Kwestionariusz osobowy - studia podyplomowe

Transkrypt

Kwestionariusz osobowy - studia podyplomowe
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, ul. Bankowa 8, 40-007 Katowice
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY – STUDIA PODYPLOMOWE
(Wypełnić pismem drukowanym)
I. DANE OSOBOWE
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………….………………………………….……………
Data urodzenia …………………………………………… miejsce urodzenia……………………………………………….……………
Imiona rodziców …………………………………………………..………………………….………………………………….……………
Adres stałego zameldowania ……………………………………………………………….………………………………….……………
Telefon ……………………………… tel. kom. ………………………………… e-mail ….………………..……………….……………
Adres do korespondencji ………………………………………...………………………….………………………………….……………
PESEL ……………………………………………………………..………………………….………………………………….……………
Dowód osobisty (seria i numer) …………………………...…………… wydany dnia ……………………………………………..……
przez …………………………………………………..……………………… w ….………………………..………………….……………
II. WYKSZTAŁCENIE
Nazwa uczelni ……………………………………………………..…..…………………….………………………………….……………
Kierunek …………………………………………………………..………………………….………………………………….……………
Uzyskany tytuł …………………………………………………..………… rok ukończenia ……………….……………………...………
III. ZATRUDNIENIE
Miejsce pracy (nazwa, adres) ……………………………………………………..…………..……………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………….……..……………………….……………
Dział BHP
Dział Kadr lub Płac
Inne …………………………………
e-mail służbowy ……………………………………………………………………...
IV. ŹRÓDŁO INFORMACJI O STUDIACH
Prasa (jaka?) …………………………………………………
Prezentacja (gdzie?) ………………………………………
Plakaty
Wiadomość mailowa
Targi (gdzie?) ………………………………………………
Reklama w internecie (gdzie?) ……………………………
Informator o studiach
Znajomi
Inne źródła (jakie?) …………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na okoliczność świadczenia usług edukacyjnych przez WSZOP,
w tym do przedstawienia oferty edukacyjnej przez WSZOP, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych
Osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
……….................………………………..
(data i podpis kandydata na studia)