejscowościach: Cigacice,
Nowa Sól i B y t o m O d r z .” = poz. 1666
1674. STACHOWICZ Jan: Pożegnanie centrali międzymiastowej w Nowej Soli. – Il. // Krąg. – 1997, nr 7,
s. 7
MARIAN J.: Nowe porty na Odrze. – Projekt budowy przystani turystycznej w Bytomiu Odrz. = poz. 1668
1675. SUSKI Michał: 50 lat minęło / ms. – Il. //
Krąg. – 2002, nr 28, s. 4
1664. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Port w N o w e j
S ol i : przeszłość – teraźniejszość – przyszłość / [tekst
T. Andrzejewski, Małgorzata Gącarzewicz, Ryszard
Sobkowicz ; red. Krystyna Bakalarz]. – Nowa Sól :
Urząd Miejski ; Muzeum Miejskie, 2007. – 46 s. : il. ;
21 cm. – ISBN 978-83-60681-02-2
1676. ZAWADKA Marek: Odrzańskie porty śródlądowe po 1945 roku. – Port Nowa Sól // Stud. Zach. –
[Nr] 3 (1998), s. 146-147
1665. BEZPIECZEŃSTWO dla Nowej Soli – wiadukt nad magistralą „odrzańską” / (B.R.). – Il. // Biul.
Sejm. Samorz. Woj. Zielonogórs. – 1996, nr 24, s. 17
Szkic dziejów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Nowej Soli.
MARIAN J.: Nowe porty na Odrze. – Projekt budowy przystani turystycznej w Now y m M i a s t e c z k u = poz.1668
PRZEMYSŁ
GOSPODARKA KOMUNALNA
1677. XX [DWADZIEŚCIA] lat Ochotniczych Straży Pożarnych na Ziemi Nowosolskiej / [red. E. Bunikiewicz i in.]. – Nowa Sól : Państwowy Zakład Ubezpieczeń. Inspektorat Powiatowy, 1965. – 36, [3] s. : il.,
portr. ; 20 cm
1678. MATYSIK Henryk: 50-lecie OSP [Ochotniczej Straży Pożarnej] w K o n o t o p i e . – Il. // Mag. Inf.
Gm. Kolsko. – Nr 3 (1997), s. 1-2
FIT J.: Dążę do kompromisów : wywiad z burmistrzem K o ż u c h o w a . – Gospodarka komunalna =
poz. 1948
1679. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Ruszyła
oczyszczalnia ścieków w Kożuchowie / J. Jabłońska. –
Il. // Gaz. Nowosol. – 2007, nr 42, s. 5
1680. CZY będziemy musieli pić wodę rakotwórczą? / eres // Głos Dozametu. – 1992, nr 17, s. 6-7
Sprawa wybudowania nowego wodociągu dla potrzeb N o wej Soli.
1681. GRUBER Ewa: Oczyszczalnia – prawie w komplecie. – Il. // Krąg. – 2000, nr 12, s. 4
1682. GURBAN Edward: Basen i inne inwestycje. –
Il. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 32, s. 16
1683. JASIŃSKA Marzanna: Cena marzeń // Nowosol. Gaz Nowa. – Nr 13 (1993), s. 1-2
121
Iwona Rynkiewicz // Puls. – 2000, nr 10, s. 22. Polem.: GABRYSZEWSKI Andrzej: Kto ma rację? Puls.
– 2000, nr 12, s. 17
1689. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Oczyszczalnia emocji : czy wojewoda rozstrzygnie spór
o oczyszczalnię? / Iwona Rynkiewicz // Krąg. – 2000,
nr 26, s. 1, 8-9
1690. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Finał
sporu o oczyszczalnię : wojewoda podjął kolejne decyzje / Iwona Rynkiewicz // Krąg. – 2000, nr 27, s. 4
1691. LANGER Eugeniusz: Oczyszczalnia ścieków
w N ow y m M i a s t e c z k u . – Il. // Biul. Sejm. Samorz.
Woj. Zielonogórs. – 1996, nr 20, s. 2,4
1692. HALICKI Wojciech: P r z y b or ów [gm. Nowa
Sól] – proekologiczne zarządzanie gospodarką wodną. – Streszcz. ang. i ros. // Ekopartner. – 1995, nr 9,
s. 30-31
1693. 50-lecie [PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE] Ochotniczej Straży Pożarnej [w gm. Si e d l i s k o] / Piętaszek //
Wieści z Siedliska. – 1996, nr 5, s. 1-2
1694. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Ujęcie
wody Wr o c i s z ó w [gm. Nowa Sól] – II etap / Iwona
Rynkiewicz. – Il. // Krąg. – 2000, nr 17, s. 6
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Sprawa zagospodarowania obiektów po opuszczonym szpitalu radzieckim w Nowej Soli.
FIT J.: Dążę do kompromisów : wyw. z burmistrzem K o ż u c h o w a . – Kwestia mieszkaniowa = poz.
1948
1684. NOWA Sól – ściana przeciwpowodziowa : realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego. – Nowa Sól :
Urząd Miejski, 2007. – 44 s. : il. ; 21 cm
1695. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Dwudziestolecie SM „Odrodzenie” [w Kożuchowie] / JJ. –
Il., portr. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 43, s. 3
1685. OCHODEK Arleta: Selektywna zbiórka odpadów w Nowej Soli. – Il. // Biul. Sejm. Samorz. Woj.
Zielonogórs. – 1997, nr 31, s. 44-45
1696. CZERNIAWSKI Franciszek: MRN [Miejska
Rada Narodowa] proponuje współpracę // Rada Nar. –
1957, nr 23, s. 10-11
Sytuacja mieszkaniowa w N o w e j S o l i .
1686. PATELKA Jerzy: Do dna. – Il. // Tyg. Nowosol. – 1999, nr 20, s. 1,3
Uruchomienie oczyszczalni ścieków w Nowej Soli.
1687. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Największa inwestycja miejska [oczyszczalnia] oficjalnie
ruszyła / Iwona Rykiewicz. – Il. // Krąg. – 1999, nr 25,
s. 1, 4
1688. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Kto
ma rację? : oczyszczalnia działa na lewych papierach /
1697. ŻEBERSKI Eugeniusz: Spółdzielnia mieszkaniowa [Zakładów Przemysłu Lniarskiego] zaczęła
budować / E.Ż. // Wrzeciono. – 1960, nr 1, s. 3
1698. SPÓŁDZIELNIA mieszkaniowa w Nowej
Soli / (ww) // Domy Spółdz. – 1962, nr 2, s. 19
1699. STROŃSKA Anna: A w Nowej Soli. – Il. //
Domy Spółdz. – 1966, nr 5, s. 3-4
Sytuacja mieszkaniowa.
122
Z AGADNIENIA GOSPODARCZE
1700. DZIAŁALNOŚĆ pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej / (jac). – Il. // Wrzeciono. – 1967,
nr 2/3, s. 7
1701. GRADUSZYŃSKI Andrzej: W Nowej Soli
po pięciu latach. – Il. // Domy Spółdz. – 1967, nr 2,
s. 21
OLECHNOWSKI B.: Spóldzielcze budownictwo
w Nowej Soli = poz. 58
1702. ŻEBERSKI Eugeniusz: 10 [Dziesięć] lat Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej // Wrzeciono. –
1969, nr 1, s. 2
1703. ŻEBERSKI Eugeniusz: Rozwój budownictwa spółdzielczego w Nowej Soli / rozm. Jan Reichert.
– (Nasz wywiad) // Wrzeciono. – 1974, nr 5, s. 2
1704. NOWAK W.: Ambitny plan budownictwa zakładowego / W.N. // Głos Met. – 1976, nr 3, s. 2
SAUTER W.: Budownictwo mieszkaniowe w Nowej Soli = poz. 1387
1705. BUDOWNICTWO mieszkaniowe : nasz
[„Dozametu”] dorobek // Głos Met. – 1979, nr 9, s. 1-2
1706. SAUTER Wiesław: XX lat spółdzielczego
budownictwa mieszkaniowego w Nowej Soli / [oprac.
Wiesław Sauter przy współudziale Lecha Bakalarza
i Eugeniusza Żeberskiego]. – Zielona Góra ; [Nowa Sól :
SM], 1979. – 14, [1] s. ; 24 cm
1707. POWSTANIE Spółdzielni Mieszkaniowej
„Dozamet” / LBS // Głos Dozametu. – 1983, nr 2, s. 1
1708. JABŁOŃSKI Edward: Mieszkania – problem
nie nowy / J.E. // Głos Dozametu. – 1984, nr 11, s. 1
1713. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Zaczęło się w „Odrze” : 45-lecie Nowosolskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej / Jolanta Jabłońska. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 26, s. 1, 3
1714. MACIEJEWSKI Bogdan: We własnym domu
na własnej działce : mieszkanie w PGR / rozm. przepr.
Zygmunt Śniecikowski. – Il. // Chłops. Droga. – 1985,
nr 4, s. 1, 7
Rozwój budownictwa mieszkalnego PGR w S i e d l i s k u .
GOSPODARSTWO WIEJSKIE.
OGRODNICTWO
ZAGADNIENIA OGÓLNE
1715. DELEGACI Lubuskiej Izby Rolniczej w układzie powiatowym. – Powiat nowosolski. – Il. // Rol.
Puls. – 2006, nr 6, s. 12-13
1716. GOSPODARSTWA agroturystyczne Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr / Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego. – Zielona Góra, 2006. –
S. 16-21 : il., mapa : Powiat nowosolski
1717. HOLZER Otto: Eine zeitgemässe Betrachtung über Wein-,Obst- ung Gartenbau unter besonderer
Berücksichtigung der Kreise Grünberg und Freystadt //
Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1927, s. 84
1718. IGNATOWICZ Irena: Zawartość glinu ruchomego w glebach doliny Odry w powiecie Nowa Sól /
I. Ignatowicz, Andrzej Zembaczyński, Teresa Żmigrodzka // Rocz. Glebozn. – T. 10 (1961), z. dod., s. 760-761
1719. KOWALCZYK Jan: Kształtowanie oblicza
przyszłych gmin w powiecie nowosolskim // Chłops.
Droga. – 1972, nr 97, s. 6
Dot. problemów nowosolskiego rolnictwa.
1709. KOWALSKA Alicja: Rozmowa z Alicją Kowalską – podinspektorem Wydziału Obrotu Nieruchomościami / rozm. Dariusz Bieleszczuk // Krąg. – 1992,
nr 37, s. 8
MANOWITA I.: Działanie : odbudowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego w pow. nowosolskim = poz. 2113
Problemy mieszkaniowe Nowej Soli.
1710. ŚWIDZIŃSKA Wanda: Nowosolska Spółdzielnia Mieszkaniowa // Krąg. – 1992, nr 23, s. 8
1711. JANKOWSKI Jerzy: Co nowego w spółdzielni? / J. Jankowski, Andrzej Chomicz ; spisała Anna
Galusińska // Krąg. – 1995, nr 44, s. 1,6
1712. KOWALSKA-KOŁACZKIEWICZ Joanna:
40-lecie Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. –
Il. // Krąg. – 1999, nr 22, s. 6
MATUSZEWSKI S.: Przemiany w rolnictwie nowosolskim = poz. 58
MIEDZIŃSKI T.: Rozwój wsi w centrum uwagi nowosolskich władz partyjnych i państwowych = poz 57
1720. NOSEWICZ Albin: [Zagospodarowanie odłogów w b. pow. kożuchowskim przez ZMP i Powszechną Organizację „Służba Polsce”] // Biul. Inf.
Komis. Hist. RW FSZMP Ziel. Góra. – 1979, nr 3,
s. 42-46
GOSPODARSTWO WIEJSKIE. OGRODNICTWO
123
1721. RUDNICKI Piotr: Problemy nowosolskiej
wsi // Ziel. Sztand. Wyd. 7. – 1987, nr 39, s. 9
GOSPODARKA W GMINACH
I WSIACH
1722. ZASOBNOŚĆ i potrzeby nawozowe gleb
województwa zielonogórskiego / Wojewódzki Rolniczy Zakład Doświadczalny w Kalsku. Cz. 12: Powiat
Nowa Sól / [oprac. Henryk Kubalik, Krystyna Kubalik]. – Zielona Góra ; Poznań: Red. Poradnika Gospodarskiego, 1971. – 75, [1] s. : mapy ; 21 cm. – Bibliogr. –
Na okł.: Wojewódzki Ośrodek Postępu i Informacji
Rolniczej Zielona Góra
1731. CHOJKA Helena: Przedsiębiorcy z B o r ow a
[gm. Nowe Miasteczko] / H. Chojka, Anita Stec // Nasze Miast. – 2005, nr 3, s. 9-10
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWA
ROLNE. ROLNICZE SPÓLDZIELNIE
PRODUKCYJNE
1723. ROMANISZYN Stefan: O właściwy stan
koni w spółdzielniach produkcyjnych powiatu Nowa
Sól // Mech. Rol. – 1955, nr 8, s. 4-5
1724. SIMIŃSKA Halina: Decyzja trzydziestolatków // Spółdz. Prod. – 1985, nr 40, s. 7
RSP we wsi Bo d z ów, gm. Bytom Odrz.
1725. GĄSIOR Leon: Zrodziła je potrzeba // Rob.
Rol. – 1987, nr 33, s. 4
Działalność zespołów gospodarczych w PGR Borów, gm.
Nowe Miasteczko.
1726. WIĘCEK Zenon: Rozmowa z Zenonem Więckiem, rzecznikiem patentowym i sekretarzem Międzyzakładowego Klubu Techniki I Racjonalizacji PGR
w Zielonej Górze / rozm. przepr. Bogda Kalińska. – Il. //
Nowator. – 1988, nr 5, s. 36-37
Wynalazczość w PGR Borów.
1727. RUTKOWSKA A.: Motywacje gospodarnych
rolników. – Il. // Spółdz. Prod. – 1974, nr 38, s. 1, 7
RSP K ie r z no, gm. Siedlisko.
1728. GĄSIOR Leon: Lepiej gospodarować – lepiej
żyć // Rob. Rol. – 1986, nr 31, s. 3
PGR Koż uchów.
1729. NOWAKOWSKI Edward: Łatanie dziur. – Il. //
Nadodrze. – 1981, nr 17, s. 1, 3
PGR K sią ż Ślą sk i, gm. Kożuchów.
1730. NOGAL Wiesław: Robert i spółka. – Il. //
Spółdz. Prod. – 1984, nr 16, s. 9
RSP Rejów, gm. Nowe Miasteczko.
PIETRZYK B.: Dziesięć lat po prywatyzacji PGRów w gm. Si e d l i s ko = poz. 1750
Producenci rolni i wytwórcy figur ogrodowych.
1732. GARGASIEWICZ Sławek: Gospodarny
B yc z . – (Najpiękniejsze wsie gminy Bytom Odrzański). – Il. // Gaz. Nowosol. – 1999, nr 13, s. 6
GURBAN E.: Trzy wsie z historią : sprawy gospodarcze – D z i a d o s z yc e , gm. Kożuchów = poz. 1740
1733. CIĄŻYŃSKI Zenon: Moje wspomnienia
z G o ł a s z y n a // Prz. Hod. – 1989, nr 4, s. 17-18
Stacja Unasieniania Trzody Chlewnej w Gołaszynie, gm.
Nowe Miasteczko.
1734. HARMIDEK Roman: Ośrodek rolny Kółka
Rolniczego w K i e ł c z u [gm. Nowa Sól]. – Il. // Por.
Gosp. – 1973, nr 8, s. 9
1735. JELINEK Zbigniew M.: Rolnictwo pod lupą
„AK”[w gminie K o ż u c h ó w] / (j) // Aktual. Koż. –
1997, nr 1, s. 7 ; nr 3, s. 7
1736. PASTWA Franciszek: Raport z badań dotyczących sytuacji życiowej mieszkańców wsi przeprowadzonych wiosną 2001 roku / F. Pastwa, Martyna Roszkowska. – Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2001. – 64 s. ; 24 cm. – ISBN 83-86335-77-7
Na podstawie badań przeprowadzonych m.in. w gm. Kożuchów.
GURBAN E.: Trzy wsie z historią : sprawy gospodarcze – L a s o c i n , gm. Kożuchów = poz. 1740
1737. RUDECKI Z.: Czy młodzi mają szansę. – Il. //
Zielonogórs. Inf. Rol. – 1993, nr 5, s. 13-14
Gospodarstwo rolne Andrzeja i Doroty Szelążków w Lasocinie.
1738. MRÓZ Władysław: Gospodarstwo nasienne
we wsi Lasocin // Zielonogórs. Inf. Rol. – 1995, nr 12,
s. 21
1739. GARGASIEWICZ Sławek: Zadbane M a ł a s z ow i c e . – (Najpiękniejsze gminy Bytomia Odrzańskiego). – Il. // Gaz. Nowosol. – 1999, nr 15, s. 5
1740. GURBAN Edward: Trzy wsie z historią /
E. Gurban, Jolanta Jabłońska. – Il. // Gaz. Nowosol. –
2005, nr 32, s.8
N i e c i e c z , gm. Nowe Miasteczko, Dziadoszyce i Lasocin,
gm. Kożuchów : sprawy gospodarcze.
124
Z AGADNIENIA GOSPODARCZE
1741. NAWROT Mieczysław: Sołtysowe dylematy /
rozm. przepr. Zygmunt Śniecikowski // Chłops. Droga. – 1984, nr. 22, s. 10
Sołtys wsi Nie dor a d z , gm. Otyń, o swoim gospodarstwie
i pełnionej funkcji.
1742. LEWICKI Włodzimierz: Postawili na współpracę / W. Lewicki, Danuta Król, Wacław Firlej ; rozm.
Małgorzata Frąckowiaka. – Il. // Rol. Puls. – 2005, nr 2,
s. 18-19
Grupa producentów Rolnych „Solego” – hodowców drobiu
w N o w e j S ol i .
1743. RYNKIEWICZ Iwona: Pomidor z wełny ;
Pomidory z wełny. – Il. // Puls. – 1999, nr 11, s. 7 ;
Krąg. – 1999, nr 37, s. 6
Ogrodnictwo Małgorzaty i Mieczysława Maścibrodów
w Nowej Soli.
1744. GIEMZA Józef: Nowe Miasteczko : rozmowa z Józefem Giemzą – burmistrzem gminy i miasta
Nowe M ia st e cz ko / rozm. Władysław Mróz // Zielonogórs. Inf. Rol. – 1955, nr 12, s. 18-19
Inwestycje, sprawy gospodarki rolnej.
1745. HELM: Von der Edelpelztierfarm „Mathilda” in Neustädtel. – Il. / Grünb. Hauskal. – 1933,
s. 80-81
1746. WITKOWSKI Janusz: Żniwowanie. – Il. //
Polityka. – 1976, nr 34, s. 4-5
1752. KARWOWSKI Przemysław: Winnice z okolic Zielonej Góry. – Winnica „Kinga”. – Il., portr. – Winiarz Zielonogórs. – Nr 23 (2007), s. 5
1753. KOWALEWSKA Halina: Winnica Kinga //
Wino. – 2006, nr 4, s. 26
1754. PAŁYS Małgorzata: Lubuskie produkty regionalne : lubuskie wino gronowe. – Il. // Rol. Puls. –
2006, nr 4, s. 30
Winnica „Kinga”.
1755. UPRAWA winorośli – tradycja czy biznes? :
wyw. z Haliną i Wojciechem Kowalskimi oraz Kingą i Robertem Koziarskiemi – właścicielami Winnicy Kinga w Starej Wsi k. Nowej Soli / rozm. Elżbieta Wiśniewska. – Il. // Lubus. Inf. Rol. – 2004, nr 10,
s. 1, 9-10
1756. WIERUSZ-WALKNOWSKI Dominik: Bachus powraca nad Wisłę / D. Wierusz-Walknowski, Dariusz Stasik. – il. // Newsweek. – 2005, nr 23, s. 34-38
M.in. o winnicy „Kinga”.
1757. WINNICA Kinga. – Il. // Winiarz Zielonogórs. – Nr 2 (2004), s. [6] ; Nr 23 (2007), s. [5]
1758. STASIŃSKI Rafał: Nie chowają głowy w piasek. – Il. // Krąg. – 2005, nr 30, s. 21-22
Ferma strusi w S t y p u ł o w i e , gm. Kożuchów.
Uprawa zboża w gm. Nowe Miasteczko.
1747. TROJANOWSKI Piotr: W Unii trzeba mieć
odwagę walczyć o swoje / P. Trojanowski, Tomasz Trojanowski, Małgorzata Pałys. – (Przedstawiamy gospodarstwo delegata LIR [Lubuskiej Izby Rolniczej]). – Il. //
Rol. Puls. – 2005, nr 1, s. 10-11
1759. GARGASIEWICZ Sławek: Rozśpiewana
W i e r z b n i c a . – (Najpiękniejsze wsie gminy Bytom
Odrzański). – Il. // Gaz. Nowosol. – 1999, nr 14, s. 6
LEŚNICTWO. ŁOWIECTWO
Gospodarstwo rolne w O t y n i u .
1748. WÓJCIK Jerzy: Przyjaciel ziemi. – Il. // Nowa
Wieś. – 1970, nr 42, s. 14
Jan Jaworski, agronom z Otynia.
1749. ADAMÓW Henryk: Brak stałej koniunktury /
H. Adamów, Władysława Adamów ; rozm. Małgorzata
Pałys. – (Przedstawiamy gospodarstwo delegata LIR) //
Rol. Puls. – 2005, nr 2, s. 26-27
Gospodarstwo rolne w P ię k nyc h K ą t a c h , gm. Siedlisko.
1750. PIETRZYK Bożena: 10 lat prywatyzacji PGRów w gm. S i e d l i s k o // Wieści z Siedliska. – 2000,
nr 10, s. 3
1751. GURBAN Edward: Wieś niezwykła. – Il. //
Gaz. Nowosol. – 2005, nr 30, s. 8
O różnorakich inicjatywach gospodarczych mieszkańców
S t a r e j Ws i , gm. Nowa Sól.
LEŚNICTWO
1760. BRUCHWALD Arkadiusz: Reakcja przyrostu dębu w powiązaniu ze stopniem uszkodzenia korony [m.in. w Nadleśnictwie Nowa Sól] / A. Bruchwald,
Elzbieta Dmyterko. – Wykr. – Bibliogr. – Sum. // Sylwan. – 1999, nr 2, s. 47-58
1761. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Sosna
zamiast świerku / Jolanta Jabłońska. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 52, s. 11
Nadleśnictwo Nowa Sól.
1762. LASY Polski / [red. nacz. Wiktor Turowski].
Kraina III Wielkopolsko-Pomorska. 6: Dzielnica Pojezierza Lubuskiego. – Bydgoszcz, [2002]. – S. 105-110 :
il., wykr. : Nadleśnictwo Nowa Sól. – Tekst równol.
pol. i ang.
LEŚNICTWO. ŁOWIECTWO
125
1763. MICHAŁOWSKI Michał: Nasze trzydziestolecie : mówi nadleśniczy nadl. Nowa Sól. – Il. // Głos
Lasu. – 1974, nr 12, s. 7-8
1774. RUDKIEWICZ Zdzisław: 45 lat Koła Łowieckiego „Sokół” w Kożuchowie. – Il. // Z Zielonogórs. Kniei. – Nr 10 (1994), s. 7
1764. NADLEŚNICTWO [Nowa Sól] ma trzydzieści lat / (wej). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 26, s. 6
1775. RUDKIEWICZ Zdzisław: 50 lat Sokoła w Kożuchowie. – Il. // Łow. Pol. – 1999, nr 5, s. 66
1765. REGIONALNA Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Wyd. 2 uzup. i popr. – Zielona Góra, 1966. – S. 40-41 : il., mapa : Nadleśnictwo
Nowa Sól
1776. RUDKIEWICZ Zdzisław: Złoty jubilusz Koła
Łowieckiego „Sokół” w Kożuchowie. – Il. // Z Zielonogórs. Kniei. – Nr 17 (1998), s. 9
1766. SZÓSTE dziesięciolecie Lasów Państwowych w Lubuskiem / Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Zielonej Górze : [red. Tomasz Zygmond]. – Warszawa, 2006. – S. 122-126 : il. : Nadleśnictwo Nowa Sól
1767. SZRAMKA Hubert: Ekonomiczne Aspekty
różnych sposobów odnowienia lasu. – Bibliogr. – Sum.
// Sylwan. – 2005, nr 11, s. 59-65.
M.in. w nadleśnictwie Nowa Sól.
1768. JAKUBIEC Zbigniew: Lasy nadodrzańskie
[w okolicach B y t o m i a O d r z a ń s k i e g o]. – Mapa //
Obs. Odrz. – 1955, nr 1, s. 4-5
1777. DYSZCZYŃSKI Zygmunt: Na bażanty // Tyg.
Rob. – 1988, nr 33, s. 13
Ośrodek Hodowli Zwierzyny w N i e c i e c z y, gm. Nowe
Miasteczko.
1778. JANKOWSKI Zbigniew: Zielonogórskie „psie”
spotkania w Niecieczy // Z Zielonogórs. Kniei. – Nr 12
(1995), s. 22
Szkolenie psów dzikarzy.
1779. OŚRODEK Hodowli Zwierzyny ZG PZŁ
w Niecieczy // W: Łowiectwo zielonogórskie 19502003 : praca zbiorowa. – Zielona Góra, 2003. – S. 191193 : il.
1780. ROZNAROWICZ Daria: Dwadzieścia jeden
tysięcy. – Il. // Krąg. – 2000, nr 46, s. 9
Nieciecz – hodowla zwierzyny.
1769. JAK zalesiono pożarzyska w rejonie LP [Lasów Państwowych] K o ż u c h ó w / (C.) // Las. Pol. –
1953, nr 1, s. 17
1770. KWAŚNICKI Albin: Kronika leśnictwa
zielonogórskiego w pięćdziesięcioleciu 1945-1995. –
Wyd. 2 popr. – Zielona Góra, 1995. – S. 124-127 : Rejon Lasów Państwowych w Kożuchowie
TSCHIERSCHKE P.: Vom Gekräut im Neusalzer
Oderwald [Now a S ól]= poz. 507
1771. GEBERT: Der Carolath Walde [Si e d l i s ko].
– Il. / Grünb. Hauskal. – 1926, s. 71-74
Przedr. w Neus. Nachr. – Nr. 188 (1997), s. 357-359
ŚCIEŻKA przyrodniczo-leśna Siedlisko = poz. 524
ŁOWIECTWO
1772. KOŁO Łowieckie „Lis” w B y t o m i u O d r z a ń sk i m // W: Łowiectwo zielonogórskie 1950-2003 :
praca zbiorowa. – Zielona Góra, 2003. – S. 106-107 : il.
1773. KOŁO Łowieckie „Sokół” w K o ż u c h o w i e // W: Łowiectwo zielonogórskie 1950-2003 : praca zbiorowa. – Zielona Góra, 2003. – S. 176-177 : il.
1781. RUDKIEWICZ Zdzisław: Krajowy Konkurs
Dzikarzy [w Niecieczy]. – Il. // Z Zielonogórs. Kniei. –
Nr 11 (1994), s. 7
1782. KASPRZAK Irena Zofia : 50-letni „Ryś” /
IZK. – Il. // Krąg. – 2002, nr 46, s. 25
Koło Łowieckie „Ryś” w N i e d o r a d z u (z siedzibą w Bobrownikach), gm. Otyń.
1783. KOŁO Łowieckie „Ryś” w Niedoradzu // W:
Łowiectwo zielonogórskie 1950-2003 : praca zbiorowa. – Zielona Góra, 2003. – S. 170-171 : il.
1784. KOŁO Łowieckie „Daniel” w Nowej Sol i //
W: Łowiectwo zielonogórskie 1950-2003 : praca zbiorowa. – Zielona Góra, 2003. – S. 106-107 : il.
1785. MATYSIK Wiesław: 45 lat Koła Łowieckiego
„Tur” w Nowej Soli // Z Zielonogórs. Kniei. – Nr 15
(1997), s. 11
1786. PRZYBECKI Jerzy: Wystawy łowieckie /
J. Przybecki, Zdzisław Rudkiewicz. – W Nowej Soli.
– Il. // Z Zielonogórs. Kniei. – Nr 24 (2006), s. 9-10
VI. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE, POLITYCZNE
I PRAWNO-ADMINISTRACYJNE
WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
1787. JABŁOŃSKI Edward: Partnerski finał : umowa B y t o m O d r z a ń s k i – Pössneck [Niemcy] / EJ. –
Portr. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 15, s. 8-9. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Porozumienie podpisane /
IRM. – Il. // Krąg. – 2002, nr 15, s. 25-26
Porozumienie o współpracy między Bytomiem Odrzańskim
a miastem Pössneck.
ŻUROWSKI W.: O współpracy domów dziecka
w K o ż u c h ow i e i Dunkierce (Francja) = poz. 2718
1788. ARENTOWICZ Jerzy: Senftenberg [Niemcy] – Now a S ól . –Il. // Krąg. – 1992, nr 37, s. 5
*
1789. JABŁOŃSKI Edward: Współpraca z Achim
(RFN) – Nowa Sól / (ed). – Il. // Głos Dozametu. –
1989, nr 21, s. 1
GURBAN E.: Europejski „Elektryk”. – Współpraca Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych „Elektryk”
w Nowej Soli ze szkołami zagranicznymi = poz. 2622
1795. GURBAN Edward: Śladami Rechenbergów. –
Il. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 26, s. 3. SUSKI Michał:
Zwiedzili dawne siedziby / ms, TA. – Michał Suski,
Tomasz Andrzejewski. – Il. // Krąg. – 2002, nr 28, s. 25
Wizyta potomków Rechenbergów w powiecie nowosolskim.
JANIK J.: Wymiana uczniowska. – Współpraca
Zespołu Szkół Elektrycznych w Nowej Soli ze szkołą niemiecką w Thedighausen = poz. 2618
MIELCZAREK A.W.: Współpraca z Francją Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Soli = poz. 2672
1796. OLSZEWSKI Wojciech: 10-lecie [Dziesięciolecie] partnerstwa. – Il. // Krąg. – 2006, nr 24, s. 4
Nowa Sól członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Miast,
utworzonego w 1996 r.
1790. RYNKIEWICZ-MĘCŃSKA Iwona: Delegacja z Achim w Nowej Soli / I. Rynkiewicz. – Il. //
Krąg. – 1996, nr 13, s. 1, 3
RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA I.: Nowosolanie z wizytą w partnerskiej szkole w Cottbus (Chociebuż) =
poz. 2675
1791. NOWICKA Małgorzata: Z kulturą do zachodnich przyjaciół. – Il. // Krąg. – 1997, nr 38, s. 4
WYSOCKA J.: Szkoły partnerskie. – Współpraca
Zespołu Szkół Elektrycznych w Nowej Soli ze szkołą
w Fürstenwalde (Niemcy) = poz. 2620
Ekipa nowosolan z zespołem „Lord” w Achim.
1792. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Jubileusz współpracy / I. Rynkiewicz // Krąg. – 1999,
nr 16, s. 5
1793. RYNKIEWICZ MĘCIŃSKA Iwona: Cynowe
gody - Achim i Nowej Soli / Iwona Rynkiewicz. – Il. //
Krąg. – 1999, nr 31, s. 1, 3
10-lecie współpracy Nowej Soli z Achim.
Ekspozycje nowosolskiego Muzeum Miejskiego w Achim
zob. poz. 2474-2476
*
1794. GROTOWSKA Małgorzata: Spotkanie siódemki. – Il. // Krąg, nr 26, s. 4
Spotkanie burmistrzów miast partnerskich Nowej Soli we
Fresagrandinaria (Włochy).
Z MUZYKĄ do Niemiec. – Występ Państwowej
Szkoły Muzycznej i muzyków z Domu Kultury „Panopticum” w pow. Verden = poz. 2698
1797. OLSZEWSKI Wojciech: Partnerski jubileusz // Krąg. – 1999, nr 20, s. 11.BOGATY program
wymiany : niemieccy przedsiębiorcy zainteresowani
współpracą [Bad Liebenwerda – N o w e M i a s t e c z ko] / (WK). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 3, s. 16
PRACA. KADRY. BEZROBOCIE
1798. GROTOWSKA Małgorzata: W czołówce województwa / M.G. – Il. // Krąg. – 2000, nr 7, s. 26
Bezrobocie w pow. nowosolskim.
128
Z AGADNIENIA SPOŁECZNE, POLITYCZNE I PRAWNO-ADMINISTRACYJNE
1799. GURBAN Edward: Poprawić wizerunek PUP
[Powiatowych Urzędów Pracy] ; bezrobocie [w pow.
nowosolskim] ciągle rośnie. – Il. // Gaz. Nowosol. –
1999, nr 2, s. 9
1800. LANG Tomasz: Informacje z Rejonowego
Biura Pracy [w Nowej Soli] : 7 000 na koniec br.? //
Głos Dozametu. – 1991, nr 9, s. 6
Bezrobocie w rejonie Nowej Soli.
1801. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Papierowe bezrobocie? // Krąg. – 2006, nr 28, s. 17-18
FIT J.: Dążę do kompromisów : wyw. z burmistrzem K o ż u c h ow a . – Bezrobocie = poz. 1948
1802. SROKA Tadeusz: Niektóre problemy aktywności społeczno-politycznej kadry inżynieryjnotechnicznej : (studium socjologiczne na przykładzie
zakładów elektrotechnicznych woj. zielonogórskiego). –
Zakłady wytwórcze Aparatury Teatralnej i Oświetleniowej w Kożuchowie // Rocz. Lubus. – T. 8 (1973), s. 39-40
1803. BEZROBOTNI w N o w e j S o l i / eres //
Głos Dozametu. – 1992, nr 16, s. 5
1804. JABŁOŃSKI Edward: Bezrobocie za bramą
[„Dozametu”] / (ed) // Głos Dozametu. – 1990, nr 5,
s. 1-2
1805. JASIŃSKA Marzanna: Determinacja i nadzieja : strajk „budżetówki” [w Nowej Soli] // Nowosol. Gaz Nowa. – Nr 5 (1993). – s. 5
1806. JASIŃSKA Marzanna: Rośnie bezrobocie
[w Nowej Soli] // Nowosol. Gaz Nowa. – Nr 5 (1993),
s. 2
1807. RABIJ Marek: Miasto przeklęte : Nowa Sól. –
Il. // Newsweek. – 2006, nr 26, s. 36-37
1808. TATOMIR Barbara: Bezrobocie [w Nowej
Soli] / [rozm.] Beata Szwiec // Krąg. – 1996, nr 16, s. 1, 6
ZWIĄZKI ZAWODOWE
1811. NOWAK Kazimierz: Z działalności NSZZ
Pracowników „Odry” // Wrzeciono. – 1990, nr 1, 3, s. 1
Niezależny Samorządny Związek
Zawodowy „Solidarność”
1812. SOLIDARNOŚĆ FSO [Fabryki Samochodów
Osobowych] Zakład Sprzęgieł „Polmo” Ko ż u c h ów :
jednodniówka / red. Krzysztof Paruszewski. – [Kożuchów : „Solidarność”], 1981 ; 21 cm
1813. GRABARCZYK Stanisław: Pięciu internowano : tak się rodziła „Solidarność” w Nowe j S ol i /
wysłuchał: Edward Gurban. – Il. // Gaz. Nowosol. –
2005, nr 32, s. 7
1814. STASIŃSKI Rafał: Narodziny nowosolskiej
Solidarności. – Il. // Krąg. – 2005, nr 34, s. 20-21
1815. STASIŃSKI Rafał: Droga do wolności. – Il.,
portr. // Krąg. – 2005, nr 37, s. 21-23
Solidarność nowosolska 1981-1989.
1816. STRUKTURY NSZZ Solidarność w Nowej
Soli : w rocznicę grudnia 1981. – Il. // Krąg. – 2006,
nr 49, s. 21
1817. PERLAK Andrzej: Jak represjonowano działaczy? : historia Albina Markowskiego – w rocznicę
grudnia 1981. – Portr. // Krąg. – 2006, nr 50, s. 22-23
Działacz Miedzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej
i przew. Komitetru Zakładowego NSZZ „Solidarność” w Nowej Soli.
„Solidarność” w „Dozamecie”
i Nowosolskiej Fabryce Nici „Odra”
1818. GIBOWSKI Aleksander: Solidarność zobowiązuje. – Il. / Z. ALEX // Głos Met. – 1980, nr 22, s. 2
Relacja ze spotkania z Włodzimierzem Jankiewiczem,
przedstawicielem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu.
1819. FURMANEK Marian: Krótko z „Solidarnością” [„Dozametu”] // rozm. Aleksander Gibowski. –
Portr. // Głos Met. – 1980, nr 23, s. 1-2
1820. NSZZ „Solidarność” to rzeczywistość na co
dzień / Red. – Il. // Głos Met. – 1980, nr 24, s. 1-2
1809. JĘCZMIEŃCZUK Z.: Związki zawodowe
w służbie załogi : na kanwie 40-lecia [„Dozametu”].
[1] – 2 // Głos Dozametu. – 1986, nr 11, s. 3 ; nr 12, s. 4
Relacja z zebrania wyborczego NSZZ „Solidarność”
w „Dozamecie”.
1810. XVII KONFERENCJA sprawozdawczo-wyborcza NSZZ Metalowców w „Dozamecie” / Red. – Il. //
Głos Met. – 1980, nr 24, s. 1-2
1821. NOWE władze związkowe : NSZZ „Solidarność”, ZZM [Związek Zawodowy Metalowców] /
M.B. – Portr. // Głos Met. – 1981, nr 1, s. 2
Z AGADNIENIA SOCJALNE. POMOC SPOŁECZNA
1822. UCHWAŁA Walnego Zebrania Delegatów
NSZZ „Solidarność” w DZM Nowa Sól // Głos Met. –
1981, nr 3, s. 2
1823. BĄK Szczepan: Istotne sprawy NSZZ „Solidarność” w Dozamecie : na dziś i na jutro / rozm. HG.
– Il. // Głos Met. – 1981, nr 4, s. 2-3
129
1835. JASIŃSKA Marzanna: Oskarża „Solidarność
80” // Krąg. – 1992, nr 38, s. 1 ; nr 39, s. 8
Sprawa postawienia w stan odpowiedzialności prawnej dyrektora NFN „Odra”.
ZAGADNIENIA SOCJALNE.
POMOC SPOŁECZNA
1824. Z DZIAŁALNOŚCI ZKZ [Zakładowego Komitetu Założycielskiego] NSZZ „Solidarność” // Głos
Met. – 1981, nr 5, s. 1-2. SOLIDARNOŚĆ na co dzień /
Szczepan Bąk, ALG, St. Lemiesz. – ALG, nazw. Aleksander Gibowski // Głos Met. – 1981, nr 6-10, s. 2 ;
nr 12, s. 1-2
1836. MITUR Anna: Dobre słowo leczy smutek //
W: Pomagać innym / oprac. tekstów i red. Beata Mickiewicz. – Zielona Góra, 2001. – S. 79-85
1825. GIBOWSKI Aleksander: „Solidarność” : taki
był początek [w Dozamecie] / Alg. – Il. // Głos Met. –
1981, nr 18, s. 2
1837. BENSZ-IDZIAK Anna: Sekcja Caritas Diecezji w Nowe j S ol i // Aspekty. – 1999, nr 4, s. II
1826. NSZZ „Solidarność” zaczęła jawną działalność / (red.) // Głos Dozametu. – 1989, nr 6, s. 1-2
1838. GALERCZYK Krzysztof: Dom Dziennego Pobytu [dla emerytów i rencistów w Nowej Soli] /
K.G. // Głos Dozametu. – 1990, nr 13, s. 6
1827. GRABARCZYK Stanisław: Po ośmiu latach
nieobecności : ZZ Solidarność Dozamet / rozm. Aleksander Gibowski // Głos Dozametu. – 1989, nr 9, s. 1-2
1839. GALERCZYK Krzysztof: Ośrodek Pomocy
Społecznej [w Nowej Soli] / K.G. // Głos Dozametu. –
1990, nr 21, s. 5
1828. GIBOWSKI Aleksander: Pierwszy krok ; Reinkarnacja / ag. – (ZZ Solidarność Dozamet) // Głos
Dozametu. – 1989, nr 15, s. 2 ; nr 16, s. 5
1840. JABŁOŃSKI Edward: Poziom życia coraz
niższy : Nowa Sól dopiero dziewiętnasta w województwie. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 7, s. 3
1829. GIBOWSKI Aleksander: Wybory w „Solidarności” / (ga) ; Władze naszego Związku : NSZZ
„Solidarność” / (A.G.). – Il. // Głos Dozametu. – 1989,
nr 23, s. 3-4 ; nr 24, s.2
Wolontariuszka w Domu Pomocy Społecznej w K o ż u chow ie.
Wyniki badań poziomu życia mieszkańców miast lubuskich.
1841. JAKOWLEW Dariusz: Symptomy pauperyzacji [nowosolan] // Głos Dozametu. – 1990, nr 22, s. 6
1830. GIBOWSKI Aleksander: Władze naszego
związku : NSZZ „Solidarność” / (A.G.). – Portr. // Głos
Dozametu. – 1989, nr 24, s. 2
1842. LOEBL Bogdan: Ognie nad Odrą. – Il. //
Odra. – 1962, s. 47-50
1831. UCHWAŁA 5/90 Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” : odpowiedź dyrektora [Edwarda Międzybrodzkiego] // Głos Dozametu. – 1990, nr 6, s. 4
1843. TEYSZERSKI Romuald: Być dobrym to przyjemność // Kierunki. – 1977, nr 41, s. 5
Zła sytuacja „Dozametu” i sprawa odpowiedzialności za
nią dyrekcji.
1832. WISZKOWSKA Helena: 10 lat „Solidarności”
w Dozamecie. – Il. // Głos Dozametu. – 1990, nr 19, s. 1-2
Warunki bytowe i kulturalne nowosolskiej społeczności.
Opieka młodzieży nad starszymi, samotnymi ludźmi w Nowej Soli.
ZAGADNIENIA SOCJOLOGICZNE.
PATOLOGIA SPOŁECZNA
*
1833. KOMITET Założycielski NSZZ „Solidarność” [w „Odrze”] // Wrzeciono. – 1980, nr 10, s. 1.
1844. TRZISZKA Zygmunt: Pierwsze rogatki //
Nadodrze. – 1969, nr 3, s. 1, 6
Młodzież w pow. nowosolskim.
1834. PO KONFERENCJI zakładowej NSZZ „Solidarność” // Wrzeciono. – 1980, nr 11, s. 1-2
GENEJA A.: NFN „Odra” w oczach „S’80” = poz.
1542
1845. KUBICKA Irena: Pochwała małomiejskiego
życia. – Il. // Nadodrze. – 1978, nr 5, s. 3, 5
Mieszkańcy B y t o m i a O d r z a ń s k i e g o.
130
Z AGADNIENIA SPOŁECZNE, POLITYCZNE I PRAWNO-ADMINISTRACYJNE
1846. REDLIŃSKI Edward: Kobiety i wino // Tyg.
Kult. – 1966, nr 50, s. 5, 7
Akcja kobiet z Koż u ch ow a przeciwko sprzedaży alkoholu
w miejscowym sklepie.
1847. ROBOTNICY `84 -`85: świadomość pracowników czterech wielkich zakładów przemysłowych :
praca zbiorowa / pod red. Marka Ziółkowskiego ; Polska Akademia Nauk. – Wrocław : PAN ; Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. – 275 s. : wykr. ; 23 cm. –
Bibliogr. – ISBN 83-04-03360-7
W badaniach uwzględniono Fabrykę Sprzęgieł w Kożuchowie.
1848. AŃSKA-SKARBEK Halina: Narkomani w Nowej Soli / Halina Ańska // Nadodrze. – 1989, nr 27, s. 3-4
1849. JABŁOŃSKI Edward: Dawka śmierci. – Il. //
Nowosol. Gaz Nowa. – Nr 2 (1993), s. 6
Narkomani w Nowej Soli.
1850. KWIATKOWSKI Mariusz: Źródła zaangażowania obywatelskiego w świetle koncepcji kapitału społecznego // Rocz. Lubus. – T. 29, cz. 1(2003),
s. 135-158
Studium porównawcze zbiorowości terytorialnych Nowa
Sól-Głogów-Polkowice.
1851. NOWOSOLANIE o Unii : na podstawie badań NNBA / oprac. Red. // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 16,
s. 1, 3
Badania przeprowadzone w mieście przez Nowosolskie Niezależne Biuro Ankieterów (uczniów szkól ponadgimnazjalnych).
1852. OLSZEWSKI Wojciech: Optymistyczni racjonaliści? / W. Olszewski, Łukasz Rut. – Il. // Krąg. –
2006, Nr 26, s. 1, 6-7
Wyniki badań opinii nowosolan na temat miasta.
1853. RYBCZYŃSKA Dorota: Wiedza matek o narkotyzowaniu się młodzieży [w Nowej Soli i Zielonej
Górze] // Prz. Lubus. – 1985, nr 1/2, s. 83-93
1854. WPŁYWOWY nowosolanin roku 2 000. – Il. //
Gaz. Nowosol. – 2000, nr 37, s. 9
Laureaci plebiscytu.
ORGANIZACJE I UGRUPOWANIA
POLITYCZNE
MATUSZEWSKI S.: Ruch ludowy na Ziemi Nowosolskiej = poz. 64
1856. KOWALIK Anastazja: Polska Partia Robotnicza na Dolnym Śląsku 1945-1948 // Rocz. Wrocł. –
T. 15/16 (1971/1972), s. 7-63
Dot. m.in. Kożuchowa.
1857. PIERWSZE lata : jednodniówka KP PZPR
w Nowej Soli wydana z okazji XX rocznicy PPR. –
Nowa Sól : KP PZPR, [1963]. – 6 s. : il. ;47 cm
Z treści: Takie były początki [PPR w Nowej Soli] / Władysław Czuchraj. O powstaniu Związku Walki Młodych w powiecie nowosolskim / Ludwik Siedlecki.
1858. PIERWSZE lata : jednodniówka KP PZPR
wydana z okazji XXX rocznicy PPR. – Nowa Sól : KP
PZPR, [1973]. – 8 s. ; 47 cm
1859. JANKOWSK I Karol Boromeusz: Polska Partia Socjalistyczna na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948. – Wrocław, 1978. – (Monografie Śląskie Ossolineum ; 29). – S. 7, 45, 125, 131, 148, 152 :
[Wzmianki dotyczące Kożuchowa]
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
1860. Komitet Powiatowy w Nowej Soli. REFERAT sprawozdawczy Komitetu Powiatowego PZPR
w Nowej Soli na XII Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej. – [Nowa Sól : KP PZPR], 1964. – 40 s. ; 21 cm
1861. XIII POWIATOWA Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza w Nowej Soli : referat sprawozdawczy Komitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. – [Nowa Sól : KP PZPR], 1966. – 34 s. ;
21 cm
1862. XIV KONFERENCJA Sprawozdawczo-Wyborcza PZPR w Nowej Soli, 1 III 1969 : sprawozdanie Komitetu Powiatowego. – Nowa Sól : KP PZPR,
1969. – 80 s. ; 21
1863. XVII POWIATOWA Konferencja Sprawozdawcz-Wyborcza PZPR w Nowej soli, 15 lutego 1975 :
sprawozdanie Komitetu Powiatowego. – [Nowa Sól :
KP PZPR], 1975. – [2], 40, 3, [2], 13, [1] s. ; 21 cm
1864. Komitet Miejsko-Gminny w Bytomiu Odrzańskim. III MIEJSKO-Gminna Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza : materiały podstawowe. – [Bytom Odrzański : KM-G PZPR], 1979. – [2], 19, [1], 4,
8 s. ; 21 cm
1855. GRZELCZAK Leszek: Grzelczak Leszek :
kierownik Rejonu KPN Nowa Sól : [wyw.] / Iwona
Rynkiewicz. – Portr. // Krąg. – 1997, nr 8, s. 9
1865. SKARBEK Marian: Nowy w starym miasteczku. – Il. // Nadodrze. – 1985, nr 14, s. 1, 5
Zawiera szkic biogr. kier. Rejonu Konfederacji Polski Niepodległej i charakterystykę działania partii.
Działalność Antoniego Zarównego, I sekretarza Komitetu
Miasta i Gminy PZPR w Bytomiu Odrzańskim.
ORGANIZACJE SPOŁECZNE
KOTWICA Z. – Działacz partyjny, członek egzekutywy KP PPR i PZPR w Kożuchowie = poz. 184-185
1866. PRZYBYŁA Joachim: W dobrej atmosferze /
J. Przybyła, Stefan Ciszak // Życie Partii. – 1959, nr 8,
s. 26
Praca organizacji partyjnej w Nowej Soli.
1867. Komitet Miejski w Nowej Soli. II MIEJSKA Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza, grudzień rok 1977. – [Nowa Sól] ; PZPR, KM [1977], [2],
47, 7, 13 s. ; 21 cm
1868. CHABURA Czesław: O sprawach partii
i społeczno-gospodarczych środowiska : Plenum KM
PZPR w Nowej Soli // Wrzeciono. – 1980, nr 10, s. 1-2
1869. MIEJSKO-gminna konferencja sprawozdawczo-wyborcza PZPR, I sekretarzem KMiG Nowa Sól –
tow. Władysław Miakisz // Głos Dozametu. – 1984, nr 1, s. 1
1870. KONFERENCJA sprawozdawczo-wyborcza
KMiG PZPR – Kazimierz Waśkiewicz I sekretarzem. –
Il. // Głos Dozametu. – 1986, nr 21, s. 1, 4
1871. JABŁOŃSKI Edward: Przemiany w partii :
Miejsko-Gminna Konferencja Sprawozdawcza PZPR /
(ed). – // Głos Dozametu. – 1989, nr 4, s. 1
*
1872. UCHWAŁA plenarnego posiedzenia Komitetu Zakładowego PZPR [„Dozametu’] z dnia 9 kwietnia 1981 r. // Głos Met. – 1981, nr 9, s. 1
1873. UCHWAŁA XI Zakładowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej PZPR Dolnośląskich Zakładów
Metalurgicznych „Dozamet” // Głos Met. – 1981, nr 12,
s. 1-2
1874. W OBLICZU 15 lat : Komitet Zakładowy
PZPR // Wrzeciono. – 1960, nr 8/9, s. 1-2
Działalność partii w latach 1945-1960 w Zakładach Przemysłu Lniarskiego w Nowej Soli.
1875. KOZŁOWSKI Zbigniew: Uroczyste Plenum
KZ PZPR [w Nowosolskiej Fabryce Nici]. – Il. / Z.K. //
Wrzeciono. – 1980, nr 3, s. 1-2
1876. ZATRYBÓWNA Alicja: Spojrzenie w lustro //
Życie Partii. – 1980, nr 8, s. 19-21
Działalność Marii Nowakowej, I sekretarz KZ PZPR w Nowosolskiej Fabryce Nici.
131
1878. GURBAN Edward: Senior „ludowców”. –
Portr. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 16, s. 8-9
Mikołaj Kubów, działacz miejsko-gminnej organizacji PSL
w Nowej Soli.
1879. GETZ Henryk: Nowa twarz lewicy / z Henrykiem Getzem rozm. Wojciech Olszewski. – Portr. //
Krąg. – 2004, nr 18, s. 6-7
Pełnomocnik SdPl (Socjaldemokracja Polski) na pow. nowosolski o sobie i zasadach tworzenia nowej partii.
1880. SLD [Sojusz Lewicy Demokratycznej] po
wyborach w pow. nowosolskim / (MAT) // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 48, s. 5
1881. GURBAN Edward: Miasto przeznaczenia. –
(Znani nowosolanie). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2001,
nr 19, s. 7
Stanisław Walter, kupiec, działacz rad narodowych, przew.
koła nowosolskiego Stronnictwa Demokratycznego.
1882. FRANCZAK Arkadiusz / [rozm.] Iwona Rynkiewicz. – Portr. // Krąg. – 1996, nr 29, s. 8
Przew. Nowosolskiego Koła Unii Polityki Realnej o sobie
i działalności koła.
1883. STACHOWICZ Maciej: Pięć lat koła UPR
[w Nowej Soli] // Krąg. – 1998, nr 50, s. 13
1884. PODWÓJCI Henryk: Należy bardziej pomagać kołom gromadzkim : ze Zjazdu Powiatowego ZSL
[Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego] w Nowej
Soli // Ziel. Sztand. – 1954, nr 22, s. 8
ORGANIZACJE SPOŁECZNE
1885. GROTOWSKA Małgorzata: Serce dla Bukowiny / M.G. // Krąg. – 1996, nr 27, s. 7
Fundacja Bukowińska „Bratnia Pomoc”, oddział w Nowej Soli.
1886. MANOWITA Irena: Inicjatywy godne naśladowania. – Il. // Zielonogórs. Inf. Rol. – 1999, nr 3,
s. 30-31
Koło Gospodyń Wiejskich w Konotopie, gm. Kolsko.
ANDRZEJEWSKI T.: Wspólna historia. – Utworzenie w Nowej Soli Koła Miłośników Historii = poz.
2501
1887. JELINEK Zbigniew M.: Strzelanie do kurka // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1996, nr 12, s. 42-43
Kożuchowskie Bractwo Kurkowe.
1877. CHUDY Roman: Musi się coś przełamać /
rozm. Tomasz Kalisz. – Portr. // Krąg. – 2003, nr 43, s. 6-7
Prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego o dokonaniach, planach i problemach partii.
1888. JAKOWLEW Dariusz: O działalności zakładowego Koła Ligi Kobiet. – Portr. // Głos Dozametu. –
1987, nr 5, s. 3
132
Z AGADNIENIA SPOŁECZNE, POLITYCZNE I PRAWNO-ADMINISTRACYJNE
1889. GURBAN Edward: Książki i lilijka / eg. –
(Znani Nowosolanin). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2001,
nr 10, s. 8
Kożuchów. – Il. // Głos Dozametu. – 1988, nr 3, 16, s. 3 ;
nr 17, s. 4
Emilia Wajnert Działaczka Ligi Kobiet, Honorowa Obywatelka Nowej Soli.
1898. JEST się czym pochwalić : hufiec ZHP [nowosolski] po wyborach / (wej). – Il. // Gaz. Nowosol. –
2003, nr 47, s. 5
1890. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Nie rezygnują z życiowej aktywności / I. Rynkiewicz. – Il. //
By Zdrowym Być. – 1997, nr 1, s. 4-5
Stowarzyszenie EPI w Nowej Soli.
1891. GURA Edward: O działalności Zarządu
Miejsko-Gminnego Towarzystwa Przyjaźni Polsko–Radzieckiej w Nowej Soli //W: 70-lecie Wielkiego Października / [zespół red. Julian Dobosz i in.]. –
Zielona Góra, 1987. – S. 131-133
1892. DZIAŁALNOŚĆ kół Związku Sybiraków
w dziesięcioleciu 1989-1999. – Koło nr 1 w Nowej Soli.
– Koło nr 11 w Kożuchowie. – Koło nr 22 w Bytomiu
Odrzańskim // Biul. Inf. Zw. Sybir. Ziel. Góra. – 1999,
nr 1, s. 21-22 ; s. 39-40 ; s. 50
1899. PŁONIE ognisko i szumią knieje : praca zbiorowa / pod. red. Michała Jadczaka. – Nowa Sól : Miejska Rada Narodowa ; Rada Przyjaciół Harcerstwa I Komendy Hufca ZHP im. Synów Pułku, 1991. – 219, [5] s. :
il., portr. ; 24 cm
Z dziejów nowosolskiego Hufca ZHP.
*
CISOWSKA B.: M. Dzwonko. – Nauczyciel, nowosolski działacz harcerski = poz. 140
1900. GURBAN Edward: Pierwszy komendant. –
(Znani Nowosolanin). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2001,
nr 14, s. 7
Michał Dzwonko, komendant Hufca ZHP w Nowej Soli.
1893. KSIĘGA Sybiraków 2006. Cz. 2: Prezentacja
Kół / Jerzy L. Rossowski. – Warszawa, 2006. – S. 384 :
Kożuchów – Koło nr 11. – S. 390-393 ; Il. : Nowa Sól –
Koło nr 1
1901. CIEŚLA Wiesław: Walenty Paterski. – (Instruktorzy ZHP Ziemi Lubuskiej) // Pionierzy. – 1999,
nr 3, s. 27
Organizator ZHP w Nowej Soli.
ORGANIZACJE MŁODZIEŻOWE
1894. BIULETYN informacyjny / Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej Komisja Historyczna Ruchu Młodzieżowego w Nowej
Soli ; red. odpow. Hieronim Ławniczak. – Nowa Sól :
FSZMP, 1978. – [20] k. : il. ; 29 cm
Tyt. okł.: „Spotkanie pokoleń” : biuletyn informacyjny.
1895. BANACH Włodzimierz: 75 lat Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego [1923-1998]. – Zielona Góra, 1998. – S. 40-41 :
Sylwetka autora [inicjatora kół Organizacji Młodzieży
TUR w Kożuchowie]
1896. NOSEWICZ Albin: Ze wspomnień pracy [!]
Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” i Związku Młodzieży Polskiej : to już czterdzieści lat. – Il. //
Głos Dozametu. – 1988, nr 3-4, s. 3-4 ; nr 10, s. 4-5 ;
nr 12, 17, s. 3-4
M.in. o działalności „SP” w pow. nowosolskim.
JADCZAK M.: Harcerski słownik biograficzny
ZHP [Związku Harcerstwa Polskiego] Hufca Nowa
Sól z lat 1945-1998 = poz. 107
1897. JADCZAK Michał: Świetlany harcerski krzyż ;
Powstanie Związku Harcerstwa Polskiego w powiecie
1902. ADAMSKI Władysław: Nowy Związek
[Młodzieży Demokratycznej w „Dozamecie”] // Głos
Met. – 1981, nr 20, s. 3
1903. PIŚ Zdzisław: Poczucie siły : po konferencji
powiatowej [Związku Młodzieży Polskiej] w Nowej
Soli // Walka Młodych. – 1960, nr 5, s. 11
1904. STEFANOWICZ Czesław: Praca zawodowa
albo społeczna // Walka Młodych. – 1960, nr 4, s. 7
Związek Młodzieży Socjalistycznej w „Dozamecie”.
1905. W 10 [DZIESIĄTĄ] rocznicę powstania : zakładowa organizacja ZSMP [Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej] // Głos Dozametu. – 1986,
nr 8, s. 4
SIEDLECKI L.: O powstaniu Związku Walki Młodych w pow. nowosolskim = poz. 1857
1906. SZCZEGÓŁA Hieronim: Związek Walki
Młodych na Ziemi Lubuskiej 1945-1948. – Poznań,
1965. – S. 24-25 : [Początki ZWM w pow. nowosolskim]. – S. 92-93 : portr. : [Działalność Ludwika Siedleckiego]
UROCZYSTOŚCI
UROCZYSTOŚCI
(Uroczystości branżowe zob. odpowiednie
działy i poddziały.)
1907. GRUBER Ewa: Kożuchów w okazałości. –
Il. // Krąg. – 2000, nr 22, s. 10
Dni Kożuchowa.
1908. DNI Kożuchowa 23-27 czerwca [2004] ; fotoreportaż z uroczystości // Aktual. Koż. – 2004, nr 4, s. 4-5
1909. DNI Kultury Węgierskiej, 19-30 IX 71 /
oprac. Istvan Hidvegi, Jerzy Winiecki ; Związek Zawodowy Metalowców. – Nowa Sól : Dom Kultury
„Dozamet”, 1971. – 14, [2] s. : il. ; 21 cm
1910. NOWOSOLSKIE Dni za nami. – Il. // Głos
Dozametu. – 1984, nr 13, s. 3
Dni Nowej Soli.
1911. GROTOWSKA Małgorzata: Dni Nowej Soli /
M. Grotowska, M. Nowicka, I. Rynkiewicz. – Il. // Krąg.
– 1997, nr 24, s. 4-5
1912. W UBIEGŁYM miesiącu odbyły się Dni Nowej Soli // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1997, nr 6, s. 71-72
1913. GROTOWSKA Małgorzata: Dni Nowej Soli /
M.G. – Il. // Krąg. – 1998, nr 24, s. 6-7
1914. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: W siedem dni dookoła Nowej Soli / (doktor), (JJ.). – Il. //
Gaz. Nowosol. – 2000, nr 23, s. 8-9
1915. OBCHODY święta miasta : Dni Nowej Soli /
IZK [i in.]. – Irena Zofia Kasprzak. – Il. // Krąg. –
2002, nr 23, s. 8-10
1916. DNI Nowej Soli : [program] . – Il. // Krąg. –
2004, nr 23, s. 15-17
1917. WIECZORY z gwiazdami : za nami Dni /
K.S., JAN. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 23, s. 9
1918. DNI Nowej Soli, 3-5 czerwca 2005. – Il. //
Krąg. – 2005, nr 22, s. 15-18 ; nr 23, s. 19-22
1919. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Dni
Nowej Soli. – Il. // Krąg. – 2006, nr 23, s. 19-22
1920. DNI Nowej Soli. – Il. // Krąg. – 2007, nr 2526, s. 19-22
1921. ŚWIĘTO Ziemi Kożuchowskiej : Dni Ziemi Kożuchowskiej : fotorep. // Aktual. Koż. – 2003,
nr 4, s. 1, 4-5
133
1922. DNI Ziemi Nowosolskiej, 10-17 czerwca
1962 r. – Nowa Sól : Komitet Obchodu Dni Ziemi Nowosolskiej, 1962. – 17, [5] s. : il. ; 21 cm
Program obchodów.
1923. GRABOWSKI Zbigniew: Dni Ziemi Nowosolskiej /(zg) // Spółdz. Pr. – 1962, nr 27, s. 8
1924. PIASACKI Józef: (Po)turniejowe szranki. –
Il. // Mag. Koż. – 1999, nr 2, s. 6-7
II Międzynarodowy Turniej Rycerski w Kożuchowie.
SUSKI M.: W hołdzie wielkiemu bytomianinowi. – Odsłonięcie kamienia z tablicą upamiętniającą zasługi Władysława Morasiewicza jako organizatora służby zdrowia w Bytomiu Odrz. = poz. 2093
1925. GURBAN Edward: Nowosolski Papież /
(EG). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 43, s. 16
Odsłonięcie pomnika Jana Pawła II.
1926. SUSKI Michał: Ku czci pomordowanych ;
21 czerwca odsłonięto pomnik poświęcony zesłańcom na Sybir / (ms). – Il. // Krąg. – 2002, nr 26, s. 10
GURBAN E.: Wrócił do liceum. – Odsłonięcie tablicy upamiętniającej zasługi Maksymiliana Kaczmarka, nauczyciela liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli = poz. 2598
1927. GURBAN Edward: Słowo o Wiesławie Sauterze. – Il // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 18, s. 9
Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Wiesława Sautera.
1928. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Odrzana z dowcipem / JJ. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2004,
nr 42, s. 9. OLSZEWSKI Wojciech: Dziękujemy Frank.
– Portr. // Krąg. – 2004, nr 43, s. 1, 17
Odznaczenie statuetką Odrzany Franka Weihmana z Senftenbergu za zasługi dla Nowej Soli.
1929. OLSZEWSKI Wojciech: 700 [Siedemset] lat
Siedliska [uroczystości]. – Il. // Krąg. – 1998, nr 21,
s. 1, 6-7
ADMINISTRACJA. RADY NARODOWE.
SAMORZĄD TERYTORIALNY
HENSCHEL G.: Alte Kreisgrenzen im nördlichen
Niederschlesien : eine verwaltungsgeschichtliche Skizze
= poz. 853
1930. Der KREISE Freystadt (Ndr.-Schl.) // Grünb.
Hauskal. – 1922, s. 86-113
Z treści: Kreisverwaltung. Kreistag. Kreiskirchenbehörden. Amtsgericht Freystadt. Aerzte des Kreises. Lehrkräfte an
134
Z AGADNIENIA SPOŁECZNE, POLITYCZNE I PRAWNO-ADMINISTRACYJNE
den Schulen. Verzeichnis der ländlichen Ortschaften des Kreises Freystadt.
Zob. również Tamże: 1923, s. 86-97 ; 1924, s. 106-116 ;
1927, s. 94-104 ; 1930, s. 97-106 ; 1931, s. 97-110, 1932, s. 91105 ; 1936, s. 128-140 ; 1939, s. 100-116
*
BASIARZ W.: Tworzenie administracji w pow. nowosolskim = poz. 88
1940. Gabryszewski Andrzej. GURBAN Edward:
Był posłem i starostą [nowosolskim]. – Portr. // Gaz.
Nowosol. – 2004, nr 45, s. 8
1941. JANUSZKIEWICZ Marian: Dwa Bytomie
się zbratały // Nadodrze. – 1959, nr 4, s. 14
Współpraca Bytomia Odrzańskiego z Bytomiem Śląskim.
BORZYSTOWSKI S.: Powstanie i działalność Powiatowej Rady Narodowej w Nowej Soli = poz. 58
1942. DZIĘKUJEMY Ci Bytomiu / AW // Nadodrze. – 1960, nr 11, s. 14
BORZYSTOWSKI S.: Powstanie i kształtowanie się
polskiej administracji w pow. nowosolskim = poz. 64
1943. PERLAK A.: Podstawowe zasady samorządowe Forum Prawicy Miasta i Gminy Bytom Odrzański /
A. Perlak, A. Trzeciak // Obs. Odrz. – 1994, nr 5, s. 4
1931. INFORMATOR obywatelski : [dodatek do
Gazety Lubuskiej]. – Zielona Góra, 2004. – S. 18-19 :
portr. : Powiat nowosolski
1932. INFORMATOR obywatelski : [dodatek do
Gazety Lubuskiej / przygotowali: Krzysztof Bąk i in.]. –
[Zielona Góra], 2007. – S. 9 : portr. : Powiat nowosolski
1933. KATALOG miejscowości województwa lubuskiego : podział terytorialny z dnia 1 stycznia 2000 r. /
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze. – Zielona Góra,
2000. – S. 82-88 : Powiat nowosolski
1934. LUBUSKIE gminy ; [dodatek do Gazety Lubuskiej]. – [Zielona Góra], 2006. – s. 14-15 : Powiat
nowosolski
PASTERNIAK W.: Słownik nazw geograficznych
Ziemi Lubuskiej : polsko-niemiecki i niemiecko-polski
= poz. 428
1935. PRZEWODNIK administracyjny : [dodatek
do Gazety Lubuskiej]. – [Zielona Góra], 1999. – S. 7 :
il. : Powiat nowosolski
1936. PRZEWODNIK administracyjny : [dodatek
do Gazety Lubuskiej]. – Zielona Góra, 2000. – S. 7, 10 :
il. : Powiat nowosolski
1937. RADA powiatu nowosolskiego / IZK – Iwona Rynkiewicz-Męcińska // Krąg. – 2000, nr 48, s. 23 :
portr. ; nr 49, s. 27 ; portr.
1938. WOJEWÓDZTWO lubuskie : katalog miast-powiatów-gmin. – Szczecin, 1999. – S. 44-52 : il.,
mapy : Powiat nowosolski : [podział administracyjny]
1939. Chabura Czesław. SZURA Romuald: Jakby
na pierwszej linii frontu // Nadodrze. – 1985, nr 11, s. 1,4
Przew. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowej
Soli.
1944. Sauter Jacek: NIE noszę głowy wysoko / Jacek Sauter ; [rozm.] Monika Owczarek, Rafał Stasiński. – Portr. // Krąg. – 2005, nr 44, s. 6-7
Burmistrz Bytomia Odrz.
1945. Winogrodzki Michał. GURBAN Edward:
Moje miasto – moje życie : Lembas unikał mnie jak
ognia. – (Znani w gminie). – Portr. // Gaz. Nowosol. –
2003, nr 30, s. 8
Przew. Rady Narodowej, a w l. 1980-1983 naczelnik miasta i gminy Bytom Odrz.
1946. CHABURA Czesław: Uratowaliśmy zabytki
[Kożuchowa] : I nagroda w konkursie „Największy
sukces kadencji” // Rada Nar. – 1973, nr 25/26, s. 44-45
1947. STREP Leszek: Przyszedł czas na Kożuchów! : „Aktualnośći” rozmawiają z Burmistrzem Miasta i Gminy w Kożuchowie inż. Leszkiem Strepem /
rozm. Zbigniew M. Jelinek. – Portr. // Aktual. Koż. –
1997, nr 2, s. 1, 3
Zamierzenia Urzędu Miasta i Gminy.
1948. FIT Józef: Dążę do kompromisów ; wywiad
z burmistrzem Kożuchowa Józefem Fitem. – Portr. //
Aktual. Koż. – 2003, nr 5 [6], s. 4
Główne problemy: gospodarka komunalna, kwestia mieszkaniowa, bezrobocie.
1949. FIT Józef: Chcę dokończyć to, co zacząłem /
rozm. Rafał Stasiński // Krąg. – 2005, nr 45, s. 6-7
1950. MEDYŃSKI Jan: Podsumowania bieżącej kadencji Rady Miejskiej dokonuje wiceprzew. Rady Kożuchowa, Jan Medyński / red. – Portr. // Aktual. Koż. –
2005, nr 5, s. 11
1951. FIT Józef: Gmina rozwoju : rozmowa z burmistrzem Kożuchowa Józefem Fitem / rozm. Michał
Suski. – Portr. // Aktual. Koż. – 2006, nr 4 [3], s. 2
Osiągnięcia samorządu w okresie czterech kadencji.
ADMINISTRACJA. RADY NARODOWE. SAMORZĄD TERYTORIALNY
Fit Józef. STASIŃSKI R.: Zmarł były burmistrz
Kożuchowa = poz. 144
1952. MICHALSKI Henryk: 50 lat polskiej administracji w Nowej Soli. – Il. // Krąg. – 1996, nr 32, s. 1,
4-5. SAS Robert: Kiedy Polacy zaczęli rządzić Nową
Solą? // Tamże, nr 34, s. 6
1953. SZELIGA Jadwiga: Pierwsze wątpliwości :
konkurs „Moje pierwsze kroki w radzie” // Rada Nar. –
1966, nr 1, s. 7
Wspomnienia z pracy w MRN w Nowej Soli.
135
1964. TRZECIA Kadencja Rady Miejskiej i Zarządu Miasta Nowej Soli w latach 1999-2002. – Nowa Sól :
Urząd Miejski, 2002. – [3], 61 s. : il., pl., portr. ; 20 cm. –
ISBN 83-913933-2-1
1965. TYSZKIEWICZ Wadim: Będę konsultował /
[rozm.] IZK. – Iwona Rynkiewicz-Męcińska. – Portr. //
Krąg. – 2002, nr 48, s. 6
Nowo wybrany prezydent o swoich zamierzeniach.
1966. TYSZKIEWICZ Wadim: Marka polska, marka nowosolska // Puls. – 2004, nr 12, s. 18
Sprawa negatywnego wizerunku Nowej Soli.
1954. BILANS działalności MRN [w latach 19841988] : raport o stanie miasta [Nowa Sól] / J.W. // Głos
Dozametu. – 1988, nr 11, s. 4
1955. KRZYSZTOF Gonet nowym prezydentem
Nowej Soli // Głos Dozametu. – 1990, nr 6, s. 1
1967. TYSZKIEWICZ Wadim: Dokończyć dzieła /
[rozm.] Rafał Stasiński. – Portr. // Krąg. – 2006, nr 6,
s. 6-7
Prezydent Nowej Soli o sobie i działalności na rzecz miasta, szczególnie o strefie ekonomicznej.
1956. ARENTOWICZ Jerzy: Półmetek Rady : zamiast sprawozdania // Krąg. – 1992, nr 20, s. 5
1968. OLSZEWSKI Wojciech: Sukces w rankingu
„Rzeczpospolitej” – Nowa Sól u góry // Krąg. – 2006,
nr 30, s. 7
1957. GONET Krzysztof: Rozmowa z Krzysztofem
Gonetem, prezydentem miasta Nowa Sól / rozm. Włodzimierz Nowicki // Krąg. – 1993, nr 23, s. 12
1969. OLSZEWSKI Wojciech: Spójrzmy wstecz. –
Il. // Krąg. – 2006, nr 45, s. 13-14
Kierunki działania.
1958. GONET Krzysztof: … poznać sprawy najważniejsze… / z Prezydentem Nowej Soli, Krzysztofem Gonetem, rozm. Iwona Rynkiewicz. – Il. // Krąg. –
1996, nr 25, s. 1, 5-6
Prezydent o sobie i kierunkach działania.
