ZP/KC – 16/2016 PRZETARG NIEOGRANICZONY na

Transkrypt

ZP/KC – 16/2016 PRZETARG NIEOGRANICZONY na
ZP/KC – 16/2016
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na
„Dostawę materiałów do celów promocyjnych”
postępowanie prowadzone w trybie art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego
oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro
obowiązującego w RCKiK w Białymstoku
Zatwierdził:
Dyrektor
RCKiK w Białymstoku
Prof. dr hab. n. med. Piotr Marek Radziwon
Białystok, dnia 5 września 2016 r.
Znak postępowania: ZP/KC – 16/2016
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku,
ul. M. Skłodowskiej – Curie 23,
15-950 Białystok,
tel.: 85 74 47 002, faks: 85 74 47 133,
strona internetowa: www.rckik.bialystok.pl
e-mail: [email protected]
godziny urzędowania: od 730 do 1500 od poniedziałku do piątku.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)
oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro obowiązującego
w RCKiK w Białymstoku.
Podstawę prawną opracowania Warunków przetargowych stanowią art. 701 – 705 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380 j.t.).
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Część 1 - dostawa przenośnego zestawu do nagłośnienia w ilości 1 szt.
2) Część 2 - dostawa oprogramowania Adobe Creative Suite 6 Design Standard w ilości
1 szt.
3) Część 3 - dostawa drukarki fotograficznej atramentowej w ilości 1 szt.
4) Część 4 - dostawa flag reklamowych w ilości 8 szt.
na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1
do Warunków przetargowych.
3. Uczestnik przetargu w ramach oferty zobowiązuje się:
1) zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z opisem przedmiotu zamówienia,
fabrycznie nowy (proponowane towary winne być wyprodukowane nie wcześniej niż
w 2015 r.), *w najnowszej (najwyższej) dostępnej aktualnej wersji, kompletny
i przygotowany do eksploatacji,
2) zaoferować przedmiot zamówienia posiadający deklarację zgodności CE (urządzenia
oznaczone CE), zapewniający bezpieczną i higieniczną pracę zgodnie
z obowiązującymi normami i przepisami,
3) uwzględnić akcesoria niezbędne do instalacji, podłączenia, uruchomienia,
prawidłowego funkcjonowania w optymalnych warunkach oraz do sprawdzenia
zaproponowanego przedmiotu zamówienia,
4) dostarczyć, wnieść, uruchomić oraz przetestować przedmiot zamówienia w obecności
przedstawiciela Zamawiającego,
5) wykonać projekt nadruku/grafiki na flagach reklamowych (dot. części 4) zgodnie
z wizualizacją zamieszczoną w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
stanowiącym Załącznik nr 1 do Warunków przetargowych, po uprzednim uzyskaniu
pisemnej akceptacji Zamawiającego.
4. Zakup realizowany jest w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia
pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki
na lata 2015-2020”.
5. Nazwa i kod określony według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla niniejszego
przedmiotu zamówienia:
30232150-0 – drukarki atramentowe
32342000-2 – urządzenia głośnikowe
39294100-0 – materiały informacyjne i promocyjne
48000000-8 – pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.
*jeżeli dotyczy
2
Znak postępowania: ZP/KC – 16/2016
6. Ilekroć w treści Warunków przetargowych, użyte są znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Przez
produkt równoważny dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia (dot. części 2)
rozumie się taki, który w sposób poprawny współpracuje z dedykowanymi programami
(aplikacjami) Zamawiającego, a jego zastosowanie nie wymaga żadnych nakładów
związanych z dostosowaniem programów (aplikacji) Zamawiającego lub produktu
równoważnego i posiada parametry nie gorsze niż określone w Warunkach przetargowych.
Uczestnik przetargu, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia
wymagania określone przez Zamawiającego w Warunkach przetargowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia do realizacji przez Uczestnika
przetargu części lub całości zamówienia podwykonawcy.
IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Uczestnik przetargu
może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.
2. W związku z powyższym, każdą wyspecyfikowaną część (4 części) należy traktować jako
oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienie), a wszelkie zapisy znajdujące
się w Warunkach przetargowych dotyczące oferty należy rozumieć jako odnoszące się
do ofert częściowych.
V. TERMIN I SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana do siedziby Zamawiającego,
na koszt i ryzyko Uczestnika przetargu, w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy.
2. Dostawę uważa się za należycie zrealizowaną po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego
przedmiotu zamówienia oraz podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru.
3. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest siedziba RCKiK w Białymstoku,
ul. M. Skłodowskiej – Curie 23, 15-950 Białystok.
4. Uczestnik przetargu zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym szczegółowe warunki
dostawy.
VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Uczestnicy przetargu, którzy:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
VII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1. Formularz oferty – sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Warunków
przetargowych.
2. Pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentowania Uczestnika przetargu, chyba że Uczestnik przetargu działa osobiście
(jeżeli dotyczy).
3. Oświadczenie Uczestnika przetargu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –
sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do Warunków przetargowych.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
5. Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – sporządzone zgodnie z treścią
Załącznika nr 5 do Warunków przetargowych (jeżeli dotyczy).
6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego w Warunkach przetargowych:
1) Specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia – sporządzoną zgodnie z treścią
Załącznika nr 3 do Warunków przetargowych.
3
Znak postępowania: ZP/KC – 16/2016
VIII. OFERTA WSPÓLNA
1. Uczestnicy przetargu mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym celu
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentowania poszczególnych Uczestników przetargu i w formie
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej
Uczestników przetargu.
2. Uczestnicy przetargu wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie
odpowiadają za realizację umowy.
3. Uczestnicy przetargu wspólnie ubiegający się o zamówienie w ofercie podają adres
do korespondencji i kontakt telefoniczny właściwy dla Pełnomocnika tych Uczestników
przetargu. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z podmiotem występującym jako Pełnomocnik.
4. Przed podpisaniem umowy Uczestnicy przetargu składający ofertę wspólną zobowiązani
są przedłożyć Zamawiającemu umowę o wspólnej realizacji zamówienia (umowę spółki,
konsorcjum), zawierającą co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący
realizację zamówienia.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Uczestnik przetargu związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia,
w którym upływa termin składania ofert.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Uczestnik przetargu może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty
lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez Uczestnika przetargu.
2. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,
o których mowa w Warunkach przetargowych.
3. Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty winne być przygotowane przez Uczestnika
przetargu w treści zgodnej z Warunkami przetargowymi.
4. Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie lub w postaci wydruku
komputerowego), w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Każdy dokument
składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony
wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Uczestnika przetargu.
W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. Dopuszcza
się używanie w ofercie oraz innych dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie
określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
(Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 j.t.).
5. Formularz oferty, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu winne
być złożone w formie oryginału. Pozostałe dokumenty składające się na ofertę mogą być
złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika
przetargu.
6. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone na każdej zapisanej stronie
klauzulą „za zgodność z oryginałem”. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno
być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.
7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Uczestnika przetargu kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Uczestnika przetargu. Upoważnienie do podpisania
powyższych dokumentów musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych
4
Znak postępowania: ZP/KC – 16/2016
9.
10.
11.
12.
13.
14.
dokumentów załączonych przez Uczestnika przetargu. Podpis powinien być sporządzony
w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub
czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Jeżeli z dokumentu określającego status
prawny Uczestnika przetargu lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania
Uczestnika przetargu upoważnionych jest łącznie dwie lub więcej osób, dokumenty
składające się na ofertę muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę i składająca w imieniu Uczestnika przetargu
oświadczenia i inne pisma nie jest osobą upoważnioną na podstawie aktualnego odpisu
z właściwego rejestru albo innego dokumentu załączonego do oferty, Uczestnik przetargu
zobowiązany jest przedstawić stosowne Pełnomocnictwo, które w swej treści
jednoznacznie wskazywać będzie uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo
to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa winna być
poświadczona notarialnie).
Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub
parafowana przez Uczestnika przetargu. Wszystkie zmiany w treści oferty,
a w szczególności przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie
korektorem, itp. winne być podpisane lub parafowane przez Uczestnika przetargu.
Zaleca się, aby strony oferty były ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Dokumenty zastrzeżone.
1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne
za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które Uczestnik
przetargu, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Uczestnik przetargu nie może zastrzec informacji, o których mowa
w rozdz. XI ust. 2 pkt 4) Warunków przetargowych. Zastrzeżone dokumenty
Uczestnik przetargu zobowiązany jest wydzielić w wybrany przez siebie sposób,
zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji
Zamawiający nie będzie ujawniał, chyba że zastrzeżone w ofercie informacje nie
stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie odrębnych przepisów
– w takim przypadku informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych
zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
2) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez
tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
3) Jeżeli Uczestnik przetargu nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa, tj. nie dostarczy dokumentów potwierdzających podjęcie przez
Uczestnika przetargu działań mających na celu zachowanie zastrzeżonych informacji
w poufności, Zamawiający odtajni je jako bezprawnie zastrzeżone.
Oferty niespełniające wymogów określonych w Warunkach przetargowych będą
odrzucone.
1) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z warunkami przetargu,
b) została złożona przez Uczestnika przetargu niespełniającego wymagań
Zamawiającego,
c) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić
na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych lub błędów rachunkowych.
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Miejsce i termin składania ofert.
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą albo przesyłką
kurierską – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku,
kod 15-950, ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, pokój nr 201 (Sekretariat). Za termin
5
Znak postępowania: ZP/KC – 16/2016
2)
3)
4)
5)
6)
złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego
w miejsce wskazane jak wyżej.
Termin składania ofert upływa dnia 13 września 2016 r. o godz. 1100.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie
zwrócone bez otwierania.
Oferty podlegają rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie
opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datę
kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia
ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie,
w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Koperta/opakowanie
zawierająca/e
ofertę
winna/o
być
zaadresowane
na Zamawiającego, na adres:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
15-950 Białystok
pokój nr 201
oraz posiadać pieczęć Uczestnika przetargu i oznaczenie:
Oferta na: „Dostawę materiałów do celów promocyjnych” – ZP/KC-16/2016
a także: Nie otwierać przed dniem 13 września 2016 r. godzina 1115.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (tj. potraktowanie oferty
jako zwykłej korespondencji, niedostarczenie jej na miejsce składania ofert
w terminie określonym w Warunkach przetargowych lub przedwczesne,
przypadkowe otwarcie ofert) ponosi Uczestnik przetargu.
7) Zmiana lub wycofanie oferty:
a) Uczestnik przetargu może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę,
b) zmiana lub wycofanie złożonej oferty jest skuteczne tylko wówczas, gdy została
dokonana przez Uczestnika przetargu przed upływem terminu składania ofert,
c) w przypadku zmiany oferty, Uczestnik przetargu składa pisemne oświadczenie,
iż zmienia ofertę, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie
o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany, czy też przedłożenia nowych
dokumentów, Uczestnik przetargu winien te dokumenty złożyć. Powiadomienie
o zmianie oferty winno być przygotowane, opakowane (w zaklejonej kopercie)
i zaadresowane w ten sam sposób co oferta wraz z podaną nazwą i adresem
Uczestnika przetargu, z dodatkową adnotacją „ZMIANA”,
d) w przypadku wycofania oferty, Uczestnik przetargu składa pisemne
oświadczenie, iż wycofuje ofertę. Powiadomienie o wycofaniu oferty winno być
przygotowane, opakowane (w zaklejonej kopercie) i zaadresowane w ten sam
sposób co oferta wraz z podaną nazwą Uczestnika przetargu, z dodatkową
adnotacją „WYCOFANE”.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 września 2016 r. o godz. 1115, w siedzibie
Zamawiającego, pokój nr 203 (sala seminaryjna).
2) Otwarcie ofert jest jawne. Uczestnicy przetargu mogą uczestniczyć w sesji otwarcia
ofert.
3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4) Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy Uczestników przetargu,
ich adresy oraz informacje dotyczące ceny.
5) W przypadku, gdy Uczestnik przetargu nie był obecny na otwarciu ofert,
Zamawiający na jego wniosek prześle mu informacje, o których mowa w pkt 3) i 4).
6
Znak postępowania: ZP/KC – 16/2016
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Cenę oferty, odpowiednio dla poszczególnych części, stanowić będzie łączna kwota
wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych
w Warunkach przetargowych.
2. Uczestnik przetargu przedstawi w ofercie, dla poszczególnych części, łączną cenę brutto
przedmiotu zamówienia w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915), tj. wartość
wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić
Uczestnikowi przetargu za dostawę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów
i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru
podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Cena
ta będzie ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, uwzględniającą ewentualne rabaty
i opusty (nie dopuszcza się rabatów rzeczowych), obejmującą wszelkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia (tj. wartość przedmiotu umowy i jego dostawy
do Zamawiającego, transportu zagranicznego i krajowego do Zamawiającego,
ubezpieczenia za granicą i w kraju do czasu przekazania go do Zamawiającego,
pakowania i znakowania wymaganego do transportu, załadunku i rozładunku oraz
transportu wewnętrznego u Zamawiającego, cła i odprawy celnej /o ile wystąpią/, opłat
pośrednich /o ile wystąpią/, m.in.: koszty rewizji generalnej, opłaty lotniskowej, kontroli
międzynarodowej, podatku VAT).
3. W Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do Warunków przetargowych należy
podać odpowiednio dla poszczególnych części wartość brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia liczbowo i słownie, procentową stawkę podatku od towarów i usług, wartość
netto oraz cło (jeżeli dotyczy).
4. W Specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia, stanowiącej Załącznik nr 3
do Warunków przetargowych Uczestnik przetargu, odpowiednio dla poszczególnych
części, poda:
1) cenę jednostkową netto przedmiotu zamówienia,
2) % stawkę podatku od towarów i usług,
3) cenę jednostkową brutto przedmiotu zamówienia,
4) wartość oferty brutto, którą stanowi kwota otrzymana w wyniku przemnożenia ceny
jednostkowej netto, o której mowa w pkt 1) przez zamówioną ilość przedmiotu
zamówienia, powiększoną o podatek od towarów i usług.
5. Cena oferty brutto oraz ceny jednostkowe netto i brutto muszą być wyrażone w PLN,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Tak wyznaczona cena oferty brutto (odpowiednio dla każdej części) będzie podlegała
ocenie.
7. Zamawiający przy ocenie ofert weźmie pod uwagę całkowitą kwotę, którą będzie musiał
zapłacić Uczestnikowi przetargu z tytułu realizacji zamówienia – kwotę brutto zawierającą
podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, o ile są one należne na podstawie
odrębnych przepisów.
Jeżeli Uczestnik przetargu złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług Zamawiający, w celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Uczestnik przetargu składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
XIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, odpowiednio dla poszczególnych części,
Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert:
Cena – 100%
2.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu i spełniająca
wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, która uzyska najwyższą liczbę punktów
7
Znak postępowania: ZP/KC – 16/2016
w przyjętym kryterium. Najwyższą liczbę punktów (100 pkt) otrzyma oferta zawierająca
najniższą cenę brutto, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów
(z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczoną według następującego
wzoru:
Najniższa cena brutto zaproponowana w ofercie
Liczba punktów badanej oferty = ------------------------------------------------------------ x 100%
Cena brutto badanej oferty
3. Za najkorzystniejszą (odpowiednio w poszczególnych częściach) zostanie uznana oferta
z najniższą ceną, obejmująca realizację całości zamówienia oraz spełniająca wszystkie
wymogi formalne określone w Warunkach przetargowych.
