BRM-0063

Transkrypt

BRM-0063
BRM-0063-rn4rcs
PROTOKOL NR M /A3
Z POSIEDZENIA
KOMISJI BUDZETU I MIENIA KOMUNALNEGO
ODBYTEGO DNIA 19 wrzeónia2003 roku.
Komisja w skladziewg listy obecnoécistanowi4cejzalqcznikdo niniejszegoprotokolu
porzqdku'
rozpoczglaobradyo godzinie 1100wg nastqpujqcego
obrad.
l. Rozpoczgcie
2. Odczytanieprotokolu z ostatniegoposiedzeniakomisji'
3. Analizamaterialówna sesjg.
4. tnformacja z realizacji dochodów i wydatków za t kwartal 2003 roku przez ZBM
w Jgdrzejowie.
5. Sprawyrózne.
6. Zakohczenieobrad.
Ad. 1. przewodniczqcyp.Adam Wójcik przywital radnych i przybylegona obrady komisji
kierownika ZBM p. Stanislawa Jacha, ksiqgow4 p. Zofi¡ Hatys, a nastgpnie poprosil
o rozpoczecieobrad.
Ad. 2. przewodniczqcy komisji p
Adam Wójcik odczytal protokol z poprzedniego
posiedzeniakomisji, radni zaopiniowaligo pozytywnie,2adnychuwag nie zgloszono.
Ad. 3. Przewodniczqcykomisji p. Adam Wójcik wystqpil z wnioskiem o zmianpw porzqdku
obrad i przeniesieniepunktu 4 na miejscepunktu 3. Wniosek przeglosowanojednogloénie.
W zwi4zku z powylszym p. Stanislaw Jach przyst4¡lil do przedstawieniinformacji
realizacji dochodów i wydatków za I kwarral 2003 roku przez ZBi|d w Jpdrzejowie (stanovi
ona zalqcznik do ninie.iszegoprotokolu).
Po jej przedstawieniuradni przeszli da zadawaniapytañprzewodnicz4cy Adam
Wójcik
,,Proszg o
przedstawienie problemów aktualnych:
spolecznych,inwestycyjnychi remontowych oraztegojakie érodki ftnansowesQpotrzebnena
przyszlyrok".
p. Jach,,Jakwidaó z analizypierwszegokwartafu rozpoczgliSmyrok z du2ymdeficytem,ale
na dzieú dzisiejszyjest on juz mniejszyo polowg. Aktualnie remontujemysiódmyjuz w tym
roku budynek, a 20 innych czeka na remont. To nie wszystko pewne rzeczy s4 jedynie
,,latane", a potrzeby s4 duze: musimy wymienió rury kanalizacyjne, rury centralnego
ogrzewania,rury doprowadzaj4cewodg do mieszkai, piony i poziomy w blokach o 4O-letniej
2ywotnoéci. Chcielibyémy wyremontowaó kamienice na Piáczowskiej. Na to wszystko
potrzebnes4 fundusze.Niestety na dziei dzisiejszy z przyznanychw budzecie 100 tysigcy
otrzymaliSmy37 tysigcy. A to i tak jest malo. Nasz zakladtrapi wiele problemów. Jednymz
nich jest umowa z Dalki4. Mamy skargi mieszkaiców z ulicy Okrzei i A¡mii Krajowej na
wysokie doplaty do centralnego.Ci ludzie chc4wiedzieó,dlaczegomimo remontu,ocieplenia
budynku, wymiany okien te doptaty s4 tak kolosalne.Kolejny problem - mamy umowe z
,,Cefarmem"na wynajem lokalu pod aptekp.Byl okres kiedy ,,Cefarm" nie placil czynszu,
teraz chce nam zaplacióodszkodowanieza bezumownekorzystaniez lokalu w kwocie 100
tysigcy, pod warunkiem, 2e bgdzie mial przedluzon4umowQ najmu na kolejne 8 lat.
Chcialem,zeby trafrlo to na sesjg. aleradczyni Urzpdu Miejskiego nie wyrazila zgody. Jak
panowie widzq problemów jest wiele, ale chcemy udowodnió, 2e moína w tym zakladzie
jeszczecoézrobió, trzebatylko chcieó.
Do kierownikaZBM wigcej pytai nie bylo, radni przyjgli sprawozdaniepoz¡ywnie.
Ad. 4. Analizamaterialówna sesjg.Nie zgloszonozadnychuwag. Komisja zaopiniowalaje
pozytywnie.
Ad. 5. w sprawachró2nychprzewodnicz4cyobrad p. Adam Wójcik odczytalpismo
w budzeciena rok
mieszkaúcówulicy Krasiúskiegow Jgdrzejowiew sprawieprzeznaczenia
2004 érodkówna dokoúczeniebudowy powyzszejulicy.
PonadtoradnyBialy zapylalBurmistrzaJgdrzejowain2. LeszkaKapcig o aktualnqs¡uacjg
ulicy Dr. Kwarty. Burmistrz wyjaSnil,2e ,,w zeszlymtygodniu odbyla sig ostatnierozprawa
s4dowaw tej kwestii, a w miniony wtorek mial byó ogloszonywyrok. Poprosilemjednak
pani4Kiwiorsk4 aby nie zamykalajeszczesprawy.Obecniemamy miesi4cna negocjacje,
musimy rozmawiaóz paniqBorowieck4i znaleáójakiSkompromis.Chcielibyémyodkupió od
niej jedynie asfalt,a za chodnik- aby móc z niego korzystaó-zaplacicjednorazowe
odszkodowanie.Obliczyliémy,ze modernizacjaulicy i przerobieniejej najednokierunkow4
wyniesieokolo 100tysigcy,ale to jest ostatecznewyjécie i tylko wtedy, gdy wla5cicielenie
zgodzqsigna naszepropozycje.Pierwszespotkaniejest przewidzianena Srodpprzedsesj4."
Ad.6 Posiedzenie
komisji zakohczylosip o godzinie1230.
Protokolowala:
MasdalenaSuszalskaSwieca
*"-"fti,lt Komisji
.
a{amtpojcit