Wyjaśnienia 1 do SIWZ - Centrum Onkologii

Transkrypt

Wyjaśnienia 1 do SIWZ - Centrum Onkologii
CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT
im. Marii Skłodowskiej-Curie, Sekcja Zamówień Publicznych
Tel./ fax.. 546-23-12; 546-25-00; 546-22-11
02-781 Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1
Warszawa 26.01.2012 r.
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę środków piorących nr PN 9/12/MM
W związku z prośbami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.
zm.), wyjaśniam co następuje:
Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nrr 2 równoważną do PZH (potwierdzające
aktywność biobójczą) wydaną przez inną niż PZH jednostkę badawczą?
Odpowiedź: Tak pod warunkiem, że badania będą przeprowadzone w tych samych
warunkach jak w PZH.
Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuszcza środek równoważny do wymaganej w pakiecie 11
Noxy liquid?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wymaga próbek w oryginalnych opakowaniach dla każdego
pakietu oddzielnie czy jeżeli środki w pakietach się powtarzają można złożyć w jednym
opakowaniu?
Co
Zamawiający
rozumie
pod
pojęciem
złożenia
próbek
w
oryginalnych
opakowaniach, czy opakowania mają być pełne czy tyle środka ile potrzeba jest do wykonania
prań próbnych?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga próbek w oryginalnych opakowaniach, jeżeli środki
powtarzają się, można złożyć w jednym opakowaniu. Zamawiający pod pojęciem
złożenia próbek w oryginalnych opakowaniach rozumie złożenie próbek zamkniętych
fabrycznie w opakowaniach producenta. Opakowanie ma być pełne.
Pytanie nr 4: Do którego miejsca po przecinku należy wyliczyć ilość środka do uprania
określonych kg bielizny?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyliczenia ilości środka piorącego z dokładnością do
1 kg.
Pytanie nr 5: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „Karta charakterystyki urządzenia
automatycznie dozującego”?
1
Odpowiedź: Zamawiający rozumie przez Kartę charakterystyki dokument zawierający
nazwę i producenta urządzenia, parametry urządzenia, opis czynności konserwatorskich
i opis działania urządzenia wystawiony przez producenta urządzenia.
Pytanie nr 6: Czy w związku ze zmianą terminu składania ofert (z dnia 20.01.2012r. na dzień
30.01.2012r.), analogicznej zmianie ulega również termin składania próbek produktów?
Zgodnie z wcześniejszym zapisem, termin składania próbek pokrywał się z terminem składania
ofert.
Odpowiedź: Tak, zgodnie z terminem składania ofert.
Pytanie nr 7: Czy w związku z faktem, iż na mocy obowiązującego w Polsce prawa (Ustawa)
wszystkie świadectwa dopuszczające do obrotu wydane przez NIZP-PZH przed rokiem 2003
utraciły swoją ważność, Zamawiający zmieni zapis SIWZ pkt IX.2b, który brzmi: „Świadectwo
jakości zdrowotnej lub dopuszczenie PZH” na zapis: „ Świadectwo jakości zdrowotnej PZH?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający zmienia zapis SIWZ pkt. IX.2b.
Było: „Świadectwo jakości zdrowotnej lub dopuszczenie PZH”
Powinno być: „Świadectwo jakości zdrowotnej PZH”.
Pytanie nr 8: Czy w pakiecie nr 2 Zamawiający dopuści temperaturę kąpieli piorącej 65°C?
Odpowiedź: Nie.
Pytanie nr 9: Z zapisów SIWZ wynika, że to przetarg na dostarczenie chemii do wyprania 90
ton bielizny na miesiąc, w czasie 12 miesięcy. Z naszych obserwacji jako obecnego dostawcy
wynika, że miesięczny przerób pralni to 30 ton. Prosimy o potwierdzenie lub ewentualną
korektę ilości wymaganej chemii.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia przedmiot zamówienia zgodnie z załącznikiem.
Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść SIWZ – pkt. III i pkt. IV str 2 oraz treść
załącznika nr 1 do SIWZ. Zmodyfikowany załącznik nr 1 stanowi załącznik do
niniejszego pisma.
