Uchwała Senatu - rekrutacja 2015

Transkrypt

Uchwała Senatu - rekrutacja 2015
Uchwała Senatu Nr 1/03/2015
Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki
W Białymstoku
z dnia 27 marca 2015
Senat Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku zatwierdził
zasady rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 na kierunek „wychowanie fizyczne” (studia Igo i II-go stopnia) o następującej treści:
Zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016
W oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr
164, poz. 1365 z późn. zm.), ustawę z dnia 18 marca 2011r. o zmianie ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i
tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r. Nr 84, poz. 455)
oraz uchwałę Senatu WSWFiT Białystok z dnia 27 marca 2015 r. postanawia się co następuje:
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku przeprowadzi
rekrutację kandydatów na studia I-go stopnia (licencjackie) na kierunek – „wychowanie
fizyczne” na podstawie wyników świadectwa maturalnego, oraz na studia II-go stopnia
(magisterskie niestacjonarne) na kierunek – „wychowanie fizyczne” na podstawie uzyskanego
dyplomu studiów I-go stopnia.
Ogólny limit miejsc na studiach wynosi:
Studia I-go stopnia kierunek – Wychowanie Fizyczne
- 120 miejsc
(dla obu systemów kształcenia – stacjonarnego i niestacjonarnego – łącznie)
Studia II-go stopnia kierunek – Wychowanie Fizyczne
- 120 miejsc
Termin składania dokumentów na studia I-go stopnia (licencjackie) do 17 lipca 2015r.
Wyniki rekrutacji na studia I-go stopnia (licencjackie) zostaną ogłoszone 20 lipca 2015r.
Termin składania dokumentów na studia II-go stopnia (magisterskie) do 29 września 2015r.
Wyniki rekrutacji na studia II-go stopnia (magisterskie) zostaną ogłoszone 30 września 2015r.
Absolwent studiów I-go stopnia w WSWFiT Białystok na kierunku – „wychowanie
fizyczne” otrzyma dyplom ukończenia studiów I-go stopnia (tytuł zawodowy licencjat)
umożliwiający podjęcie studiów II-go stopnia (magisterskich) oraz ma możliwość otrzymania
legitymacji instruktora sportu w wybranej dyscyplinie. W przypadku kontynuacji studiów w
WSWFiT zostanie zwolniony z opłaty wpisowego.
I. Wymagane dokumenty na studia I-go stopnia (licencjackie) oraz termin ich składania
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia I-go stopnia (licencjackie) dostarczają
do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej komplet niezbędnych dokumentów do dnia
17 lipca 2015 roku oraz wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 80 zł (w momencie złożenia
dokumentów).
Wymagane są następujące dokumenty:
• podanie i życiorys na formularzu (w życiorysie należy przedstawić swoje osiągnięcia
w zakresie sportu, rekreacji lub turystyki),
• świadectwo ukończenia szkoły średniej,
• świadectwo dojrzałości w oryginale,
• ksero dowodu osobistego,
• zaświadczenie lekarskie (kandydaci zgłaszają się na badania lekarskie ze skierowaniem
z uczelni do Poradni Medycyny Pracy: ul. Białówny 11 (tel. 0-85 7422264, I piętro
pokój 120 - godz. 8.00-18.00); ul. Częstochowska 18 (tel. 0-95 7451282, 0-85 6515170
- godz. 8.00-19.00); ul. Królowej Rodzin 21 (tel. 0-85 6644333 - godz. 8.00 - 15.00); ul.
