Protokół kontroli okresowej Spółdzielnia Inwalidów im. Obrońców

Transkrypt

Protokół kontroli okresowej Spółdzielnia Inwalidów im. Obrońców
Gdańsk, dnia 26 lutego 2015 r.
PS-III.9514.2.2015
Protokół kontroli okresowej
Spółdzielnia Inwalidów im. Obrońców Helu ZPChr.
ul. Szara41, 80-116 Gdańsk
Regon 000451731
Kontrolę, w dniu 20 lutego 2015 r., przeprowadzili niżej wymienieni pracownicy
Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
- Tamara Bielesz – inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr PS-I.0030.23.2015
z dnia 11 lutego 2015 r., kierująca zespołem kontrolnym;
- Bożena Dobrowolska – specjalista, na podstawie upoważnienia nr PS-I.0030.23.2015
z dnia 11 lutego 2015 r.
Przedmiot kontroli: ustalenie stanu faktycznego i prawnego w zakresie spełniania przez Spółdzielnię Inwalidów im. Obrońców Helu ZPChr., zwaną dalej „Pracodawcą”, warunków
i obowiązków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1-3, art. 30 ust. 4 oraz art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
Jednostką kontrolowaną kieruje pan Mahmoud Habbab – Prezes Zarządu.
W czasie kontroli dokumentację udostępniały i udzielały informacji osoby
Pan Mahmoud Habbab – Prezes Zarządu
Pani Ewa Korzeniak – Specjalista ds. płac i marketingu.
Siedziba i miejsce prowadzenia działalności Pracodawcy: ul. Szara 41, 80-116 Gdańsk.
Podstawowym zakresem działalności gospodarczej Pracodawcy jest działalność produkcyjna,
usługowo – handlowa w zakresie mechanicznej obróbki metali wg PKD 2562.Z.
Kontrolę przeprowadzono zgodnie z programem kontroli zaakceptowanym przez Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
Zgodnie z programem, kontrolą został objęty okres od dnia 1 lutego 2014 r. do dnia 20 lutego
2015 r.
W trakcie kontroli ustalono, co następuje:
1. Status prawny Pracodawcy:
Pracodawca prowadzi działalność na podstawie:
1
 Wpisu do KRS Nr 0000132902 Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 Decyzji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej Pełnomocnika do Spraw
Osób Niepełnosprawnych Nr C/00485 z dnia 14 lipca 1992 r.
2. Spełnianie przez Pracodawcę warunków określonych w art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych:
1) stan zatrudnienia ogółem: []*osób ([]* etatów), w tym niepełnosprawnych []*osoby ([]* etaty).
Wszystkie osoby zatrudnione są na podstawie przepisów kodeksu pracy.
[]*osoby []*etaty) mają orzeczony lekki stopień niepełnosprawności, []*osób []* etatów) ma
orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności.
Pracodawca przedstawił zespołowi kontrolnemu stan zatrudnienia w losowo wybranym czasie
kontrolowanego okresu: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień 2014 r. (zestawienia stanowi załącznik nr 1, 2, 3, 4), styczeń 2015 r. (zestawienie stanowi znacznik nr 5 do protokołu).
Zespół kontrolny stwierdził, że w okresie poddanym kontroli pracodawca wypełniał warunki
zatrudnienia, określone w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, dla pracodawców posiadających
status zakładu pracy chronionej.
W trakcie czynności kontrolnych skontrolowano akta osobowe wszystkich osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie (zestawienie stanowi załącznik nr 6 do protokołu). We
wszystkich aktach osobowych, objętych kontrolą, stwierdza się aktualne umowy o pracę
(z treści umowy wynika zakres czynności), aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
2) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi []*%, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi []*%
(stan na dzień kontroli). Pracodawca przedstawił wskaźniki zatrudnienia w ww. miesiącach
kontrolowanego okresu. Zespół kontrolny stwierdził, że w okresie poddanym kontroli pracodawca osiągał wartości wskaźników zatrudnienia, określone w art. 28 ust. 1 pkt 1a ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, dla pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej.