1. Pkt. III, str. 2 SIWZ jest:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę środków piorących wraz z dzierżawą
automatycznego systemu dozującego pakiety od nr 1 do nr 3 – szczegółowo określone
w załączniku nr 1 do SIWZ.
Powinno być:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę środków piorących wraz z dzierżawą
automatycznego systemu dozującego pakiety od nr 1 do nr 12 – szczegółowo określone
w załączniku nr 1 do SIWZ.
2. Pkt. IV, str. 2 SIWZ jest:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę środków piorących wraz z dzierżawą
automatycznego systemu dozującego szczegółowo określonych w pakietach od nr 1 do nr 3,
stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety. Wykonawca
może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.
Powinno być:
2
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę środków piorących wraz z dzierżawą
automatycznego systemu dozującego szczegółowo określonych w pakietach od nr 1 do
nr 12, stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ze względu na system dozujący,
który musi być jeden.
Ponadto Zamawiający przesuwa termin składania ofert z dnia 30.01.2012 r. godz. 10:00
na dzień 02.02.2012 r. godz. 11:00. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu
02.02.2012 r. o godz. 12:00.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Z-ca Dyrektora
Ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy centrum Onkologii-Instytut
Im. Marii Skłodowskiej-Curie
Mgr Tomasz Gałecki
3
Załącznik nr 1 do SIWZ PN 9/12/MM
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Na Preparaty Piorące i Dezynfekujące
Dzierżawa urządzeń dozujących środki piorące- system powinien zawierać: automatyczne urządzenie
dozujące proszek, pompy dozujące środki wspomagające i dezynfekujące, lance zasysające z
sygnalizacją o braku produktu, sygnał alarmowy świetlno dźwiękowy, sygnalizator środka
dezynfekcyjnego, sterownik mikroprocesorowy z możliwością wydruku i pozyskiwania danych.
Oferent jest obowiązany do wyszczególnienia dla każdego procesu prania wszystkich koniecznych
środków.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Na Preparaty Piorące i Dezynfekujące
W pakiecie nr 2 wymagany jest środek do dezynfekcji, który w procesie prania musi być
skuteczny wobec spor bakterii „Clostridium difficile” na bieliźnie, co musi być udokumentowane
badaniami laboratoryjnymi. Komponenty dezynfekujace muszą ulegać całkowitej biodegradacji.
Pakiet nr 1
Technologia procesu prania i środki chemiczne bezfosforanowe do obróbki zanieczyszczonych:
bielizny pościelowej ogólno-szpitalnej, zanieczyszczonej, oraz tkaniny frotte.
Wymagania procesu: temperatura kąpieli piorącej 95±2°C, stosunek wagowy kąpieli do suchej masy
bielizny 4:1 lub 5:1, automatyczne dozowanie i sterowanie pralnicą urządzeniem przekazanym,
zainstalowanym, konserwowanym i przeglądanym raz w tygodniu oraz naprawianym przez oferenta na
czas trwania umowy przetargowej.
Prane i dezynfekowane przedmioty po procesie muszą być czyste po wyjęciu z pralnicy.
Preparat piorący musi posiadać Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez PZH.
Robocze roztwory preparatów muszą być pozbawione składników nierozpuszczalnych w wodzie
destylowanej, w ilości widocznej okiem nieuzbrojonym w 1 litrze roztworu.
Nazwa Wielkość Ilość
Środka opakowania środka
na 1kg
(kg)
sb
Ilość
Stężenie
środka roztworu
do
roboczego
uprania
238658
Ilość
Stosunek Ilość
środka wagi
sb do
kąpieli
prania
(kg)
do wagi
(kg)
suchej
bielizny
Wartość
netto
PLN
F
I
kg sb
A
B
C
D
E
1
G
H
238658
2
3
4
Razem
4
Ocena jakości:
1. Usuwanie zanieczyszczeń 0-10
Jako próbkę należy złożyć min. taką ilość środka, która będzie odpowiednia na 3 cykle prania
w pralnicy o wsadzie 90 kg.