XIV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający udzieli zamówienia (odpowiednio w poszczególnych częściach)
Uczestnikowi przetargu, którego oferta będzie spełniała wszystkie wymogi określone
w Warunkach przetargowych oraz zaoferuje najniższą cenę.
2. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi Uczestników
przetargu, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę,
siedzibę i adres Uczestnika przetargu, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej
wyboru, jak też zamieści ww. informacje na własnej stronie internetowej i tablicy
ogłoszeń w swojej siedzibie.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia niezwłocznie po przekazaniu
informacji o wyborze oferty.
4. Treść Wzoru umowy znajduje się w Załączniku nr 6 do Warunków przetargowych.
5. Przed podpisaniem umowy Uczestnik przetargu, którego oferta uznana zostanie
za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do:
1) przedłożenia Zamawiającemu, w przypadku Uczestnika przetargu składającego ofertę
wspólną, umowy konsorcjum (jeżeli dotyczy),
2) w przypadku Wykonawcy zagranicznego przedłożenia oryginału certyfikatu rezydencji
podatkowej (art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych /Dz. U. z 2014, poz. 851 j.t./) – dotyczy podatku u źródła.
W przypadku niedostarczenia Zamawiającemu oryginału certyfikatu rezydencji
podatkowej pobrany zostanie podatek w wysokości 20%, bez uwzględnienia
właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska
(jeżeli dotyczy).
6. Zamawiający określi termin i miejsce złożenia ww. dokumentów oraz termin i miejsce
podpisania umowy. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w pkt 5.
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie spowoduje, iż zawarcie umowy
w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Uczestnika przetargu.
7. Osoby reprezentujące Uczestnika przetargu, przy podpisywaniu umowy, winne
przedstawić Zamawiającemu dokumenty, potwierdzające ich umocowanie do podpisania
umowy, o ile umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty
(np. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, pełnomocnictwo, itp.).
XV. OPIS
SPOSOBU
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z UCZESTNIKAMI PRZETARGU WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW
1. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym.
1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (dokumenty) Zamawiający
i Uczestnicy przetargu mogą przekazywać na nr faks: 85 74 47 133 lub drogą
elektroniczną na adres e-mail: [email protected], z zastrzeżeniem pkt 3)
zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
8
Znak postępowania: ZP/KC – 16/2016
2.
3.
4.
5.
3) Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez
oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz
pełnomocnictwa, także składanych w toku postępowania.
4) W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji (dokumentów)
przekazanych przez Zamawiającego za pomocą faksu lub drogą elektroniczną
Uczestnik przetargu niezwłocznie potwierdzi, w tej samej formie, fakt ich otrzymania
pod numer: 85 74 47 133 lub na adres e-mail: [email protected]
5) W przypadku braku potwierdzenia przez Uczestnika przetargu otrzymania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji (dokumentów), o których mowa
w pkt 4), Zamawiający uzna, iż zostały one doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się Uczestnika przetargu z treścią pisma w dniu i godzinie ich nadania
oraz że były czytelne.
Wyjaśnienia treści Warunków przetargowych.
1) Uczestnik przetargu może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą
o wyjaśnienie treści Warunków przetargowych, jednak nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wniosek winien być
złożony z zachowaniem formy pisemnej oraz w wersji edytowalnej przesłany drogą
elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Warunków przetargowych wpłynie
do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1),
Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu,
o którym mowa w pkt 1), po upływie którego Zamawiający może pozostawić wniosek
o wyjaśnienie treści Warunków przetargowych bez rozpoznawania.
4) Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami wszystkim
Uczestnikom przetargu, którym przekazano Warunki przetargowe bez ujawniania
źródeł zapytania oraz zamieszcza taką informację na własnej stronie internetowej
www.rckik.bialystok.pl w zakładce Zamówienia publiczne.
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy
odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających
zachowania pisemności postępowania.
Modyfikacja treści Warunków przetargowych.
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść Warunków przetargowych.
2) Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie, z zachowaniem
formy pisemnej, wszystkim potencjalnym Uczestnikom przetargu, którym przekazano
Warunki przetargu oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnione
zostały Warunki przetargowe – www.rckik.bialystok.pl w zakładce Zamówienia
publiczne i będzie ona wiążąca przy składaniu ofert.
Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert.
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Uczestników przetargu
do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, lub pełnomocnictw.
Uzupełniane oświadczenia i dokumenty winne potwierdzać spełnianie przez
Uczestnika przetargu warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż
w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Uczestników przetargu
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez Uczestników przetargu warunków
udziału w postępowaniu.
Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Uczestnikami
przetargu są: Marta Stocka, Aneta Kiersnowska oraz Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42.
9
Znak postępowania: ZP/KC – 16/2016
XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zakończenia przetargu na każdym jego etapie, bez wybrania którejkolwiek z ofert
i bez podania przyczyny,
2) zmiany zapisów Warunków przetargowych oraz terminu składania ofert,
3) żądania uzupełnienia oferty lub wyjaśnienia jej treści, poprawienia oczywistych
omyłek rachunkowych i/lub pisarskich oraz złożenia ofert dodatkowych,
4) unieważnienia postępowania w przypadku gdy:
- w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta,
- w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na
sfinansowanie zamówienia.
2. Uczestnicy przetargu mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie
prowadzonego postępowania, z wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
3. Zamawiający udostępnia protokół postępowania i oferty na pisemny wniosek Uczestnika
przetargu.
4. Udostępnienie nastąpi poprzez wgląd w miejscu i terminie oraz w obecności
wyznaczonego pracownika Zamawiającego (wyłącznie w siedzibie Zamawiającego
i w godzinach jego urzędowania).
5. Zamawiający wyznaczy zakres udostępnianych dokumentów.
6. Wnioskodawca w trakcie wglądu nie może, bez zgody Zamawiającego, samodzielnie
kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących
do utrwalania obrazu, treści złożonych ofert.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość odpłatnego kopiowania dokumentów, przy czym
koszt skopiowania jednej strony wynosi 0,40 zł.
8. W sprawach nieuregulowanych Warunkami przetargowymi zastosowanie znajdują
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 380 j. t.).
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 – Formularz oferty
3. Załącznik nr 3 – Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa
6. Załącznik nr 6 – Wzór umowy
10
Znak postępowania: ZP/KC – 16/2016
Załącznik nr 1
do Warunków przetargowych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Część 1 - dostawa przenośnego zestawu do nagłośnienia w ilości 1 szt.
Lp.
1.
2.
3.
Wymagania (minimalne parametry) Zamawiającego
Kolumna aktywna
Zasilanie sieciowe lub z wykorzystaniem akumulatora/baterii (czas pracy co najmniej
3 godziny)
Wbudowana automatyczna ładowarka ze wskaźnikiem stanu naładowania oraz
zabezpieczeniem przed głębokim rozładowaniem akumulatora
4.
Moc: co najmniej 180W RMS
5.
Odtwarzacz USB
6.
Odtwarzacz CD/MP3
7.
1 wejście mikrofonowe (combo XLR/6.3mm)
8.
1 wejście liniowe stereo (RCA)
9.
1 wejście Aux (3.5mm)
10. 1 wyjście liniowe stereo (RCA)
11. 1 wyjście Aux (3.5mm)
12. Teleskopowa rączka
13. Dwa (2) kółka do transportu
W zestawie 2 kompatybilne bezprzewodowe mikrofony doręczone z nadajnikiem
wielozakresowym, w technologii UHF PLL
15. Zasilanie mikrofonu: 2 x 1.5V baterie AA
W zestawie kompatybilny moduł nadajnika wieloczęstotliwościowego, w technologii UHF
16.
PLL
14.
17. Gwarancja: min. 24 miesiące od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru
2. Część 2 - dostawa oprogramowania Adobe Creative Suite 6 Design Standard w ilości
1 szt.