1959. SAS Robert: Pierwszy wśród równych / [rozm.]
Małgorzata Grotowska // Krąg. – 1997, Nr 28, s. 7
Nowy przew. nowosolskiej Rady Miejskiej o swoich zamierzeniach.
Rezultaty działalności samorządu Nowej Soli w latach
2003-2006.
1970. OLSZEWSKI Wojciech: 83,51% chce kontynuacji : Wadim Tyszkiewicz ponownie prezydentem Nowej Soli. – Portr. // Krąg. – 2006, nr 46, s. 1. STASIŃSKI Rafał: Niech to skończy // Tamże, nr 46, s. 6. OLSZEWSKI W.: Będzie kontynuacja // Tamże, nr 49, s. 8
1971. OLSZEWSKI Wojciech: Nagrody Forbesa
dla Nowej Soli. – Portr. // Krąg. – 2007, nr 9, s. 6
*
1960. SAS Robert: Sprawozdanie z funkcjonowania II Kadencji Rady Miejskiej w okresie od czerwca 1994 r. do marca 1998 r. // Krąg. – 1998, nr 12-13,
s. 4
1972. URZĄD Stanu Cywilnego w Nowej Soli :
instytucja bez granic. – Nowa Sól : Urząd Miejski, [ok.
2005]. – [8] s. : il. ; 21 cm. – Tekst równol. pol. i niem.
1961. GABRYELCZYK Tadeusz: Jestem optymistą : rozmowa z Tadeuszem Gabryelczykiem, prezydentem Nowej Soli. – Portr. // Krąg. – 1998, nr 52, s. 4
1973. Biegański Zdzisław. ZBIGNIEW [właśc.
Zdzisław] Biegański, adwokat, przewodniczący Rady
Miejskiej w Nowej Soli / oprac. R[yszard] Wojewódzki // Krąg. – 1992, nr 26, s. 7-8.
Prezydent o sobie i zamierzeniach.
1962. BIEGAŃSKI Zdzisław: Radni mieli wtedy
„fason” : Zdzisław Biegański o początkach samorządności w Nowej Soli / [rozm.] Edward Gurban // Krąg. –
2002, nr 18, s. 8-9
1963. GROTOWSKA Małgorzata: II tura wyborów
rozstrzygnięta / M.G. – Il. // Krąg. – 2002, nr 46, s. 1-2
Wadim Tyszkiewicz prezydentem Nowej Soli.
1974. BIEGAŃSKI Zdzisław: Lepszego zawodu nie
mogłem wybrać / [rozm.] Edward Gurban. – Portr. //
Gaz. Nowosol. – 2002, nr 17, s. 8-9
1975. Boniecki Jan. JAN Boniecki : [wywiad] /
[rozm.] I.R. – Iwona Rynkiewicz. – Il. // Krąg. – 1996,
nr 40, s. 9
Nauczyciel, w l. 1952-1956 sekretarz, następnie przew.
MRN w Nowej Soli.
136
Z AGADNIENIA SPOŁECZNE, POLITYCZNE I PRAWNO-ADMINISTRACYJNE
1976. Gabryelczyk Tadeusz. TADEUSZ Gabryelczyk : „Władzy sprawowanie uczy pokory” : [wywiad] /
[rozm.] A.M. Suda. – Portr. // Krąg. – 1995, nr 45, s. 7-8
Wysocki Edward. JADCZAK M.: Pro memoria. –
E. Wysocki, kier. Biura Miejskiej Rady Narodowej
w Nowej Soli = poz. 270
Przew. Klubu Radnych SLD.
*
GABRYELCZYK T.: Jestem optymistą. – Zamierzenia prezydenta, jego szkic biograficzny = poz. 1961
1977. OLSZEWSKI Wojciech: Głos w lewo. –
Portr. // Krąg. – 1998, nr 51, s. 1,4
1986. HISTORIA gminy w pigułce. – Il. // Wieści
Gminne. – 2003, nr 2, s.1, 3
Przynależność administracyjna gm. Nowa Sól w l. 19451976.
O Tadeuszu Gabryelczyku jako prezydencie Nowej Soli.
1978. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Trzy
lata kadencji / Jolanta Jabłońska. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2005, nr 50, s. 8
Podsumowanie trzech lat kadencji starosty Tadeusza Gabryelczyka.
1979. Kałuski Maciej. GURBAN Edward: Nasz
człowiek u Marszałka. – (Znani nowosolanie). – Portr. //
Gaz. Nowosol. – 2002, nr 2, s. 8-9
Działacz samorządowy, członek zarządu województwa.
1980. Łosyk Józef. ŁOSYK Józef : Bo miasto jest
piękne… / [rozm.] Edward Gurban. – (Znani nowosolanie). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 16, s. 9
Przew. Miejskiej, a następnie Powiatowej Rady Narodowej
w Nowej Soli, wicewojewoda.
1981. Radecki Henryk. RADECKI Henryk: Wspólne sukcesy / [rozm.] Edward Gurban. – (Znani nowosolanie). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 22, s. 4
Inż. odlewnictwa, działacz samorządowy, przew. rady pow.
nowosolskiego.
1982. Sas Robert. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA
Iwona: Nowy przewodniczący, część zarządu odwołana / Iwona Rynkiewicz // Krąg. – 1997, nr 28, s. 1, 5
Przewodniczący Rady Miejskiej Nowej Soli.
1983. Tyszkiewicz Wadim. TYSZKIEWICZ Wadim: 100 dni prezydenta / rozm. Wojciech Olszewski. –
Portr. // Krąg. – 2003, nr 11, s. 1, 6-7
TYSZKIEWICZ Wadim: Dokończyć dzieła. – Prezydent Nowej Soli o sobie i działalności na rzecz miasta = poz. 1967
1987. Ziobrowski Michał. MICHAŁ Ziobrowski,
wójt gminy Nowa Sól / rozm. M[arianna] Jasińska. –
(Twarze i sylwetki) // Krąg. – 1992, nr 12, s. 8
1988. Giemza Józef. ODRABIAM zaległości / Józef Giemza ; [rozm.] Rafał Stasiński. – Portr. // Krąg. –
2005, nr 47, s. 6-7
Burmistrz N o w e g o M i a s t e c z k a .
1989. GRACZYK Piotr: Historia Gromadzkiej Rady
Narodowej w Przyborowie [gm. Nowa Sól] 19541958. – Il. // Wieści Gminne. – 2005, nr 1, s. 5-6
1990. Maciejewski Bogdan. GĄSIOR Leon: „Trudny” człowiek // Rob. Rol. – 1988, nr 13, s. 1, 4
Działalność przew. GRN w Siedlisku.
WYBORY DO RAD NARODOWYCH,
SEJMU I SENATU, WYBORY
SAMORZĄDOWE, REFERENDA
1991. GŁOS Nowosolski : jednodniówka Pow. Komitetu Frontu Jedności Narodu w Nowej Soli. – Nowa
Sól : PKFJN, 1958. – 6 s. : il. ; 47 cm
Wyd. z okazji wyborów do Sejmu i Rad Narodowych.
1992. PROGRAM wyborczy Powiatowego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Nowej Soli. – Nowa Sól :
[PK FJN], 1961. – 19, [1] s. : il. ; 21 cm
Tyt. okł.: Nasz program.
1993. PROGRAM wyborczy / Powiatowy Komitet
Frontu Jedności Narodu, Nowa Sól, 1965. – [Nowa Sól :
PK FJN], 1965. – 19, [1] s. : il. ; 21 cm
Opis wg okł.
1984. STOLARSKA Małgorzata: Krasnal na wojennej ścieżce. – (Portret). – Portr. // Puls. – 2006, nr 1,
s. 32-33
Wadim Tyszkiewicz, prezydent Nowej Soli.
1985. TYSZKIEWICZ Wadim: Klucz to mój upór :
o sukcesie, odpowiedzialności, uporze i marzeniach
[…] / z Wadimem Tyszkiewiczem, prezydentem Nowej Soli, rozm. Wojciech Olszewski. – Portr. // Krąg. –
2006, nr 51, s. 6-7
1994. PROGRAM wyborczy / Powiatowy Komitetr Jedności Narodu w Nowej Soli. – Nowa Sól : [PK
FJN], 1969. – 45, [2] s. : il. ; 21 cm
1995. STASIŃSKI Rafał: W samo południe. – Il. //
Krąg. – 2006, nr 25, s. 20-21
Wybory do Sejmu i Senatu w Nowosolskiem w 1989 r.
*
Z AGADNIENIA PRAWNE. SĄDOWNICTWO. WIĘZIENNICTWO. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE. PRZESTĘPCZOŚĆ
1996. OLSZEWSKI Wojciech: Wybraliśmy Unię. //
Krąg. – 2003, nr 24, s. 1, 3
Frekwencja i wyniki referendum w pow. nowosolskim.
1997. WYNIKI wyborów do Rady Miejskiej w B yt om iu Od r z a ń sk i m // Obs. Odrz. – 1994, nr 7/8, s. 4-5
1998. GŁOS Nowosolski : dodatek nadzwyczajny
„Głosu Metalowca” i „Wrzeciona” : jednodniówka. –
[Nowa Sól, 1961]. – 6 s. : il. ; 41 cm
137
2006. TŁUCZEK Jan: Mieszkańcy muszą nam pomóc ; informacje z Komendy Rejonowej Policji w Nowej Soli / [rozm.] K.G. – Krzysztof Galerczyk // Głos
Dozametu. – 1990, nr 19,s. 4-7
Praca Komendy, stan ładu i porządku publicznego w mieście.
2007. Muenchberg Kazimierz. W SŁUŻBIE Temidy / Kazimierz Muenchberg ; wysłuchał i spisał Edward
Gurban. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 3, s. 9
Prawnik, od 1961 r. sędzia, od 1964 wiceprezes, a od 1990
prezes sądu rejonowego w Nowej Soli.
Wyd. z okazji wyborów do Sejmu i Rad Narodowych.
GROTOWSKA M.: II tura wyborów rozstrzygnięta :
W. Tyszkiewicz prezydentem Nowej Soli = poz. 1963
2008. Sienkiewicz Helena. GURBAN Edward:
Orzekałam sprawiedliwie. – (Znani nowosolanie). –
Portr. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 40, s. 8-9
Nowosolska sędzia, działaczka Ligi Kobiet.
1999. Daszkiewicz Edward. SYBIRAK na Wiejskiej : wybór publicystyki 1997-2001 / Edward Daszkiewicz. – [B.m.] : E. Daszkiewicz, 2001. – 104 s. : il.,
portr. ; 21 cm. – ISBN 83-909237-0-X
Inż. odlewnik, radny, zastępca przew. Rady Miasta w Nowej Soli, poseł na Sejm.
2000. Gruber Karol. GURBAN Edward: Poseł
z Dozametu. Portr. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 37, s. 8
Elektryk, poseł na Sejm w l. 1980-1989.
2001. Wróbel Stanisław. STANISŁAW Wróbel –
ślusarz-spawacz w Samodzielnym Zakładzie Remontu Maszyn Włókienniczych w Nowej Soli. – Portr. //
Kal. Lubus. – 1973, s. 148-149
Poseł na Sejm V kadencji.
ZAGADNIENIA PRAWNE.
SĄDOWNICTWO. WIĘZIENNICTWO
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE.
PRZESTĘPCZOŚĆ
2002. JARECKI Józef: Bez judasza // Nadodrze. –
1962, nr 1, s. 13
Ośrodek Pracy Wychowawczej w Borowcu , gm. Siedlisko.
2003. BEDNARZAK Jan: Pierwsze dni w Nowe j
S ol i : lata 1944-1945 w Prokuraturze // Gaz. Praw. –
1984, nr 3, s. 6
2004. GALUSIŃSKA Anna: Życie za murem //
Krąg. – 1997, nr 4, s. 9
Areszt śledczy w Nowej Soli.
2005. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA IWONA: Pobudzić inicjatywę mieszkańców / I. Rykiewicz. – Il. //
Biul. Sejm. Samorz. Woj. Zielonogórs. – 1998, nr 35,
s. 59-60
Realizacja programu „Bezpieczne Miasto” w Nowej Soli.
PRZESTĘPCZOŚĆ
2009. WOJTCZAK Z.: Przestępczość na terenie
powiatu nowosolskiego [w 1974 r.] // Głos Met. – 1975,
nr 1, s. 8
2010. WOJTASIK Jan: Czy rzeczywisty wzrost zagrożenia przestępczością? : na przykładzie rejonu nowosolskiego // Wrzeciono. – 1981, n 11, s. 1, 3
2011. WOJTASIK Jan: Stan zagrożenia rejonu nowosolskiego : przestępczość i jej zwalczanie. [1] ; Stan
zagrożenia rejonu nowosolskiego w 1985 r. : przestępczość i jej zwalczanie. (2) // Głos Dozametu. – 1985,
nr 19, s. 2 ; 1986, nr 6, s. 3
2012. WOJTASIK Jan: Stan zagrożenia rejonu nowosolskiego 1986 r. : przestępczość i jej zwalczanie
w liczbach // Głos Dozametu. – 1987, nr 8, s. 2
2013. WOJTASIK Jan: Przestępczość 1988. (1-3) //
Głos Dozametu. – 1989, nr 7, s. 3-4, nr 8, s. 4 ; nr 9, s. 5
2014. WOJTASIK Jan: W rejonie nowosolskim niepokojący wzrost przestępstw / W // Wrzeciono. – 1990,
nr 3, s. 2
2015. WOJTASIK Jan: Raport o stanie przestępczości [w rejonie nowosolskim] // Głos Dozametu. –
1990, nr 9, s. 6
2016. JASIŃSKA Marzanna: Krąg podejrzanych
rozszerza się : nowosolska ośmiornica // Nowosol. Gaz
Nowa. – Nr 14 (1993), s. 1
2017. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Przemoc i prawo / I. Rynkiewicz // Krąg. – 2000, nr 4, s. 7
Przestępstwa przeciw rodzinie w pow. nowosolskim.
138
Z AGADNIENIA SPOŁECZNE, POLITYCZNE I PRAWNO-ADMINISTRACYJNE
2018. KASPRZAK Irena: Jest dobrze, ale musi być
lepiej / IZK // Krąg. – 2002, nr 5, s. 6
2032. KILIJANEK Krzysztof: Cygańska krew. – Il. //
Prz. Tyg. – 1993, nr 5, s. 10-11
Przestępczość w pow. nowosolskim w 2001 r.
2019. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Nowosolska Cosa Nostra. – Il. // Krąg. – 2003, nr 30, s. 1, 4
2020. OWCZAREK Monika: Zabytki z lasu : nowosolska policja udaremniła kradzież naczyń z epoki
kultury łużyckiej. – Il. // Krąg. – 2004, nr 47, s.9
2021. GURBAN Edward: Przestępczość w gminach
nowosolskich. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2005, nr 13-14, s. 6
PROCES ZABÓJCÓW WÓJTA
GMINY CYGAŃSKIEJ W NOWEJ SOLI
2022. CO kryje się za kulisami zbiorowego mordu w Nowej Soli?. – Il. // Gaz. Lubus. – 1991, nr 148,
s. 1-2.
2023. CHAJEWSKI Dariusz: Cygańskim sądem //
Gaz. Lubus. – 1998, nr 121, s. 1, 9
2024. CHAJEWSKI Dariusz: Cygański proces do
poprawki : sędziów wskazał los / (decha) // Gaz. Lubus. – 2003, nr 107, s. 4
2025. CHAJEWSKI Dariusz: Mord pod sąd : sprawa cygańska wraca na wokandę / Dariusz Chajewski, (pij). KOPNIAK na starcie procesu / (pij, decha).
– Nazw. aut.: Piotr Jędzura, D. Chajewski. // Gaz. Lubus. – 2003, nr 198-199, s.1, 3
2033. KILIJANEK Krzysztof: Zabójstwo cygańskiego „Króla” : czy Cyganie sami wymierzą sprawiedliwość sprawcom potrójnej zbrodni ; Tabor pójdzie tropem : [wyrok] // Sztand. Młod. – 1994, nr 134,
s. 6 ; nr 141, s. 4
2034. KOSTRZEWSKI Leszek: Jednak są tykalni ;
A jednak są tykalni : zabójcy rodziny Huczków staną
przed sądem. – Il. // Gaz. Wyb. Ziel. Góra. – 2003, nr 46
(24 II), s. 1, 4
2035. KULEBA Mirosław: Proces Cyganów //
Codz. Expr. Zach. – 1993, nr 7-8, s. 1, 3
2036. KULEBA Mirosław: Krew na cygańskim złocie // Głos Wielkop. – 1993, nr 17, s. 4
2037 KULEBA Mirosław: Cyganie wskazują morderców ; „Sprawa cygańska” – kolejna rozprawa //
Nowosol. Gaz Nowa. – Nr 6 (1993), s. 5 ; Nr 7, s. 3 ;
Nr 8, s. 5
2038. KULEBA Mirosław: Krew na cygańskim
złocie; Opłatek na trumnę ; Wszyscy muszą umrzeć :
cygański proces ; Sąd jak surowy ojciec. – Il. // Gaz.
Nowa. – 1993, nr 12-14, s. 1-3 ; nr 16, s. 1-2
2039. KULEBA Mirosław: Oskarżeni liczą na sprawiedliwość // Zielonogórs. Gaz. Nowa. – 1993, nr 37,
s. 1-2
2026. HAŁAS Bożena: Cyganić po polsku : proces
w cygańskiej sprawie // Gaz. Zach. – 1993, nr 52, s. 2
2040. KULEBA Mirosław: Twarda ręka Cygana //
Zielonogórs. Gaz. Nowa. – 1993, nr 100, s. 3
2027. HAŁAS Bożena: Proceduralny zgryz : nowosolski proces // Gaz. zach. – 1993, nr 293, s. 3
2041. KULEBA Mirosław: Ojciec skazuje syna :
druga część relacji z „procesu cygańskiego” // Zielonogórs. Gaz. Nowa. – 1993, nr 101, s. 5
2028. HAŁAS Bożena: Już na wolności : dalej cygańska sprawa / (bh, rad). – Nazw. aut.: B. Hałas, Radosław Pilonis // Gaz. Zach. – 1995, nr 57, s.1
2042. LUTY Sławomir: Rzeźnia. – Il. // Veto. –
1992, nr 9, s. 7
2029. JASIŃSKA Marzanna: Kto zabił „Lalka’? :
proces w Sądzie Wojewódzkim w Zielonej Górze ;
Czy oskarżeni są winni? // Krąg. – 1993, nr 3-4, s. 1, 3
2043. OLSZEWSKI Wojciech: Finał sprawy głośnego morderstwa. – Portr. // Krąg. – 2007, nr 25,
s. 5
2930. JASIŃSKA Marzanna: Przesłuchanie poza
salą rozpraw : kolejny etap „sprawy nowosolskiej” /
(Maja) ; Świadkowie cofają zeznania / M. Jasińska //
Nowosol. Gaz Nowa. – Nr 10 (1993), s. 5 ; Nr 12, s. 3
2044. PRZYBYCKA Ewa: Do dziesiątego pokolenia / E. Przybycka za Gazetą Wyborczą // Krąg. –
1993, nr 1, s. 1, 3
2031. JASIŃSKA Marzanna: Wyrok nie zapadł :
wznowienie procesu w sprawie zbrodni // Krąg. – 1993,
nr 9, s. 3, 9
2045. SUWOROW Alina: Kto zabił Cyganów? :
prokurator zagubił dowody istotne dla ustalenia morderców. – Il. // Przegląd. – 2003, nr 32, s. 56-57
Z AGADNIENIA PRAWNE. SĄDOWNICTWO. WIĘZIENNICTWO. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE. PRZESTĘPCZOŚĆ
2046. SZYDŁOWSKI Zbigniew: Oskarżeni w sprawie nowosolskiej nie przyznają się do winy / (Z.Sz.). –
Il. // Gaz. Lubus. – 1993, nr 15, s. 1-2
2047. SZYDŁOWSKI Zbigniew: Sąd studził temperamenty i emocje : w trzecim dniu procesu nowosolskiego zeznawali świadkowie / (z.sz.) // Gaz. Lubus. – 1993, nr 17, s. 1-2
2048. SZYDŁOWSKI Zbigniew: Kto kogo boi się
na sali sądowej? ; Kto naprawdę zamordował Huczków
i Annę W. / (Z.Sz.) Gaz. Lubus. – 1993, nr 18-19, s. 1-2
2049. SZYDŁOWSKI Zbigniew: Dramatyczna opowieść ojca o zbrodni syna : cień króla Cyganów na sali
sądowej / (Z.Sz.) // Gaz. Lubus. – 1993, nr 47, s. 1-2
2050. SZYDŁOWSKI Zbigniew: Nadal ten sam
znak zapytania : kto dwa lata temu zabił Huczków
i Annę W.? // Gaz. Lubus. – 1993, nr 117, s. 1, 3
2051. SZYDŁOWSKI Zbigniew: Kiedy koniec maratonu w „sprawie cygańskiej”? / (Z. Sz.) // Gaz. Lubus. – 1993, nr nr 123, s. 1-2
2052. SZYDŁOWSKI Zbigniew: Przesłuchania świadka w zakładzie psychiatrycznym w sprawie zbrodni nowosolskiej / (sz) // Gaz. Lubus. – 1993,
nr 138, s. 3
2053. SZYDŁOWSKI Zbigniew: Trzeci podejrzany w nowosolskiej zbrodni /(sz) // Gaz. Lubus. – 1993,
nr 232, s. 4
139
2054. SZYDŁOWSKI Zbigniew: Nie zabiłem i nie
wiem kto zabił? : labiryntem do prawdy / (Z.Sz.) ;
„Mordercy, będziecie wisieć. Przyznajcie się, dranie” /
(Z.Sz) // Gaz. Lubus. – 1994, nr 11-12, s. 1, 3
2055. SZYDŁOWSKI Zbigniew: Proces poszlak
i wątpliwości : pojawił się wątek oficera Armii Radzieckiej (z.sz.) ; Skąd w Niemczech złoto Huczków /
(z.sz) // Gaz. Lubus. – 1994, nr 100, s. 1, 3 ; nr 101, s. 3
2056. SZYDŁOWSKI Zbigniew: Spór o złote jajo
dworu Romanowów / (Z.Sz.) // Gaz. Lubus. – 1994,
nr 131, s. 3
2057. SZYDŁOWSKI Zbigniew: Prokurator żąda
po 25 lat / (Z.Sz.) ; Nicowanie aktu oskarżenia /
(Z.Sz.). – Il. // Gaz. Lubus. – 1994, nr 162-163, s. 1-2
2058. SZYDŁOWSKI Zbigniew: Oskarżeni uniewinnieni z zarzutu zabójstwa! ; W sprawie cygańskiej
prokuratura zamierza wnieść rewizję / (sz) ; Skazani
siedzą, rewizja na horyzoncie / (z.sz.) // Gaz. Lubus. –
1994, nr 165, s. 1, 3 ; nr 167, s. 3 ; nr 233, s. 3
2059. SZYDŁOWSKI Zbigniew: Cygańska sprawa
przed sądem apelacyjnym / (z.sz.) ; Sprawa cygańska
nie spada z wokandy / (Z.Sz.) // Gaz. Lubus. – 1995,
nr 125, 231, s. 3
2060. WYRWICH Mateusz: Dwa sądy, dwa wyroki. – Il. // Krąg. – 1993, nr 5, s. 3, 11 ; Spotkania. –
1993, nr 4, s. 48-49
VII. OCHRONA ZDROWIA. LECZNICTWO
2061. GESUNDHEITSFÜRSORGEBEZIRKE des
Kreises Freystadt : (ausser Neusalz) // Heimatkal. Kr.
Grünb. Freyst. – 1930, s. 107-110
2069. GROTOWSKA Małgorzata: Spór o przychodnię / M.G. // Krąg. – 1997, nr 10, s. 1, 4
2062. KÖHLER Kurt: Freystädter Hilfsbereitschaft
in alter Zeit. – // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1939,
s. 53-55
2070. GRZEGRZÓŁKA Krzysztof: Razem dla
wspólnej sprawy // Służ. Zdr. – 1987, nr 18, s. 4
Sprawa likwidacji przychodni „Dozametu”.
Rozbudowa szpitala w Nowej Soli.
Szpitale kożuchowskie w XIV-XVIII w.
2063. MÜLLER-HAGEN Rudolf: Das JohanniterKrankenhaus in Neusalz. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 132
(1983), s. 45-47
2064. SCHÖNTHÜR Rudolf: Die Neusalzer Apotheken / Neus. Nachr. – Nr. 55 (1967), s. 389-391
TRESKOW A. von: Der Bau des Kreiskrankenhaus
in Neusalz = poz. 3071
2065. TRESKOW Albrecht von: Das Kreiskrankenhaus des Grenzkreises Freystadt [in Neusalz] // Schles.
Monatsh. – 1932, Nr. 3, s. 93-95
2071. GURBAN Edward: Z orłem w herbie : z pokolenia na pokolenie // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 7,
s. 8
Apteka „Pod Orłem” w Nowej Soli i jej właściciele Witold
i Krzysztof Łozowiccy.
2072. GURBAN Edward: Z potrzeby serca : otwarcie oddziału kardiochirurgicznego [w nowosolskim
szpitalu]. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 5, s. 1, 3
2073. JABŁOŃSKI Edward: Szpital po przejściach.
– Il. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 20, s. 8
Losy poradzieckiego szpitala w Nowej Soli.
2074. JASIŃSKA Marzanna: Pokonać barierę // Nowosol. Gaz Nowa. – Nr 15 (1993), s. 3-4
GURBAN E.: Doktor senior. – B. Sydor – kier. Przychodni w B y t o m i u O d r z . = poz. 2100
PERLAK A.: W. Morasiewicz. – Lekarz powiatowy, kier. przychodni w Bytomiu Odrz. = poz. 203
SUSKI M.: W hołdzie wielkiemu bytomianinowi. –
Odsłonięcie tablicy upamiętniającej zasługi W. Morasiewicza, organizatora służby zdrowia w Bytomiu
Odrz. = poz. 2093
2066. TYLUTKI Lech: Nowa przychodnia w Ko ż u c h ow i e / (L.T.) // Sztand. Młod. – 1987, nr 68, s. 5
2067. UŁANOWSKA Barbara: Mój dom nad Odrą //
W: Drugie pokolenie : wspomnienia mieszkańców zachodnich i północnych ziem Polski. – Poznań, 1978. –
S. 252-299
Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Nowej Soli.
2075. OLSZEWSKI Wojciech: Z sercem na dłoni. –
Il. // Krąg. – 2006, nr 5, s. 6-7
Uruchomienie oddziału kardiochirurgii w nowosolskim
szpitalu.
2076. OSIŃSKA Bożena: Recepta na długi / rozm.
przepr. Halina Pilonis. – Portr. // Służ. Zdr. – 2006,
Nr 59/63, s. 7-8
Dyr. szpitala w Nowej Soli o jego restrukturyzacji i funkcjonowaniu.
2077. OSIŃSKA Bożena: Szpital z certyfi katem /
[rozm.] Edward Gurban. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2003,
nr 6, s. 8-9
O wyróżnieniu szpitala nowosolskiego certyfikatem „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
Wspomnienia położnej z Kożuchowa.
2068. DALEKO do satysfakcji : kłopoty i troski naszej
służby zdrowia / Hg. – Il. // Głos Met. – 1981, nr 5, s. 1-2
Przychodnia „Dozametu” w Nowej Soli.
2078. OSIŃSKA Bożena: To pacjent nas reklamuje /
z dyr. nowosolskiego szpitala Bożeną Osińską rozm.
Iwona Rynkiewicz-Męcińska. – Portr. // Krąg. – 2003,
nr 15, s. 6-7
142
OCHRONA ZDROWIA. LECZNICTWO
2079. OWCZAREK Monika: Zapracowali na sukces. – Il. // Krąg. – 2006, nr 44, s. 5
Nowosolski Szpital Rejonowy.
2080. XV-lecie [PIĘTNASTOLECIE] Oddziału
Kardiologicznego w Nowej Soli / J.H. // Doktor. –
1998, nr 3, s. 6
2081. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Ewenement w skali kraju ; Wzorują się na Nowej Soli / I. Rynkiewicz. – Il. // Krąg. – 1999, nr 2, s. 7 ; nr 27, s. 4
2082. SĄDOWSKI Albin: Analiza śmiertelności
z powodu zapalenia płuc u niemowląt i starszych dzieci
: z Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Nowej Soli / A. Sądowski, Kazimiera Ciążyńska, Danuta Rytko. – Bibliogr. – Sod. Sum. // Wiad. Lek. – 1969,
z. 10, s. 889-892
2083. SERCOWA umowa: Kardiochirurgia w powiatowym szpitalu [w Nowej Soli] / (wej) // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 43, s. 3
2084. WIELOWIEJSKI Adam: Drugie wcielenie
Zygmunta Rogali. – Il. // Tyg. Zach. – 1959, nr 33, s. 1,
4, 8
Znachor z Nowej Soli.
2085. WOJCIECHOWSKI Roman: Termin przyjęcia. – Il. // Służ. Zdr. – 1980, nr 40, s. 3
Gmyrek Zdzisław
2087. GMYREK Zdzisław: Kronika rodzinna. –
Nowa Sól, 2007. – S. 165-179 : portr. : Zdzisław Gmyrek – lekarz [w Nowej Soli]
Kolbuszewski Władysław
2088. SĄDOWSKI A.: Jubileusz 50-lecia pracy
Władysława Kolbuszewskiego. – Il. // Krąg. – 1995,
nr 48, s. 8
Nowosolski lekarz, ordynator Oddziału Chirurgii.
2089. OLSZEWSKI Wojciech: Ukonorowanie kariery. – Portr. // Krąg. – 1998, nr 43, s. 6
Nowosolski lekarz, laureat medalu „Gloria Medicinae”.
2090. KOLBUSZEWSKI Władysław: Wiedziałem,
że będę lekarzem / [rozm.] Jolanta Jabłońska. – (Znani
nowosolanie). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 15,
s. 8-9
Emerytowany dyr. szpitala nowosolskiego o sobie i sytuacji służby zdrowia.
JESIENNE Odrzany. – W. Kolbuszewski, laureat
statuetki = poz. 1588
Kowalski Henryk
2091. PRZYBYŁEK Elżbieta: siła sugestii. – Portr. //
Elita. – 1999, nr 2, s. 19-19
Organizator służby zdrowia w Nowej Soli.
Budowa szpitala w Nowej Soli.
Lipko Marek
ZAWIŚLAK J.: Drogi doktora W. Dyducha. – Kier.
Ośrodka Zdrowia w N o w y m M i a s t e c z k u = poz.
137
*
2092. LIPKO Marek: Bakcyl chirurgii / [rozm.]
Edward Gurban. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 49,
s. 8-9
Ordynator oddziału chirurgicznego szpitala w Nowej Soli
o sobie i oddziale.
Cieślak Monika
Morasiewicz Władysław
DASZKIEWICZ Z.: M. Cieślak. – Nowosolska stomatolog = poz. 124
PERLAK A.: W. Morasiewicz. – Lekarz powiatowy, kier. przychodni w Bytomiu Odrz. = poz. 203
Ćwikliński Waldemar
2093. SUSKI Michał: W hołdzie wielkiemu bytomianinowi / (ms). – Il. // Krąg. – 2002, nr 52, s. 24
2086. ĆWIKLIŃSKI Waldemar: Na ból – stomatolog. – (Znani nowosolanie) / [rozm.] Edward Gurban. –
Portr. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 24, s. 8-9
Stomatolog o sobie i swojej pracy zawodowej.
JANKOWSKI H.: Dr W. Ćwikliński. – Lekarz stomatolog w Nowej Soli = poz. 134
Odsłonięcie kamienia z tablicą (w parku) upamiętniającą zasługi W. Morasiewicza jako organizatora służby zdrowia
w Bytomiu Odrz.
Nonewicz Andrzej
Dyduch Wincenty
2094. NONEWICZ Andrzej: Prawo i medycyna /
[rozm.] Edward Gurban. – (Znani nowosolanie). –
Portr. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 8, s. 9
ZAWIŚLAK J.: Drogi doktora Dyducha. – Kier.
Ośrodka Zdrowia w Nowym Miasteczku = poz. 137
Wspomnienie nowosolskiego lekarza o czasach pionierskich, działalności ojca Jana (sędziego, adwokata) oraz własnej pracy.
OCHRONA ZDROWIA. LECZNICTWO
Osińska Bożena
OWCZAREK M.: Chce mi się chcieć. – B. Osińska,
dyr. szpitala w Nowej Soli, laureatka „Odrzany” =
poz. 2708
2095. TRZY Odrzany / (red.). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 41, s. 3
Laureaci: Bożena Osińska – dyr. szpitala, ks. Józef Kocoł –
prob. parafii p.w. św. Józefa Rzemieślnika, Janusz Gabryelski –
założyciel i dyrygent Młodzieżowej Orkiestry Dętej.
Pawełek Kajetan
KONIECZNY D.: Dr K. Pawełek. – Nowosolski anestezjolog = poz. 211
143
2099. SĄDOWSKI Albin: Zawsze kładłem nacisk na szkolenie / z ordynatorem oddziału dziecięcego szpitala w Nowej Soli Albinem Sądowskim rozm.
Edward Jabłoński. – (Znani nowosolanie). – Il. // Gaz.
Nowosol. – 2002, nr 22, s. 8-9
Ordynator o sobie i nadzorowanym oddziale.
Sydor Brunon
2100. GURBAN Edward: Doktor senior. – (Znani
w gminach). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 4, s. 9
Kier. przychodni w Bytomiu Odrzańskim, następnie kier.
Poradni Kardiologicznej Wieku Rozwojowego w Nowej Soli.
2101. SYDOR Brunon: Doktor od serca / rozm. Tomasz Kalisz. – Portr. // Krąg. – 2003, nr 32, s. 6-7
Pietek Tadeusz
Twórca Rejonowej Poradni Kardiologii Wieku Rozwojowego w Nowej Soli.
2096. OWCZAREK Monika: Odrzana : laur wdzięczności. – Il. // Krąg. – 2007, nr 41 ,s. 5
Twardowski Marek
Laureaci: T. Pietek, nowosolski lekarz, Anna Szypowska,
nauczycielka oraz uczestnicy spływu tratw „Odra Adventure”.
2097. PIETEK Tadeusz: Zawsze chciałem być pediatrą / [rozm.] Edward Gurban. – (Znani nowosolanie). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 39, s. 8
2102. GURBAN Edward: Lekarz – negocjator. –
(Znani nowosolanie). – Portr.// Gaz. Nowosol. – 2005,
nr 5, s. 8
Lekarz rodzinny, działacz NSZZ „Solidarność” i „Porozumienia Zielonogórskiego Lekarzy”.
Ordynator oddziału noworodków nowosolskiego szpitala
o sobie i podległym oddziale.
Zakrzewska Lidia
Sądowski Albin
2103. PASJĘ przekazała dzieciom i wnukom /
(MAT). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 4, s. 9
2098. BETNIK Roman: 35-lecie pracy dr. med. Albina Sądowskiego [z Nowej Soli]. – Portr. // Doktor. –
1993, nr 12, s. 2
Zatrudniona w nowosolskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej działaczka społeczna, radna, ławnik w Sądzie Rejonowym, wykładowca w Studium Medycznym.
VIII. KULTURA. OŚWIATA. SPORT
KULTURA
PRZED 1945 ROKIEM
2104. BÖTTIGER: Volksbühnenarbeit in Neusalz
und Grünberg // Grünb. Hauskal. – 1926, s. 110-112
2105. SCHÖNTHÜR Rudolf: Das Kino und seine
Forläufer // Neus. Nachr. – Nr. 83 (1972), s. 199-200.
DEMMLER-HAUPT Elisabeth: Noch einmal // Tamże,
s. 200-201. HEINTZE Emil: Aus den Anfängen des
Kino in Neusalz // Tamże. – Nr. 85 (1972), s. 244
136 : Bytom Odrzański. – S. 172 : Kolsko. – S. 178-181 :
Kożuchów. – S. 215-217 : Nowa Sól (gmina). – S. 218223 : Nowa Sól (miasto). – S. 223-225 : Nowe Miasteczko. – S. 230-233 : Otyń. – S. 243 : Siedlisko
2113. MANOWITA Irena: Działanie : odnowa wsi
oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego w powiecie nowosolskim. – Il. // Lubus. Aktual. Rol. – 2007,
nr 5, s. 40-42
Sprawa sanacji i rozbudowy infrastruktury kulturalnej,
oświatowej i sportowej wsi.
2106. SCHÖNTHÜR Rudolf: Neusalzer Moritaten //
Neus. Nachr. – Nr. 65 (1969), s. 216-219
INFORMATOR Lubuski 2007 : kultura-sport-turystyka. – B y t o m O d r z . = poz. 2112
2107. THIEL Hermann Otto: Bücher Neusalzer Autoren // Neus. Nachr. – Nr. 41 (1965), s. 61-62
KORCZ W.: Rozwój życia gospodarczego i kulturalnego Bytomia Odrz. w Polsce Ludowej = poz. 66
2108. THIEL Hermann Otto: Geistiges Leben in Neusalz // Neus. Nachr. – Nr. 19 (1961), s. 101-103
2114. KULTURA w gminie Bytom Odrzański / (zt).
– (Upowszechnianie kultury) // Kult. w Kraju. – Nr 946/
947 (1981), s. 9
2109. THIEL Hermann Otto: Konzert und Theaterleben in Nuesalz // Neus. Nachr. – Nr. 14 (1960), s. 4-5
2110. THIEL Hermann Otto: Walter v. Molo u[nd]
a[ndere] Schriftsteller in Neusalz // Neus. Nachr. – Nr. 50
(1966), s. 273-276
2111. WIENICKE Arnold: Kulturelle Bestrebungen.
– Il. // Schl. Monatsh. – 1932, Nr. 3, s. 102-105
Przedr. w: Neus. Nachr. – Nr. 191 (1998), s. 3-6
E. Glaeser, działacz regionalny, dyr. Paulinenhütte zob.
poz. 148-151
RYCZKOWSKI R.: Życie społeczno-kulturalne
współczesnego Bytomia Odrz. = poz. 905
INFORMATOR Lubuski 2007 : kultura-sport-turystyka. – K ol s ko = poz. 2112
GMINA K o ż u c h ów. – Kultura = poz. 79
2115. WRZEŚNIEWSKI Zenon: Z nakazem pracy
w Kożuchowie // Nowa Kult. – 1958, nr 10, s. 8
Życie kulturalne miasta.
2116. SZURA Romuald: Twarzą do światła. – Il. //
Tyg. Kult. – 1965, nr 22, s. 6-7
OD 1945 ROKU
Życie kulturalne Kożuchowa.
ZAGADNIENIA OGÓLNE.
ŻYCIE KULTURALNE
2117. PONIKWIA Karolina: Kożuchów członkiem
Kapitły Najstarszych Miast Polski. – Il. // Inf. Kult.
Woj. Zielonogórs. – 1996, nr 12, s. 41
2112. INFORMATOR Lubuski 2007 : kulturasport-turystyka / Regionalne Centrum Animacji Kultury. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Zielona Góra, 2007. – S. 135-
INFORMATOR Lubuski 2007 : kultura-sport-turystyka. – Kożuchów = poz. 2112
146
KULTURA. OŚWIATA. SPORT
INFORMATOR Lubuski 2007 : kultura-sport-turystyka. – Now a S ól (miasto) = poz. 2112
2118. KOŁODZIEJ Stanisław: Życie kulturalne małego miasteczka [Nowej Soli] / Sk // Wrzeciono. – 1958,
nr 12, s. 2,4
2119. KOWALSKI Jan: Gdzie kucharek sześć… //
Nadodrze. – 1959, nr 8, s. 14
Sprawy kulturalne Nowej Soli.
2120. OCHOCIM Aleksander: Problem nieobojętny // Nadodrze. – 1960, nr 5, s. 14.
2130. JABŁOŃSKI Edward: Adam Konsewicz [plastyk amator], Ryszard Piasecki [fotograf] i grupa Ex
Monet [muzyczno-wokalna] laureatami Nowosolskich
Nagród Kulturalnych / (ed). – Il. // Głos Dozametu. –
1988, nr 12, s. 1
2131. GURBAN Edward: Quo vadis nowosolska
kulturo? /(eg). – Il. // Gaz. Nowosol. – 1999, nr 1, s. 4
2132. NOWOSOLSKIE podwórka kultury / Małgorzata Grotowska [ i in.]. – Il. // Krąg. – 2000, nr 14,
dod. spec., s. 15-18
Instytucje kultury i zespoły artystyczne.
Aktywizacja życia kulturalnego w Nowej Soli.
2121.MIEDZIŃSKI Tadeusz: W Nowej Soli potrzebne są decyzje [dot. spraw kultury]// Tyg. Kult. –
1962, nr 49, s. 7
2122. ROWIŃSKI Ryszard: W robotniczym mieście // Nadodrze. – 1964, nr 12, s. 2-3, 6
Sprawy kultury w Nowej Soli.
2123. DOBOSZOWA Henryka: Niech pan będzie
mecenasem // Nadodrze. – 1967, nr 4, s. 1, 6-7
O mecenat przemysłu nad kulturą na przykładzie „Stilonu” i „Dozametu”.
2124. KAWENCZYŃSKI Eugeniusz: Nowe życie w Nowej Soli. – Il. // Kult. i Życie. – 1968, nr 11,
s. 14-16
2125. ROWIŃSKI Ryszard: Historia nie mieści się
w szafie // Nadodrze. – 1972, nr 19, s. 7
Życie kulturalne Nowej Soli; działalność Aleksandra Fudaleja, dyr. miejscowego muzeum.
2133. GROTOWSKA Małgorzata: Kulejąca kultura / M.G. – Il. // Krąg. – 2000, nr 49, s. 9
Problemy finansowe instytucji kulturalnych, powstanie Nowosolskiego Sejmiku Kultury.
2134. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Sejmik
pomoże prezydentowi / tekst i fot.: JJ. – Il., portr. //
Gaz. Nowosol. – 2002, nr 49, s. 16
Uczestnicy Sejmiku Kultury krytycznie o stanie nowosolskiej kultury.
2135. JACHIMOWICZ Wojciech: Misja w kulturze /
z prezesem NSK [Nowosolskiego Sejmiku Kultury]
rozm. Iwona Rynkiewicz-Męcińska. – Portr. // Krąg. –
2003, nr 14, s. 6-7. – Polem. BAKALARZ Krystyna:
Mono-kultura : glossa do „Misji w kulturze” – wywiadu Tygodnika Krąg z Wojciechem Jachimowiczem,
przewodniczącym Nowosolskiego Sejmiku Kultury. –
Portr. // Krąg, 2003, nr 16, s. 6-7
2136. OLSZEWSKI Wojciech: I po festiwalu… . –
Il. // Krąg. – 2003, nr 33, s. 1, 15
Międzynarodowy Festiwal Multiartystyczny w Nowej Soli.
2126. WAŚKIEWICZ Andrzej Krzysztof: Pytania
i wątpliwości / Krzysztof Kościesza. – Il. // Nadodrze. –
1972, nr 25, s. 1, 3
Problemy kulturalne miasta, działalność Towarzystwa Kultury Ziemi Nowosolskiej.
2137. OWCZAREK Monika: Kultura się dusi. – Il. //
Krąg. – 2005, nr 52, s. 8
Niedostatki infrastruktury kulturalnej Nowej Soli.
2127. DWUGŁOS o miejskiej kulturze. – Zawiera:
Potrzeba reanimacji / Dariusz Jakowlew. Coś drgnęło mimo wszystko / Jerzy Szyndler [właśc. Szynder] //
Głos Dozametu. – 1986, nr 6, s. 5
2138. MEDALE Lubuskiego Animatora Kultury
otrzymali: Grażyna Graszka [plastyczka], Irena Kasprzak [instruktor teatralny], Łukasz Kaźmierczak [reżyser off teatru „Chwila”]. – Portr. // Magma. – Nr 11
(2006), s. 4-6
2128. GRAMONT Edward: Pobożne życzenia :
czarny obraz kultury w Nowej Soli. – Il. // Głos Dozametu. – 1987, nr 1, s. 4
2139. OLSZEWSKI Wojciech: Jesień pełna artystycznych doznań. – Il. // Krąg. – 2007, nr 45, s. 20
2129. JABŁOŃSKI Edward: Laureaci Nowosolskiej Nagrody Kulturalnej ’87 : Krzysztof Dobrowolski [dyr. ZDK „Dozamet”]; Wiera Malicka [wiceinsp.
oświaty i wychowania]; Orkiestra dęta Zakładowego
Domu Kultury „Dozamet” / (ed) // Głos Dozametu. –
1987, nr 13, s. 4 ; nr 14, s. 3 ; nr 15, s. 2
2140. SZECHOWSKI Tadeusz: Duża Kultura w małym mieście [Nowej Soli]. – Il. // Region. – 2007, nr 6,
s. 22-23
Nowosolska Jesień Artystyczna.
INFORMATOR Lubuski 2007 : kultura-sport-turystyka. – Nowa Sól (miasto) = poz. 2112
KULTURA
2141. Faron Antoni. GÓRAL z Łącka / Antoni Faron ; notował Edward Gurban. – (Znani nowosolanie). –
Il. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 48, s. 8-9
Dyr. instytucji kulturalnych i oświatowych w Nowej Soli,
księgarz.
2142. Siedlecka Jadwiga. LAUREATKA Lubuskiej Nagrody Kulturalnej / J. K. // Wrzeciono. – 1987,
nr 9, s. 2
Działaczka społeczno-kulturalna, kier. kina „Odra” w Nowej Soli.
2143. MAĆKOWSKA Elżbieta: Jadwiga Siedlecka,
laureatka LNK [Lubuskiej Nagrody Kulturalnej] ’87 /
(elma). – Il. // Głos Dozametu. – 1987, nr 17, s. 1
INFORMATOR Lubuski 2007 : kultura-sport-turystyka. – Nowa Sól (gmina) = poz. 2112
INFORMATOR Lubuski 2007 : kultura-sport-turystyka. – Nowe M i a s t e c z ko = poz. 2112
INFORMATOR Lubuski 2007 : kultura-sport-turystyka. – O t y ń = poz. 2112
2144. KONIUSZ Janusz: Regionalizm pod antenami /
Jacek Woch // Nadodrze. – 1961, nr 9, s. 14
Życie kulturalne Otynia.
INFORMATOR Lubuski 2007 : kultura-sport-turystyka. – Si e d l i s ko = poz. 2112
2145. JACHIMOWICZ Wojciech: Kultura roku 2005
we wsi S z y b a [gm. Nowe Miasteczko]. – Il. // Rol.
Puls. – 2006, s. 28
2146. JACHIMOWICZ Wojciech: „Kultura wokół
zabytku” // Lubus. Mater. Konserw. – T. 4 (2006/2007),
s. 194-199
Dwór w Szybie ośrodkiem działań kulturalnych.
SPOŁECZNE TOWARZYSTWA KULTURY
2147. RYNKIEWCZ-MĘCIŃSKA Iwona: Towarzystwa regionalne w nowej sytuacji historycznej / Iwona
Męcińska. – Il. // Krąg. – 1999, nr 18, s. 12.
I Lubuska Konferencja Regionalnych Towarzystw Kultury w Nowej Soli.
*
2148. STANGLEWICZ Konrad: Z działalności towarzystw regionalnych // Nadodrze. – 1979, nr 2, s. 10
Nowosolskie Towarzystwo Kultury.
2149. VII SEJMIK Nowosolskiego Towarzystwa
Kultury : Ryszard Bucholski ponownie prezesem / red. –
Il. // Głos Dozametu. – 1987, nr 26, s. 4
147
2150. JABŁOŃSKI Henryk: Współpraca pomiędzy
NTK i Kulturbundem [Hoyerswerda] / (red.). – Il. //
Głos Dozametu. – 1988, nr 23, s. 2-3
2151. PROGRAM działania Stowarzyszenia Przyjaciół Bytomia Odrzańskiego / komitet założycielski:
Michał Czapor, Jan Gryziec, Ryszard Ryczkowski //
Obs. Odrz. – 1994, nr 6, s. 3
2152. CZAPOR Mirosław: Początek życia publicznego Stowarzyszenia [Przyjaciół Bytomia Odrzańskiego] // Obs. Odrz. – 1994, nr 10, s. 4-5
2153. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Przyjaciele miasta / tekst i foto Jolanta Jabłońska // Gaz. Nowosol. 2004, nr 47, s. 6
2154. RYCZKOWSKI Ryszard: X rocznica // Obs.
Odrz. – 2005, nr 1, s. 3
Działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Bytomia Odrzańskiego.
2155. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Akolada : Towarzystwo Kultury w Nowej Soli. – Il. //
Krąg. – 1997, nr 45, s. 6
2156. JACHIMOWICZ Wojciech: Towarzystwo
Kultury „Akolada” // W: Regionalne towarzystwa kultury w województwie lubuskim / [red. Anna Makowska-Cieleń]. – Gorzów Wielkopolski, 2002. – S. 75-76
WAŚKIEWICZ A.K.: Pytania i wątpliwości. – Życie kulturalne Nowej Soli, działalność Towarzystwa
Kultury Ziemi Nowosolskiej = poz. 2126
2157. REICHERT Jan: Z działalności Towarzystwa
Kultury Ziemi Nowosolskiej : dobra współpraca z naszym ZDK [„Odra”] / (ert). // Wrzeciono. – 1972, nr
8, s. 4
2158. JUNY Zygmunt: Towarzystwo Miłośników
Kożuchowa // W: Słownik polskich towarzystw naukowych. T. 3: Towarzystwa upowszechniające naukę
działające obecnie w Polsce / red. nauk. Leon Łoś. –
Wrocław, 1982. – S. 517-518
2159. TOWARZYSTWO Miłośników Kożuchowa /
opr[ac.] Zarząd TMK // W: Regionalne towarzystwa
kultury w województwie lubuskim / red. Anna Makowska-Cieleń. – Gorzów Wielkopolski, 2002. – S. 77
DOMY KULTURY. KLUBY
2160. MICHALAK Wiesław: Potrzebny menadżer ;
rozmowa z dyr. Kożuchowskiego Ośrodka Kultury
148
KULTURA. OŚWIATA. SPORT
i Sportu / rozm. Iwona Rynkiewicz-Męcińska. – Portr. //
Krąg, 2001, nr 17, s. 10
Sytuacja ośrodka i zamierzenia jego nowego dyrektora.
2169. ZWIERZCHOWSKI Jerzy: Z kulturą na bakier. – Il. // Głos Met. – 1961, nr 1, s. 2 ; nr 2, s. 3 ;
nr 3-6, s. 4
Załoga „Dozametu” a działalność domu kultury.
2161. BŁAŻYŃSKI Ryszard: Jestem optymistą :
wywiad z dyr. Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu „Zamek” Ryszardem Błażyńskim. – Portr. // Aktual.
Koż. – 2003, nr 5 [6], s. 8
Kierunki działania ośrodka.
2162. BŁAŻYŃSKI Ryszard: Zamek wizytówką /
[rozm.] Tomasz Kalisz // Krąg. – 2003, nr 48, s. 7. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Na początek tablica /
J. Jabłoński – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 47, s. 7
Plany działania ośrodka.
2170. PRZYKŁAD dobrej roboty [ZDK „Dozamet”] / (SZ SZ) // Nadodrze. – 1961, nr 8, s. 14
2171. MIEDZIŃSKI Tadeusz: Nowosolski „kombinat” kulturalny // Nadodrze. – 1963, nr 7, s. 15
2172. WAŚKIEWICZ Andrzej Krzysztof: Na miarę potrzeb / Krzysztof Kościesza // Nadodrze. – 1969,
nr 14, s. 6-7
Międzynarodowe Konkursy na Rysunek Satyryczny organizowane przez Kożuchowski Ośrodek Kultury
i Sportu „Zamek” zob. poz. 3161-3162
2173. CICHY Stanisław: Srebrny jubileusz Zakładowego Domu Kultury / S. C. // Głos Met. – 1971,
nr 8, s. 1
2163. GURBAN Edward: MDK [Młodzieżowy
Dom Kultury w Nowej Soli]. [1] : Z muzyką i tańcem. (2) : Dlaczego dopiero za rok? (3) : Nie zwalniają
tempa. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 5, s. 10 ; nr 7,
s. 8 ; nr 8, s. 10
2174. WINIECKI Jerzy: ZDK w służbie kultury /
rozm. S. Red. // Głos Met. – 1971, nr 8, s. 3
Działalność nowosolskiego MDK w latach 1977-1990.
2175. CICHY Stanisław: Rola kultury robotniczej
w Dozamecie / S.C. – Il. // Głos Met. – 1972, nr 7,
s. 1-2
2164. MIEDZIŃSKI Tadeusz: Szansa Nowej Soli //
Nadodrze. – 1963, nr 10, s. 14
2176. FIGURA Marta: Dom kultury domem przyjaźni // Kult. i Życie. – 1976, nr 12, s. 4-5
Zakładowe domy kultury.
2177. BANIEWICZ Witold: Być czułym. – Il. // Literatura. – 1977, nr 9, s. 6-7
Zakładowy Dom Kultury Dolnośląskich Zakładów
Metalurgicznych „Dozamet” w Nowej Soli
2165. DOM Kultury Dozamet : 20 lat działalności
kulturalno-oświatowej : program działalności na m-c
maj – czerwiec 1966. – [Nowa Sól : „Dozamet”, 1966]. –
19, [1] s. ; 17 cm
Kierunki działania „Dozametu”.
2178. CICHY Stanisław: ZDK – ośrodkiem kultury
robotniczej / S.C. // Głos Met. – 1977, nr 9 s. 4
2179. DZIAŁALNOŚĆ kulturalna / R. // Głos Met.
1979, nr 12, s. 1-2
Opis wg okł.
2166. GURBAN Edward: To nie mamusia, to babcia : balet i nie tylko. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2000,
nr 13, s. 9
Zespoły baletowe Janusza Borgosza prowadzone w ZDK
„Dozamet” od 1954 r.
2180. KAWENCZYŃSKI Eugeniusz: Solidarnie :
problemy i dyskusje. – Il. // Kult. i Życie. – 1981, nr 2,
s. 14-15, 31
2181. ŻYTOR Eugeniusz: Przyjaźń od pierwszego
spotkania // Kult. i Życie. – 1981, nr 3, s. 24-25
Polsko-radzieckie kontakty „Dozametu”.
2167. WRZEŚNIAK Zbigniew: Dorobek kulturalny naszych lat. – Il. // Głos Dozametu. – 1955, nr 8,
s. 4-5
Działalność świetlicy i Domu Kultury „Dozamet” w latach
1945-1955
*
2168. KONIUSZ Janusz: Dzieci malują / J.K. – Il. //
Nadodrze. – 1960, nr 6, s. 12
Sekcja plastyczna ZDK „Dozamet”.
2182. SZARY, bury na temat kultury / Wagra //
Głos Met. – 1981, nr 1, s. 2-3
Krytycznie o pracy ZDK „Dozamet”.
2183. SPRAWA Domu Kultury : wołanie o zmianę //
Głos Met. – 1981, nr 6, s. 1-2
2184. GIBOWSKI Aleksander: W oczekiwaniu na
renesans / Hg. // Głos Met. – 1981, nr 11, s.1
KULTURA
2185. JABŁOŃSKI Edward: Jubileusz 40-lecia zakładowej placówki kultury. – Il. / (ej) // Głos Dozametu.
– 1986, nr 10, s. 4
2186. BOJARSKI Lech: Graliśmy w dobrym towarzystwie : rozmowa z Lechem Bojarskim, dyr. Zakładowego Domu Kultury „Dozamet” […] / rozm. Marzanna Jasińska i Ryszard Wojewódzki // Krąg. – 1992,
nr 28, s. 11-12
2187. GURBAN Edward: Estrada, estrada : zespoły ZDK Dozamet / (eg). – Il. // Gaz. Nowosol. 1999,
nr 15, s. 6
2188. Ciesielski Cezary. AUTOR pracuje w Dozamecie // Głos Dozametu. – 1984, nr 17, s. 2
Instruktor MDK w Nowej Soli, autor książki „Butelkowa
flota”.
2189. Dobrowolski Krzysztof. NASZE prezentacje : Krzysztof Dobrowolski – dyrektor Zakładowego
Domu Kultury „Dozamet” / Red. // Głos Dozametu. –
1983, nr 5, s. 2
149
2197. REICHERT Jan: Wyróżnienie ZDK / (ert.) //
Wrzeciono. – 1972, nr 5, s. 2
2198. SZYNDER Jerzy: Rozwój ruchu amatorskiego w ZDK // Wrzeciono. – 1976, nr 8, s. 1-2
SIATECKI A.: Nasz znak : sprawa połączenia Nowosolskiego Domu Kultury z ZDK „Odra” 1981 =
poz. 2202
2199. OGÓLNOKRAJOWE sukcesy zespołu „Fart”
[ZDK „Odra”]. – Il. // Wrzeciono. – 1985, nr 9, s. 3
2200. Kołtun Aniela. SUBOCIAŁŁO Tomasz: Historia pracą pisana : 25 lat pani Anieli. – Il., portr. //
Wrzeciono. – 1985, nr 8, s. 3
Instruktor (akompaniator i choreograf) ZDK „Odra”.
2201. Subociałło Tomasz. BRUCHWALSKI Z.:
Nowosolska nagroda kulturalna dla instruktora Tomasza Subociałło / (b) // Wrzeciono. – 1986, nr 8, s. 1-2
Nowosolski Dom Kultury „Panopticum”
JABŁOŃSKI E.: Laureaci nowosolskiej nagrody
kulturalnej. – K. Dobrowolski = poz. 2129
2190. Winiecki Jerzy. DOBOSZOWA Henryka:
Jerzy Winiecki – dyr. Zakładowego Domu Kultury
DZM w Nowej Soli, działacz kulturalny / hd. – (Kultura : ludzie trzydziestolecia). – Portr. // Nadodrze. –
1974, nr 22, s. 3
Zakładowy Dom Kultury Nadodrzańskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego „Odra” w Nowej Soli
2191. ZESPOŁY artystyczne ZDK [„Odra”] pokazały swój dorobek // Wrzeciono. – 1960, nr 3, s. 4
2192. ROLICZ A.: Na deskach estrady / A.R. //
Wrzeciono. – 1960, nr 10 s. 6
2193. ŁÓDZKIE wrażenia / E.Ż. // Wrzeciono. –
1960, nr 10, s. 3
O występie zespołu artystycznego ZDK „Odra”.
2194. ZAKŁADOWY Dom Kultury rósł razem
z „Odrą” // Wrzeciono. – 1965, nr 10/11, s. 8
2195. WSPOMNIENIA działacza kulturalnego //
Wrzeciono. – 1970, nr 12, s. 6
2202. SIATECKI Alfred: Nasz znak // Nadodrze. –
1981, nr 7, s. 4. LIST do redakcji / Edward Jabłoński //
Tamże, nr 9, s. 11
Sprawa połączenia Nowosolskiego Domu Kultury z Zakładowym Domem Kultury Fabryki Nici „Odra”.
2203. NOWOSOLSKI Dom Kultury „Panopticum” //
Reg. Inf. Woj. Zielonogórs. – 1995, nr 2, s. 18
2204.GROTOWSKA Małgorzata: Ceramika dziecięca / M.G. – Il. // Krąg. – 1997, nr 46, s. 11
Pracownia ceramiki dziecięcej Grażyny Graszki w NDK
„Panopticum”.
2205. GURBAN Edward: Mozaikowe pasje dzieci : w pracowni Grażyny Graszki. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 30, s. 4
2206. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Ferie w Senftenbergu / IRM. – Il. // Krąg. – 2002, nr 9,
s. 9
Udział młodzieży z Nowosolskiego Domu Kultury w warsztatach cyrkowo-plastycznych w Senftenbergu.
2207. MULTIARTYSTYCZNA integracja / (kuba). –
Il. // Gaz. Nowosol. 2003, nr 32, s. 4
Międzynarodowy Multiartystyczny Festiwal Młodzieży
zorganizowany przez Nowosolski Dom Kultury.
Osiągnięcia ZDK „Odra”.
2196. SZYNDER Jerzy: Dobry rok dla ZDK //
Wrzeciono. – 1971, nr 6, s. 2
2208. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Rozliczanie domu kultury / Jolanta Jabłoński // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 28, s. 4
150
KULTURA. OŚWIATA. SPORT
2209. OLSZEWSKI Wojciech: Jaki będzie NDK?. –
Il. // Krąg. – 2007, nr 33, s. 19-20
2221. Z ŻYCIA klubowego / W.C. // Domy Spółdz. –
1976, nr 8, s. 26
Klub spółdzielni mieszkaniowej w Nowej Soli.
2210. Kajdanowicz Robert. „ZAŚPIEWAĆ z Michaelem Jacksonem”/ Robert Kajdanowicz ; rozm.
Agata Staszewska. – Il. // Krąg. – 1993, nr 44, s. 12
Instruktor muzyczny Domu Kultury „Panopticum”, piosenkarz.
2211. Koszal Konrad. KONRAD Koszal : [wyw.] /
[rozm.] Irena Rynkiewicz. – Portr. // Krąg. – 1997, nr 3,
s. 9
Dyr. NDK „Panopticum”, jego szkic biogr. i zamierzenia.
2212. KRYSIAK Marzena: A my mamy „Kalinę”. –
Il. // Krąg. – 1996, nr 10, s. 7
2222. MEJERSKA Maria: Maria Mejerska : kierowniczka nowosolskiego Klubu Seniora / rozm. Agnieszka
Heger. – Il. // Krąg. – 1994, nr 46, s. 8
Kierowniczka o sobie i działalności klubu.
2223. SUSKI Michał: Osiedlowa baza kultury / MS. –
// Krąg. – 2001, nr 14, s. 8
Klub Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Osiedlu
Trzydziestolecia.
2224. GURBAN Edward: Ciągle „chory”… . – Il. //
Gaz. Nowosol. – 2001, nr 17, s. 8-9
Jubileusz 10-lecia działalności kulturalnej kawiarni „Teatralna” w Nowej Soli.
Miejski Dom Kultury w Nowym Miasteczku.
Kluby. Gminne ośrodki (domy) kultury. Świetlice
2213. SMOLIŃSKA Helena: W nowosolskich realiach / rozm. przepr. Zenon Czarnecki // Nadodrze. –
1987, nr 4, s. 9
2225. BEKULARD Lech: Nagroda i koncert : jubileusz 15-lecia kawiarni „Teatralna” [i jej działalności artystycznej]. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 12,
s. 16
2226. BEKULARD Lech: Wspomnienia z Teatralnej. – Il. // Magma. – [Nr 12 (2006)], s. 6-7
Działalność klubów prasy i książki w powiecie.
2214. CZARNECKI Zenon: W Konotopie [gm.
Kolsko] po remoncie. – (Klubowe wizytówki) // Nadodrze. – 1986, nr 5, s. 9
2215. CZARNECKI Zenon: Lipiny wychodzą z impasu // Nadodrze. – 1987, nr 26, s. 9
2227. WÓJCIK Bronisław: Wiejski Dom Kultury
w Siedlisku stoi przed nowymi i poważnymi zadaniami // Widnokrąg. – 1954, nr 6, s. 1, 3
2228. MANOWITA Irena: Gminny Ośrodek Kultury – działalność w środowisku na przykładzie gminy Siedlisko. – Il. // Zielonogórs. Inf. Rol. – 1994, nr 4,
s. 21-22
Klub „Ruchu” w Lipinach, gm. Nowa Sól.
2216. KUTRYN Zofia: W Niedoradzu [gm. Otyń]
po remoncie / rozm. przepr. Zenon Czarnecki // Nadodrze. – 1987, nr 11, s. 9
Klub „Ruchu”.
2217. SĄD nie Parysa / R.W.K. – Il. // Kult. i Życie. – 1959, nr 9, s. 19-20
Klub Nauczycielski i Klub Robotniczy „Odra” w Nowej Soli.
2218. WITKOWSKI H.: Klub nauczycielski w Nowej Soli // Głos Naucz. – 1959, nr 35, s. 2. CZANIECKI Władysław: Na przykład w Nowej Soli // Głos Naucz. – 1978, nr 8, s. 12
2219. MARKIEWICZ Jarosław: Miasto siedmiu
klubów // Współczesność. – 1961, nr 12, s. 3
Klub ZMS w Nowej Soli.
2220. MIEDZIŃSKI Tadeusz: Nowosolskie „odkrycie” // Nadodrze. – 1963, nr 4, s. 15
Młodzieżowe świetlice przy komitetach blokowych.
TWÓRCZOŚĆ NIEPROFESJONALNA
2229. OLSZEWSKI Wojciech: Sukcesy artystyczne
nowosolan. – Il. // Krąg. – 2006, nr 16, s. 19
PLASTYKA
2230. AMATORZY plastycy w Nowe j S ol i : wystawa prac w Nowej Soli / K.F. // Odra. – 1958, nr 10,
s. 4
2231. KONIUSZ Janusz: Malarze niedzielni z Nowej Soli // J.K. // Nadodrze. – 1960, nr 7, s. 12
2232. TOBIE : katalog plastyczno-poetycki / [wybór
i red. Stanisław Andrzej Cieślak]. – Nowa Sól : Towarzystwo Kultury Ziemi Nowosolskiej, 1972. – [31] s. :
il. ; 20 cm
Reprodukcje plastyki i wiersze.
KULTURA
2233. FIGURA Marta: Amatorzy mogą pomóc //
Kult. i Życie. – 1976, nr 7/8, s. 23-24
Ogólnopolski Plener Plastyków Amatorów Związku Zawodowego Metalowców przy Dozamecie w Nowej Soli.
2234. RZEŹBIĄ dla dzieci / tekst i fot. AW, DS. –
Il. // Gaz. Nowosol. – 2005, nr 28, s. 16
II Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski „Rzeźba dzieciom”
w Nowej Soli.
2235. JACHIMOWICZ Alicja: III Plener Malarski
we Dworze w S z y b i e [gm. Nowe Miasteczko]. – Il. //
Lubus. Inf. Rol. – 2002/2003, nr 12/1, s. 33-34
Plener dla młodzieży szkolnej.
2236. JACHIMOWICZ Wojciech: VI Plener malarski w Szybie // Lubus. Aktual. Rol. – 2005, nr 8, s. 32
2237. JACHIMOWICZ Alicja: Malowane Wzgórza
Dalkowskie. – Il. // Rol. Puls. – 2006, nr 4, s. 23
VIII Plener Malarski i Fotograficzny.
151
2245. Kowaliczek Paweł. STASIŃSKI Rafał: Florian Pawła jedzie do Nowego Jorku. – Il., portr. // Krąg. –
2006, nr 43, s. 6
Rzeźbiarz amator z Niedoradza, gm. Otyń.
2246. Kulczewska Zefiryna. GROTOWSKA Małgorzata: Marzenia spełniać pędzlem. – Il. // Krag. –
2003, nr 23, s. 17
Nowosolska malarka amatorka.
2247. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Marzenia się spełniają / Jolanta Jabłońska. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 22, s. 16
Omów. wystawy Zefiryny Kulczewskiej.
2248. GRZELKA Marek: Malarstwo, moja pasja. –
Il. // Krąg. – 2007, nr 16, s. 20
Omów. ekspozycji
2249. Malarz Stanisław. STASIŃSKI Rafał: Nasz
bytomski Nikifor. – Il. // Krąg. – 2007, nr 13, s. 19
*
2238. Janicki Sylwester. STASIŃSKI Rafał: Maluje wrażenie. – Il. // Krąg. – 2006, nr 32, s. 11
Malarz amator z Sokołowa, gm. Kożuchów.
2239. Kołodziej Kazimierz. CICHY Stanisław:
Zasłużony działacz kultury / S.C. – Portr. // Głos Met. –
1971, nr 8, s. 3
Malarz amator, pracownik Dozametu.
2250. Mikoluk Paweł. OLSZEWSKI Wojciech:
Wyrzeźbiony nastrój. – Il. // Krąg. – 1998, nr 28,
s. 11
Omów. wystawy rzeźbiarza amatora.
2251. Mosiejko Wojciech. GARGASIEWICZ Sławek: Namaluję wam mój świat. – Il. // Gaz. Nowosol. –
2000, nr 12, s. 8
Malarz amator z Kiełcza, gm. Nowa Sól.
2240. AŃSKA-SKARBEK Halina: Seniorzy kultury : Kazimierz Kołodziej / HA. – Portr. // Nadodrze. –
1972, nr 26/27, s. 7
2252. OWCZAREK Monika: Mówi pędzlem. – Il. //
Krąg. – 2004, nr 17, s. 24
2241. KOŁODZIEJ Kazimierz: Czynem, słowem
i … pędzlem // Nadodrze. – 1975, nr 24, s. 8
2253. Sidorska Bolesława. 500 obrazów Bolesławy Sidorskiej : [wywiad] / rozm. E. Żebrowski. – Il. //
Wrzeciono. – 1960, nr 7, s. 3
2242. KAZIMIERZ Kołodziej : malarstwo, Warszawa, listopad 1976 rok, Galeria Towarzystwa Sztuk
Pięknych w Warszawie, Stara Kordegarda : [katalog wystawy]. – Warszawa : [b.w.], 1976. – [12 ] s. : il. ; 20 cm. –
Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych, Zarząd Główny Związku Zawodowego Metalowców
2243. ZGASŁE fascynacje. – Il. // Głos Met. – 1980,
nr 15, s. 4
Wspomnienie o Kazimierzu Kołodzieju.
2244. Konsewicz Adam. KATALOG wystawy prac
plastycznych Adama Konsewicza z Nowej Soli, Nowa
Sól – grudzień 1980. – Nowa Sól : [NDK, 1980]. –
[6] s. : il., portr. ; 24 cm. – Nowosolski Dom Kultury.
Opis wg okł.
JABŁOŃSKI E.: Konsewicz, plastyk amator, laureatem Nowosolskiej Nagrody Kulturalnej = poz. 2130
2254. MALARKA / Zetbe. – Il. // Wrzeciono. – 1962,
nr 4, s. 3
2255. REICHERT Jan: Triumf Bolesławy Sidorskiej / (ert.). – Il. // Wrzeciono. – 1964, nr 11, s. 3
Uzyskanie II nagrody na ogólnopolskiej wystawie metalowców.
2256. SIDORSKA Bolesława: Pejzaż znad Odry //
W: Mój dom nad Odrą. T. 2. wspomnień i pamiętników / zebrał i oprac. Janusz Koniusz. – Zielona Góra,
1965. – S. 161-164
Wspomnienia autobiograficzne nowosolskiej malarki amatorki.
2257. KATALOG prac malarskich Bolesławy Sidorskiej z Nowej Soli. – Nowa Sól : [b.w.], 1984. – [9] s. :
il. ; 21 cm
Tyt. okł.: 30 lat pracy twórczej.
152
KULTURA. OŚWIATA. SPORT
2258. LAUREATKA plebiscytu [na Nowosolanina
40-lecia]. – Portr. // Głos Dozametu. – 1985, nr 15, s. 4
[w Nowej Soli]. – Il. // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. –
1997, nr 11, s. 18-20
2259. ODESZŁA zasłużona działaczka kultury :
[nekr.]. – Portr. // Wrzeciono. – 1990, nr 5, s. 2
2272. OLSZEWSKI Wojciech: III Meeting Teatrów
Alternatywnych Meta ’98, 25-27 września 1998 r. –
NDK [Nowosolski Dom Kultury] „Panopticum” // Lubus. Inf. Kult. – 1998, nr 11, s. 70-71
2260. Stankiewicz Helena. LUBIĘ zapach farb… /
z Heleną Stankiewicz o jej pasji rozm. Katarzyna Karczewska. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2007, nr 5, s. 16
Malarka amatorka z Kożuchowa.
2261. Szechnicki Franciszek. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Drewniane hobby / Iwona Rynkiewicz. – Il. // Krąg. – 1999, nr 6, s. 13
Nowosolski rzeźbiarz amator.
2262. GURBAN Edward: Czarowanie drewna. /
(eg). – (Ciekawi ludzie). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2001,
nr 14, s. 8
2263. Talarczyk Jakub. POJNAR Mariusz: Buszujący w drewnie. – Il. // Krąg. – 2007, nr 7, s. 19
Rzeźbiarz amator z Nowej Soli.