Próbki należy złożyć w oryginalnych opakowaniach
Pakiet nr 2
Technologia procesu prania i środki chemiczne bezfosforanowe do obróbki zanieczyszczonych:
garderoby personelu klinik, przychodni i laboratoriów wykonanych z elano-bawełny 50/50,
zanieczyszczonych pudrami, lotionami, szminkami, barwnikami do włosów.
Wymagania procesu: temperatura kąpieli piorącej do 60°C, stosunek wagowy kąpieli do suchej masy
bielizny 4:1 lub 5:1, automatyczne dozowanie i sterowanie pralnicą urządzeniem przekazanym,
zainstalowanym, konserwowanym i przeglądanym raz w tygodniu oraz naprawianym przez oferenta na
czas trwania umowy przetargowej.
Prane i dezynfekowane przedmioty po procesie muszą być czyste po wyjęciu z pralnicy.
Dezynfekcja musi mieć zakres bakteriobójczy z prątkami włącznie, grzybobójczy i wirusobójczy.
Aktywność biobójcza musi być potwierdzona przez Zakład Zwalczania Skażeń Biologicznych PZH.
Preparat dezynfekcyjny musi posiadać pozwolenie na obrót produktem biobójczym wydane przez
Ministra Zdrowia RP.
Robocze roztwory preparatów muszą być pozbawione składników nierozpuszczalnych w wodzie
destylowanej, w ilości widocznej okiem nieuzbrojonym w 1 litrze roztworu.
Nazwa Wielkość Ilość
Środka opakowania środka
na 1kg
(kg)
sb
Ilość
Stężenie
środka roztworu
do
roboczego
uprania
24424
kg sb
A
B
C
D
E
1
Stosunek Ilość
Ilość
środka wagi
sb do
kąpieli
prania
(kg)
do wagi
(kg)
suchej
bielizny
Wartość
netto
PLN
F
I
G
H
24424
2
3
4
Razem
Ocena jakości:
2. Usuwanie zanieczyszczeń 0-10
5
Jako próbkę należy złożyć min. taką ilość środka, która będzie odpowiednia na 3 cykle prania
w pralnicy o wsadzie 90 kg.
Próbki należy złożyć w oryginalnych opakowaniach
Pakiet nr 3
Technologia prania i środki chemiczne bezfosforanowe do obróbki zanieczyszczonych: garderoby
personelu kuchni, wykonanych z elano- bawełny oraz mopów.
Wymagania procesu: temperatura kąpieli piorącej do 95±2°C, stosunek wagowy kąpieli do suchej masy
bielizny 5 :1 lub 4:1, automatyczne dozowanie i sterowanie urządzeniem przekazanym, zainstalowanym
i konserwowanym raz w tygodniu oraz naprawianym przez oferenta na czas trwania umowy
przetargowej.
Prane przedmioty po procesie muszą być czyste po wyjęciu z pralnicy.
Preparat piorący musi posiadać Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez PZH.
Robocze roztwory preparatów muszą być pozbawione składników nierozpuszczalnych w wodzie
destylowanej w ilości widocznej okiem nieuzbrojonym w 1 litrze roztworu.
Nazwa Wielkość Ilość
Środka opakowania środka
na 1kg
(kg)
sb
Ilość
Stężenie
środka roztworu
do
roboczego
uprania
6449
kg sb
A
B
C
D
E
1
Stosunek Ilość
Ilość
środka wagi
sb do
kąpieli
prania
(kg)
do wagi
(kg)
suchej
bielizny
Wartość
netto
PLN
F
I
G
H
6449
2
3
4
Razem
Ocena jakości:
1.Usuwanie zanieczyszczeń 0-10
Jako próbkę należy złożyć min. taką ilość środka, która będzie odpowiednia na 3 cykle prania
w pralnicy o wsadzie 90 kg.
Próbki należy złożyć w oryginalnych opakowaniach
Pakiet nr 4
6
Technologia prania i środki chemiczne do obróbki zanieczyszczonych: koców.
Wymagania procesu: temperatura wszystkich kąpieli nie większa niż 40°C, automatyczne dozowanie i
sterowanie pralnicą urządzeniem przekazanym, zainstalowanym i konserwowanym raz w tygodniu oraz
naprawianym przez oferenta na czas trwania umowy przetargowej.