Lp.
1.
2.
Wymagania (minimalne parametry) Zamawiającego
Oprogramowania Adobe Creative Suite 6 Design Standard lub oprogramowanie
równoważne
Oprogramowanie do projektowania/obróbki grafiki rastrowej, winno posiadać m.in.
następujące funkcjonalności:
1)
filtrowanie i przeszukiwanie warstw
2)
filtr pozwalający na szybkie wyprostowanie zdjęć wykonanych szerokokątnymi
obiektywami
11
Znak postępowania: ZP/KC – 16/2016
3)
funkcje korekcji automatycznej
4)
narzędzie Content-Aware Move, do rozszerzenia obiektu lub przeniesienia go w inne
miejsce na obrazie
5)
usuwanie szumów
6)
wypaczenie marionetkowe
7)
retuszowanie oparte na perspektywie
8)
wypełnianie z uwzględnianiem zawartości
9)
przesunięcie z uwzględnieniem zawartości
10) skalowanie z uwzględnieniem zawartości
11) oczyszczanie kolorów
12) obiekty inteligentne
13) zapisywanie w tle
możliwość edytowania filmów przed użyciem ich w projektach publikacji cyfrowych
14) (oprogramowanie umożliwiające pracę z plikami wideo w różnych formatach, takich jak:
3G, FLC, MOV, AVI, strumień DV, sekwencja obrazów, MPEG-4 oraz FLV).
Oprogramowanie do projektowania/edycji grafiki wektorowej winno posiadać m.in.
3.
następujące funkcjonalności:
opcje pędzla umożliwiające tworzenie pędzli o zmiennej grubości oraz pogrubianie go
1)
w dowolnym jego punkcie i opcja pozwalające na intuicyjne łączenie
edytowanie i wypełnianie kształtów bezpośrednio na obszarze roboczym, bez konieczności
2)
korzystania z wielu dodatkowych narzędzi
3)
możliwość rysowania z zachowaniem perspektywy
4)
możliwość przekształcania kształtów 2D w obiekty 3D z zachowaniem możliwości edycji,
tworząc bryły i obracając ścieżki
5)
możliwość bezszwowego powtarzania wzorów
6)
7)
umożliwiać pracę z plikami graficznymi typu — np.: PDF, EPS, FXG, Photoshop (PSD),
TIFF, GIF, JPEG, SWF, SVG, DWG i DXF
grafikę przeznaczoną do publikacji w Internecie można z łatwością wyświetlać,
optymalizować i zapisywać, korzystając z możliwości wyboru formatu, koloru, jakości
i innych opcji
8)
możliwość pracy na siatce pikseli (dla wyostrzenia grafiki rastrowej do Internetu)
4.
Oprogramowanie do projektowania, łamania, składania i przygotowywania do druku
materiałów poligraficznych
5.
Oprogramowanie do tworzenia i modyfikacji dokumentów PDF
6.
Oprogramowanie służące do zarządzania plikami multimedialnymi
7.
Oprogramowanie umożliwiające automatyzację procesu tworzenia wielu plików
źródłowych wykorzystujących różne ustawienia kodowania
3. Część 3 - dostawa drukarki fotograficznej atramentowej w ilości 1 szt.
Lp.
Nazwa komponentu
Wymagania (minimalne parametry) Zamawiającego
1.
Rozdzielczość druku
2880 x 1440 dpi
2.
Szybkość drukowania
monochromatycznie
co najmniej 3 str./min
12
Znak postępowania: ZP/KC – 16/2016
Szybkość drukowania
w kolorze
co najmniej 3 str./min
4.
Formaty papieru
A2, A3+, A3++, A3, A4, A5, A6, B3, B4, B5, B6, C4
(koperta), C5 (koperta), C6 (koperta), Letter, Letter Legal,
10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148
mm, 17 cali (43,2 cm)
5..
Margines drukowania
0 mm górny, 0 mm prawy, 0 mm dolny, 0 mm lewy
6
Waga produktu
max. 20 kg
3.
7.
8.
9.
Gramatura papieru
fotograficznego
Wireless – druk przez
WiFi
Drukowanie
z chmury
do 1000 g/m²
drukowanie przez WiFi
swoboda drukowania bezpośrednio z Internetu
10. Rodzaj zasilania
sieciowe AC (220-240V)
11. Wyświetlacz
dotykowy, LCD, podświetlany
12. Gwarancja
gwarancja min. 24 miesiące
bezusterkowego protokołu odbioru
od
daty
podpisania
4. Część 4 - dostawa flag reklamowych w ilości 8 szt.
Lp.
Wymagania (minimalne parametry) Zamawiającego
1.
Typ: piórko, tj. z zaokrągloną górą i dołem
2.
Materiał: poliester o gramaturze min. 120 g/m2
3.
Format flagi: 0,8 m x 3,5 m
4.
Wysokość: 4,2 m
5.
Jednostronny druk flagi z przedrukiem na drugą stronę tworzącym odbicie lustrzane
6.
Wykonanie projektu grafiki zgodnie z wizualizacją Zamawiającego zamieszczoną pod
tabelą
7.
Maszt aluminiowy
8.
Podstawa z możliwością wbijania do gruntu oraz ustawienia na twardym podłożu
9.
Pakowane w torbę do transportu
10. Gwarancja: min. 24 miesiące od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru
13
Znak postępowania: ZP/KC – 16/2016
Wizualizacja flagi
14
Znak postępowania: ZP/KC – 16/2016
Załącznik nr 2
do Warunków przetargowych
(wzór)
…………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy)
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej - Curie 23
15-950 Białystok
FORMULARZ OFERTY
Dane Uczestnika przetargu/Uczestników przetargu w przypadku oferty wspólnej *
Nazwa: ……………………………………………………………………………………….....…
Adres: ul. ………………………………………………………………………………..……..…
Kod: ................... miasto: ................................................. województwo: ......................................
Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres siedziby) ……………………….…
……………………………………………………………………………………………….…….
Numer telefonu: ……………………………………………………………………………..…..
Numer faksu, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję: ...…………………….……
Adres e-mail, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję: ………………………………
Osoba upoważniona do kontaktów …………………………, tel. …………………………..……
NIP: ..............................................................., REGON: .................................................................
* w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej, należy podać dane dotyczące wszystkich Uczestników przetargu
wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz dane pełnomocnika.
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 j. t.) na „Dostawę materiałów do celów promocyjnych” znak postępowania: ZP/KC - 16/2016.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Warunkami przetargowymi, nie wnosimy do nich
żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w nich zawarte, a także uzyskaliśmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.
2. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono
w Warunkach przetargowych na następujących warunkach cenowych:
15
Znak postępowania: ZP/KC – 16/2016
2.1) * Część 1 - dostawa przenośnego zestawu do nagłośnienia w ilości 1 szt.
wartość brutto: .......................... zł
słownie: ............................................................................................................................. zł
w tym ..... % VAT,
wartość netto: ............................. zł
cło: ……………….. (jeżeli dotyczy)
i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.
Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT)
wg odpowiadających jej składników cenowych.
* Uczestnik przetargu uzupełnia jeżeli dotyczy
2.2) * Część 2 - dostawa oprogramowania Adobe Creative Suite 6 Design Standard
(lub oprogramowania równoważnego) w ilości 1 szt.
wartość brutto: .......................... zł
słownie: ............................................................................................................................. zł
w tym ..... % VAT,
wartość netto: ............................. zł
cło: ……………….. (jeżeli dotyczy)
i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.
Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT)
wg odpowiadających jej składników cenowych.
* Uczestnik przetargu uzupełnia jeżeli dotyczy
2.3) * Część 3 - dostawa drukarki fotograficznej atramentowej w ilości 1 szt.
wartość brutto: .......................... zł
słownie: ............................................................................................................................. zł
w tym ..... % VAT,
wartość netto: ............................. zł
cło: ……………….. (jeżeli dotyczy)
i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.
Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT)
wg odpowiadających jej składników cenowych.
* Uczestnik przetargu uzupełnia jeżeli dotyczy
16
Znak postępowania: ZP/KC – 16/2016
2.4) * Część 4 - dostawa flag reklamowych w ilości 8 szt.
wartość brutto: .......................... zł
słownie: ............................................................................................................................. zł
w tym ..... % VAT,
wartość netto: ............................. zł
cło: ……………….. (jeżeli dotyczy)
i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.
Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT)
wg odpowiadających jej składników cenowych.
* Uczestnik przetargu uzupełnia jeżeli dotyczy
3. Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty przed zawarciem umowy dostarczymy
oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej*/nie dostarczymy oryginału certyfikatu rezydencji
podatkowej*.
* niepotrzebne skreślić
4. Oświadczamy, iż:
4.1 ceny netto podane w Specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia, stanowiącej
Załącznik nr 2 do Warunków przetargowych nie ulegną podwyższeniu przez okres
trwania umowy;
4.2 akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w Warunkach przetargowych;
4.3 akceptujemy warunki płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia określone
we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do Warunków przetargowych.
5. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, liczony
od terminu składania ofert określonego zapisami Warunków przetargowych.
6. Oświadczamy, iż zawarty w Warunkach przetargowych Wzór umowy (Załącznik nr 6) został
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty
do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
7. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty
opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.
8. Ofertę niniejszą składamy na … zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach (od nr ….
do nr ….).
17
Znak postępowania: ZP/KC – 16/2016
9. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
1) ………………………………………..
2) ………………………………………..
3) ………………………………………..
4) ………………………………………..
………………………………………
/miejscowość i data/
………………………………………………………………….........…………………
/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)
18
Znak postępowania: ZP/KC – 16/2016
Załącznik nr 3
do Warunków przetargowych
(wzór)
Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia
1. Część 1 - dostawa przenośnego zestawu do nagłośnienia w ilości 1 szt.
1) Specyfikacja cenowa:
Lp.
Przedmiot umowy
Ilość
(w szt.)
Cena
jednostkowa
netto
(w zł)
Cena
jednostkowa
brutto
(w zł)
%
stawka
podatku VAT
Wartość
brutto
(w zł)
-
1
2
3
4
5
6=(2x3) + kwota
podatku VAT
1.
Przenośny zestaw do nagłośnienia
Nazwa: ........................................
Producent: ...................................
Nazwa na fakturze: .....................
1
2) Specyfikacja przedmiotowa:
Lp.
Wymagania (minimalne parametry) Zamawiającego
Charakterystyka
proponowanego przez
Wykonawcę urządzenia
1.
Kolumna aktywna
TAK / NIE * )
2.
Zasilanie sieciowe lub z wykorzystaniem
akumulatora/baterii (czas pracy co najmniej 3 godziny)
TAK / NIE * )
3.
Wbudowana automatyczna ładowarka ze wskaźnikiem
stanu naładowania oraz zabezpieczeniem przed głębokim
rozładowaniem akumulatora
TAK / NIE * )
4.
Moc: co najmniej 180W RMS
TAK / NIE * )
5.
Odtwarzacz USB
TAK / NIE * )
6.
Odtwarzacz CD/MP3
TAK / NIE * )
7.
1 wejście mikrofonowe (combo XLR/6.3mm)
TAK / NIE * )
8.
1 wejście liniowe stereo (RCA)
TAK / NIE * )
9.
1 wejście Aux (3.5mm)
TAK / NIE * )
10.
1 wyjście liniowe stereo (RCA)
TAK / NIE * )
11.
1 wyjście Aux (3.5mm)
TAK / NIE * )
12.
Teleskopowa rączka
TAK / NIE * )
13.
Dwa (2) kółka do transportu
TAK / NIE * )
14.
W zestawie 2 kompatybilne bezprzewodowe mikrofony
doręczone
z
nadajnikiem
wielozakresowym,
w technologii UHF PLL
TAK / NIE * )
15.
Zasilanie mikrofonu: 2 x 1.5V baterie AA
TAK / NIE * )
16.
W zestawie kompatybilny moduł nadajnika
wieloczęstotliwościowego, w technologii UHF PLL
TAK / NIE * )
Uwagi
rodzaj zasilania:
……………
moc: ……….
19
Znak postępowania: ZP/KC – 16/2016
17.
*)
Gwarancja: min. 24 miesiące od daty podpisania
bezusterkowego protokołu odbioru
TAK / NIE * )
gwarancja ............
miesięcy od daty
podpisania
bezusterkowego
protokołu odbioru
- niepotrzebne skreślić
………………………………………
/miejscowość i data/
………………………………………………………………….........…………………
/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)
20
Znak postępowania: ZP/KC – 16/2016
2. Część 2 - dostawa oprogramowania Adobe Creative Suite 6 Design Standard w ilości
1 szt.
1) Specyfikacja cenowa:
Lp.
Przedmiot umowy
Ilość
(w szt.)
Cena
jednostkowa
netto
(w zł)
Cena
jednostkowa
brutto
(w zł)
%
stawka
podatku VAT
Wartość
brutto
(w zł)
-
1
2
3
4
5
6=(2x3) + kwota
podatku VAT
1.
Oprogramowanie Adobe Creative
Suite 6 Design Standard * ) lub
oprogramowanie równoważne * )
1
Nazwa: ........................................
Producent: ...................................
Nazwa na fakturze: .....................
2) Specyfikacja przedmiotowa:
Lp.
Wymagania minimalne Zamawiającego
Charakterystyka
proponowanego przez
Wykonawcę urządzenia
Uwagi
TAK / NIE * )
Oprogramowanie: …….
1.
Oprogramowanie Adobe Creative Suite 6 Design
Standard lub oprogramowanie równoważne
2.
Oprogramowanie do projektowania/obróbki grafiki rastrowej, winno posiadać m. in. następujące
funkcjonalności:
1)
filtrowanie i przeszukiwanie warstw
2)
3)
filtr pozwalający na szybkie wyprostowanie zdjęć
wykonanych szerokokątnymi obiektywami
funkcje korekcji automatycznej
TAK / NIE * )
TAK / NIE * )
TAK / NIE * )
4)
narzędzie Content-Aware Move, do rozszerzenia
obiektu lub przeniesienia go w inne miejsce na
obrazie
TAK / NIE * )
5)
usuwanie szumów
TAK / NIE * )
6)
wypaczenie marionetkowe
TAK / NIE * )
7)
retuszowanie oparte na perspektywie
TAK / NIE * )
8)
wypełnianie z uwzględnianiem zawartości
TAK / NIE * )
9)
przesunięcie z uwzględnieniem zawartości
TAK / NIE * )
10)
skalowanie z uwzględnieniem zawartości
TAK / NIE * )
11)
oczyszczanie kolorów
TAK / NIE * )
12)
obiekty inteligentne
TAK / NIE * )
13)
zapisywanie w tle
TAK / NIE * )
możliwość edytowania filmów przed użyciem ich w
projektach publikacji cyfrowych (oprogramowanie
umożliwiające pracę z plikami wideo w różnych
formatach, takich jak 3G, FLC, MOV, AVI, strumień
DV, sekwencja obrazów, MPEG-4 oraz FLV)
TAK / NIE * )
14)
21
Znak postępowania: ZP/KC – 16/2016
Oprogramowanie do projektowania/edycji grafiki wektorowej winno posiadać m. in. następujące
funkcjonalności:
3.
opcje pędzla umożliwiające tworzenie pędzli
o zmiennej grubości oraz pogrubianie go w
dowolnym jego punkcie i opcja pozwalające na
intuicyjne łączenie
edytowanie i wypełnianie kształtów bezpośrednio
na obszarze roboczym, bez konieczności korzystania
z wielu dodatkowych narzędzi
1)
2)
TAK / NIE * )
TAK / NIE * )
3)
możliwość rysowania z zachowaniem perspektywy
TAK / NIE * )
4)
możliwość
przekształcania
kształtów
2D
w obiekty 3D z zachowaniem możliwości edycji,
tworząc bryły i obracając ścieżki
TAK / NIE * )
5)
możliwość bezszwowego powtarzania wzorów
TAK / NIE * )
umożliwia pracę z plikami graficznymi typu — np.
