CHECK LISTA ORGANIZACJA KONFERENCJI (23 lub 24 VI

Transkrypt

CHECK LISTA ORGANIZACJA KONFERENCJI (23 lub 24 VI
Formularz zgłoszenia udziału w:
Spotkaniu Business to Business - 8 lipca 2009 r, godz. 9.00
Miejsce: Hotel Radission SAS, ul. Straszewskiego 17, Kraków
(Prosimy wypełniać pismem drukowanym)
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Przedsiębiorstwo
Adres
Tel. kontaktowy
E – mail
Przedsiębiorstwa z załączonej
listy, z którymi chcą się
Państwo spotkać
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.) gwarantującą prawo doglądu do danych, ich poprawiania oraz usunięcia.
Data:
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej
Formularz prosimy odesłać drogą pocztową, elektroniczną bądź faksem do:
KONTAKT:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków
tel.012/426-88-10; e-mail: [email protected]
Osoba do kontaktu: Justyna Sulisławska
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo doboru uczestników.
W przypadku nie zakwalifikowania się uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą
elektroniczną.