Prane koce po procesie muszą być czyste po wyjęciu z pralnicy.
Preparat piorący musi skutecznie usuwać zabrudzenia białkowe (wymagany jest środek enzymatyczny)
i musi być przeznaczony do dezynfekcji w połączeniu ze środkiem dezynfekcyjnym (wymagany jest
atest PZH).
Dezynfekcja musi mieć zakres bakteriobójczy z prątkami włącznie, grzybobójczy i wirusobójczy.
Aktywność biobójcza musi być potwierdzona przez Zakład Zwalczania Skażeń Biologicznych PZH.
Preparat dezynfekcyjny musi posiadać pozwolenie na obrót produktem biobójczym wydane przez
Ministra Zdrowia RP.
Robocze roztwory preparatów muszą być pozbawione składników nierozpuszczalnych w wodzie
destylowanej w ilości widocznej okiem nieuzbrojonym w 1 litrze roztworu.
Nazwa Wielkość Ilość
Środka opakowania środka
na
(kg)
kg sb
Ilość
Stężenie
środka roztworu
do
roboczego
uprania
3531kg
sb
A
B
C
D
E
1
Ilość
Stosunek Ilość
sb do
środka wagi
prania
kąpieli
(kg)
do wagi
(kg)
suchej
bielizny
Wartość
netto
PLN
F
I
G
H
3531
2
3
4
Razem
Ocena jakości:
1.Usuwanie zanieczyszczeń 0-10
Jako próbkę należy złożyć min. taką ilość środka, która będzie odpowiednia na 3 cykle prania
w pralnicy o wsadzie 22 kg.
Próbki należy złożyć w oryginalnych opakowaniach
Pakiet nr 5
Technologia prania i środki chemiczne do obróbki zanieczyszczonych: firan i zasłon, poduszek,
kołder i narzut.
Wymagania procesu: temperatura wszystkich kąpieli nie większa niż 40°C, automatyczne dozowanie i
sterowanie pralnicą urządzeniem przekazanym, zainstalowanym i konserwowanym raz w tygodniu oraz
naprawianym przez oferenta na czas trwania umowy przetargowej.
Prane i dezynfekowane przedmioty po procesie muszą być czyste po wyjęciu z pralnicy. Preparat
piorący musi skutecznie usuwać zabrudzenia białkowe (wymagany jest środek enzymatyczny) i musi
7
być przeznaczony do dezynfekcji w połączeniu ze środkiem dezynfekcyjnym (wymagany jest atest
PZH).
Preparat piorący musi posiadać Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez PZH.
Robocze roztwory preparatów muszą być pozbawione składników nierozpuszczalnych w wodzie
destylowanej w ilości widocznej okiem nieuzbrojonym w 1 litrze roztworu.
Nazwa Wielkość Ilość
Środka opakowania środka
na 1kg
(kg)
sb
Ilość
Stężenie
środka roztworu
do
roboczego
uprania
1580
Ilość
Stosunek Ilość
sb do
środka wagi
prania
kąpieli
(kg)
do wagi
(kg)
suchej
bielizny
Wartość
netto
PLN
F
I
kg sb
A
B
C
D
E
1
G
H
1580
2
3
4
Razem
Ocena jakości:
1.Usuwanie zanieczyszczeń 0-10
Jako próbkę należy złożyć min. taką ilość środka, która będzie odpowiednia na 3 cykle prania
w pralnicy o wsadzie 7 kg.
Próbki należy złożyć w oryginalnych opakowaniach
Pakiet nr 6
Technologia dezynfekcji w procesie prania i środki chemiczne bezfosforanowe do obróbki
zanieczyszczonych: ubrań roboczych hydraulików, elektryków, ślusarzy, kotlarzy i stolarzy, wolne od
smarów i olei mineralnych.
Wymagania procesu: temperatura wszystkich kąpieli nie większa niż 65°C, stosunek wagowy kąpieli do
suchej masy bielizny 5:1 lub 4:1, automatyczne dozowanie i sterowanie pralnicą urządzeniem
przekazanym, zainstalowanym i konserwowanym raz w tygodniu oraz naprawianym przez oferenta na
czas trwania umowy przetargowej.