2264. Wroński Dariusz. CHŁODNICKI Jerzy: Konstruktor i malarz. – Portr. // Nadodrze. – 1982, nr 16, s. 10
2273. GRAMONT Edward: Amatorskie perełki teatralne. – Il. // Krąg. – 1996, nr 26, s. 11
Woj. Przegląd Teatrów Amatorskich – WOPTA ’96 w Nowej Soli.
2274. SŁOTWIŃSKA Karolina: I Festiwal NASA
[Nowosolskiego Alternatywnego Stowarzyszenia Artystów]. – Il. // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1996, nr 3,
s. 56-57
2275. SŁOTWIŃSKA Karolina: II Festiwal NASA ;
Energia tworzenia. – Il. // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. –
1997, nr 2, s. 75 ; nr 3, s. 19-25
2276. SŁOTWINSKA Karolina: NASA po raz trzeci i nie ostatni : III Festiwal NASA // Zielonogórs. Inf.
Kult. – 1998, nr 3, s. 21-22
Konstruktor i plastyk amator z Kożuchowa.
2277. STĘPIEŃ Dagmara: Grupa Teatralna „Chwila”. – Il. // Magma. – Nr 6 (2005), dod. s. I-III. KAŹMIERCZAK Łukasz: Koniec roku w Chwili. – Il. //
Tamże. – Nr 14 [2006], s. 12-13
TEATR
2265. PUKAJŁO Józef: Teatr ochotniczy [Dozametu] // Głos Met. – 1957, nr 1, s. 4
2266. CICHY Stanisław: Quorum – teatrem robotniczym w Dozamecie / C.S. – Il. // Głos Met. – 1972, s. 3
2267. KOPYLA Marek: Milczą albo krzyczą. – Il. //
Scena. – 1988, nr 9, s. 21-22, 27
IV Festiwal Młodego Teatru w Nowej Soli.
*
2268. GRAMONT Edward: Meta-88. – Il. // Głos
Dozametu. – 1988, nr 13, s. 5
Spotkanie Teatrów Amatorskich „Meta” w Nowej Soli.
2269. SŁOWIŃSKA Karolina: „Stróżowanie prawdziwe” : Meeting Teatrów Alternatywnych – Meta ’96
[w Nowej Soli]. – Il. // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. –
1996, nr 11, s. 43-46
2270. NOWICKA Małgorzata: Mityng Teatrów Alternatywnych „Meta” [w Nowej Soli] // Krąg. – 1997,
nr 42, s. 11
2271. KOCUR Mirosław: Alternatywa do lamusa : II Meeting Teatrów Alternatywnych – Meta ’97
2278. Bendowska Jagoda. NIE lubię chaosu / z Jagodą Bendowską – artystką z Nowej Soli … realizującą
od półtora roku własny teatr plastyczny „Bez cudów”
– rozm. Karolina Słowińska // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1996, nr 4, s. 18-20
Kasprzak Irena. MEDALE Lubuskiego Animatora Kultury otrzymali: G. Graszka, I. Kasprzak instruktorka teatralna, Ł. Kaźmierczak = poz. 2138
Kaźmierczak Łukasz. MEDALE Lubuskiego Animatora Kultury otrzymali: G. Graszka, I. Kasprzak,
Ł. Kaźmierczak reżyser off teatru „Chwila” = poz. 2138
TEATR POEZJI „TERMINUS A QUO”
2279. JABŁOŃSKI Edward: Poemat o zbawieniu
świata / E.J. – Il. // Wrzeciono. – 1977, nr 1, s. 2. GRAMONT Edward: Teatr poezji zaprasza… // Tamże, nr 9,
s. 2
2280. JABŁONOWSKI Henryk: Artysta fabryczny // Polityka. – 1980, nr 6, s. 8. Polem. Tango dla
kadrowej / SALTO. – Kult. i Ty. – 1980, nr 4, s. 33-35
KULTURA
2281. GRAMONT Edward: Pod górę, czyli jubileusz teatru „Terminus a Quo”. – Il. // Głos Dozametu. – 1987, nr 16, s. 4 ; nr 17, s. 5 ; nr 18, s. 3 ; nr 19, s. 5
2282. MICHNIEWICZ Tomasz: Jubileusz nowosolskiego teatru. – Il. // Krąg. – 1995, nr 47, s. 8
153
GROTOWSKA M.: Znani nie tylko w Polsce. – Terminus a Quo = poz. 2515
2292. GURBAN Edward: Ten jeden wieczór na 25
lat. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 2, s. 3
Jubileusz teatru.
Tysięczny spektakl teatru.
2283. GRAMONT Edward: W Bydgoszczy na
pierwszym // Krąg. – 1996, nr 13, s. 12
Teatr laureatem I miejsca na „Ogólnopolskich Prezentacjach Scen Plastycznych” w Bydgoszczy.
2284. GRAMONT Edward: W Toruniu – „Terminus” na fali. – Il. // Krąg. – 1996, nr 18, s. 15
Laureat III miejsca na IV Ogólnopolskim Festiwalu”Pobocza teatru” w Toruniu.
2285. GRAMONT Edward: Wylęgarnia talentów. –
Il. // Krąg. – 1996, nr 22, s. 8
Odznaczony III nagrodą za spektakl „Nowa sztuka zakopiańska” w „Rypińskiej Wiośnie Teatralnej”.
SŁOTWIŃSKA K.: I Festiwal NASA. – 20 lat działalności teatru „Terminus a Quo” w Nowej Soli = poz.
2274
2286. SŁOTWIŃSKA Karolina: Sukces „Terminusa”. – Il. // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1996, nr 5,
s. 74-75
Nagroda Prezydenta Bydgoszczy na I Ogólnopolskich Prezentacjach Scen Plastycznych.
2287. SŁOTWIŃSKA Karolina: Nowosolskie echa
„Dionizji” / – Il. // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1996,
nr 6, s. 27
Sukcesy teatru na IV Festiwalu Teatralnym „Dionizje ‘96”
w Ciechanowie.
2288. REPERTUAR Teatru Teminus a Quo. – Nowa
Sól, 1996
Rec. Kowalska-Masłowska Małgorzata: Pierwsze wydawnictwo NASA / MKM // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1996,
nr 12, s. 62
2289. GRAMONT Edward: Wysoka fala na Wiśle :
Grand Prix dla Teatru „Terminus a Quo” na IV Ogólnopolskim Festiwalu „Pobocza teatru” – Toruń ’98 //
Zielonogórs. Inf. Kult. – 1998, nr 6, s. 14
2290. GRAMONT Edward: Mechanizm działa nadal. – Il. // Lubus. Inf. Kult. – 1999, nr 1/2 , s. 10-11
Teatr laureatem I nagrody na Łódzkich Spotkaniach Teatralnych ’98.
2291. GRAMONT Edward: Laur dla „Terminusa”. –
Il. // Krąg. – 2000, nr 13, s. 11
Nagroda na V Ogólnopolskich Prezentacjach Scen plastycznych w Bydgoszczy.
2293. SUSKI Michał: Profesjonalni amatorzy / MS. –
Portr. // Krąg. – 2001, nr 3, s. 13
25-lecie teatru „Terminus a Quo”.
2294. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Terminus został zauważony / IRM. – Il. // Krąg. – 2001,
nr 47, s. 9
Udział teatru w spotkaniach teatralnych w Łodzi i Gdańsku.
2295. GROTOWSKA Małgorzata: Jubileusz teatru /
M.G. – Il. // Krąg. – 2003, nr 4, s. 8
2296. KAŹMIERCZAK Łukasz: Maltańska promocja. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 26, s. 16
Udział teatru w 13. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Poznaniu.
2297. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Terminus na swoim. – Portr. // Krąg. – 2005, nr 10, s. 17
2298. GRAMONT Edward: Szalona trzydziestka
[teatru] : [wyw.] // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 43, s. 4
Osiągnięcia teatru.
2299. KASPRZAK Irena: Maraton Terminusa. – Il. //
Magma. – Nr 13 [2006], s. 12-13
2300. KASPRZAK Irena: Ważni dla TAQ / IRA. –
Il. // Magma. – Nr 15 [2007], s. 14-15
2301. OLSZEWSKI Wojciech: Wyspiański według
Terminusa. – Il. // Krąg. – 2007, nr 39, s. 19
*
2302. Cholewa Marek. „CARUSO”, czyli spec od
monodramów / Marek Cholewa ; rozm. przepr. Edward
Gurban. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 3, s. 8
Najlepszy aktor teatru „Terminus a Quo” w 2000 r.
2303. Gramont Edward. NAGRODA miasta dla
działacza kultury / (lt) // Kult. w Kraju. – Nr 1067
(1983), s. 17
Instruktor nowosolskiego Domu Kultury „Budowlani”.
2304. GRAMONT Edward: Nie jestem człowiekiem
sukcesu / z laureatem Zielonogórskiego Czarta Kulturalnego ’96 Edwardem Gramontem rozm. Karolina Słotwińska. – Portr. // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1997,
nr 4, s. 2-7
Twórca i aktor teatru „Terminus a Quo”.
154
KULTURA. OŚWIATA. SPORT
2305. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Czart
Lubuski dla nowosolanina [Edwarda Gramonta] / Iwona Rynkiewicz. – Il // Krąg. – 1997, nr 11, s. 9
moc / (doktor). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 1999, nr 3,
s. 1, 3
I Festiwal Twórczości Muzycznej Niewidomych, Bytom
Odrzański, 10-12 IX 1999.
2306. GRAMONT Edward: Przedwiośnie Melpomeny : 900 występ Edwarda Gramonta / [rozm.] Katarzyna Mikołajczyk. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2003,
nr 10, s. 12
2316. II FESTIWAL Twórczości Muzycznej Niewidomych [22-24 IX 2000] / Red. // Obs. Odrz. – 2000,
nr 4, s. 1
2307. GRAMONT Edward: Niepokorne 30 lat /
[rozm.] Łukasz Rut. – Portr. // Krąg. – 2006, nr 3, s. 2-21
2317. GURBAN Edward: Zaczarowany fortepian
grał… . – Il. // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 39, s. 8
Twórca teatru o sobie i swoich spektaklach.
2308. Kasprzak Michał. AKTOR roku 2006 : Michał Kasprzak / rozm. Ira. – Irena Kasprzak. – Il. //
Magma. – Nr 15 [2007], s. 12
Aktor teatru „Terminus a Quo”.
2309. Kubicki Przemysław. CHCĘ być sobą : od
Diabła do Janicka / Przemysław Kubicki, Edward Gramont ; rozm. przepr. Edward Gurban. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 45, s. 7
Laureat nagrody dla najlepszego aktora teatru „Terminus
a Quo” na festiwalu w Gdańsku.
2310. Majos Wiesław. GRAMONT Edward: Dionizos Wiesław Majos. – Portr. // Krąg. – 1996, nr 20, s. 9
Aktor teatru „Terminus a Quo”, nagrodzony na festiwalu
ogólnopolskim „Dionizje”.
2311. Stasik Justyna. AKTORKA roku 2006 : Justyna Stasik / rozm. Ira. – Irena Kasprzak. – Il., portr. //
Magma. – Nr 15 [2007], s. 13
Aktorka teatru „Terminus a Quo”.
2312. Sznajdrowska Aneta. MOLLY z Nowej Soli :
teatr poetycko-wizyjny / A. Sznajdrowska ; rozm.
przepr. Eliza Gniewek. – Il. // Tydz. w Ziel. Górze. –
1997, nr 28, s. 6
Aktorka teatru „Terminus a Quo”.
2313. SZNAJDROWSKA Aneta: „Kocham ten teatr” / rozm. przepr. Karolina Słotwińska. – // Inf. Kult.
Woj. Zielonogórs. – 1997, nr 2, s. 17-19
Kreacje teatralne aktorki teatru Gramonta.
2318. WIDZIEĆ muzyką / WK. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 39, s. 1
IV Festiwal Twórczości Muzycznej Niewidomych.
2319. SUSKI Michał: Widzieli muzyką / ms. – Il. //
Krąg. – 2002, nr 39, s. 25
IV Festiwal Twórczości Muzycznej Niewidomych.
2320. GOTOWIEC Krzysztof: Muzyka nie zna
granic. – Il. // Krąg. – 2003, nr 40, s. 8
V Festiwal Twórczości Muzycznej Niewidomych.
2321. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Dobrze „widzę” muzykę / (JJ). – Portr. // Gaz. Nowosol. –
2003, nr 39, s. 9
2322. V-lecie [PIĘCIOLECIE] Festiwalu Twórczości Muzycznej Niewidomych w Bytomiu Odrzańskim /
Red. – Il. // Obs. Odrz. – 2003, nr 1, s. 1-2
2323. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Widzę
muzyką : VI Festiwal Twórczości Muzycznej Niewidomych / J. Jabłoński. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2004,
nr 38, s. 8
2324. STASIŃSKI Rafał: Radość śpiewania. – Il. //
Krąg. – 2006, nr 39, s. 13
2325. GRZELKA Marek: 10 wielkich lat. – Il. //
Krąg. – 2007, nr 16, s. 20
K o ż u c h o w s k a Akademia Piosenki 1997-2007.
MUZYKA. ZESPOŁY ESTRADOWE
2314. SIDORSKA Danuta: Działalność chóru „Credo”. – Il. // Obs. Odrz. – 2003, nr 1, s. 6
Chór Zespołu Szkół w B y t o m i u O d r z a ń s k i m .
FESTIWAL TWÓRCZOŚCI MUZYCZNEJ
NIEWIDOMYCH W BYTOMIU ODRZAŃSKIM
2315. RYCZKOWSKI Ryszard: Festiwal // Obs.
Odrz. – 1999, nr 6, s. 1. TWORZYMY z pieśni wielką
2326. LUBUSKIE Słoneczko : zespół folklorystyczny. – Kożuchów : [b.w., 1999] (Zielona Góra :
„Art.-Druk”). – [8] s. : il. ; 20 cm. – ISBN 83-8805925-4
2327. JABŁOŃSKI Edward: Grają już 30 lat / (ej). –
Il. // Głos Dozametu. – 1986, nr 9, s. 3
Orkiestra dęta ZDK „Dozamet” w Nowej Soli.
2328. GURBAN Edward: Orkiestra dęta w „Dozamecie”. (1): Jest w orkiestrze… ; (2): Orkiestra grała
KULTURA
155
do końca / (eg). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 10,
s. 10 ; nr 11, s. 8
rozm. Zetbe. – Z. Bruchwalski. – Il. // Wrzeciono. – 1961,
nr 3, s. 4-5
JABŁOŃSKI E.: Laureaci Nowosolskiej Nagrody Kulturalnej. – Orkiestra Dęta Zakładowego Domu
Kultury „Dozamet” = poz. 2129
2336. BŁĘKITNE gwiazdy. – Il. // Wrzeciono. –
1963, nr 1, s. 3
Słoboda Michał. OSTATNIA droga kapelmistrza
orkiestry dętej „Dozametu” = poz. 256
2329. JABŁOŃSKI Edward: Dawnych wspomnień
czar // Nowosol. Gaz Nowa. – Nr 8-15 (1993), s. 4
Z tradycji muzycznych Nowej Soli.
2337. ŻEBERSKI Eugeniusz: Błękitne Gwiazdy nie
zgasły // Wrzeciono. – 1963, nr 4, s. 3-4
2338. GURBAN Edward: Prawdziwe gwiazdy. (12) // Gaz. Nowosol. – 1999, nr 6, s. 9 ; nr 7, s. 6
2339. Cichosz Marian. GURBAN Edward: Basista
„Błękitnych Gwiazd”. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2005,
nr 22, s. 8
ZESPOŁY ESTRADOWE
2330. SZOKARSKI Sławomir: Nowe formy pracy
artystycznej zdały egzamin : z wojewódzkiego przeglądu zespołów estradowych // Now. Spółdz. – 1956,
nr 23, s. 2
Wysoka ocena zespołu nowosolskiego uczestniczącego
w przeglądzie.
ŁÓDZKIE wrażenia. – O występie zespołu artystycznego ZDK „Odra” = poz. 2193
ROLICZ A.: Na deskach estrady. – Zespoły ZDK
„Odra” w Nowej Soli = poz. 2191
ZESPOŁY artystyczne ZDK „Odra” pokazały swój
dorobek = poz. 2191
JABŁOŃSKI E.: Grupa „Ex Monet” (muzycznowokalna) laureatem Nowosolskiej Nagrody Kulturalnej = poz. 2130
GURBAN E.: Estrada, estrada. – Zespoły ZDK
„Dozamet” = poz. 2187
2331. REICHERT Jan: Oby „Błękitne Gwiazdy” nie
stały się kometami. – Il. // Wrzeciono. – 1958, nr 8, s. 2
2332. ROLICZ A.: Na deskach estrady / A. R. – Il. //
Wrzeciono. – 1960, nr 4, s. 6
LUBUSKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
z siedzibą (do 1957 r.) w Nowej Soli
2340. Z SUITĄ lubuską na festiwal. – Il. ; SZOKARSKI Sławomir : Po trzyletniej pracy Zespołu Ziemi
Lubuskiej : ludzie godni szacunku i uznania / Mir. – Il. //
Now. Spółdz. – 1955, nr 3, s. 4 ; 1956 nr 15, s. 3
2341. SZOKARSKI Sławomir: Zespół Ziemi Lubuskiej będzie istniał / sław. ; LUBUSKI Zespół Pieśni i Tańca // Now. Spółdz. – 1956, nr 22, s. 5-6 ; 1957, nr 9, s. 1
Informacja o reaktywowaniu działalności i przeniesieniu
siedziby zespołu do Zielonej Góry.
2342. SZOKARSKI Sławomir: Pięciolecie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Lubuskiej / (mir.) – Il. // Now.
Spółdz. – 1958, nr 21, s. 7
Historia zespołu.
MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA ZESPOŁU
SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH W NOWEJ SOLI
2343. SZYNDER Jerzy T.: Sukces „dętej” młodzieży // Głos Dozametu. – 1989, nr 11, s. 4
2344. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Najlepsi z piętnastu / Iwona Rynkiewicz. – Il. // Krąg. – 1997,
nr 26, s. 7
Zespół estradowy ZDK „Odra”.
2333. KONIUSZ Janusz: Uwaga: „Błękitne Gwiazdy” / Jacek Woch // Nadodrze. – 1961, nr 8, s. 10
Charakterystyka amatorskich zespołów estradowych na
przykładzie „Błękitnych Gwiazd”.
2334. KONIUSZ Janusz: Co dalej z „Gwiazdami” / Jacek Woch. – Pseud. – Il. // Nadodrze. – 1961, nr 12, s. 14
2335. MAŁY jubileusz naszego zespółu estradowego „Błękitne Gwiazdy” / wypow. Jan Kucofaj [i in.] ;
2345. SŁOTWIŃSKA Karolina: „ O kotach, jubilatach i rozpłaszczonej waltorni”. – Il. // Inf. Kult. Woj.
Zielonogórs. – 1997, nr 1, s. 25-27
25 lat działalności orkiestry.
2346. TAK grają młodzi elektrycy / bt. – Il. // Życie
Muzycz. – 1998, nr 11/12, s. 19
2347. PIOTROWIAK Krzysztof: 30 lat orkiestry //
Krąg. – 2002, nr 40, s. 16. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA
Iwona: Trzydzieści lat minęło / IRM // Tamże, nr 41, s. 8
156
KULTURA. OŚWIATA. SPORT
2348. SUKCES w Belgii. – Il. // Krąg. – 2002, nr 19,
s. 22
Orkiestra nowosolska zajmuje III miejsce na 50 Europejskim Festiwalu Muzykującej Młodzieży w Neerpelt (Belgia).
2349. OLSZEWSKI Wojciech: Nowy Helikon orkiestry : laury nowosolskich muzyków. – Il. // Krąg. –
2003, nr 26, s. 8
2350. GURBAN Edward: Światowa orkiestra. – Il. //
Gaz. Nowosol. – 2005, nr 29, s. 5
Orkiestra zdobywa główną nagrodę na IV Międzynarodowym Festiwalu Muzykującej Młodzieży w Zurychu.
2351. Gabryelski Janusz. ROZMOWA z Januszem
Gabryelskim / rozm. przepr. I.R. – Irena Rynkiewicz. –
Il. // Krąg. – 1996, nr 52,s. 6
Twórca i dyrygent orkiestry.
TRZY „Odrzany”. – Laureatem J. Gabryelski = poz.
2095
2352. KOZIERSKA Alicja: Rozśpiewana „Kaliona”. – Il. // Nasze Miast. – 2001, nr 2, s. 9
Zespół wokalny w Nowym Miasteczku.
FILM AMATORSKI. FOTOGRAFIA
Ogólnopolskie Warsztaty Fotograficzne
w Broniszowie zob. poz. 3270-3284
2356. THIEL Herman Otto: Heimatmuseen im Kreise Freystadt / H. O. Thiel // W: Der Kreise Freystadt. –
Scheinfeld, 1969. – S. 183-189
Bytom Odrzański
GESCHWENDT F.: Schlesische Heimatmuseen. –
Beuthen a.O. = poz. 2355
2357.GROHMANN: Die Beuthener Heimatsammlung // W: Heimatbuch des Kreises Freystadt Ndr. Schl. /
hrsg. von Adolf Schiller. – Aufl. 2. – Beuthen Bez. Liegnitz, 1925. – S. 365-366
Kożuchów
2358. FRANKE Bruno: Werden und Wachsen des
Heimetmuseums in Freystadt // Heimatkal. Kr.Grünb.
Freyst. – 1931, s. 51
GESCHWENDT F.: Schlesische Heimatmuseen. –
Freystadt = poz. 2355
2359. KLOSE G.: Vom Freystädter Heimatmuseum //
W: Heimatbuch des Kreises Freystadt Ndr. Schl. / hrsg.
von Adolf Schiller. – Aufl. 2. – Beuthen Bez. Liegnitz,
1925. – S. 324-329 : il.
2360. REPPICH : Die Kriegerehrung im Heimatmuseum zu Freystadt. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1926,
s. 82-83
2353. PIERWSZY klaps / Danka ; PRZEPRAWA
przez Odrę / Konrad Paszkowski ; FILM, muzyka, sztuka / wa-wa. – Il. // Magma. – Nr 7 (2006), s. 12 ; Nr 10
[2006], s. 17 ; Nr 11 [2006], s. 2-3
2361. SCHMIDT Walter: Führer durch das Freystädter Heimatmuseum. – Freystadt N. Sch. : [b.w.] [ok.
1930], (M.Dehmel). – 27 s. : il. ; 16 cm
Filmy „Aktorka z perłą” i „Odra” zrealizowane przez nowosolan.
Nowa Sól
2354. PLENER fotograficzno-filmowy, Siedlisko ’73 /
red. katalogu Andrzej Toczewski. – Zielona Góra : Woj.
Dom Kultury, 1973. – [28] s. : il., mapa, portr. ; 21 x
21 cm
Tyt. okł.: Plener foto-filmowy : zamek w Siedlisku k/Nowej Soli 1973.
MUZEA
MUZEA PRZED 1945 ROKIEM
HEIMATMUSEEN
2355. GESCHWENDT Fr.: Schlesische Heimatmuseen / Altschl. Bl. – 1926, s. 9-11 ; 1927, s. 19-20
Adresy i nazwiska kierowników muzeów, m.in. w Bytomiu Odrz. (Beuthen a.O.), Kożuchowie (Freystadt) i Nowej
Soli (Neusalz).
2362. STOBBE K.: Altertumsausstellung in Neusalz // Schlesien. – Jg. 3 (1909/1910), s. 60
2363. SATZUNGEN des Heimats-Museums für
Neusalz (Oder) und Umgebung, E.V. [Eingetragener
Verein]. – [Neusalz Oder : Heimatmuseum, 1915/1916]
(J. Probster). – [8] s. ; 22 cm
2364. 1. NACHTRAG zu den Satzungen des Heimat-Museums füf Neusalz (Oder) und Umgegend E.V.
– [Neusalz (Oder) : Heimatmuseum, po 1915]. – [4] s. ;
22 cm
2365. GLAESER Edmund: Einführung in das Neusalzer Heimatmuseum / E.G. – Neusalz (Oder) : [b.w.],
1916. – 8 s. ; 24 cm
2366. GLAESER Edmund: Das Neusalzer Heimatmuseum. – Il. // Grünb. Haus.-Kal. – 1922, s. 53-58
KULTURA
157
2367. SCHILLER Adolf: Das Neusalzer Heimatmuseum / Schiller // W: Heimatbuch des Kreises Freystadt Ndr. Schl. / hrsg. von Adolf Schiller. – Aufl. 2. –
Beuthen Bez. Liegnitz, 1925. – S. 349-352
25jährigen Bestehen am 15. Oktoober 1940. – Grünberg : P. Keppler, [1940]. – 8 s. : il. ; 25 cm
2368. AUS dem Neusalzer Heimatmuseum. 1: Vorgeschichtliches Wirtschaftsgerät / von Robert Dehmel. 2: Die Abteilung für Kirchenkunst / von Edmund
Glaeser. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1926, s. 50-53
2378. PRIKOWSKI Johannes: Hermann Otto Thiel,
sein Wirken für unser Neusalzer Heimatmuseum //
Neus. Nachr. – Nr. 38 (1964), s. 569-570
GESCHWENDT F.: Schlesische Heimatmuseen. –
Neusalz a. O. = poz. 2355
2369. DEHMEL Robert: Vorgeschichtliche Gräben
im Neusalzer Heimatmuseum. – Il. // Heimatkal. Kr.
Grünb. Freyst. – 1927, s. 29-32
2370. GLAESER Edmund: Aus dem Reiche der
Frau : Bilder von der Ausstelung im Neusalzer Heimatmuseum (Dezember 1925 bis März 1926). – Il. // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1927, s. 72-76
Odb. z Grünb. Hauskal. – 1940, s. 60-65, [3] s. tabl. –
Przedr. w Neus. Nachr. – Nr. 142 (1985), s. 359-360
2379. THIEL Hermann Otto: Rund um das Neusalzer Heimatmuseum. – Portr. // Neus. Nachr. – Nr. 44
(1965), s. 127-131
2380. THIEL Hermann Otto: Aus der Geschichte
des Nuesalzer Heimatmuseums / H. O. Th. // Neus.
Nachr. – Nr. 102 (1975), s. 234-235
Dehmel Robert. GLAESER E.: Dehmel zum Gedächtnis. – Archeolog amator, współtwórca nowosolskiego Heimatmuseum = poz. 135
*
Moda kobieca XVIII-XIX w. – wystawa.
2371. GLAESER Edmund: Die WeihnachtskrippenAustellung im Neusalzer Heimatmuseum (1927-1928). –
Neusalz (Oder) : [Heimatmuseum], [1929]. – 7 s. : il.
Odb. z Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1929
2372. GLAESER Edmund: Vom deutschen Eisenkunstguss aus alter und neuer Zeit. – Il. // Heimatkal.
Kr. Grünb. Freyst. – 1930, s. 65-67, [4] s. tabl.
Wystawa artystycznych odlewów żelaznych, m.in. z Paulinenhütte w Nowej Soli.
2373. GLAESER Edmund: Aus dem Neusalzer Heimatmuseum. – Il. // Schl. Monatsh. – 1932, Nr. 3, s. 86-89
2374. SEGER H.: Das neue Heimatmuseum des
Stadt Neusalz // Altschl. Bl. – Jg. 9 (1934), s. 45
2375. GLAESER Edmund: Heimatliche Familienkunde : von der Sippenkundlichen Ausstellung des
Neusalzer Heimatmuseums : (Dezember 1936-März
1937). – Il. // Grünb. Hauskal. – 1938, s. 93-95, [1] s.
tabl.
Omów. ekspozycji ukazującej dzieje 12 rodzin z Nowej Soli
i okolicy.
2376. GLAESER Edmund: Andenken an Neusalzer aus der Zeit der Romantik. – Il. // Heimatkal. Kr.
Grünb. Freyst. – 1939, s. 48-52, [4] s. tabl.
Omów. albumu w formie sztambucha, ze zbiorów Heimatmuseum, z 39 malarskimi widokami Nowej Soli i okolic. –
Przedr. w Neus. Nachr. – Nr. 144 (1986), s. 40-47.
2377. GLAESER Edmund: Aus der Geschichte der
Heimatmuseums für Neusalz und Umgegend : zur seinem
ANDRZEJEWSKI T.: Pomniki architektury i kultury : Heimatmuseum – muzeum regionalne w Nowej
Soli = poz. 3057
2381. KRES Bogdan: Początki muzealnictwa w okręgu zielonogórskim // W: Muzea w województwie zielonogórskim. – Zielona Góra, 1966. – S. 9-12 : [Nowa
Sól – Heimatmuseum]
MUZEA OD 1945 ROKU
2382. KRES Bogdan: Początki muzealnictwa okręgu
zielonogórskiego // W: Muzea w województwie zielonogórskim. – Zielona Góra, 1966. – S. 9 : Bytom Odrzański.
2383. KUŁTUNIAK Jerzy: Przestrzenne Muzeum
Odry. – Il. // Nowator. – 1994, nr 11, s. 4 okl.
M.in. w Bytomiu Odrzańskim i Nowej Soli.
2384. JAKUBASZEK Eugeniusz: Stan obecny oraz
kierunki budowy i organizacji muzealnictwa w województwie zielonogórskim. – Muzeum Instrumentów Muzycznych w Kożuchowie // Zielonogórs. Zesz.
Muz. – T. 4 (1974), s. 8, 17, 21
2385. KOWALSKI Stanisław: Satysfakcja? O tak:
to Kożuchów! : redakcja „Aktualności” rozmawia z:
Stanisławem Kowalskim, Janem Muszyńskim i Leszkiem Kanią. – Il. // Aktual. Koż. – 1997, nr 3, s. 1
Adaptowanie Baszty Krośnieńskiej do potrzeb ekspozycji.
2386. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Od pocztówek po kule armatnie / I.R. // Krąg. – 2000, nr 41, s. 11
Kożuchów – Izba Regionalna.
158
KULTURA. OŚWIATA. SPORT
2387. SUSKI Michał: Miejsce dla historii i tradycji /
ms. – Il. // Krąg. – 2002, nr 49, s. 25
Izba Regionalna w Kożuchowie i jej opiekun Zdzisław Szukiełowicz.
2388. WIECZOREK Dariusz: Izba Regionalna
w Kożuchowie. – Il. // Museion. – Nr 15 (2004), s. 26-27
MUZEUM MIEJSKIE W NOWEJ SOLI
w Nowej Soli. – Il. // Zielonogórs. Zesz. Muz. – T. 1
(1969), s. 23-24
2398. MUZEUM w Nowej Soli : Informator 1971 /
[oprac. tekstu Aleksander Fudalej]. – Nowa Sól : Muzeum, 1971. – 15, [1] s. : il., mapa ; 21 cm
2399. KRES Bogdan: Muzea w województwie zielonogórskim. – Wrocław, 1972. – Wrocław. 26-28 : il. :
Muzeum w Nowej Soli
2389. CHMIELEWSKI Grzegorz: Muzea lubuskie :
bibliografia przedmiotowa do 2004 r. w wyborze. –
Muzeum Miejskie w Nowej Soli // Rocz. Lubus. – T. 31,
cz. 1 (2005), s. 326-327
2400. MUSEUM in Nowa Sól: Informator / hrsg.
vom Museum in Nowa Sól]. – Nowa Sól : [Muzeum],
1972. – 15, [1] s. : il., mapa ; 21 cm
Działalność
ROWIŃSKI R.: Historia nie mieści się w szafie :
życie kulturalne Nowej Soli – działalność A. Fudaleja, dyr. muzeum = poz. 2125
2390. DOBRZYCKA Anna: Muzeum Narodowe
w Poznaniu w latach 1945-1952 / A. Dobrzycka, Kazimierz Malinowski. – Muzea regionalne : [Muzeum
w Nowej Soli]. – Il. // Stud. Muz. – [T.] 1 (1953), s. 270,
275-276
2391. MALINOWSKI Kazimierz: Działalność Muzeum Narodowego w Poznaniu od lipca 1952 do 31
grudnia 1953. – Muzea regionalne : [Nowa Sól] // Stud.
Muz. – [T.] 2 (1957), s. 307-310
2392. MALINOWSKI Kazimierz: Muzeum Narodowe w Poznaniu w latach 1954-1955. – Wykaz wystaw czasowych w Muzeach Regionalnych w latach
1954-1955 ; Frekwencja w Muzeach Regionalnych ;
Personel Muzeów Regionalnych : [Nowa Sól] // Stud.
Muz. – [T.] 3 (1957) s. 209-211, 213
2393. WĘDZKI Andrzej: Muzeum w Nowej Soli //
Prz. Zach. – 1957, nr 3/4 , s. 206-207
2394. DZIECIUCHOWICZ Anna: Upowszechnienie oświaty // W: Muzea w województwie zielonogórskim. – Zielona Góra, 1966. – S. 68-70, 85-87 : il. :
Muzeum w Nowej Soli
2401. THIEL Hermann Otto: Das Museum in Nova
Sol (Neusalz) // Neus. Nachr. – Nr. 87 (1973), s. 300-301
2402. JAKUBASZEK Eugeniusz: Stan obecny oraz
kierunki budowy i organizacji muzealnictwa w województwie zielonogórskim. – Muzeum w Nowej Soli //
Zielonogórs. Zesz. Muz. – T. 4 (1974), s. 8, 11, 17, 21
2403. PUKAJŁO Józef: Mecenat na miarę społecznego zaangażowania // Nadodrze. – 1974, nr 9, s. 10
Działalność Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Nowej
Soli.
2404. THIEL Christian: Neues vom Neusalzer Museum / Chr. Thiel // Neus. Nachr. – Nr. 94 (1974),
s. 34-35
Omów. ekspozycji muzeum na podstawie informatora Museum in Nowa Sól. – Nowa Sól, 1972
2405. MUZEUM w Nowej Soli : informator / [oprac.
tekstu Aleksander Fudalej]. – Nowa Sól : Towarzystwo
Przyjaciół Muzeum, 1975. – 39, [1] s. : il. ; 21 cm
2395. KOŁODZIEJSKI Adam: Stan i perspektywy muzealnictwa okręgu zielonogórskiego // W: Muzea w województwie zielonogórskim. – Zielona Góra,
1966. – S. 42-44 : il. : Nowa Sól
2406. PUKAJŁO Józef: Z działalności Muzeum
i Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Nowej Soli //
W: Nowa Sól : z dziejów i współczesności / red. Wiesław Sauter. – Zielona Góra, 1978. – (Zeszyty Lubuskie LTK / [Lubuskie Towarzystwo Kultury] ; 16). –
S. 93-99
2396. KRES Bogdan: Początki muzealnictwa Okregu Zielonogórskiego // W: Muzea w województwie zielonogórskim. – Zielona Góra, 1966. – S. 20-23 : [Muzeum w Nowej Soli]
2407. LORENZ Stanisław: Przewodnik po muzeach i zbiorach w Polsce. – Wyd. 3 uzup. – Warszawa, 1982. – S. 243-244 : Nowa Sól : Muzeum Regionalne
2397. KRES Bogdan: Stan i perspektywy rozwoju muzealnictwa okręgu zielonogórskiego. – Muzeum
2408. OLEJNIK Ewa: Muzeum w Nowej Soli //
Wędrujemy. – 1984, nr 1, s. 19-20
KULTURA
159
2409. ANKIEWICZ Henryk: Zielonogórskie przechadzki muzealne. – Zielona Góra, 1988. – S. 113-117,
[2] s. tabl. : il. : Przechadzka nowosolska
OLSZEWSKI W.: Jubileusz kultury : 60-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum w Nowej Soli =
poz. 3404
2410. SAS Robert: Muzeum i herb Nowej Soli //
Krąg. – 1993, nr 28, s. 7
2421. OWCZAREK Monika: Jak kobiety uratowały
muzeum [w czasie powodzi]. – Il. // Krąg. – 2007, nr 29,
s. 17
KUŁTUNIAK J.: Przestrzenne Muzeum Odry. –
M.in. w Nowej Soli = poz. 2383
2422. OWCZAREK Monika: Powiedzą „tak” w muzeum. – Il. // Krąg. – 2007, nr 48, s. 11
Udostępnianie sali muzealnej na ceremonię zawierania ślubu.
2411. DOŚWIADCZENIA i sukcesy „kultury samorządowej” w 1995 r. / [wypow.] Krystyna Bakalarz –
dyr. Muzeum Miejskiego w Nowej Soli. – Portr. // Inf.
Kult. Woj. Zielonogórs. – 1996, nr 3, s. 6-7
Zbiory
2412. BAKALARZ Krystyna: Muzealna podróż
służbowa. – Il. // Krąg. – 1996, nr 27, s. 1, 8
2423. WOŁK Krzysztof: Dział przyrodniczy Muzeum w Nowej Soli // Prz. Zool. – 1966, z. 4, s. 412-413
Współpraca muzeum z Archiwum Miejskim w Offenbach
(Niemcy).
2413. SOŁTYSIAK Maria: Muzea w Polsce : informator / M. Sołtysiak, Katarzyna Wierzbicka. – Warszawa, 1997. – S. 141 : Nowa Sól : Muzeum Miejskie
2424. MUZEUM w Nowej Soli : [zbiory]. – Il. //
Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1991, nr 3, s. 3
2425. BAKALARZ Krystyna: Kolekcja numizmatyczna w Muzeum Miejskim // Krąg. – 1995, nr 52, s. 16
2414. ŁUKASIEWICZ Artur: Zielonogórskie : kultura, muzea. – Bydgoszcz, cop. 1998. – S. 32-34 : il. :
Nowa Sól, Muzeum Miejskie
2426. GĄCARZEWICZ Małgorzata: Mosty w Nowej Soli. – Il. // Krąg. – 1996, nr 4, s. 16
2415. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Rada
dla muzeum / Iwona Rynkiewicz . – Il. // Krąg. – 1999,
nr 50, s. 23
2427. GĄCARZEWICZ Małgorzata: Nowosolskie
polonica? ; Jeszcze raz o nowosolskich polonicach. –
Il. // Krąg. – 1996, nr 3, s. 16 ; 1998, nr 18, s. 1
Skład rady muzealnej.
2416. BAKALARZ Krystyna: Muzeum Miejskie. –
Il. // Trakt. – [Nr] 21 (2000), s. 32
KALISZ T.: W poszukiwaniu historii. – Muzeum
Miejskie = poz. 2515
Materiały ikonograficzne w zbiorach muzeum.
Nowosolskie widokówki z tekstem polskim z lat 1905-1939.
2428. KLIM ROMAN: III Sympozjum Wiślane //
Chrońmy Przyr. – 1996, nr 3, s. 83-88
M.in. przyroda doliny Odry w ekspozycji muzeum.
2429. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Stalowy eksponat. – Il. // Krąg. – 1999, nr 23, s. 11
Jednoosobowa strażnica z okresu II wojny światowej.
2417. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Muzealna edukacja regionalna / I.R.M. – Il. // Krąg. – 2000,
nr 50, s. 9
2418. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Muzeum w oczach dziecka / IRM. – Il. // Krąg. – 2003,
nr 9, s. 8
Konkurs plastyczny „Moje spotkanie z muzeum”.
2419. BAKALARZ Krystyna: Muzeum Miejskie
w Nowej Soli // Rocz. Lubus. – T. 31, cz. 1 (2005),
s. 111-125
2420. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Muzeum w oczach dzieci. – Il. // Krąg. – 2005, nr 23,
s. 31
Edycja konkursu „Moje spotkanie z muzeum”.
2430. BAKALARZ Krystyna: Człowiek żyje tak
długo, jak długo trwa pamięć innych ludzi // Krąg. –
2001, nr 39, s. 4. HOJNA darowizna // Tamże, nr 40, s. 3
Spuścizna po nowosolskiej malarce, Janinie Góral, w zbiorach muzeum.
GĄCARZEWICZ M.: Nowa Sól : miasto na starych pocztówkach = poz. 2931
GĄCARZEWICZ M.: Nowa Sól na starej pocztówce : pocztówki ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Nowej Soli = poz. 2932
2431. JABŁOŃSKI Edward: Ze zbiorów muzeum /
EJ. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 22, s. 5
Omów. wystawy „Artyści nowosolscy w zbiorach muzeum”.
160
KULTURA. OŚWIATA. SPORT
2432. WOJEWÓDZKA Halina: Odra na starych pocztówkach / [tekst Halina Wojewódzka ; red. Krystyna
Bakalarz]. – Nowa Sól : Muzeum Miejskie, [2002]. –
1 k. złoż. : il. ; 30 cm. – ISBN 83-90751-3-4
Pocztówki ze zbiorów muzeum.
Dokumentacja wystaw
2448. FUDALEJ Aleksander: Wystawa 1000 lat
monety na ziemiach polskich, Muzeum w Nowej Soli.
– Zielona Góra : Muzeum Okręgowe, 1965. – [64] s. :
il. ; 21 cm
2433. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Cenne nabytki. –
Il. // Krąg. – 2005, nr 52, s. 24
Tyt. okł.: Wystawa numizmatyczna, Muzeum w Nowej
Soli, katalog.
Sprawa obrazu Abrahama van Beyerena
2449. KIEŁB Ryszard: O lubuskiej plastyce amatorskiej. – Il. // Nadodrze. – 1974, nr 1, s. 10
Wystawa w Muzeum w Nowej Soli
2434. MAKSYMCZAK Piotr: Malarska sensacja
w Nowej Soli. – Il. // Gaz. Lubus. 1988, nr 11, s. 4
2435. RACZYŃSKA Katarzyna: Bezcenne plecy
szafy //Gaz. Lubus. – 1988, nr 14, s. 1, 4
2436. BAKALARZ Krystyna: w sprawie „holendra” za szafą // Gaz. Lubus. – 1988, nr 24, s. 1, 4
2437. STOLARSKA Małgorzata: Dar ciągniony po
sądach. – Il. // Gaz. Lubus. – 1994, nr 129, s. 12
BAKALARZ K.: Dawna Nowa Sól. – Informator
wystawy = poz. 2928
GĄCARZEWICZ M. : Medale i plakiety Nowej
Soli (1945-1984) : katalog = poz. 3155
2450. CZOSNYKA Józef Tadeusz: Ekslibrisy numizmatyczne : wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza
Czosnyki z Wojcieszowa / [wybór ekslibrisów i oprac.
katalogu Józef Tadeusz Czosnyka]. – Nowa Sól : Muzeum, 1988. – [4] s., [5] k. tabl. ; il. ; 19 cm
2438. BOROWICZ Piotr: Bezcenne malowidło zza
szafy : niezwykły spór o darowiznę // Głos Wielkop. –
1988, nr 66, s. 6
2451. BAKALARZ Krystyna: Wystawa etnograficzna w muzeum / K.B. – Il. // Krąg. – 1992, nr 35, s. 11
2439. CHŁODNICKI Jerzy: Sensacyjne odkrycie
w Nowej Soli : „Holender” za szafą // Dz. Lud. Wyd.
Zach. – 1988, nr 41, s. 1, 4
2452. BAKALARZ Krystyna: Nowa Sól : 250 lat
historii miasta : [informator wystawy], Muzeum w Zielonej Górze, 1993 / [tekst: Krystyna Bakalarz]. – Nowa
Sól : Muzeum Miejskie, [1993]. – [12] s., [2] k. tabl.
złóż. : il.,pl. ; 21 cm
2440. CHŁODNICKI Jerzy: Obraz zza szafy powodem procesu // Dz. Lud. Wyd. Zach. – 1988, nr 159,
s. 1-2
2441. KOWALIK Helena: Szafy. – Il. // Prawo i Życie. – 1988, nr 49, s. 18
2442. ŁUKASZEWSKI Dariusz: Wieloryb w szafie. – Il. // Wprost. – 1988, nr 20, s. 22
Tyt. wg okł.
2453. BAKALARZ Krystyna: Polacy – Niemcy //
Reg. Inf. Woj. Zielonogórs. – 1994, nr 7, s. 6
Wystawa rysunków satyrycznych.
BAKALARZ K.: Wystawa fotografii artystycznej
A. Kruszewskiego w Muzeum Miejskim w Nowej Soli
= poz. 3287
2443. MALARSKA sensacja w Nowej Soli / (cy) //
Expr. Wiecz. – 1988, nr 15, s. 2
2454. BAKALARZ Krystyna: Złote i srebrne rysunki Filipczuka // Reg. Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. –
1995, nr 6, s. 48
2444. MARKOWSKA Bożena: Martwa natura
z szafą. – Il. // Prz. Tyg. – 1988, nr 10, s. 8-9
2455. KRUSZELNICKI Arkadiusz: Ikony i srebra
rosyjskie / AKA. – Il. // Krąg. – 1995, nr 3, s. 7
2445. NODZYŃSKI Wiesław: Proces o obraz z szafy. – Il. // Nadodrze. – 1989, nr 24, s. 5-6
2456. GĄCARZEWICZ Małgorzata: Muzeum
Miejskie wystawia // Krąg. – 1995, nr 20, s. 4
2446. TYLUTKI Lech: Ściana warta miliony //
Sztand. Młod. – 1988, nr 12, s. 1-2
2447. DONARSKA-GALEK Hanna: Miliony w starej szafie. – Il. // Sztand. Młod. – 1988, nr 45, s. 4
Omów. wystawy „Życie codzienne mieszkańców Nowej
Soli po II wojnie światowej”.
2457. GĄCARZEWICZ Małgorzata: Monety, którym warto się przyglądać // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1996, nr 5, s. 72-73
Omów. wystawy „Niklowe monety próbne”.
KULTURA
2458. GĄCARZEWICZ Małgorzata: Wystawa numizmatyczna w Muzeum Miejskim. – Il. // Krąg. –
1996, nr 14, s. 6
2459. GĄCARZEWICZ Małgorzata: Świątynie
i cmentarze dawnej Nowej Soli. – Il. // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1996, nr 3, s. 30-31 ; Krąg. – 1996, nr 5, s. 15
Omów. wystawy.
MARCHELEK K.: Pędzlem i sercem : malarze nowosolscy. – Wystawa w muzeum = poz. 3164
2460. GROTOWSKA Małgorzata: Odra w malarstwie / M.G. – Il. // Krąg. – 1997, nr 34, s. 15
Wystawa Wernera Rüdigera, wypow. malarza.
2461. STANISŁAW Filipczuk – rysunek srebrem
i złotem : [katalog wystawy], Muzeum w Nowej Soli,
Muzeum w Zielonej Górze, Galeria Krytyków „Pokaz”
w Warszawie, 1997 / [teksty: Małgorzata Baranowska
i in. ; oprac. meryt. i red. katalogu – Irena Klisowska ;
organizacja – Krystyna Bakalarz]. – Nowa Sól : Muzeum Miejskie, 1997. – 35, [4] s. : il. ; 34 cm. – ISBN
83-907515-0-X
2462. GĄCARZEWICZ Małgorzata: Muzeum Miejskie w Nowej Soli // Zielonogórs. Inf. Kult. – 1998, nr 6,
s. 70-71
Omów. wystawy „Nowa Sól – powstanie – lokacja – rozwój”.
GĄCARZEWICZ M.: Nowa Sól : powstanie-lokalizacja-rozwój. – Informator wystawy = poz. 2933
2463. OLSZEWSKI Wojciech: Dni Nowej Soli
w Muzeum. – Il. // Krąg. – 1998, nr 25, s. 12
161
2468. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Inauguracja w muzeum / JJ. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2003,
nr 18, s. 9
Omów. wystawy poświęconej dziejom miasta, inaugurującej
obchody 260 rocznicy uzyskania przez Nową Sól praw miejskich.
2469. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Dwie
wystawy / JJ. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 37, s. 6
Omów. wystaw: 1. broń biała ze zbiorów Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie, 2. fotografia Adama Szewczykowskiego „Stany odmienne”.
2470. OLSZEWSKI Wojciech: Wehikuł czasu. – Il. //
Krąg. – 2003, nr 17, s. 1, 8
Makieta Nowej Soli wzbogaca ekspozycję muzeum.
NOWOSOLSKA Fabryka Nici 1816-2006 : katalog
wystawy = poz. 1522
2471. DĄBROWSKI Karol: Gorzka historia „Odry”.
– Il. // Krąg. – 2006, nr 23, s. 7
Ekspozycja ukazująca historię Nowosolskiej Fabryki Nici
„Odra”.
GURBAN E.: Ściepuro artystyczny. – Omów. ekspozycji fotografika w muzeum = poz. 3293
2472. PEJZAŻE duszy / (WM). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2007, nr 47, s. 16
Wystawa jubileuszowa Agaty Buchalik-Drzyzgi.
2473. POJNAR Mariusz: Za murami zawsze stoją
ludzie. – Il. // Krąg. – 2007, nr 9, s. 21
Omów. wystawy „Budowle sakralne w powiecie nowosolskim”.
Omów. wystawy ukazującej powstanie i rozwój Nowej Soli.
Ekspozycje w Achim
2464. GĄCARZEWICZ Małgorzata: Muzeum Miejskie w Nowej Soli // Zielonogórs. Inf. Kult. – 1999, nr 4,
s. 40
Wystawa – „Pozycja środkowej Odry w rejonie Nowej Soli”.
2465. KALISZ Tomasz: Nieznana historia. – Il. //
Krąg. – 1999, nr 11, s. 6
Omów. wystawy „Pozycja środkowej Odry”
2474. BAKALARZ Krystyna: Wystawy muzealne
w Achim // Krąg. – 1992, nr 34, s. 11
Dwie wystawy: 1. Kamili Marchelek „Zielnik” (plastyka),
2. Włodzimierza Osadnika „Pejzaż Nowej Soli” (fotografie).
2475. BAKALARZ Krystyna: Wystawa rękodzieła nowosolan w Achim. – Il. // Krąg. – 1992, nr 46, s. 9
2466. OLSZEWSKI Wojciech: Rysowanie kruszcem. – Il. // Krąg. – 1999, nr 11, s. 17
2476. BAKALARZ Krystyna: Nowosolskie dzieło
z [właśc. w] Achim // Krąg. – 1995, nr 53, s. 9
Wystawa prac Stanisława Filipczuka ze zbiorów nowosolskiego muzeum.
Wystawa współczesnego rzemiosła artystycznego rejonu
nowosolskiego.
KALISZ T.: Świadectwa historii. – Omów. wystawy „Nowa Sól w ikonografii” = poz. 2934
2467. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Od
zamków po fortyfi kacje / IRM. – Il. // Krąg. – 2002,
nr 10, s. 8
Wystawa „Architektura obronna powiatu nowosolskiego”.
Wydawnictwa
(również publikacje wydane przy współudziale
nowosolskiego muzeum)
FUDALEJ A.: Wystawa 1000 lat monety na ziemiach
polskich (1965) = poz. 2448
162
KULTURA. OŚWIATA. SPORT
MONETA polska na Śląsku : sprawozdanie z I Śląskiej Sesji Numizmatycznej w Nowej Soli, 15-16 listopada 1964 r. / materiał zebrali i oprac. A. Fudalej i W. Sauter (1970) = poz. 2519
MUZEUM w Nowej Soli : informator / A. Fudalej
(1971) = poz. 2398
II SESJA Numizmatyczna w Nowej Soli, 10-11 listopada 1967 r. / materiał oprac. i do druku przygot.
M. Kowalski, A. Fudalej (1971) = poz. 2520
MUSEUM in Nowa Sól : informator (1972) = poz.
2400
2477. FUDALEJ Aleksander: Piastowie na Śląsku :
[album]. – Nowa Sól : Tow. Przyjaciół Muzeum, 1971. –
45, [4] s. : il. ; 23 x 31 cm. – Rés., Zsfg.
Rec. Chmielewski Grzegorz: Album o śląskich Piastach //
Nadodrze. – 1972, nr 9, s. 10
III SESJA Numizmatyczna w Nowej Soli poświęcona monecie i mennicom Wielkopolski, 10-11 listopada 1970 r. / oprac. i do druku przygot. A. Fudalej,
M. Kowalski (1972) = poz. 2521
FUDALEJ A.: Pieczęcie księstw głogowskiego i żagańskiego (1973) = poz. 643
FUDALEJ A.: Herby miast województwa zielonogórskiego (1974) = poz. 642
MUZEUM w Nowej Soli : informator / A. Fudalej
(1975) = poz. 2405
IV SESJA Numizmatyczna w Nowej Soli poświęcona monecie i mennicom na Mazowszu, 10-11 listopada 1973 r. / materiały oprac. M. Kowalski, A. Fudalej, (1976) = poz. 2522
V SESJA Numizmatyczna w Nowej Soli poświęcona monecie i mennicom Małopolski, 10-11 listopada
1975 r. / materiały oprac. A. Fudalej (1975 druk 1976)
= poz. 2523
ZŁOTA moneta w Polsce : VI Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli, 17-18 listopada 1977 r. / oprac. red.
H. Szczegóła (1980) = poz. 2525
MONETA miedziana w Polsce : VII Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli, 3-4 X 1980 r. / oprac. red.
A. Karpowicz (1983) = poz.2526
BAKALARZ K.: Dawna Nowa Sól : ikonografia
(1985) = poz. 2928
2478. GĄCARZEWICZ Małgorzata: Medale i plakiety Nowej Soli 1945-1984 : katalog / M. Gącarzewicz ;
Muzeum w Nowej Soli. – Nowa Sól : Muzeum, 1986. –
47 s. : il. ; 21 cm
KOWALSKI S.: Nowa Sól : informator / S. Kowalski, J. Muszyński (1992) = poz. 461
MENNICE, mincerze, techniki mennicze ; Mennictwo miejskie w Polsce : VIII i IX Sesja Numizmatyczna / Muzeum Miejskie Nowa Sól (1993) = poz. 2532
POZAEKONOMICZNE funkcje monet : X Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna, Muzeum Miejskie
w Nowej Soli / red. M. Gącarzewicz (1995) = poz. 2534
FAŁSZERSTWA i naśladownictwa monet ; XI
Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna, Muzeum Miejskie w Nowej Soli, 1996 / red. M. Gącarzewicz (1998) =
poz. 2536
STANISŁAW Filipczuk – rysunek srebrem i złotem : katalog wystawy / teksty: M. Baranowska i in. ;
oprac. i red. I. Klisowska ; org. K. Bakalarz (1997) =
poz. 2461
GĄCARZEWICZ M.: Nowa Sól : powstanie – lokacja – rozwój (1998) = poz. 2933
DZIEJE Nowej Soli : materiały pomocnicze do nauczania historii regionalnej : wybór źródeł i materiałów / oprac. T. Andrzejewski, M. Gącarzewicz (1999)
= poz. 2580
MOTYL K.: Pozycja Środkowej Odry w rejonie Nowej Soli (1999) = poz. 3126
DZIEJE ziem powiatu nowosolskiego : wybór źródeł i materiałów / T. Andrzejewski = poz. 565
MARTWA natura z pejzażem w tle : obrazy Kamili Marchelek / B. Fijałkowska ; K. Bakalarz ; J. Muszyński (2000) = poz. 3194
ANDRZEJEWSKI T.: Dzieje regionu w nauczaniu
historii (2001) = poz. 2578
ANDRZEJEWSKI T.: Kożuchów : średniowieczne
fortyfikacje / T. Andrzejewski, Z. Szukiełowicz (2001)
= poz. 3026
ANDRZEJEWSKI T.: Oderstellung : pozycja Środkowej Odry w rejonie Nowej Soli / T. Andrzejwski,
T. Zacłona (2001) = poz. 3122
ANDRZEJEWSKI T.: Pozycja środkowej Odry
1928-1945 : odcinek Nowa Sól / T. Andrzejewski, K. Motyl (2001) = poz. 3123
KULTURA
NOWA Sól : miasto w przeszłości i współcześnie /
T. Andrzejewski i in. (2001) = poz. 87
ANDRZEJEWSKI T.: Miejscowości powiatu nowosolskiego : zarys dziejów (2002) = poz. 889
2479. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Siedziby rycerskie w Księstwie Głogowskim : zamki i dwory Rechenbergów i Schönaichów / T. Andrzejewski, Krzysztof
Motyl. – Nowa Sól : Muzeum Miejskie, 2002. – 62 s.,
XVI s. tabl. : il., pl. ; 25 cm. – Bibliogr. – ISBN 83907515-6-9
Rec. i omów.: Brylla Wolfgang Jan: O architekturze obronnej // Gaz. Wyb. Ziel. Góra. – 2002, nr 218 (18 IX), s. 4. Dolański Dariusz // Stud. Zach. – Nr 7 (2004), s. 401-403. Rösler
Alfred: Zamki i dwory obronne Rechenbergów i Schönaichów. –
Mapa // Nasza Sława. – 2002, nr 3, s. 13. Suski Michał: Półtora
roku prac / ms. – Il. // Krąg. – 2002, nr 36, s. 6
GĄCARZEWICZ M.: Nowa Sól : miasto na starych
pocztówkach (2002) = poz. 2931
GĄCARZEWICZ M.: Nowa Sól na starej pocztówce
(2002) = poz. 2932
WOJEWÓDZKA H.: Odra na starych pocztówkach
(2002) = poz. 2432
KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna
powiatu nowosolskiego (2003) = poz. 2991
WOJEWÓDZKA H.: Przyroda doliny Odry (2003) =
poz. 509
ZNALEZISKA monet i metody ich badań : XII
Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna, Muzeum Miejskie w Nowej Soli / red. M. Gącarzewicz (2003) = poz.
2539
ANDRZEJEWSKI T.: Miejscowości powiatu nowosolskiego : rys historyczny (2004) = poz. 888
NOWOSOLSKIE ulice : przeszłość i teraźniejszość /
red. M. Gącarzewicz, T. Andrzejewski (2004) = poz.
2968
WOJEWÓDZKA H.: Wielka woda : powódź w Nowej Soli (2005) = poz. 556
DZIEJE Nowej Soli : wybór źródeł i materiałów /
oprac. T. Andrzejewski, M. Gącarzewicz, R. Sobkowicz (2006) = poz. 1016
NOWOSOLSKA Fabryka Nici 1816-2006 : Katalog
wystawy, Muzeum Miejskie w Nowej Soli, czerwiec
– wrzesień 2006 / red. K. Bakalarz ; tekst M. Gącarzewicz = poz. 1522
163
STEMPEL monet : obraz i słowo : XIII Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna / Muzeum w Nowej Soli ;
red. M. Gącarzewicz (2006) = poz. 2540
ANDRZEJEWSKI T.: Budowle sakralne powiatu
nowosolskiego (2007) = poz. 2979
ANDRZEJEWSKI T.: Port w Nowej Soli : przeszłość – teraźniejszość – przyszłość / T. Andrzejewski,
M. Gącarzewicz, R. Sobkowicz (2007) = poz. 1664
*
2480. GROTOWSKA Małgorzata: Podsumowanie
na koniec roku. – Portr. // Krąg. – 2004, nr 48, s. 16
O wydawnictwach muzeum dokumentujących przeszłość
regionu, a szczególnie o książce T. Andrzejewskiego „Miejscowości powiatu nowosolskiego”.
2481. OWCZAREK Monika: Słowo o publikacjach
muzeum. – Il. // Krąg. – 2006, nr 30, s. 23
2482. Fudalej Aleksander. DOBOSZOWA Henryka: Aleksander Fudalej : dyrektor i kustosz Muzeum
w Nowej Soli / hd. – (Kultura : ludzie trzydziestolecia). – Portr. // Nadodrze. – 1975, nr 5, s. 3
ROWIŃSKI R.: Historia nie mieści się w szafie. –
Działalność A. Fudaleja, dyr. Muzeum Miejskiego w Nowej Soli = poz. 2125
INNE KOLEKCJE
NIEDŹWIECKI R.: Kolekcja zabytków archeologicznych w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku = poz. 777
2483. NIEDŹWIECKI Rafał: Zbiory archeologiczne z Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku. – Il. //
Nasze Miast. – 2003, nr 2, s. 5-6
2484. GALERCZYK Krzysztof: W zabytkowym
dworze – prywatne muzeum : cztery kilometry od Nowego Miasteczka [we wsi Szyba] / (K.G.). – Il. // Głos
Met. – 1989, nr 21, s. 4
Projekt eksponowania instrumentów muzycznych w dworze z końca XVIII w.
2485. JACHIMOWICZ Wojciech: Kolekcja instrumentów muzycznych : zapraszamy do Szyby // Głos
Dozametu. – 1992, nr 20, s.5
2486. JACHIMOWICZ Wojciech: Dwór w Szybie –
kolekcja instrumentów muzycznych // Obs. Odrz. –
1994, nr 4, s. 7
JACHIMOWICZ W.: Dwieście lat dworu w Szybie.
– Kolekcja instrumentów muzycznych = poz. 1246
164
KULTURA. OŚWIATA. SPORT
ZABYTKI TECHNIKI
Most podnoszony nad Odrą w Nowej Soli
ANDRZEJEWSKI T.: Zabytki techniki : zegary
kościelne w powiecie nowosolskim = poz. 3202
2494. JANUSZEWSKI Stanisław: Most podnoszony [nad Odrą w Nowej Soli] / W: Dzieła techniki – dobra kultury / pod red. S. Januszewskiego. – Wrocław,
2002. – S. 195-196 : il.
2487. GLAESER Edmund: Technische Kulturdenkmäler in unserer engeren Heimat. – Grünb. Hauskal. – 1936, s. 77-79, [3] s. tabl.
ANDRZEJEWSKI T.: B y t o m ma pecha do mostów = poz. 931
ANDRZEJEWSKI T.: Bytomski most = poz. 932
2488. ŁOTYSZ Sławomir: O ochronę zabytków
techniki na Ziemi Lubuskiej. – [Most w Bytomiu Odrzańskim]. – Il. // Rocz. Lubus. – T. 32. cz. 1 (2006),
s. 159-161
STASIŃSKI R.: Żal tego majstersztyku. – Ikonografia i zarys dziejów nieistniejącego mostu łączącego
Bytom Odrz. z Siedliskiem = poz. 2500
2489. KACPRZYK Maria: K o ż u c h ó w : wodociągowa wieża ciśnień / M.K. // W: Czas architekturą zapisany : zabytki województwa zielonogórskiego /
pod red. Iwony Peryt-Gierasimczuk. – Zielona Góra,
1998. – S. 103 : il.
2490. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Urządzenia
dźwigowe z drugiej połowy XVIII stulecia w N o w e j
S ol i . – Il., rys. – Bibliogr. // Lubus. Mater. Konser. T. 1
(2003), s. 213-220
2491. JANUSZEWSKI Stanisław: Miasto solą stojące // W: Dzieła techniki – dobra kultury / pod red.
S. Januszewskiego. – Wrocław, 2002. – S. 272-274
Tradycje Nowej Soli jako miasta portowego, wykorzystanie
zabytkowej infrastruktury do rozwoju nowoczesnego miasta.
2492. JANUSZEWSKI Stanisław: Stocznia nowosolska // W: Dzieła techniki – dobra kultury / pod red.
S. Januszewskiego. – Wrocław, 2002. – S. 320-322 : il.
Dzieje, walory historyczne i techniczne niektórych konstrukcji.
KALISZ T.: Ocalić dziedzictwo techniki : konferencja na temat dziedzictwa przemysłowego i technicznego w Nowej Soli = poz. 2514
2493. WILK Andrzej: Huta z tradycjami // W: Dzieła techniki – dobra kultury / pod red. S. Januszewskiego. – Wrocław, 2002. – S. 317-322 : il.
Dzieje nowosolskich zakładów hutniczych, sprawa zagospodarowania architektury przemysłowej dawnego „Dozametu” dla potrzeb współczesnego miasta.
2495. KACPRZYK Maria: Nowa Sól : most podnoszony / M.K. // W: Czas architekturą zapisany : zabytki województwa zielonogórskiego / pod red. Iwony Peryt-Gierasimczuk. – Zielona Góra, 1998. – S. 148 : il.
KACPRZYK M.: Nowa Sól : most podnoszony =
poz. 2989
2496. ŁOTYSZ Sławomir: O ochronę zabytków
techniki na Ziemi Lubuskiej. – [Most podnoszony
w Nowej Soli]. – Il. // Rocz. Lubus. – T. 32. cz. 1 (2006),
s. 158, 160
2497. NIKOLSKA Joanna: Studium historycznotechniczne mostu podnoszonego w Nowej Soli / J. Nikolska ; Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej. – Wrocław : PW, 1990.
– [4]. 14, 20 k. : il., rys. ; 30 cm
Raport z serii: Sprawozdania. Zabytki Techniki. Historia.
2498. NOWOSOLSKI unikat : ze studium historyczno-technicznego mostu podnoszonego w Nowej
Soli J. Nikolskiej / wybrała Marzanna Jasińska. – Il. //
Krąg. – 1992, nr 38, s. 8
2499. STASIŃSKI Rafał: Perełka do remontu. – Il. //
Krąg. – 2005, nr 30, s. 17
Most zwodzony na kanale portowym w Nowej Soli.
2500. STASIŃSKI Rafał: Żal tego majstersztyku. –
Il. // Krąg. – 2007, nr 19 s. 12
Ikonografia i zarys dziejów nieistniejącego mostu łączącego Bytom Odrz. z Siedliskiem.
NAUKA. KONFERENCJE NAUKOWE.
ZJAZDY. SZKONICTWO WYŻSZE
2501. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Wspólna historia : rozmowa z Tomaszem Andrzejewskim i Rafałem
Antasem z Koła Miłośników Historii // Krąg. – 1998,
nr 47, s. 12
O utworzeniu w Nowej Soli Koła Miłośników Historii
i kierunkach jego działania.
2502. DĄBROWSKI Karol: Ludzie renesansu. – Il. //
Krąg. – 2006, nr 31, s. 21
Działalność nowosolskiego koła Polskiego Towarzystwa
Historycznego.
NAUKA. KONFERENCJE NAUKOWE. Z JAZDY. SZKOLNICTWO WYŻSZE
165
DZIAŁALNOŚĆ Stowarzyszenia Naukowotechnicznego NOT w Dozamecie na przestrzni minionych
10-ciu lat = poz. 1419
problemów kształtowania kolektywów pracy // Stud.
Socjol. – 1978, nr 4, s. 239-242
JACHIMOWICZ W.: Komu historię, komu? – Dyskusja wokół oceny dorobku historiografii regionalnej,
szczególnie nowosolskiej = poz. 567
2512. KONFERENCJA naukowo-techniczna z okazji 40-lecia Dozametu [Dolnośląskich Zakładów Metelurgicznych w Nowej Soli] / J.G. i J.R. – Il. // Prz. Odlew. – 1987, nr 1, s. 33
KONFERENCJE. ZJAZDY
2513. ROLNICTWO ekologiczne w woj. lubuskim
w przededniu wejścia do Unii Europejskiej : [konferencja w Nowej Soli]. – Biul. Otwarty Okr. Lubus. PKE. –
1999, nr 3, s. 2-3
2503. RYCZKOWSKI Ryszard: Konferencja naukowa [archeologiczna – „Centrum i zaplecze – Mittelpunkt und Hinterland”, By t om O d r z a ń s k i , 22-24
V 1997] // Obs. Odrz. – 1997, nr 3, s. 4-5
2504. CZAPOR Michał: W przymierzu z przeszłością. – Il. // Obs. Odrz. – 1999, nr 6, s. 7
V Spotkania Bytomskie – międzynarodowa konferencja
w Bytomiu Odrz.
2505. ROLA sacrum w kształtowaniu się relacji
„człowiek-środowisko” we wczesnym średniowieczu /
Z.K. // Slav. Antiqua. – T. 41 (2000), s. 234-235
Międzynarodowa konferencja w Bytomiu Odrzańskim.
2506. SUSKI Michał: Spotkanie historyków i archeologów / ms. – // Krąg. – 2002, nr 25, s. 26
Konferencja w Bytomiu Odrzańskim, temat: „Wędrówki
idei i obyczajów w średniowieczu”.
2507. KALISZ Tomasz: Historyczna szansa / T.K. –
Il. // Krąg. – 2000, nr 22, s. 23
Konferencja naukowa, Koż u chów – Zamek, 26 maja 2000 r.
2508. LAPIDARIUM w Kożuchowie-cmentarz
ewangelicki-muzeum płyt nagrobnych-niemieckie inskrypcje w Polsce : konferencja naukowa, Zamek, Kożuchów, 26 maja 2000 r. / [Wojciech Krawczuk, Stanisław Kowalski, Jan Muszyński]. – Kożuchów : Zamek,
2000. – [1], 4, 8, 19 k. ; 30 cm
Z treści: Niemieckie inskrypcje w Polsce : [głównie w Kożuchowie] / W. Krawczuk. Z zagadnień dziedzictwa kulturowego Księstwa Głogowskiego : [m.in. architektura zabytkowa
Kożuchowa, Bytomia Odrzańskiego i Otynia] / S. Kowalski.
2509. MACHNIKOWSKI Ryszard: VII Zjazd Lekarzy Ziemi Lubuskiej N o w a S ó l , 13-14 VI 1969 r. //
Med. Pr. – 1969, nr 5, s. 554-556
Nowa Sól, 28-29 IV 1978 r.
2514. KALISZ Tomasz: Ocalić dziedzictwo techniki. – Il. // Krąg. – 2000, nr 16, s. 10
Konferencja na temat dziedzictwa przemysłowego i technicznego Nowej Soli.
2515. I ZJAZD Prasy Lokalnej Województwa Lubuskiego, Nowa Sól 7 kwietnia 2000 r. / [oprac. Krzysztof Kokosiński, Iwona Rynkiewicz]. – Nowa Sól :
Urząd Miejski, 2000. – 51, [4] s. tabl. ; 24 cm
Z treści: Znani nie tylko w Polsce [Teatr Terminus a Quo] /
Małgorzata Grotowska. Ponad 30-letnia tradycja [Państwowa
szkoła Muzyczna] / Iwona Rynkiewicz. W poszukiwaniu historii [Muzeum Miejskie] / Tomasz Kalisz.
RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA I.: Towarzystwa regionalne w nowej sytuacji historycznej. – I Lubuska
Konferencja Regionalna Towarzystw Kultury w Nowej Soli = poz. 2147
2516. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Strzał
obok tarczy : II Zjazd Prasy Lokalnej / Jolanta Jabłońska. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 20, s. 5
2517. SPŁAWSKI Ryszard: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń, Nowa Sól-Józefów, 31.
05-02. 06. 2001. – Il. // Doktor. – 2001, nr 3, s. 5
OGÓLNOPOLSKIE ŚLĄSKIE SESJE
NUMIZMATYCZNE W NOWEJ SOLI
2518. BARTOSZKÓWNA A.: I Śląska Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli // Wiad. Numiz. – R. 7
(1963), s. 189-190
Zorganizowana przez Muzeum Miejskie i Towarzystwo
Przyjaciół Muzeum.
2519. MONETA polska na Śląsku : sprawozdanie
z I Śląskiej Sesji Numizmatycznej w Nowej Soli [1516 listopada 1964 r.] / Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Nowa Sól ; [materiał zebrali i oprac. Aleksander
Fudalej, Wiesław Sauter]. – Zielona Góra : Lubuskie
Towarzystwo Kultury, 1970. – 15 s. : il. ; 21 cm
2511. STANKIEWICZ Janina: Informacja o sesji
naukowej dotyczącej teoretycznych i empirycznych
2520. II SESJA Numizmatyczna w Nowej Soli,
10 listopada 1967 / Towarzystwo Przyjaciół Muzeum
2510. SOBCZAK Janusz: III Sesja historyczna
w Nowej Soli / J.S. // Prz. Zach. – 1972, nr 1, s. 228-229
166
KULTURA. OŚWIATA. SPORT
w Nowej Soli ; [materiały oprac. i do druku przygot.
Marian Kowalski, Aleksander Fudalej]. – Nowa Sól :
Wydaw. Muzeum, 1971. – 71, [1] s. ; Il., portr. ; 21 cm
2521. III SESJA Numizmatyczna w Nowej Soli
poświęcona monecie i mennicom Wielkopolski, 10-11
listopada 1970 r. / Towarzystwo Przyjaciół Muzeum
w Nowej Soli ; [oprac. i do druku przygot. Aleksander Fudalej, Bogumiła Gurecka, Marian Kowalski]. –
Nowa Sól : Wydaw. Muzeum : TPM, 1972. – 109 s. :
il. ; 21 cm
2522. IV SESJA Numizmatyczna w Nowej Soli
poświęcona monecie i mennicom na Mazowszu, 1011 listopada 1973 / Towarzystwo Przyjaciół Muzeum
w Nowej Soli ; [materiały oprac. Aleksander Fudalej]. –
Nowa Sól : TPM : Muzeum, 1976. – 95 s. : il. – Zsfg. ;
21 cm
2531. IX SESJA Numizmatyczna w Nowej Soli /
BRP // Wiad. Numiz. – 1987, z. 1/2, s. 127-128
2532. MENNICE, mincerze, techniki mennicze ;
Mennictwo miejskie w Polsce : VIII i IX Sesja Numizmatyczna, Nowa Sól-Muzeum Miejskie. – Nowa Sól :
MM, 1993. – 113 s. : il., mapy ; 21 cm
Tyt. okł.: Mennice, mincerze, techniki mennicze VIII/1984.