PDF, EPS, FXG, Photoshop (PSD), TIFF, GIF,
JPEG, SWF, SVG, DWG i DXF
grafikę przeznaczoną do publikacji w Internecie
można z łatwością wyświetlać, optymalizować
i zapisywać, korzystając z możliwości wyboru
formatu, koloru, jakości i innych opcji
możliwość pracy na siatce pikseli (dla wyostrzenia
grafiki rastrowej do Internetu)
Oprogramowanie do projektowania, łamania,
składania i przygotowywania do druku materiałów
poligraficznych.
Oprogramowanie do tworzenia i modyfikacji
dokumentów PDF
Oprogramowanie służące do zarządzania plikami
multimedialnymi.
Oprogramowanie umożliwiające automatyzację
procesu tworzenia wielu plików źródłowych
wykorzystujących różne ustawienia kodowania
6)
7)
8)
4.
5.
6.
7.
*)
TAK / NIE * )
TAK / NIE * )
TAK / NIE * )
TAK / NIE * )
TAK / NIE * )
TAK / NIE * )
TAK / NIE * )
- niepotrzebne skreślić
………………………………………
/miejscowość i data/
………………………………………………………………….........…………………
/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)
22
Znak postępowania: ZP/KC – 16/2016
3. Część 3 - dostawa drukarki fotograficznej atramentowej w ilości 1 szt.
1) Specyfikacja cenowa:
Lp.
Przedmiot umowy
Ilość
(w szt.)
Cena
jednostkowa
netto
(w zł)
Cena
jednostkowa
brutto
(w zł)
%
stawka
podatku
VAT
Wartość brutto
(w zł)
-
1
2
3
4
5
6=(2x3) + kwota
podatku VAT
1.
Drukarka fotograficznej
atramentowa
Nazwa: ........................................
Model: ...................................
Kraj pochodzenia: .......................
Nazwa na fakturze: .....................
1
2) Specyfikacja przedmiotowa:
Lp.
Nazwa
komponentu
Wymagania (minimalne parametry)
Zamawiającego
Rozdzielczość
2880 x 1440 dpi
druku
Szybkość
drukowania
co najmniej 3 str./min
monochromatycznie
Szybkość
drukowania
co najmniej 3 str./min
w kolorze
A2, A3+, A3++, A3, A4, A5, A6, B3, B4, B5, B6, C4
(koperta), C5 (koperta), C6 (koperta), Letter, Letter
Formaty papieru
Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25
cm, 100 x 148 mm, 17 cali (43,2 cm)
Margines
0 mm górny, 0 mm prawy, 0 mm dolny, 0 mm lewy
drukowania
1.
2.
3.
4.
5..
6
Waga produktu
Gramatura papieru
fotograficznego
Wireless – druk
przez WiFi
Drukowanie
z chmury
7.
8.
9.
10.
Rodzaj zasilania
11.
Wyświetlacz
12.
*)
Gwarancja
Charakterystyka
proponowanego
przez Wykonawcę
urządzenia
TAK / NIE * )
TAK / NIE * )
TAK / NIE * )
TAK / NIE * )
TAK / NIE * )
max. 20 kg
TAK / NIE * )
do 1000 g/m²
TAK / NIE * )
drukowanie przez WiFi
TAK / NIE * )
swoboda drukowania bezpośrednio z Internetu
TAK / NIE * )
sieciowe AC (220-240V)
TAK / NIE * )
dotykowy, LCD, podświetlany
TAK / NIE * )
Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania
bezusterkowego protokołu odbioru
Uwagi
TAK / NIE * )
gwarancja
............ miesięcy
od daty
podpisania
bezusterkowego
protokołu
odbioru
- niepotrzebne skreślić
………………………………………
/miejscowość i data/
………………………………………………………………….........…………………
/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)
23
Znak postępowania: ZP/KC – 16/2016
4. Część 4 - dostawa flag reklamowych w ilości 8 szt.
1) Specyfikacja cenowa:
Lp.
Przedmiot umowy
Ilość
(w szt.)
Cena
jednostkowa
netto
(w zł)
Cena
jednostkowa
brutto
(w zł)
%
stawka
podatku VAT
Wartość
brutto
(w zł)
-
1
2
3
4
5
6=(2x3) + kwota
podatku VAT
1.
Flaga reklamowa
Nazwa: ........................................
Producent: ...................................
Nazwa na fakturze: .....................
8
2) Specyfikacja przedmiotowa:
Lp.
Wymagania (minimalne parametry) Zamawiającego
Charakterystyka
proponowanego przez
Wykonawcę
urządzenia
Typ: piórko, tj. z zaokrągloną górą i dołem.
TAK / NIE * )
2.
Materiał: poliester o gramaturze min. 120 g/m2
TAK / NIE * )
3.
Format flagi: 0,8 m x 3,5 m
TAK / NIE * )
Wysokość: 4,2 m
TAK / NIE * )
Jednostronny druk flagi z przedrukiem na drugą stronę tworzącym
odbicie lustrzane
Wykonanie projektu grafiki zgodnie z projektem Zamawiającego
(wizualizacja zamieszczona w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Warunków
przetargowych)
TAK / NIE * )
7.
Maszt aluminiowy
TAK / NIE * )
8.
Podstawa z możliwością wbijania do gruntu oraz ustawienia
na twardym podłożu
TAK / NIE * )
9.
Pakowane w torbę do transportu
TAK / NIE * )
1.
4.
5.
6.
10.
Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania bezusterkowego
protokołu odbioru
*)
Uwagi
gramatura: .... g/m2
TAK / NIE * )
TAK / NIE * )
gwarancja ............
miesięcy od daty
podpisania
bezusterkowego
protokołu odbioru
- niepotrzebne skreślić
………………………………………
/miejscowość i data/
………………………………………………………………….........…………………
/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)
24
Znak postępowania: ZP/KC – 16/2016
Załącznik nr 4
do Warunków przetargowych
(wzór)
………………………………………
/pieczęć nagłówkowa Uczestnika przetargu
/ Uczestników przetargu/
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
15-950 Białystok
Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Ja/My niżej podpisany:
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………........
/nazwa (firma), dokładny adres Uczestnika przetargu/
przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę
materiałów do celów promocyjnych”, nr sprawy ZP/KC-16/2016 oświadczam/-y,
że reprezentowany przeze mnie/nas Uczestnik przetargu, składający ofertę w przedmiotowym
postępowaniu spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.:
1) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
2) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
…………………………………..
/miejscowość i data/
............……………………………………………………………………………….
/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)
25
Znak postępowania: ZP/KC – 16/2016
Załącznik nr 5
do Warunków przetargowych
(wzór)
………………………........
/pieczęć nagłówkowa Uczestnika przetargu/ Uczestników przetargu/
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
15-950 Białystok
Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa*
Ja/My, niżej podpisany/-i:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
/nazwa (firma), dokładny adres Uczestnika przetargu/Uczestników przetargu/
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę materiałów
do celów promocyjnych”, nr sprawy ZP/KC-16/2016 oświadczamy, że:
1) utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr .... do oferty* / na stronach ......
oferty*, dotyczące informacji: technicznych**, technologicznych**, handlowych**,
organizacyjnych** nie są powszechnie dostępne, tzn. nie są publikowane w materiałach
drukowanych bądź w Internecie, w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.);
2) utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym
zamówieniu publicznym oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w rozdz. XI ust. 2
pkt 4) Warunków przetargowych.
