oferta praktyk studenckich w mazurskim parku krajobrazowym

Transkrypt

oferta praktyk studenckich w mazurskim parku krajobrazowym
OFERTA PRAKTYK STUDENCKICH W MAZURSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM
dla kierunków turystycznych: turystyka i rekreacja, agroturystyka
Cel praktyk:


łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi, które pozwolą studentowi na
realizację pracy w jednostkach zajmujących się edukacją, turystyką i ochroną przyrody
zdobycie doświadczenia w pracy w jednostce organizacyjnej samorządu.
Program:
 zapoznanie się z działalnością organizacyjno-prawną i funkcjonowaniem Mazurskiego Parku
Krajobrazowego;
 prace pomocnicze w działaniach na rzecz edukacji przyrodniczej oraz promocji walorów
przyrodniczych i turystycznych terenu;
 prace dotyczące opracowań materiałów informacyjnych i promocyjnych: folderów, stron
internetowych i in.
 udział w przedsięwzięciach edukacyjnych (zajęcia i warsztaty edukacyjne, imprezy
promocyjne, współpraca z innymi instytucjami);
 prace związane z obserwacjami i kontrolą ruchu turystycznego – ocena nasilania i zagrożeń;
 udział w obserwacjach przyrodniczych;
 monitoring i pomiar ruchu turystycznego na szlakach turystycznych Mazurskiego Parku
Krajobrazowego (ścieżki przyrodnicze, szlaki rowerowe, szlak kajakowy rzeki Krutyni);
 zapoznanie się z działalnością Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów oraz wykonywanie
prac związanych z jego funkcjonowaniem;
 obsługa ruchu turystycznego w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej z Izbą
Przyrodniczą.
Korzyści:
Program praktyk studenckich w Mazurskim Parku Krajobrazowym jest szansą na zdobycie
cennego doświadczenia zawodowego. Studenci kierunków związanych z turystyką mają szansę
przyjrzeć się jak wygląda praca w instytucji zajmującej się ochroną przyrody i krajobrazu. Miejscem
odbywania praktyk jest turystyczna wieś Krutyń, przez którą przebiega znany szlak kajakowy rzeki
Krutyni. Odwiedzający nas studenci będą mieli szansę zwrócić uwagę na ruch turystyczny tego
regionu, jego organizację oraz wpływ na przyrodę i miejscową ludność.
Mamy nadzieję, że odbywający u nas praktyki studenci podniosą swoje kompetencje
i zwiększą tym samym swoją konkurencyjność na rynku pracy. Ułatwi to absolwentom uczelni
przechodzenie z etapu edukacji do etapu zatrudnienia.
Informacje praktyczne:




praktyki przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem i polegają na współuczestniczeniu
w pracach z zakresu turystyki, ochrony przyrody i edukacji;
na praktyki przyjmujemy maksymalnie 2 osoby na jeden termin;
zakwaterowanie i wyżywienie studentów odbywa się we własnym zakresie;
odbycie praktyki zawodowej odbywa się na podstawie dwustronnej umowy pomiędzy
Parkiem a uczelnią kierującą studenta na praktykę. W umowie przygotowanej przez
Pełnomocnika Dziekana należy sprecyzować termin praktyk oraz udokumentować, że student
jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków przez samego siebie lub uczelnię. Należy
również podać podstawę odbywania praktyki oraz wpisać informację, iż w związku
z odbywaniem praktyk pracodawca nie jest zobowiązany do jakichkolwiek świadczeń
pieniężnych na rzecz praktykanta.
W razie wątpliwości oraz dodatkowych pytań zapraszamy do bezpośredniego kontaktu:
Judyta Gencza
Specjalista ds. dydaktyki i promocji Mazurskiego Parku Krajobrazowego
tel. +48 89 742 14 05,
e-mail: [email protected]