Mennictwo miejskie w Polsce IX/1987
2533. X SESJA nowosolska / BRP // Wiad. Numiz. –
1993, z. 3/4, s. 211-212
2534. POZAEKONOMICZNE funkcje monet : X
Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna / Muzeum Miejskie w Nowej Soli ; [red. Małgorzata Gącarzewicz]. –
Poznań : Z. Bartkowiak, 1995. – 136, [1] s. : il., mapy ;
21 cm – ISBN 83-85215-11-5
Z treści: Ogólnopolskie sesje numizmatyczne w Nowej Soli.
2523. V SESJA Numizmatyczna w Nowej Soli poświęcona monecie i mennicom Małopolski, 10-11 listopada 1975 r. / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze ; [oprac. Aleksander Fudalej]. – Zielona
Góra: Wydaw. Uczelniane WSP, 1975. – 145, [4] s. :
il. ; 21 cm
2524. VI Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli //
Mówią Wielki. – 1978, nr 4, s. 33
2525. ZŁOTA moneta w Polsce : VI Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli, 17-18 listopada 1977 r. / Muzeum Regionalne i Towarzystwo Przyjaciół Muzeum
w Nowej Soli ; [oprac. red. Hieronim Szczegóła]. –
Nowa Sól : MR ; TPM, 1980. – 78, [1] s. ; 21 cm
2526. MONETA miedziana w Polsce : VII Sesja
Numizmatyczna w Nowej Soli, 3-4 X 1980 / [oprac.
red. Alicja Karpowicz]. – Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Kultury, 1983. – 107 s. : il., mapa ; 21 cm. –
Z inicjatywy Muzeum w Nowej Soli
2527. VII Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli /
S.S. // Wiad. Numiz. – 1980, z. 4, s. 256
2528. VIII OGÓLNOPOLSKA Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli [6-7 X 1984] / AKM // Wiad. Numiz. – 1984, z. 1/2, s. 124-125
2529. GĄCARZEWICZ Małgorzata: Moneta miejska w Polsce : IX Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna. – Il. // Głos Dozametu. – 1987, nr 24, s. 4
2530. IX OGÓLNOPOLSKA Sesja Numizmatyczna
w Nowej Soli [16-17 X 1987] / JM // Biul. Numiz. –
1988, nr 1/3, s. 49-50
2535. GĄCARZEWICZ Małgorzata: XI Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna w Muzeum Miejskim w Nowej Soli // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1996, nr 11,
s. 96
2536. FAŁSZERSTWA i naśladownictwa monet :
XI Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna / Muzeum
Miejskie w Nowej Soli ; [red. Małgorzata Gącarzewicz].
– Poznań : Z. Bartkowiak, 1998. – 141 s. : il. ; 21 cm. –
ISBN 83-85215-16-6
2537. GĄCARZEWICZ Małgorzata: Spotkanie numizmatyków. – Il. // Krąg. – 2000, nr 43, s. 5 : il.
XII Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna.
2538. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Numizmatyczne dylematy / JJ. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2000,
nr 43, s. 8
XII Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna.
2539. ZNALEZISKA monet i metody ich badań :
XII Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna / Muzeum
Miejskie w Nowej Soli; [red. Małgorzata Gącarzewicz]. –
Nowa Sól : MM, 2003. – 137, [1] s. : mapa ; 21 cm –
ISBN 83-919139-1-0
XII Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna.
2540. STEMPEL monet : obraz i słowo : XIII Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli / Muzeum Miejskie w Nowej Soli ; [red. Małgorzata Gącarzewicz]. – Nowa Sól : MM, 2006. -137 s. : il., mapy :
21 cm – Zsfg. – ISBN 83-919139-3-7
*
2541. JACHIMOWICZ Michał: V Spotkania Regionalne [pt. Ochrona Obiektów Zabytkowych – O t y ń].
– Il. // Inf. Woj. Zielonogórs. – 1996, nr 12, s. 36
OŚWIATA
SZKOLNICTWO WYŻSZE
2542. JASIEWSKI Michał: Ekonomiści i pedagodzy : w Kożuchowie już studiują / z Michałem Jasiewskim, dyr. kożuchowskiego ośrodka [satelitatnego
Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie] rozm. Edward Jabłoński. – Il. // Gaz. Nowosol. –
2002, nr 48, s. 5
2543. KALISZ Tomasz: Wiedza z satelity. – Il.,
portr. // Krąg. – 2003, nr 37, s. 7
O utworzeniu w Kożuchowie Sali Wykładowej Wyższej
Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie.
2544. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Gaudeamus w [nowosolskim] „Odlewniaku” : czterdziestu
jeden studentów rozpoczęło naukę w Zamiejscowym
Oddziale AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie] / Jolanta Jabłońska. – Il., portr. // Gaz. Nowosol. – 2005, nr 43, s. 1, 3
OŚWIATA
PRZED 1945 ROKIEM
2545. KLOSE: Die Volkshochschulen der Kreise
Grünberg und Freystadt // Grünb. Haus-Kal. – 1922,
s. 78-80
2546. SCHILLER Adolf: Mittelalterliche Stadtschulen der Heimat // W: Heimatbuch des Kreises
Freystadt Ndr. Schl. / hrsg. von A. Schiller. – Aufl. 2. –
Beuthen Bez. Liegnitz, 1925. – S. 378-382
SCHÖNAICHIANUM
W BYTOMIU ODRZAŃSKIM
2547. BARYCZ Henryk: Śląsk w polskiej kulturze
umysłowej. – Wyd. 2. popr. i uzup. – Katowice, 1982. –
S. 235-252, 259-260 : Schönaichianum w Bytomiu Odrzańskim i jego polskie koneksje
2548. BUCHOLCER Christoph Ehrenfried: Dissertatio de problemato, an scholae publicae sint praeferendae institutioni privatae Bethaniae ad Oderam in illustri Gymnasio Schönaichiano habita / a Christoph[oro]
Ehrenfrido Bucholcero. – [Beuthen : Gymnasium
Schönaichianum, 1619] (Dörfferus) [J. Dörffer]. – [24]
s. ; 27 cm
Program gimnazjum.
2549. BUCKENAUER R.H.:Frhr. [Freiher] Georg v[on] Schönaich und das Beuthener Akademische
Gymnasium // Grünb. Hauskal. – 1924, s. 76-77
167
BURDA B.: Nauczyciele średnich szkół na pograniczu śląsko-brandenburskim w XVI-XVII w. –
Schönaichianum = poz. 2563
2550. BURDA Bogumiła: Rozwój szkolnictwa protestanckiego na pograniczu śląsko-brandenburskołużyckim w czasach wczesnonowożytnych (15261740). – Bytom Odrzański // Rocz. Lubus. T. 25 (1999),
s. 147-149
2551. BURDA Bogumiła: Szkolnictwo średnie na
Dolnym Śląsku w okresie wczesnonowożytnym (15261740). – Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu
Zielonogórskiego, 2007. – 305, [2], [16] s. tabl. : il. ; 25
cm. – Bibliogr. –Sum. Zsfg. –ISBN 978-83-7481-136-1
Uwzględnia również szkoły w Bytomiu Odrzańskim i Kożuchowie.
2552. BYTOM Odrzański-Schönaichianum // W: Encyklopedia Ziemi Głogowskiej. Z. 6. – Głogów, 1993. –
S. [1-2]. – Bibliogr.
2553. GAWLIK Stanisław: Dzieje myśli pedagogicznej na Śląsku. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1990. – 219 s. : il., portr. ; 24 cm. – (Studia i Monografie / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców
Śląskich w Opolu, ISSN 0239-6718 ; nr 150). – Bibliogr. – ISBN 83-01-09237-4
Uwzględnia m.in. Bytom Odrz. i Kożuchów.
2554. GRASS Friedrich Sigismund: Geschichte des
ehemaligen berühmten Gymnasiums zu Beuthen an
der Oder / F. S. Grass, Daniel Heinrich Hering. – Breslau : Gymnasium Fridericianum Vratislaviense, 17841788. – 5 Nachlesen (16 ; 16 ; 20 ; 20 ; 20 s.) ; 27 cm.
BEUTNISCHE Sachen : ein Anhang zur Geschichte
des beutnischen Gymnasiums. – Breslau, 1789. – 15 s. ;
27 cm
2555. HENELIUS Nicolaus: Silesiographia renovata. P. 1. – Wratislaviae, 1704. – S. 702-703 : Gymnasium Bethaniense celebratur
2556. JUCKIEWICZ Paweł: Próba utworzenia uniwersytetu na Środkowym Nadodrzu w XVII wieku. –
Zsfg. // Rocz. Lubus. – T. 28, cz. 1 (2002), s. 149-153
Pedagogium w Bytomiu Odrz. jako zalążek uczelni wyższej.
2557. KLOPSCH Christian David: Geschichte des
berühmten Schönaichischen Gymnasiums zu Beuthen
an der Oder, aus den Urkunden des Fürstlich-Carol Archiv und den besten darüber vorhandenen Schriften /
gesammelt C. D. Klopsch. – Gross-Glogau : Günter,
1818. – IV, 330 s., Fortsetzung. – 12 s. ; 18 cm
2558. KOLBE K.: Stiftungsurkunde der Schule und
des Gymnasiums zu Beuthen a. O. aus der Jahre 1616 //
168
KULTURA. OŚWIATA. SPORT
Mitt. Ges. f. dt. Erzieh.-u. Schulgesch. – Jg. 3, H. 4,
(1893), s. 204-269
– S. 119-120 : Szkoła w Ko ż u c h ow ie . – S. 125-126 :
Schönaichianum
2559. KORCZ Władysław: „Schönaichianum” –
Gimnazjum w Bytomiu Odrzańskim // W: Wokół niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych / pod red. Zbigniewa Mazura. –
Poznań, 1997. – S. 117-126
BURDA B.: Szkolnictwo średnie na Dolnym Śląsku w okresie wczesnonowożytnym (1526-1740). –
Uwzględniony Kożuchów = poz. 2551
KUCZER J.: Szlachta w życiu społeczno-gospodarczym księstwa głogowskiego w epoce habsburskiej
1526-1740. – Edukacja (Schönaichianum) = poz. 861
2560. LIEBIG Adam: Legum et annuarum operarum illusstris scholae Schönaichianae, quae est Bethaniae ad Viadrum, nova recensio suscepta & instituta ab
Adamo Liebigo [...] – Lignici : Typis N. Sartorii, 1614. –
[28] k. ; 28 cm
2561. LUCAE Friedrich: Schlesiens curiose Denkwürdigkeiten oder volkommene Chronica von Oberund Nieder-Schlesien. Tl. 1. – Franckfurt am Mäyn,
1689. – S. 568-570 : Gymnasium in der Stadt Beuthen
an der Oder
2562. MAJCHRZAK Jerzy Piotr: Protestanckie
gimnazjum „Schönaichianum-Carolathum” w Bytomiu Odrzańskim – jego ponadregionalny i ponadkonfesyjny program (1609-1629). – Zsfg. // Rocz. Lubus. –
T. 23, cz. 1 (1997), s. 91-96
ZIELONKA Z.: Geografia życia literackiego polskiego kręgu kulturowego na Śląsku. – Bytom Odrz.
= poz. 2860
*
Jonston Jan. LEKARZ, przyrodnik, polihistor –
wychowanek bytomskiego Schönaichianum = poz.
167-169
Opitz Martin. OPITZ (Opitius) von Boberfeld, poeta niemiecki, teoretyk literatury, sekretarz Władysława IV – wychowanek bytomskiego Schönaichianum
= poz. 207-210
THIEL H.O.: Ernst von Seydlitz. – Pedagog, autor
„Leitfaden der Geographie”, ur. w Ci e p i e l ow i e , gm.
Nowa Sól = poz. 252
2563. BURDA Bogumiła: Nauczyciele średnich
szkół na pograniczu śląsko-brandenburskim w XVIXVIII w. : wybrane szkoły i postacie // W: Człowiek
pogranicza polsko-niemieckiego / red. nauk. Wiesław
Hładkiewicz, Tomasz Jaworski. – Zielona Góra, 2007.
GAWLIK S.: Dzieje myśli pedagogicznej na Śląsku. – Uwzględnia ośrodek w Kożuchowie = poz.2553
2564. JORKE A. G.: 50jährige Jubelfeier der evangelischen Schule zu Freistadt. – Freistadt, 1762. – 19 s. ;
28 cm
2565. MENDE E.: Geschichtliche Nachrichten über
das evangelischen Schulwesen in Freystadt. – Freystadt, 1834. – 80 s. ; 23 cm
2566. WALTER Karl: Kurze Geschichte der evangelischen Schule zu Freystadt / von C. Walter. – Freystadt : Meyer u. Wendt, 1912. – 32 s. : il.
2567 BÖTTGER Heinz: Die evangelische Volkschule in Neusalz [N o w a S ól]. – Il. // Neus. Nachr. –
Nr. 164 (1991), s. 302-304, [5] s. tabl.
2568. BÖTTGER Heinz: Die katholische Schule in
Neusalz. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 165 (1991), s. 336337, [4] s. tabl.
2569. BÖTTGER Heinz: Das Schulwesen der Brüdergemeine. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 167 (1992), s. 1520, [6] s. tabl. MÜLLER Gerda: Die Mährische Schule //
Tamże. – Nr. 147 (1987), s. 130-133
2570. BÖTTGER Heinz: Vor 60 Jahren – das Kollegium der Evangelischen Knabenschule in Neusalz. –
Il. // Neus. Nachr. – Nr. 138 (1984), s. 229-233
2571. GOETZ Kurt: Über den Werdegang des Realgymnasiums in Neusalz // Neus. Nachr. – Nr. 37 (1964),
s. 536-538
2572. GRACK Walter: Das Realgymnasium // Neus.
Nachr. – Nr. 168 (1992), s. 40-41
2573. KELLER Hermann: Die Schule in Kusser //
Neus. Nachr. – Nr. 41 (1965), s. 57-58
Kusser = Koserz, obecnie część m. Nowa Sól.
2574. KRETSCHMER E.: Sammelklassen in Nuesalz/Oder // Neus. Nachr. – Nr. 4 (1965), s. 56-57
2575. MÜLLER Gerda: Die Mährische Schule //
Neus. Nachr. – Nr. 147 (1987), s. 130-133
Rozdz. z książki autorki: Kinderheit an der Oder : Erinnerungen aus Niederschlesien.
OŚWIATA
2576. SCHROETER August: Die Schulverhältnisse
in Neusalz Oder von 1918-1945. – Neus. Nachr. – Nr. 41
(1965), s. 54-56
2577. STÄDTISCHES Realgymnasium zu Neusalz
(Oder) in Umwaldung zum Reformrealgymnasium.
Jahresbericht 1914/1915 ; 1924-25 – 1929/30. – Neusalz :
Städt. Realgymnasium, 1915-1930 ; 28 cm
HELM: Ein Gang durch das neue Schulhaus in Neustädtel [N o w e M i a s t e c z k o] = poz. 3073
OD 1945 ROKU
ZAGADNIENIA OGÓLNE
2578. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Dzieje regionu
w nauczaniu historii : propozycje treści programowych
dla szkół z terenu powiatu nowosolskiego. – Nowa Sól :
Muzeum Miejskie, 2001. – [2], 28 s. : mapy, pl. ; 30 cm. –
Bibliogr.
Rec. Burda Bogumiła // Rocz. Lubus. – T. 27, cz. 1 (2001). –
s. 204-206
BADOWSKI S.: Piętnaście lat oświaty w pow. nowosolskim = poz. 93
2579. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Cząstka
pracy wykonana / Jolanta Jabłońska. – Il., portr. // Gaz.
Nowosol. – 2005, nr 43, s. 8
169
MIEDZIŃSKI T.: W Nowej Soli potrzebne są decyzje. Życie kulturalno-oświatowe = poz. 2121
2582. RAMS Stanisław: Figowy listek Nowej Soli. –
Il. // Nadodrze. – 1958, paźdz., s. 10
Niedostatki w wykształceniu zasadniczym pracowników
zakładów produkcyjnych, nierealizowanie obowiązku szkolnego
przez młodzież.
2583. RUDZIAKOWICZ Ludmiła: Nowosolanie
w Paryżu. – Il. // Krąg. – 2000, nr 33, s. 1, 8
Uczniowie nowosolskich szkół uczestnikami spotkania
z młodzieżą różnych krajów w mieście partnerskim Saint Michael sur Orge.
2584. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Fabryka ruszyła. – Il. // Krąg. – 2005, nr 51, s. 23
Realizacja koncepcji „Polsko-Niemieckich Fabryk Młodzieży”;
wyjazd absolwentów nowosolskich szkół do Frankfurtu n. Odrą.
2585. STASZEWSKA Agata: Młodzi Europejczycy
w Nowej Soli. – Il. // Krąg. – 1995, nr 29, s. 11
Obóz integracyjny młodzieży z pięciu miast europejskich.
SZKOLNICTWO
PONADPODSTAWOWE
MICHALAK A.: Marzenie spełnione po latach. –
Dzieje Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w B or ow ie
W i el k i m = poz. 2650
100-lecie Związku Nauczycielsktwa Polskiego, 60-lecie
oświaty w pow. nowosolskim.
KUBRYCHT-JABŁOŃSKA J.: Namiotowa hala Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kol s k u = poz. 2658
ŁAWNICZAK H.: Początki szkolnictwa podstawowego na Ziemi Nowosolskiej = poz. 58
2586. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Liceum
po czterdziestce / J. Jabłońska. – Il. // Gaz. Nowosol. –
2005, nr 26, s. 8
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w K o ż u c h o w i e .
GIMBUT R.: Z problematyki oświatowej B y t o m i a O d r z . = poz. 66
GMINA K o ż u c h ów. – Oświata = poz. 79
Juny Zygmunt. – Kier. Szkoły Podstawowej nr 1
i organizator Liceum Ogólnokształcącego w Kożuchowie = poz. 170
JUNY Z.: Wspomnienia nauczyciela z Kożuchowa
= poz. 88
2587. ZIAREK Andrzej: Szkoła przyjacielem. – Il. //
Wieści Gminne. – 2003, nr 1, s. 6
2580. DZIEJE N o w e j S o l i : materiały pomocnicze do nauczania historii regionalnej : wybór źródeł
i materiałów / oprac. Tomasz Andrzejewski, Małgorzata Gącarzewicz. – Nowa Sól : Rolpex, 1999. – 65 s. :
il. ; 31 cm – ISBN 83-912258-5-2
2588. ŁAWNICZAK Hieronim: Pięć lat pracy i działania szkolnictwa przyzakładowego [w Nowe j S ol i].
– Il. // Bud. n. Odrą. – 1972, nr 2, s. 6
Omów.: Gruber Ewa: Swoje chwalimy // Krąg. – 1999,
nr 37, s. 8
2581. JASIŃSKA M.: W oświacie [nowosolskiej]
walka o przetrwanie // Krąg. – 1992, nr 5, s. 2
Strajki w szkołach nowosolskich.
Gimnazjum w Lubię ci n ie, gm. Nowa Sól.
2589. JUBILATKA // Wrzeciono. – 1976, nr 20, s. 3
Zespół Szkół Zawodowych w Nowej Soli, kształcący kadry
dla Nowosolskiej Fabryki Nici „Odra”.
2590. MOTECHA Janina: Dziesięć lat szkoły //
Bud. n. Odrą. – 1977, nr 24/1, s. 1, 4. HENSLER Marian:
170
KULTURA. OŚWIATA. SPORT
„Wszystko co wielkie, wielkie jest przez serce” // Tamże,
1978, nr 13/14, s. 1
Zespół Szkół Budowlanych w Nowej Soli.
2591. TRZYDZIESTA rocznica wspomnień / Red. –
Il. // Głos Met. – 1977, nr 2/3, s. 5
Szkoła Przemysłowa Zespołu Fabryk Dolnośląskich w Nowej Soli.
Chimiak Józefa. – Nauczycielka Szkoły Ćwiczeń
w Nowej Soli = poz. 122
Czejgis Julia. – Nowosolska nauczycielka, wykładowczyni w Studium Nauczycielskim i Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze = poz. 133
2598. GURBAN Edward: Wrócił do liceum. – Il. //
Gaz. Nowosol. – 2007, nr 37, s. 1, 16
Odsłonięcie tablicy upamiętniającej pedagoga, Maksymiliana Kaczmarka, oraz otwarcie izby pamięci Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli.
2599. Jackowski Józef. GURBAN Edward: Nauczyciel z medalem. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2004,
nr 35, s. 9
Nauczyciel historii.
Kaczmarek Maksymilian. – Nauczyciel w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli, działacz społeczny = poz. 173
Fikus Jan. – Organizator i dyr. Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Nowej Soli = poz. 143
Kucharczyk Jan. – Nauczyciel, w l. 1952-1963 dyr.
Liceum Ogólnokształcacego w Nowej Soli = poz. 186
2592. Jarmoliński Edward. GURBAN Jerzy: Od
zawsze dyrektor. – (Znani nowosolanie). – Portr. //
Gaz. Nowosol. – 2001, nr 44, s. 5
LICEUM PEDAGOGICZNE W NOWEJ SOLI
Pedagog, dyr. ponadpodstawowych szkół nowosolskich.
Kaczmarek Maksymilian. KACZMAREK M.
(1914-1998). – Nowosolski nauczyciel i działacz społeczny = poz. 173
2593. Ligas Józef. GÓRALU, czy ci nie żal? / Józef Ligas ; wysłuchał Edward Gurban. – Portr. // Gaz.
Nowosol. – 2003, nr 27, s. 8-9
Nowosolski pedagog, zasłużony dla rozwoju szkolnictwa
ponadpodstawowego.
Wiesław Sauter, nauczyciel nowosolskiego Liceum dla
Pracujących, prezes Lubuskiego Towarzystwa Kultury
i publicysta zob. poz. 220=248
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W NOWEJ SOLI
2594. SZKOŁO! Szkoło, gdy cię wspominam tęsknota w serce się wgryza… : jednodniówka z okazji
jubileuszowego zjazdu absolwentów Liceum Ogólnokształcacego im. Janka Krasickiego w Nowej Soli. –
Nowa Sól, 22 kwietnia 1978 / [red. Anna Owsiana, Danuta Duńska, Zbigniew Palczyński]. – Nowa Sól : Komitet Org. Zjazdu, 1978. – [38] k. : il., portr. ; 30 cm
*
2595. SUDA Antonina M.: 50 lat minęło : jubileusz L.O. w Nowej Soli. – Il. // Krąg. – 1955, nr 47, s. 5
2596. OLSZEWSKI Wojciech: Radość i wzruszenie : ogólniakowi stuknęła sześćdziesiątka. – Il., portr. //
Krąg. – 2005, nr 24 s. 19-22
2597. SZEŚĆDZIESIĄTKA ogólniaka / CWK. – Il. //
Gaz. Nowosol. – 2005, nr 24, s. 16
2600. HAMERSKI Jerzy: Z Nową Solą w oku. (135). – Il., portr. // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 48-52, s. 9 ;
2005, nr 1-25, 41-42, 44, 51, s. 9
Wspomnienia absolwenta nowosolskiego Liceum Pedagogicznego.
2601. KULIŃSKA-ESKA Anna: Liceum Pedagogiczne, Nowa Sól 1946-1970. – Il. // Krąg. – 1994, nr 4647, s. 6
2602. RATUŚ Bronisław: Liceum Pedagogiczne
w Nowej Soli // Rocz. Lubus. – T. 13 (1984), s. 29-51
Toż w: Licea pedagogiczne na Ziemi Lubuskiej / pod red.
B. Ratusia. – Zielona Góra, 1984. – S. 27-49
Rudnicki Piotr. GÓRNIAK M.R.: Rudnicki P. –
Nauczyciel Liceum Pedagogicznego w Nowej Soli =
poz. 218
Maria Kędzierzawska, nauczycielka wychowania muzycznego w Liceum Pedagogicznym i Społecznym
Ognisku Muzycznym w Nowej Soli, działaczka społeczna zob. poz. 218
ZAKŁADOWA SZKOŁA ZAWODOWA
DOLNOŚLĄSKICH ZAKŁADÓW METALURGICZNYCH „DOZAMET” W NOWEJ SOLI
2603. PRZYZAKŁADOWA Szkoła Zawodowa
szkoli wykwalifikowanych robotników / „Bogumił” //
Głos Met. – 1965, nr 11, s. 3
2604. HOŁUBIEC Jerzy: XV-lecie Zasadniczej
Szkoły Zawodowej „Dozamet” : pasowanie na metalowców / J.H. // Głos Met. – 1980, nr 1, s. 3
OŚWIATA
2605. GIBOWSKI Aleksander: Kuźnia młodych
kadr // Hg. // Głos Met. – 1980, nr 12, s. 3
2606. GIBOWSKI Aleksander: To oni nas zastąpią /
Hg. // Głos Met. – 1981, nr 11, s. 3
2607. 20 [DWADZIEŚCIA] lat Przyzakładowej
Szkoły Zawodowej ; Lata następne / WAB // Głos Dozametu. – 1984, nr 19, 22, s. 1-2 ; nr 23, s. 1
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH
IM. WŁODZIMIERZA KRUKOWSKIEGO
W NOWEJ SOLI
2608. ZESPÓŁ Szkół Elektrycznych im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli : zarys monograficzny / [red. odpow. Halina Marzec]. – Nowa Sól :
[ZSE im. W. Krukowskiego], 1978. – 137, [2] s. : il.,
portr. ; 30 cm
2609. 40-lecie Zespołu Szkól Elektrycznych im.
Wł. Krukowskiego w Nowej Soli ; zarys monograficzny / [komitet red. Halina Marzec, Krystyna Palczyńska]. Cz. 2: Lata 1978-1986. – Nowa Sól : ZSE, 1986 –
47 s. : il., portr.
2610. MARZEC Halina: 50 lat Zespołu Szkół Elektrycznych im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej
Soli : monografia / H. Marzec, Krystyna Palczyńska. –
Nowa Sól : [ZSE], 1996. – 178 s., [58] s. tabl. : il., portr. ;
21 cm
2611. MARZEC Halina: 60 lat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Elektryk” im. Włodzimierza
Krukowskiego w Nowej Soli ; monografia. – Nowa Sól :
ZSP 1”Elektryk”, 2006. – 256 s. : il., portr. ; 25 cm
171
2616. GÓRSKA-WOJTCZAK Lidia: „Lubię być
nauczycielem” : półwiecze działalności edukacyjnej
Zespołu Szkół Elektrycznych w Nowej Soli. – Il. //
Krąg. – 1996, nr 42, s. 15
2617. GROTOWSKA Małgorzata: Złoty jubileusz /
M.G. – Il. // Krąg. – 1966, nr 46, s. 8
2618. JANIK Justyna: Wymiana uczniowska / J. Janik, Paulina Janik. – Il. // Krąg. – 2000, nr 46, s. 7
Współpraca nowosolskiego Zespołu Szkół Elektrycznych
ze szkołą niemiecką w Thedinghausen.
2619. NIEMYCKI Mariusz: Historia internatu Zespołu Szkół Elektrycznych w Nowej Soli. – Il. // Wędrujemy. – Nr 38 (2000), s. 42-46
2620. WYSOCKA Joanna: Szkoły partnerskie //
Jęz. Obce w Szk. – 2002, nr 1, s. 126-128
Współpraca „Elektryka” ze szkołą w Fürstenwalde (Niemcy).
2621. GARGASIEWICZ Katarzyna: Tydzień Kultury Niemieckiej w Zespole Szkół Elektrycznych //
Jęz. Obce w Szk. – 2003, nr 1, s. 163-164
2622. GURBAN Edward: Europejski „Elektryk”. –
Portr. // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 1, s. 9
Współpraca ze szkołami zagranicznymi.
2623. KÖNIGSBERG Grzegorz: Na światowym
poziomie / rozm. Edward Gurban. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2005, nr 49, s. 4
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych „Elektryk” uzyskuje
certyfi kat ISO 9001/2000.
2624. POJNAR Mariusz: „Elektrykowi” stuknęła
sześćdziesiątka. – Il. // Krąg. – 2006, nr 41, s. 21-22
*
2612. WOJECKI Mieczysław: Zespół Szkół Elektrycznych w Nowej Soli // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. –
1995, nr 1, s. 22
2613. WILAS Adam: Dlaczego Liceum Techniczne
w Zespole Szkół Elektrycznych w Nowej Soli? ; Założenia programowo-organizacyjne Liceum Technicznego o profilu elektrycznym w Zespole Szkół Elektrycznych w Nowej Soli // Krąg. – 1996, nr 13, s. 1, 7 ;
nr 14, s. 11
2614. WILAS Adam: Półwiecze działalności edukacyjnej Zespołu Szkół Elektrycznych w Nowej Soli. –
Il. // Krąg. – 1996, nr 39, s. 15
2615. PRUSS Helena: Profile kształcenia w Zespole Szkół Elektrycznych w Nowej Soli. – Il. // Krąg. –
1996, nr 40, s. 8
Cybulski Stanisław. – Nauczyciel, w l. 1955-1969
wicedyr. Zasadniczej Szkoły Metalowo-Elektrycznej
w Nowej Soli = poz. 132
2625. Fiałkowski Roman. GURBAN Edward: Profesor elektryk. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 40, s. 7
Zasłużony pedagog ZSP „Elektryk”.
Grigowicz Jerzy. GURBAN E.: Odszedł na wieczną służbę. – Dyr. Zespołu Szkół elektrycznych (19511981) w Nowej Soli = poz. 154
ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I BUDOWLANYCH. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
IM STANISŁAWA STASZICA W NOWEJ SOLI
2626. CHILIŃSKA Danuta: 50 lat Zespołu Szkól
Mechanicznych i Budowlanych 1947-1997 / [oprac.
172
KULTURA. OŚWIATA. SPORT
D. Chilińska, Teresa Oczkowicz, Jan Stec]. – Nowa Sól :
ZSMiB, 1997. – 81 s. : il. ; 21 cm
w Nowej Soli / Iwona Rynkiewicz. – Il. // Krąg. – 2006,
nr 21, s. 11
2627. CHILIŃSKA Danuta: Monografia Zespołu
Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Nowej Soli / D. Chilińska, Teresa Oczkowicz. –
Głogów : Druk i Wydaw. „DRUK-AR”, [2007]. – 135 s. :
il. ; 21 cm – ISBN 978-83-60087-23-7
2636. RUT Łukasz: 60 lat historii Nowej Soli. – Il. //
Krąg. – 2006, nr 24, s. 13
Tyt. okł.: 60 lat Odlewniaka 1947-2007 : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Nowej Soli.
*
2628. LUBUSKIE Nagrody Kulturalne 1969. – Il. //
Nadodrze. – 1969, nr 26, s. 2 . KROPLA pod mikroskopem czyli przedstawiamy laureatów Lubuskiej Nagrody Kulturalnej // Tamże, 1970, nr 2, s. 6
Laureatem Technikum Odlewnicze w Nowej Soli.
2629. JASIŃSKA Marzanna: Szkoła na pięć. – Il. //
Krąg. – 1993, nr 2, s. 8
2630. GROTOWSKA Małgorzata: Srebrna Piećdziesiątka / M.G. – Il. // Krąg. – 1997, nr 44, s. 8
2631. CHILIŃSKA Danuta: Są szkoły piękniejsze,
ale ta jest nasza // Szk. Zawod. – 1998, nr 3, s. 53-54
60 lat ZSP nr 2 im. M. Dąbrowskiej.
2637. 60 [SZEŚĆDZIESIĄT] lat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli 1945/46 – 2005/2006. – [Nowa Sól : ZSP im.
M. Dąbrowskiej, 2006]. – 4 s. : il., portr. ; 30 cm
2638. Deryło Zdzisław. GURBAN Jerzy: Z batutą
w szkole : VI Feniks przyznany ; Powrót do źródeł.
– (Znani nowosolanie). – Il., portr. // Gaz. Nowosol. –
2001, nr 17-18, s. 1
Nauczyciel muzyki, dyrygent chóru Zespołu Szkół Spożywczych.
Hucko Stanisław. WSPANIAŁY wychowawca. –
Nauczyciel zawodu i działacz oświatowy w Nowej Soli
= poz. 160
Jarmoliński Edward. GURBAN E.: Od zawsze dyrektor. – Pedagog, dyr. szkół nowosolskich = poz. 2592
Dynia Marian. – Inż. chemik, w l. 1961-1982 dyr.
Technikum Odlewniczego w Nowej Soli = poz. 138-139
Jekel Wojciech. ODSZEDŁ nauczyciel i kolega. –
Nowosolski nauczyciel zawodu, kier. zakładów szkolnych = poz. 165
Faron Antoni. GÓRAL z Łącka. – Dyr. Zespołu
Szkół Mechanicznych i Budowlanych = poz. 2141
Kucharski Bogusław. – Nauczyciel w nowosolskich szkołach zawodowych = poz. 187
2632. Ławniczak Hieronim. SENIOR nauczycielskiego rodu / Hieronim Ławniczak ; [rozm.] EG. –
Edward Gurban. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 52,
s. 10
2639. Paczkowski Paweł. GURBAN Edward: Dyrektor na emeryturze. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2003,
nr 41, s. 8
Dyr. Zasadniczej Szkoły Budowlanej, następnie Zespołu
Szkół Mechanicznych i Budowlanych.
2633. GURBAN Edward: Senior nowosolskiej
oświaty. (1): Patriotyczny „Rodowód”. (2): Pół wieku
w zawodzie nauczycielskim. – Portr. // Gaz. Nowosol. –
2007, nr 43-44, s. 8
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 2 IM. M. DĄBROWSKIEJ W NOWEJ SOLI
Dyr. nowosolskiego Zespołu Szkół Spożywczych w latach
1972-1992.
2640. Perlak Andrzej. INTERNOWANY w stanie
wojennym / Andrzej Perlak ; rozm. Edward Gurban. –
Portr. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 50/51, s. 7
Władysław Gąsior, nauczyciel szkół zawodowych w Nowej Soli zob. poz. 146-147
ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. HENRYKA
SIENKIEWICZA W N OW Y M M I A S T E C Z K U
2634. OLEJNICZAK Mirosław: Pół wieku za nami //
Krąg. – 1996, nr 13, s. 11 ; nr 14-15, s. 12. Polem. OZIMEK Jerzy: 50 lat ZSZ im. M. Dąbrowskiej. Krąg,
nr 17, s. 7. OLEJNICZAK M.: Odpowiedź autora.
Krąg, nr 24, s. 6
2641. DĘBICZAK K.: Zespół Szkół Rolniczych
w Nowym Miasteczku. – Il. // Zielonogórs. Inf. Rol. –
1993, nr 10, s. 19
2635. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: 50 lat
zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Dąbrowskiej
2642. KRYSIAK Marzena: Cudze chwalicie, swego nie znacie. – Il. // Krąg. – 1996, nr 6, s. 9
OŚWIATA
173
2643. KALISZ Tomasz: Szkoła z przyszłością. – Il. //
Krąg. – 1999, nr 40, s. 7-8
nauczycieli i organizatorów turystyki w szkole / pod
red. Ryszarda Harajdy. – Zielona Góra, 1987. – S. 69-80
2644. DĘBICZAK Krzysztof: Zespół Szkół Rolniczych w Nowym Miasteczku // Nasze Miast. – 2001,
nr 2, s. 8
2653. BRYTAN Jadwiga: Turystyka w Zbiorczej
Szkole Gminnej w Bytomiu Odrzańskim / J. Brytan,
Ryszard Harajda. – Il. // Życie Szk. – 1979, nr 11, s. 25-28
KOSZOWSKI Z.: W Zespole Szkół nr 1 w Nowym
Miasteczku. – Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum Oświatowe = poz. 2684
2654. GIMBUT Ryszard: Integracja środowiska lokalnego (na przykładzie pracy Zbiorczej Szkoły Gminnej w Bytomiu Odrzańskim) // Życie Szk. – 1978, nr 3,
s. 40-42
2645. WIŚNIEWSKA Renata: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowym Miasteczku. – Il. // Rol.
Puls. – 2004, Nr 1, s. 24-25
2646. Dębiczak Krzysztof. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Głowa pełna pomysłów : nietuzinkowy dyrektor [Zespołu Szkół Rolniczych w Nowym Miasteczku] / Jolanta Jabłońska. – Portr. // Gaz.
Nowosol. – 2000, nr 42, s. 9
2647. Nosewicz Albin. GURBAN Edward: Jak powstał „Rolniczak”… . – Gaz. Nowosol. – 2006, nr 49,
s. 9
Dyr. Zespołu Szkół Rolniczych w Nowym Miasteczku
w l. 1962-1979.
2648. PIETRZYK Bożena: Publiczne Gimnazjum
w Sie d l i s k u // Wieści z Siedliska. – 2000, nr 5/6, s. 5
SZKOŁY PODSTAWOWE
ŁAWNICZAK H.: Początki szkolnictwa podstawowego na Ziemi Nowosolskiej = poz. 58
2649. ABSOLWENCI Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w B o r o w i e W i e l k i m // Nasze Miast. –
2005, nr 3, s. 12-14
2650. MICHALAK Anna: Marzenia spełnione po
latach. – Il. // Nasze Miast. – 2005, nr 3, s. 6-8
Dzieje Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Borowie Wielkim, gm. Nowe Miasteczko (1945-2005).
2651. MUSZKIETA Władysław: Szkoła Podstawowa
w Borowie Wielkim // Nasze Miast. – 2002, nr 1, s. 8
Stopiński Bolesław. MICHALAK A.: Kandydat na
patrona szkoły. – Nauczyciel, organizator i kier. Szkoły Podstawowej w Borowie Wielkim = poz. 259
2652. BRYTAN Jadwiga: Niektóre formy pracy SKKT [Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego] na przykładzie B y t o m i a O d r z a ń s k i e g o //
W: Organizujemy turystykę w szkole : poradnik dla
2655. GIMBUT Ryszard: Szkolny Ośrodek Rekreacyjno-Szkoleniowy // Zbior. Szk. Gmin. – 1977, nr 2,
s. 81-82
Zbiorcza Szkoła Gminna w Bytomiu Odrzańskim.
2656. GIMBUT Ryszard: Zbiorcza Szkoła Gminna [w Bytomiu Odrzańskim] szkołą środowiskową //
Zbior. Szk. Gmin. – 1979, nr 2, s. 59-60
2657. GAWRECKI Ledzisław: Z „Głosem” w Kol s k u // Głos Naucz. 1994, nr 34, s. 6
Szkoła podstawowa.
2658. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Namiotowa hala [Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kolsku]. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 38, s. 9
2659. MIELOSZYK Franciszek: Wspomnienia /
wspomnień wysłuchała i zanotowała Agnieszka Matysiak ; w oparciu o wspomnienia […] oraz kronikę
szkoły w Kolsku całość oprac. Joanna Boćko. – Portr. //
Mag. Inf. Gm. Kolsko. – Nr 2 (1997), s, 6-7
2660. NEUMAN Krystyna: Z historii Szkoły Podstawowej w K o n o t o p i e . – Il. // Mag. Inf. Gm. Kolsko. – Nr 2 (1997), s. 5
2661. TYLUTKI Lech: Nowa Szkoła w Konotopie. –
Il. // Mag. Inf. Gm. Kolsko. – Nr 1 (1997), s. 4
2662. HALLER Anna: Nogi bolą, ale uczę… : wybór wspomnień / A. Haller ; wybrał, przygot. do dr.
i niezbędnymi koment., wstępem oraz posł. opatrzył
Krzysztof Rajewicz. – Kożuchów ; [Głogów : Netprojekt A. Królak], 2006. – 163, [6] s. : il. ; 21 cm. – ISBN
83-924011-1-5
Pamiętnik nauczycielki (1876-1969), siostry gen. J. Hallera, opisujący m.in. powojenną prace autorki katechetki w K o ż
chow ie.
Rec. Hass Waldemar: Pani Ania wciąż uczy… . – Il. //
Aspekty. – 2006, nr 38, s. III
Juny Zygmunt. KIEROWNIK Szkoły Podstawowej nr 1 i organizator Liceum Ogólnokształcacego
w Kożuchowie = poz. 170
174
KULTURA. OŚWIATA. SPORT
2663. SZKOŁA tętni Życiem / Grono pedagogiczne. – Il. // Wieści Gminne. – 2003, nr 2, s. 6
2675. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Nowosolanie z rewizytą / IRM. – Il. // Krąg. – 2002, nr 40, s. 1, 8
Szkoła Podstawowa w L u b i e s z o w i e , gm. Nowa Sól.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 w partnerskiej szkole
w Cottbus (Chociebuż).
2664. JABŁOŃSKI Edward: Jubileusz „jedynki”. –
Il. // Głos Dozametu. – 1985, nr 21, s. 2
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w N o wej Soli.
2665. OWCZAREK Monika: Sześćdziesiątka „Jedynki”. – Il. // Krąg. – 2005, nr 21, s. 5
Fikus Jan. JABŁOŃSKI Edward: W sercach i pamięci. – Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 i Liceum
dla Pracujących w Nowej Soli, działacz ZNP = poz. 143
2666. Sint Zofia. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Niezwykły życiorys / JJ. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 35, s. 7
2676. STĘPIEŃ Dagmara: Bezpieczna ósemka. –
Il. // Magma. – Nr 2(2005), s. 8
Szkoła Podstawowa w Nowej Soli.
2677. Michalik Julian. JULIAN Michalik- dyrektor SP nr 8 w Nowej Soli. – (Stylowy dyrektor). – Il. //
Dyr. Szk. – 2005, nr 10, s. 55
*
2678. OWCZAREK Monika: Uczą i bawią po katolicku : Katolicka Prywatna Szkoła Podstawowa w Nowej Soli. – Il. // Aspekty. – 2002, nr 12, s. V
Pionierka nowosolskiego szkolnictwa, kier. Szkoły Podstawowej nr 1.
2679. PATELKA Jerzy: Prywatna szkoła podstawowa. – Il. // Tyg. Nowosol. – 1999, nr 19, s. 8-9
2667. Szychiewicz Czesława. GURBAN Edward:
Nauczycielka z powołaniem. – Portr. // Gaz. Nowosol. –
2003, nr 35, s. 5
2680. ŻOŁĄDZIEJEWSKI Zbigniew: Szkoła zawierzenia. – Il. // Aspekty. – 1999, nr 52, s. IV
Nauczycielka nowosolskiej Szkoły Podstawowej nr 1.
*
2668. JABŁOŃSKI Edward: Hala z widownią :
w mieście wybudowano nowy obiekt / tekst i fot. EJ. –
Il. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 38, s. 3
Pięta Henryk. ZASŁUŻONY dla oświaty. – Nowosolski nauczyciel szkół podstawowych i działacz
ZNP = poz. 212
Hala przy Szkole Podstawowej nr 3 w Nowej Soli.
2669. SUDA Antonina M.: „Piątka” była zawsze na
„piatkę”. – Il. // Krąg. – 1995, nr 53, s. 10
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego
w Nowej Soli.
2670. WASYLUK Czesława: Z dyrektorem SP-5
w Nowej Soli, Czesławą Wasyluk, rozmawia [o problemach szkoły] Antonina Suda. – Portr. // Krąg. – 1996,
nr 5, s. 8-9
2671. MATELSKA Janina: Ekologia w Szkole
Podstawowej nr 6 w Nowej Soli // Inf. RCEE. – 1988,
nr 39/40, s. 2-4
2672. MIELCZAREK Artur W.: Współpraca z Francją [Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Soli]. – Il. //
Krąg. – 1998, nr 15, s. 11
2673. WYCHOWANIE dla zdrowia i środowiska :
Szkoła Podstawowa nr 6 w Nowej Soli. – Il. // Inf.
RCEE. – 1996, nr 17/18, s. 9-10
2674. Białowąs Henryk. HENRYK Białowąs : geograf z dyscypliną. – (Znani nowosolanie). – Portr. // Gaz.
Nowosol. – 2002, nr 1, s. 9
Geograf, pedagog, dyr. Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Soli.
2681. BETIUK Krystyna: Praca w plenerze. – Il. //
Plast. w Szk. – 1990, nr 2/3, s. 107-111
Lekcje plastyki w Szkole Podstawowej w N o w y m M i a steczk u.
2682. ZAWIŚLAK Jacek: [Szkoła Podstawowa
w Nowym Miasteczku] // Grono. – 1993, nr 10, s. 16-17
2683. SPUDOWSKA Alina: Aplikacje. – Il. //
Plast. i Wychow. – 1994, nr 1, s. 17-18
Kółko plastyczne w Szkole Podstawowej w Nowym Miasteczku.
2684. KOSZOWSKI Zbigniew: W Zespole Szkół
Nr 1 w Nowym Miasteczku // Nasze Miast. – 2001,
nr 3, s. 8
W zespole działa Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum Oświatowe.
2685. 1945 [TYSIĄC dziewięćset czterdzieści pięć]
– 2005 : 60 rocznica powstania Szkoły Podstawowej
w Nowym Miasteczku. –Il., portr. // Nasze Miast. –
2005, nr 2, s. 1-20
2686. Broszczak Dominik. ZAWIŚLAK Jacek:
Dominik Broszczak : organizator szkoły w Nowym
OŚWIATA
Miasteczku 1885-1960. – Il. // Nasze Miast. – 2005,
nr 2, s. 13
Biogram i kronika szkoły podstawowej (1945-1948).
2687. TRZYDIEŚCI lat w nowym obiekcie : sześćdziesiąt lat ma ot y ń sk a podstawówka / (WK). – Il. //
Gaz. Nowosol. – 2005, nr 47, s. 8
2688. PO sześćdziesiątce : Jubileusz Szkoły Podstawowej [w P r z y b o r ow ie , gm. Nowa Sól] . (WK) //
Gaz. Nowosol. – 2006, nr 4, s. 8
Zarys historii szkoły.
2689. GOROCKIEWICZ Małgorzata: Szkoła Podstawowa w S i e d l i s k u . – Il. // Wieści z Siedliska. –
1996, nr 8, s. 1-3
175
2696. SZYNDER Jerzy T.: Muzyczne pieczętowanie // Krąg. – 1992, nr 37, s. 9
Występ uczniów nowosolskiej Szkoły Muzycznej w Senftenbergu.
2697. SZYNDER Jerzy T.: „Nie oglądaj się za siebie” : rozmowa z Jerzym Szynderem, dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. G. Bacewicz
w Nowej Soli / rozm. M[arzanna] Jasińska // Krąg. –
1993, nr 3, s. 8
Sytuacja szkoły, kierunki pracy.
2698. Z MUZYKĄ do Niemiec / R.D. – Il. // Krąg. –
1993, nr 39, s. 6
Impreza „Krajobraz Kultury ’93” w pow. Verden (Niemcy)
z udziałem uczniów szkoły muzycznej i muzyków Domu Kultury „Panopticum”.
SZKOLNICTWO ARTYSTYCZNE
2699. SZYNDER Jerzy T.: Muzyczny bilans nowosolskiej Szkoły Muzycznej // Krąg. – 1997, nr 25, s. 6
PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA
IM. GRAŻYNY BACEWICZ W NOWEJ SOLI
Impreza „Krajobraz Kultury ’93” w pow. Verden (Niemcy)
z udziałem uczniów szkoły muzycznej i muzyków Domu Kultury „Panopticum”.
2690. PAŃSTWOWA Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli 1977-1987.
– Nowa Sól : PSM im. G. Bacewicz, [19]87. – 15 s. :
il., portr. ; 21 cm
2700. SZYNDER Jerzy T.: 30 lat minęło…!!! //
Krąg. – 1997, nr 39/40, s. 8
Nowosolska Szkoła Muzyczna w środowisku – refleksje.
Opis wg okł. – Z treści: Historia szkoły. Działalność dydaktyczno-wychowawcza szkoły. Działalność upowszechnieniowa
PSM. Grono pedagogiczne szkoły w roku dwudziestolecia.
2701. SŁOTWIŃSKA Karolina: Jubileusz jak z nut :
30-lecie PSM im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli. –
Il. // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1998, nr 1/2, s. 23-25
2691. PAŃSTWOWA Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli 1967-2007 / [red.
Anna Mackiewicz, Małgorzata Tofilska, Anna Zatwarnicka. – Nowa Sól : PSM, 2007]. – 36 s. : il., portr. ;
21 cm
RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA I.: Ponad 30-letnia
tradycja. – Państwowa Szkoła Muzyczna = poz. 2515
*
STANKOWIAK B.: Szkoła Muzyczna w Nowej
Soli = poz. 88
2692. TOMASZEWSKI Zygmunt: Popularyzacja
muzyki w Nowej Soli [przez Państwową Szkołę Muzyczną] / (zt) // Kult. w Kraju. – Nr 999/1000 (1982),
s. 14
2693. SZYNDER Jerzy T.: O szkole muzycznej
słów kilka // Głos Dozametu. – 1984, nr 10, s. 3
2694. SZYNDER Jerzy T.: Szkoła muzyczna przed
nowym rokiem 85-86 // Głos Dozametu. – 1985, nr 8,
s. 3
2695. SZYNDER Jerzy T.: Jubileuszowe obrachunki : XX lat Państwowej Szkoły Muzycznej // Głos Dozametu. – 1987, nr 10, s. 5
2702. SZYNDER Jerzy T.: Sam talent nie wystarczy :
rozmowa z dyr. Szkoły Jerzym Szynderem / [rozm.]
Iwona Rynkiewicz. – Portr. // Krąg. – 2000, nr 11, s. 11
Wczoraj i dzień dzisiejszy nowosolskiej Szkoły Muzycznej.
2703. JEST się czym pochwalić : 40-lecie Państwowej Szkoły Muzycznej / (WK). – Il., portr. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 38, s. 9
2704. GURBAN Edward: Po jubileuszu. – Il. //
Gaz. Nowosol. – 2007, nr 45,s. 5
Zarys historii Pństwowej Szkoły Muzycznej w Nowej Soli.
2705. Gabryelski Janusz. JANUSZ Gabryelski :
[wywiad] / [rozm.] Iwona Rynkiewicz. – Portr. // Krąg. –
1996, nr 52, s. 6
Nauczyciel muzyki, twórca Młodzieżowej Orkiestry Dętej.
2706. GABRYELSKI Jausz: Jestem człowiekiem
pracy / Janusz Gabryjelski, [właśc. Gabryelski] ; rozm.
Karolina Słotwińska. – Portr. // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1977, nr 1, s. 17-18
Laureat „Feniksa”.
176
KULTURA. OŚWIATA. SPORT
2707. GURBAN Edward: Dar talentu i serca. –
(Znani nowosolanie). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2001,
nr 13, s. 8
2717. KLOC Barbara: Zarobkowa praca wychowanków // B. Kloc, Kazimierz Kloc // Probl. Opiek.Wychow. – 1991, nr 7, s. 321-323
2708. OWCZAREK Monika: Chce mi się chcieć. –
Portr. // Krąg. – 2006, nr 41, s. 5
2718. ŻUROWSKI Wojciech: O współpracy domów dziecka : [Kożuchów – Dunkierka (Francja)] //
Probl. Opiek.-Wychow. – 1998, nr 5, s. 22-23
Laureaci „Odrzany”: Janusz Gabryelski, muzyk, Bożena
Osińska, dyr. szpitala, ks. Józef Kocoł, dziekan nowosolski.
TRZY „Odrzany”. – J. Gabryelski, założyciel i dyrygent Młodzieżowej Orkiestry Dętej = poz. 2095
2709. Goliński Ryszard. GURBAN Edward: Jubilesz pedagoga. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2006,
nr 12, s. 8
Nauczyciel klasy skrzypiec.
2710. GOLIŃSKI Ryszard: Pokoleniowy smyczek /
[rozm.] Iwona Rynkiewicz-Męcińska. – Portr. // Krąg. –
2006, nr 12, s. 6
2711. Hordyńska Helena. CISOWSKA Barbara: Helena Hordyńska. – Portr. // Krąg. – 1994, nr 36,
s. 6
Nauczycielka szkoły muzycznej.
2719. DRZEWIECKI Ireneusz: Indywidualny plan
pracy z dzieckiem / I. Drzewiecki, Mariola Duda, Bernadeta Martynowicz // Probl. Opiek.-Wychow. – 2002,
nr 10, s. 44-46
2720. ŻUROWSKA Dorota: Wychodzimy poza
dom // Probl. Opiek.-Wychow. – 2003, nr 2, s. 48
Twórcza działalność wychowanków.
2721. ZAKŁADOWE przedszkole [„Dozametu”
w N owe j S ol i] / J.G. – Il. // Głos Met. – 1962, nr 4,
s. 4
2722. STACHOWIAK Bożena: … drugi dom. – Il. //
Nasze Miast. – 2001, nr 4, s. 8
Przedszkole w N o w y m M i a s t e c z k u .
2712. Machomichalak Jadwiga. ROZMOWA
z Jadwigą Machomichalak […] nauczycielką gry na
fortepianie w Państwowej SzkoleMuzycznej I stopnia
w Nowej Soli / rozm. Małgorzata Krzeszewska. – Il. //
Krąg. – 1993, nr 20, s. 12
2723. PSTRUCHA Lidia: „Dziecięce królestwo”. –
Il. // Wieści z Siedliska. – 2003, nr 4, s. 3
Przedszkole w S i e d l i s k u .
Długoletnia pedagog o sobie i swoich wychowankach.
OŚWIATA DOROSŁYCH
2713. CIESIELSKI Władysław Jan: 10 lat Społecznego Ogniska Artystycznego w K o ż u c h ow i e // Por.
Muzycz. – 1966, nr 7/8, s. 39
2714. MUZYKA łagodzi obyczaje / J.C. // Domy
Spółdz. – 1974, nr 11 s. 30
Nowosolska Spółdzielnia Mieszkaniowa i Lubuskie Towarzystwo Muzyczne mecenasami Ogniska Muzycznego w Nowe j
S ol i .
OPIEKA NAD DZIECKIEM
Państwowy Dom Dziecka w K o ż u c h o w i e
2715. WRZEŚNIEWSKI Zenon: Czy praca pomaga w wychowaniu? // Probl. Opiek.-Wychow. – 1962,
nr 7, s. 30
Metody wychowawcze w kożuchowskim Domu Dziecka.
2716. WRZEŚNIEWSKI Zenon: Na żniwach //
Nowa Szk. – 1962, nr 9, s. 38-39
Z doświadczeń Domu Dziecka w Kożuchowie.
2724. RUBACHA Józef: Uniwersytet Ludowy
[w Koż u ch ow ie] – dobra idea na dzisiejsze czasy / J.
Rubacha ; Małgorzata Połys. – Il. // Rol. Puls. – 2004,
nr 2, s. 18-19
2725. BENYSKIEWICZ Joachim: Rola i miejsce
uniwersytetu powszechnego w opiniach uczestników
: (na przykładzie Lipi n [gm. Nowa Sól]) / J. Benyskiewicz, Zygmunt Zadworny // Prz. Lubus. – 1971, grudzień, s. 59-64
2726. GURBAN Edward: Seniorzy w uniwersytecie. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2007, nr 10, s. 9. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Wiwat Akademia. –
Il., portr. // Krąg. – 2007, nr 10, s. 20-21
Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w N o w e j
S ol i .
2727. RYNKIEWICZ-MĘCŃSKA Iwona: Centrum kształcenia praktycznego oraz internet już w Nowej Soli / Iwona Rynkiewicz. – Il. // Krąg. – 1996,
nr 17, s. 1, 4
KULTURA FIZYCZNA. SPORT
KULTURA FIZYCZNA. SPORT
PRZED 1945 ROKIEM
2728. FISCHER Paul: Gedenkstunde : 100 Jahre
Turnenschaft Nuesalz 1862 // Neus. Nachr. – Nr. 24
(1962), s. 226-230
2729. FISCHER Paul: Neusalz – eine sportfreudige Stadt // W: Patenschaft Offenbach am Main – Neusalz/Oder / Gesamtbearb. Karl Fars. – Offenbach a. M.,
1965. – S. 65-76 : il.
177
2738. TERLIKOWSKI Roman: Podsumowanie /
RT. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 1, 3, s. 14
Przegląd wydarzeń sportowych 2001 r.
2739. TERLIKOWSKI Arkadiusz: Podsumowanie
2002 / (AT). [Cz. 1]: Wiele się działo na sportowych arenach. Cz. 2: Grad medali. Cz. 3: „Świat” Popławskiego. Cz. 4: Obiecujące zakończenie. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 52, s. 19 ; 2003, nr 2, s. 15 ; nr 4-5, s. 14
2740. ROLA Zdzisław: W pasji siła / rozm. Paweł
Waliszewski. – Portr. // Krąg. – 2003, nr 19, s. 6-7
Sytuacja sportu amatorskiego w Nowej Soli.
2730. 50 [FÜNFZIG] Jahre Ruderclub „Möwe” e.V.
– Neusalz (Odre): [b.w.], 1934. – 40 s., [9] k. tabl. : il.,
portr. ; 21 cm. HAUSKNECHT Siegfried: 100 Jahres
Ruderclub „Möwe”. – Neusalz (Oder) am 29. Februar
1984 // Neus. Nachr. – Nr. 135 (1984), s. 131-133
2741. TERLIKOWSKI Arkadiusz: Sportowe kalendarium 2003 / (Arek). [Cz. 1] – 3. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 50/51, s. 19 ; nr 52, s. 15 ; 2004, nr 9,
s. 14
E.V. (e. V.) = Eingetragener Verein.
2731. SCHMIDT Karl: Der Fussballsport in Neusalz/Oder : Erinnerungen / aufgezeichnet von Carl
Schmidt. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 199 (1980), s. 18-20 ;
Nr. 120, s. 40-41
OD 1945 ROKU
INFORMATOR Lubuski : kultura-sport-turystyka. – Pow. nowosolski = poz. 2112
GMINA K o ż u c h ó w. – Sport = poz. 79
MAŁEK B.: W trosce o rozwój n owo s ol s k i e g o
sportu = poz. 93
2732. NOWAK W.: Razem z fabryką rósł robotniczy sport / W.N. // Głos Met. – 1976, nr 5, s. 5
2733. POJNAR Mariusz: Z historii sportu [w Nowej Soli]. – Il. // Krąg. – 2006, nr 33, s. 35
2734. SPORT robotniczy [w Nowej Soli] przed
ćwierćwieczem. – Il. // Głos Met. – 1971, nr 5, s. 4
2742. WALISZEWSKI Paweł: Panorama nowosolskiego sportu. (1)-[5]. – Il. // Krąg. – 2003, nr 42, 44,
46, s. 28 ; nr 48, 52, s. 25
2743. TERLIKOWSKI Arkadiusz: Sportowe podsumowanie roku 2004 / Arek. Cz. 1-2. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2005, nr 1, s. 14 ; nr 4, s. 15
2744. GRZELKA Marek: 12 mgnień sportu. – Il. //
Krąg. – 2005, nr 52, s. 33-34
Osiągnięcia sportu nowosolskigo w 2005 r.
2745. TERLIKOWSKI Arkadiusz: Sportowe podsumowanie 2005 r. / Arek. (1-6). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 4-5, 9-12, s. 15
KLUBY
2746. MAZURKIEWICZ Edward: Jubileusz nowosolskij „A s t r y ” // Nowosol. Gaz Nowa. – Nr 13 (1993),
s. 8
Międzyszkolny Klub Sportowo-Turystyczny.
2747. [MIĘDZYSZKOLNY Klub sportowo-Turystyczny] MKST „Astra” // Krąg. – 1993, nr 26, s. 14
*
2735. MAZURKIEWICZ Edward: Nowosolskie
osiągnięcia półrocza // Krąg. – 1977, nr 28, s. 18-19
2736. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Ośrodek oficjalnie otwarty / Iwona Rynkiewicz. – Il. //
Krąg. – 1999, nr 25, s. 5
Ośrodek Sportów Wodnych w Nowej Soli.
2737. JABŁOŃSKI Edward: Hala z widownią :
w mieście wybudowano nowy obiekt sportowy / (EJ). –
Il. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 38, s. 3
2748. MAZURKIEWICZ E.: Jubileusz 35-lecia
MKST „Astra” [w Nowej Soli]. – Il. // Krąg. – 1995,
nr 5, s. 1, 5-6
2749. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Astra
po czterdziestce / Jolanta Jabłońska. – Portr. // Gaz.
Nowosol. – 2000, nr 11, s. 9
2750. NOWIŃSKI Krzysztof: Klub Młynarczyka //
Pił. Noż. – 1983, nr 6, s. 8-9
Zakładowy Klub sportowy „D o z a m e t ” w Nowej Soli.
178
KULTURA. OŚWIATA. SPORT
2751. JABŁOŃSKI Edward: Pozytywy i negatywy
roku 1984 / J.E. // Głos Dozametu. – 1985, nr 2, s. 4
2752. JABŁOŃSKI Edward: Trzeba mierzyć siły
na zamiary : walne zebranie ZKS „Dozamet” / (ej). –
Il. // Głos Dozametu. – 1985, nr 4, s. 4
2753. PIERWSZE dziesięciolecie // Głos Dozametu. – 1986, nr 10, s. 8
2766. GURBAN Edward: Jeszcze pozostał błysk
w oczach. (1-2). – ( Z historii nowosolskiego boksu). –
Il. // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 21, s. 9 ; nr 22, s. 7
2767. HENDZELEK Ryszard: Nowa Sól to kopalnia
sportowców : rozmowa z byłym zawodnikiem klubu
bokserskiego „Len” Ryszardem Hendzelkiem / IRM.
– Iwona Rynkiewicz-Męcińska. – Il. // Krąg. – 2002,
nr 8, s. 11
Historia ZKS „Dozamet”.
2754. JABŁOŃSKI Edward: ZKS „Dozamet” w latach 1971-1980 ; ZKS „Dozamet” za kadencji prezesa Daszkiewicza / (ej). – Il. // Głos Dozametu. – 1986,
nr 14, s. 6 ; nr 14 [15], s. 5
2755. JABŁOŃSKI Edward: Jerzy Wardęga ponownie prezesem ZKS „Dozamet” : wiele problemów do
rozwiązania / (ed) // Głos Dozametu. – 1989, nr 7, s. 6
2756. ROLICZ A. : Reaktywowanie Klubu Sportowego przy Zakładach / A.R. // Wrzeciono. – 1960,
nr 4, s. 5
KS „L e n ”.
2757. „LNIANY” sport też ma 20 lat // Wrzeciono. – 1965, nr 10/11, s. 9
2758. SUKCESY KS „Len” // Wrzeciono. – 1970,
nr 1, s. 2
2759. ADAMCZAK Lech: Czołowi zawodnicy i trenerzy KS „Len”. – Il. // Wrzeciono. – 1984, nr 8, s. 2
2760. ADAMCZAK Lech: KS „Len” działa aktywnie. – Il. // Wrzeciono. – 1989, nr 4, s. 4
2761. POJNAR Mariusz: Historia klubu ze Sportowej 1. – Il. // Krąg. – 2007, nr 2, s. 33
KS „O d r a” Bytom Odrzański.
2762. JABŁOŃSKI Edward: ZKS „P o l o n i a ”
w latach 1957-1965 ; ZKS „Polonia” do 1971 r. / (ej). –
Il. // Głos Dozametu. – 1986, nr 11, 13, s. 5
DYSCYPLINY SPORTOWE
2768. NOWAK W.: Rzetelną pracą do sukcesów. –
Il. // Głos Met. – 1974, nr 12, s. 5
Osiągnięcia sekcji k a j a k o w e j ZKS „Dozamet”.
2769. WOJTOWICZ Zbigniew: Kto pomoże kajakarzom z Nowej Soli? // Prz. Sport. – 1978, nr 67, s. 5
Kajakarze „Dozametu”.
2770. ZAKRZEWSKI Zdzisław: „Złoto” – wynikiem solidnej pracy kajakarzy. – Portr. // Głos Met. –
1980, nr 21, s. 3
Sukcesy ZKS „Dozamet”.
2771. DĄBROWSKI Stanisław: Kajakowe sukcesy
[nowosolan] // Krąg. – 2003, nr 31, s. 26
2772. BEKULARD Lech: Ciosy i capoeira. – Il. //
Gaz. Nowosol. – 2004, nr 26, s. 15
Gala k i c k b ox i n g u w Nowym Miasteczku.
2773. GRZELKA Marek: 3 [Trzy] medale z Mistrzostw Polski. – Il. // Krąg. – 2007, nr 46, s. 33
Mistrzostwa młodzieżowe kickboxingu z udziałem zawodników z Bytomia Odrz.
2774. TERLIKOWSKI Arkadiusz: 10-lecie Nowosolskiej Ligi K o s z y k ó w k i / (Arek). – Portr. // Gaz.
Nowosol. – 2003, nr 5, s. 14
2775. VIII BIEG Solan. – Il. // Głos Dozametu. –
1991, nr 2, dod. Dni Nowej Soli, s. 1
L e k ko a t le t y k a – ogólnopolski bieg uliczny w Nowej Soli.
2776. MAZURKIEWICZ Edward: Nowy rekord
trasy : X Bieg Solan / edma. – Il. // Nowosol. Gaz
Nowa. – Nr 9 (1993), s. 8
2763. ADAMCZAK Lech: Sukcesy naszych b o ks e r ów : KS Len. – Il. // Wrzeciono. – 1985, nr 4, s. 3
2777. MAZURKIEWICZ Edward: Lekkoatleci po
sezonie. Cz. 1-2. – Il. // Krąg. – 1993, nr 47, s. 14 ; nr 50,
s. 18
2764. SUKCESY pięściarzy : KS „Len” // Wrzeciono. – 1985, nr 10, s. 3
2778. MAZURKIEWICZ Edward: Lekkoatleci
podsumowali sezon // Krąg. – 1998, nr 1, s. 18
2765. GURBAN Edward: Był kiedyś boks… ; Wyszło tylko pięciu. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 19,
s. 4 ; nr 20, s. 8
Osiągnięcia bokserów nowosolskich.
Zawodnicy „Astry” na drugim miejscu wśród klubów zielonogórskich.
2779. TERLIKOWSKI Arkadiusz: W blasku złota / Arek. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 28, s. 1, 14
KULTURA FIZYCZNA. SPORT
2780. TERLIKOWSKI Arkadiusz: Wielcy biegacze u prezydenta [T. Gabryelczyka]. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 31, s. 1
2781. MAZURKIEWICZ Edward: Biegacze w blasku złota . E.M. – Il. // Krąg, 2001, nr 28, s. 26.
2782. MAZURKIEWICZ Edward: Medale biegaczy [„Astry”] we Włoszech / E.M. – Portr. // Krąg. –
2001, nr 30, s. 31
Sukcesy nowosolan na Mistrzostwach Europy Juniorów
w Lekkoatletyce.
2783. HISTORIA nowosolskiej pi ł k i n oż n e j; (1).
Najpierw był Odlew / (wej). – Il. // Gaz. Nowosol. –
2004, nr 9, s. 15 ; nr 10, s. 14
2784. PIŁKARSKIE sukcesy i porażki / (WK). –
Il. // Gaz. Nowosol. – 2007, nr 50/51, s. 18
Nowosolska piłka nożna w latach 1946-2007.
2785. ZARYS hisitorii piłkarstwa lubuskiego 19452002 / pod red. Stanisława Fąfary. – Zielona Góra,
2002. – S. 157-158 : „Arka” Nowa Sól
*
2786. ARKA w III lidze! / (wej). – Il. // Krąg. – 2004,
nr 24, s. 14
179
Edward Jabłoński. – Portr. // Głos Dozametu. – 1986,
nr 1, s. 5
2795. JABŁOŃSKI Edward: Dwa lata w II lidze /
(ej) // Głos Dozametu. – 1987, nr 17, s. 6
2796. GURBAN Edward: Grało się w II lidze… .
– Il. // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 41, s. 10
Występy drużyny piłkarskiej „Dozametu” w II lidze.
2797. GURBAN Edward: Dobre mecze i głupie porażki ; My się Śląska nie boimy ; Koniec drugoligowej
przygody… . – Il. // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 44-45,
s. 6 ; nr 50, s. 10
Występy „Dozametu” w II lidze piłki nożnej.
2798. NARESZCIE A klasa : sukces piłkarzy „Lnu”
// Wrzeciono. – 1969, nr 8, s. 3
2799. DĘBSKI R.: Inwestycje w P.K.S. [Piłkarski
Klub Sportowy] „Modrzew” Modrzyca / R. Dębski,
J. Fuchs. – Il. // Krąg. – 2002, nr 43, s. 31
2800. SPEŁNIONE nadzieje / WN. – Portr. // Głos
Met. – 1961, nr 5, s. 32
Awans „Polonii” Nowa Sól do ligi okręgowej.
2801. PIETKUN R.: Si a t k a r k i przed startem w lidze // Wrzeciono. – 1977, nr 10, s. 2
KS „Len” Nowa Sól.
2787. KARPIŃSKI Krzysztof: III liga nasza. – Il. //
Krąg. – 2004, nr 25, s. 25
Awans nowosolskiej „Arki”.
2802. GURBAN Edward: Zwycięskie siatkarki i nierówni siatkarze // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 39, s. 6
Nowosolska siatkówka w latach 50. i 60.
2788. GRZELKA Marek: Nasi w liczbach. (Cz. 12). – Il. // Krąg. – 2006, nr 49, s. 32 ; nr 50, s. 32-33
„Arka” Nowa Sól – wyniki meczów piłkarskich.
2803. JABŁOŃSKI Edward: Zielona światło na
t e n i s // Wrzeciono. – 1976, nr. 10 s. 3
Tradycje nowosolskiego tenisa.
2789. SYLWETKI piłkarzy ZKS „Dozamet” (1-5). –
Portr. // Głos Dozametu. – 1984, nr 3, s. 4 ; nr 4, s. 2 ;
nr 5-7, s. 4
2790. JABŁOŃSKI Edward: Obrachunki Sekcji
Piłki Nożnej // Głos Dozametu. – 1985, nr 5, s. 5
2791. JABŁOŃSKI Edward: Jak do tego doszło? /
(ej) // Głos Dozametu. – 1985, nr 14, s. 4.
Awans „Dozametu” do II ligi.
2792. KADRA pierwszego zespołu ZKS „Dozamet”. – Il. // Głos Dozametu. – nr 16, s. 4
2793. JABŁOŃSKI Edward: Remanent piłkarskiej
rundy jesiennej nowosolskich drugoligowców /(ej) //
Głos Dozametu. – 1986, nr 24, s. 6
2794. WANAT Tadeusz: Aby rok 1986 był tak dobry
jak 1985 : rozmowa z Tadeuszem Wanatem / notował:
2804. ADAMCZAK Lech: Sukces tenisistów : KS
„Len”. – Il. // Wrzeciono. – 1985, nr 6, s. 3
2805. GALERCZYK Krzysztof: Ćwierć wieku
ż e g l a r s t w a w Dozamecie. – Il. // Głos Dozametu.
– 1988, nr 26, s. 5
SPORTOWCY. TRENERZY
Bal Józef
2806. GURBAN Jerzy: Nowosolski Pele. – (Powojenna historia sportu). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2000,
nr 7, s. 14
Biesiada Ryszard
2807. BIESIADA Ryszard: Najpierw musi być ból :
[wyw.]. – Portr. // Krąg. – 2003, nr 29, s. 6-7
180
KULTURA. OŚWIATA. SPORT
2808. BIESIADA Ryszard: Nowosolanin trenerem
olimpijczyków / rozm. Michał Suski. – Il. // Krąg. –
2001, nr 45, s. 1-2
2817. JABŁOŃSKI Edward: Srebro Grzegorza Krawcowa : 21 Mistrzostwa Świata w Kajakarstwie / (ed) //
Głos Dozametu. – 1987, nr 18, s. 5
Trener lekkoatletów „Astry”.