3) obiekty i pomieszczenia w Gdańsku przy ul. Szarej 41, użytkowane w ramach statusu zakładu
pracy chronionej na podstawie postanowienia Państwowej Inspekcji Pracy nr TG-15/43/6/92/
1585 z dnia 26 czerwca 1992 r., stwierdzającego, że obiekty i pomieszczenia odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby zatrudnionych tu osób
niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno- sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Wyniki ostatniej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, zakończonej protokołem Nr 03085-5317-K033-Pt/13
z dnia 18 czerwca 2013 r., potwierdzają, że obiekty i pomieszczenia
w których pracę wykonują osoby niepełnosprawne zatrudnione w zakładzie są przystosowane
2
dla potrzeb zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne są
dostosowane do wymogów obowiązujących w tym względzie.
4) w celu realizacji świadczeń w zakresie profilaktycznej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz
poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracodawca podpisał 11 lipca 2007 r. umowę
z [……………………………………………………………………………………………]*
W celu zapewnienia doraźnej opieki medycznej zatrudniono pielęgniarkę na podstawie umowy
o pracę (prawo wykonywania zawodu […………]*z dnia 19 lipca 2004 r., zaświadczenie nr
[……..]*).
Na podstawie przedstawionej dokumentacji (umowy na świadczenie usług medycznych) zespół
kontrolny stwierdził, że pracodawca wypełnia obowiązki określone w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, tj. w okresie poddanym kontroli zapewniał doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną oraz poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.
3. Spełnianie przez Pracodawcę obowiązków określonych w art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób
niepełnosprawnych:
1) Pracodawca utworzył Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (ZFRON),
wypełniając obowiązek, określony w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, dla pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej.
2) Pracodawca posiada Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 17 czerwca 2008 r. (ostatni aneks z dnia 28 stycznia 2014 r.).
3) Pracodawca prowadzi ewidencję środków funduszu zapoznano się z ewidencją za 2014 r. i
stwierdzono, że przeznacza co najmniej 15% środków funduszu rehabilitacji na indywidualne
programy rehabilitacji oraz co najmniej 10% środków funduszu rehabilitacji na pomoc indywidualną).
4) Na podstawie przedstawionej dokumentacji zespół kontrolny stwierdził, że pracodawca wypełnia obowiązek określony w art. 33 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych – prowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji.
5) Pracodawca terminowo przedstawił Wojewodzie Pomorskiemu informacje dotyczące spełnienia warunków realizacji obowiązków, o których jest mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, za kontrolowany okres – I i II półrocze 2014 r.
W toku kontroli analizowano dokumenty: wpis do ewidencji KRS, zaświadczenie o numerze
REGON, akta osobowe pracowników, informacje o stanie zatrudnienia, dokumenty ewidencji
środków ZFRON, postanowienie i protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, umowę
o świadczenie usług medycznych, regulamin ZFRON.
W badanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
3
Przedsiębiorca został poinformowany o prawie zgłoszenia na piśmie w terminie 7 dni od daty
otrzymania protokołu kontroli, ale przed jego podpisaniem, umotywowanych zastrzeżeń, co do
ustaleń w nim zawartych, zgodnie z § 15 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy
upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 29).
Zespół kontrolny poinformował Pracodawcę o prawie odmowy podpisania protokołu
(§ 16 ust. 1 ww. rozporządzenia).
Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli
i skierowania wystąpienia pokontrolnego (§ 16 ust. 3 ww. rozporządzenia).
Protokół niniejszy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisany bez zastrzeżeń.
Jeden egzemplarz protokołu otrzymał pan Mahmoud Habbab – Prezes Zarządu Spółdzielni Inwalidów im. Obrońców Helu.
Pracodawca
Zespół kontrolny
Prezes Zarządu Spółdzielni
mgr inż. Mahmoud Habbab
Inspektor Wojewódzki Tamara Bielesz
Specjalista Bożena Dobrowolska
/Podpis osoby reprezentującej pracodawcę/
/Podpisy zespołu kontrolnego/
[……]*wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z
późn. zm.) przez Tamarę Bielesz w interesie pracodawcy Spółdzielni Inwalidów im. Obrońców
Helu.
4