3) do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
…………………………………..
/miejscowość i data/
............………………………………………………………………………………
/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)
* Uczestnik przetargu wypełnia odpowiednio
** Uczestnik przetargu dołącza powyższe informacje do oferty jeżeli dotyczy
26
Znak postępowania: ZP/KC – 16/2016
Załącznik nr 6
do Warunków przetargowych
UMOWA NR ...............................
(Wzór umowy dot. wszystkich części zamówienia)
zawarta w dniu .............................. pomiędzy:
............................................................................,
z siedzibą w ........................................ zarejestrowaną/-ym przez Sąd Rejonowy dla ..................
w ...................., ....... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
.................,
kapitał zakładowy ......................zł,
posługującą/-ym się numerami:
NIP......................, REGON .............................., zwaną/-ym w treści umowy „Wykonawcą”,
reprezentowaną/-ym przez:
........................................................... – ......................................
............................................................ – .....................................
a
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku,
15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
prof. dr hab. n. med. Piotra Marka Radziwona – Dyrektora,
o następującej treści:
Zawarcie umowy następuje zgodnie z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę materiałów do celów
promocyjnych”, realizowanego w trybie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 j. t.), znak postępowania ZP/KC-16/2016.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest dostawa w zakresie Części ..... do siedziby Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, jego *instalacja, *konfiguracja oraz
*prawidłowe uruchomienie.
2. Przedmiot umowy określony został w Załączniku nr 1 do umowy.
* jeżeli dotyczy
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy z najwyższą starannością
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami.
2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich
ewentualnych zagrożeniach, które mogłyby utrudnić realizację umowy lub opóźnić termin
dostawy przedmiotu zamówienia.
3. * Wykonawca zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Zamawiającemu do akceptacji
projekt rozmieszczenia elementów graficznych oznakowania flag reklamowych w terminie
do 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy – dotyczy Części 4.
4. * W razie zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń i/lub uwag w zakresie, o którym mowa
w ust. 3 lub konieczności wprowadzenia zmian, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania
stosownych zmian w nieprzekraczalnym terminie do 2 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia
żądania – dotyczy Części 4.
5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dobrej jakości i gwarantuje, że jest wolny
od wad fizycznych i prawnych.
27
Znak postępowania: ZP/KC – 16/2016
*W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub
autorskich odpowiedzialność i wszelkie koszty z tego tytułu poniesie Wykonawca.
6. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy kompletny i przygotowany do eksploatacji,
posiadający deklarację zgodności CE (urządzenia oznaczone CE), urządzenia fabrycznie
nowe (proponowane materiały winne być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015 r.), zaś
*system (oprogramowanie) w najnowszej (najwyższej) dostępnej aktualnej wersji,
zapewniające bezpieczną i higieniczną pracę zgodnie z obowiązującymi normami
i przepisami.
7. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do Zamawiającego wraz z kartą gwarancyjną
w języku polskim, instrukcją obsługi (w wersji papierowej) w języku polskim oraz
dokumentem określającym zasady świadczenia usług serwisowych przez autoryzowany
serwis w okresie gwarancyjnym, a także wykazem licencji zawierającym m.in. zakres, ilość
i termin ważności (jeżeli dotyczy). Karta gwarancyjna zostanie wystawiona z datą, która nie
może być wcześniejsza niż data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
8. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych, Zamawiający ma obowiązek sporządzić protokół,
który będzie stanowił podstawę wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad.
W takiej sytuacji Zamawiający zgłasza pisemną reklamację (faksem) w terminie 3 dni
kalendarzowych od chwili powzięcia informacji o zaistniałych nieprawidłowościach.
9. Koszty związane ze zwrotem reklamowanego towaru pokrywa Wykonawca.
10. Do obowiązków Wykonawcy należy rozpatrzenie reklamacji nie później niż w ciągu 5 dni
kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie przedmiotu umowy.
11. Wykonawca w terminie 5 dni kalendarzowych od daty uznania reklamacji zobowiązany jest
spełnić żądania Zamawiającego zgłoszone w protokole reklamacyjnym.
12. Wykonawca zobowiązany jest odebrać przedmiot umowy podlegający reklamacji,
a następnie dostarczyć do siedziby Zamawiającego towar wolny od wad, na własny koszt
i ryzyko.
13. Odrzucenie przez Wykonawcę reklamacji upoważnia Zamawiającego do zasięgnięcia opinii
lub ekspertyzy właściwego organu lub skierowanie sprawy celem rozstrzygnięcia przez Sąd.
14. W sytuacji, gdy reklamacja Zamawiającego okaże się być uzasadnioną, koszty związane
z uzyskaniem opinii lub ekspertyzy właściwego organu ponosi Wykonawca.
15. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za legalność dostarczonego
przedmiotu umowy.
* jeżeli dotyczy
§3
1. Przedmiot umowy wraz z wyposażeniem i dokumentami, o których mowa w § 2 ust. 7
zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Dostawa
zostanie zrealizowana w godzinach pracy Zamawiającego, tj. 7:30-15:05.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wraz z dokumentami, o których mowa
w ust. 1, po dokonaniu czynności o których mowa w § 2 ust. 3 i 4 umowy (dotyczy części 4),
w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy.
3. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania przez obie Strony
umowy bezusterkowego protokołu odbioru.
§4
WYNAGRODZENIE
1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie zgodnie z ofertą Wykonawcy w kwocie brutto (tj. wraz z podatkiem VAT):
………… zł (słownie …….…………………… złotych), netto: ………………….
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało określone na podstawie oferty Wykonawcy
z dnia .................... . Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skalkulowanie
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
3. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie płatności wobec Skarbu
Państwa oraz koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym m.in.:
1) wartość przedmiotu zamówienia,
2) koszt oznakowania przedmiotu zamówienia – dotyczy Części 4,
28
Znak postępowania: ZP/KC – 16/2016
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3) koszt dostawy, *instalacji, *konfiguracji i *prawidłowego uruchomienia wszystkich
funkcji przedmiotu zamówienia,
4) koszt transportu i ubezpieczenia do czasu przekazania Zamawiającemu,
5) koszt rozładunku i transportu wewnętrznego u Zamawiającego,
6) inne koszty niezbędne z punktu widzenia zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz zapewnienia wymaganej przez
Zamawiającego funkcjonalności przedmiotu zamówienia,
7) podatek od towarów i usług,
8) podatek akcyzowy (jeżeli dotyczy),
9) cło (jeżeli dotyczy).
Ceny jednostkowe netto przedmiotu zamówienia, określone w Załączniku nr 1 do umowy,
nie ulegną podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy.
Płatność wynagrodzenia nastąpi po dostarczeniu do Zamawiającego przedmiotu umowy
i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Wykonawca
zobowiązany jest do wystawienia faktury niezwłocznie po podpisaniu bezusterkowego
protokołu odbioru i doręczenia Zamawiającemu najpóźniej w kolejnym dniu roboczym
następującym po dniu, w którym nastąpił odbiór przedmiotu umowy.
Na fakturze Wykonawca winien stosować nazewnictwo zgodnie ze złożoną ofertą
i umową.
Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia przez Zamawiającego dyspozycji zapłaty
i obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo
do odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki w zapłacie, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Wszelkie rozliczenia dokonywane będą w PLN.
* jeżeli dotyczy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§5
GWARANCJA
Wykonawca udziela pełnej ……miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy
oraz wykonane w ramach umowy prace, która biegnie od daty podpisania przez Strony
umowy bezusterkowego protokołu odbioru. Gwarancja stanowi rozszerzenie
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.
Warunki gwarancji nie mogą być gorsze niż określone w umowie.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu
gwarancji, określonego w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
Udzielenie gwarancji nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi, której zakres
obowiązywania Strony rozszerzają na okres ........... miesięcy (równy okresowi gwarancji).