Przędzalniana 8 (tel. 0-85 6629296 lub 0-85 6531060 - godz. 8.00 - 15.00); wszystkie
poradnie w Białymstoku),
* 3 zdjęcia o wymiarach 35 x 45 bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane czytelnie na
odwrocie oraz zdjęcie w postaci elektronicznej (na płytce CD) o rozmiarach 300 x 375 pikseli
* własnoręczne oświadczenie o umiejętności pływania lub kartę pływacką
* w przypadku posiadania klas sportowych oraz szczególnych osiągnięć sportowych
zaświadczenie pozwalające na przyznanie punktów preferencyjnych,
* dokumenty potwierdzające działalność w kulturze fizycznej lub turystyce /legitymacje
instruktorskie, patenty i inne uprawnienia/
* dowód opłaty rekrutacyjnej
Zasady rekrutacji na studia I-go stopnia (licencjackie) na kierunek - Wychowanie Fizyczne:
Jedynym kryterium decydującym o przyjęciu na studia dzienne lub zaoczne jest miejsce
kandydata na liście rankingowej ułożonej w oparciu o uzyskaną przez niego liczbę punktów.
Kandydaci, którzy przedłożą dokument potwierdzający posiadanie określonej klasy
sportowej (minimum III klasą sportową lub udział w rozgrywkach minimum III ligi
w dyscyplinie objętej egzaminem sprawności fizycznej) lub udział w imprezach sportowych
najwyższej rangi (Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa
Polski), niezależnie od tego kiedy zostały one uzyskane lub miały miejsce, otrzymają
dodatkowe punkty do listy rankingowej.
Pozostali kandydaci muszą przejść pełne postępowanie rekrutacyjne według ogólnie
ustalonych zasad. Do postępowania rekrutacyjnego na studiach I-go stopnia (licencjackich)
stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunek „wychowanie fizyczne” brane są pod uwagę:
1.
Badania lekarskie - badania lekarskie stanowią pierwszy etap postępowania
kwalifikacyjnego. Ich negatywny wynik dyskwalifikuje kandydata. W szczególnych
przypadkach Poradnia Medycyny Pracy może skierować kandydata na badania szczegółowe
w specjalistycznych placówkach służby zdrowia.
2.
Punktacja za świadectwo dojrzałości.
3.
Punktacja za ocenę z wychowania fizycznego.
4.
Własnoręczne oświadczenie o umiejętności pływania lub kartę pływacką.
W przypadku, kiedy kandydat nie umie pływać, zobowiązanie do uzupełnienia braku do chwili
rozpoczęcia roku akademickiego.
5.
Punkty za posiadane kwalifikacje sportowe.
Punktacja
W wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat na studia może uzyskać maksymalnie 28
punktów:
• od 1 do 10 punktów maks. za posiadanie klasy sportowej lub innych uprawnień w
zakresie kultury fizycznej i turystyki
• do 12 punktów za wyniki na świadectwie dojrzałości
• do 6 punktów za ocenę z wychowania fizycznego
Opłaty związane ze studiami
Studia w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku są
płatne. Kandydat na studia I-go stopnia wpłaca kwotę 80 złotych - tytułem opłaty
rekrutacyjnej. Osoby, które zostaną przyjęte na studia wnoszą opłatę jednorazową /wpisowe/
w wysokości 500 złotych w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji (brak
potwierdzenia wpłaty spowoduje skreślenie z listy osób przyjętych).
Czesne na trzyletnich studiach I-go stopnia (licencjackich) na kierunku „wychowanie
fizyczne” wynosi - 1950 zł za każdy semestr nauki (6 semestrów). W przypadku jednorazowej
wpłaty semestralnej czesne ulega zmniejszeniu do 1850 zł.
Wszystkie obozy programowe są płatne oddzielnie.
Uwagi dodatkowe: Istnieje możliwość uzyskania stypendium socjalnego na I roku studiów,
a także stypendium rektora dla najlepszych studentów (sportowe lub naukowe) po drugim
semestrze studiów.
Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
Opłaty czesnego w trakcie studiów mogą ulec zmianie.
II. Wymagane dokumenty na studia II-go stopnia (magisterskie) oraz termin ich składania
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II-go stopnia (magisterskie) na kierunek
wychowanie fizyczne dostarczają do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej komplet niezbędnych
dokumentów do dnia 29 września 2015 roku.