Dezynfekcja musi mieć zakres bakteriobójczy z prątkami włącznie, grzybobójczy i wirusobójczy.
Prane i dezynfekowane przedmioty po procesie muszą być czyste po wyjęciu z pralnicy.
Aktywność biobójcza musi być potwierdzona przez Zakład Zwalczania Skażeń Biologicznych PZH.
Preparat dezynfekcyjny musi posiadać pozwolenie na obrót produktem biobójczym wydane przez
Ministra Zdrowia RP.
Robocze roztwory preparatów muszą być pozbawione składników nierozpuszczalnych w wodzie
destylowanej w ilości widocznej okiem nieuzbrojonym w 1 litrze roztworu.
Nazwa
Wielkość
Ilość
Ilość
Stężenie
Ilość
Stosunek Ilość
Wartość
8
Środka opakowania środka
na 1kg
(kg)
sb
środka roztworu
do
roboczego
uprania
236
środka wagi
kąpieli
(kg)
do wagi
suchej
bielizny
sb do
prania
F
H
netto
PLN
(kg)
kg sb
A
B
C
D
E
1
G
I
236
2
3
4
Razem
Ocena jakości:
1.Usuwanie zanieczyszczeń 0-10
Jako próbkę należy złożyć min. taką ilość środka, która będzie odpowiednia na 3 cykle prania
w pralnicy o wsadzie 7 kg.
Próbki należy złożyć w oryginalnych opakowaniach
Pakiet nr 7
Technologia prania i środki chemiczne bezfosforanowe do obróbki zanieczyszczonej: bielizny
operacyjnej wykonanej z czystej bawełny i elano-bawełny.
Wymagania procesu: temperatura wszystkich kąpieli piorącej nie większa niż 70°C stosunek wagowy
kąpieli do suchej masy bielizny 5:1 lub 4:1, automatyczne dozowanie i sterowanie pralnicą urządzeniem
przekazanym, zainstalowanym i konserwowanym raz w tygodniu oraz naprawianym przez oferenta na
czas trwania umowy przetargowej.
Dezynfekcja musi mieć zakres bakteriobójczy z prątkami włącznie, grzybobójczy. Prane i
dezynfekowane przedmioty po procesie muszą być czyste po wyjęciu z pralnicy.
Aktywność biobójcza musi być potwierdzona przez Zakład Zwalczania Skażeń Biologicznych PZH.
Preparat dezynfekcyjny musi posiadać deklarację zgodności z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG i
być oznakowany znakiem CE. Robocze roztwory preparatów muszą być pozbawione składników
nierozpuszczalnych w wodzie destylowanej w ilości widocznej okiem nieuzbrojonym w 1 litrze
roztworu.
Nazwa Wielkość Ilość
Środka opakowania środka
na 1kg
(kg)
sb
Ilość
Stężenie
środka roztworu
do
roboczego
uprania
74085
kg sb
Ilość
Stosunek Ilość
środka wagi
sb do
kąpieli
prania
(kg)
do wagi
(kg)
suchej
bielizny
Wartość
netto
PLN
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
74085
1
2
3
4
Razem
Ocena jakości:
1.Usuwanie zanieczyszczeń 0-10
Jako próbkę należy złożyć min. taką ilość środka, która będzie odpowiednia na 3 cykle prania
w pralnicy o wsadzie 120 kg.
Próbki należy złożyć w oryginalnych opakowaniach
Pakiet nr 8
Technologia prania i środki chemiczne bezfosforanowe do obróbki zanieczyszczonych: materaców ,
pokrowców na materace zanieczyszczonych krwią, moczem, kałem i lekami (wyjątkowo uciążliwe
zabrudzenia chemiczno-organiczne).
Wymagania procesu: temperatura wszystkich kąpieli nie większa niż 95°C, stosunek wagowy kąpieli do
suchej masy bielizny 5:1 lub 4:1, automatyczne dozowanie i sterowanie pralnicą urządzeniem
przekazanym, zainstalowanym i konserwowanym raz w tygodniu oraz naprawianym przez oferenta na
czas trwania umowy przetargowej.