KUBRYCHT-JABŁOŃSKA J.: II Plebiscyt rozstrzygnięty : R. Biesiada trenerem roku = poz. 2850
JABŁOŃSKI E.: Lekkoatleci i … piłkarz : trener
Ryszard Biesiada po raz trzeci = poz. 2852
KUBRYCHT-JABŁOŃSKA J.: Popławski – sportowcem roku 2002, trener R. Biesiada – po raz czwarty zwycięża = poz. 2837
2818. KOLEJNE wyróżnienie Grzegorza Krawcowa. – Il. // Głos Dozametu. – 1987, nr 23, s. 6
Odznaczenie medalem za wybitne osiągnięcia sportowe.
2819. JABŁOŃSKI Edward: Grzegorz Krawców
najlepszy w 1988 r. [w woj. zielonogórskim] / (ed) //
Głos Dozametu. – 1989, nr 4, s. 5
2820. JABŁOŃSKI Edward: Krawców trzykrotnie
na podium : 50 Mistrzostwa Polski / (ed) // Głos Dozametu. – 1988, nr 19, s. 5
Domińczak Maciej
2809. CHAMPION z Bytomia Odrzańskiego / Maciej Domińczak ; rozm. przepr. Edward Gurban. –
Portr. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 4, s. 12
Kickboxer.
2810. GRZELKA Marek: Bytomski Mistrz Polski. –
Il. // Krąg. – 2007, nr 14, s. 33
Grzegorzewski Marcin
2811. MAZURKIEWICZ Edward: Wspaniały bieg
Marcina Grzegorzewskiego // Krąg. – 1997, nr 27,
s. 18
Hendzelek Ryszard
2812. GURBAN Edward: Przygoda z boksem. –
Portr. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 34, s. 8
Bokser z Nowej Soli.
Hoffmann Stanisław
2813. GURBAN Edward: Poznał się na „Tygrysie”. –
Il. // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 29, s. 6
Bokser „Włókniarza” Nowa Sól.
Kajder Roman
2814. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Najlepsi nagrodzeni / RM. – Il. // Krąg. – 2000, nr 13,
s. 25
Lekkoatleta, laureat konkursu tyg. „Krąg”.
Kakała Grzegorz
2815. GURBAN Edward: Bramkostrzelny pomocnik. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 47, s. 9
Zawodnik „Dozametu”.
Krawców Grzegorz
2816. Z NOWEJ Soli do kadry. – Il. // Głos Dozametu. – 1985, nr 9, s. 5
Kajakarz roku, zawodnik „Dozametu”.
2821. SREBRO MŚ [Mistrzostw Świata] dla Krawcowa / (mat). – Il. // Głos Dozametu. – 1989, nr 19, s. 6
2822. GALERCZYK Krzysztof: W roli głównej
Grzegorz Krawców : kajakarze kończą sezon / (K.G.) //
Głos Dozametu. – 1989, nr 20, s. 5
2823. KRAWCÓW wygrał zdecydowanie : 27 plebiscyt „Gazety Lubuskiej” // Głos Dozametu. – 1990,
nr 4, s. 8
2824. KRAWCÓW Grzegorz. – Il. // Prz. Sport. –
1992, nr 135, dod. Prz. Olimp., nr 8, s. 2
2825. KRAWCÓW Grzegorz: Smak igrzysk / [rozm.]
Paweł Waliszewski. – Il., portr. // Krąg. – 2004, nr 4, s. 6
2826. TUSZYŃSKI Bogdan: Polscy olimpijczycy
XX wieku. – Wrocław, 2004. – S. 413 : portr. : Krawców, Grzegorz
Krzyściu Andrzej
2827. TERLIKOWSKI Arkadiusz: Krzyściu po
raz drugi zwycięzcą : XVIII Półmaraton Solan (19842001) / Arek. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 23, s. 14
Lewandowski Mirosław
LEKKOATLECI najpopularniejsi : Justyna Sęczkowska i Mirosław Lewandowski zwycięzcami = poz.
2849
Makowski Tomasz
2828. WALCZYĆ o sukces : rozmowa z Tomaszem Makowskim – mistrzem kickboxingu. – Portr. //
Nasze Miast. – 2002, nr 4, s. 8. TOMASZ Makowski
z Nowego Miasteczka obronił tytuł Mistrza Polski. –
Portr. // Tamże. – 2003, nr 3, s. 10. TOMASZ Makowski nadal nie do pokonania!. – Portr. // Tamże. – 2004,
nr 4, s. 17
KULTURA FIZYCZNA. SPORT
2829. WALISZEWSKI Paweł: Bije i organizuje. –
Portr. // Krąg. – 2006, nr 25, s. 34
T. Makowski zdobywcą Pucharu Świata (Piacenza 2005).
2830. GRZELKA Marek: Kolejny mistrzowski tytuł Tomka. – Portr. // Krąg. – 2005, nr 47, s. 35
2831. MAKOWSKI Tomasz: Makowski – twardziel
z ringu / [rozm.] Edward Gurban. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2007, nr 38, s. 9. GURBAN Edward: Prezent
Makowskiego. – Il. // Tamże, nr 42, s. 15
Kickboxer z Nowego Miasteczka mistrzem świata w stylu
Muay Thai.
2832. GRZELKA Marek: Makowski Mistrzem Świata!!!. – Il. // Krąg. – 2007, nr 36, s. 35
181
2839. MAZURKIEWICZ Edward: W blasku złota. – Portr. // Krąg. – 2003, nr 28, s. 25
R. Popławski mistrzem Polski w biegu na 500 m.
2840. MAZURKIEWICZ Edward: Grad medali
w Bydgoszczy. – Il. // Krąg. – 2003, nr 30, s. 36
Sukcesy R. Popławskiego i Grzegorza Wojtczaka (Astra) na
Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w Bydgoszczy.
2841. TERLIKOWSKI Arkadiusz: Sprawiedliwości stało się zadość ; Pokazał klasę / (Arek). – Portr. //
Gaz. Nowosol. – 2004, nr 27-28, s. 15
Udział w olimpiadzie w Atenach.
2842. TERLIKOWSKI Arkadiusz: Udana olimpiada / (Arek). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 37, s. 15
Zwycięzca w kategorii WKA (World Kickboxing Association).
Młynarczyk Józef
2833. PIOTROWSKI Piotr: Z Nowej Soli do Meksyku // Nadodrze. – 1986, nr 10, s. 1, 4
Sywetka J. Młynarczyka, byłego zawodnika drużyny piłkarskiej „Dozametu”.
Nowak Witold
2843. WALISZEWSKI Paweł: Radosław zwycięski. – Il. // Krąg. – 2004, nr 9 s. 25-26
R. Popławski laureatrm plebiscytu na najlepszego sportowca pow. nowosolskigo.
2844. MAZURKIEWICZ Edward: O krok od zwycięstwa // Krąg. – 2005, nr 25, s. 35
Wicemistrz Superligi we Florencji.
WITOLDA Nowaka nie ma wśród nas. – Pracownik
„Dozametu”, sędzia i działacz piłkarski = poz. 206
2845. MAZURKIEWICZ Edward: Młodzieżowy
Mistrz Europy z „Astry” // Krąg. – 2005, nr 29, s. 35
Ogórek Magdalena
2846. MAZURKIEWICZ Edward: Niezmordowany Radek w blasku złota [na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski] // Krąg. – 2005, nr 34, s. 33
2834. JUDOCY, lekkoatleci i żeglarz : IV Plebiscyt
na najpopularniejszych sportowców z terenu powiatu
nowosolskigo / (MAS). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2005,
nr 8, s. 1, 16
Zwyciężczynią M. Ogórek, nowosolska judoczka.
2847. MAZURKIEWICZ Edward: Srebro Popławskiego w Bydgoszczy // Krąg. – 2006, nr 30, s. 35
Wicemistrz Polski w biegu na 1500 m (seniorów).
Polański Piotr
Rozmianiec Czesław
2835. GURBAN Edward: Trener z charyzmą. – (Znani nowosolanie). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2005, nr 9,
s. 8
2848. GURBAN Edward: Bramkarz solidny [„Polonii” Nowa Sól]. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2005,
nr 20, s. 7
Trener piłki nożnej.
Popławski Radosław
2836. STARTUJĘ z najlepszymi : rozmowa z Radosławem Popławskim, zawodnikiem nowosolskiej
„Astry” / [rozm.] RT. – Roman Terlikowski // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 32, s. 15
2837. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Popławski – sportowiec roku 2002, trener Ryszard Biesiada –
po raz czwarty : IV Plebiscyt sportowy rozstrzygnięty /
JJ. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 8, s. 1, 16
2838. Wspaniały występ Popławskiego. – Il. // Krąg.
– 2003, nr 25, s. 27
Nowosolanin zwycięzcą Memoriału Bronisława Malinowskiego.
Sęczkowska Justyna
2849. LEKKOATLECI najpopularniejsi : Justyna
Sęczkowska [lekkoatletka „Astry”] i Mirosław Lewandowski [strzelectwo] zwycięzcami : V Plebiscyt
Sportowy GN / (MAT). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2004,
nr 7, s. 14, 16
Walaszek Grzegorz
2850. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: II Plebiscyt rozstrzygnięty : sportowcem Grzegorz Walaszek
[biegacz], trenerem Ryszard Biesiada / (JJ). – Il., portr. //
Gaz. Nowosol. – 2001, nr 8, s. 1, 8
2851. GROTOWSKA Małgorzata: Biegacze jednak
najpopularniejsi. – Il. // Krąg. – 2003, nr 14, s. 13
182
KULTURA. OŚWIATA. SPORT
Wojtczak Grzegorz
2852. JABŁOŃSKI Edward: Lekkoatleci [G. Wojtczak] i … piłkarz : trener Ryszard Biesiada po raz
trzeci / (EJ). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 7, s. 1, 16
Najpopularniejsi sportowcy 2001 r.
MAZURKIEWICZ Edward: Grad medali w Bydgoszczy. – Sukces G. Wojtczaka, biegacza, na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w Bydgoszczy =
poz. 2840
IX. JĘZYKOZNAWSTWO. LITERATURA
JĘZYKOZNAWSTWO
2853. BLUMHAGEN H.-J.: Die Namen der Städte
und Dörfen im Kreise Freystadt // Neus. Nachr. – Nr. 68
[właśc. 69] (1970), s. 312-314
2854. PASTERNIAK Wojciech: Nazwy terenowe
powiatu nowosolskiego i sulechowskiego. – Rés. //
Onomastica. – 1965, z. 1/2, s. 32-34
PASTERNIAK W.: Słowik nazw graograficznych
Ziemi Lubuskiej (województwo zielonogórskie). –
Uwzględnia nazwy geograficzne pow. nowosolskiego
= poz. 428
2855. ROSPOND Stanisław: Słownik etymologiczny miast i gmin PRL. – Wrocław, 1984. – S. 48 : Bytom Odrzański. – S. 164-165: Kożuchów. – S. 249-250 :
Nowa Sól. – S. 251 : Nowe Miasteczko. – S. 277 : Otyń.
– S. 345 : Siedlisko.
2856. RYMUT Kazimierz: Nazwy miast Polski. –
Wrocław, 1980. – S. 48: Bytom Odrzański. – S. 119 :
Kożuchów. – S. 162 : Nowa Sól. – S. 163 : Nowe Miasteczko. – S. 179 : Otyń.
2859. SŁOWNIK etymologiczny nazw geograficznych Śląska / pod red. Stanisławy Sochackiej. T. 6. –
Opole, 1992. – S. 26 : Kożuchów
ROSPOND S.: Słownik etymologiczny miast i gmin
PRL. – Now a S ól = poz. 2855
RYMUT K.: Nazwy miast Polski. – Nowa Sól. =
poz. 2856
ROSPOND S.: Słownik etymologiczny miast i gmin
PRL. – Nowe M i a s t e c z ko = poz. 2855
RYMUT K.: Nazwy miast Polski. – Nowe Miasteczko = poz. 2856
ROSPOND S.: Słownik etymologiczny miast i gmin
PRL. – O t y ń = poz. 2855
RYMUT K.: Nazwy miast Polski. – Otyń = poz. 2856
ROSPOND S.: Słownik etymologiczny miast i gmin
PRL. – Si e d l i s ko = poz. 2855
LITERATURA
2857. ZAGÓRSKI Zygmunt: O mowie ludności
dwu wsi w Zielonogórskiem. – Zsfg. // Rocz. Lubus. –
T. 23, cz. 2 (1991), s. 145-157
B yc z , gm. Bytom Odrzański, i Głuchów, gm. Trzebiechów.
ROSPOND S.: Słownik etymologiczny miast i gmin
PRL. – B y t o m O d r z . = poz. 2855
RYMUT K.: Nazwy miast Polski. – Bytom Odrz.
= poz. 2856
2858. SŁOWNIK etymologiczny nazw geograficznych Śląska / Stanisław Rospond. T. 1. – Warszawa,
1970. – S. 135 : Bytom Odrzański.
ROSPOND S.: Słownik etymologiczny miast i gmin
PRL. – K o ż u c h ów = poz. 2855
RYMUT K.: Nazwy miast Polski. – Kożuchów =
poz. 2856
ŻYCIE LITERACKIE
2860. ZIELONKA Zbigniew: Geografia życia literackiego polskiego kręgu kulturowego na Śląsku. –
Słupsk, 1994. – S. 36 : B y t o m O d r z a ń s k i : [Marcin Opitz, uczeń Schönaichianum. Polonica tłoczone
w miejscowej drukarni, m.in. wiersze polskie i łacińskie Wojciecha Węgierskiego]
2861. MAJCHRZAK Jerzy Piotr: Gryphiusa psalm
żałobny : o zagładzie Koż uchowa a.d. 1637. – Portr. //
Aktual. Koż. – 1997, nr 3, s. 6
2862. ZIELONKA Zbigniew: Geografia życia literackiego polskiego kręgu kulturowego na Śląsku. –
Słupsk, 1994. – S. 137-138 : Kożuchów : Jan Lang[us]
albo Wincenty Longinus, Maciej Pyrser (1500-1573).
Jan Turnowski (ok. 1580-po 1600)
184
J ĘZYKOZNAWSTWO. LITERATURA
2863. CIEŚLAK Stanisław Andrzej: Młodzi w No we j S ol i // Nadodrze. – 1972, nr 23, s. 10
Grupa Literacka Młodych Towarzystwa Kultury Ziemi Nowosolskiej.
2864. GŁĘBICKA Ewa: Grupy literackie w Polsce 1945-1989. – Wyd. 2 poszerz. Warszawa, 2000. –
S. 412 : Grupa Literacka Młodych TKZN
2865. OLSZEWSKI Wojciech: Wileńscy literaci
w Nowej Soli // Krąg. – 1998, nr 22, s. 1, 4
2866. THIEL Hermann Otto: Neusalzer und nordschlesien Poeten // Neus. Nachr. – Nr. 30 (1963), s. 369-371
Biblioteka Publiczna, Amatorski Teatr „Terminus a Quo”, Redakcja „Gazety Lubuskiej”.
2874. VI TURNIEJ Poetycki o „Pierścień Kingi” :
laur dla Tymoteusza Topora z Istebnej / (red.). – Il. //
Głos Dozametu. – 1987, s. 5
2875. GRAMONT Edward: VII Turniej Poetycki
o „Pierścień Kingi”. – Il. // Głos Dozametu. – 1988,
nr 20, s. 6
2876. GRAMONT Edward: X Turniej Poetycki
o „Pierścień Kingi” cieszył się powodzeniem // Krąg. –
1992, nr 40, s. 13
2867. ZIELONKA Zbigniew: Geografia życia literackiego polskiego kręgu kulturowego na Śląsku. –
Słupsk, 1994. – S. 185 ; Nowa Sól : [Jan Baptysta z Nowej Soli (ok. 1480- ok. 1550) : humanista krakowski,
autor łacińskich utworów okolicznościowych]
2877. STASZEWSKA A.: Turniej Poetycki o „Pierścień Kingi”. – Il. // Krąg. – 1993, nr 40, s. 5
2868. GRUNDMANN Günter: Emanuel Geibel und
Carolath [Sie d l i s ko] // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst.
– 1927, s. 77-79
Org. Nowosolski Dom Kultury „Panopticum”, Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, Nowosolskie Alternatywne Stowarzyszenie Artystów NASA. – Na
okł.: XV Turniej poetycki o Pierścień Kingi. – ISBN 83-906561-3-2
Przedr. w: Neus. Nachr. – Nr. 179 (1995), s. 5-9
KONKURSY. TURNIEJE
2869. „O STRZAŁĘ Erosa” : II Konkurs poetycki /
org. Klub Literacki „De facto”, Nowosolski Dom Kultury. – Nowa Sól : DE FACTO, 2005. – [44] s. ; 21 cm
2878. PIERŚCIEŃ Kingi ’97, Nowa Sól, 10-11 listopada 1997 / układ i wybór tekstów Edward Gramont. – Nowa Sól : NASA, [1997]. – [28] s. ; 20 cm
2879. SŁOTWIŃSKA Karolina: Poetycka robota :
XV Turniej Poetycki o „Pierścień Kingi” // Inf. Kult.
Woj. Zielonogórs. – 1997, nr 12, s. 5-6
2880. KASPRZAK Irena: Finał Ogólnopolskiego
XV Turnieju Poetyckiego Pierścień Kingi ’97 w NDK
Panopticum // Krąg. – 1997, nr 51, s. 9
Turniej Poetycki o „Pierścień Kingi”
2870. TURNIEJ Poetycki o Pierścień Kingi [Nowa
Sól ’84] / oprac. i il. Leszek Frey-Witkowski. – Nowa
Sól : TaQ, [1984]. – [1], 14, [1] s. : il. ; 21 cm
Org. Nowosolski Dom Kultury „Budowlani”, Teatr „Terminus a Quo”, Nowosolskie Towarzystwo Kultury, Kożuchowski Ośrodek Kultury.
2871. TURNIEJ Poetycki o Pierścień Kingi, Nowa
Sól / [wybór tekstów: Edward Gramont ; przygotował
do dr. i il. Leszek Frey Witkowski]. – Nowa Sól : TaQ,
1985. – XV, [1] s. : il. ; 20 cm
Opis wg okł.
2872. GRAMONT Edward: Turniej Poetycki o Pierścień Kingi ’87. – Il. // Głos Dozametu. – 1987, nr 22, s. 2
2881. GRZELKA Marek: „Pierścień Kingi”. – Il. //
Krąg. – 1998, nr 46, s. 12
Finał XVI Turnieju.
2882. XVI TURNIEJ Poetycki o „Pierścień Kingi” //
Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1998, nr 12, s. 37-47
TWÓRCY
Bielska-Kajzer Elżbieta
2883. WRÓBEL Anna: Powiew świeżości. – Portr. //
Gaz. Nowosol. – 2006, nr 22, s. 7
Autorka wierszy.
Göcking Fredrich Leopold Günther von
2873. PIERŚCIEŃ Kingi ’87, Nowa Sól, 10-11 października 1987 / oprac. graf. Leszek Frey Witkowski ;
wybór tekstów Edward Gramont. – [Nowa Sól] : TaQ,
[1987]. – 26 s. : il. ; 21 cm
2884. BRÄHMIG Helmut: In Heydau starb er :
Göcking, ein bekannter Dichter des 18. Jahrhundert //
Neus. Nachr. – Nr. 124 (1981), s. 169-170
Na okł.: Turniej Poetycki o Pierścień Kingi, Nowa Sól
1987.– Org.: Nowosolski Dom Kultury „Budowlani”, Miejska
Urodził się 13 VII 1748, zmarł 18 II 1828 r. we wsi Czasław, gm. Otyń.
LITERATURA
185
Grossmann Julie Florentine
Muenzer Otto
BERNER G.H.: Schlesische Landsleute. – J.F. Grossman, ur. w Kożuchowie (1790), autorka powieści, nowel i wierszy = poz. 155
DREI Siebziger : Niederschlesische Heimatschriftsteller und Dichter und Alt-Grünberger Schulkameraden. – Nowosolski poeta i wydawca pieśni ludowych
= poz. 204
Grzelka Marek
2885. GRZELKA Marek: Taki ze mnie metafizyczny punk : rozmowa z Markiem Grzelką, nowosolskim
poetą / Krzysztof Gotowiec. – Il., portr. // Krąg. –
2003, nr 36, s. 6-7
Niemycki Mariusz
2893. NIEMYCKI Mariusz: Pisze dla dziewcząt /
[rozm.] Edward Gurban. – Portr. // Gaz. Nowosol. –
2007, nr 45, s. 6
Wyw. z notą biogr. pisarza.
Jan Baptysta z Nowej Soli
ZIELONKA Zbigniew: Geografia życia literackiego polskiego kręgu kulturowego na Śląsku. – Słupsk,
1994. – Jan Baptysta z Nowej Soli = poz. 2867
Jankowska Arleta
2886. JANKOWSKA Arleta: Nie czuję się poetką /
z autorką wierszy rozm. Karol Dąbrowski. – Portr. //
Krąg. – 2006, nr 5, s. 31
Karp Jan Jerzy
2887. JAROSZ Rabiej Katarzyna: Jan Jerzy Karp //
W: KARP Jan Jerzy: Nowosolskie rymowanki. – Zielona Góra, [2006]. – S. 5-6 : portr.
Nowosolski rymotwórca.
2888. KASPRZAK Irena: Serce nie sługa. – Portr. //
Magma. – Nr 10 [2006], s. 5
Klepper Joachim Wilhelm Georg
PISARZ, publicysta i wydawca, ur. w 1903 r. w Bytomiu Odrz. zob. poz. 179-182
Kołosowska Irena
2889. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Wspomnienia w poezji. – Portr. // Krąg. – 2005, nr 46, s. 32
Poetka.
Komorowska Agata
2890. RUDIAK Robert: Wiersze Agaty Komorowskiej [inc.] // W: Komorowska Agata: Międzysercowa. –
Kożuchów, 2007. – S. 46-50
Poetka.
Longinus Wincenty
2891. HENELIUS Nicolaus: Silesiographia renovata. P. 1. – Wratislaviae, 1704. – S. 133 : Vincentus Longinus
Doktor filozofii, poeta.
2892. SZCZEGÓŁA Hieronim: Koniec panowania
piastowskiego nad Środkową Odrą. – Poznań, 1968. –
S. 50 : [Wincenty Longinus Eleutherius z Kożuchowa]
Ochocim Aleksander
2894. DZIĘKCZYNIENIA : antologia poezji z dedykacją / wybór, red., biobibliografie autorów Marian
Adam Kasprzyk. – Szczecin, 2002. – S. 179 : Aleksander Ochocim [Nowa Sól]
Opitz Martin
POETA niemiecki, teoretyk literatury, sekretarz
Władysława IV, wychowanek bytomskiego Schönaichianum zob. poz. 207-210
Pyrser Maciej
ZIELONKA Z.: Geografia życia literackiego polskiego kręgu kulturowego na Śląsku. – Maciej Pyrser
(1520-1573) = poz. 216 i 2862
Sidorska-Ryczkowska Maria
2895. MARKIEWICZ Czesław: Europejskie aluzje
Marii Sidorskiej-Ryczkowskiej – czyli wschody i zachody Beuthen an der Oder. – (Czytanie źródeł. 10) //
Pro Libris. – 2007, nr 4, s. 117-120
Prozatorka z Bytomia Odrz.
Swereda Krzysztof
2896. SWEREDA Krzysztof: Idealny świat – a co
to takiego? / z Krzysztofem Sweredą rozm. Irena Kasprzak. – Portr. // Magma. – [Nr 12 (2006)], s. 14.
STASIŃSKI Rafał: Drugi tomik Krzysztofa // Krąg. –
2006, nr 28, s. 12
Poeta z Kożuchowa.
Szylkin Henryk
2897. SZYLKIN Henryk: Przystań // W: Mój dom
nad Odrą / wybór i oprac. Irena Solińska, Janusz Koniusz. – Zielona Góra, 1961. – 49-60
Wspomnienia z lat pionierskich zielonogórskiego poety:
praca w urzędzie telekomunikacji i „Dozamecie”.
2898. SZYLKIN Henryk: Książka w turkocie maszyn // W: Mój dom nad Odrą : pamiętniki i wspomnienia mieszkańców Ziemi Lubuskiej. – Zielona Góra,
1971. – S. 245-255 : il.
Wspomnienia nowosolskie poety.
186
J ĘZYKOZNAWSTWO. LITERATURA
Turnowski Jan
Wojtkowiak Agata
ZIELONKA Z.: Geografia życia literackiego polskiego kręgu kulturowego na Śląsku. – Jan Turnowski
(ok. 1580-po 1600) = poz. 2862
2899. MOJE myśli / Anka R. – Portr. // Magma. –
Nr 8 [2006], s. 4
Nowosolska poetka.
X. SZTUKA
SZTUKI PLASTYCZNE
OCHRONA I REWITALIZACJA
ZABYTKÓW SZTUKI
2900. KRASZEWSKI Piotr: Funkcjonowanie poniemieckiego zabytku w świadomości mieszkańców
Ziem Zachodnich i Pólnocnych : (na przykładzie wsi
B r o n i s z ów [gm. Kożuchów] w woj. zielonogórskim) /
P. Kraszewski, Maria Rutkowska. – Poznań : IZ, 1998. –
25 s. ; 29 cm. – (Zeszyty Instytutu Zachodniego / IZ
im. Zygmunta Wojciechowskiego. Instytut NaukowoBadawczy, Poznań ; nr 7 (1998))
KOWALSKI S.: Z zagadnień ochrony by t o m s k ie j
starówki = poz. 66
2901. PERLAK Andrzej: Rekonstrukcja bytomskiej starówki. – Il. // Obs. Odrz. – 1992, nr 2, s. 5-6.
KOSTRZEWSKI Leszek: Bytomska perełka : rewitalizacja starówki. – Il. // Dom. – 2001, nr 22, s. 6
2902. SKOWRON Agnieszka: Prace konserwatorskie w kaplicy pw. Wszystkich Świętych w kościele
parafialnym w K o ż u c h o w i e oraz przy wybranych
zabytkach ruchomych Kożuchowa. – Il. // Lubus. Mater. Konserw. – T. 3 (2005/2006), s. 24-29
2903. STACHOWICZ Joanna: Propozycja zabezpieczeń rys i spękań w kościele NMP w Kożuchowie /
J. Stachowicz, Agnieszka Zawadzka // W: 18 Miedzynarodowe sympozjum Naukowe Studentów i Młodych
Pracowników Nauki, Zielona Góra, kwiecień 1996 /
[red. Mariusz Mikołajewski i in.]. T. 2. – Zielona Góra,
1996. – S. 48-53
2904. STASIŃSKI Rafał: Starówka sypie się. – Il. //
Krąg. – 2006, nr 13, s. 12
Sprawa rewitalizacji Kożuchowa.
2905. Szajner Edmund. SPOTKANIE z kożuchowskim eremitą / [E. Szajner] ; notował AW. – (Profile i koniki). – Il. // Nadodrze. – 1963, nr 3, s. 16
Społeczny opiekun zamku w Kożuchowie.
2906. Szukiełowicz Zdzisław. STASIŃSKI Rafał:
Złoto dla Zdzisława. – Il., portr. // Krąg. – 2006, nr 38,
s. 11
Przyznanie złotej odznaki społecznemu opiekunowi zabytków Kożuchowa.
2907. MALISZEWSKI Artur: Architektonicznobudowlane problemy adaptacji pałacu w M i r o c i n i e
G ó r n y m na ośrodek rehabilitacyjny // W: Renowacje
budynków i modernizacja obszarów zabudowanych /
red. nauk. Tadeusz Biliński. T. 2. – Zielona Góra,
2006. – S. 315-326 : il., pl. – Bibliogr. – Sum.
2908. ACHRAMIEJ Barbara: Koncepcja rewitalizacji nadodrzańskich terenów Nowe j S ol i na tle historyczno-urbanistycznego studium miasta // W: Renowacje budynków i modernizacja obszarów zabudowanych / red. nauk. Tadeusz Biliński. – Zielona Góra,
2007. – S. 9-14 : il., mapa. – Bibliogr. – Sum.
2909. GOTOWIEC Krzysztof: Zwycięska wizja
starówki. – Il. // Krąg. – 2004, nr 1/2, s. 5
Ryszard Spychalski laureatem konkursu na projekt zagospodarowania nowosolskiej starówki.
2910. KOTULA Tadeusz: Ratunek dla małych
miast / T. Kotula, Artur Słabiak ; rozm. przepr. Stanisław Radziszewski. – Il. // Polityka. – 1980, nr 34,
s. 1, 4
Projektanci o waloryzacji N o w e g o M i a s t e c z k a .
2911. GRUDA Irena: Problemy remontowe zabytkowych zespołów obiektów rezydencjonalnych na
przykładzie dworu pałacowego w R a d w a n o w i e /
I. Gruda, Paweł Urbański // W: Renowacje budynków
i modernizacja obszarów zabudowanych / red. nauk.
Tadeusz Biliński. T. 1. – Zielona Góra, 2005. – S. 155165 : il., rys. – Bibliogr. – Sum.
2912. CZARNUCH Zbigniew: W cieniu zamku…
S i e d l i s k o , dawniej – Carolath // W: Wspólne dziedzictwo? : ze studiów nad stosunkiem do spuścizny
kulturowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych :
praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Mazura. – Poznań, 2000. – (Ziemie Zachodnie. –Studia i Materiały ;
Nr 22). – S. 389-416
188
SZTUKA
2913. ŁUSIEWICZ Rafał: Zamek Łusiewiczów /
rozm. Wojciech Olszewski. – Il. // Krąg. – 2003, nr 34,
s. 6-7
Plany zagospodarowania zamku w Siedlisku przez jego nowego właściciela.
Glossa do wyw., inc. Już przed wojną Siedlisko było centrum kulturalnym… / Tomasz Andrzejewski, s. 7
2914. NOWOGOŃSKA Beata: Problemy rewaloryzacji zabytków architektury wiejskiej na przykładzie
budynków dworskich Środkowego Nadodrza // W: 21
Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów
i Młodych Pracowników Nauki, [Politechnika Zielonogórska, 8-9 maja 2000 r.] T. 1. – Zielona Góra, 2000. –
S. 78-82 : il.
M.in. dwór w S t u d z i e ń c u , gm. Kożuchów.
2915. NOWOGOŃSKA Beata: Skutki zaniechania
prac remontowych na przykładzie budynku dworskiego w Studzieńcu / B. Nowogońska, Andrzej Skarżyński // W: Renowacje budynków i modernizacja obszarów zabudowanych / red. nauk. Tadeusz Biliński. T. 2.
– Zielona Góra, 2006. – S. 363-372 : il. – Bibliogr. –
Sum.
OPRACOWANIA OGÓLNE.
INWENTARZE I KATALOGI ZABYTKÓW
2916. KNÖTEL Paul: Evangelische Kirchenkunst
der Reformationszeit im nördlichen Niederschlesien. –
Il. // Grünb. Hauskal. – 1934, s. 57-60, [1] s. tabl.
2917. KOWALSKI Stanisław: Zabytki województwa zielonogórskiego. – Wyd. 2, przejrz. i uzup. – Zielona Góra, 1987. – S. 31 : Bielawy, gm. Siedlisko. –
S. 32 : Bielice, gm. Kożuchów. – S. 36 : Bonów, gm.
Bytom Odrzański. – S. 37 : Borowiec, gm . Nowa Sól.
– S. 38-39 : Borów, gm. Nowe Miasteczko. – S. 39-40 :
Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko. – S. 44-46 : Broniszów, gm. Kożuchów. – S. 50-53, [2] s. tabl. : il. :
Bytom Odrzański. – S. 60, [2] s. tabl. : Ciepielów, gm.
Nowa Sól. – S. 62 : Czciradz, gm. Kożuchów. – S. 71 :
Drwalewice [Drwalowice], gm. Kożuchów. – S. 77 :
Gołaszyn, gm. Nowe Miasteczko. – S. 103 : Kochanowo, gm. Nowa Sól. – S. 103-104 : Kolsko. – S. 104 :
Konotop, gm. Kolsko. – S. 108-113, [1] s. tabl. : il. :
Kożuchów. – S. 119 : Książ Śląski, gm. Kożuchów. –
S. 120-121 : Lasocin, gm, Kożuchów. – S. 124 : Lipiny,
gm. Nowa Sól. – S. 125 : Lubieszów, gm. Nowa Sól. –
S. 125 [1]s. tabl. : il. Lubięcin, gm. Nowa Sól. – S. 136
Ługi, gm. Otyń. – S. 139 : Miłaków, gm. Nowe Miasteczko. – S. 141 : Mirocin Dolny, gm. Kożuchów. –
S. 141-142 : Mirocin Górny, gm. Kożuchów. – S. 142-143 :
Mirocin Średni, gm. Kożuchów. – S. 145 : Niedoradz,
gm. Otyń. – S. 149-150 : Nowa Sól. – S. 151-152 : Nowe
Miasteczko. – S. 163-164 : Otyń. – S. 166 : Podbrzezie
Dolne, gm. Kożuchów. – S. 167 : Popęszyce, gm. Nowe
Miasteczko. – S. 170 : Przyborów, gm. Nowa Sól. –
S. 173 : Radwanów, gm. Kożuchów. – S. 174 : Rejów,
gm. Nowa Sól. – S. 175 Rudno, gm. Nowa Sól. – S. 179181, [1] s. tabl. : il. Siedlisko. – S. 184 : Słocina, gm.
Kożuchów. – S. 185 : Sobolice, gm. Bytom Odrzański. – S. 185-186 : Solniki, gm. Kożuchów. – S. 186 :
Stany, gm. Nowa Sól. – S. 190-191 : Studzieniec, gm.
Kożuchów. – S. 191-192 : Stypułów Dolny, gm. Kożuchów. – S. 192 : Stypułow Górny, gm. Kożuchów. –
S. 201 : Szyba, gm. Nowe Miasteczko. – S. 223 : Zakęcie,
gm. Otyń
2918. LUTSCH Hans: Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien. 3: Der Reg[ierung]Bezirk Liegnitz. – Breslau, 1891. – S. 65-70 : Stadt
Beuthen an der Oder [Bytom Odrzański]. – S. 70-71 :
Windisch-Bohrau [Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko]. – S. 71-72 : Brunzelwaldau [Broniszów, gm.
Kożuchów]. – S. 72-83 : Carolath : Schloss [Siedlisko]. –
S. 83-87 : Kreishaupstadt Freistadt [Kożuchów]. –
S. 87 : Fürstenau [Książ Śląski, gm. Kożuchów]. –
S. 88-90 : Nieder-Herwigsdorf [Stypułów, gm. Kożuchów]. – S. 90-91 : Mittel-Herzogswaldau [Mirocin
Średni, gm. Kożuchów]. – S. 91-92 ; Ober-Herzogswaldau [Mirocin Górny, gm. Kożuchów]. – S. 92 :
Vicarei-Liebenzig [Lubięcin, gm. Nowa Sól]. – S. 9293 : Lindau [Gołaszyn, gm. Nowe Miasteczko]. –
S. 93-94 : Stadt Neusalz [Nowa Sól]. – S. 94-95 : Stadt
Neustädtel [ Nowe Miasteczko]. – S. 96-97 : OberPoppschütz [Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko]. –
S. 97 : Rauden [Rudno, gm. Nowa Sól]. – S. 99-100 :
Striedelsdorf [Studzieniec, gm. Kożuchów]. – S. 101102 : Zölling [Solniki, gm. Kożuchów]. – S. 122 : Friedersdorf [Ługi, gm. Nowe Miasteczko]. – S. 125-126 :
Kontopp [Konotop]. – S. 131-133 : Stadt Deutsch-Wartenberg [Otyń]
2919. PILCH Krystyna: Zabytki sztuki Dolnego
Śląska / oprac. Krystyna i Józef Pilchowie. – Wrocław,
1962. – S. 19 : Borów [gm. Nowe Miasteczko]. – S. 26 :
Bytom nad Odrą. – S. 44-45 : Gołaszyn [gm. Nowe
Miasteczko]. – S. 72 : Kożuchów. – S. 105 : Nowe Miasteczko. – S. 134-135 : Siedlisko. – S. 137 : Solniki [gm.
Kożuchów]. – S. 146 : Studzieniec [gm. Kożuchów]
2920. ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk / [red.
meryt. Sławomir Brzezicki ; opieka nauk. Ernest Badstuber i in.]. – Warszawa, 2006. – S. 142-143 : Borów
Polski/Windisch Borau [gm. Nowe Miasteczko]. –
S. 143-144 : Borów Wielki/Grossenborau [Borów Polski]. – S. 148-149 : Broniszów/Brunzelwaldau [gm.
Kożuchów]. – S. 185-187 : Bytom Odrzański/Beuthen
a.O. – S. 288-289 : Gołaszyn/Lindau [gm. Nowe Miasteczko]. – S. 421-422 : Kolsko/Kolzig. – S. 425 : Konotop/Kontopp [gm. Kolsko]. – S. 441-443 : Kożuchów/
SZTUKI PLASTYCZNE
Freystadt. – S. 465 : Książ Śląski/Fürstenau [gm. Kożuchów]. – S. 518 : Lubięcin/Liebenzig [gm. Nowa
Sól]. – S. 571-572 : Mirocin Dolny/Nieder Herzogswaldau [gm. Kożuchów]. – S. 572 : Mirocin Górny/
Ober Herzogswaldau [gm. Kożuchów]. – S. 608-609 :
Nowa Sól/Neusalz. – S. 610-611 : Nowe Miasteczko/
Neustädtel. – S. 662-663 : Otyń/Deutsch Wartenberg. –
S. 695-696 : Popęszyce/Poppschütz [gm. Nowe Miasteczko]. – S. 747 : Rudno/Rauden [gm. Nowa Sól]. –
S. 770-772 : rys. : Siedlisko/Carolath. – S. 795 : Stany/Aufhalt [gm. Nowa Sól]. – S. 821 : Stypułów/Mittel
Herwigsdorf [gm. Kożuchów]. – S. 821-822 : Stypułów
Dolny/Nieder Herwigsdorf [Stypułów]. – S. 822 : Stypułów Górny/Ober Herwigsdorf [Stypułów]. – S. 838 :
Szyba/Scheibau [gm. Nowe Miasteczko]
Bielawy, gm. Siedlisko
KOWALSKI S.: Zabytki. – Bielawy = poz. 2917
Bielice, gm. Kożuchów
KOWALSKI S.: Zabytki. – Bielice = poz. 2917
Bonów, gm. Bytom Odrzański
KOWALSKI S.: Zabytki. – Bonów = poz. 2917
Borowiec, gm. Nowa Sól
KOWALSKI S.: Zabytki. – Borowiec = poz. 2917
Borów, gm. Nowe Miasteczko
KOWALSKI S.: Zabytki. – Borów = poz. 2917
PILCH K.: Zabytki Dolnego Śląska. – Borów = poz.
2919
ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Borów Wielki
= poz. 2920
Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko
KOWALSKI S.: Zabytki. – Borów Polski = poz.
2917
LUTSCH H.: Verzeichnis. – Windisch Bohrau =
poz. 2918
189
ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Broniszów/
Brunzelwaldau = poz. 2920
Bytom Odrzański
GLAESER E.: Barokdenkmäler aus drei Gotteshäuser in Nordniederschlesien. – Kościoły w Bytomiu
Odrz., Kożuchowie i Otyniu = poz. 2980
KOWALSKI S.: Zabytki. – Bytom Odrzański =
poz. 2917
LUTSCH H.: Verzeichnis. – Stadt Beuthen an der
Oder = poz. 2918
PILCH K.: Zabytki sztuki Dolnego Śląska. – Bytom nad Odrą = poz. 2919
ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Bytom Odrzański = poz. 2920
Ciepielów, gm. Nowa Sól
KOWALSKI S.: Zabytki. – Ciepielów = poz. 2917
Czciradz, gm. Kożuchów
KOWALSKI S.: Zabytki. – Czciradz = poz. 2917
Drwalewice, gm. Kożuchów
KOWALSKI S.: Zabytki. – Drwalewice = poz. 2917
Gołaszyn, gm. Nowe Miasteczko
KOWALSKI S.: Zabytki. – Gołaszyn = poz. 2917
LUTSCH H.: Verzeichnis. – Lindau = poz. 2918
PILCH K.: Zabytki sztuki Dolnego Śląska. – Gołaszyn = poz. 2919
ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Gołaszyn =
poz. 2920
Kochanowo, gm. Nowa Sól
KOWALSKI S.: Zabytki. – Kochanowo = poz. 2917
Kolsko, gm. Nowa Sól
KOWALSKI S.: Zabytki. – Kolsko = poz. 2917
ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Borów Polski
= poz. 2920
ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Kolsko = poz.
2920
Broniszów, gm. Kożuchów
KOWALSKI S.: Zabytki. – Broniszów = poz. 2917
Konotop, gm. Kolsko
KOWALSKI S.: Zabytki. – Konotop = poz. 2917
LUTSCH H.: Verzeichnis. – Brunzelwaldau = poz.
2918
LUTSCH H.: Verzeichnis. – Kontopp = poz. 2918
190
SZTUKA
ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Kożuchów =
poz. 2920
GLAESER E.: Barokdenkmäler aus drei Gotteshäuser in Nordniederschlesien. – Kościoły w Bytomiu Odrz., Kożuchowie i Otyniu = poz. 2980
Kożuchów
KOWALSKI S.: Zabytki. – Kożuchów = poz. 2917
LUTSCH H.: Verzeichnis. – Kreishauptstadt Freistadt = poz. 2918
PILCH K.: Zabytki sztuki Dolnego Śląska. – Kożuchów = poz. 2919
ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Kożuchów =
poz. 2920
Książ Śląski, gm. Kożuchów
KOWALSKI S.: Zabytki. – Książ Śląski = poz. 2917
LUTSCH H.: Verzeichnis. – Fürstenau = poz. 2918
ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Książ Śląski
= poz. 2920
Mirocin Dolny, gm. Kożuchów
KOWALSKI S.: Zabytki. – Mirocin Dolny = poz.
2917
ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Mirocin Dolny = poz. 2920
Mirocin Górny, gm. Kożuchów
KOWALSKI S.: Zabytki. – Mirocin Górny = poz.
2917
LUTSCH H.: Verzeichnis. – Ober-Herzogswaldau
= poz. 2918
ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Mirocin Górny = poz. 2920
Mirocin Średni, gm. Kożuchów
KOWALSKI S.: Zabytki. – Mirocin Średni = poz.
1917
LUTSCH H.: Verzeichnis. – Mittel-Herzogswaldau
= poz. 2918
Niedoradz, gm. Otyń
KOWALSKI S.: Zabytki. – Niedoradz = poz. 2917
Lasocin, gm. Kożuchów
KOWALSKI S.: Zabytki. – Lasocin = poz. 2917
Lipiny, gm. Nowa Sól
KOWALSKI S.: Zabytki. – Lipiny = poz. 2917
Lubieszów, gm. Nowa Sól
KOWALSKI S.: Zabytki. – Lubieszów = poz. 2917
Lubięcin, gm. Nowa Sól
KOWALSKI S.: Zabytki. – Lubięcin = poz. 2917
LUTSCH H.: Verzeichnis. – Liebenzig = poz. 2918
ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Lubięcin =
poz. 2920
Ługi, gm. Otyń
KOWALSKI S.: Zabytki. – Ługi = poz. 2917
LUTSCH H.: Verzeichnis. – Friedersdorf = poz.
2918
Miłaków, gm. Nowe Miasteczko
KOWALSKI S.: Zabytki. – Miłaków = poz. 2917
Nowa Sól
KOWALSKI S.: Zabytki. – Nowa Sól = poz. 2917
LUTSCH H.: Verzeichnis. – Stadt Neusalz = poz.
2918
ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Nowa Sól =
poz. 2920
Nowe Miasteczko
KOWALSKI S.: Zabytki. – Nowe Miasteczko =
poz. 2917
LUTSCH H.: Verzeichnis. – Stadt Neustädtel =
poz. 2918
PILCH K.: Zabytki sztuki Dolnego Śląska. – Nowe
Miasteczko = poz. 2919
ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Nowe Miasteczko = poz. 2920
Otyń
GLAESER E.: Barokdenkmäler aus drei Gotteshäuser in Nordniederschlesien. – Kościoły w Bytomiu Odrz., Kożuchowie i Otyniu = poz. 2980
SZTUKI PLASTYCZNE
KOWALSKI S.: Zabytki. – Otyń = poz. 2917
LUTSCH H.: Verzeichnis. – Stadt Deutsch-Wartenberg = poz. 2918
ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Otyń = poz.
2920
191
Sobolice, gm. Bytom Odrzański
KOWALSKI S.: Zabytki. – Sobolice = poz. 2917
Solniki, gm. Kożuchów
KOWALSKI S.: Zabytki. – Solniki = poz. 2917
LUTSCH H.: Verzeichnis. – Zölling = poz. 2918
Podbrzezie Dolne, gm. Kożuchów
KOWALSKI S.: Zabytki. – Podbrzezie Dolne =
poz. 2917
Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko
PILCH K.: Zabytki sztuki Dolnego Śląska. – Solniki = poz. 2919
ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Solniki =
poz. 2920
KOWALSKI S.: Zabytki. – Popęszyce = poz. 2917
Stany, gm. Nowa Sól
LUTSCH H.: Verzeichnis. – Ober-Popschütz = poz.
2918
ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Popęszyce =
poz. 2920
Przyborów, gm. Nowa Sól
KOWALSKI S.: Zabytki. – Stany = poz. 2917
ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Stany = poz.
2920
Studzieniec, gm. Kożuchów
KOWALSKI S.: Zabytki. – Studzieniec = poz. 2917
KOWALSKI S.: Zabytki. – Przyborów = poz. 2917
Radwanów, gm. Kożuchów
KOWALSKI S.: Zabytki. – Radwanów = poz.
2917
Rejów, gm. Nowa Sól
KOWALSKI S.: Zabytki. – Rejów = poz. 2917
Rudno, gm. Nowa Sól
KOWALSKI S.: Zabytki. – Rudno = poz. 2917
LUTSCH H.: Verzeichnis. – Rauden = poz. 2918
ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Rudno = poz.
2920
Siedlisko
LUTSCH H.: Verzeichnis. – Streideldorf = poz.
2918
PILCH K.: Zabytki sztuki Dolnego Śląska. – Studzieniec = poz. 2919
ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Studzieniec =
poz. 2920
Stypułów
KOWALSKI S.: Zabytki. – Stypułów Dolny. – Stypułów Górny = poz. 2917
LUTSCH H.: Verzeichnis. – Nieder-Herwigsdorf =
poz. 2918
ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Stypułów. –
Stypułów Dolny. – Stypułów Górny = poz. 2920
KOWALSKI S.: Zabytki. – Siedlisko = poz. 2917
Szyba, gm. Nowe Miasteczko
LUTSCH H.: Verzeichnis. – Carolath = poz. 2918
KOWALSKI S.: Zabytki. – Szyba = poz. 2917
PILCH K.: Zabytki sztuki Dolnego Śląska. – Siedlisko = poz. 2919
ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Szyba = poz.
2920
ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Siedlisko =
poz. 2920
Zakęcie, gm. Otyń
Słocina, gm. Kożuchów
KOWALSKI S.: Zabytki. – Słocina = poz. 2917
KOWALSKI S.: Zabytki. – Zakęcie = poz. 2917
ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Zakęcie =
poz. 2920
192
SZTUKA
URBANISTYKA I ARCHITEKTURA
IKONOGRAFIA
2921. GLAESER Edmund: Wie unsere Heimat vor
150 Jahren abgebildet wurde : aus dem Werk von Carl
Benjamin Schwarz (geschafen von 1785-1805). – Ansichten aus den Kreisen Grünberg und Freystadt. – Il. –
Bibliogr. // Grünb. Hauskal. – 1933, s. 55-57, [5] s. tabl.
2922. DUNCKER Alexander: Die ländliche Wohnsitze, Schlösser und Residenzen der ritterschaftlichen
Grundbesitzer in der Preussischer Monarchie nebst den
königlichen Familien-, Haus-FideicommissschatullGütern in naturgetreuen, künstlerisch ausgeführten,
farbigen Darstellungen nebst begleitendem Text. Bd. 3.
– Berlin, 1860-1861
Zawiera opisy oraz litograficzne widoki zamków w Siedlisku i Otyniu, pałacu w Lasocinie oraz dworów w Broniszowie,
Studzieńcu, Stypułowie i Szybie.
2923. WERNHER Friedrich Bernhard: Topografia
oder Prodomus delineati Silesiae Ducatus = Das ist
Presentatio und Beschreibung derer Städte, Flechen,
Kloster, Schlösser, Ritter Sitz und adelichen Häusern,
Garten, Kirchen, Dorfschaften etc. des Herzogthums
Schlesiens [...] / coligiert oder zusammengrträgt von
F.B. Wernher, 1755
Rękopis, sygn. R. 551, przechowywany w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Stanowi 5 t. dzieła, w którym autor zamieścił 20 widoków miast i budowli sakralnych
i świeckich z obszaru obecnego pow. nowosolskiego.
2924. ANDRZEJEWSKI Tomasz: B y t o m O d r z a ń s k i. – (Nasze okolice na starych pocztówkach). –
Il. // Krąg. – 2000, nr 50, s. 9, nr 51, s. 13-14 ; nr 52,
s. 11-12
2929. BRUCK Albrecht: Neusalz a.d. Oder : zehn
Radierungen mit Einladung / von Edmund Glaeser. –
München : Barkenmeyer, 1943. – 3 k., 10 k. tabl. : il.
Grafi k i malarz (4 I 1874 – 21 III 1964).
2930. DAWNA Nowa Sól : [ikonografia] / Krystyna Bakalarz [i in.]. – Il. // Krąg. – 1996, nr 4-9, 11, 13,
15-17, 19-20, 23-47, s. 1 ; 1997, nr 1, s. 1, 9 ; nr 2-12,
14-16, s. 1, nr 17, s. 1, 9 ; nr 18, s. 1, 4 ; nr 19-22, s. 1 ;
nr 25-26, s. 1, 4 ; nr 27, s. 1, 3 ; nr 28, 38, 43, s. 1 ;
1998, nr 4-5, 8-9, 11-12, 16, 19, 23, s. 1
2931. GĄCARZEWICZ Małgorzata: Nowa Sól :
miasto na starych pocztówkach / [tekst Małgorzata
Gącarzewicz ; red. Krystyna Bakalarz]. – Nowa Sól :
Muzeum Miejskie, [2002]. – 1 k. złoż. : il. ; 30 cm. –
ISBN 83-907515-3-4
2932. GĄCARZEWICZ Małgorzata: Nowa Sól
na starej pocztówce : pocztówki ze zbiorów Muzeum
Miejskiego w Nowej Soli / wybór i tekst Małgorzata
Gącarzewicz. – Bydgorzcz : Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa, 2002. – 114 s. : il. ; 29 cm. –
Tyt. i tekst równol. pol. i niem. – ISBN 83-88-91-42-5
Rec. Brylla Wolfgang Jan: Nowa Sól górą : album ze starymi pocztówkami // Gaz. Wyb. Ziel. Góra. – 2002, Nr 190 (16
VIII), s. 4
2933. GĄCARZEWICZ Małgorzata: Nowa Sól :
powstanie-lokacja-rozwój. – Nowa Sól. – Muzeum
Miejskie, cop. 1998. – [10] k. tabl. luź. w obwol. : il. ;
25 cm. – Tekst (na obwol.) równol. pol. i niem. – ISBN
83-907515-1-8
GLAESER E.: Andenken an Neusalz : ein Ansichtenalbum aus der Zeit der Romantik = poz. 2376
2934. KALISZ Tomasz: Świadectwo historii. – Il. //
Krąg. – 2000, nr 23, s. 4
Omów. wystawy „Nowa Sól w ikonografii 1900-2000”.
2925. BEUTHEN an der Oder : [widok ogólny,
miedzioryt] / F. Thormann. – [B. m., ok. 1820] ; 12 x
18 cm
Nowa Sól – miasto w przeszłości i współcześnie =
poz. 87
2926. KALISZ Tomasz: Intrygująca weduta. – Il. //
Krąg. – 2003, nr 52, s. 10
NOWOSOLSKIE ulice : przeszłość i teraźniejszość
= poz. 2968
Widok Bytomia Odrzańskiego (?) z lat 1536-1537.
2927. DOBRZYNIECKI Arkadiusz: Portret miasta w grafice XV-XVIII w. : katalog wystawy, listopad-grudzień 2001 / A. Dobrzyniecki, Stanisław Kozak. – Wrocław, 2001. – S. 40 : K o ż u c h ów. – S. 94 :
widoki [...] Kożuchowa
2928. BAKALARZ Krystyna: Dawna Nowa Sól :
[ikonografia] / Muzeum w Nowej Soli ; [tekst K. Bakalarz]. – Nowa Sól : Muzeum, 1985. – Harmonijka
(6 s.) : il. ; 21 cm
2935. THIEL Hermann Otto: Panorama von Neusalz aus dem Jahre 1899. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 33
(1964), s. 438-439
URBANISTYKA
Bytom Odrzański
2936. KOWALSKI Stanisław: Miasta środkowego
Nadodrza dawniej : historia zapisana w zabytkach. –
SZTUKI PLASTYCZNE
193
Zielona Góra, 1994. – S. 20-28, [2] k. tabl. : il. : Bytom Odrzański
Zielona Góra, 1994. – S. 57-68, [2] k. tabl. : il. : Kożuchów
2937. ŁOSOWSKI JAN: Sprawozdanie z inwentaryzacji pomiarowej zabytków architektury, urbanistyki
i budownictwa ludowego w roku 1956 / J. Łosowski,
Bogdan Wyporek ; Politechnika Warszawska. Katedra Urbanistyki. – Bytom Odrzański // Kwart. Archit.
Urban. – 1957, z. 1, s. 63 [1] s. tabl.
2944. ŁYSZCZAK Magdalena: Zespół urbanistyczny Kożuchowa. – (Najcenniejsze zabytki województwa lubuskiego). – Il. // Region. – 2005, [nr] 5, s. 30-31
2938. SKIBA Marta: Nadbrzeża miast lubuskich :
walory i degradacja krajobrazu // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych / red.
nauk. Tadeusz Biliński. T. 2. – Zielona Góra, 2006. –
S. 420-422 : il. : Bytom Odrzański. – S. 422-424 : il. :
Nowa Sól
2939. TUCHOŁKA Barbara: Bytom Odrzański //
W: Studia nad początkami i rozplanowaniem miast
nad środkową Odrą i dolną Wartą : województwo
zielonogórskie): praca zbiorowa / pod red. Zdzisława
Kaczmarka i Andrzeja Wędzkiego. T. 2: Dolny Śląsk,
Dolne Łużyce. – Zielona Góra, 1970. – S. 125-136 :
il., pl.
2940. WITWICKI Michał: Bytom Odrzański : szkic
urbanistyczno-historyczny. – Il., mapy. – Bibliogr. //
Ochr. Zab. – 1958, nr 1/2, s. 1-18
Kożuchów
2941. KOWALSKI Stanisław: Kożuchów / S. Kowalski, Jan Muszyński. – Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1959. – 55, [7] s., [31] s. tabl. : il., pl. ; 21 cm – Lubuskie Towarzystwo Kultury w Zielonej Górze.
Rec. i omów.: Całka Roman: Kożuchów i perspektywy //
Rocz. Lubus. – T. 2 (1960), s. 327-329. Chrzanowski Tadeusz: Silesiana // Tyg. Powsz. – 1960, nr 13, s. 8. [Jankowski Kazimierz]
(KAJ) // Nadodrze. – 1960, nr 2, s. 11. Wydawnictwa lubuskie //
Tyg. Zach. – 1960, nr 5, s. 7
2942. KOWALSKI Stanisław: Kożuchów / S. Kowalski, Jan Muszyński // W: Studia nad początkami
i rozplanowaniem miast nad środkową Odrą i dolną
Wartą : (województwo zielonogórskie) : praca zbiorowa /
pod red. Zdzisława Kaczmarka i Andrzeja Wędzkiego. T. 2: Dolny Śląsk, Dolne Łużyce. – Zielona Góra,
1970. – S. 235-247 : il., pl.
KOWALSKI S.: Kożuchów. – Urbanistyka = poz.
2989
KOWALSKI S.: Kożuchów w średniowieczu. –
Lokacja przestrzenna, założenia przestrzenne miasta
lokacyjnego i miasta w murach obronnych = poz. 979
2943. KOWALSKI Stanisław: Miasta środkowego
Nadodrza dawnej : historia zapisana w zabytkach. –
2945. MUSZYŃSKI Jan: Ze studiów nad miastami
Ziemi Lubuskiej. – Kożuchów. – Il., pl. // Zielonogórs.
Zesz. Muz. – T. 1 (1969), s. 120-123
Nowa Sól
2946. BEST Bernhard: Die Grünstrasse. – Il. //
Neus. Nachr. – Nr. 160 (1990), s. 163-167
Ulica w Nowej Soli.
2947. BÖTTGER Heinz: Die Adolf-Hitlerstrasse
(früher Friedrich-Ebert-Strasse) in Neusalz/Oder. – Il. //
Neus. Nachr. – Nr. 186 (1996), s. 284-286, 290
2948. BÖTTGER Heinz: Die Berliner Strasse in
Neusalz/ Oder. – Il. ; Die Berliner Chaussee. – Il., pl. //
Neus. Nachr. – Nr. 191 (1998), s. 9-15, 24-26 ; Nr. 192,
s. 56-63 ; Nr. 193, s. 106-110, 115-119
2949. BÖTTGER Heinz: Die Bismarc –, Bogen –,
Charlotten – und Comeniusstrasse in Neusalz/Oder. –
Il. // Neus. Nachr. – Nr. 181 (1995), s. 90-92, 107
2950. BÖTTGER Heinz: Die Eichamstrasse. – Il. //
Neus. Nachr. – Nr. 186 (1996) s. 282-284, 291-292
2951. BÖTTGER Heinz: Die Friedrichstrasse in
Neusalz/Oder. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 175 (1994), s.
281-289 ; Nr. 176, s. 325-332, 335-337
2952. BÖTTGER Heinz: Die Goethe-, Holzhofstrasse, der Hüttenweg, Hüttenkolonie, die Lessingstrasse, der Lohnmühlenweg, die Wallstrasse in Neusalz/Oder. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 183/184 (1996), s.
190-193, 195-200
2953. BÖTTGER Heinz: Die Häuser der Brüderstrasse. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 169 (1992), s. 83, [4]
s. tabl.
2954. BÖTTGER Heinz: Die Karlstrasse, der Mühlenweg, die Wilhelmstrasse in Neusalz/Oder // Neus.
Nachr. – Nr. 185 (1996), s. 240-244, 249-253
2955. BÖTTGER Heinz: Die Kleine Gasse in Neusalz. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 161 (1990), s. 203-207
2956. BÖTTGER Heinz: Die Kirchhofstrasse in
Neusalz/Oder / [Heinz Böttger]. – Il. // Neus. Nachr. –
Nr 180 (1995), s. 47-48, 64
194
SZTUKA
2957. BÖTTGER Heinz: Die Luisenstrasse in Neusalz/Oder. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 178 (1994), s. 404405, 411-412
2969. PRIKOWSKI Alex: Die Freystädter Strasse in
Neusalz. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 145 (1986), s. 79-82 ;
Nr. 147 (1987), s. 141-146 : pl. ; Nr. 148, s. 172-174
2958. BÖTTGER Heinz: Die Lutherstrasse, HorstWessel-Strasse, Melanchtonstrasse. – Il. / Neus. Nachr.
– Nr 187 (1997), s. 325-327, 329-330, 368, 374 ; Nr 188,
s. 368-374
2970. SCHÖNTHÜR Rudolf: Nuesalzer Strassen
einst und heute // Neus. Nachr. Nr. 116 (1979), s. 262263 ; Nr. 117, s. 290-292 ; Nr. 118, s. 326-332
2959. BÖTTGER Heinz: Die Mathildenstrasse in
Neusalz/Oder // Neus. Nachr. – Nr. 179 (1995), s. 1618, 23-24
2960. BÖTTGER Heinz: Der Salzplatz und die
Salzstrasse in Neusalz/Oder. – Il., pl. // Neus. Nachr. –
Nr. 176 (1994), s. 332-333, 337-338
2961. BÖTTGER Heinz: Die Schlachthofstrasse in
Neusalz/Oder. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 177, (1994)
s. 367-368, [2] s. tabl.
2962. DROZDEK Monika E.: Gmina braci morawskich w Nowej Soli. – Il., pl., rys. // Lubus. Mater.
Konserw. – T. 3 (2005/2006) s. 176-189
Analiza założenia przestrzennego osiedla.
2963. FEHN Heinz: Alte Fähre. – Il. // Neus. Nachr.
– Nr. 173 (1993), s. 212-215, [3] s. tabl. ; Nr. 174,
s. 246-248, [1] s. tabl. ; Nr. 175 (1994), s. 290, 293-294 ;
Nr. 176, s. 322-325 ; Nr. 177, s. 362-362, [1] s. tabl. : il.
Berichtigung / HB. – Heinz Böttger, s. 377 ; Nr. 178,
s. 400-401
Stare Żabno, część Nowej Soli.
2964. GĄCARZEWICZ Małgorzata: Nowosolskie
ulice. – Il. // Krąg. – 2000, nr 2-15, 17-19, 21, 24-33,
35-42, s. 5-6 ; nr 43, s. 6
2965. KLINK Marianne: Zwischen Hafen und Florianplatz. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 127 (1981), s. 175-179
2966. KOWALSKI Stanisław: Miasta środkowego
Nadodrza dawniej : historia zapisana w zabytkach. –
Zielona Góra, 1994. – S. 94-101 : il. : Nowa Sól.
KOWALSKI S.: Nowa Sól. – Urbanistyka = poz.
2989
2967. KRIEG Dieter: Die Brüderstrasse in Neusalz //
Neus. Nachr. – Nr. 29 (1963), s. 352-354
2968. NOWOSOLSKIE ulice : przeszłość i teraźniejszość [Dokument elektroniczny] / red. M[ałgorzata] Gącarzewicz, Tomasz Andrzejewski. – Nowa Sól :
Muzeum Miejskie, 2004. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) ;
12 cm
SKIBA M.: Nadbrzeża miast lubuskich : walory i degradacja krajobrazu. – Nowa Sól = poz. 2938
2971. THIEL Otto: Neusalz und seine Schmuckplätze // Neus. Nachr. – Nr. 9 (1960), s. 1-2
2972. VESTNER Esther: Beschreibung einer Strasse [Oderstrasse]. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 128 (1982),
s. 290-294 ; Nr. 129, s. 322-326
Nowe Miasteczko
2973. KOWALSKI Stanisław: Miasta środkowego
Nadodrza dawniej : historia zapisana w zabytkach. –
Zielona Góra, 1994. – S. 102-105, [1] k. tabl. : il. : Nowe
Miasteczko
2974. KOWALSKI Stanisław: Nowe Miasteczko //
W: Studia nad początkami i rozplanowaniem miast
nad środkową Odrą i dolną Wartą : (województwo zielonogórskie): praca zbiorowa / pod red. Zdzisława Kaczmarka i Andrzeja Wędzkiego. T. 2: Dolny Śląsk, Dolne Łużyce. – Zielona Góra, 1970. – S. 307-318 : il., pl.
KOWALSKI S.: Nowe Miasteczko. – Urbanistyka
= poz. 2989
Otyń
2975. KOWALSKI Stanisław: Miasta środkowego
Nadodrza dawniej : historia zapisana w zabytkach. –
Zielona Góra, 1994. – S. 119-124 : il. : Otyń.
KOWALSKI S.: Otyń. – Urbanistyka = poz. 2989
CMENTARZE
SANOCKA K.: Lapidarium w By t om iu O d r z . –
Cmentarz i płyty nagrobne = poz. 3145
GLAESER E.: Bilder heimatlicher Kirchen-und Friedhofskunst. – Cmentarz w K o ż u c h ow i e = poz. 3005
JANOWSKA W.: Lapidarium rzeźby nagrobnej
w Kożuchowie = poz. 3149
NIEMIECKIE inskrypcje w Polsce : Dolny Śląsk.
T. 1: Kożuchów : epitafia z muzeum i kaplic starego
cmentarza ewangelickiego = poz. 660
SZTUKI PLASTYCZNE
STROJNY A.: Lapidarium : akcja cmentarze. –
Cmentarz gminy protestanckiej w Kożuchowie = poz.
3151
GĄCARZEWICZ M.: Świątynie i cmentarze N o we j S ol i = poz. 3062
2976. HENDZELEK Marzena: Zapomniane cmentarze / M. Hendzelek, Elżbieta Mlonek // Wędrujemy. –
Nr 37 (2000), s. 45-47
Cmentarz ewangelicki w Nowej Soli przy ul. Zamiejskiej.
2977. ZAWIŚLAK Jacek: Nasze cmentarze. – Il. /
JZ // Nasze Miast. – 2001, nr 3, s. 5
Gm. N o w e M i a s t e c z k o.
MAJCHRZAK J. P.: Zapomniane nekropolie. –
Cmentarz w Si e d l i s k u = poz. 1237
ARCHITEKTURA
2978. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Architektura kolejowa [w pow. nowosolskim]. – Il. // Krąg. – 2007, nr 2632, s. 27-28
2979. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Budowle sakralne powiatu nowosolskiego. – Nowa Sól : Muzeum
Miejskie, 2007. – 48 s. : il. ; 22 cm. – Bibliogr. – ISBN
978-83-60681-00-8
ANDRZEJEWSKI T.: Dzwony i dzwonnice w pow.
nowosolskim = poz. 3201
2980. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Kościoły regionu. – Il. ; Kościoły ewangelickie. – Il. // Krąg. – 2003,
nr 8-52, s. 19-20 ; 2004, nr 1/2-5, s. 19-20
2981. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Kościoły współczesne. – Il. // Krąg. – 2005, nr 12-15, 17-22, s. 19-20
2982. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Miasta w obwarowaniach. – Il. // Krąg. – 2005, nr 12-15, 17-22,
s. 19-20
2983. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Na pocztowym
szlaku : [zajazdy, gospody, karczmy i inne]. – Il. //
Krąg. – 2006, nr 9-15, s. 27-28
2984. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Pomniki architektury przemysłowej. – Il. // Krąg. – 2007, nr 8-13,
17-21, 24-25, s. 27-28
2985. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Pomniki architektury [regionalnej] : ratusze. – Il. // Krąg. – 2006, nr
47-51, s. 27-28 ; 207, nr 1-7, s. 27-28
195
2986. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Wieże mieszkalne [i dwory]. – Il. // Krąg. – 2005, nr 1-7, 9-10, s. 19-20
2987. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Zamek książęcy
w Bytomiu [i inne zamki w regionie]. – Il. // Krąg. –
2004, nr 21-42, 44-48, 50, 53, s. 19-20
2988. BUDOWNICTWO obronne Środkowego
Nadodrza : powiat nowosolski / pod red. Tomasza Andrzejewskiego. – Nowa Sól : Muzeum Miejskie, 2003. –
189, [1] s. : il., mapa, pl., rys. + Errata 1 k. ; 24 cm. –
ISBN 83-907515-8-5
Treść: Wstęp / T. Andrzejewski. Budownictwo obronne na
terenie powiatu nowosolskiego / T. Andrzejewski. Północny odcinek Wałów Śląskich : stan badań / Rafał Niedźwiecki. Rys historyczny fortyfikacji Bytomia Odrzńskiego do końca XVIII w. /
T. Andrzejewski. Mury obronne Kożuchowa w świetle nowych ustaleń / Zdzisław Szukiełowicz, T. Andrzejewski. Wieża
mieszkalna w Byczu / T. Andrzejewski. Mury obronne Nowego
Miasteczka / Jacek Zawiślak. Nowożytne umocnienia szwedzkie
w rejonie Siedliska / Krzysztof Motyl. Charakterystyka obiektów „Oderstellung” w rejonie Bytomia Odrzańskiego / T. Andrzejewski, K. Motyl. Fortyfikacje przyczółka mostowego
„Oderstellung” w rejonie Nowa Sól-Bytom Odrzański / K. Motyl. Stanowiska wartownicze / Mateusz Wrzaszcz, Krzysztof
Dąbrowski. Obiekty ochrony przeciwlotniczej w Nowej Soli /
Rafał Antas, M. Wrzaszcz.
Rec. i omów.: Brylla Wolfgang Jan: Dla miłośników okopów // Gaz. Wyb. Ziel. Góra. – 2004, nr 17 (21 I), s. 2. Rösler
Alfred: Budownictwo obronne powiatu nowosolskiego // Nasza
Sława. – 2004, nr 2, s. 9. Wcisło Renata: Ślad po Szwedach //
Gaz. Lubus. (Wyd.B). – 2004, nr 3, s. 5
2989. CZAS architekturą zapisany : zabytki województwa zielonogórskiego / pod red. Iwony Peryt-Gierasimczuk. – Zielona Góra, 1988. – S. 27 : il. Borów
Polski [gm. Nowe Miasteczko] / S.K. – Stanisław Kowalski. – S. 33-35 : il. : Broniszów [gm. Kożuchów] /
I.Z. – Izabela Zalewska. – S. 39-43 : il. : Bytom Odrzański / S.K. – Ratusz / E.G. – Ewa Garbacz. – Kościół p.w. św. Hieronima /E.G. – S. 57-58 : Il. : Drwalewice [gm. Kożuchów] : pałac / I. Z. – S. 61-62 : il. :
Gołaszyn [gm. Nowe Miasteczko] : kościół filialny p.w.
św. Marcina / M.K. – Maria Kacprzyk. – S. 98-103 :
il. : Kożuchów / S.K. – Kościół parafialny p.w. Najświętszej Marii Panny / I.Z. – Zamek / B.B.K. – Barbara Bieliniś-Kopeć. – Lapidarium / E.G. – Wodociągowa wieża ciśnień / M. Kacprzyk. – S. 107-108 : il. : Lasocin [gm. Kożuchów] : pałac / I.Z. – S. 112-114 : il. :
Lubięcin [gm. Nowa Sól] / M.K., S.K. – S. 136-137 :
il. : Mirocin Dolny [gm. Kożuchów] : kościół filialny
p.w. Najświętszej Marii Panny / E.G. – S. 138 : il. : Mirocin Górny [gm. Kożuchów] : kościół parafialny p.w.
św. Jerzego / E.G. – S. 143-148 : il. : Nowa Sól / S.K. –
Zbór Braci Czeskich / B.B.K. – Most podnoszony /
M.K. – S. 149-151 : il. : Nowe Miasteczko / S.K. – Ratusz / A.S. – Agnieszka Skowron. – Kościół parafialny
p.w. św. Marii Magdaleny / M.K. Zbór poewangelicki /
M.K. – S. 164-168 : il. : Otyń / S.K. Kościół parafialny
196
SZTUKA
2996. NOWOGOŃSKA Beata: Najstarsze budynki dworskie na terenie Środkowego Nadodrza : podobieństwa i różnice. – Il., rys. – Bibliogr. // Zesz. Nauk.,
Bud. / PZielonogórs. – Nr 32 (1998), s. 65-71
p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego / M.K. – Klasztor /
B.B.K. – Zabudowa / M.K. – S. 176-177 : il. : Rudno
[gm. Nowa Sól] : kościół filialny p.w. św. Judy Tadeusza / M.K. – S. 180 : il. : Siedlisko : kaplica zamkowa /
B.B.K. – S. 184-185 : il. : Solniki [gm. Kożuchów] :
kościół p.w. św. Anny / I.Z. – S. 190-191 : il. : Studzieniec / [gm. Kożuchów] : kościół filialny p.w. św. Wawrzyńca / I.Z. – Pałac / I.Z. – S. 192 : il. : Stypułów
Dolny [gm. Kożuchów] : dwór / I. Z.
2997. PRIKOWSKI Johannes: Alte Gotteshäuser
und Wehrkirchen in unserer Heimat. – Il. // Grünb.
Hauskal. – 1938, s. 54-58, [2] s. tabl.
2990. KAJZER Leszek: Leksykon zamków w Polsce / L. Kajzer, Stanisław Kołodziejski, Jan Sajm. –
Warszawa, 2001. – S. 107-108 : Borów Polski [gm. Nowe
Miasteczko]. – S. 119-120 : Bytom Odrzański. – S. 234 :
Kożuchów. – S. 367 : Otyń. – S. 452-454 : Siedlisko
2998. PRIKOWSKI Johannes: Kirchen des Kreises
Freystadt und deren Schicksale : ein Beitrag zur Heimatkunde ; Alte Gotteshäuser und Wehrkirchen in unserer Heimat. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1937, s. 38-41,
[3] s. tabl. ; 1938, s. 54-58, [2] s. tabl.
