pobierz - Starostwo Powiatowe w Lubinie

Transkrypt

pobierz - Starostwo Powiatowe w Lubinie
Starostwo Powiatowe
w Lubinie
KARTA INFORMACYJNA
DECYZJA O PRZENIESIENIE DECYZJI O POZWOLENIU
NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ LUB ZGŁOSZENIA BUDOWY
Czynność:
Organ właściwy:
Miejsce składania
dokumentów:
Wnioski:
Podstawa prawna:
Wymagane
dokumenty:
Opłaty skarbowe:
Wydanie decyzji o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę lub
zgłoszenia budowy
Starosta Lubiński
Starostwo Powiatowe w Lubinie, ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin,
Kancelaria–Punkt Informacyjny, I piętro, pok. 113 w godzinach: od 800 do 1600
w sprawach inwestycji na terenie miasta i gminy Ścinawa: Delegatura Starostwa
Powiatowego w Lubinie w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, ul. Rynek 17, 59-330
Ścinawa, Punkt Obsługi Mieszkańca, parter, w godzinach:
od 730 do 1530 (wt. od 800 do 1600)
Druki dostępne są w Kancelarii – Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego
w Lubinie, delegaturze w Ścinawie oraz na stronie internetowej http://powiatlubin.bip.gov.pl/na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę lub zgłoszenia
budowy i załączniki:
1) dwa egzemplarze projektu budowlanego oryginalnie opieczętowanego pieczątką
urzędu,
2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane,
3) zgodę poprzedniego inwestora na przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę
na rzecz wnioskodawcy,
4) dziennik budowy do wglądu,
5) pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika)
6) w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną „odpis aktualny z
Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego.
Opłaty skarbowe określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późniejszymi zmianami). Dokumentowanie zapłaty
opłaty skarbowej oraz tryb jej zwrotu reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów
z dnia 28 września 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
Nie podlega opłacie skarbowej:
Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia
w sprawach:
- budownictwa mieszkaniowego,
- nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia
Zwalnia się od opłaty skarbowej:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają
wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie
zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością
pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie
1
PEŁNOMOCNICTWO
Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie
osoba fizyczna. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Do każdego
wniosku składanego przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał
pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, niezależnie
od tego czy wcześniej były rozpatrywane w Departamencie sprawy inwestora
działającego przez tego samego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zawierać
dane personalne osoby upoważnianej umożliwiające jej identyfikację i być
podpisane przez:
 wnioskodawcę - gdy inwestorem jest osoba fizyczna,
 osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy.
Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielone przez:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego,
- oraz pełnomocnictwa w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz
ochrony zdrowia.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:
 od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku
o wydanie zaświadczenia
 od wydania pozwolenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie
pozwolenia
 od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz
jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie
administracji publicznej
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku
i do składanego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17 zł
Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę – 90 zł
Opłaty skarbowej dokonuje się w KASIE - pok. 103, I p. w budynku
Starostwa Powiatowego lub na rachunek
URZĘDU MIEJSKIEGO W LUBINIE, ul. Kilińskiego 10,
Nr konta: PeKaO S.A. 03 1240 3464 1111 0010 2751 1223
Termin załatwienia
sprawy:
Tryb odwoławczy:
Uwagi i dodatkowe
informacje:
Do jednego miesiąca dla spraw wymagających przeprowadzenia postępowania
wyjaśniającego;
Do dwóch miesięcy dla spraw szczególnie skomplikowanych
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego
we Wrocławiu za pośrednictwem Starosty Lubińskiego w terminie czternastu dnia
od dnia doręczenia decyzji
Decyzje o pozwoleniu na budowę oraz projekty budowlane można odebrać u
pracownika prowadzącego sprawę (pok.233, 234, 235, 207).
Dodatkowe informacje pod nr telefonów:
(76) 746-71-63 – pok. 233
(76) 746-71-99 – pok. 234
(76) 746-71-11 – pok. 235
(76) 746-71-96 – pok. 207
Roboty budowlane można rozpocząć na podstawie decyzji o pozwoleniu na
budowę/rozbiórkę (art. 28 Prawa budowlanego). Decyzja staje się ostateczna jeżeli
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia wszystkim stronom postępowania, nie
zostaje wniesione odwołanie którejkolwiek ze stron.
Potwierdzenie - klauzulę ostateczności można uzyskać w pok. 231, II piętro
– tel. (76) 746-71-71
2
Decyzja o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę wygasa, jeżeli budowa/rozbiórka nie
została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się
ostateczna lub budowa/rozbiórka została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata (art.
37 ust. 1).
Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót
budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ tj.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubinie (z siedzibą w
budynku Starostwa Powiatowego w Lubinie pok. 313, III piętro,
tel. (76) 746-71-85) oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji
budowy z projektem.
Inwestor występuje do Starostwa Powiatowego w Lubinie z wnioskiem o wydanie
dziennika budowy/rozbiórki(wniosek do pobrania w pok.113, I piętro Kancelaria
– Punkt Informacyjny) po uprawomocnieniu się decyzji. Dziennik budowy
prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego wymagającego
pozwolenia lub zgłoszenia.
Dzienniki budowy/rozbiórki do nabycia w kasie urzędu - pok. 103, I piętro.
Ze rejestrację
(opieczętowanie) dziennika budowy odpowiedzialny jest
pracownik, który wydał pozwolenie na budowę/rozbiórkę lub przyjął
zgłoszenie budowy.
Dziennik budowy zostanie wydany po sprawdzeniu kompletności
i poprawności złożonego wniosku oraz dołączonych dokumentów.
Zatwierdził: Roman Kozłowski
Dyrektor Departamentu Architektury,
Nieruchomości i Rozwoju
3