Prane przedmioty po procesie muszą być czyste po wyjęciu z pralnicy. Preparat piorący musi posiadać
Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydanej przez PZH.
Robocze roztwory preparatów muszą być pozbawione składników nierozpuszczalnych w wodzie
destylowanej w ilości widocznej okiem nieuzbrojonym w 1 litrze roztworu w ilości widocznej okiem
nieuzbrojonym w 1 litrze roztworu.
Nazwa Wielkość Ilość
Środka opakowania środka
na 1kg
(kg)
sb
Ilość
Stężenie
środka roztworu
do
roboczego
uprania
938 kg
sb
A
B
C
D
E
1
Ilość
Stosunek Ilość
środka wagi
sb do
kąpieli
prania
(kg)
do wagi
(kg)
suchej
bielizny
Wartość
netto
PLN
F
I
G
H
938
2
3
4
Razem
10
Ocena jakości:
1.Usuwanie zanieczyszczeń 0-10
Jako próbkę należy złożyć min. taką ilość środka, która będzie odpowiednia na 3 cykle prania
w pralnicy o wsadzie 180 kg.
Próbki należy złożyć w oryginalnych opakowaniach
Pakiet nr 9
Środek wspomagający proces prania typu Dermasil plus, w ilości zapewniającej upranie 364734 kg
suchej bielizny. Robocze roztwory preparatów muszą być pozbawione składników nierozpuszczalnych
w wodzie
destylowanej w 1 litrze roztworu w ilości widocznej okiem nieuzbrojonym.
Nazwy
Środków Wielkość
użytych w opakowania
opisanej
(kg/l)
powyżej
technologii
Ilość
środka
na
1kg/l
sb
Ilość
Stężenie Ilość
środka
roztworu środka
do uprania roboczego (kg/l)
364734 kg
sb
Stosunek
wagi
kąpieli
do
wagi
suchej
bielizny
Ilość sb
do
prania
(kg)
Wartość
netto
PLN
A
C
D
G
H
364734
I
B
E
F
1
RAZEM
Ocena jakości:
1.Środek zostanie dodany do kąpieli piorącej opisanej w Pakiecie nr 8.
Usuwanie zanieczyszczeń 0-10 pkt.
Jako próbkę należy złożyć min. 20 kg produktu
Próbki należy złożyć w oryginalnych opakowaniach
Pakiet nr 10
Skoncentrowany środek płucząco-antystatyczny stosowany przy firanach, zasłonach i kocach potrzebny
do zmiękczenia 21954 kg. bielizny frotte, koce, firany.
Pakiet nr 11
Krochmal w płynie 60l –Noxa liquid
(Krochmal musi się łatwo mieszać z zimną wodą w pralnicy bębnowej.)
11
Pakiet nr 12
Technologia procesu prania i środki chemiczne bezfosforanowe do obróbki zanieczyszczonych:
barierowych fartuchów chirurgicznych typu F-01, F-03, F-05 i fartuchów operacyjnych typu U01, U-02 firmy ARLEN S.A. oraz fartuchów barierowych i odzieży firmy GARMEX.
Zamawiający dopuszcza niżej wymienione rodzaje kąpieli piorąco-dezynfekujących:
Pierwsza:
Hygenil Bio w stężeniu 3,0g/l, i Ozonit 2,0 g/l w temperaturze 70°C, w kąpieli piorącej o masie
przekraczającej pięciokrotnie masę suchej bielizny.
Druga:
Eltra w stężeniu 5,0g/l w temperaturze 70°C, w kąpieli piorącej o masie przekraczającej czterokrotnie
masę suchej bielizny,
lub inne rekomendowane przez producentów wyżej wymienionej odzieży. Zamawiający wymaga
dołączenia do oferty dokumentu potwierdzającego rekomendację przez producentów odzieży.
Wymagania procesu: temperatura kąpieli piorącej 70°C, stosunek wagowy kąpieli do suchej masy
bielizny 4:1 lub 5:1, automatyczne dozowanie i sterowanie pralnicą urządzeniem przekazanym,
zainstalowanym, konserwowanym i przeglądanym raz w tygodniu oraz naprawianym przez oferenta na
czas trwania umowy przetargowej.