2991. KĄSINOWSKA Róża: Architektura rezydencjonalna powiatu nowosolskiego. – Nowa Sól : Muzeum Miejskie, 2003. – 286 s., XVI s. tabl. : il. ; 24 cm.
– Bibliogr. – ISBN 83-907515-9-3
2999. SKOCZYLAS Janusz: Wykorzystanie w przeszłości darniowych rud żelaza jako materiału budowlanego. – Il., mapa. – Sum. // Ochr. Zab. – 2000, nr 2,
s. 206-209
Treść: Wstęp. Bielice [gm. Kożuchów]. Borów Wielki [Borów, gm. Nowe Miasteczko]. Broniszów [gm. Kożuchów].
Chełmek [gm. Nowa Sól]. Ciepielów [gm. Nowa Sól]. Czciradz
[gm. Kożuchów]. Drwalewice [gm. Kożuchów]. Kolsko. Konotop [gm. Kolsko]. Książ Śląski [gm. Kożuchów]. Lasocin [gm.
Kożuchów]. Miłaków [gm. Nowe Miasteczko]. Mirocin Górny
[gm. Kożuchów]. Mirocin Środkowy [Średni, gm. Kożuchów].
Pobdrzezie Dolne [gm. Kożuchów]. Popęszyce [gm. Nowe Miasteczko]. Popęszyce Środkowe [Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko]. Popęszyce Dolne [Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko]. Siedlisko. Solniki [gm. Kożuchów]. Studzieniec [gm. Kożuchów]. Stypułów Dolny [Stypułów, gm. Kożuchów]. Szyba
[gm. Nowe Miasteczko].
Omów. Wcisło Renata: Takie były tu pałace // Gaz. Lubus.
(Wyd. B.) – 2004, nr 63, s. 7. Rösler Alfred // Nasza Sława. –
2005, nr 2, s. 17
Uwzględnia dwory z rejonu Kożuchowa.
M.in. do budowy kościołów w rejonie Kożuchowa.
KOWALSKI S.: Zabytki środkowego Nadodrza : katalog architektury i urbanistyki. – Zielona Góra, 1976
zob. wyd. 2, przejrz. i uzup. poz. 2917
3000. ZAMKI, dwory i pałace województwa lubuskiego / Wojewódzki Urząd Ochrony zabytków w Zielonej Górze ; [autorzy tekstów: Maja Błażewska i in.].
– Zielona Góra, 2007. – S. 18-19 : il. : Bielice, gm. Kożuchów / KHD. – Kamila Helena Domagalska. – S. 3337 : il. : Borów Wielki [Borów], gm Nowe Miasteczko /
MK. – Mirosława Kochańska. – S. 41-44 : il. : Broniszów, gm. Kożuchów / KHD. – S. 44-45 : Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko / KHD. – S. 51-53 : il. :
Chełmek (dawne Kochanowo), gm. Nowa Sól / KHD. –
S. 63-65 : Il. : Czciradz, gm Kożuchów / KHD. – S. 86 :
il. ; Drwalewice, gm. Kożuchów / KHD. – S. 139-141 :
il. : Kożuchów / KHD. – S. 147-149 : il. : Książ Śląski,
gm. Kożuchów / MK. – S. 151-152 : il. : Lasocin, gm.
Kożuchów / KHD. – S. 185-187 : il. : Miłaków, gm.
Nowe Miasteczko / MK. – S. 188-190 : il. : Mirocin
Średni, gm. Kożuchów / MK. – S. 224-227 : pl. : Otyń /
M.K. – S. 233-235 : il. : Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko / MK. – S. 253-255 : il. : Radwanów, gm. Kożuchów / MG. – Monika Gruca. – S. 269-271 : il. : Siedlisko / MG. – S. 276-277 : il. : Słocin [własc. Słocina],
gm. Kożuchów / MK. – S. 283-285 : il. : Solniki, gm.
Kożuchów / MK. – S. 288-289 : Stany, gm. Nowa Sól /
EG. – Elżbieta Górowska. – S. 299-300 : il. : Studzieniec, gm. Kożuchów / E.G. – S. 301-302 : il. : Stypułów
Dolny [Stypułów], gm. Kożuchów / MK. – S. 309-311 :
il. : Szyba, gm. Nowe Miasteczko / MK
2994. KOWALSKI Stanisław: Zamki środkowego
Nadodrza // Zwornik. – 1979, z. 1, s. 21-25
Bielice, gm. Kożuchów
2992. KOLBE E.: Die katholische Kirchen des
Kreises Freystadt // W: Heimatbuch des Kreises Freystadt Ndr. Schl. / hrsg. von Adolf Schiller. – Aufl. 2. –
Beuthen Bez. Liegnitz, 1925. – S. 173-181, [2] k. tabl. : il.
2993. KOWALSKI Stanisław: Trzynastowieczna architektura północnej części Śląska i wschodnich Łużyc w świetle badań po 1945 roku. – Mapa. – Zsfg. //
Rocz. Lubus. – T. 5 (1999), s. 85-100
Uwzględnia obszar pow. nowosolskiego.
Dot. pow. nowosolskiego.
DOMAGALSKA K.H.: Bielice : dwór = poz. 3000
2995. MYSŁEK Tadeusz: Dawne dwory i zamki
w okolicach Nowej Soli // Wędrujemy. – Nr 22 (1997),
s. 41-42
KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna
powiatu nowosolskiego. – Bielice = poz. 2991
SZTUKI PLASTYCZNE
Borów, gm. Nowe Miasteczko
197
SCHILLER A.: Die Windischborauer Burg = poz. 899
KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna powiatu nowosolskiego. – Borów Wielki [Borów] =
poz. 2991
3006. ZAWIŚLAK Jacek: Zamek i złota komnata. – Il. // Krąg. – 1999, nr 14, s. 7
GLAESER E.: Bilder heimatlicher Kirchen-und
Friedhofskunst. – Kościół w Borowie = poz. 3005
Broniszów, gm. Kożuchów
Zarys dziejów zamku Rechenbergów w Borowie Polskim.
DOMAGALSKA K.H.: Broniszów : pałac = poz. 3000
KOCHAŃSKA M.: Borów : zespół dworski = poz.
3000
3001. KOZACZEWSKI Tadeusz: Wiejskie kościoły
parafialne XIII wielu na Śląsku : (miejscowosci A-G).
– Wyd. 2. – Wrocław, 1995. – (Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej ; 23. Monografie ; 16). – S. 21, 62-68 :
il., rys. – Bibliogr. : Borów Wielki [Borów, gm. Nowe
Miasteczko]
3007. HŁADKIEWICZ Wiesław: Pałac renesansowy w Broniszowie : historia i zagadnienia konserwatorskie / W. Hładkiewicz, Mścisław Olszewski, Tadeusz Zezyk. – Il., mapa. – Bibliogr. // Zwornik. – 1981,
[z.] 2, s. 51-63
3008. KALINOWSKI Konstanty: Architektura barokowa na Śląsku w drugiej połowie XVII wieku. –
Wrocław, 1974. – S. 91-92 : Pałace w Broniszowie i Lasocinie, pow. nowosolski
Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko
3002. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Siedziby rycerskie w Księstwie Głogowskim : zamki i dwory Rechenbergów i Schönaichów / T. Andrzejewski, Krzysztof
Motyl. – Nowa Sól : Muzeum Miejskie, 2002. – S. 18-24 :
il., rys. : Zamek w Borowie Polskim
3003. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Zamek w Borowie Polskim. – Il. // Nasze Miast. – 2001, nr 3, s. 4-5
3004. CHRZANOWSKI Tadeusz: Gotyckie i renesansowe zamki w dawnym księstwie głogowskim. –
Il., rys. // Ziemia. – 1965, s. 160-169
Borów Polski i Miłaków, gm. Nowe Miasteczko, oraz Siedlisko.
DOMAGALSKA K.H.: Borów Polski : ruiny zamku
= poz. 3000
3005. GLAESER Edmund: Bilder heimatlicher
Kirchen-und Friedhofskunst. – Il. // Grünb. Hauskal. –
1924, s. 63-68
Kościoły w Borowie Polskim, Borowie i Solnikach, cmentarz w Kożuchowie.
KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna
powiatu nowosolskiego. – Broniszów = poz. 2991
NOWOGOŃSKA B.: Renesans włoski w dworach
obronnych Środkowego Nadodrza : dwór w Broniszowie, gm. Kożuchów = poz. 3109
3009. SIEBER Helmut: Schlösser und Herrensitze
in Schlesien : nach alten Stichen. – Frankfurt am Main,
1957. – (Schlösser und Herrensitze ; Bd. 2). – S. 54,
149 : il. : Lessendorf [Lasocin]. – S. 54-55, 150 : il. :
Streidelsdorf [Studzieniec]. – S. 55, 151 : il. : Brunzelwaldau [Broniszów]
SKOCZYLAS J.; Wykorzystanie w przeszłości darniowych rud żelaza jako materiału budowlanego. – Kościół w Broniszowie = poz. 2999
ZALESKA I.: Broniszów = poz. 2989
Bycz, gm. Bytom Odrzański
ANDRZEJEWSKI T.: Wieża mieszkalna w Byczu =
poz. 2988
KAJZER L.: Leksykon zamków w Polsce. – Borów
Polski = poz. 2990
Bytom Odrzański
KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna
powiatu nowosolskiego. – Borów Wielki [Borów Polski] = poz. 2991
3010. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Pomniki architektury i kultury : gimnazjum protestanckie w Bytomiu Odrzańskim. Cz. 1-4. – Il., portr. // Krąg. – 2007,
nr 48-51, s. 27-28
KOLBE E.: Geschichte der katholischen Stadtpfarrkirche ad Sta Maria Magdalena zu Neustädtel und ihrer Filialen zu Lindau und Windischborau = poz. 3074
ANDRZEJEWSKI T.: Rys historyczny fortyfikacji
Bytomia Odrz. do końca XVIII w. = poz. 2988
KOWALSKI S.: Borów Polski = poz. 2989
ANDRZEJEWSKI T.: Zamek książęcy w Bytomiu
Odrz. = poz. 2987
198
SZTUKA
3011. BOK Antoni: Bytom Odrzański – ratusz // W:
Encyklopedia Ziemi Głogowskiej. Z. 50. – Głogów. –
S. 5-6 : il.
3023. STASIŃSKI Rafał: Tajemnica ratusza. – Il. //
Krąg. – 2006, nr 40, s. 14
3012. CIESIELSKA Izabela: Ratusz w Bytomiu
Odrzańskim. – Il. // Trakt. – Nr 25 (2004), s. 43
Chełmek, gm. Nowa Sól
GARBACZ E.: Bytom Odrz. : kościół p.w. św. Hieronima ; zabudowa = poz. 2989
3013. GLAESER Edmund: Barockdenkmäler aus
drei Gotteshäusern in Nordniederschlesien. – Il. //
Grünb. Hauskal. – 1934, s. 61-63, [4] s. tabl.
Kościoły w Bytomiu Odrz., Kożuchowie i Otyniu.
3014. QUERQUIN Bohdan: Zamki śląskie. – Warszawa, 1957. – S. 40 : Bytom Odrzański
3015. QUERQUIN Bohdan: Zamki w Polsce. –
Wyd. 2 popr. – Warszawa, 1984. – S. 119 : Bytom Odrzański
3016. HELLMICH M.: Nochmals die Teufelskrallen und Näpfchen an alten Bauwerken // Korr.-Bl. Gesamtver. – 1918, szp. 71-79
Dot. kościoła par. w Bytomiu Odrz.
KAJZER L.: Leksykon zamków w Polsce. – Bytom Odrz. = poz. 2990
3017. KLEPPER Georg: Die evangelische Kirche zu
Beuthen a.O. // W: HEIMATBUCH des Kreises Freystadt Ndr. Schl. / hrsg. von Adolf Schiller. – Aufl. 2.
– Beuthen Bez. Liegnitz, 1925. – S. 190-192 : il.
3018. MUSZYŃSKI Jan: Ratusz w Bytomiu Odrzańskim. – Il. // Nadodrze. – 1960, nr 9, s. 4
3019. MÜLLER K.A.: Vaterländische Bilder in einer Geschichte und Beschreibung der alten Burgfesten
und Ritterschlösser Preussens. Tl. 1: Burgfesten und
Ritterschlösser Schlesiens (beider Antheile), sowie
der Graffschaft Glatz. – Glogau, 1837. – S. 237-240 :
Beuthen. – S. 219-220 : Freistadt
3020. PAWLAK Roman: Polska : zabytkowe ratusze. – Warszawa, 2003. – S. 93 : il. : Bytom Odrzański
3021. SCHILLER Adolf: Das Beuthener Schloss //
W: Heimatbuch des Kreises Freystsdt Ndr. Schl. / hrsg.
von A. Schiller. – Aufl. 2. – Beuthen Bez. Liegniz,
1925. – S. 156
3022. SCHILLER Adolf: Kościół ewangelicki :
z dziejów miasta [Bytomia Odrzańskiego] / wg Adolf
Schiller Geschichte der Stadt Beuthen (1936) ; tł. Ryszard Kabala. – Il. // Obs. Odrz. – 1996, nr 9/10, s. 5
Lokalizacja ratusza w Bytomiu Odrz.
DOMAGALSKA K.H.: Chełmek : zespół dworski
= poz. 3000
KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna
powiatu nowosolskiego. – Chełmek = poz. 2991
Ciepielów, gm. Nowa Sól
KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna
powiatu nowosolskiego. – Ciepielów = poz. 2991
Czciradz, gm.Kożuchów
DOMAGALSKA K.H.: Czciradz : dwór = poz.
3000
KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna
powiatu nowosolskiego. – Czciradz = poz. 2991
Drwalewice, gm. Kożuchów
DOMAGALSKA K.H.: Drwalewice : pałac i folwark = poz. 3000
KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna powiatu nowosolskiego. – Drwalewice = poz. 2991
ZALESKA J.: Drwalewice : pałac = poz. 2989
Gołaszyn, gm. Nowe Miasteczko
KACPRZAK M.: Gołaszyn : kośc. fil. p.w. św. Marcina = poz. 2989
KOLBE E.: Geschichte der katholischen Stadtpfarrkirche ad Sta Maria Magdalena zu Neustädtel und ihrer Filialen zu Lindau und Windischborau = poz. 3074
3024. KOZACZEWSKI Tadeusz: Wiejskie kościoły
parafialne XIII wieku na Śląsku : (miejscowości A-G).
– Wyd. 2. – Wrocław, 1995. – (Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej ; 23. Monografie ; 16). – S. 35 : Gołaszyn, gm. Nowe Miasteczko
Kolsko
KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna
powiatu nowosolskiego. – Kolsko = poz. 2991
Konotop, gm. Kolsko
3025. GROSSERT Horst: Über Kontopp und sein
Schloss. – Il. // Grünb. Wochenbl. – 2003, Nr. 3, s. 1
Dzieje zamku w Konotopie, gm. Kolsko
SZTUKI PLASTYCZNE
KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna
powiatu nowosolskiego. – Konotop = poz. 2991
KUCZER J.: Siedziby szlacheckie księstwa głogowskigo w okresie 1526-1741. – Konotop = poz. 860
199
3035. DUMRESE: Was kostete eine Gnadenkirche
vor der Bau? // Korr.-Bl. Ver. f. Gesch. ev. Kirche Schl. –
Bd. 11 (1909), s. 264-270
GARBACZ E.: Kożuchów : mury obronne = poz.
2989
Kożuchów
3026. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Kożuchów : średniowieczne fortyfikacje / T. Andrzejewski, Zdzisław
Szukiełowicz ; Muzeum Miejskie w Nowej Soli. –
Nowa Sól : MM, 2001. – 28 s. : il., pl. ; 24 cm. – Bibliogr. – ISBN 83-907515-4-2
Rec. Gotowiec Krzysztof: Zasypać dziurę. – Il. // Gaz. Lubus. – 2001, nr 274, dod. Lubuska na Weekend, s. 26
3027. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Pomniki architektury : dom mansjonarzy w Kożuchowie. – Il. //
Krąg. – 2007, nr 47, s. 27-28
3028. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Pomniki dawnego prawa. – Il. // Krąg. – 2006, nr 3-8, s. 27-28
Dom kata i szubienica w Kożuchowie ; krzyże pokutne.
3029. BAUER: Aus Freystadts frührer Zeit. – Il. //
Grünb. Hauskal. – 1924, s. 69-70
Kule armatnie w murach kościoła św. Ducha w Kożuchowie świadectwem szturmu dragonów cesarskich na szwedzką
załogę zamku w 1634 r.
BIELINIS-KOPEĆ B.: Kożuchów – zamek = poz.
2989
GLAESER E.: Barockdenkmäler aus drei Gottenhäuser in Nordniederschlesien. – Kożuchów = poz. 3013
GRUNDMANN G.: Baudenkmäler der Romantik im
nördlichen Niederschlesien. – Ratusz w Kożuchowie =
poz. 3086
KAJZER L.: Leksykon zamków w Polsce. – Kożuchów = poz. 2990
3036. GUERQUIN Bohdan: Zamki śląskie. – Warszawa, 1957. – 54 : Kożuchów
3037. GUERQUIN Bohdan: Zamki w Polsce. –
Wyd. 2 popr. – Warszawa, 1984. – S. 175-176 : il., pl. –
Bibliogr. : Kożuchów
KACPRZYK M.: Kożuchów : wodociągowa wieża
ciśnień = poz. 2989
3038. KACZYŃSKA Izabela: Zamki w Polsce północnej i środkowej : przewodnik / Izabela i Tomasz
Kaczyńscy. – Warszawa, 1999. – S. 76-77 : Kożuchów
3030. BRYLLA Wolfgang Jan: Kościół Łaski w Kożuchowie. – Il. // Kal. Ewang. – 1989, s. 223-228
3039. KOLBE J.: Die Gnadenkirche in Freystadt. //
W: Heimatbuch des Kreises Freystadt Ndr. Schl. / hrsg.
von Adolf Schiller. – Aufl. 2. Beuthen Bez. Liegnitz,
1925. – S. 184-188, [1] k. tabl. : il.
3031. CZAPLIŃSKI Konrad Kazimierz: Skarby katedr i kościołów w Polsce. – Katowice, 2006. – S. 99104 : il. : Kożuchów : kościół parafialny p.w. Najświętszej Marii Panny
KOWALSKI S.: Zabytki miasta. – Kożuchów =
poz. 979
Architektura i wyposażenie.
3032. CZAPLIŃSKI Konrad Kazimierz: Zamki
w Polsce : dorzecze Odry. – Katowice, 1997. – S. [3031] : il. : Kożuchów
3033. CZECHOWICZ Bogusław: Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza. –
Warszawa, 2005. – S. 51-55 : il., rys. : [Kościół farny
w Kożuchowie]
3034. CZECHOWICZ Bogusław: Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza. –
Warszawa, 2005. – S. 34-36 : rys. : [Zamek w Kożuchowie]
DOMAGALSKA K. H.: Kożuchów : zamek = poz.
3000
3040. KOWALSKI Stanisław: Zamek Cosuchovia /
I. Kslawok. – Il. // Aktual. Koż. – 1998, nr 1, s. 5
3041. KOZACZEWSKA-GOLASZ Hanna: Miejskie kościoły parafialne pierwszej połowy XIII w. na
Śląsku. – Kościół NP. Marii w Kożuchowie. – Il., rys. //
Kwart. Archit. Urb. – 1986, z. 1, s. 23, 27-28
MÜLLER K.A.: Vaterlädnische Bilder in einer Geschichte und Beschreibung der alten Bergfesten und
Ritterschlösser Preussens. Tl. 1: Die Burgen und Ritterschlösser Schlesiens. – Freistadt = poz. 3019
3042. PAWLAK Roman: Polska : zabytkowe ratusze. – Warszawa, 2003. – S. 96 : Kożuchów
3043. PRZYŁĘCKI Mirosław: Modernizacja systemu obronnego miast Dolnego Śląska w drugiej połowie
200
SZTUKA
XV i początkach XVI wieku. – Il., pl. – Sum. // Kwart.
Archit. Urb. – T. 25 (1980), z. 3/4, s. 203-214
KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna
powiatu nowosolskiego. – Lasocin = poz. 2991
M.in. dot. Kożuchowa.
SCHOBER G.: Schloss und Burglehn Freystadt =
poz. 984
KALINOWSKI K.: Architektura barokowa na Śląsku w drugiej połowie XVIII w. – Pałac w Lasocinie =
poz. 3008
3044. STASIŃSKI Rafał: Stopnie kata ; Daszek
dla kata. – Il. // Krąg. – 2006, nr 28, s. 19 ; 2007 nr 37,
s. 18
3051. KĄSINOWSKA R.: Pałac w Lasocinie . – Il. –
Sum. // Kwart. Archit. Urb. – 1979, z. 2, s. 141-154
Odbudowa domu „kata” w Kożuchowie.
3045. STASIŃSKI Rafał: Furta to rąbek tajemnicy. – Il. // Krąg. – 2005, nr 30, s. 13
Odkrycie furty w murach Kożuchowa.
3046. STRZYMIŃSKI Andrzej: Rys historyczny
fortyfikacji Kożuchowa. – Il., pl. – Bibliogr. // Fortyf.
Ziemi Lubus. – Nr 4 (1998), s. 9-13
SUWALSKI J.: Katastrofa budowlana w zamku
w Kożuchowie = poz. 1372
3047. SZUKIEŁOWICZ Zdzisław: Kościół Łaski
w Kożuchowie. – Bibliogr. // Mag. Koż. – 1998, nr 2,
s. 5 ; 1999, nr 1, s. 6-7
SZUKIEŁOWICZ Zdzisław: Mury obronne Kożuchowa w świetle nowych ustaleń = poz. 2988
3048. SZUKIEŁOWICZ Zdzisław: Ratusz [w Kożuchowie]. – (Nasze Miasto wczoraj i dziś). – Il. // Mag.
Koż. – 1998, nr 1, s. 5
3049. SZUKIEŁOWICZ Zdzisław: Rewaloryzacja
murów miejskich w Kożuchowie. – Il. // Lubus. Mater.
Konserw. – T. 4 (2006/2007), s. 150-151
3050. WICHMANN: Das Freystädter Schloss // W:
Heimatbuch des Kreises Freystadt Ndr. Schl. / hrsg. von
A. Schiller. – Aufl. 2. – Beuthen Bez. Liegnitz, 1925. –
S. 155-156, [1] s. tabl. : il.
ZABYTKI Kożuchowa i gm. Kożuchów = poz. 79
ZALESKA J.: Kożuchów : kościół par. p.w. Najświętszej Marii Panny = poz. 2989
Książ Śląski, gm. Kożuchów
KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna powiatu nowosolskiego. – Książ Śląski = poz. 2991
KOCHAŃSKA M.: Książ Śląski : dwór = poz. 3000
Lasocin, gm. Kożuchów
DOMAGALSKA K.H.: Lasocin : pałac = poz. 3000
SIEBER H.: Schlösser und Herrensitze in Schlesien. – Lessendorf = poz. 3009
ZALESKA J.: Lasocin : pałac = poz. 2989
Lubięcin, gm. Nowa Sól
KACPRZYK M.: Lubięcin = poz. 2989
3052. KOZACZEWSKI Tadeusz: Wiejskie kościoły
parafialne XIII wieku na Śląsku : (miejscowości H-O). –
Wrocław, 1994. – (Prace Naukowe Instytutu Historii
Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej ; 28. Monografie ; 16). – S. 18 : Lubięcin
3053. SCHOLZ: Die evangelische Kirche in Liebenzig // W: Heimatbuch des Kreises Freystadt Ndr. Schl. /
hrsg. von A. Schiller. – Aufl. 2. – Beuthen Bez. Liegnitz, 1925. – S. 192-193 : il.
Miłaków, gm. Nowe Miasteczko
3054. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Siedziby rycerskie w księstwie głogowskim : zamki i dwory Rechenbergów i Schönaichów / T. Andrzejewski, Krzysztof
Motyl. – Nowa Sól, 2002. – S. 55-60, [6] s. tabl. : il.,
rys. : Dwór w Miłakowie
CHRZANOWSKI T.: Gotyckie i renesansowe zamki w dawnym księstwie głogowskim. – Miłaków = poz.
3004
KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjalna powiatu nowosolskiego. – Miłaków = poz. 2991
KOCHAŃSKA M.: Miłaków : dwór = poz. 3000
SIEBER H.: Burgen und Schlösser in Schlesien. –
Milkau = poz. 3099
Mirocin Dolny, gm. Kożuchów
GARBACZ E.: Mirocin Dolny : kościół fil. p.w. Najświętszej Marii Panny = poz. 2989
3055. KOZACZEWSKI Tadeusz: Wiejskie kościoły
parafialne XIII wieku na Śląsku : (miejscowości H – O).
– Wrocław, 1994. – (Prace Naukowe Instytutu Historii,
SZTUKI PLASTYCZNE
201
Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej ; 28. Monografie ; 16). – S. 23-24, 171-175 : il., rys. : Mirocin
Dolny
3061. BRONISCH Paul: Die Entstehung der beiden Neusalzer Pfarrkirchen. – Il. // Grünb. Hauskal. –
1924, s. 55-58
SKOCZYLAS J.: Wykorzystanie w przeszłości darniowych rud żelaza jako materiału budowlanego. – Kościół w Mirocinie Dolnym = poz. 2999
3062. GĄCARZEWICZ Małgorzata: Świątynie
i cmentarze dawnej Nowej Soli. – Il. // Krąg. – 1996,
nr 5, s. 15
Mirocin Górny, gm. Kożuchów
GRUNDMANN G.: Baudenkmäler der Romantik
im nördlichen Niederschlesien. – Kościół ewangelicki
w Nowej Soli = poz. 3086
3056. FRĄTCZAK Artur: Charakterystyka więźb
dachowych wybranych XIII i XIV wiecznych kościołów kamiennych Środkowego Nadodrza // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych /
red. nauk. Tadeusz Biliński. T. 1. – Zielona Góra, 2005. –
S. 115-117 : il., rys. : Kościół pw. św. Jerzego w Mirocinie Górnym. – S. 117-118 : il., rys. : Kościół pw. św.
Wawrzyńca w Studzieńcu
GARBACZ E.: Mirocin Górny : kościół par. p.w. św.
Jerzego = poz. 2989
KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna
powiatu nowosolskiego. – Mirocin Górny = poz. 2991
SKOCZYLAS J.: Wykorzystanie w przeszłości darniowych rud żelaza jako materiału budowlanego. – Kościół w Mirocinie Górnym = poz. 2999
3063. HOFFMANN Hermann: Die katholischen Kirchen in Neusalz und Rauden : eine Führung. – Breslau :
Franke, 1935. – 27, [4] s. ; 23 cm. – (Führer zu schlesischen Kirchen Nr. 11)
KACPRZYK.: Nowa Sól : magazyn solny = poz.
2989
KOWALSKI S.: Nowa Sól : kościół par. p.w. św. Michała = poz. 2989
3064. MAGAZYN soli w Nowej Soli : studium historyczne, projekt zagospodarowania / Ewa Wieruch,
Dariusz Jankowski, Krzysztof Kaliściak, Zbigniew Maj ;
Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej. – [Wrocław : Politechnika Wrocławska, po 1989]. – 57, [32] k. : il. ; 28 cm. – Bibliogr.
Mirocin Średni, gm. Kożuchów
KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna
powiatu nowosolskiego. – Mirocin Środkowy = poz.
2991
KOCHAŃSKA M.: Mirocin Średni = poz. 3000
Nowa Sól
3057. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Pomniki architektury i kultury : Heimatmuseum – muzeum regionalne. – Il. // Krąg. – 2007, nr 52, s. 27-28
Budynek Muzeum w Nowej Soli.
3058. BAKALARZ Krystyna: Kościół parafialny
p.w. św. Michała Archanioła, stan do 1945 r. – (Dawna
Nowa Sól). – Il. // Krąg, 1997. – nr 18, s. 1,4
3059. BAUDACH Otto: Der Bahnhof Neusalz/Oder
// Neus. Nachr. – Nr. 119 (1980), s. 16-18
3060. BERGER: Die Dreifaltigkeitskirche in Neusalz // W: Heimatbuch des Kreises Freystadt Ndr. Schl. /
hrsg. von A. Schiller. – Aufl. 2. – Beuthen Bez. Liegnitz,
1925. – S. 188-190 : il.
BIELINIS-KOPEĆ B.: Zbór Braci Czeskich = poz.
2989
3065. MAX Wolf: Die Saalkirchen der Deutschen
Brüdergemeine im 18. Jahrhundert. – Leipzig, 1931. –
(Studien über christliche Denkmäler. NF. ; H. 22)
Zawiera opis kościołów salowych w Nowej Soli: starego,
spalonego w 1754 r., i nowego, wybudowanego w 1768 r.
3066. MYSŁEK Tadeusz: Ratusz symbolem samorządności władz miejskich // Krąg. – 1995, nr 32, s. 1,
11 ; Wędrujemy. – 1997, nr 23, s. 340-341
Szkic dziejów nowosolskiego ratusza.
3067. Das NEUE Neusalz. – Zawiera: 1. Das Kreiskrankenhaus des Grenzkreises Freystadt (Niederschlesien) / Albrecht von Treskow. 2. Das Realgymnasium /
Walter Grack. 3. Das Neubau der Oderbrücke / Otto
Trebitz. Siedlungsbauten / Otto Praast. – Il. // Schl. Monatsh. – 1932, Nr. 3, s. 93-101
3068. PAWLAK Roman: Polska : zabytkowe ratusze. – Warszawa, 2003. – S. 98-99 : il. : Nowa Sól
3069. PRIKOWSKI Johannes: Das Neusalzer Schützenhaus // Neus. Nachr. – Nr. 74 (1970), s. 428-430
3070. SCHULZ Gerhard: Das Baugeschehen in
Neusalz/Oder nach 1933. – Il., pl. // Neus. Nachr. –
Nr. 122 (1980), s. 101-110
202
SZTUKA
3071. TRESKOW Albrecht von: Der Bau des Kreiskrankenhaus in Neusalz // Heimatkal. Kr. Grünb.
Freyst. – 1931, s. 93, [1] s. tabl. : il.
WESOŁOWSKA A.: Walory zabytkowe kościoła
św. Michała Archanioła w Nowej Soli = poz. 3351
Nowe Miasteczko
3080. ECKERT Wojciech: Badania technicznokonserwatorskie poklasztornego zespołu w Otyniu /
W. Eckert, Konrad Chmieliński. – Rys. // Zesz. Nauk.,
Bud. / PZielonogórs. – Nr 32 (1998), s. 27-36
GLAESER E.: Barockdenkmäler aus drei Gotteshäuser in Niederschlesien. – Kościół w Otyniu = poz.
3013
3072. CHECHOWICZ B.: Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza. – Warszawa, 2005. – S. 58-59 : rys. : [Kościół farny w Nowym
Miasteczku]
3081. GUERQUIN Bohdan: Zamki w Polsce. –
Wyd. 2 popr. – Warszawa, 1984. – S. 248-249. – Bibliogr. : Otyń
3073. HELM: Ein Gang durch das neue Schulhaus
in Neustädtel. – Il. // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. –
1032, s. 85-86, [1] s. tabl.
3082. HOFFMANN Hermann: Die Stadtpfarrkirche zu Deutsch Wartenberg. – Il. //Grünb. Hauskal. –
1938, s. 59-62
KACPRZYK M.: Nowe Miasteczko. – Kościół par.
p.w. św. Marii Magdaleny. – Zbór poewangelicki =
poz. 2989
KACPRZYK M.: Otyń. – Zabudowa. – Kościół par. =
poz. 2989
3074. KOLBE Emil: Geschichte der katholischen
Stadtpfarkirche ad Sta Maria Magdalena zu Neustädtel
und ihrer Filialen zu Lindau [Gołaszyn] und Windischbarau [Borów Polski]. – Neusalz (Oder) : Probster, 1919.
– 22 s. : il. ; 23 cm
3075. PAWLAK Roman: Polska : zabykowe ratusze. – Warszawa, 2003. – S. 99 : il. : Nowe Miasteczko
SKOWRON A.: Nowe Miasteczko. – Ratusz = poz.
2989
KAJZER L.: Leksykon zamków w Polsce. – Otyń =
poz. 2990
KOCHAŃSKA M.: Otyń : zespół zamkowo-klasztorny = poz. 3000
Das SCHLOSS und die Schloskirche in DeutschWartenbeg = poz. 1220
SOPNIEWSKI G.: Otyń : przewodnik po sanktuarium = 3369
Podbrzezie Dolne, gm. Kożuchów
3076. ZAWIŚLAK Jacek: Dzieje ratusza miejskiego w Nowym Miasteczku. – Il. // Krąg. – 1999, nr 11,
s. 17 ; Nasze Miast. – 2001, nr 1, s. 4
KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna powiatu nowosolskiego. – Podbrzezie Dolne = poz.
2991
ZAWIŚLAK J.: Mury obronne Nowego Miasteczka
= poz. 2988
Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko
3077. ZAWIŚLAK Jacek: Serce miasta : dzieje kościoła p.w. św. Marii Magdaleny. [Cz. 1] ; [Cz.] 2: po
1945 roku. – Il. // Nasze Miast. – 2002, nr 4, s. 4-5 ;
2003, nr 1, s. 5
3078. ZAWIŚLAK Jacek: Skwer Świętego Konrada. – Il. // Nasze Miast. – 2002, nr 1, s. 4
Dzieje kościoła św. Konrada w Nowym Miasteczku.
Otyń
3079. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Siedziby rycerskie w księstwie głogowskim : zamki i dwory Rechenbergów i Schönaichów / T. Andrzejewski, Krzysztof
Motyl. – Nowa Sól, 2002. – S. 25-32, [2] s. tabl. : il.,
rys. : Zamek w Otyniu
BIELINIS-KOPEĆ B.: Otyń. – Klasztor = poz. 2989
KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna powiatu nowosolskiego. – Popęszyce = poz. 2991
KOCHAŃSKA M.: Popęszyce. – Dwór = poz. 3000
Radwanów, gm. Kożuchów
GRUCA M.: Radwanów. – Dwór = poz. 3000
Rudno, gm. Nowa Sól
KACPRZYK M.: Rudno : kościół fil. p.w. św. Judy
Tadeusza = poz. 2989
Siedlisko
3083. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Obóz warowny
w rejonie Siedliska. Cz. 1-3. – Il. // Krąg. – 2005, nr
23-25, s. 27-28
Szwedzkie obwarowania drewniano-ziemne z okresu wojny trzydziestoletniej.
SZTUKI PLASTYCZNE
203
3084. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Siedziby rycerskie w księstwie głogowskim : zamki i dwory Rechenbergów i Schönaichów / T. Andrzejewski, Krzysztof
Motyl. – Nowa Sól, 2002. – S. 39-54 : il.. pl. : Zamek
w Siedlisku
KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna
powiatu nowosolskiego. – Siedlisko = poz. 2991
BIELINIS- KOPEĆ B.: Siedlisko : kaplica zamkowa = poz. 2989
KUCZER J.: Siedziby szlacheckie księstwa głogowskiego w okresie 1526-1741. – Siedlisko = poz. 860
CHRZANOWSKI T.: Gotyckie i renesansowe zamki
w dawnym księstwie głogowskim. – Siedlisko = poz.
3004
3094. KULUS Urszula: Siedlisko – kaplica zamkowa // W: Encyklopedia Ziemi Głogowskiej. Z. 50. –
Głogów, 1995, s. 13-14. – Bibliogr.
3085. CZAPLIŃSKI Konrad Kazimierz: Zamki
w Polsce : dorzecze Odry. – Katowice, 1997. – S. [7071] : Siedlisko
3095. MARCHELEK Kamila: Z badań nad renesansową budową w Siedlisku i jej tło historyczne. – Il.,
rys., pl. // Zielonogórs. Zesz. Muz. – T. 2 (1971), s. 263-274
GLATZER: Das Gotteshaus zu Carolath = poz.
3371
3096. MOTYL Krzysztof: Badania założeń obronnych pałacu w Siedlisku. – Mapa, pl. – Bibliogr. // W:
Fortyf. Ziemi Lubus. – Nr 3 (1997), s. 7-11
GRUCA M.: Siedlisko. – Zamek = poz. 3000
3086. GRUNDMANN Günther: Baudenkmäler der
Romantik in nördlichen Niederschlesien // Heimatkal.
Kr. Grünb. Freyst. – 1932, S. 49-51
M.in. o kontaktach Karla Schinkla z Schönaichami w Siedlisku, kościele ewangelickim w Nowej Soli (1835-1839) i ratuszu w Kożuchowie.
Przedr.: Neus. Nachr. – Nr. 183/184 (1996), s. 203-205.
3087. GRUNDMANN Günther: Burgen, Schlösser
und Gutshäuser in Schlesien. Bd. 2. – Würzburg, 1987.
– S. 53-65 : il. : Carolath
3088. GRUNDMANN Günther: Das Gasthaus
zur Weinpresse in Carolath. – Il. // Grünb. Hauskal. –
1926, s. 75-77
Przedr.: Neus. Nachr. – Nr. 179 (1995), s. 9-12
3089. GUERQUIN Bohdan: Zamki śląskie. – Warszawa, 1957. – S. 73 : Siedlisko
KAJZER L.: Leksykon zamków w Polsce. – Siedlisko = poz. 2990
MOTYL K.: Nowożytne umocnienia szwedzkie
w rejonie Siedliska = poz. 2988
3097. MOTYL Krzysztof: Pałac w Siedlisku. – Il.,
rys. // Krąg. – 1998, nr 28, s. 6
Fortyfi kacje.
3098. RENNEKAMP Johannes: Juwel schlesischer Renaissance : Carolath – ein Fliederparadis. – Il. //
Neus. Nachr. – Nr. 179 (1995), s. 3-5
SCHILLER A.: Schloss Carolath = poz. 1239
3099. SIEBER Helmut: Burgen und Schlösser in
Schlesien : nach alten Stichen. – Frankfurt am Main,
1962. – (Burgen-Schlösser-Herrensitze ; Bd. 35). – S. 103104, 226 : il. : Milkau [Miłaków]. – S. 104-106, 227 :
il. : Mittelherwigsdorf [Stypułów]. – S. 106, 228 : il. :
Scheibau [Szyba]
3090. GUERQUIN Bohdan: Zamki w Polsce. –
Wyd. 2 popr. – Warszawa, 1984. – S. 284-285 : il. – Bibliogr. : Siedlisko
3100. THIEL Hermann Otto: Das Gasthaus zur
Weinpresse in Carolath. – Il. ; Aus der Baugeschichte
des Schlosses Carolath // Neus. Nachr. – Nr. 106 (1976),
s. 390-391 ; Nr. 107 (1977), s. 13-16
3091. HARASIMOWICZ Jan: Protestanckie budownictwo kościelne wieku reformacji na Śląsku. – Il. //
Kwart. Archit. Urb. – 1983, z. 4, s. 341-371
3101. ZUBRZYCKI Piotr: Siedlisko – zamek // W:
Encyklopedia Ziemi Głogowskiej. Z. 33-34. – Głogów,
1995, s. 19-20 : pl. – Bibliogr.
M.in. kościoły w Siedlisku i Solnikach.
Słocina, gm. Kożuchów
3092. JENDE Max: Schloss Carolath in Schlesien. – Il. // Z. f. Bauwes. – Jg. 28 (1878), szp. 561-564,
Atlas, rys. 62
3093. KACZYŃSKA Izabela: Zamki w Polsce północnej i środkowej : przewodnik / Izabela i Tomasz
Kaczyńscy. – Warszawa, 1999. – S. 85-87 : Siedlisko
KOCHAŃSKA M.: Słocin [właśc. Słocina]. – Dwór
= poz. 3000
Solniki, gm. Kożuchów
GLAESER E.: Bilder heimatlicher Kirchen-und
Friedhofskunst. – Kościół w Solnikach = poz. 3005
204
SZTUKA
HARASIMOWICZ J.: Protestanckie budownictwo
kościelne wieku reformacji na Śląsku. – Kościól w Solnikach = poz. 3091
KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna
powiatu nowosolskiego. – Solniki = poz. 2991
KOCHAŃSKA M.: Solniki. – Dwór = poz. 3000
3102. KOZACZEWSKI Tadeusz: Wiejskie kościoły
parafialne XIII wieku na Śląsku : (miejscowości P-S). –
Wrocław, 1994. – (Prace Naukowe Instytutu Historii
Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej ; 29. Monografie ; 17). – S. 23-24, 208-212 : il.,
rys. – Bibliogr. : Solniki
3103. PRZYBYŁOWICZ-STAFFA Grażyna: Romański kościół p.w. św. Marcina w Solnikach // W: Golasz Hanna: Kościoły romańskie w Iławie, Brzegu Głogowskim, Świętej Katarzynie i Solnikach / H. Golasz,
G. Przybyłowicz-Staffa. – Wrocław, 1972. – (Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki
Politechniki Wrocławskiej ; Nr 3. – Monografie ; Nr 2).
– S. 71-100 : il., rys. – Streszcz. ang. i ros. – Bibliogr.
i na Łużycach. – Wrocław, 1994. – (Prace Naukowe
Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej ; 30. – Monografie ; 18). – S. 6,
49-52 : il., rys. – Bibliogr. : Studzieniec, gm. Kożuchów.
3108. NOWOGOŃSKA Beata: Dwór w Studzieńcu.
– Il., rys. // Lubus. Mater. Konserw. – T. 3 (2005/2006),
s. 150-155
NOWOGOŃSKA B.: Problemy rewaloryzacji zabytków architektury wiejskiej na przykładzie budynków dworskich Środkowego Nadodrza. – Dwór w Studzieńcu = poz. 2914
3109. NOWOGOŃSKA Beata: Renesans włoski
w dworach obronnych Środkowego Nadodrza. – [Studzieniec, Broniszów] // Rocz. Lubus. – T. 32, cz. 1
(2006), s. 185 : il. ; 185-186 : il.
NOWOGOŃSKA B.: Skutki zaniechania prac remontowych na przykładzie budynku dworskiego w Studzieńcu = poz. 2915
3104. SCHUMACHER E.: Die St. Martins-Kirche
zu Zölling : historisch und architektonisch geschildert.
– Breslau, 1874. – 23 s.
3110. RÜDIGER Werner: Die Kirche des Hl. Laurentius in Streidelsdorf (Studzienice) [Studzieniec], ein
wahres Kleinod mittelalterlicher Baukunst in Niederschlesien. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 192 (1998), s. 5153, 66-69
ZALESKA L.: Solniki. – Kościół p.w. św. Anny ;
Zespół dworsko-parkowy ; Oranżeria = poz. 2989
SIEBER H.: Schlösser und Herrensitze in Schlesien. – Streidelsdorf = poz. 3009
Stany, gm. Nowa Sól
SKOCZYLAS J.: Wykorzystanie w przeszłości darniowych rud żelaza jako materiału budowlanego. – Kościół w Studzieńcu = poz. 2999
GÓROWSKA E.: Stany. – Dwór = poz. 3000
Studzieniec, gm. Kożuchów
3105. GONTASZEWSKA Agnieszka: Kamienne
kościoły południowych okolic Zielonej Góry / A. Gontaszewska, Małgorzata Kasprzak // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych / red.
nauk. Tadeusz Biliński. T. 1. – Zielona Góra, 2005. –
S. 148-150 : il. : Kościół św. Wawrzyńca w Studzieńcu
GÓROWSKA E.: Studzieniec. – Dwór = poz. 3000
KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna powiatu nowosolskiego. – Studzieniec = poz. 2991
3111. WAŻNY Tomasz: Analiza dendrologiczna
kościoła św. Wawrzyńca w Studzieńcu. – Il. // Lubus.
Mater. Konserw. – T. 4 (2006/2007), s. 38-41
ZALESKA J.: Studzieniec : kościól fil. p.w. św.
Wawrzyńca = poz. 2989
Stypułów, gm. Kożuchów
GÓROWSKA E.: Stypułów. – Zespół pałacowo-folwarczny = poz. 3000
GRUCA M.: Stypułów. – Dwór = poz. 3000
3106. KOZACZEWSKI Tadeusz: Drewniane sklepienia trzynastowiecznych kościołów kamiennych północnych regionów Śląska. – Il., rys. – Sum. // Kwart.
Archit. Urb. – 1974, s. 179-190
Dot. sklepienia kościoła w Studzieńcu, gm. Kożuchów.
3107. KOZACZEWSKI Tadeusz: Wiejskie kościoły
parafialne XIII wieku na Śląsku : (miejscowości S-Ż)
KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna
powiatu nowosolskiego. – Stypułów = poz. 2991
SIEBER H.; Burgen und Schlösser in Schlesien. –
Mittelherwigsdorf = poz. 3099
ZALESKA I.: Stypułów : dwór = poz. 2989
SZTUKI PLASTYCZNE
Szyba, gm. Nowe Miasteczko
JACHIMOWOICZ W.: Dwieście lat dworu w Szybie = poz. 1246
3112. JACHIMOWICZ Wojciech: Dwór w Szybie. –
Il. // Prz. Wsch.-Łuż. – 1999, nr 10, s. 8
KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna
powiatu nowosolskiego. – Szyba = poz. 2991
KOCHAŃSKA M.: Szyba. – Dwór = poz. 3000
SIEBER H.: Burgen und Schlösser in Schlesien. –
Scheibau – poz. 3099
205
ANTAS R.: Obiekty przeciwlotnicze w N o w e j
S ol i = poz. 2988
3119. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Charakterystyka Pozycji Środkowej Odry w rejonie Nowej Soli. – Il.,
mapy, rys. – Bibliogr. // Fortyf. Ziemi Lubus. – Nr 4
(1998), s. 15-27
3120. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Nowosolskie
strażnice / T. Andrzejewski, Rafał Antas. – Il. // Krąg. –
1999, nr 15, s. 8
3121. ANDRZEJEWSKI Tomasz: „Oderstellung” :
niemieckie umocnienia „Pozycji Środkowej Odry”
w rejonie Nowej Soli 1928-1945. – Nowa Sól : [b.w.],
1998. – 15, [13] s. : mapy, rys. ; 30 cm. – Bibliogr.
FORTYFIKACJE XIX/XX WIEKU
3113. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Fortyfikacje XX
wieku [w pow. nowosolskim]. – Il. // Krąg. – 2005, nr 3041, 43, s. 27-28
3114. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Zapomniane ruiny. – Il. // Krąg. – 1998, nr 24, s. 12
Pozostałości fortyfi kacji „Pozycji Środkowej Odry” w rejonie Nowej Soli.
3115. MOTYL Krzysztof: „Oderstellung” w latach 1928-1932 protoplastą wschodnich umocnień granicznych III Rzeszy // Lubus. Mater. Konserw. – T. 2
(2004), s. 221-242 : il., mapy, pl., rys.
3116. MOTYL Krzysztof: Nadodrzańskie strażnice kolejowe [w pow. nowosolskim]. – Rys. // Wędrujemy. – Nr 28 (1998), s. 33-35 ; Krąg. – 1998, nr 18, s. 8
Elementy fortyfikacji w rejonie wsi Bob row n i k i , gm. Otyń.
3117. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Betonowa historia // Obs. Odrz. – 1999, nr 3, s. 4-5
B y t o m O d r z a ń s k i w systemie fotryfi kacji nadodrzańskich („Oderstellung”) z lat 1932-1944.
ANDRZEJEWSKI T. : Charakterystyka obiektów
„Oderstellung” w rejonie Bytomia Odrz. = poz. 2988
MOTYL K.: Fortyfi kacje przysiółka mostowego
„Oderstellung” w rejonie Nowa Sól – Bytom Odrz. =
poz. 2988
WRZASZCZ M.: Stanowiska wartownicze. – Obiekty w Nowej Soli i Bytomiu Odrz. = poz. 2988
3118. ANDRZEJEWSKI Tomasz: „Twierdza” Kiełcz /
T. Andrzejewski, Rafał Antas. – Il. // Krąg. – 1998,
nr 31, s. 20
Fortyfi kacje Pozycji Środkowej Odry we wsi K i e ł c z , gm.
Nowa Sól.
3122. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Oderstellung :
pozycja Środkowej Odry w rejonie Nowej Soli [Dokument elektroniczny] / T. Andrzejwski, T. Zacłona. –
Nowa Sól : Muzeum Miejskie, 2001. – 1 dysk optyczny
(CD-ROM) ; 12 cm
3123. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Pozycja Środkowej Odry 1928-1945 : odcinek Nowa Sól / T. Andrzejewski, Krzysztof Motyl ; Muzeum Miejskie w Nowej
Soli. – Nowa Sól : MM, 2001. – 48 s. : il., mapy ; 24 cm
– ISBN 83-907515-5-0
Rec.: Brylla Wolfgang Jan: Nowosolskie umocnienia. – Il. //
Gaz. Lubus. – 2001, nr 245, dod. Lubuska na Weekend, s. 21.
Tym Julius S.: Fortyfikacje nad Odrą. – Il. // Mars. – T. 11
(2001), s. 199-206
ANTAS R.: Obiekty ochrony przeciwlotniczej w Nowej Soli = poz. 2988
3124. ANTAS Rafał: Puste tunele. – Il., rys. // Krąg.
– 2002, nr 1, s. 11
Schrony przeciwlotnicze w Nowej Soli z lat 1930-1940.
MOTYL K.: Fortyfi kacje przyczółka mostowego
„Oderstellung” w rejonie Nowa Sól – Bytom Odrz. =
poz. 2988
3125. MOTYL Krzysztof: Nadodrzańskie strażnice kolejowe w rejonie Nowej Soli. – Rys. // Wędrujemy. – Nr 28 (1998), s. 33-35
WRZASZCZ M.: Stanowiska wartownicze. – Obiekty w Nowej Soli i Bytomiu Odrz. = poz. 2988
3126. MOTYL Krzysztof: Pozycja Środkowej Odry
w rejonie Nowej Soli : [informator wystawy], Muzeum
Miejskie w Nowej Soli, marzec-maj 1999 / [Krzysztof
Motyl]. – Nowa Sól : Muzeum Miejskie, [1999]. – 1 k.
złoż. : il. ; 21 cm
206
SZTUKA
3127. MOTYL Krzysztof: Strażnice kolejowe k[oło]
Nowej Soli. – Il. – Bibliogr. // Fortyf. Ziemi Lubus. –
Nr 4 (1998), s. 13-15
3128. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Ślady z przeszłości : „panzer stodoła” [w Róż a nówce, gm. Siedlisko] /
T. Andrzejewski, K[rzysztof] Motyl. – Il. // Krąg. –
1999, nr 42, s. 23
MOTYL K.: Ufortyfikowany most kolejowy w St a n a c h = poz. 2988
3129. REMBOS Michał: Strażnice nad Odrą. – Il. //
Turystyka. – 2005, nr 16, s. 10
Umocnienia mostu kolejowego w Stanach, gm. Nowa Sól
(pocz. XX w.)
RZEŹBA. MALARSTWO. GRAFIKA.
RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE
TROEGER H.: Erinnrungen an Neusalz. – Kunst und
Künstler = poz. 1069
RZEŹBA
GIERASIMCZUK T.: Zamiast zemsty : krzyże pokutne : B o r ów, gm. Nowe Miasteczko = poz. 3141
3137 GOŃSKA Danuta: Okaleczone ołtarze. – Il. //
Lubus. Mater. Konserw. – T. 3 (2005/2006), s. 202-205
Tryptyki z Borowa i Popęszyc.
3138. ŚWIECHOWSKA Aleksandra: Sakramentarium z Borowa Pol sk iego [gm. Nowe Miasteczko] //
Biul. Hist. Szt. – 1963, nr 3, s. 238-239
3139. ZAWIŚLAK Jacek: Uratowana tablica z zamku
w Borowie Polskim. – Il. // Nasze Miast. – 2001, nr 2, s. 4
3140. BIERNACKA Danuta: Warsztat rzeźbiarski Mistrza ołtarza z Gościszowic. – Predella ołtarza
z Br o n i s z ow a [gm. Kożuchów] // Zielonogórs. Zesz.
Muz. – T. 1 (1969), s. 65-66, 84
3141. GIERASIMCZUK Tomasz: Zamiast zemsty :
krzyże pokutne. – Il., portr. // Aspekty. – 2006, nr 15, s. IV
M.in. krzyże w By t o m iu O d r z a ń s k i m , Gołaszynie i Borowie.
3142. HARASIMOWICZ Jan: Śląskie nagrobki
i epitafia wieku reformacji jako „teksty kultury”. – Il.,
rys. // Biul. Hist. Szt. – 1994, nr 3, s. 241-259
M.in. nagrobki w Bytomiu Odrz.
3130. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Pomniki dawnego prawa : krzyże pokutne. Cz. 1-3. – Il. // Krąg. –
2006, nr 6-8, s. 27-28
3131. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Pomniki nagrobne [w pow. nowosolskim]. – Il. // Krąg. – 2006, nr 3540, s. 27-28 ; nr 41-45, s. 33-34 ; nr 46, s. 27-28
3132. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Pomniki sepulkralne Rechenbergów w powiecie nowosolskim. – Il.
– Bibliogr. // Lubus. Mater. Konserw. – T. 2 (2004),
s. 133-150
3133. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Pomniki wojenne ;
Pomniki okolicznościowe. – Il. // Krąg. – 2006, nr 1634, s. 27-28
3134. HELLMICH M.: Rechtsaltertümer in Kreisen Grünberg und Freystadt. – Il. // Heimatkal. Grünb.
Freyst. – 1927, s. 38-41
Krzyże pokutne.
3135. KUTZER P.: Alte Steinkreuze in Schlesien //
Schl. Heimatbl. 1909/1910, H. 16, s. 409-413
Uwzględnia krzyże pokutne z pow. nowosolskiego.
3136. WOJECKI Mieczysław: Jeszcze raz o krzyżach pokutnych // Krąg. – 1995, nr 12, s. 7
Uwzględnia krzyże z obszaru pow. nowosolskiego.
3143. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Bytom
ma kota. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2007, nr 17, s. 16. STASIŃSKI Rafał: Ten mruczek przynosi szczęście. – Il. //
Krąg. – 2007, nr 17, s. 1, 13
Odsłonięcie w rynku figur kota i piwosza.
3144. MYSŁEK Tadeusz: Kamienne krzyże pokutne w Bytomiu Odrzańskim // Wędrujemy. – Nr 24
(1998), s. 35-36
3145. SANOCKA Katarzyna: Lapidarium w Bytomiu Odrzańskim // Trakt. – Nr 25 (2004), s. 72
Cmentarz i płyty nagrobne.
3146. STASIŃSKI Rafał: Legenda chłopca z fontanny. – Il. // Krąg. – 2007, nr 32,s. 12
Dot. figury z fontanny w Bytomiu Odrzańskim.
3147. BIERNACKA Danuta: Warsztat rzeźbiarski
Mistrza ołtarza z Gościszowic. – Ołtarz w Gołaszynie, gm. Nowe Miasteczko. – Il. // Zielonogórs. Zesz.
Muz. – T. 1 (1969), s. 58-60, 82
GIERASIMCZUK T.: Zamiast zemsty : krzyże pokutne : Gołaszyn = poz. 3141
3148. GOŃSKA Danuta: Madonny Mistrza ołtarza
z Gościszowic. – Il. // Lubus. Mater. Konserw. – T. 2
(2004), s. 127-132
M.in. Madonna z Gołaszyna.
SZTUKI PLASTYCZNE
207
GARBACZ E.: K o ż u c h ó w. – Lapidarium = poz.
2989
GOŃSKA D.: Okaleczone ołtarze. – Tryptyk z Po p ę s z yc = poz.3137
3149. JANOWSKA Wanda: Lapidarium rzeźby nagrobnej w K o ż u c h ow i e // W: Studia i Materiały /
Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu. Cmentarze. 1. – Warszawa, 1994. – S. 88-95
3160. BOTHE Fritz: Eine Gedenktafel für Clara
Höhe in Carolather Forst. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 141
(1985), s. 334
3150. STASIŃSKI Rafał: W gipsie i marmurze. –
Il., portr. // Krąg. – 2006, nr 9, s. 18
Szałapska Kamila
Kamila Szałapska i Jakub Włodarczak zwycięzcami konkursu na projekt medalu „Zasłużony dla Kożuchowa”.
3151. STROJNY Aleksander: Lapidarium : akcja
cmentarze. – Il. // Spotk. z Zabyt. – 1999, nr 6, s. 16-18
Płyty nagrobne z cmentarza gminy protestanckiej w Kożuchowie.
3152. BAKALARZ Krystyna: N o wo s o l s k i pomnik św. Floriana. – Il. // Krąg. – 1992, nr 16, s. 14.
GĄCARZEWICZ Małgorzata: Powrót św. Floriana /
M.G. – Il. // Tamże. – 1997, nr 21, s. 14
3513. CYGAN Danuta: Historia jednego obelisku. –
Il. // Krąg. – 2002, nr 25, s. 6
Kamień pamiątkowy, postawiony w Nowej Soli przez
Związek Sybiraków.
3154. Das EHRENMAL der Neusalzer : zur Einweihung 1931 // Neus. Nachr. – Nr. 79 (1971), s. 99-105
Przedr. z Neusalzer Stadtblatt.
3155. GĄCARZEWICZ Małgorzata: Medale i plakiety Nowej Soli 1945-1984 : katalog / M. Gącarzewicz ; Muzeum w Nowej Soli. – Nowa Sól : Muzeum,
1986. – 47 s. : il. ; 21 cm
3156. GRELL Olaf: Słupy i kamienie milowe
w Lubuskiem / O. Grell, André Kaiser, Herbert Liman.
– Gorzów Wlkp., 2002. – S. 214 : Trasa R5/3 Zielona
Góra-Nowa Sól-Lubin.
3157. OWCZAREK Monika: Kicz czy ekstra? /
M. Owczarek, Wojciech Olszewski. – Il. // Krąg. –
2006, nr 36, s. 1, 5
Fontanna na pl. Powstańców Śląskich i Wielkopolskich
w Nowej Soli.
3158. RUT Łukasz: Rozpoznawczy znak. – Il. //
Krąg. – 2006, nr 5, s. 9
Słup półmilowy w Nowej Soli.
3159. WIENICKE Arnold: Sankt Nepomuk und
Florian : zwei Barockfiguren in Neusalz. – Il. // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1932, s. 48, [1] s. tabl. : il.
JASKÓLSKA K.: Jest tu już 350 lat : jubileusz
obecności figury Matki Bożej w O t y n i u = poz. 3362
S i e d l i s k o.
STASIŃSKI R.: W gipsie i marmurze. – Zwyciężczyni konkursu na medal dla Kożuchowa = poz. 3150
Włodarczyk Jakub
STASIŃSKI R.: W gipsie i marmurze. – Zwycięzca konkursu na medal dla Kożuchowa = poz. 3150
MALARSTWO. GRAFIKA
3161. OTWARTY Międzynarodowy Konkurs na
Rysunek Satyryczny – Radio : [katalog wystawy] /
Kożuchowski Ośrodek Kultury i sportu „Zamek” ;
[red. Ryszard Błażyński]. – Kożuchów : KOKiS „Zamek”, 2005. – 94 s. : il. ; 15 x 21 cm. – Tekst równol.
pol. i ang.
3162. MIĘDZYNARODOWY Konkurs na Rysunek Satyryczny – Gazeta ; [katalog wystawy] / Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu „Zamek” ; [red.
Małgorzata Antosik]. – Kożuchów : KOKiS „Zamek”,
2007. – 99 s. : il. ; 15 x 21 cm. – Tekst równol. pol.
i ang.
*
3163. GROTOWSKA Małgorzata: Artyści małej ojczyzny / M.G. // Krąg. – 2002, nr 22, s. 9
Omów. wystawy plastyków nowosolskich.
3164. MARCHELEK Kamila: Pędzlem i sercem :
malarze nowosolscy. – Il. // Krąg. – 1996, nr 31, s. 15
Wystawa w Muzeum Miejskim.
3165. THIEL Hermann Otto: Über Initialen als
Buchschmuck mit besonderer Berücksichtigung der
Neusalzer Stadtchronik. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 70
(1970), s. 331-334
3166. THIEL Otto: Der Oderwald in den Bildern
Neusalzer Maler. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1938, s. 7475, [4] s. tabl.
*
3167. FLORKOWSKI Tomasz: Artystyczny antrakt.
– Il. // Zielonogórs. Inf. Kult. – 1998, nr 3, s. 33-34
Działalność Galerii „M” w Nowej Soli.
208
SZTUKA
3168. GROTOWSKA Małgorzata: Jubileusz i wernisaż / M.G. – Il. // Krąg. – 2002, nr 45, s. 8
5-lecie działalności Galerii „M”.
3169. IDZIKOWSKA Maria: Galeria „M” / [rozm.]
Iwona Rynkiewicz. – Il. // Krąg. – 1997, nr 41, s. 6
Giza Elżbieta
3170. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Malowanie tkwi we mnie : wernisaż nowosolskiej plastyczki / Jolanta Jabłońska. – Il., portr. // Gaz. Nowosol. –
2001, nr 48, s. 16
3171. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Robię
to, co kocham. – Il., portr. // Gaz. Nowosol. – 2006,
nr 30, s. 8
Hajnos Mirosław
3179. HAJNOS Mirosław: Mirosław Hajnos /
[rozm.] Iwona Rynkiewicz. – Il. // Krąg. – 1997, nr 5, s. 9
Twórca rysunków satyrycznych o sobie.
3180. HAJNOS Mirosław: W Warszawie trudno chodzić na grzyby / z karykaturzystą Mirosławem
Hajnosem [z Mirocina Dolnego, gm. Kożuchów] rozm.
Karina Ponikwia // Lubus. Inf. Kult. – 1998, nr 11,
s. 11-12
3181. KASPRZAK Irena Zofia: Dobry humor
z Hajnosem / Z.K. – Portr. // Krąg. – 2002, nr 22, s. 6
M. Hajnos twórcą „Galerii Dobrego Humoru” w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Nowej Soli.
Heinsius Otto
3172. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: W kręgu barwy ; Obraz z wierszem / JJ. – // Gaz. Nowosol. –
2003, nr 48, s. 8 ; nr 49, s. 7
Sylwetka artystyczna plastyczki ; omów. eskpozycji.
Góral Janina
3173. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Wystawa Janiny Góral / JJ. JABŁOŃSKI Edward: Jej pierwsza wystawa w mieście / EJ. – Il., portr. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 39-40, s. 3
Nowosolska malarka.
Graszka Grażyna
3174. „ CZUJĘ się spełniona” : portret Grażyny
Graszki / wysłuchała i zapisała Karolina Słotwińska.
– Il. // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1996, nr 11, s. 7-10
3182. GRUNDMANN Günther: Der Maler Otto
Heinsius. – Il. // Schlesien. – Jg. 20 (1975), Nr. 1, s. 3539, [6] s. tabl.
3183. HEINSIUS Otto, deutscher Landschaftsmaler
* 25. 6. 1892 Rentopp [właśc. Kontopp] // W: Allgemeine Lexikon der bildenden Künstler des XX. Jahrhunderts / bearb., red. und hrsg. von Hans Vollmer. Bd. 2.
– Leipzig, Vorw. 1953. – S. 409
THIEL H.O.: Vom Kontopp an der Faulen Obra
und seinem Maler Otto Heinsius = poz. 963
3184. THIEL Hermann Otto: Zum 80. Geburtstag
des akademischen Malers Otto Heinsius aus Kontopp /
H.O.Th. // Neus. Nachr. – Nr. 83 (1972), s. 205
Nowosolska malarka.
3175. GROTOWSKA Małgorzata: Galeria w Teatralnej / M.G. // Krąg. – 1997, nr 43, s. 7
Omów. wystawy i profilu działalności plastyczki.
3176. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Artystyczny ambasador : obrazy Graszki w Europie i …
Kanadzie / tekst i fot. JJ. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2002,
nr 51, s. 7
O eksponowaniu prac artystki na Festiwali Kultury i Sztuki Polskiej w Kanadzie oraz prezentacji ich wyboru w kawiarni „Teatralna” w Nowej Soli.
3177. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Jubileusz plastyczki : malarstwo i ceramika Grażyny Graszki // JJ. – Il., portr. // Gaz. Nowosol. – 2005, nr 9, s. 16
MEDALE Lubuskiego Animatora Kultury. – Odznaczona – Grażyna Graszka = poz. 2138
3178. OWCZAREK Monika: Ze sztuką przez życie.
– Il. // Krąg. – 2005, nr 9, s. 16
Wystawa retrospektywna artystki.
Jaekel Lotte
3185. JAEKEL Lotte, deutsche Federzeichnerin
u[nd] Holzschneiderin * 22.7. 1889 Neusalz a.d.O. // W:
Allgemeine Lexikon der bildenden Künstler des XX.
Jahrhunderts / bearb., red. und hrsg. von Hans Vollmer.
Bd. 2. – Leipzig, Vorw. 1953. – S. 523
3186. MÜLLER Georg: Jaekel Lotte, Zeichnerin
und Holzschneiderin in Neusalz a.d.Oder, geb[oren]
22. 7. 1889 // W: Allgemeine Lexikon der bildenden
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart / hrsg. von
Hans Vollmer. Bd. 18. – Leipzig, Vorw. 1925. – S. 335
3187. THIEL Hermann Otto: Erinnerung an Lotte
Jaekel ; Die Heimat in der graphischen kunst von Lotte Jaekel. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 12 (1960), s. 1-3 ;
Nr. 95 (1974), s. 21-23
Kluge Willy
3188. THIEL Christian: Die Maler Willy Kluge (6 V
1891 – 17 II 1971) und Carl Robert Pohl : eine Neusal-
SZTUKI PLASTYCZNE
zer Jahrhundert-Betrachtung. – Portr. // Neus. Nachr. –
Nr. 166 (1991), s. 356-362, [4] s. tabl.
Malarz nowosolski.
3189. THIEL Hermann Otto: Willy Kluge, der Maler der Oderlandschaft. – Neus. Nachr. – Nr. 91 (1973),
s. 394-395
Kocur Danuta
3190. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Symbol i kolor / Jolanta Jabłońska. – Il. // Gaz. Nowosol. –
2006, nr 22, s. 9
Omów. wystawy malarstwa nowosolskiej plastyczki.
Lämmerhirt Otto
3191. LÄMMERHIRT Otto, Landschafts-u[nd]
Marinenmaler in Berlin, *28. 6. 1867 Neusalz a. O. //
W: Allgemeine Lexikon der bildenden Künstler von
der Antike bis zur Gegenwart / hrsg. von Hans Vollmer. Bd. 22. – Leipzig, 1928. – S. 194
3192. THIEL Otto: Kunstmaler Otto Lämmerhirt.
– Il., portr. // Grünb. Hauskal. – 1936, s. 80
3193. THIEL Hermann Otto: Um 100. Geburstag
des See-und Marinenmalers Otto Laemmerhirt [28 VI
1867 – 10 III 1935] // Neus. Nachr. – Nr. 53 (1967),
s. 354
Malarz ur. w Nowej Soli.
Marchelek Kamila
3194. MARTWA natura z pejzażem w tle : obrazy Kamili Marchelek / [teksty]: Barbara Fijałkowska ;
Krystyna Bakalarz ; Jan Muszyński. – Nowa Sól : Muzeum Miejskie, 2000. – 17 s. : il. ; 21 cm
3195. SZUKAM czytelnych symboli… / z Kamilą
Marchelek – historykiem sztuki […] artystką plastykiem, mieszkanką Nowej Soli, rozm. K. Gawroński. –
Il. // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1996, nr 3, s. 10-13
209
3197. STENZEL Hans Joachim, deutscher Landschaftmaler, * 1926 Neusalz, Oder // W: Allgemeine
Lexikon der bildenden Künstler des XX. Jahrhunderts /
bearb., red. und hrsg. von Hans Vollmer. Bd. 4. – Leipzig, [przed 1962]. – S. 357
3198. THIEL Hermann Otto: Kunstmaler HansJoachim Stenzel (Neusalz-Nürnberg) // W: 5. Neusalzer
Treffen. – Offenbach am Main, 1968. – S. 27, 29 : il.
Thor Walter
3199. THOR Walter, Bildnismaler, 13. 2. 1870 Neusalz a.d.O. – Jan[uar] 1929 München // W: W: Allgemeine Lexikon der bildenden Künste von der Antike
bis zur Gegenwart / hrsg. von Hans Vollmer. Bd. 33. –
Leipzig, 1939. – S. 82. – Bibliogr.
Tschuschke Rudolf
3200. THIEL Hermann Otto: Neusalzer Miniaturen : (Rudolf Tschuschke – Kurt Seliger) // Neus.
Nachr. – Nr. 21 (1962), s. 153-155
Nowosolscy plastycy.
RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE
3201. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Dzwony i dzwonnice. Cz. 1-4. – Il. // Krąg. – 2007, nr 43-46, s. 27-28
3202. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Zabytki techniki :
zegary kościelne [i inne]. – Il. // Krąg. – 2007, nr 3340, 42, s. 27-28
GLAESER Edmund: Von deutschen Eisenkunstguss aus alter und neuer Zeit. – Odlewy z Paulinenhütte w Nowej Soli = poz. 2372
3203. JAKUBOWCZAK Anna: Dzwony, dzwonki,
dzwoneczki / A. Jakubowczak, Katarzyna Skrzydlewska. – Il. // Wędrujemy. – Nr 37 (2000), s. 3-9
Również z pow. nowosolskiego.
Pohl Karl Robert
THIEL Ch.: Die Maler W. Kluge und C.R. Pohl. –
Malarz, dyr. szkoły zawodowej w Nowej Soli = poz.
3188
Seliger Kurt
THIEL H. O.: Neusalzer Miniaturen : (R. Tschuschke –K. Seliger). – Plastyk nowosolski = poz. 3200
3204. KNÖTEL Paul: Adelstrachten des 16. und
17. Jahrhunderts im nördlichen Niederschlesien. – Il. //
Grünb. Hauskal. – 1933, s. 46-49
3205 SCHÖNTHÜR Rudolf: Glocken der Heimat //
Neus. Nachr. – Nr. 67 (1969), s. 252-254
3206. SCHULZ Gotthold: Unsere Turmuhren //
Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1927, s. 68-71
Stenzel Hans Joachim
3196. BÖTTGER Heinz: Hans Joachim Stenzel [12
VI 1926 – 9 V 1998] : Kurzbiographie // Neus. Nachr. –
Nr. 193 (1998), s. 103-104
Plastyk ur. w Nowej Soli.
3207. WALKOWIAK Aleksander: Organy w kościołach regionu głogowskiego i dekanatu wschowskiego. – Głogów, 2002. – S. 60-63 : Kościół p.w. św.
Hieronima w Bytomiu Odrzańskim. – S. 64 : Kościół
210
SZTUKA
ewangelicki w Bytomiu Odrzańskim. – S. 70 : Kościół
p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Bielawach (parafia
Siedlisko). – S. 146-148 : Kościół Parafialny p.w. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku. – S. 148-149 :
Kościół p.w. Opatrzności Bożej w Nowym Miasteczku. – S. 170-171 : Kościół parafialny p.w. Narodzenia
N.M.P. w Siedlisku.
WALKOWIAK A.: Organy w kościołach regionu głogowskiego i dekanatu wschowskiego. – Kościół
p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bi e l a w a c h
(par. Siedlisko) = poz. 3207
GRADOWSKI M.: Znaki na srebrze. – B y t o m
O d r z . = poz. 3211
3208. HEINZE Erwin: Schlesische Goldschmide. –
Beuthen an der Oder [Bytom Odrzański]. – Il. // Schl.
Vorz. – Bd. 6 (1912), s. 94-96
3209. MICHALAK Arkadiusz: „A grodzianie […]
wyszli naprzeciw z dobytymi mieczami…” : więcej
o występowaniu mieczy na Środkowym Nadodrzu
w średniowieczu. – Głowica miecza z Bytomia Odrzańskiego. – Rys. // Archeol. Środk. Nadodrza. – T. 5
(2007), s. 202-204
WALKOWIAK A.: Organy w kościołach regionu
głogowskiego i dekanatu wschowskiego. – Kościół p.w.
św. Hieronima w Bytomiu Odrz. = poz. 3207
3210. GROSSERT Horst: Eine Glocke aus der Heimat : die Glocke der evangelischen Kirche in Kontopp. –
Il. // Grünb. Wochenbl. – 2002, Nr. 1, s. 1-2
Historia dzwonu (z 1845 r.) kościoła w K o n o t o p i e , gm.