Wymagane są następujące dokumenty:
• podanie i życiorys na formularzu (w życiorysie należy przedstawić swoje
osiągnięcia w zakresie sportu, rekreacji lub turystyki),
• dyplom ukończenia studiów I-go stopnia (licencjat),
• suplement do dyplomu
• legitymacje instruktorskie
• ksero dowodu osobistego,
• zaświadczenie lekarskie (kandydaci zgłaszają się na badania lekarskie ze skierowaniem
z uczelni do Poradni Medycyny Pracy ul. Białówny 11 (tel. 0-85 7422264, I piętro
pokój 120 - godz. 8.00-18.00); ul. Częstochowska 18 (tel. 0-95 7451282, 0-85 6515170
- godz. 8.00-19.00); ul. Królowej Rodzin 21 (tel. 0-85 6644333 - godz. 8.00 - 15.00); ul.
Przędzalniana 8 (tel. 0-85 6629296 lub 0-85 6531060 - godz. 8.00 - 15.00); (wszystkie
wymienione poradnie znajdują się w Białymstoku),
• 3 zdjęcia o wymiarach 35 x 45 bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane czytelnie
na odwrocie oraz zdjęcie w postaci elektronicznej (na płytce CD) o rozmiarach 300 x
375 pikseli
Zasady rekrutacji na studia II-go stopnia (magisterskie) na kierunek - Wychowanie
Fizyczne:
Kandydaci, którzy ukończyli studia I-go stopnia (licencjackie) są przyjmowani bez
egzaminu wstępnego. Kandydaci, którzy ukończyli studia I-go stopnia (licencjackie) na innych
kierunkach studiów niż wychowanie fizyczne, zobowiązani są do uzupełnienia 60 % godzin
minimów standardów programowych obowiązujących na kierunku „wychowanie fizyczne”.
Jedynym kryterium postępowania rekrutacyjnego na studia II-go stopnia (magisterskie)
na kierunek „wychowanie fizyczne” jest kolejność złożenia wymaganej dokumentacji. Termin
składania kompletu dokumentów na studia II-go stopnia (magisterskie) do 29 września 2015
roku. Kandydat, który uzyskał negatywne orzeczenie Komisji Lekarskiej zostaje
wyeliminowany z postępowania rekrutacyjnego.
Opłaty związane ze studiami
Studia w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku są płatne.
Kandydat na studia II-go stopnia (magisterskie) wpłaca kwotę 80 złotych - tytułem
opłaty rekrutacyjnej. Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na studia II-go stopnia (magisterskie)
wnoszą opłatę jednorazową /wpisowe/ w wysokości 500 złotych w ciągu 7 dni od dnia
ogłoszenia wyników rekrutacji (brak potwierdzenia wpłaty spowoduje skreślenie z listy osób
przyjętych).
Absolwenci studiów I-go stopnia (licencjackich) w WSWFiT Białystok są zwolnieni
z opłaty jednorazowej (wpisowego).
Czesne na dwuletnich studiach II-go stopnia (magisterskich) na kierunku „wychowanie
fizyczne” wynosi – 1950 zł za każdy semestr nauki (4 semestry). W przypadku jednorazowej
wpłaty semestralnej czesne ulega zmniejszeniu do 1850 zł.
Absolwenci studiów I-go stopnia, u których stwierdzi się różnice programowe
wynikające z toku studiów lub konieczność uzupełnienia 60% godzin minimów standardów
programowych obowiązujących na kierunku „wychowanie fizyczne”, wnoszą dodatkową
opłatę za uzupełnienie tych różnic.
Uwagi dodatkowe: Istnieje możliwość uzyskania stypendium socjalnego, stypendium rektora
dla najlepszych studentów (sportowe lub naukowe) na pierwszym roku studiów II-go stopnia.
Opłaty z tytułu czesnego w trakcie studiów mogą ulec zmianie.
Na tym protokół z posiedzenia Senatu Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego
i Turystyki w Białymstoku z dnia 27 marca 2015r.
Rektor WSWFiT Białystok
dr Elżbieta Barańczuk