Prane i dezynfekowane przedmioty po procesie muszą być czyste po wyjęciu z pralnicy.
Dezynfekcja musi mieć zakres bakteriobójczy z prątkami włącznie, grzybobójczy i wirusobójczy.
Aktywność biobójcza musi być potwierdzona przez Zakład Zwalczania Skażeń Biologicznych PZH.
Preparat dezynfekcyjny musi posiadać deklarację zgodności z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG i
być oznakowany znakiem CE. Robocze roztwory preparatów muszą być pozbawione składników
nierozpuszczalnych w wodzie destylowanej, w ilości widocznej okiem nieuzbrojonym w 1 litrze
roztworu.
Nazwa Wielkość Ilość
Środka opakowania środka
na 1kg
(kg)
sb
Ilość
Stężenie
środka roztworu
do
roboczego
uprania
14833
kg sb
A
B
C
D
E
1
Ilość
Stosunek Ilość
środka wagi
sb do
kąpieli
prania
(kg)
do wagi
(kg)
suchej
bielizny
Wartość
netto
PLN
F
I
G
H
14833
2
Razem
12
W cenie preparatów Wykonawca zobowiązuję się dostarczyć oraz zamontować
urządzenia automatycznie dozujące środki piorące wraz z drukarką, serwisowane
raz w tygodniu przez cały okres trwania umowy.
Ilości suchej masy prania w poszczególnych asortymentach w okresie 12 miesięcy.
Pozycja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
Ilość suchej masy prania [kg ]
238658
24424
6449
3531
1580
236
74085
938
364734
14833
Ilości środków pomocniczych
Pozycja
10
11
13
14
15
Ilość suchej masy prania [kg/l]
21954 kg
60 [ l ]
4 [l]
6 [l]
1,50 [ l ]
poz.13 Specjalny środek do miejscowego odplamiania tkanin z zabrudzeń tłuszczowych
(np. olej, tłuszcz, szminka, makijaż, pasta do butów, czekolada, krem do rąk) – 4 litrów w
opakowaniach nie większych niż 0,5 l
poz.14 Specjalny środek do miejscowego odplamiania tkanin z zabrudzeń
pigmentowych (np. atrament, długopis, tusz, flamaster, grafit, sadza, klej, wosk, farba do
ścian)- 6 litrów w opakowaniach nie większych niż 0,5 l
poz.15 Specjalny środek do miejscowego odplamiania tkanin z zabrudzeń typu rdza,
cement, politura do metalu – 1,50 litry w opakowaniach nie większych niż 0,5l
WARUNKI SERWISOWE
1 bezpłatny serwis urządzeń dozujących
2 autoryzowany serwis gwarancyjny prowadzony jest przez
Wykonawcę
punkty serwisowe w Polsce, lokalizacja (adres, nr tel. i fax.)
3 bezpłatne przeszkolenie pracownika Zamawiającego w zakresie
obsługi urządzeń dozujących
a) czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia max. 8 godzin
b) możliwość bezpłatnej wymiany urządzeń dozujących na sprawne
na czas usunięcia uszkodzenia
c) godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach
d) odbiór pustych opakowań po środkach piorących
13
zaproponowane środki będą spełniać wszystkie warunki do
stosowania automatycznego systemu dozowania środków płynnych i
proszkowych z mozliwoscia wydruku raportów dziennych
Zestawienie końcowe:
1
2
3
Lp
Nazwa
Wielkość
preparatu opakowania
kg lub L
4
5
6
7
Liczba
opakowań
Cena netto
opakowania
Wartość netto
całego pakietu
VAT
8
Cena brutto
opakowania
9
Wartość
brutto całego
pakietu
Wymagane wielkości opakowań:
Środki piorące op. 10-25 kg
Środki antyseptyczne op. 10-25 kg
Środki wspomagające i dezynfekujące pranie 20-35 kg
Krochmal 5-35 kg
Ilości preparatów należy podać w zaokrągleniu do pełnego rozpoczętego opakowania w górę.
Z poważaniem,
Z-ca Dyrektora
Ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy centrum Onkologii-Instytut
Im. Marii Skłodowskiej-Curie
Mgr Tomasz Gałecki
14