Kolsko.
JAKUBCZAK A.: Dzwony, dzwonki i dzwoneczki.
– Konotop = poz. 3203
3211. GRADOWSKI Michał: Znaki na srebrze : znaki miejskie i państwowe używane na terenie Polski
w obecnych jej granicach. – Warszawa, 2001. – S. 5960 : Bytom Odrzański. – S. 92-03 : K o ż u c h ów
3212. HINZE Erwin: Schlesische Goldschmide. –
Freystadt NS [Kożuchów]. – Il. // Schl. Vorz. NF. – Bd. 6
(1912), s. 104-105
3213. SOZAŃSKA Jolanta: Naczynie do piwa smakowego cechu pończoszników z Kożuchowa, 1718 //
W: Zabytki cechów śląskich / [red. nauk. Małgorzata
Kornel-Kraśna]. – Wrocław, 2002. – S. 422 : il.
JAKUBCZAK A.: Dzwony, dzwonki i dzwoneczki. – L u b i ę c i n = poz. 3203
3214. BLUMHAGEN H-J.: Neusalzer Amtsuhren
[Nowa Sól] // Neus. Nachr. – Nr. 66 (1969), s. 241-242
3215. BÖTTGER Heinz: Emailguss in Neusalzer
Krausewerk. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 132 (1983),
s. 36-38, 60-61 ; Nr. 145 (1986), s. 67-69
3215a. BRYLLA Wolfgang Jan: Ludwig Hartig –
lubuski kontynuator englerowskich tradycji w budownictwie organowym / Wolfgang J. Brylla. – Il. // Lubus.
Mater. Konserw. – T. 3 (2005/2006), s. 146-149
Samuel Ludwig Hartwig (31 I 1790 – 7 VII 1869), nowosolanin.
3216. HINZE Erwin: Schlesische Goldschmiede. –
Neusalz a.d. Oder [Nowa Sól] // Schl. Vorz. NF. – Bd. 7
(1916), s. 144
3217. LANGER-FENGLER Hertha: Emailleguss
im Neusalzer Krausewerk // W: 25 [Fünfundzwanzig]
Jahre Patenschaft Offenbach am Main – Neusalz an
der Oder 1955-1980 / Gesamdbearb. Karl Fass. – Offenbach a. M., 1980. – s. 101
PAULINENHÜTTER Kunstguss. – Neusalz = poz.
1094
3218. PRIKOWSKI Johannes. – Die Neusalzer und
ihre Amtsuhren im Wandel der Heimatgeschichte //
Neus. Nachr. – Nr. 64 (1969), s. 184-188
3219 SCHÖNTHÜR Rudolf: Die ältesten Glocken
der Pfarrkirche St. Michael // Neus. Nachr. – Nr. 114
(1978), s. 214-215
3220. SCHÖNTHÜR Rudolf: Glück auf 1924 –
Paulinenhütte Neusalz. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 95
(1974), s. 23-27
Plakiety z tekstem „Glück auf 1924” wykonane w nowosolskiej hucie.
3221. JACHIMOWICZ Wojciech: Organy w kościele
pw. św. Marii Magdaleny w Now y m M i a s t e cz k u . –
Il. // Krąg. – 1998, nr 52, s. 12
JAKUBOWCZAK A.: Dzwony, dzwonki i dzwoneczki. – Nowe Miasteczko = poz. 3203
WALKOWIAK A.: Organy w kościołach regionu
głogowskiego i dekanatu wschowskiego. – Kościół par.
p.w. św. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku. –
Kościół p.w. Opatrzności Bożej tamże = poz. 3207
3222. ZAWIŚLAK Jacek: Krótka historia okolicznych dzwonów. – Il. // Nasze Miast. – 2005, nr 4, s. 6-7
JAKUBCZAK A.: Dzwony, dzwonki i dzwoneczki. – R u d n o = poz. 3203
MUZYKA
WALKOWIAK A.: Organy w kościołach regionu
głogowskiego i dekanatu wschowskiego. – Kościół par.
p.w. Narodzenia NMP w Si e d l i s k u = poz. 3207
JAKUBOWCZAK A.: Dzwony, dzwonki i dzwoneczki. – S t u d z i e n i e c = poz. 3203
SZTUKA OGRODNICZA
211
FESTIWALE MUZYCZNE
3232. BEKULARD Lech: Święto rocka : III Spring
Rock Festival [w Nowej Soli] / L. Bekulard, Edward
Gurban, wej. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 17, s. 16
3233. BEKULARD Lech: Muzyka zwalcza zimno :
Spring Rock Festival 2005. – Il. // Gaz. Nowosol. –
2005, nr 20, s. 16
3223. DROZDEK Monika: Zabytkowe ogrody F.W.
Krausego w Nowej Soli. – Il., pl. – Bibliogr. // Lubus.
Mater. Konserw. – T. 2 (2004), s. 203-208
3234. GRAMONT Konrad: Rockowe zmagania nad
Odrą. – Il. // Magma. – Nr 10 [2006], s. 6-7
3224. DROZDEK Monika: Zabytkowe ogrody
ozdobne województwa lubuskiego : ocena zasobów
i stanu zachowania oraz wybrane problemy konserwatorskie. – Park w Stypułowie. – Park w Popęszycach. – Pl. // Lubus. Mater. Konserw. – T. 1 (2003),
s. 154, 167 ; s. 154-155, 168
3235. BEKULARD Lech: Spring Rock Festival
2007. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2007, nr 20, s. 4
3236. SOLÓWKA : [Ogólnopolski Festiwal instrumentów Bluesowych w Nowej Soli] / Andrzej Goszczyński [i in.]. – Il. // Magma. – Nr 8 [2006], s. 11-14
MUZYKA
3237. OLSZEWSKI Wojciech: Bluesowe święto. –
Il. // Krąg. – 2007, nr 13, s. 20-21
V Spring Rock Festival w Nowej Soli.
Festiwal Solistów Bluesowych „Solówka 2007”.
TRADYCJE MUZYCZNE
3225. PRIKOWSKI Hans: Das Lied der Heimat //
Neus. Nachr. – Nr. 4 (1959), s. 10-15
Nowosolskie orkiestry i chóry przed 1945 r.
3226. GURBAN Edward: Muzyczne wspomnienia /
Wasz Edward // Gaz. Nowosol. – 1999, nr 4, s. 4
Tradycje muzyczne Nowej Soli.
3227. GURBAN Edward:Pamiętajmy o … muzykach / (eg). – Il. // Gaz. Nowosol. – 1999, nr 9, s. 3
JABŁOŃSKI E.: Dawnych wspomnień czar. –
Z tradycji muzycznych Nowej Soli = poz. 2329
3228. JABŁOŃSKI Edward: Dawnych wspomnień
czar : mocne uderzenie. (1-4) // Nowosol. Gaz Nowa. –
Nr 4-7 (1993), s. 4
3229. JABŁOŃSKI Edward: Urodzili się lub zaczynali. (1-3) // Nowosol. Gaz Nowa. – Nr 11-13 (1993),
s. 4
3230. MUZYCZNE miasta. Cz. 1: Nowa Sól /
oprac.: Robert Kujbida, Roman Sobisiak]. – Nowa Sól :
„Grafix”, 1999, [24] s. : il. ; 21 cm + Płyta CD-ROM
3231. PATRZĄCY w ciemności : historia nowosolskiego rocka / (SKI) // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 17, s. 8
3238. OLSZEWSKI Wojciech: Festiwal muzyki niebieskich traw. – Il. // Krąg. – 2007, nr 40, s. 21
3239. SŁOWIŃSKA Karolina: Country z domieszką
rocka i piwa : IV Międzynarodowy Piknik Country ’96
w Nowej Soli // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1996, nr 7,
s. 32-33.
ZESPOŁY MUZYCZNE I KONCERTY
BOJARSKI L.: Graliśmy w dobrym towarzystwie :
rozmowa z L. Bojarskim managerem zespołu „Country Five” = poz. 2186
3240. „FUKS” na estradach / Mg. – Il. // Głos Met. –
1980, nr 13, s. 3
Zespół instrumentalno-wokalny nowosolskiego „Dozametu”.
3241. GURBAN Edward: Fuks – czyli szczęścia łut.
– Il. // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 2, s. 6
3242. GURBAN Edward: Country Five wśród sław :
zespoły Marka Jachimowicza. – Il. // Gaz. Nowosol. –
2000, nr 4, s. 10
3243. GURBAN Edward: Lipony, to był zespół ;
Jak z Nowej Soli to … Solanie. – (Nowosolskie zespoły
Gerarda Nowaka). – Il. // Gaz. Nowosol. – 1999, nr 10,
s. 5 ; nr 13, s. 7
212
SZTUKA
3244. GURBAN Edward: Owczy pęd … do grania. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 38, s. 8
Zespoły Nowosolskiego Domu Kultury.
3245. GURBAN Edward: Ten zespół bawił … ;
Sukcesy zespołu / (eg). – Il. // Gaz. Nowosol. – 1999,
nr 17, s. 5 ; 2000, nr 1, s. 6
Zespół muzyczny „Kameleony”.
3246. JABŁOŃSKI Edward: Blue Stars i inne zespoły ; „Inni” i inni // Nowosol. Gaz Nowa. – Nr 14-15
(1993), s. 4
3247. JABŁOŃSKI Edward: Kolorowe zespoły ;
Nowosolskie zespoły ; Z kolorowych zespołów // Nowosol. Gaz Nowa. – Nr 8-10 (1993), s. 4
3248. JABŁOŃSKI Edward: Nowa Sól muzyką stoi :
Estrada muzyczna ’89 / (ed). – Il. // Głos Dozametu. –
1989, nr 4, s. 4
Wojewódzki Przegląd Solistów i zespołów Muzycznych
w Nowej Soli
Dąbkowska Renata
3252. Z MUZYKĄ od zawsze / Renata Dąbkowska ;
[rozm]. Artur Starczewski. – Portr. // Gaz. Nowosol. –
1999, nr 2, s. 5
Nowosolska piosenkarka.
Kajdanowicz Robert
ZAŚPIEWAĆ z Michaelem Jacksonem. – Piosenkarz, instruktor muzyczny Domu Kultury „Panopticum” w Nowej Soli = poz. 2210
Lewandowski Janusz
3253. GRAMONT Edward: Janusz Lewandowski –
kolekcjoner sukcesów. – Il. // Krąg. – 1996, nr 15, s. 15
Muzyk, instruktor Nowosolskiego Domu Kultury „Panopticum”, koncertujący z wokalistką Dagmarą Koroną-Persowską.
Lubrich Fritz, sen.
BRYLLA W.J.: F. Lubrich, sen. (1862-1952) : muzyk
kompozytor, nauczyciel w Nowym Miasteczku = poz. 191
Rozynek Tadeusz
OGÓLNOKRAJOWE sukcesy zespołu „Fart” =
poz. 2199
3249. OLSZEWSKI Wojciech: Czas na Grass rusza
na podbój świata. – Il. ; Coraz lepsi i popularniejsi. –
Il. // Krąg. – 2007, nr 11, s. 18 ; nr 33, s. 11
*
3250. IX KONCERT Musica viva z okazji otwarcia nowego budynku szkoły muzycznej oraz w ramach
współpracy kulturalnej z Szkołą Muzyczną w Fürstenwalde (NRD), 17 marca 1974 r. : [program] / Muzeum
Regionalne w Nowej Soli, Państwowa Szkoła Muzyczna w Nowej Soli ; [red. Maria Stankowiak. – [Nowa
Sól : PSM, 1974]. – 13, [3] s. : il. ; 21 cm
3251. XXV KONCERT „Musica viva”, 7 grudnia
1975 roku, Sala Muzeum Regionalnego : program /
Państwowa Szkoła Muzyczna w Nowej Soli ; [red. Maria Stankowiak]. – Nowa Sól : PSM, 1975. – [24] s. :
il. ; 20 cm
Z MUZYKĄ do Niemiec. – Występ Państwowej
Szkoły Muzycznej i muzyków z Domu Kultury „Panopticum” w pow. Verden = poz. 2698
MUZYCY. WOKALIŚCI
GURBAN E.: Pamiętajmy o muzykach = poz. 3227
JABŁOŃSKI E.: Urodzili się lub zaczynali = poz.
3229
3254. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Kolejny Feniks przyznany / Iwona Rynkiewicz. – Portr. //
Krąg. – 1998, nr 7, s. 4
Odznaczony T. Rozynek, muzyk, twórca zespołów instrumentalnych.
3255.GURBAN Edward: Po prostu Tadeusz. – (Znani nowosolanie). – Portr. ; Muzyk wyjątkowy. – Portr. //
Gaz. Nowosol. – 2001, nr 11, s. 9 ; 2004, nr 37, s. 9
Rusin-Knap Barbara
3256. SUKCES ex-nowosolanki w USA / red. //
Głos Dozametu. – 1987, nr 16, s. 3
Śpiewaczka operowa.
Słoboda Michał
OSTATNIA droga kapelmistrza orkiestry dętej „Dozametu” = poz. 256
Szyrszeń Krzysztof
3257. KRZYSZTOF Szyrszeń / rozm. przepr. Olga
Hucko. – Portr. // Nasze Miast. – 2005, nr 2, s. 16-17
Pianista pochodzący z Nowego Miasteczka.
Świtała Edward
3258. GURBAN Edward: Żegnaj Edwardzie! :
[nekr.] // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 38, s. 2
Nowosolski muzyk, wokalista i perkusista.
Więckowski Jan
3259. AŃSKA-SKARBEK Halina: Seniorzy kultury / (HA). – Portr. // Nadodrze. – 1973, nr 7, s. 5
Muzyk wiolonczelista, nowosolanin.
KINO. FOTOGRAFIA
213
TANIEC
Siedlecka Jadwiga
3260. OWCZAREK Monika: Tańczą przez życie. –
Il. // Krąg. – 2004, nr 25, s. 9-10
LAUREATKA Lubuskiej Nagrody Kulturalnej,
kier. kina „Odra”, działaczka społeczno-kulturalna =
poz. 2142
Klub Tańca Towarzyskiego „Jedynka”.
3261. URBAN Aleksandra: V Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, Nowa Sól 2003 / Aleksandra i Tadeusz Urban. – Il. // Krąg. – 2003, nr 23, s. 10
OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY
FOTOGRAFICZNE W BRONISZOWIE
3262. OWCZAREK Monika: VI Ogólnopolski
Turniej Tańca Towarzyskiego, Nowa Sól 2004. – Il. //
Krąg. – 2004, nr 23, s. 13-14
3270. KURZAWA Eugeniusz: IX Warsztaty Fotograficzne LTF [Lubuskiego Towarzystwa Fotograficznego], Broniszów ’95 / (q) // Kom. Nadodrz. – 1995,
nr 4, s. 6
3263. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Sobotnia stolica tańca. – Il. // Krąg. – 2007, nr 22, s. 5
IX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego w Nowej
Soli.
Borgosz Janusz
3264. GURBAN Edward: Mistrz i nauczyciel tańca :
[nekr.] / (eg). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 39, s. 7
Nowosolski choreograf i tancerz.
Lubuski Zespół Piesni Tańca zob. poz. 2340-2342
TEATR
Teatr Poezji „Terminus a Quo”
zob. Kultura. Twórczość nieprofesjonalna
Różczka Magdalena
3265. RÓŻCZKA Magdalena: Warszawa i Nowa
Sól są mi jednako bliskie : wywiad z aktorką, Magdaleną Różczką / [rozm.] Edward Gurban. – Portr. // Gaz.
Nowosol. – 2005, nr 48, s. 20
3266. RÓŻCZKA Magdalena: Czasem wystarczy
dzień / [rozm.] Dagmara Stępień. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 10, s. 16
3267. RÓŻCZKA Magdalena: Wywiad z Magdaleną Różczką / rozm. Konrad Gramont. – Portr. // Magma. – Nr 9 (2006), s. 18
3271. BRONISZÓW 1987-1996 : kronika. – Zielona Góra : LTF, 1996. – [12] s. : il. ; 21 cm
X Warsztaty Fotograficzne, 2-9 czerwiec 1996.
3272. X JUBILEUSZOWE Warsztaty Fotograficzne Broniszów ’96, 2-9 czerwca 1996 r. / Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne. – Zielona Góra : LTF, 1996. –
50 s. : il., portr. ; 21 cm. – ISBN 83-906035-1-9
3273. DOROCZNA wystawa LTF’96 : X Jubileuszowe Warsztaty Fotograficzne LTF – Broniszów ’96,
2-9 czerwca 1996 / [aut. prac: Bronisław Bugiel i in.]. –
Zielona Góra : Klub Dziennikarski „Pod Kaczką”,
1996. – [12] s. : il. ; 21 cm
3274. XI OGÓLNOPOLSKIE Warsztaty Fotograficzne LTF – Broniszów ’97, 25 maja – 1 czerwca 1997
roku. – Zielona Góra : LTF, 1997. – 100 s. : il. ; 21 cm. –
ISBN 83-906035-2-7
3275. XI OGÓLNOPOLSKIE Warsztaty Fotograficzne – Broniszów ’97. – Il. // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1997, nr 7/8, s. 22-25
3276. BRONISZÓW – wystawa zbiorowa, Galeria
„4 Róże dla Lucienne” Club Muzyczno-Artystyczny,
Zielona Góra, lipiec 1997 / [wstęp Barbara Panek]. –
Zielona Góra : Regionalne Centrum Animacji Kultury, 1997. – [8] s. : il., portr. ; 22 cm
3268. RÓŻCZKA Magdalena: Najwięcej kosztował
mnie początek / [rozm.] Wojciech Olszewski i Krzysztof Koziołek. – Portr. // Krąg. – 2007, nr 16, s. 8-9
3277. XII OGÓLNOPOLSKIE Warsztaty Fotograficzne LTF, Broniszów ’98, 7-14 czerwca 1998 roku. –
Zielona Góra : LTF, 1998. – 100 s. : il. ; 21 cm. – ISBN
83-906035-5-1
KINO. FOTOGRAFIA
3278. KURZAWA Eugeniusz : Broniszowskie
warsztaty / (q) // Kom. Nadodrz. – 1998, nr 1, s. 5
Film zob. Kultura. Twórczość nieprofesjonalna
3269. RUBACH Ludomir: Kino „Odra” w Nowej
Soli. – Il. // Kinotechnik. – 1955, nr 76, s. 1560-1561
3279. WARSZTATY fotograficzne w Broniszowie //
Zielonogórs. Inf. Kult. – 1998, nr 6, s. 20-21
214
SZTUKA
3280. XIII OGÓLNOPOLSKIE Warsztaty Fotograficzne, Broniszów ’99, 30 maja – 6 czerwca 1999 roku. –
Zielona Góra : LTF, 1999. – 52 s. : il. ; 21 cm
Ogólnopolska Powarsztatowa Wystawa Fotograficzna, Zielona Góra – 24 września 1999 roku – Klub Dziennikarza Pod
Kaczką. – ISBN 83-906035-8-6
Kruszewski Andrzej
3287. BAKALARZ Krystyna: Wystawa fotografii artystycznej Andrzeja Kruszewskiego w Muzeum
Miejskim w Nowej Soli // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. –
1995, nr 2, s. 8
3281. XIV OGÓLNOPOLSKIE Warsztaty Fotograficzne LTF, Broniszów 2000, 18-25 czerwca 2000 roku.
– Zielona Góra : Instytut Sztuki i Kultury Plastycznej
WSP, 2000. – 52 s. : il. ; 21 cm
3288. MAŃCZAK Ludwik: Warto sięgać po symbolikę. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 7, s. 6
Ogólnopolska Powarsztatowa Wystawa Fotograficzna, Zielona Góra – 29 września 2000 roku – Instytut Sztuki i Kultury
Plastycznej WSP. – ISBN 83-906035-9-4
3289. WYPRZEDZIŁ myśli / z artystą fotografikiem [z Nowej Soli] Andrzejem Kruszewskim rozm.
Wojciech Kruszewski // Magma. – Nr 8 [2006], s. 6-7
3282. XV JUBILEUSZOWE Warsztaty Fotograficzne LTF, Broniszów 2001, 10-17 czerwca 2001 :
Ogólnopolska Jubileuszowa Wystawa Fotograficzna,
Zielona Góra, 28 września 2001 roku, Wojewódzka
i Miejska Biblioteka Publiczna. – Zielona Góra : LTF,
2001. – 52 s. : il. ; 21 cm. – ISBN 83-915786-0-7
Piasecki Ryszard
Z treści: Kronika. Program warsztatów w Broniszowie.
Uczestnicy warsztatów w Broniszowie.
3290. KALISZ Tomasz: Fotograficzny sukces nowosolanina. – Il. // Krąg. – 2000, nr 17, s. 10
3283. XVI OGÓLNOPOLSKIE Warsztaty Fotograficzne, Broniszów 2002, 23-30 czerwca 2002 roku. –
Zielona Góra : LTF, 2002. – 52 s. : il. ; 21 cm
Ogólnopolska Powarsztatowa Wystawa Fotograficzna, Zielona Góra – wrzesień 2002 roku. Instytut Sztuki i Kultury Plastycznej w Zielonej Górze. – ISBN 83-915786-1-5
3284. XVII OGÓLNOPOLSKIE Warsztaty Fotograficzne, Broniszów 2002 [właśc. 2003], 15-22 czerwca 2003 r. – Zielona Góra : LTF, 2003. – 52 s. : il. ; 21 cm
Ogólnopolska Powarsztatowa Wystawa Fotograficzna, Zielona Góra, październik 2003 roku, Galeria „Projekt”, Urząd
Miejski w Zielonej Górze. – ISBN 83-915786-2-3
Omów. wystawy fotograficznej „Antycypacje”.
JABŁOŃSKI E.: Ryszard Piasecki, fotograf, laureatem Nowosolskiej Nagrody Kulturalnej = poz. 2130
Szewczykowski Adam
Laureat XVII Ogólnopolskiego Biennale Fotografii „Zabytki” w Zamościu.
3291. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Od
przyrody do architektury / Iwona Rynkiewicz. – Il. //
Krąg. – 2000, nr 30, s. 6
Omów. wystawy fotografii A. Szewczykowskiego i M. Józwy.
3292. SZEWCZYKOWSKI Adam: Adam Szewczykowski […] opowiada o swoich doświadczeniach
oraz pasjach związanych z fotografowaniem / rozm.
Konrad Gramont. – Il. // Magma. – Nr 10 [2006], s. 8
3285. JANCZARUK Paweł: Talbotypia Broniszów. –
Il. // Puls. – 2004, nr 11, s. 37
Ściepuro Mirosław
3286. POGUBIONY / Wiesław Jaskulski. – Zielona
Góra : Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne, 2007. –
[62] s. : il. ; 14 x 15 cm
Omów. wystawy fotografii Nowej Soli, eksponowanej w Muzeum Miejskim, i dokonań fotografi ka.
XXI Ogólnopolskie Warsztaty Fotograficzne LTF Broniszów 2007
Żbikowski Grzegorz
FOTOGRAFICY
Józwa M.
RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA I.: Od przyrody do
architektury = poz. 3291
3293. GURBAN Edward: Ściepuro artystyczny. –
Portr. // Gaz. Nowosol. – 2007, nr 23, s. 16
3294. ŻBIKOWSKI Grzegorz: Zbig / rozm. Arkadiusz Pawłowski. – Il. // Magma. – Nr 13 [2006], s. 15
Nowosolski fotografi k.
XI. ZAGADNIENIA WYZNANIOWE
ANDRZEJEWSKI T.: Budowle sakralne powiatu
nowosolskiego = poz. 2979
3295. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Kulty świętych
[w rejonie nowosolskim]. – // Krąg. – 2005, nr 45-52,
s. 27-28 ; 2006, nr 2, s. 27-28
3296. DOLAŃSKI Dariusz: Najspokojniejszy Kościół : reformacja XVI wieku w księstwie głogowskim.
Zielona Góra, 1988. – S. 48-51 : [Początki reformacji
w Kożuchowie]. – S. 133 : Wykaz duchownych ewangelickich : Bielawy [gm. Siedlisko], Borów Wielki
[Polski, gm. Nowe Miasteczko], Bytom Odrzański. –
S. 135-136 : Kożuchów. – S. 137 : Siedlisko, Solniki
3297. ERHARDT Siegismund: Presbyterologie
des Evangelischen Schlesiens. Tl. 3. – Liegnitz, 1783. –
S. 325-374 : Von den Evangelisch-Luthrischen Kirchen im Friestädten Kreise
3298. GERENT Piotr: Prawosławni i grekokatolicy na Dolnym Śląsku w latach 1945-1956. – Powiat kożuchowski // Śl. Kwart. Hist. – 2002, nr 4,
s. 445-446
KOLBE E.: Die katolischen Kirchen des Kreises
Freystadt = poz. 2992
3299. NEULING Hermann: Schlesiens Kirchorte
und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgabe des
Mittelalters / hrsg. von H. Neuling. – Ausg. 2. – Breslau, 1902. – S. 16-17 ; Beuthen a. O. [Bytom Odrzański]. – S. 59 : Freistadt [Kożuchów]. – S. 131-132 : Kolzig [Kolsko]. – S. 134 Kontop [Konotop, gm. Kolsko].
– S. 208 : Neustädtel [Nowe Miasteczko]. – S. 211 :
Nittritz [Niedoradz, gm. Otyń]. – S. 238 : Popschütz
[Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko]. – S. 335-336 : Deutsch-Wartenberg [Otyń]. – S. 345 : Windischbohrau
[Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko]. – S. 357-358 :
Zölling [Solniki, gm. Kożuchów]
Wyd. 1 pt.: Schlesiens ältere Kirchen und kirchliche Stiftungen nach ihren feühesten urkundlichen Erühnungen. – Breslau, 1884
PRIKOWSKI J.: Kirchen des Kreises Freystadt und
deren Schicksale = poz. 2998
3299a. SCHEMATYZM duchowieństwa i kościołów archidiecezji wrocławskiej / [oprac. Józef Kubica]. –
Wrocław, 1952. – S. 94-97 : Dekant kożuchowski
3300. SÖHNEL: Zur Kirchengeschichte des Fürstenthums Glogau. – Verzeichnis der Geistlichen der
Landkirchen bis 1654 in den Kreisen Freystadt und Sprottau // Korr.-Bl. Ver. f. Gesch. ev. Kirche Schl. – Bd 14
(1915), s. 409-429
3301. URBAN Wincenty: Z dziejów duszpasterstwa katolickiego w Archidiakonacie Opolskim i Głogowskim w czasach nowożytnych. Cz. 2: Archidiakonat
Głogowski. – Warszawa, 1975. – 48-58 : Archiprezbiteriat kożuchowski i jego duchowieństwo. – S. 120-1287 :
Archiprezbiteriat Kożuchów i katolicy tego okręgu
3302. WAHN Martin: Chronik guter kirchlicher Sitten und Gebräuche in der Diözese Freystadt : auf Grund
der Verhandlungen und nach Beschluss der Kreissynode des Jahres 1913. – Neusalz a.O. : Kreissynodalvorstand, 1913. – 15 s. ; 23 cm
DOLAŃSKI Dariusz: Najspokojniejszy Kościół :
reformacja XVI wieku w księstwie głogowskim. –
Wykaz duchownych ewangelickich : B i e l a w y, gm.
Siedlisko = poz. 3296
3303. GRADZIUK Paweł: Nowa świątynia w Bielawach. – Il. // Wieści z Siedliska. – 2000, nr 4, s. 8
3304. LORENTZ: Die evangelischen Kirchen des
Kreises Freystadt // W: Heimatbuch des Kreises Freystadt Ndr. Schl. / hrsg. von Adolf Schiller. – Aufl. 2. –
Beuthen Bez. Liegnitz, 1925. – S. 193-196 : il. : Bielawe
3305. Die TRAGEDIE Schlesiens 1945/ 46 in Dokumenten / bearb. und hrsg. von Johannes Kaps. – München, 1953/1953. – S. 396-397 : Pfarrei Grossenborau
[B o r ów Pol s k i , gm. Nowe Miasteczko], Kreis Freystadt
DOLAŃSKI D.: Najspokojniejszy Kościół : reformacja XVI wieku w księstwie głogowskim. – Wykaz
duchownych ewangelickich : Borów Polski = poz. 3296
216
Z AGADNIENIA WYZNANIOWE
NEULING H.: Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgabe des Mittelalters. –
Windisch Bohrau = poz. 3299
3312. SIMON André: L’Ordre des Pénitentes de
Ste Marie-Madelaine en Allemagne au XIIIme siècle. –
Freiburg (Schweiz), 1918. – XXV, 289 s.
M.in. klasztor magdalenek w Bytomiu Odrz.
3306. Die TRAGEDIE Schlesiens 1945/ 46 in Dokumenten / bearb. Und hrsg. Von Johannes Kaps. –
München, 1953/1953. – S. 385-387 : Pfarrei Beuthen
a.O. [B y t o m O d r z a ń s k i]
*
BARTH W.: Die Familie Schönaich und die Reformation. – Bytom Odrz. = poz. 1232
DOLAŃSKI D.: Najspokojniejszy Kościół : reformacja XVI wieku w księstwie głogowskim. – Wykaz
duchownych ewangelickich : Bytom Odrz. = poz. 3296
3307. ERHARDT Siegismund: Presbyterologie des
Evangelischen Schlesiens. Tl. 2, zweiter Haupt-Abschnitt, welcher die Protestantsche Kirchen-und Prediger-Geschichte des Fürstenthums Carolath-Beuthen
in sich fasset. – Liegnitz, 1782. – S. 557-612
3308. HEINRICH A.: Beitrag zur Kirchengeschichte von Beuthen a.O. besonders zur Beuthener Augustiner-Propstei // Schl. Pastoralbl. – Bd. 12 (1891),
s. 169-173
Kunowski Georg August. BLUNCK J.: Georg Carl
Friedrich Kunowski (1786-1847) i jego rodzina. – G. A.
Kunowski, pastor w Bytomiu Odrz. = poz. 188
NEULING H.: Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgabe des Mittelalters. –
Koltzig/[K ol s ko] = poz. 3299
3313. SIEBENHAAR Anneliese: Beitrag zur schlesischen Kirchengeschichte. – Il. // Grünb. Wochenbl. –
2001, Nr. 4, s. 1-3
M.in. dot. kościoła w K o n o t o p i e , gm. Kolsko.
ARCHIWUM Państwowe we Wrocławiu : przewodnik po zasobie archiwalnym do 1945 r. – Klasztor karmelitów w K o ż u c h ow i e = poz. 966
3314. Die TRAGEDIE Schlesiens 1945/ 46 in Dokumenten / bearb. und hrsg. von Johannes Kaps. – München, 1953/1953. – S. 395-396 : Pfarrei Freystadt N/S
3315. URBAN Wincenty: Wykaz regestu dokumentów Archiwum Archidiecezjalnego w Wrocławiu. [Cz.]
3 // Stud. Teol.-Hist. Śl. Opol. – T. 4 (1974), s. 227-277
M.in. regestry dokumentów z parafii w Kożuchowie.
3309. KEPPLER Georg: Chronik der evangelischen
Kirchengemeinde zu Beuthen a/Oder. – Beuthen a/
Oder : A. Hellmich, 1896. – 60 s. ; 18 cm
KLEPPER G.: Die evangelische Kirche zu Beuthen =
poz. 3017
LUBOSZ B.: Bohaterowie i statyści. – Gniazdo
ariańskie w Bytomiu Odrz. = poz. 943
NEULING H.: Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgabe des Mittelalters. –
Beuthen a.O. = poz. 3299
3310. PATRUNKŸ Karl Heinrich: Drei Reden bei
der Säcularfeier der evangelischen Kirche zu Beuthen
a/Oder am I Advent [...] 1846 : beigefügt sind einige
geschichtliche Nachrichten über die evangelische Gemeinde hierselbst / gehalten von C.H. Patrunkÿ und
Friedrich Gottlob Feist. – Beuthen a/O :[b.w.], 1846
(A. Hellmich). – 32 s. ; 23 cm
3311. PRIKOWSKI Johannes: Ehemalige klösterliche Ansiedlungen in unserer nordschlesischen Heimat.
– Beuthen (Oder): Schwestern der hl. Maria Magdalena ;
Jesuitenkloster in Deutsch-Wartenberg. – Il. // Grünb.
Hauskal. – 1940, s. 45-47
*
3316. AXT: Über die Entstehung der Gnadenkirchre in Freystadtt // Korr.-Bl. Ver. f. Gesch. ev. Kirche
Schl. – Bd. 10 (1907), s. 210-211
Kościół Łaski w Kożuchowie.
3317. BRONISCH: Zum 200 jährigen Jubiläum der
schlesischen Gnadenkirchen // Korr.-Bl. Ver. f. Gesch.
ev. Kirche Schl. – Bd. 10 (1907), s. 200-210
Dot. kościoła Łaski w Kożuchowie.
3318. BRYLLA Wolfgang Jan: Staroluteranie na
Środkowym Nadodrzu. – Il. // Wędrujemy. – Nr 26
(1998), s. 21-23
M.in. parafia w Kożuchowie.
3319. DEKANAT Kożuchów // Inf. Diec. Zielonogórs.-Gorz. – 1999, s. 88-90. – 2000/2001, s. 90-92. –
2003/ 2004, s, 90-92. – 2004/2005, s. 96-98
DOLAŃSKI D.: Najspokojniejszy Kościół : reformacja XVI w. w księstwie głogowskim. – Początki reformacji w Kożuchowie = poz. 3296
3320. DUMRESE Hans: Kirchengeschichte der
evangelischen Gemeinde Freystadt / H. Dumrese, Emil
Dumrese. – Freystadt, 1909 A. Weise. – 86, [1] s. : 22 cm
Z AGADNIENIA WYZNANIOWE
3321. DUMRESE Hans: Untersuchungen zur ältesten Freystädter Reformations-Geschichte // Korr.Bl. Ver. f. Gesch. ev. Kirsche Schl. – Bd. 11 (1908),
s. 32-39
3322. ENGELBERT K.: Die Anfänge der lutherischen Bewegung in Freystadt // Arch. f. Schles. Kirchengesch. – Bd. 22 (1964), s. 227-229
3323. ENTWURF der Ordnung nach welcher das
hundertjährige Kirchen-Jubiläum den 19. Marz 1809,
am Sonntage Judica in der Gnaden-Kirche vor Freystadt feyerlich begangen wird [...]. – Sagan ; [b.w.], 1809
(Raabe). – 16 s. ; 22 cm
3324. ERHARDT Siegismund: Presbyterologie des
Evangelischen Schlesiens. Tl. 3. – Liegnitz, 1783. –
S. 7-8 : Freystadt
3325. GERENT Piotr: Prawosławie na Dolnym
Śląsku w latach 1945-1989. – Toruń, cop. 2007. – S.
237-246 : Kożuchów – parafia p.w. Wszystkich Świętych
3326. GUZY: Die kirchliche Verhältnisse in Freystadt im Mittelalter. – Bibliogr. // Grünb. Hauskal. –
1933, s. 44-45
3327. KOLBE Johannes: 50 [Fünfzig] Jahre evangelische Gnadenkirche von Freystadt 1883-1933. – Freystadt N.-Schl. : Dehmel, 1933. – 56 s.
KOLBE J.: Die Gnadenkirche in Freystadt = poz.
3039
3328. KOZIEŁ Magdalena: Spadkobiercy Dziadoszan : parafia pw. Oczyszczenia NMP w Kożuchowie. –
Il. // Aspekty. – 2003, nr 5, s. II
3329. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Gwiazdka u prawosławnych [w Kożuchowie i Lipinach] / Iwona Rynkiewcz. – Il. // Krąg. – 2000, Nr 2, s. 13
3330. SCHÜLLER B.: Kurze Geschichte der evangelischen Kirchenverfasung zu Freystadt seit 1709. –
Sagan, 1809. – 22 s. ; 27 cm
SZUKIEŁOWICZ Z.: Kościół Łaski w Kożuchowie
= poz. 3047
217
RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA I.: Gwiazdka u prawosławnych w Kożuchowie i L i p i n a c h , gm. Nowa
Sól = poz. 3329
SIATECKI A.: Christos woskres w Lipinach = poz.
560
3331. PFLUG J. D.: Kurzgefasste Geschichte der
Liebenzig [L u b i ę c i n , gm. Nowa Sól] evangelischen
Kirchengemeinde. – Glogau, 1842. – 60 s.
SCHOLZ: Die evangelische Kirche in Liebenzig =
poz. 3053
NEULING H.: Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgabe des Mittelalters. –
Nittritz [Ni e d o r a d z , gm. Otyń] = poz. 3299
3332. JUNGNITZ J.: Visitationsberichte der Diözese Breslau, Archidiakonat Glogau. – Breslau, 1907. –
S. 76, 215, 621 : [M.in. dane dot. kościołów katolickich
w Nowe j S ol i]
3333. KASTNER Karl: Das Protokolbuch des
Fürstbischöftlichen Kommisarius von Glogau aus den
Jahren 1658-1666 // Z. Ver. f. Gesch. Schl. – Bd. 51
(1917), s. 272-296
Zawiera przekazy dot. rejonu Nowej Soli.
3334. Die TRAGEDIE Schlesiens 1945/46 in Dokumenten / bearb. und hrsg. von Johannes Kaps. – München, 1953/1953. – S. 397-400 : Pfarrei Neusalz/Oder
und Umgebung
*
BERGER: Die Dreifaltigkeitskirche in Neusalz =
3060
3335. BORCZYK Agnieszka: Jak to z kościołem
było : Nowa Sól – konsekracja kościoła pw. św. Józefa Rzemieślnika. – Il. // Aspekty. – 2000, nr 42, s. IV-V
3336. BORCZYK Agnieszka: Pod opieką świętych
trubadurów : 50-lecie parafii pw. św. Antoniego w Nowej Soli // Aspekty. – 2000, nr 27, s. VII
BRONISCH P.: Die Entstehung der beiden Neusalzer Pfarrkirche = poz. 3061
ŻYCIE religijne współczesnego Kożuchowa = poz.
979
3337. DEKANAT Nowa Sól // Inf. Diec. Zielonogórs.-Gorz. – 1999, s. 99-102. – 2000, s. 99-102. –
2000/2001, s. 101-104. – 2003/2004, s. 101-104. –
2004/2005, s. 108/110
Guzy Johannes. SCHNEIDER G.: Ksiądz proboszcz
Jan Guzy. – Proboszcz parafii w Kożuchowie (19051945) = poz. 159
3338. DOLAŃSKI Dariusz: Najspokojniejszy Kościół : reformacja XVI w. w księstwie głogowskim. –
Zielona Góra, 1998. – S. 136 : Nowa Sól
218
Z AGADNIENIA WYZNANIOWE
3339. Die EINWEIHNUNG der neuerbauten evangelischen Kirche zu Neusalz a.d.O. in Schlesien am 26.
Mai 1839. – Freistadt, 1839 ; 23 cm
3349. SZKIMB Roman: Piećdziesięciolecie zboru
Kościoła Zielonoświątkowego w Nowej Soli // Krąg. –
1997, nr 4, s. 8
3340. GEDENKBLÄTTER an die 500jährigen
Geburtstagsfeier des evangelischen Blutzuegen Johann Huss in der Präparanden-Anstalt „Kommet zu
Jesu” zu Alt-Tschau bei Neusalz a.O. in Sch[lesien] am
6. Juli 1869. – Alt-Tschau bei Neusalz a.O. : Verl. der
Präparanden-Anst. „Kommet zu Jesu”, 1869. – 20 s. ;
23 cm
3350. TEICHERT F.: Aus dem kirchlichen und sozialen Leben in Neusalz // Neus. Nachr. – Nr. 62 (1968),
s. 133-135
3341. GRÜNEWALD Johannes: Die evangelischen
Pfarrer von Neusalz an der Oder / J. Grünewald ; bearb.
von Rudolf Schönthür . – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 58
(1968), s. 27-35
HOFFMANN H.: Die katholischen Kirchen in
Neusalz und Rauden : eine Führung = poz. 3063
3342. KRIEG Dieter: Prediger der Brüdergemeine
zu Neusalz an der Oder // Neus. Nachr. – Nr. 94 (1974),
s. 38-41; Nr. 99 (1975), s. 129 ; Nr. 111 (1978), s. 128129 ; Nr. 112, s. 147-151 ; Nr. 113, s. 183-18
3343. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Parafia
księdza Jerzego / (jj). – Il., portr. // Gaz. Nowosol. –
2000, nr 2, s. 8
Parafia Wniebowzięcia NMP Marii ks. J. Frąckowiaka na
nowosolskim Pleszówku.
3344. KUFEL Robert: Kamienie wołać będą. – Il. //
Aspekty. – 1996, nr (30), s. II
Parafia św. Michała Archanioła w Nowej Soli.
3345. MEISSNER Joachim: 150 Jahre Neusalzer
Dreifaltigkeitskirche (1839-1989). – Il. // Neus. Nachr. –
Nr. 155 (1989), s. 2-3, 6-8
3346. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: To już
400 lat! / Iwona Rynkiewicz. – Il. // Krąg. – 1996, nr 38,
s. 1, 5
Obchody jubileuszu i zarys dziejów kościoła św. Michała
Archanioła w Nowej Soli.
3347. SCHÖNTHÜR Rudolf: Die katolischen Geistlichen in Neusalz a. d. Oder / R. Schönthür, Johannes Prikowski // Neus. Nachr. – Nr. 36 (1964), s. 509516 ; Nr. 37, s. 539-541 ; Nr. 43 (1965), s. 98-106 ; Nr. 70
(1970), s. 343-344
3348. SZEWCZYKOWSKI Adam: Nowa Sól żegna
Ojca Świętego / fot. A. Szewczykowski ; [tekst Jan Jerzy Karp]. – Wrocław : „Typoscript” ; Nowa Sól : Miejska Biblioteka Publiczna, 2006. – [24] s. : il. ; 17 cm. –
Tekst tylko na s. 2 okł. – ISBN 83-89366-56-8
3351. WESOŁOWSKA Anna: 400 lat historii kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Nowej Soli 15961996 / Anna i Krzysztof Wesołowscy. – Nowa Sól :
[b.w.], 1997. – [2], 105, [1], [22] s. tabl. : il., rys. ; 21 cm. –
Bibliogr. – Sum. Zsfg. Rés.
Z treści: Walory zabytkowe kościoła.
3352. Kocoł Józef. KSIĄDZ – architekt / Józef Kocoł ; rozm. Edward Gurban. – (Znani nowosolanie). –
Portr. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 26, s. 8-9
Proboszcz parafi i p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej
Soli o sobie i budowie Ośrodka Duszpasterskiego na Zatorzu.
TRZY Odrzany. – Laureatem ks. J. Kocoł = poz.
2095
3353. Korba Waldemar. TUTAJ wygłosiłem pierwsze kazanie / Waldemar Korba ; [rozm.] Edward Gurban. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 32, s. 5
Proboszcz nowosolskiej parafii św. Antoniego i gwardian
klasztoru kapucynów mówi o sobie, wspólnocie zakonnej i parafii.
Kurzak Zygmunt. SOCHA P.: Śp. ks. kan. Z. Kurzak. – Dziekan nowosolski = poz. 189
SUSKI J.: Ksiądz prałat Z. Kurzak = poz. 190
Parysz Medard. JESIENNE Odrzany. – Laureatem o. Medard Parysz, kapelan kombatantów Nowej
Soli = poz. 1588
3354. OWCZAREK Monika: Kapelan Nowej Soli /
M. Owczarek, Rafał Stasiński. – Il. // Krąg. – 2004,
nr 19, s. 8-9
Piwowar Heinrich. SCHÖNTHÜR R.: Erzpriester
Piwowar. – Pastor kościoła św. Michała w Nowej Soli
= poz. 214
Preuss Daniel. BRONISCH P.: D. Preuss, comes
Palatinatus, Ober-Salzamtman in Schlesien und Lausitz, Fundator ecclesiae Nowosolensis (1529-1611) =
poz. 215
3355. BELING E.: Predigt am Sonntage Exaudi, den
4. Mai 1845 gehalten in der evangelischen Kirche zu
Neustädtel [Nowe M i a s t e cz ko]. – Freistadt : E. Beling, [ok. 1845]. – 15 s. ; 22 cm
Z AGADNIENIA WYZNANIOWE
DOLAŃSKI D.: Najspokojniejszy Kościół : reformacja XVI w. w księstwie głogowskim. – Wykaz duchownych ewangelickich : Nowe Miasteczko = poz.
3296
KOLBE J.: Geschichte der katholischen Stadtpfarrkirche zu Neustädtel und ihrer Filialen zu Windischborau und Linden = poz. 3074
3556. OWCZAREK Monika: Pod opieką Marii Magdaleny : historia parafii w Nowym Miasteczku. – Il. //
Aspekty. – 2002, nr 50, s. III
ZAWIŚLAK J.: Serce miasta : dzieje kościoła p.w.
św. Marii Magdaleny = poz. 3077
ZAWIŚLAK J.: Skwer Świętego Konrada : dzieje kościoła św. Konrada w Nowym Miasteczku = poz. 3078
Majcha Stanisław Jan. ZAWIŚLAK J.: Ksiądz
o spracowanych rękach... . – Proboszcz kościoła parafialnego w Nowym Miasteczku = poz. 200
HOFFMANN H.: Fürst Carolath gegen die Glogauer und Wartenberger Jesuiten. – O t y ń = poz. 855
3357. HOFFMANN Hermann: Die Jesuiten in
Deutsch-Wartenberg. – Schweidnitz : Bergland-Gesellschaft, 1931. – 223 [1] s., [3] k. tabl. : il., portr. : 24 cm. –
(Schlesische Kirchengeschichte ; Nr. 5)
3358. HOFFMANN Hermann: Das Vermögen der
schlesischen Jesuiten // Z. Ver. f. Gesch. Schl. – Bd. 65
(1931), s. 430-451
Uwzględnia Otyń (Deutsch-Wartenberg).
3359. HOFFMAN N Her mann: Vom Werden
Deutsch-Wartenberger Wallfahrt. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1936, s. 52-56
Przedr. z: Die Jesuiten in Deutsch-Wartenberg / H. Hoffmann. – Schweidnitz, 1931
3360. KONOPNICKA-SZATARSKA Małgorzata: Kontrreformacja w księstwie głogowskim w XVIXVIII w. – Zielona Góra, 2002. – S. 78-82, 89-99, 101102, 154-158 : il. : [Jezuici w Otyniu]
KONOPNICKA-SZATARSKA M.: Kwestia narodowościowa w archidiakonacie głogowskim z XVII w.
– Otyń = poz. 1212
3361. KONOPNICKA-SZATARSKA Małgorzata:
Udział jezuitów w kształtowaniu więzi społecznej na
terenie księstwa głogowskiego w XVII wieku / M. Konopnicka. – Zsfg. // Rocz. Lubus. – T. 23, cz. 1 (1997),
s. 39-44
Uwzględnia działalność jezuitów w Otyniu.
219
3362. KOZIEŁ Magdalena: Trwający kult [figury
Matki Boskiej Klenickiej] : kościoły stacyjne – kościół
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu. – Il. //
Aspekty. – 2000, nr 23, s. II. JASKÓLSKA Katarzyna:
Jest tu już 350 lat : jubileusz obecności figury Matki
Bożej w Otyniu. – Il. // Tamże. – 2006, nr 28, s. I
3363. LEC Zdzisław: Jezuici w granicach diecezji
zielonogórsko-gorzowskiej do 1776 roku. – Rezydencja
w Otyniu w latach 1649-1776. – Zsfg. // Rocz. Lubus. –
T. 23, cz. 1 (1997), s. 35-37
3364. LEC Zdzisław: Uwagi o dziejach i działalności rekatolizacyjnej jezuitów w tzw. państwie otyńskim w latach 1649-1776 // Stud. Parad. – T. 4 (1994),
s. 45-55
LIEBIG F.: Deutschwartenberg unter der Herrschaft der Jesuiten = poz. 1216
LIEBIG F.: Wie die Jesuiten in den Besitz der Herrschaft Deutschwartenberg kamen = poz. 1217
3365. MAJCHRZAK Jerzy Piotr: Polscy bracia
otyńskiego domu // Nadodrze. – 1984, nr 5, s. 9
Polskie tradycje i religia katolicka na obszarze dóbr otyńskich jezuitów.
3366. OWCZAREK Monika: Wędrująca Matka
Boża : historia parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu. – Il. // Aspekty. – 2003, nr 13, s. V
3367. RICHTER Paul: Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde Deutsch-Wartenberg von 1555
bis 1890 : zum hundertjährigen Jubiläum der Wiedererstehung derselben. – Neusalz a.O.: Raschke,1890. –
104 s. ; 24 cm
SCHLOSS und Schlosskirche in Deutsch Wartenberg = poz. 1220
3368. SÖHNEL: Die Jesuiten in der Herrschaft
Deutsch-Wartenberg, Kr. Grünberg // Korr.-Bl. f.
Gesch. ev. Kirche Schl. – Bd. 9 (1904), s. 18-24
3369. SOPNIEWSKI Grzegorz: Otyń : przewodnik
po sanktuarium / tekst: G. Sopniewski, Andrzej Trojanowski ; zdjęcia Adam Usakiewicz. – [B.m., wyd., ok.
2005]. – 24 s. : il., mapa ; 22 cm
3370. URBAN Wincenty: Z dziejów duszpasterstwa katolickiego w Archidiakonacie Opolskim i Głogowskim w czasach nowożytnych. Cz. 2: Archidiakonat Głogowski. – Warszawa, 1975. – s. 78-84 : Duszpasterze w Archiprezbiteriacie Zielona Góra. – [Miasto
Otyń]
220
Z AGADNIENIA WYZNANIOWE
Lisak Antoni. ANDRZEJEWSKI T.: Pamięć
wciąż żywa. – Proboszcz w Otyniu = poz. 258
RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA I.: Dla upamiętnienia zasług proboszcza A. Lisaka : wmurowanie tablicy
w Otyniu = poz. 258
Stephan Otto. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Pamięć
wciąż żywa. – Proboszcz w Otyniu = poz. 258
RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA I.: Dla upamiętnienia
zasług proboszczów A. Lisaka i O. Stephana. – Wmurowanie tablicy = poz. 258
BARTH W.: Die Familie von Schönaich und die
Reformation. – Si e d l i s ko = poz. 1232
DOLAŃSKI D.: Najspokojniejszy Kościół : reformacja XVI w. w księstwie głogowskim. – Wykaz duchownych ewangelickich : Siedlisko = poz. 3296
3371. GLATZER: Das Gotteshaus zu Carolath // W:
Heimatkunde des Kreises Freystadt Ndr. Schl. / hrsg.
von Adolf Schiller. – Aufl. 2. – Beuthen Bez. Liegnitz,
1925. – S. 198-199, [1] k. tabl. : il.
DOLAŃSKI D.: Najspokojniejszy Kościół : reformacja XVI w. w księstwie głogowskim. – Wykaz duchownych : S ol n i k i = poz. 3296
KOLBE E.: Zölling : ein Wallfahrtsort im Kreise
Freystadt = poz. 1242
XII. KSIĄŻKA. BIBLIOTEKI I CZYTELNICTWO. ARCHIWA
HISTORIA KSIĄŻKI, BIBLIOTEK
I KSIĘGARSTWA DO 1945 ROKU
3372. CHMIELEWSKI Grzegorz: W Muzeum
Książki // Pro Libris. – 2002, nr 1, s. 154-157
Na s. 154 zawiera informację o kodeksie Bernarda de Bustis „Mariale” z kościoła parafialnego w K o l s k u ; kodeks
z 1497 r. eksponowany jest w Muzeum Książki Środkowego
Nadodrza WiMBP w Zielonej Górze.
3373. PILAK Artur: Księgarstwo śląskie w latach 1785-1875 w świetle „Schlesische Provinzialblätter”. – [Księgarnie Darnmanna i C.G. Bartscha
w K o ż u c h o w i e oraz Langa w Nowej Soli] // Rocz.
Bibl. – 1991, z. 1/2, s. 160, 162, 164
3374. PILARCZYK Franciszek: Książka w kulturze północnego Śląska. – Il. – Zsfg. // Stud. Zach. –
[Nr] 4 (1999), s. 85-108
Z dziejów książki, m.in. w Kożuchowie.
PILAK A.: Księgarstwo śląskie w latach 17851875. – Księgarnia Langa w N o w e j S o l i = poz.
3373
3375. THIEL Hermann Otto: Vom Buchhändler
zum Bibliothekar. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 117 (1979),
s. 304-307
Wspomnienia autora o pracy w nowosolskim księgarstwie.
Siltz Max. FISCHER: M. Siltz. – Nowosolski drukarz = poz. 255
GĘBCZAK J.: Losy ruchomego mienia kulturalnego i artystycznego na Dolnym Śląsku w czasie drugiej wojny światowej. – Si e d l i s ko (Carolath) = poz.
3419
GŁOWACKA-HELAK M.: Rewindykacja księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz
zabezpiecznie zbiorów porzuconych i opuszczonych
w latach 1945-1946 na terenie Wielkopolski i ziem odzyskanych. – Biblioteka w Siedlisku = 3420
Miejska Biblioteka Ludowa w Nowej Soli
(Städtische Volksbücherei Neusalz) i inne
wypożyczalnie książek
3376. AUS der Städtischen Bücherei Neusalz //
Grusch. Rundsch. – 1928, Nr. 4, s. 5-6
3377. BÜCHER Verzeichnis der Volksbücherei
Neusalz (Oder). – Neusalz : Volksbücherei, 1924
3378. 75 [FÜNFUNDSIEBZIG] Jahre Neusalzer
Volksbücherei (1857-1932) // Lesergemeinde. – 1932,
April, s. 1
3379. GLAESER Edmund: Ein Jahrzehnt Nuesalzer Büchereiarbeit // Lesergemeinde. – 1934, April/
Juni, s. 1-6
Sonderheft zu 10 jährlichen Bestehen der Städtischen
Volksbücherei.
3380. MEHR Interesse für die Bücherverteilungstelle unseres Werkes! / ADG // Grusch. Rundsch. –
1929, Nr. 13, s. 3
Wypożyczalnia książek w zakładach Gruschwitza.
3381. NIEMANN Fritz: Bücherei in Neusalz //
Neus. Nachr. – Nr. 99 (1975), s. 125-127
3382. THIEL Hermann Otto: Aus der Geschichte
und Arbeit der Städtischen Bücherei Neusalz (Oder) //
Grünb. Hauskal. – 1933, s. 84-85
3383. THIEL Hermann Otto: Ein Kapitel Büchereiund Bildungsgeschichte. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 34
(1964), s. 462-472 ; Nr. 35, s. 491-493
THIEL H.O.: Neusalzer Archive und Büchereien =
poz. 3466
3384. THIEL Hermann Otto: Die Städtische Bücherei – ein Kulturgarten // W: Patenschaft Offenbach
am Main – Neusalz/Oder / Gesamtbearb. Karl Fars. –
Offenbach a.M., 1965. – S. 55-56
3385. THIEL Hermann Otto: Von Zeitungen, Büchern und Neusalzer Lesehalle // Neus. Nachr. – Nr. 53
(1967), s. 315-317
222
KSIĄŻKA. B IBLIOTEKI I CZYTELNICTWO. ARCHIWA
BIBLIOTEKI , CZYTELNICTWO
I KSIĘGARSTWO OD 1945 ROKU
publicznej w Kożuchowie / rozm. Rafał Stasiński. –
Portr. // Krąg. – 2005, nr 47, s. 12
3386. PUBLICZNE Biblioteki Powszechne Województwa Zielonogórskiego : informator statystyczny /
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze ; oprac. Longin Dzieżyc [i in.]. Stan w dniu
31 XII 1966 r. – Stan w dniu 31 XII 2006. – Zielona
Góra : WiMBP, 1967-2007. – 32 z. ; 21 cm
Fligner Apolonia. POGORZELSKA K.: A. Fligner. – Kier. filii biobliotecznej w L i p i n a c h i biblioteki w L u b i ę c i n i e , gm. Nowa Sól = poz. 145
Od zesz. za lata 1990-1998, wyd. 2000, tyt. : Biblioteki Publiczne Województwa Zielonogórskiego, a od zesz. za 1999 r.
Biblioteki Publiczne Województwa Lubuskiego. – Materiały
obejmują m.in. dane dot. stanu i działalności bibliotek publicznych w pow. nowosolskim w latach 1955-2006.
3387. NASZA biblioteka / pracownicy Biblioteki
Miejskiej w B y t o m i u O d r z . // Obs. Odrz. – 1994,
nr 1, s. 4
Sytuacja finansowa biblioteki.
3388. SZUBA Elżbieta: Postscriptum do „bezczynności naszej biblioteki” // Obs. Odrz. – 1994, nr 3, s. 8
Stosunek Rady Miejskiej w Bytomiu Odrz. do potrzeb biblioteki.
O bibliotece i czytelnikach.
3397. JACIÓW Bogusława: Piętnaście lat działalności biblioteki w Nie d o r a d z u / rozm. przepr. Maria
Świderska // Bibl. Lubus. – 1971, nr 4, s. 27-32
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Soli
3398. LACHOWICZ Murawska Małgorzata: Jubileusz 50-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej
Soli // Bibl. Lubus. – 1997, nr 1, s. 32-33
3399. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Co czytają? / IRM. – Il. // Krąg. – 2001, nr 22, s. 9
Działalność nowosolskiej biblioteki publicznej.
3400. OWCZAREK Monika: Będzie co czytać. –
Il. // Krąg. – 2005, nr 41, s. 22
3389. KALISZ Tomasz: Czytanie nadal w modzie
[w Bytomiu Odrz.]. – Il. // Krąg. – 1999, nr 42, s. 8
MBP w Nowej Soli: gromadzenie zbiorów a sytuacja lokalowa.
3390. CZECHANOWSKA Janina: Biblioteka publiczna [w Bytomiu Odrzańskim] – przyczynek do
monografii // Obs. Odrz. – 2001, nr 2/3, s. 6
3401. MAŃCZAK Ludwik: „Kto czyta książki, żyje
podwójnie”. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 9, s. 7
3391. CZECHANOWSKA Janina: W naszej bibliotece. – Il. // Obs. Odrz. – 2005, nr 1, s. 4-5
Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu
Odrz.
3392. STREHLAU Barbara: Działalność MBP
[Miejskiej Biblioteki Publicznej] w K o ż u c h o w i e
w latach 1957-1965 // Bibl. Lubus. – 1965, nr 3/4, s. 21-25
Czytelnicy nowosolskiej biblioteki publicznej ; sprzedaż
książek w miejscowych księgarniach.
3402. GONET Elżbieta: MBP w Nowej Soli – obchody jubileuszowe // Bibl. Lubus. – 2007, nr 2, s. 14-15
3403. GONET Elżbieta: Quo vadis biblioteko?. – Il. //
Krąg. – 2007, nr 34, s. 22-23
Przeszłość i dzień dzisiejszy nowosolskiej biblioteki publicznej.
3393. GAWCZYŃSKA Janina: 50-lecie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kożuchów // Bibl. Lubus. – 1996, nr 2, s. 17
3404. OLSZEWSKI Wojciech: Jubileusz kultury. –
Il. // Krąg. – 2007, nr 44, s. 20
3394. JELINEK Zbigniew Marian: Z przybudówki
na Zamek. – Il. // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1996,
nr 11, s. 83-84
Dzwonko Michał. CISOWSKA B.: M. Dzwonko. –
Pionier, nauczyciel i działacz harcerski, długoletni dyr.
nowosolskiej biblioteki publicznej = poz. 140
O nowym lokalu i działalności biblioteki publicznej w Kożuchowie.
3395. NIE tylko wypożycza książki. – Il. // Aktual.
Koż. – 2003, nr 2, s. 4
60-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Soli.
Sauter Janina. MAŁACHOWSKA J.: J. Sauter. –
Bibliotekarka, instrukturka PiMBP w Nowej Soli =
poz. 219
Biblioteka w Kożuchowie.
3396. WOJTASZYN Urszula: Góruje Harry Potter : rozmowa z Urszulą Wojtaszyn, dyr. biblioteki
3405. JORDAN Jolanta Elżbieta: 50 lat działalności Nowosolskiej Książnicy Pedagogicznej : (zarys
CZASOPIŚMIENNICTWO
monograficzny). – Nowa Sól : Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka im. M. Grzegorzewskiej w Zielonej Górze Filia w Nowej Soli, 2002. – [1], 93 k. : il. ; 30 cm.
– ISBN 83-916115-2-3
3406. PUSTA kasa w bibliotece // Krąg. – 1998,
nr 46, s. 4
3417. NASZA biblioteka / Mol książkowy // Herold. – Nr 1 (1995), s. 5
Gminna Biblioteka Publiczna w S i e d l i s k u .
3418. WYGIERA Regina: Z działalności Gminnej
Biblioteki Publicznej w Siedlisku. – Il. // Wieści z Siedliska. – 1996, nr 7, s. 4 ; 1997, nr 1/2, s. 3
Sytuacja nowosolskiej biblioteki pedagogicznej.
3407. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Złoty jubileusz pracy pedagogicznej / JJ. ; Pięćdziesiątka
pedagogicznej biblioteki w Nowej Soli / JJ. – Il. // Głos
Nowosol. – 2002, nr 25, s. 3 ; nr 43, s. 2
223
*
3419. GĘBCZAK Józef: Losy ruchomego mienia
kulturalnego i artystycznego na Dolnym Śląsku w czasie drugiej wojny światowej. – Warszawa, 2000. –
S. 37 : Siedlisko (Carolath).
Przewiezienie biblioteki Schönaichów do Warszawy.
3408. SUSKI Michał: 50 lat minęło… [nowosolskiej biblioteki pedagogicznej] / ms. – Il. // Krąg. –
2002, nr 43, s. 10
*
3409. CICHY Stanisław: Biblioteka źródłem edukacji obywatelskiej / S.C. // Głos Met. – 1971, nr 8, s. 4
3420. GŁOWACKA-HELAK Małgorzata: Rewindykacja księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz zabezpieczenie zbiorów porzuconych
i opuszczonych w latach 1945-1946 na terenie Wielkopolski i ziem odzyskanych. – [Biblioteka w Siedlisku (Carolath)] // Rocz. Bibl. – 1991, nr 1/2 , s. 286
Biblioteka Związkowa „Dozametu”.
3410. CICHY Stanisław: Książka techniczna lekturą zawodową / S.C. // Głos Met. – 1969, nr 11, s. 3
Biblioteka Zakładowa „Dozametu”.
3411. CZYTELNICTWO w środowisku dozametowskim / K-d // Głos Met. – 1976, nr 2, s. 6
CZASOPIŚMIENNICTWO
3420a. KLAWITER Willy: Die Zeitungen und
Zeitschriften Schlesiens von den Anfängen bis zur Jahre 1870. – Breslau, 1930. – (Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte ; Bd. 32). – S. 105 :
Beuthen a.O. – S. 108-110 : Freystadt
3412. DZIAŁALNOŚĆ [Biblioteki Zakładowej
„Dozametu”], której zapomnieć nie wolno / M.B. – Il. //
Głos Met. – 1981, nr 1, s. 1-2
PIASECKI A. K.: Przewodnik po prasie woj. lubuskiego. – Pow. nowosolski = poz. 3440
3413. ZEMAN Jan: A jednak młodzież czyta dużo
i celowo : (analiza czytelnictwa młodzieży licealnej) :
badania przeprowadzone z Zielonej Górze, Nowej Soli
i Sulechowie // Kult. Lubus. – 1960, nr 3, s. 3-9
3421. KOLASIŃSKI Jan: Nowosolski eksperyment //
Prasa Pol. – 1962, nr 4, s. 16-17
3414. ZWARYCZ Katarzyna: Rozmowa z Katarzyną Zwarycz, bibliotekarką z oddziału dla dzieci
w Now y m M i a s t e c z k u / [rozm.] Henryka Chmurska. – Portr. // Nasze Miast. – 2006, nr 1, s. 10-11
3422. THIEL Hermann Otto: Neusalzer Zeitungen :
ein Spigelbild der nordschlesischen Heimat // Neus.
Nachr. – Nr. 10 (1960), s. 5-7
3415. KONIUSZ Janusz: Regionalizm pod antenami /
Jacek Woch. – Pseud. // Nadodrze. – 1961, nr 9, s. 14
Czytelnictwo książek w O t y n i u .
3416. ŻABIENKO Maria: Książka i czasopismo
pedagogiczne w ukierunkowaniu samokształcenia nauczycieli szkoły wiejskiej / W: Funkcja książki w samokształceniu : materiały sesji naukowej w Zielonej
Górze, 16 i 17 listopada 1972 r. / kolegium red. Kazimierz Bartkiewicz [i in.]. – Zielona Góra, 1975. –
S. 144-157
Na podstawie doświadczeń biblioteki szkolnej w Otyniu.
Redagowanie w Nowej Soli kolumny mutacyjnej „Gazety
Zielonogórskiej”.
I ZJAZD Prasy Lokalnej Województwa Lubuskiego w Nowej Soli = poz. 2515
Anzeiger für das Fürstenthum Carolath-Beuthen
3423. MOŹDZIOCH Sławomir: Historia się powtarza ; w dawnym Bytomiu // Obs. Odrz. – 1992, nr 1-2, s. 1
Omów. pisma; wyimki.
Budowy nad Odrą
3424. BORKOWSKI Andrzej: Pierwsze dni, pierwsze numery : 50 x „Budowy nad Odrą” // Bud. n. Odrą. –
1972, nr 15, s. 4
224
KSIĄŻKA. B IBLIOTEKI I CZYTELNICTWO. ARCHIWA
3425. KACPRZAK Jacek: Nasz jubileusz. – Il. //
Bud. n. Odrą. – 1976, nr 7, s. 1, 4
3437. TRZYDZIESTOLECIE naszej gazety / Kolegium red. – Portr. // Głos Dozametu. – 1985, nr 15, s. 3
Gazeta Nowosolska
Kożuchowianin
3426. „ZŁOTE Szpalty” dla Gazety Nowosolskiej :
druga w Lubuskiem. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 25,
s. 1, 3
3438. GORTAT Piotr: Nasz miły jubileusz : wspomnienia redaktora // Kożuchowianin. – 1995, nr 4
[właśc. 2], s. 4, nr 3, s. 3-4
5-lecie pisma.
3427. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: „Złote Szpalty” dla Nowosolskiej : najlepsza w województwie / Jolanta Jabłońska. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2002,
nr 40, s. 9-10
Krąg
3439. SEKRETY „Tygodnika Krąg” / wypow.
Krzysztof Kokosiński [i in.] // Krąg. – 1994, nr 3, s. 8
I miejsce w II Konkursie Prasy Lokalnej w Lubuskiem.
PIASECKI A.K.: Przewodnik po prasie woj. lubuskiego. – Gazeta Nowosolska = poz. 3440
Głos Dozametu
3428. „SETKA” Głosu Dozametu / Kolegium red. –
Il. – Portr. // Głos Dozametu. – 1987, nr 19, s. 4
TRZYDZIESTOLECIE naszej gazety = poz. 3437
3440. PIASECKI Andrzej K.: Przewodnik po prasie województwa lubuskiego. – „Tygodnik Krąg” ;
„Gazeta Nowosolska” // Stud. Zach. – [Nr] 5 (2000),
s. 187-188 ; 188-189
3441. GROTOWSKA Małgorzata: Strzeliła pięćsetka / M.G. – Il. // Krąg. – 2001, nr 38, s. 1
3442. STASIŃSKI Rafał: Czwarta władza // Krąg. –
2003, nr 47, s. 13
Charakterystyka pisma.
3429. 35 [TRZYDZIEŚCI pięć] lat naszej i waszej
gazety / kolegium red. – Il. // Głos Dozametu. – 1989,
nr 15, s. 3
3430. GRABARCZYK Krzysztof: 35 lat minęło :
jubileusz gazety / (K.G.). – Il. // Głos Dozametu. –
1989, nr 22, s. 3
3431. JABŁOŃSKI Edward: Po siedmiu latach odchodzę // Głos Dozametu. – 1990, nr 8, s. 2
Rezygnacja autora z pełnienia funkcji red. nacz. pisma.
3432. CISŁO Józef: O „Głosie Dozametu” i nie tylko // Głos Dozametu. – 1992, nr 17, s. 4
Głos Metalowca
3433. JAROSZ Henryk: Margines prasy? // Nadodrze. – 1963, nr 5, s. 11
Pisma zakładowe, m.in. „Głos Metalowca”.
3434. SAMI o sobie. – Portr. // Głos Met. – 1966,
nr 4, s. 3
Kolegium red. pisma.
3435. SETNY numer na dziesięciolecie / Red. //
Głos Met. – 1966, nr 4, s. 3
3436. NOWAK Witold: Ocena i perspektywy „Głosu Metalowca” / „364” // Głos Met. – 1966, nr 5, s. 6
WAŚKIEWICZ A.K.: Próba opisu : prasa zakładowa. – Głos Metalowca = poz. 3456
Neusalzer Nachrichten
3443. GURBAN Edward: „Nowosolskie Wiadomości” w RFN : odrobina przedwojennej historii. – Il. //
Gaz. Nowosol. – 2000, nr 3, s. 9
Neusalzer Stadtblatt
3444. 75[FÜNFUNDSIEBZIG] Jahre Neusalzer
Stadtblatt. – [Neusalz : Silz], 1930. – [4] s. ; 46 x 32 cm
3445. SCHÖNTHÜR Rudolf: Wie unser „Stadtblatt” entstand // Neus. Nachr. – Nr. 63 (1969), s. 158-159
Neusalzer Wochenblatt
3446. SAS Robert: Pierwsze pismo lokalne Nowej
Soli. – (Za a nawet przeciw) // Krąg. – 1993, nr 28, s. 7
Nowiny Spóldzielcze
3447. 12 + aktyw : o „Nowinach”, ich twórcach i kontynuatorach. – Portr. // Now. Spółdz. – 1959, nr 14, s. 4
Nowosolska, Nowosolska Gazeta Nowa
3448. STOLARSKA Małgorzata: „Nowa” w Nowej Soli / (mas). – Il. // Nowosol. Gaz Nowa. – Nr 3
(1993), s. 14, s. 4
Tygodnik Nowosolski
3449. PATELKA Jerzy: Jerzy Patelka / rozm. Marzanna Jasińska. – (Twarze i sylwetki) // Krąg. – 1992,
nr 16, s. 10
Współpraca „TN” z wydawnictwem „Suchy Jeż”.
ARCHIWA
Wrzeciono
3450. OCHOCIM Aleksander: Wywiad przedstawiciela Załogi z nacz. red. [pisma] „Wrzeciono” / wyw.
przepr. Franciszek Hop. – Portr. // Wrzeciono. – 1958,
nr 2, s. 4
3451. OCHOCIM Aleksander: Nasza działalność :
Wrzeciono – kolegium redakcyjne. – Portr. // Wrzeciono. – 1959, nr 9/10, s. 3
3452. KOREKTA numeracji „Wrzeciona” / Red. //
Wrzeciono. – 1962, nr 2/3, s. 3
JAROSZ H.: Margines prasy? – „Wrzeciono” = poz.
3433
3453. NOWE kolegium redakcyjne „Wrzeciona” //
Wrzeciono. – 1963, nr 10/11, s. 3
225
3461. 300 [TRZYSTA] numerów „Wrzeciona” /
Red. // Wrzeciono. – 1983, nr 1, s. 1-2
3462. REICHERT Jan: Jak to było przed 30-stu
laty : 30 lat „Wrzeciona”. – Il. – Portr. // Wrzeciono. –
1987, nr 1, s. 3
3463. REICHERT Jan: Wywiad z redaktorem czyli
jak my to robimy?. – Portr. / rozm. xyz // Wrzeciono. –
1987, nr 1, s. 3
3464. GAZETA NFN [Nowosolskiej Fabryki Nici]
„Odra” – Wrzeciono skończyła 30 lat / (red.) // Głos
Dozametu. – 1987, nr 5, s. 2
3465. JANERTOWICZ Roch: Wrzeciono : wspomnienie nićmi pisane / Roch Janert. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2007, nr 1, s. 8
3454. REICHERT Jan: Niecodzienny jubileusz naszej gazety. – Portr. // Wrzeciono. – 1966, nr 4/5, s. 3
ARCHIWA
3455. REICHERT Jan: Ilustrowany biuletyn informacyjny „Wrzeciona” / (ert) // Wrzeciono. – 1969,
nr 2, s. 2
ARCHIWUM Państwowe we Wrocławiu : przewodnik po zasobie archiwalnym do 1945 r. – Depozyt miasta Kożuchowa = poz. 966. – Depozyt miasta
Otynia = poz. 1206
3456. WAŚKIEWICZ Andrzej Krzysztof: Próba
opisu : prasa zakładowa / Krzysztof Kościesza. – Pseud. //
Nadodrze. – 1969, nr 25, s. 1, 5
DZWONKOWSKI T.: Księgi registratury miasta
Kożuchowa z lat 1665-1671 = poz. 967
Omawia m.in. pisma nowosolskie – „Wrzeciono” i „Głos
Metalowca”.