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej naprawy lub wymiany
każdego z elementów, podzespołów lub zespołów dostarczonego przedmiotu umowy, które
uległy uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, materiałowych lub montażowych,
nieodpłatnych przeglądów gwarancyjnych w ilości zapewniającej utrzymanie gwarancji,
bieżącej konserwacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązuje się, na czas trwania gwarancji, do nieodpłatnego usuwania
zgłaszanych przez Zamawiającego usterek dostarczonego przedmiotu umowy, które
odbywać się będą następnego dnia roboczego po dniu, w którym Zamawiający zgłosił
problem (forma zgłoszenia: fax, e-mail, pismo). Usługa gwarancyjna będzie realizowana
od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt), w godzinach od 8:00 do 17:00.
W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w ust. 5,
Wykonawca nieodpłatnie dostarczy i skonfiguruje (jeżeli dotyczy), w terminie do 72 godzin
od daty zgłoszenia, urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż określone
w Załączniku nr 1 do umowy oraz usunie awarię w terminie maksymalnie do 14 dni
kalendarzowych licząc od daty pierwszego zgłoszenia. Każda naprawa gwarancyjna
przedłuża okres gwarancji o pełny okres niesprawności przedmiotu umowy (dotyczy Części
1 i Części 3).
29
Znak postępowania: ZP/KC – 16/2016
7. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii urządzeń dostarczonych w ramach umowy
w terminie do 6 tygodni od daty pierwszego zgłoszenia lub trzykrotnej naprawy sprzętu
podczas okresu gwarancyjnego, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany
na nowe o co najmniej takich samych parametrach, funkcjach użytkowych i estetyce. Każda
wymiana wadliwego urządzenia na nowe powoduje bieg gwarancji od nowa dla tego
urządzenia.
8. *W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu
urządzenia stanowiącego przedmiot umowy, Wykonawca jest zobowiązany wymienić ten
element, podzespół lub cały przedmiot umowy na nowy w ciągu 14 dni kalendarzowych
od daty stwierdzenia wady przedmiotu umowy. W przypadku zainstalowania w trakcie
naprawy nowych elementów lub podzespołów Wykonawca udziela min. 24-miesięcznej
gwarancji na te elementy lub podzespoły. W przypadku wymiany wadliwego urządzenia
na nowe, bieg gwarancji rozpoczyna się od nowa dla tego urządzenia.
9. Jeżeli Wykonawca nie usunie awarii w terminie określonym w ust. 6 i 7 i/lub w przypadku
określonym w ust. 8, Zamawiający może zlecić jej usunięcie stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy bez utraty gwarancji.
10. Wykonawca oświadcza, że posiada autoryzowany serwis gwarancyjny: …………………..
(nazwa, adres), który wykonywać będzie naprawy w okresie gwarancji na warunkach
określonych w umowie.
11. Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania zgłoszeń awarii lub innych
nieprawidłowości dostarczonego przedmiotu umowy telefonicznie pod numerem tel.
………………….., faksem pod numerem ……………………. oraz na adres e-mail:
............................. .
12. Celem wykonania naprawy przedmiotu umowy Wykonawca uzyska niczym nieograniczony
dostęp do przedmiotu umowy w godzinach pracy Zamawiającego, jak też w terminach
wynikających z ust. 5.
13. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej obciążają Wykonawcę.
* jeżeli dotyczy
§6
1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w przypadku:
1) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy w całości lub w części z własnej
winy lub woli w wysokości 15% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1
umowy;
2) gdy Zamawiający wypowie umowę w trybie § 7 ust. 2, w wysokości 10% wartości
niezrealizowanej części umowy;
3) zwłoki w dostawie projektu rozmieszczenia elementów graficznych w terminie, o którym
mowa w § 2 ust. 3 umowy, w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy,
za każdy dzień zwłoki – dotyczy Części 4;
4) zwłoki w dokonaniu zmian, o których mowa w § 2 ust. 4 umowy, w wysokości 0,1%
wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki – dotyczy Części 4;
5) zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji, o której mowa w § 2 ust. 10 i/lub 11 w wysokości 5%
wartości brutto przedmiotu umowy posiadającego wady jakościowe lub ilościowe,
za każdy dzień zwłoki;
6) zwłoki w usunięciu zgłoszonych wad stwierdzonych w okresie gwarancji w terminie
określonym w § 5 ust. 5 lub zwłoki w dostarczeniu urządzenia zastępczego bądź
wymiany na nowy zgodnie z § 5 ust. 6 i 7 oraz zwłoki w wymianie elementu,
podzespołu, lub całego przedmiotu umowy zgodnie z § 5 ust. 8 umowy w wysokości
0,2% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki
liczonej od dnia wyznaczonego na powyższe;
7) zwłoki w wykonywaniu obowiązków Wykonawcy wynikających z § 5 ust. 11
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień
zwłoki.
2. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar
umownych z płatności za fakturę wystawioną przez Wykonawcę, na podstawie noty
wystawionej przez Zamawiającego.
30
Znak postępowania: ZP/KC – 16/2016
3. W przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
przekroczy kwotę kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń
uzupełniających.
§7
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji:
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 15 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach;
2) ogłoszenia likwidacji Wykonawcy (za wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przekształcenia lub restrukturyzacji);
3) wydania nakazu zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy, mającej wpływ
na realizację przedmiotu niniejszej umowy;
4) przekazania przez Wykonawcę przedmiotu umowy po terminie określonym w § 3 ust. 2
umowy, bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu na wykonanie umowy; w takiej
sytuacji odstąpienie Zamawiającego poczytywane będzie jako wywołane z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy;
5) niedostarczenie Zamawiającemu w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 5 umowy
faktury, stanowiącej podstawę płatności, upoważnia Zamawiającego do odstąpienia
od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym
przy wystąpieniu rażącego nienależytego wykonania lub niewykonania umowy, czyniącego
dalsze jej kontynuowanie bezprzedmiotowym.
3. Odstąpienie/wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie z podaniem podstaw
prawnych i faktycznych odstąpienia/wypowiedzenia.
*§ 8
W stosunkach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na tle realizacji przedmiotu umowy
wspólnie (konsorcjum) w zakresie realizacji umowy obowiązują zasady:
1) solidarnej odpowiedzialności Wykonawców (uczestników konsorcjum) za całość
podjętych w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy, niezależnie od procentowego lub rzeczowego udziału każdego z nich
w realizacji przedmiotu zamówienia,
2) reprezentacji jednego z Wykonawców (uczestników konsorcjum – lidera) ze skutkiem
dla pozostałych, rozumianej jako wyłączne uprawnienie i obowiązek do składania
i przyjmowania dokumentów i oświadczeń powstałych na tle realizacji niniejszej
umowy.
* jeżeli dotyczy
§9
1. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za przebieg realizacji umowy będzie
……..................., tel. .................... .
2. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za przebieg realizacji umowy będzie
……………......, tel. ......................... .
3. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji wydanych
przez Zamawiającego.
§ 10
1. Wszelkie dyskusje, kontrowersje lub różnice w interpretacji, które mogą wyniknąć z umowy,
Strony skłonne są prowadzić i rozwiązywać na zasadach wzajemnego zrozumienia.
2. Wszelkie kwestie sporne nie mogące znaleźć rozwiązania na drodze polubownej, zostaną
poddane do rozstrzygnięcia właściwym rzeczowo sądom powszechnym w Białymstoku.
31
Znak postępowania: ZP/KC – 16/2016
§ 11
1. Umowa podlega ustawie Kodeks cywilny.
2. Wszelkie uzgodnienia dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w przedmiotowej
umowie. Jakiekolwiek inne uzgodnienia będą ważne jedynie wówczas, gdy określone
zostaną w formie pisemnej (aneks) i podpisane przez obie Strony.
3. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
WYKONAWCA:
ZAMAWIAJĄCY:
32