3457. 150 [STO pięćdziesiąt] numerów „Wrzeciona” // Wrzeciono. – 1970, nr 6, s. 1-2
3458. 15 [PIĘTNAŚCIE] lat kręci się „Wrzeciono” /
Red. // Wrzeciono. – 1971, nr 12, s. 1, 3
3459. REICHERT Jan: Jubileuszowy toast : 20 lat
„Wrzeciona”. – Il. // Wrzeciono. – 1976, nr 12, s. 1, 3, 5
3460. REICHERT Jan: Wrzeciono ma 25 lat //
Wrzeciono. – 1982, nr 1, s. 1-3
INFORMATOR o zasobie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze = poz. 566
3466. THIEL Hermann Otto: Nuesalzer Archive
und Büchereien // Grünb. Hauskal. – 1937, s. 51-53
Schulz Wilhelm Gotthold. SCHÖNTHÜR R.: Leben und Werk. – Archiwista, autor monografii Nowej
Soli = poz. 249
THIEL H.: Zum Gedanken an W.G. Schulz, Verfasser der Chronik „Zum Neuen Saltze” = poz. 250
INDEKS AUTORÓW
Indeks wykazuje w układzie alfabetycznym nazwiska oraz pseudonimy i kryptonimy autorów,
osób opracowujących, redaktorów, polemistów
i wydawców, a także autorów obszerniejszych
omówień publikacji.
Abmeier Hans Ludwig 908
Achramiej Barbara 2908
Adamczak Lech 2759-2760, 2763, 2804
Adamczewska K. 416
Adamek Katarzyna 979
Adamów Henryk 1749
Adamów Władysława 1749
Adams John Quincy 965
Adamski Władysław 1902
Adamski Zbigniew, red. 313
ADG 3380
(A.G.) zob. Gibowski Aleksander
Ahtenwoldt 1193
AKA zob. Kruszelnicki Arkadiusz
AKM 2528
ALG, Alg zob. Gibowski Aleksander
A.N. zob. Netzel Andrzej
Andrzejewski Tomasz 87, 258, 567,606-608, 619, 622,
636, 702, 789, 822, 850, 869-870, 888-889, 905,
931-932, 950, 979, 1006, 1037-1039, 1083, 1138,
1149-1154, 1176, 1190, 1241, 1248, 1250, 1255,
1314, 1326, 1795, 2429, 2433, 2479, 2490, 2501,
2578, 2913, 2924, 2978-2988, 3002-3003,3010,
3026-3028, 3054, 3057, 3079, 3083-3084, 31133123, 3128, 3130-3133, 3201-3202, 3295; oprac.
565, 1016, 1092, 2580: red. 87, 979, 2968, 2988
Anka R. 2899
Ankiewicz Henryk 220, 1613, 2409
Antas Rafał 1040, 2501, 2988, 3120, 3124
Antoniuk A. 312
Antoń Adam 1312
Antosik Małgorzata, red. 3162
Ańska-Skarbek Halina 1848, 2240, 3259
A.R. zob. Rolicz A.
Ardelt Elfriede 954
Arek, (Arek) zob. Terlikowski Arkadiusz
Arentowicz Jerzy 1422, 1788, 1956
A.S. 757
A.S. zob Skowron Agnieszka
(as) zob. Siatecki Alfred
Assmann A. 1215
AT, (AT) zob. Terlikowski Arkadiusz
AW 1942, 2234, 2005
Axt 3316
Badermann Elmar 104, 111-112, 115-117
Badowski Stanisław 93
Badstuber Ernest 2920
Badura Janusz 362
Bagniewski Zbigniew 673, 748, 811-812
Bakalarz Krystyna 2135, 2411-2412, 2416, 2419, 2425,
2430, 2436, 2451-2454, 2474-2476, 3058, 3152,
3194, 3287; red. 556, 1038, 1265, 1522, 2928,
2930-2931
Bakalarz Lech 1706
Bałut A. 1447
Banach Włodzimierz 1895
Banaszewska Katarzyna Grabis zob Grabis-Banaszewska Katarzyna
Banet Ilona 207
Baniewicz Witold 2177
Bannert P. 500
Baranowska Małgorzata 2461
Barth Wilhelm 634, 1232
Bartkiewicz Kazimierz, red. 131, 957, 1189, 3416
Bartoszkówna A. 2518
Bartsch Heinrich 902, 968, 1018, 1191, 1208
Barycz Henryk 2547
Basiarz Wojciech 88
Basso 1228
Baudach Otto 3059
Bauer 3029
Baziur Grzegorz 1178
Bąk Szczepan 1823-1824
B.B.K. zob. Bielinis-Kopeć Barbara
Becker B. 620, 897
Bednarzak Jan 2003
Beitze Erich 1254
Bekulard Lech 2225-2226, 2772, 3232-3233, 3235
Beling E. 3355
Bendowska Jagoda 2278
Bensz-Idziak Anna 1837
Benyskiewicz Joachim, red. 1036, 2725
Berezowska-Zeylandowa Maria 800-803
Berger 3060
228
INDEKS AUTORÓW
Bernabiuk Piotr 546
Berner Karl Gustaw Heinrich 142, 266-267
Bessert Richard 1233
Best Bernhard 2946
Betnik Krystyna 2681
Betnik Roman 2098
(bh) zob. Hałas Bożena
Biegalski Bogdan 877
Biegański Zbigniew zob. Biegański Zdzisław
Biegański Zdzisław 1962, 1973-1974
Bieleszczuk Dariusz 1709
Bielinis-Kopeć Barbara 2989
Biernacka Danuta 3140, 3147
Biesiada Ryszard 2807-2808
Bilikiewicz Tadeusz 167
Biliński Tadeusz, red. 2908
Birecki Tadeusz 382
Blaeu J., wyd. 275-276
Blajer W., red. 730
Blumhagen Hans Johann 1044, 1084-1086,
1104, 2853
Blunck Jürgen 188
Błażewska Maja 3000
Błażyński Ryszard 2161-2162; red. 3161
Bocheński Jacek 82
Boćko Joanna, oprac. 2659
Bodzio Aleksander 1300
Boehlich Ernst 671
„Bogumił” 2603
Bojarski Lech 2186
Bolz Antoni 437, 3011
Boniecki Jan 1975
Boniecki Michał 836
Borczyk Agnieszka 3335-3336
Borkowski Andrzej 3424, red. 7,
Boroń Józef 1389
Borowicz Piotr 2438
Borzystowski Stefan 58, 64
Bothe Fritz 3160
Böttger Heinz 1011, 1087, 1124-1125, 1147, 1243,
2104, 2567-2570, 2947-2961, 3196, 3215; wyd. 35
(B.R.) 1665
Braune W. 1155
Brähmig Helmut 148, 2884
Breitkopf Jerzy 1360
Brejwo Barbara 1651
Brodzik Franciszek 1345, 1396
Bronisch Paul 215, 1019,1073, 3061, 3317
BRP 2531, 2533
Bruchwald Arkadiusz 1760
Bruchwalski Z. 2201,2254, 2335
Bruck Albrecht 2929
Brylla Wolfgang Jan 191, 194, 979, 987, 1074, 1192,
3030, 3318; omów. 2988; rec. 458-459, 660, 2479,
2932, 3123, 3215a
Brytan Jadwiga 2652-2653
Brzezicki Sławomir, red. 2920
B.Sz. zob. Szwiec Beata
bt 2346
Bucholcer Christoph Ehrenfried 2548
Buchwald Hans 1020, 1045
Buckenauer R.H. 2549
Buczak Włodzimierz 1541
Buczyński Leszek 1402
Bujkiewicz Zbigniew 851; red. 566
Buko Andrzej, red 714
Bukowski Józef 1621
Bunikiewicz Eugeniusz 57, 64-65, 1677; red. 37
Burda Bogumiła 2550-2551, 2563; rec. 565
Buschan Georg 790
Büsching Anton Friedrich 568, 904, 1209, 1234
C 1517
(c) 1769
Całka Roman, rec. 2941
Cetwiński Marek 105, 121, 164, 166
Chabura Czesław 1351, 1868, 1946
Chajewski Dariusz 2023-2025
Chajnowski Lucjan 65
Chilińska Danuta 2627, 2631; oprac. 2626
Chlebowski Bronisław 1021
Chłodnicki Jerzy 2264, 2439-2440; red. 432
Chmielewski Grzegorz 2389, 3372; rec. 2477
Chmielewski Jerzy 1484
Chmielnik Krzysztof 1302-1304, 1319
Chmurska Henryka 3414
Chojka Helena 1731
Cholewa Marek 2302
Chomicz Andrzej 1711
Chrzanowski Mirosław 1622
Chrzanowski Tadeusz 3004; omów. 2941
Chudy Roman 1877
Ciążyńska Kazimiera 2082
Ciążyński Zenon 1733
Cichy Stanisław 1431-1433, 2173, 2175, 2178, 2239,
2266, 3409-3410
Cieleń Anna Makowska zob. Makowska-Cieleń Anna
Ciesielska Izabella 3012
Ciesielski Władysław Jan 175-176, 2713
Cieśla Wiesław 1901
Cieślak Stanisław Andrzej 2863; red. 2232
Ciołka Dariusz 979
Cisło Józef 3432
Cisowska Barbara 140, 2710
Ciszak Stefan 1866
Ciszewski Dariusz 409
Ciuk Edward 364
Ciupak Łucja 1533
Clauss Ernst 1013
Cröger E.W. 1075
C.S. zob. Cichy Stanisław
Cudak Andrzej 1536
INDEKS AUTORÓW
Cureus Joachim 969
CWK 2597
Cygan Danuta 3153
Czajka W., wyd. 353
Czaniecki Władysław 2218
Czapliński Konrad Kazimierz 3031-3032, 3085
Czapliński Władysław, rec. 210
Czapor Michał 2504
Czapor Mirosław 2151-2152
Czarnecki J. 310
Czarnecki Witold, red. 1335
Czarnecki Zenon 1266, 1286, 2214-2216
Czarnuch Zbigniew 2912
Cząstka Jan 383
Czechanowska Janina 3390-3391
Czechowicz Bogusław 660, 3033-3034, 3072
Czeniawski Franciszek 1696
Czerwiński Janusz 417
Czosnyka Józef Tadeusz 2450
Czuchraj Władysław 1857
Czura Henryk, red. 1
Ćwikliński Waldemar 2086
Ćwilińska Emilia, red. 247
Dachówna Regina 1659
Danka 2353
Daszkiewicz Zofia 124, 1999
Dawidowski Stefan 384-385
Dąbkowska Renata 3252
Dąbrowski Edward 171,703-704
Dąbrowski Karol 2471, 2886, 2502
Dąbrowski Krzysztof 2988
Dąbrowski Stanisław 2771
Dąmbska Elżbieta 1251
(decha) zob. Chajewski Dariusz
Dehmel Robert 674, 761-762, 832-833, 988, 23682369
Demidziuk Krzysztof 672
Demmler-Haupt Elisabeth 2105
Depowski Stanisław 386
Dereń Andrzej, red. 966, 1206
Deul Bernhard 1156
Dębiczak Krzysztof 2641, 2644
Dębski R. 2799
Dietrich Władysława Polak zob. Polak-Dietrich Władysława
Dmyterko Elżbieta 1760
Dobosz Julian, red. 1891
Doboszowa Henryka 1350, 1528, 2123, 2190, 2482
Dobrzycka Anna 2390
Dobrzyniecki Arkadiusz 2927
Doherr Gruschwitz Alexander zob. Gruschwitz Doherr Alexander
(doktor) 1595, 1656, 2315
Dolański Dariusz 106, 3296, 3338; rec. 2479
Dolata Bolesław 871, 951, 1002, 1157
Domagalska Kamila Helena 3000
Domański Józef, oprac. 272
Dominiczak Henryk 88, 878, 1023, 1179
Domińczak Maciej 2809
Donarska-Galek Hanna 2447
Draguła Andrzej 1268
Drescher R. 675
Drozdek Monika E. 2962, 3223-3224
Drzewiecki Ireneusz 2719
DS 2234
Dubicki Alfred 547, red. 547
Duda Mariola 2719
Dumrese 3035
Dumrese Emil 3320
Dumrese Hans 3320
Duncker Alexander 2922
Duńska Danuta, red. 2594
Dyjor Stanisław 372
Dylewski Tadeusz 99
Dynia Marian 1180
Dyszczyński Zygmunt 1393, 1777
Dzieciuchowicz Anna 2394
Dzieduszycki Wojciech 923, red. 923
Dzieran Stanisław 1397
Dziubek Marian 1012
Dzwonkowski Tadeusz 905, 967, 989
Eckert Friedrich, red. 577
Eckert Marian, red. 67
Eckert O. 1046
Eckert Wojciech 1370, 3080
(ed) zob. Jabłoński Edward
E.G. zob. Garbacz Ewa
EG zob. Górowska Elżbieta
(eg) zob. Gurban Edward
EJ,(ej) zob. Jabłoński Edward
(elma) zob. Maćkowska Elżbieta
(EM) zob. Mincer Edward
(em) 1348
Engelbert K. 3322
Erdmann M. 1158
Eres 1680, 1803
Erhardt Siegismund Justus 3297, 3307, 3324
(Ert), ert. zob. Reichert Jan
Eska Anna Kulińska zob Kulińska-Eska Anna
eva 554
E. Ż. Żeberski Eugeniusz
F. 204
Facilides Samuel Ferdinand 1047
Faron Antoni 2141
Fars Karl, red. 1059
Fąfara Stanisław, red. 2785
Fedko Edward 1666
Fehn Heinz 2963
229
230
INDEKS AUTORÓW
Fengler Hertha zob. Langner-Fengler Hertha
Figura Marta 2176, 2233
Fijałkowska Barbara 3194
Firlej Wacław 1742
Fischer 255
Fischer Christian Friedrich Emanuel, wyd. 935, 958,
990, 1194, 1210
Fischer G. 569
Fischer Paul 2728-2729; oprac. 1057
Fit Józef 1949, 1951
Flascher Josef, oprac. 51
Flemming Karl, wyd. 282-285, 287
Florkowski Tomasz 3167
Foerster August zob. Förster August
Fogel Jerzy 676
Folwarczny Marcin, red. 308, 313
Förster August 959, 1014
Förster G. 127, 733, 738, 971
Francke Manfred 1049
Franczak Arkadiusz 1882
Frania Ryszard 1485
Franke Bruno 2358
Frankiewicz Jerzy Krzysztof 365-367
Frąckowiak Krzysztof 548
Frąckowiak Małgorzata 1742
Frątczak Artur 3056
Friedensburg Ferdinand 666
Fuchs J. 2799
Fudalej Aleksander 642, 664, 831, 924, 2448; oprac.
2398, 2405, 2519-2523
Fuglewicz Ryszard 407
Fularz Adam 1667
(ga) zob. Gibowski Aleksander
Gabryelczyk Tadeusz 1961, 1976
Gabryelski Janusz 2351, 2705-2706
Gabryszewski Andrzej 1688
Gajewska Irena 408
Galatzer 3371
Galek Hanna Donarska zob. Donarska-Galek Hanna
Galerczyk Krzysztof 1435, 1485, 1838-1839, 2006,
2484, 2805, 2822; red. 14
Gall Anonim 922
Gallus zob. Gall Anonim
Galusińska Anna 1544, 1711, 2004
Garbacz Edward 719
Garbacz Ewa 2989
Garbacz Krzysztof 418
Garber Klaus 208
Gargasiewicz Katarzyna 2621
Gargasiewicz Sławek 1584, 1732, 1739, 1759, 2251
Garus Henryk 1407
Gawczyńska Janina 3393
Gawlik Stanisław 2553
Gawrecki Lechisław 2657
Gawroński K. 3195
Gącarzewicz Małgorzata 87, 361, 549, 1038, 1522,
2426-2427, 2456-2459, 2462, 2464, 2478, 2529,
2535, 2537, 2931-2933, 2964, 3155; oprac. 1016;
red. 2534, 2536, 2539-2540, 2580, 2968, 3152
Gąsior Leon 1725, 1728, 1990
Gebert 1771
Geick 571, 1294
Geneja Andrzej 1542
Gerent Piotr 3298, 3325
Geschwendt Fritz 693, 791, 2355
Getz Henryk 1879
Gębczak Józef 3419
G.G. 1419
Gibowski Aleksander 1478, 1823, 1825, 1827-1830,
2068, 2184, 2605-2606
Giemza Józef 1361, 1744, 1988
Gierasimczuk Iwona Peryt zob. Peryt-Gierasimczuk
Iwona
Gierasimczuk Tomasz 3141
Gierczak Jacek 547
Gilbricht Hans-Joachim 1011
Gimbut Ryszard 66, 2654-2656
Glaeser Edmund 135, 260, 502, 1024, 1088-1090, 23652366, 2368, 2370-2373, 2487, 2921, 2929, 3005,
3013, 3379
Głębicka Ewa 2864
Głowacka-Helak Małgorzata 3420
Głownia Krzysztof, red. 317
Gmyrek Zdzisław 2087
Gniewek Eliza 2312
Goetz Kurt 2571
Gohle Gerhard 1227
Golasz Hanna zob. Kozaczewska-Golasz Hanna
Golińska Alicja zob. Nowaczyk-Golińska Alicja
Goliński Ryszard 2710
Gollasch 1159
Gomółka Jan 57
Gonet Elżbieta 3402-3403
Gonet Krzysztof 1957-1958
Gontarek Krzysztof, red 319
Gontaszewska Agnieszka 3105
Gońska Danuta 3137, 3148
Gortat Piotr 3438; red. 25
Gos Andrzej 537
Gospodarczyk Edward 373
Goszczyński Andrzej 3236
Gotowiec Krzysztof 2320, 2885, 2909; red. 1, 47;
rec. 3026
Gottschlich Fritz 1142
Góraniak Marek Robert 172, 218
Górowska Elżbieta 3000
Górska-Wojtczak Lidia 2616
Górski Adam 657, 888, 937; rec. 889
Grabarczyk Krzysztof 3430
Grabarczyk Stanisław 1813, 1827
Grabis-Banaszewska Katarzyna; rec. 1016
INDEKS AUTORÓW
Grabowski Zbigniew 1923
Grabski Władysław Jan 907, 973, 1025, 1195
Grack Walter 2572, 3067
Graczyk Piotr 1008, 1249, 1989; oprac. 477, 480
Graduszyński Andrzej 1701
Gradziuk Paweł 3303
Gramont Edward 2128, 2268, 2273, 2279, 2281, 22832285, 2289-2291, 2298, 2304, 2306-2207, 23092310, 2872, 2875-2876
Gramont Eliasz 457
Gramont Konrad 3234, 3267, 3292
Granicki Waldemar 410
Grass Fierdich Sigismund 2554
Graszka Grażyna 3174
Greinert Henryk 411
Grell Olaf 3516
Grohmann 2357
Grossert Horst 960, 3025, 3210
Grotowska Małgorzata 1490, 1545, 1557, 1559, 1570,
1601, 1794, 1798, 1885, 1911, 1913, 1963, 2069,
2132-2133, 2204, 2246, 2295, 2460, 2480, 2515,
2617, 2630, 2851, 3163, 3168, 3175, 3441
Gruber Ewa 221, 1491, 1493, 1573, 1584, 1594, 1598,
1681, 1907; omów. 2580
Gruca Monika 3000
Gruchacz Marzena 532
Gruchman Bohdan, red. 1359
Gruda Irena 2911
Grundmann Günther 631-632, 2868, 3086-3088, 3182
Gruschwitz Doherr Alexander 1114
Grünewald Johanes 3341
Gryblewski Tadeusz 1436, 1451, 1456
Gryziec Jan 2151
Grzegorska Barbara 1477
Grzegrzółka Krzysztof 2070
Grzelczak Leszek 1543, 1855
Grzelka Marek 2325, 2744, 2773, 2788, 2810, 2830,
2832, 2881, 2885
Grześkow Monika 1543
Gude Heinrich Ludwig 570
Guerquin Bohdan 3014-3015, 3037, 3081, 3089-3090
Guhn Johannes 1160
Gura Edward 1891
Gurban Edward 139, 154, 479, 496, 548, 550-551,
1050, 1494, 1506, 1550-1551, 1619, 1626, 16481649, 1682, 1740, 1751, 1795, 1799, 1878, 1881,
1889, 1900, 1925, 1927, 1940, 1945, 1979-1981,
2000, 2007-2008, 2021, 2071-2072, 2086, 2094,
2097, 2100, 2102, 2131, 2141, 2163, 2166, 2187,
2205, 2224, 2262, 2292, 2302, 2317, 2328, 23382339, 2350, 2592-2593, 2598-2599, 2622-2623,
2625, 2632-2633, 2638-2640, 2647, 2667, 2704,
2707, 2709, 2726, 2765-2766, 2796-2697, 2802,
2806, 2809, 2812-2813, 2815, 2831, 2835, 2848,
2893, 3226-3227, 3241-3245, 3253, 3255, 3258,
3264-3265, 3293, 3352-3353, 3443
231
Gurecka Bogumiła, oprac. 2521
Guzy 3326
Günter Hermann 1077
HA zob. Ańska-Skarbek Halina
Hadyniak Feliks 1620, 1650
Hagen Rudolf zob. Müller-Hagen Rudolf
Hajduk Fabian 1306, 1582
Hajnos Mirosław 3179-3180
Halicki Wojciech 1692
Haller Anna 2662
Haładuda Ludwik 64
Hałas Bożena 2026-2028
Hamerska Irena 1538
Hamerski Jerzy 2600
Harajda Ryszard 2653; red. 2652
Harasimowicz Jan 3091, 3142
Harmidek Roman 1734
Hass Waldemar, rec. 2662
Hassel C. 1211
Hauffe Hermann 1009
Haupt Elisabeth zob. Demler-Haupt Elisabeth
Hauser Heinrich 1115
Hausknecht Siegfried 2730
Hänsel Willi 1227
H.B. zob. Böttger Heinz
(hd) zob. Henryka Doboszowa
Heinrich G 128
Heinze Emil 2105
Helak Małgorzata zob. Głowacka-Helak Małgorzata
Heller D. 852
Heller Oswald 572
Hellmich Adolf 677; red. 2, 36, 45a ; wyd. 45a
Hellmich Max 763, 837, 3016, 3134
Helm 1197, 1745, 3073
Hendzelek Marian 2976
Hendzelka Ryszard 2767
Henelius Nicolaus 609, 633, 909, 938, 975, 2555, 2891
Henschel G. 853
Hensel Witold 792
Hensler Marian 1374, 1380, 1414, 2590; red. 7
Heppe 129
Hering Daniel Heinrich 2554
Herzig Elisabeth 1161
Hesse H. 976
Hg. zob. Gibowski Aleksander
Hidvegi Istvan, oprac. 1909
Hilczerówna Zofia 793, 838
Hinze Erwin 3208, 3212, 3216
Hładkiewicz Edward 879, 3007
Hoevel Ruth 113, 1126
Hoffmann Georg 261
Hoffmann Hermann 120, 854-855, 3063, 3082, 33573359
Hoffmann Otto 764, 1027, 1127
Hoffmann Wilhelm 830
232
INDEKS AUTORÓW
Hołubiec Jerzy 2604
Horn Tomasz 387
H.O.Th. zob. Thiel Hermann Otto
Hrycej Józef 64
Hucko Olga 3257
Idziak Anna zob. Bensz-Idziak Anna
Idzikowska Maria 3169
Ignatowicz Irena 1718
Iłło Alfred 1420
Insler Józef 93, 1425-1426
I.R. zob. Rynkiewicz-Męcińska Iwona
IRA, Ira zob. Kasprzak Irena
IRM zob. Rynkiewicz-Męcińska Iwona
Issmer Katarzyna 371
Iwan Stanisław 1307
I.Z. zob. Zaleska Izabela
Izdebska Ewa 317
I.Z.K. zob. Kasprzak Irena Zofia
(j) zob. Jelinek Zbigniew Marian
Jabłońska Anna 1362
Jabłońska Jolanta zob.Kubrycht-Jabłońska Jolanta
Jabłoński Edward 119, 652, 1495, 1537, 1574, 1581,
1627, 1654, 1708, 1787, 1789, 1804, 1840, 1849,
1871, 2073, 2099, 2129-2130,2150, 2185, 2202,
2279, 2327, 2329, 2431, 2664, 2668, 2737, 27512752, 2754-2755, 2762, 2790-2791, 2793-2795,
2803, 2817, 2819-2820, 2852, 3173, 3228-3229,
3246-3248, 3431; red. 14
Jabłoński Henryk 2280
(jac) 1700
Jachimowicz Alicja 526, 2235, 2237
Jachimowicz Wojciech 527, 567, 1246, 1269, 1296,
2135, 2145-2146, 2156, 2236, 2485-2486, 2541,
3112, 3221; red. 31
Jaciów Bogusława 3397
Jadczak Michał 107, 270, 1897; red. 1899
Jahn Martin 794-795
Jakowlew Dariusz 1437, 1841, 1888, 2127
Jakubaszek Eugeniusz 441, 874, 2384, 2402
Jakubiec Zbigniew 1768
Jakubowczak Anna 3203
Jamka Rudolf 756
JAN 1917
Janczak Jullian 856; red. 272
Janczaruk Paweł 3285
Janert Roch zob. Janertowicz Roch
Janertowicz Roch 1539, 3465
Janik Justyna 2618
Janik Paulina 2618
Jankowska Arleta 2886
Jankowski Dariusz 3064
Jankowski Henryk 134
Jankowski Jerzy 939
Jankowski Kazimierz, omów. 2941
Jankowski Maciej, red. 446
Jankowski Stanisław 1004, 1390
Jankowski Zbigniew 1778
Janowska Tamara 1409
Janowska Wanda 3149
Janowski Jerzy 1711
Janowski Karol Boromeusz 1859
Januszewski Stanisław 2491-2492, 2494
Januszkiewicz Marian 1941
Jańczak Jerzy 412
Jarecki Józef 2002
Jarosz Rabiej Katarzyna 2887
Jasieński Jerzy 1372
Jasiewski Michał 2542
Jasińska Marzanna 536, 1542, 1569, 1628, 1683, 18051806, 1835, 1987, 2016, 2029-2031, 2074, 2186,
2498, 2581, 2629; red. 26, 38
Jasiński Kazimierz 578,581, 584, 587
Jasiński Tadeusz 1276, 1290
Jasnoch Julia zob. Orlicka-Jasnoch Julia
Jatczak Henry 1663
Jaworski Tomasz 628, 637
J.C. 2714
J.D.M. 1355
J.E. zob. Jabłóński Edward
Jelinek Zbigniew Marian 1593, 1735, 1887, 3397;
red. 1, 18
Jende Max 3092
Jermaczek Marta 525
Jerzak Leszek 905
Jezior Marta 910
Jęczmieńczuk Z. 1809
Jędrczak Andrzej 413
J.G. 2512, 2721
J.H. 2080
J.H. zob. Hołubiec Jerzy
JJ zob, Kubrycht-Jabłońska Jolanta
J.K. 2142
J.K. zob. Koniusz Janusz
(J.K.) zob. Kubicka Irena
(jk) zob. Kacprzak Jacek
jm 2530
Jokisch Gottfried 1198
Jordan Jolanta Elżbieta 3405
Józwa Stanisław 420, 458-459, 474, 1267
J.R. 2512
Juckiewicz Paweł 2556
Jujka Janusz 222
Junginger Klaus 1567
Jungnitz J. 3332
Jung Zygmunt 88, 2158
Jurek Tomasz 163, 213, 262, 595, 605, 610, 640-641
J.W. 1954
K-d 1515, 3411
K-k zob. Kruk Stanisław
INDEKS AUTORÓW
Kachniarz Tadeusz 1335
Kacprzak Jacek 1377-1380, 1529, 3425; red. 7
Kacprzyk Maria 1256, 2489, 2495, 2989
Kaczkowski Marian 1630
Kaczmarczyk Zdzisław, red. 1055
Kaczmarek Edmund 1438
Kaczmarek Tadeusz 1596
Kaczmarski Leszek 1465
Kaczyńska Izabela 3038, 3093
Kaczyński Tomasz 3038, 3093
Kaiser André 3156
(KAJ.) zob. Jankowski Kazimierz
Kajdanowicz Robert 2210
Kakała Kazimierz 1655
Kalfas-Piotrowska Stefania, oprac. 272
Kalinowski Józef 562
Kalinowski Konstanty 3008
Kalińska Bogda 1726
Kalisz Tomasz 368, 2101, 2465, 2507, 2514-2515,
2543, 2926, 2934, 3290, 3389
Kaliściak Krzysztof 3064
Kałagate Sławomir 759
Kamiński J. 309
Kania Leszek 2385
Kaps Johannes, oprac. i wyd. 3305-3306, 3314, 3334
Karczewska Katarzyna 2260
Karczewski Leon 388
Karnkowski Piotr 389
Karp Jan Jerzy 3348
Karpiński Krzysztof 2787
Karpowicz Alicja, oprac. 2526
Karwowski Przemysław 1752
Kasprzak Irena 2299-2300, 2308, 2311, 2880, 2888,
2896
Kasprzak Irena Zofia 1352, 1497, 1571, 1606-1607,
1782, 1915, 1937, 2018, 3181; red. 26
Kasprzak Małgorzata 3105
Kasprzyk Marian Adam 2894
Kastner Karl 3333
Kawenczyński Eugeniusz 2124, 2180
Kazimierczak Anna 1612
Kaźmierczak Łukasz 2277, 2296; red. 30
Kähler Ernst 130
Kądzielski Stanisław, oprac. 132-133, 138, 146, 177,
186-187, 230
Kąsinowska Róża 2991, 3051
Keller Hermann 2573
Keppler P., wyd. 49
Kessler-Lehmann Margarit 1078
Keyser Erich, wyd. 906, 970, 1022, 1193
K.F. 2230
K.G., (K.G.) zob. Galerczyk Krzysztof
KHD zob. Domagalska K. H.
Kiełb Ryszard 2449
Kiersnowski Ryszard 688-689
Kilijanek Krzysztof 2032-2033
233
Kitczak Teodor 537
Kitowski Krzysztof 533
K.K. 1434
Klawitter Willy 3420a
Klepper Georg 3017, 3309
Klim Roman 2428
Klimek Wiesław 390
Klimko Małgorzata 518
Klink Marianne 2965
Klisowska Irena, oprac. 2461, red. 2461
Kloc Barbara 2717
Klopsch Christian David 623, 911, 2557
Klose Georg 2359
Klose Martin 857, 1252, 2545
Klucz Marian, red. 363
Kłósek Barbara 1617
Kmiecik St. 1457
Knie J.G., wyd. 940-941, 961-962, 991-992, 1051-1052
Knötel A. 667
Knötel Paul 2916, 3204
Kochańska Mirosława 3000
Kocoł Józef 3352
Kocur Mirosław 2271
Kokosiński Krzysztof 3439; oprac. 2515; red. 26
Kolasiński Jan 3421
Kolbe Emil 1199-1201, 3074
Kolbe F. 1242, 2992
Kolbe Johannes 993, 3039, 3327
Kolbe K. 2558
Kolbuszewski Władysław 2090
Kołacińska Wanda 1382
Kołodziej Kazimierz 2241-2242
Kołodziej Stanisław 2118
Kołodziejski Adam 66, 678, 690-691, 697, 705-707,
751-755, 796, 813, 823, 2395; red. 750
Komorowski J. 937
Konias Andrzej 273
Konieczny Dariusz 211
Koniusz Izabella 1271-1272, 1278-1280, 1285, 1287
Koniusz Janusz 224-225, 2144, 2168, 2231, 2333-2334,
3415; oprac. 1012, 2256; red. 1397
Konopnicka-Szatarska Małgorzata 125, 217, 12121213, 3360-3361
Kopala Marek 2267
Kopeć Barbara zob. Bielinis-Kopeć Barbara
Kopeć Jakub 1461
Kopeć Maciej 1499
Kopij Marian 1308
Korba Waldemar 3353
Korcz Władysław 66, 448, 483, 912; red. 66, 122,
2559
Korniluk Izabella 662
Korżel-Kraśna Małgorzata 653
Koschel F. 1261
Kostrzewski Leszek 2034, 2901; rec. 458
Koszal Konrad 2211
234
INDEKS AUTORÓW
Kościesza Krzysztof zob. Waśkiewicz Andrzej
Krzysztof
Koteluk Daniel 1245
Kotowski Jerzy 369-370, 374-375, 391-393, 406
Kotula Tadeusz 2910
Kowal Wiesława, red. 6
Kowalczuk Andrzej 460
Kowalczyk Elżbieta 692
Kowalczyk Jan 1363, 1486, 1719
Kowalczyk Janusz 1496
Kowalewska Halina 1753, 1755
Kowalik Anastazja 1856
Kowalik Helena 2441
Kowalska Alicja 1709
Kowalska-Kołaczkiewicz Joanna 1712
Kowalska-Masłowska Małgorzata, rec. 2288
Kowalski G. 308, 312
Kowalski Jan 2119
Kowalski Marian, oprac. 2520-2521
Kowalski Stanisław 66, 75, 80, 449, 461, 977, 979,
2385, 2508, 2917, 2936, 2941, 2943, 2966, 29732975, 2989, 2993-2994, 3040; rec. 660, 1238
Kowalski Wojciech 1755
Kozaczewska-Golasz Hanna 3041
Kozaczewski Tadeusz 3001, 3024, 3052, 3055, 3102,
3107
Koziarska Kinga 1755
Koziarski Robert 1755
Kozieł Magdalena 3328, 3362
Kozierska Alicja 2352
Koziołek Krzysztof 3268
Kozłowski Janusz Krzysztof 814
Kozłowski Stefan Karol 814
Kozłowski Zbigniew 1875
Köhler Kurt 970, 994-996, 1053, 2062
Königsberg Grzegorz 2623
Kraiński Andrzej 370, 374, 376, 391-392, 395, 406
Krajewska A., red. 43
Kraszewski Piotr 2900
Kraśna Małgorzata zob. Korżel-Kraśna Małgorzata
Krause Gustav 913
Krautwurst Günter 1092
Krawców Grzegorz 2825
Krawczuk Wojciech 2508; oprac. 660
Krawczyk Antoni 1441
Krept Wolfgang 274
Kres Bogdan 858, 942, 2381-2382, 2396-2397, 2399
Kretschmer E. 2574
Krieg Dieter 1054, 1214, 2967, 3342
Krieg Theo 1214
Król Danuta 1742
Królak Adam 442
Kruk Stanisław 1439, 1452, 1459; red. 14
Kruk Tadeusz 1162
Kruszelnicki Arkadiusz 2455
Kruszewski Andrzej 3289
Kruszewski Wojciech 3289
Krüger Adolf 1128
Krygowski Bogumił 484
Krysiak Henryk 1399-1400, 1466
Krysiak Marzena 2212
Krzaczkowski Kazimieriz 1338
Krzeszewska Małgorzata 2712
K.S. 1917
Kslawok I. zob. Kowalski Stanisław
(kuba) 2207
Kubalik Henryk 1722
Kubalik Krystyna 1722
Kubica Józef, oprac. 3299a
Kubicka Irena 226, 1845
Kubicki Janusz 1309, 1329
Kubicki Przemysław 2309
Kubiński St. 1427
Kubrycht-Jabłońska Jolanta 227, 542, 1258, 1310,
1558, 1563, 1572, 1599, 1618, 1660, 1662, 1679,
1695, 1713, 1761, 1914, 1928, 1978, 2090, 2134,
2153, 2162, 2208, 2247, 2321, 2323, 2468-2469,
2516, 2538, 2544, 2579, 2586, 2646, 2658, 2666,
2749, 2837, 2850, 3143, 3170-3173, 3176-3177,
3190, 3343, 3407, 3427; red. 13
Kucefaj Jan 2335
Kucharski Bogdan 462
Kuczer Jarosław 611, 859-861; oprac. 849
Kufel Robert 3344
Kuhn Danuta 377
Kujbida Robert, oprac. 3230
Kuleba Mirosław 2035-2041
Kulejewska-Mazurek Zofia 1055
Kulińska-Eska Anna 2601
Kulus Urszula 3094
Kułtuniak Jerzy 2383
Kumorek Bronisław 1371
Kurzawa Eugeniusz 1369, 3270, 3278
Kuschke P. 1056
Kusiak Franciszek 880
Kutryn Zofia 2216
Kutzer P. 3135
Kuźnik Grażyna 1364
Kühnau Richard 1264, 1273, 1281-1282, 1289, 1291
Küllmann 571
Kwapiński Marian 766
Kwapiszewski Andrzej 535
Kwaśnicki Albin 1770
Kwaśny Zbigniew 847
Kwiatek Jerzy 443-444, 481
Kwiatkowski Marian 1611
Kwiatowski Mariusz 1850
L 57
Labuda Gerard 839
Lachowicz-Murawska Małgorzata 228, 3398
Lang Tomasz 1800
INDEKS AUTORÓW
Langenhan Adolf 824
Langer-Fengler Hertha 3217
Langner Eugeniusz 1691
Laube Oswald 1057
Laue Karl, red. 36
LBS 1707
Lec Zdzisław 3363-3364
Lehmann Margarit zob. Kessler-Lehmann Margarit
Lehnert Paul 1117
Lehr-Spławiński Tadeusz 840
(Leks) 1646
Lemiesz St. 1824
Lemiesz Wiktor 875
Lenard W. 1467
LES zob. Kostrzewski Leszek
Lesik Paweł 1474
Lethe Karlheinz 114
Lewczuk Jarosław 730, 739, 767, 828, 841
Lewczuk Małgorzata 775
Lewicki Bronisław 1448
Lewicki Włodzimierz 1742
L.H. 1525
Liebig Adam 2560
Liebig Franz 1216-1217
Ligas Józef 58, 88, 421, 463, 2593
Lijewski Teofil 443
Liman Herbert 3156
Lindner 693
Lipiec Jadwiga 1533
Lipko Marek 2092
LM 1229
Loebl Bogdan 1842
Loewe Viktor 564
Lorenz 893, 3304
Lorenz Stanisław 2407
(lt) 2303
Lubusz Bolesław 943
Lucae Friedrich 624, 862, 914, 980, 2561
Lutsch Hans 2918
Luty Sławomir 2042
Lülich A. 1222
Łabiak A. 523
Łaniewski Jerzy 1462
Łaszcz Barbara 378, 414
Łatwiński Jerzy 424, 531
Ławniczak Hieronim 881-882, 2588, 2632; red. 1894
Ławrynowicz Mieczysław 1181, 1508
Łęczycki Józef 1554
Ł.M. 93
Łosowski Jan 2937
Łosyk Józef 58, 883, 1980
Łoś Leon, red. 2158
Łotysz Sławomir 2488, 2496
Łozińska Alina zob. Urbańska-Łozińska Alina
Łukaniewicz Zenon, red. 316
235
Łukasiewicz Artur 2414
Łukaszewski Dariusz 2442
Łusiak Bartosz 63, 528
Łusiewicz Rafał 2913
Łyszczak Magdalena 2944
Machnikowski Ryszard 2509
Mackiewicz Anna, red. 2691
Machomichalak Jadwiga 2712
Maciejewski Bogdan 1714
Maćkowska Elżbieta 2143
Magda-Nawrocka Marlena 731, 740
Maj Zbigniew 3064
(Maja) zob. Jasińska Marzanna
Majchrzak Jerzy Piotr 131, 179-180, 196-198, 629,
638, 944, 1237, 2562, 2862, 3365
Majewska Barbara, red, 318
Majewski Ryszard 872
Majnertowicz Leon 512a
Makowska-Cieleń Anna, red. 2159
Makowski Tomasz 2828, 2831
Maksymczak Katarzyna 1381, 1383, 1630-1631
Maksymczak Piotr 1305, 1312, 1315-1316, 1327, 2434;
oprac. 1314
Malicki Kazimierz 1283
Malinowski Andrzej 181
Malinowski Kazimierz 2390-2392
Maliszewski Artur 2907
Maluśkiewicz Piotr 462
Małachowska Janina 219
Małecki Adam 415
Małek B. 93
Mamet H. 311
Manowita Irena 1368, 1886, 2113, 2228
Mańczak Ludwik 3288, 3401
Marchelek Kamila 3095, 3164, 3195
Marcinkian Andrzej 679-680, 751-755, 768-769, 803805; red. 750
Marcisz Beata 653
Marian Janusz 1668
Markiewicz Czesław 2895
Markiewicz Jarosław 2219
Markowska Bożena 2444
Marszycki Zbigniew 66
Martynowicz Bernadeta 2719
Marx Herta 1043
Marzec Halina 2610-2611; red. 2608-2609
(MAS) 2834
Masłowska Małgorzata zob. Kowalska-Masłowska
Małgorzata
Maszkowski Krzysztof 1472, 1487
(MAT) 1880, 2103, 2849
(mat) 2821
Matelska Janina 2671
Matelski Dariusz 561
Matuszczak Jan 1555
236
INDEKS AUTORÓW
Matuszewski Andrzej 1551
Matuszewski Stanisław 58, 64
Matuszkiewicz Halina 445, 453, 464
Matysiak Agnieszka 2659
Matysik Henryk 1678
Matysik Wiesław 1785
Max Wolf 3065
Mayer Gaston 161
Maziarski J. 1449
Mazur Tadeusz 548, 1401, 1412-1413
Mazur Zbigniew, red. 2912
Mazurek Zofia zob. Kulejewska-Mazurek Zofia
Mazurkiewicz Edward 2735, 2746, 2748, 2776-2778,
2781-2782, 2811, 2838-2840, 2744-2847
M.B. 1624, 1821, 3412
Medyński Jan 1950
Meissner Joachim 3345
Meissner Johann Gottlieb 1218
Mejerska Maria 2222
Melcher J.M.L., wyd. 940-941, 962, 992, 1052
Mende E. 2565
Mertins Oskar 749, 787
Mertz 681, 997
Merz Alexander 1163
Męcińska Iwona zob. Rynkiewicz-Męcńska Iwona
Męclewska Marta 663
M.G. zob. Gącarzewicz Małgorzata
M.G. zob. Grotowska Małgorzata
MG zob. Gruca Monika
Miakisz Władysław 1468-1469
Michalak Anna 259, 2650
Michalak Arkadiusz 3209
Michalak Wiesław 2160
Michalska Apolonia, red. 314
Michalska Halina, red. 323
Michalski Henryk 1952
Michałowski Jan 88, 1182
Michałowski Michał 1763
Michniewicz Tomasz 2282
Miedziński Tadeusz 57, 2121, 2164, 2171, 2220;
red. 37
Mielczarek Artur W. 2672
Mieloszyk Franciszek 2659
Mierzwiński Andrzej 707
Międzybrodzki Edward 1505, 1831
Mikołajczak Katarzyna 2306
Mikołajczyk Andrzej 663, 708, 770
Mikołą jewski Mariusz, red. 2903
Milewski Sław 1524
Mincer Edward J. 1632
Mir., (mir.) zob.. Szokarski Sławomir
Mirkiewicz Beata, red. 1836
Miśkiewicz Benon 694-695
Mitur Anna 1836
M.K. zob. Kacprzyk Maria
MK zob. Kochańska Mirosława
MKM zob. Kowalska-Masłowska Małgorzata
Młynarski Stefan 379
Mnichowski Przemysław 1164
Moeller Ernst von, red. 1072
Mol Książkowy 3417
Moldenhawer Konstanty 797
Morawska Agnieszka, red. 47
Morski Józef 1415
Morżoł Ilona 1403
Motecka Janina 2590
Motyl Krzysztof 2988, 3002, 3096-3097, 3123, 31253127
Moździoch Sławomir 707, 709-723, 905, 925-926,
946; omów. 3423; red. 926
Mróz Władysław 1361, 1738, 1744
MS, ms zob. Suski Michał
Muenchberg Kazimierz 2007
Muncker Franz 209
Murawska Małgorzata Lachowicz zob. LachowiczMurawska Małgorzata
Muszkieta Władysław 2651
Muszyński Jan 461, 977, 979, 982, 998, 2385, 2508,
2941-2942, 2945, 3018, 3194
Müller Georg 3186
Müller Gerda 2575
Müller K.A. 3019
Müller-Hagen Rudolf 2063
Münzberg 149
Mysłek Tadeusz 425, 465, 477, 654, 2995, 3066, 3144
Nawrocka Marlena zob. Magda-Nawrocka Marlena
Nawrot Mieczysław 1741
Nestorowicz Tomasz 1317-1318
Netzel Andrzej 60-61, 65, 73, 76, 83, 94, 97, 100, 102,
1397, 1421, 1516, 1577, 1592, 1597, 1633-1634
Neuling Hermann 3299
Neumann Krystyna 2660
Niedźwiecki Rafał 736, 776-780, 798, 2843, 2988
Niedźwiedziński Przemysław 1253
Niemycki Mariusz 2619, 2893
Nieradka Jarosław 1284
Niesiołowska-Wędzka Anna 825
Niewiadomski Jan 1540
Nikolska Joanna 2497-2498
Nodzyński Tomasz 157, 905, 1036
Nodzyński Wiesław 68, 84, 1411, 1527, 2445
Nogal Wiesław 1730
Nogieć Jerzy 1365, 1464
Nonewicz Andrzej 2094
Nosewicz Albin 952, 1165, 1720, 1896
(now) 1406
Nowacka Lidia 709-711, 716, 720, 722
Nowacki Karl Ferdinand 141
Nowaczyk J. 313
Nowaczyk-Golińska Alicja 1560
Nowagiel Sylwia 62, 430
INDEKS AUTORÓW
Nowak Kazimierz 1811
Nowak L. 1658
Nowak Witold 1423, 1453, 1458, 1471, 1704, 2732,
2768, 2800
Nowakowski Dominik 898
Nowakowski Edward 1729
Nowicka Małgorzara 1791, 1911, 2270
Nowińska Ewa 1359; red. 1359
Nowiński Krzysztof 2750
Nowogońska Beata 2914-2915, 2996, 3109
Nowośnicka Brygida 929
Ochocim Aleksander 2120, 3450-3451; red. 14, 48
Ochodek Arleta 1685
Oczkowicz Teresa 2627; oprac. 2626
Odważny Ignacy 1311, 1319-1320
Ogrodowczyk Arkadiusz 884
Olechnowski Bogusław 58
Olejniczak Mirosław 2634
Olejnik Ewa 2408
Oleś E. 1428
Olewicz Zbigniew Romuald 380
Olszewski Wojciech 144, 488-491, 493-495, 497-499,
552, 1321-1325, 1492, 1501-1502, 1563-1564, 1568,
1583, 1587-1591, 1608, 1669, 1796-1797, 1852, 1879,
1928-1929, 1968-1971, 1977, 1983, 1985, 1996,
2043, 2075, 2089, 2136, 2139, 2209, 2229, 2250,
2272, 2301, 2349, 2463, 2466, 2470, 2596, 2865,
2913, 3237-3238, 3249, 3268, 3404; red. 26
Olszyna Roman 1166
Opolski Jerzy 229
Opryszak Anna 1203
Orlicka-Jasnoch Julita 732
Orłowski Władysław 1481
Orucka Julia 756
Osękowski Czesław, red. 851
Osińska Bożena 2076-2078
Oszczepalski Sławomir 373, 381
Oszkinis Józef 1569
Owczarek Monika 553, 658, 1277, 1288, 1391, 1552,
1670-1672, 1944, 2020, 2096, 2137, 2252, 24212422, 2481, 2665, 2678, 2708, 3157, 3178, 3260,
3262, 3354, 3366, 3400, 3556
Owsiana Anna, red. 2594
Oziemska Zofia 1652
Ozimek Jerzy 2634
Palczyńska Krystyna 2610, red. 2609
Palczyński Zbigniew, red. 2594
Paluchiewicz Jóżef 1444-1445
Pałys Małgorzata 1747, 1749, 1754
Panek Barbara 3276
Paruszewski Zbigniew 1405, 1812
Pasterniak Wojciech 428, 2854
Pastwa Franciszek 1736
Paszkowski Konrad 2353
237
Pasznik Sławomir 315
Patelka Jerzy 1625, 1686, 3449; red. 44
Patrunkÿ Karl Heinrich 3310
Pauly Otto 1106
Pawlak Natalia 1661-1662
Pawlak Roman 3020, 3042, 3068, 3075
Pawłowski Witold 1635
Perlak Andrzej 203, 885, 1183, 1817, 1943, 2640,
2901
Perlak Zbigniew 534
Perłakowski Adam 660
Perłowski Arkadiusz 3294
Peryt Tadeusz Marek 396
Peryt-Gierasimczuk Iwona 1256, 2989; red. 2989
Petersen Ernst 682-683, 724, 815
Peukert Reinhard 1059, 1095; wyd. 35
Pflug J.D. 3331
Philipp G. 1026
Piasecki Andrzej 3440
Piasecki Jan 1673
Piasecki Józef 1924; red. 29
Piątak Ryszard 1483
Pieradzka Krystyna 582, 588
Pietek Tadeusz 2097
Pietrzak Marian 184-185, 192-193, 254, 257
Pietrzyk Bożena 1238, 1750, 2648
Piętaszek 1693
(pij) zob. Jędziura Piotr
Pilak Artur 3373
Pilarczyk Franciszek 3374
Pilch Józef 2919
Pilch Krystyna 2919
Pilonis Halina 2076
Pilonis Radosław 2028
Piltz G.R., red. 10
Piontek Janusz 771, 806, 813
Piontek Marlena 543
Piontek Sobiesław, red. 69, 1397
Piotrowiak Krzysztof 2347
Piotrowska Stefania Kalfas zob. Kalfas-Piotrowska
Stefania
Piotrowski Piotr 2833
Piś Zdzisław 1903
Piwoń Aleksander, oprac. 168
Plettke Alfred 834
Plewako Andrzej 644
Podemski Maciej 397-399
Podwójci Henryk 1884
Podwysocki Tadeusz 89, 1339, 1443
Pogorzelska Krystyna 145
Pojnar Mariusz 2263, 2473, 2624, 2733, 2761
Poklepa Marlena 1617
Pokorny Adam 1395
Polak-Dietrich Władysława 1553
Połys Małgorzata 1749, 1754, 2724
Ponikwia Karina 661, 2117, 3180
238
INDEKS AUTORÓW
Popiołek Kazimieirz 216
Popkiewicz Józef, red. 1420, 1514, 1554
Popławski Radosław 2836
Poprawa Bolesław 1392
Poten B. 639
Powroźnik U. 313
Praast Otto 3067
Prikowski Alex 2969
Prikowski Hans 574-575, 1130, 3225
Prikowski Johannes 136, 684, 890, 1129, 1143, 29972998, 3069, 3218, 3311, 3347
Progulska Krystyna 454
Pruss Helena 2615
Przybecki Jerzy 1786
Przybycka Ewa 2044
Przybylski Jacek 1386
Przybył Maciej 923, red. 923
Przybyła Joachim 1866
Przybyłek Elżbieta 2091
Przybyłowicz-Staffa Grażyna 3103
Przyłębski M. 313
Przyłęcki Mirosław 3043
Pstrucha Lidia 2723
Psujek P. 308
Ptaszek Stanisław 69, 74, 78, 90, 95, 98, 101, 103
Pukajło Józef 57-58, 88, 886, 2265, 2403, 2406
Pytel Roman 199
(q) zob. Kurzawa Eugeniusz
R. 1479, 2179
Rabij Marek 1807
Raczyńska Katarzyna 2435
(rad) zob. Pilonis Radosław
Radecki Henryk 1981
Rajewicz Krzysztof 2662
Rams Astanisław 2582
Raniuszek Zbigniew 560
Ranuszkiewicz Elżbieta, red. 429
Ratajczak Wiesław 1383
Ratuś Bronisław 2602
R.D. 2698
Rechenberg Hans Heinrich Benno von 614
Rechenberg W. 615
Reichert Jan 63, 1519, 1532-1533, 1537, 2157, 2197,
2255, 2331, 3454-3455, 3459-3460, 3462-3463;
oprac. 1533; rec. 107; red. 48
Rembos Michał 3129
Rennekamp Johannes 3098
Reppich 2360
Reymann Siegfried 1010
Richter Johannes 616, 698, 829
Richter P. 3367
Richthofen Bolko von 758
Risse Hilde 1011
Rodewald Hans 1167
Rogalski Maciej 537
Rola Zdzisław 2740
Rolicz A. 2192, 2332, 2756
Roliński Jerzy St. 1616
Romaniszyn Stefan 1723
Romanowski Zdzisław 951
Ronowicz Bożena 1311-1312,
Rospond Stanisław 2855, 2858
Rossowski L. 1893
Rowiński Ryszard 68, 1340, 1460, 1470, 1480, 1482,
1578, 2122, 2125
Roznarowicz Daria 1780
Rösler Alfred, rec. 2479, 2988, 2991
Rösner Johannes 1131
Różczka Magdalena 3265-3268
R.S. zob. Sas Robert
RT zob. Terlikowski Arkadiusz
Rubach Ludomir 3269
Rubacha Józef 2724
Rudecki Z. 1737
Rudiak Robert 2890
Rudkiewicz Zdzisław 1774-1776, 1781
Rudnicki Piotr 1721
Rudziakowicz Ludmiła 2583
Ruhmer Franz August, red. 42
Russmann Paul 1168
Rut Łukasz 1562, 2307, 2636, 3158
Rutka Antoni, red 1612
Rutkowska A. 1727
Rutkowska Helena 1274-1275, 1292-1293, 1295
Rutkowska Maria 2900
Rutkowski Hildegard, red. 573
Rutkowski L. H. 12
Rutkowski Zygmunt 1030
Rückemann A. 308
Rüdiger Werner 3110
R.W.K. 2217
R. Woj. zob. Wojewódzki Ryszard
Rybczyńska Dorota 1853
Rychewski Andrzej 403
Ryczkowski Ryszard 182, 269, 725, 2151, 2154, 2315,
2503
Rymut Kazimierz 2856
Rynkiewicz-Męcińska Iwona 258, 555, 562, 1328,
1356, 1394, 1408, 1416, 1546-1548, 1565-1567,
1585-1586, 1600, 1602-1605, 1636-1637, 16871690, 1694, 1743, 1787, 1790, 1792-1793, 1801,
1855, 1882, 1890, 1911, 1919, 1965, 1975, 1982,
2005, 2017, 2019, 2081, 2135, 2147, 2155, 2160,
2206, 2211, 2261, 2294, 2297, 2305, 2344, 2347,
2351, 2386, 2415, 2417-2418, 2420, 2467, 2515,
2584, 2635, 2675, 2705, 2710, 2726-2727, 2736,
2767, 2814, 2889, 3179, 3254, 3269, 3291, 3329,
3346, 3399
Rytko Danuta 2082
Rzepecki Janusz, red. 309-311
INDEKS AUTORÓW
Sadrończyk Andrzej 1614
SALTO 2280
Sanocka Krystyna 659, 3145
Sarnowska Wanda 685
Sas Robert 475, 1060, 1184, 1952, 1959-1960, 2410,
3446; oprac. 96; rec. 26
Sauermann M., red. 9; wyd. 11
Saurma Hugo, wyd. 645
Sauter Jacek 70, 1341, 1944
Sauter Wiesław 88, 231-236, 1388; oprac. 1387, 1706,
2519; red. 88, 1388, 2406
Sawicki K. 1658
Sądowski Albin 2082, 2088, 2099
S.C. zob. Cichy Stanisław
Schack 1262
Scharn Bernhard 544, 1061, 1132-1133, 1169
Schickfus Jakob 863, 983
Schiller Adolf 108, 571, 899, 906, 917-919, 927, 947,
1007, 1079, 1239, 2367, 2546, 3021-3022; wyd. 571
Schimansky Otto 1118
Schleuen Johann D. 278
Schmidt Eva 726
Schmidt Karl 2731
Schmidt Walter 2361
Schmook Reinhard 237
Schneider Gerold 159
Schober G. 984, 999
Scholz 3053
Schönthür Rudolf 81, 109, 205, 214, 249, 263, 655, 668669, 891, 1062-1063, 1080, 1107, 1119-1120, 1145,
1170, 2064, 2105-2106, 2970, 3205, 3219-3220,
3347, 3445; oprac. 3341
Schreiber Johann Georg 279
Schroeter August 2576
Schubarth Matthäus 281
Schube Theodor 503-504
Schuh W. O. 1108
Schulz A., red. 3
Schulz Erich 1098
Schulz Gerhard 264, 1099, 1121, 3070
Schulz Gotthold 3206
Schulz Robert 1171
Schulz Wilhelm Gotthold 404, 953, 1022, 1031-1034,
1064, 1100, 1115
Schumacher E. 3104
Schurmann Adolf 1065, 1134
Schüller J.B. 3330
Schwartz Aleksander 576
Schwiedrzik Emma 1000
Scultetus Jonas 275
Sebastian J. 1454
Seger Hans 696, 699-701, 729, 734, 737, 741-743, 746747, 772-773, 781, 788, 807, 809, 816, 819-820, 826827, 2374
Seifert E. 156
Senska Androna, red. 472
239
Sękowski Roman 591-594, 596-604
Siatecki Alfred 238, 560, 2202; rec. 1204
Sickel F.C. 1221
Sidorska Barbara 2314
Sidorska Bolesława 2256
Sidorski Dionizy 92
Siebenhaar Annelise 3313
Sieber Helmut 3009, 3099
Siedlecki Ludwik 57, 1857
Sierżant Stanisław 57
Siltz Erich, wyd. 36
Siltz M., wyd. 52-56
Siltz Max, ojciec, red. i wyd. 36
Simińska Halina 1724
Simon André 3312
Sinapius Johannes 617-618, 626-627
Siuchniński Mateusz, red. 915, 981, 1202, 1219
S.K. zob. Kowalski Stanisław
(Sk) zob. Kołodziej Stanisław
Skarbek Halina zob. Ańska-Skarbek Halina
Skarbek Marian 1865
Skarżyński Andrzej 2915
(SKI) 3231
Skiba Marta 1336, 2938
Skoczylas Janusz 2999
Skowron Agnieszka 2902, 2989
Skrzydłowska Bożena 707, 717
Słabiak Artur 2910
Słota Henryk, red. 547
Słotwińska Karolina 2269, 2274-2276, 2278, 22862287, 2304, 2313, 2345, 2701, 2706, 2879, 3174,
3239
Smolińska Helena 2213
Smolisz Henryk 1604
Sobczak Janusz 2510
Sobisiak Roman, oprac. 3230
Sobkowicz Ryszard 950, 1038; oprac. 1016
Socha Paweł 189
Sochacka Stanisława, red. 2859
Solińska Irena, oprac. 1012
Soliński Walerian 1499, 1506
Sołtysiak Maria 2413
Sondej Mieczysław 1549
Sopniewski Grzegorz 3369
Sosnowski Kirył, red. 435
Sotzmann Daniel Friedrich 281
Sowa Agnieszka 1638
Sozańska Jolanta 3213
Söhnel 3300, 3368
Söhnel Hermann 686
Sperka Jerzy 579, 583, 585
Spiralski Jan 58, 421, 463
Spławiński Tadeusz zob. Lehr-Spławiński Tadeusz
Spławski Ryszard 2517
(SPNK) 1656
Sprungala Martin 956
240
INDEKS AUTORÓW
Spudowska Alina 2683
Sroka Tadeusz 1802
S.S. 2527
Stachowiak Bożena 2722
Stachowicz Jan 1674
Stachowicz Joanna 2903
Stachowicz Maciej 1883
Stachura Władysław 979
Staffa Grażyna zob. Przybyłowicz-Staffa Grażyna
Stanglewicz Konrad 1305, 1326, 2148
Stankiewicz Helena 2260
Stankiewicz Henryk, red. 1612
Stankiewicz Janina 2511
Stankowiak Bogusław 88
Stankowiak Maria, red. 3251
Starczak E. 1639-1640
Starczewski Artur 3252
Starnawski Zbigniew 920
Stasik Dariusz 1756
Stasik Justyna 3211
Stasiński Rafał 144, 948, 1185, 1330-1331, 1758, 18141815, 1944, 1949, 1967, 1970, 1988, 1995, 2245,
2249, 2324, 2499-2500, 2896, 2904, 2906, 3023,
3044-3045, 3146, 3150, 3354, 3396, 3442
Staszewska Agata 99, 2210, 2877
Stawiarski Jan Konrad 1370
Stefanowicz Czesław 1904
Steiff Georg 1222
Steller St. Georg 1196
Stelmach M. 310
Stempel M. 1658
Stępczak Józef 946
Stępień Dagmara 2277, 2676
Stępień Sylwia 1641
ST.K. zob. Kowalski Stanisław
Stobbe Kurt 2362; oprac. 51
Stolarczyk Stanisław 530
Stolarska Małgorzata 1334, 1642, 1984, 2437, 3448
Strehlau Barbara 3392
Strep Leszek 455, 1347, 1371, 1947
Striegan Richard 1172
Striegen Waltraud 1136
Strojny Aleksander 3151
Strońska Anna 1699
Strzymiński Andrzej 3046
Strzyżewski Wojciech 621, 646-647, 649-650, 1204;
oprac.849; rec. 1036; red. 566, 905, 979
Stuckart Carl Friedrich, wyd. 935, 958, 1048, 1194,
1210
Styła Tadeusz 1514
Subociałło Tomasz 2200
Suchanecka Grażyna, red. 310
Suchocki Mieczysław, red. 435
Suda Antonina M. 1976, 2595, 2669-2670
Suesmann 865, 1244
Suski J. 1488
Suski Michał 1675, 1795, 1926, 1951, 2093,2223,
2292-2293, 2319, 2387, 2506, 2808, 3408; omów.
2479; red. 1
Suwalski Jan 1372
Suworow Alina 2045
S.W. 1450
Swarczewski Roman 1526
Swereda Krzysztof 2896
Sydor Brunon 2101
(SZ SZ) 2170
Szajner Edmund 2905
Szczecińska Katarzyna, red. 1299
Szczegóła Hieronim 202, 239-241, 428, 866, 1906,
2892; red. 176, 873, 2525
Szczepaniak Roman 1223
Szczepaniak Z. 312
Szczycińska Małgorzata 559
Szechowski Tadeusz 2140
Szejnert Małgorzata 1343
Szeliga Jadwiga 1953
Szewczykowski Adam 478, 3292, 3348
Szkimb Roman 3349
Sznajdrowska Aneta 2312-2313
Szokarski Sławomir 1610, 1643-1644, 2330, 23402342; red. 7
Szramka Hubert 1767
Szuba Elżbieta 3388
Szukiełowicz Zdzisław 2988, 3026, 3047-3049
Szura Romuald 1615, 1939, 2116
Szwiec Beata 1489, 1808
Szydłowski Zbigniew 2046-2059
Szylkin Henryk 2897-2898
Szymańska Halina, red. 533
Szymkowiak Stanisław 1332
Szynder Jerzy 2127, 2196, 2198, 2343
Szynder Jerzy T. 2693-2697, 2700, 2702
Szyrocki Marian 207, 210
Szyrszeń Krzysztof 3257
Ślesik A. 308, 312
Śniecikowski Zygmunt 1714
Świderska Maria 3397
Świdzińska Wanda 1710
Świechowska Aleksandra 3138
Świechowski Zygmunt, red. 714
TA zob. Andrzejewski Tomasz
Tackenberg Kurt 774, 782, 808, 817, 821
Tatomir Barbara 1808
Teichert F. 3350
Terlikowski Arkadiusz 739, 2741, 2743, 2745, 2774,
2827, 2841-2842
Terlikowski Henryk 1417
Terlikowski Roman 2738, 2836
Teyszerski Romuald 1843
T.G. zob. Gryblewski Tadeusz
INDEKS AUTORÓW
Thiel Chrystian 2404
Thiel Hermann Otto 151, 250, 252, 256, 268, 434,
963, 1035, 1109, 1122, 1174, 2107-2110, 2356,
2379-2380, 2401, 2866, 2935, 3100, 3165, 3184,
3187-3189, 3192-3193, 3198, 3200, 3375, 33823385, 3422, 3466; red. 573
Thiel Otto 110, 2971, 3164
Tłuczek Jan 2006
T.M. 1225
Toczewski Andrzej, red. 2354
Tofilska Małgorzata 2691
(tom) zob. Tomaszewski Zygmunt
Tomaszewski Zygmunt 1534, 2692
Trebitz Otto 1142, 1147-1148, 3067
Treskow Albrecht von 2065, 3067, 3071
Troeger Heinrich 1069, 1148
Tritt M. 309
Trojanowski Andrzej 3369
Trojanowski Piotr 1747
Trojnar Barbara 519
Trzeciak A. 1943
Trziszka Zygmunt 1844
Tschierschke Paul 505-508, 520-521, 545
Tubilewicz Jolanta 1297, 1358
Tuchołka Barbara 2939
Tuerle Jerzy 1655
Tumiłowicz Bolesław 1366
Turonek Kazimierz 1404, 1430, 1521
Turowski Wiktor, red. 1762
Tuszyński Bogdan 2826
Twarowska Małgorzata 1240
(tyl) zob. Tylutki Lech
Tylutki Lech 540, 2066, 2661
Tym Julius, rec. 3123
Tyman Małgorzata 1645
Tyszkiewicz Wadim 1311, 1326-1327, 1329, 1333-1334,
1357, 1499, 1965-1967, 1985
Uhtenwoldt H. 727
Ułanowska Barbara 2067
Urban Aleksandra 3261
Urban Wincenty 3301, 3315, 3370
Urbańska-Łozińska Alina 838
Urbański Paweł 2911
Uttendörfer Kuno 522
Uttendörfer Otto 1081
Uzdowska Teresa 842
Verbeek Alexander 1123
Vestner Esther 2972
Viebrock Hans 1082
VIP, omów. 1204
Vollmer Hans, wyd. 3183, 3185-3186, 3191, 3197, 3199
wa-wa 2353
WAB 2607
Wachnowski Stefan 1530
Wachowski Krzysztof 687
Wagra 2182
Wahn Martin 3302
Waliszewski Paweł 2742, 2825, 2829, 2843
Walk Franz 1359
Walknowski Dominik zob. Wierusz-Walknowski
Dominik
Walkowiak Aleksander 3207
Walter Karl 985-986, 1001, 2566
Walter Stanisław 88, 1187
Wanag Józef 644
Wanat Tadeusz 2794
Wasło Renata, omów 888
Wasyluk Czesława 2670
Wasz Edward zob. Gurban Edward
Waśkiewicz Andrzej Krzysztof 2126, 2172, 3456
Waśko Anna 589-590
Ważny Tomasz 3111
W.C. 2221
Wcisło Renata, omów. 2988, 2991
Weczerka Hugo, wyd. 908, 974, 1026, 1196
Wehner 571
Weigel Joann Adam Valentin 867
Weinert 1101
Wej 147, 1498, 1500, 1575-1576, 1764, 1898, 2083,
2783, 2786
Wernher Friedrich Bernhard 2923
Wernic Wiesław 71
Wesołowska Anna 3351
Wędzka Anna Niesiołowska zob. NiesiołowskaWędzka Anna
Wędzki Andrzej 843, 929, 2393; red. 1055
Węgrzyn Adam 1349
Wiązek Paweł 949
Wichmann 3050
Wiciarz Andrzej 1499
Wiechnowski Bernard 1337
Wieczorek Dariusz 2388
Wieland Johann Wolfgang 277, 280-281
Wielowiejski Adam 2084
Wienicke Arnold 2111, 3159
Wieruch Ewa 3064
Wierusz-Walknowski Dominik 1756
Wierzbicka Katarzyna 2413
Wierzbowski Jerzy 449, 529
Więzek Zenon 1726
Wilas Adam 2613-2614
Wilczyński Hieronim 57
Wilk Andrzej 2493
Winiecki Jerzy, oprac. 1909, 2174
Winkler Rudolf 1070
Wiszkowska Helena 1832
Wiśniewska Elżbieta 1651
Wiśniewska Renata 2645
Witkowski H. 2218
241
242
INDEKS AUTORÓW
Witkowski Ireneusz 118, 153
Witkowski Janusz 1746
Witkowski Leszek Frey-, oprac. 2870-2871
Witwicki Michał 2940
WK 1230, 2318
(WK) 86, 1797, 2687-2688, 2703, 2784
(WM) 2472
W.N. zob. Nowak Witold
Wnuk Rafał, red. 1033, 1177
Wodecka Halina, red. 315
Wojciechowski Roman 2085
Wojciechowski Zygmunt 844-845
Wojecki Mieczysław 2612, 3136
Wojewódzka Halina 509, 556, 2432,
Wojewódzki Ryszard 1405, 1541, 2186; red. 26, 44
Wojtasik Jan 2010-2015
Wojtaszyn Urszula 3396
Wojtczak Lidia zob. Górska-Wojtczak Lidia
Wojtczak Z. 2009
Wojtowicz Zbigniew 2769
Wojtulewicz Maria 1655
Wolanowski Lucjan 1188
Wołk Krzysztof 2423
Woźny Bogusław 728
Wójcik Bronisław 2227
Wójcik Jerzy 1748
Wróbel Anna 2883
Wróbel Irena 405, 557, 783
Wróbel Ireneusz 405, 557
Wróblewski Andrzej 1531
Wrzaszcz Mateusz 2988
Wrześniak Zbigniew 2167
Wrześniewski Zenon 2115, 2715-2716
Wutke Konrad 630, 635; wyd. 848
Wuttig Ernst 1175
(ww) 1698
Wyder Grażyna 1036
Wygiera Regina 3418
Wygiera Renata, red. 43
Wyporek Bogdan 2937
Wysoka Joanna 2620
Wysoki Waldemar 272
Wyszyński H. 485
(y) 2443
Zacłona T. 3122
Zadworny Zygmunt 2725
Zagórski Zygmunt 2857
Zajchowska Stanisława 435, 447, 484, 846
Zakrzewski Bogdan 1649
Zakrzewski Zdzisław 2770
Zaleska Izabela 2989
Zaremba Witold 1647
Zarówny Tadeusz 1651
Zatrybówna Alicja 1398, 1876
Zawadka Marek 1676
Zawadzka Agnieszka 2903
Zawadzki Jarosław 82
Zawiślak Jacek 137, 200, 670, 1204-1205, 2682, 2686,
2977, 2988, 3006, 3076-3078, 3222; red. 33
Zeman Jan 3413
Zembaczyński Andrzej 1718
Zemła A. 1446
Zetbe zob. Bruchwalski Z.
Zeylandowa Maria zob. Berezowska-Zeylandowa
Maria
(zg) 1623
Ziarek Andrzej 2587
Zieliński Jan, red. 547
Zielonka Zbigniew 2860, 2862, 2867
Zięba Czesław 1455
Zimecki Tadeusz 72
Zimmermann Friedrich Albert 735, 868
Ziobrowski Michał 96, 1987
Ziółkowski Marek, red. 1847
Z.K. 2505
Zöllner Johann Friedrich 1017, 1207
Z. Sz., (Z.Sz.), (z.sz.), (sz) zob. zob. Szydłowski
Zbigniew
(zt) zob. Tomaszewski Zygmunt
Zubrzycki Piotr 930, 3101
Zwarycz Katarzyna 3414
Zwierzchowski Jerzy 2169
Zwolska Janina 436
Zwolska Joanna 896
Zych Henryk 1442
Zych Jacek 1327
Zygmont Tomasz, red. 1766
Zygmunt Katarzyna 518
Zygmunt Lucyna 456
Zygmunt Mariusz 456
Żabienko Maria 3416
Żbikowski Grzegorz 3294
Żeberski Eugeniusz 1697, 1702-1703, 2193, 2337
Żebrowski E. 2253
Żerelik Rościsława, red. 966, 1206
Żmigrodzka Teresa 1718
Żołądziejewski Zbigniew 2680
Żrebic Piotr 558
Żurawska Dorota 2720
Żurawski Wojciech 2718
Żurko Jerzy 887
Żytor Eugeniusz 2181
Żywień Andrzej 1571
„364” 3436