Regulamin konkursu "Schwarzkopf Color Mask!"

Transkrypt

Regulamin konkursu "Schwarzkopf Color Mask!"
Regulamin konkursu "Schwarzkopf Color Mask!"
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.Organizatorem konkursu pod nazwą "Schwarzkopf Color Mask!" (dalej zwany „Konkursem”) jest firma Core (dalej zwana: „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej:
„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.modern‐technology.pl
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.
1.6. Nagrodami przeznaczonymi dla 3 laureatów konkursu jest jedna z farb firmy Schwarzkopf.
2. ZAŁOŻENIA KONKURSU
2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej: www.modern‐technology.pl
2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 19.02.2013 r. do 13.03.2013 r. i zostanie ogłoszony wraz z datą ukazania się ogłoszenia o Konkursie na stronie internetowej www.modern‐technology.pl
2.3. Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone 18.03.2012 r. na stronie internetowej: www.modern‐
technology.pl
3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
3.1. Aby wziąć udział w konkursie należy polubić fanpage portalu modern‐technology.pl na Facebooku.
3.2. Ponadto należy przesłać najciekawszą odpowiedź na zadane pytanie konkursowe: “ Jak pielęgnujesz swoje włosy zimą?” umieszczone na stronie konkursowej. Trzy osoby, które prześlą najciekawszą odpowiedź zostaną nagrodzone.
3.3. Laureatów wybiera Redakcja portalu moder‐technology.pl
3.4. Jedna osoba może zgłosić tylko jedną odpowiedź.
3.5. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
3.6. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem. 3.7. Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 2.3 w dniu 18.03.2012r.
4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej w dniu 18.03.2012 r. drogą mailową. Ponadto lista
zwycięzców zostanie przedstawiona na stronie www.modern‐technology.pl w dziale konkursy.
4.2.1. W dniu ogłoszenia wyników konkursu Osoba Upoważniona przez Organizatora wyśle do każdego
z nagrodzonych e‐mail z prośbą o przesłanie danych potrzebnych do dostarczenia nagród, tj.:
‐ imienia i nazwiska
‐ dokładnego adresu
‐ numeru telefonu
4.2.2. Niedostarczenie wymienionych danych przez nagrodzonego w ciągu kolejnych 2 dni roboczych
oznacza automatyczną i dobrowolną rezygnację z nagrody.
4.3. NAGRODY
3 x maska koloryzująca Schwarzkopf Color Mask!
4.4. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody.
5. ODBIÓR NAGRODY
5.1 Nagroda zostanie przesłana drogą pocztową.
5.2. Podczas odbioru przesyłki, odbiorca jest proszony o rozpakowanie jej w obecności listonosza i sprawdzenie czy nie jest uszkodzona. W przypadku dostarczenia uszkodzonej przesyłki jedynie otwarcie jej w obecności osoby dostarczającej upoważnia do złożenia reklamacji. Reklamacja składana jest wówczas do Poczty Polskiej.
5.3. Wysyłka nagród, wygranych w konkursie, nastąpi najpóźniej w ciągu miesiąca od opublikowania
wyników konkursu. W przypadku nieodebrania nagrody prawidłowo przesłanej przez Organizatora na
podany adres przez laureata prawo do nagrody przepada.
5.4. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
5.5.Dane osobowe uczestników konkursu w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer
telefonu oraz adres email będą przetwarzane przez organizatora konkursu, tj. firmę Core “Portal Modern Technology” z siedzibą w Warszawie w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej dostarczenie do zwycięzcy nagrody. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Regulamin konkursu do wglądu na stronie internetowej Organizatora www.modern‐
technology.pl.Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Organizator informuje, iż jedynie nazwy skrócone wygranych osób w konkursie zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora (www.modern‐technology.pl) w ramach rozwiązania konkursu.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni od dnia publikacji na stronie internetowej www.modern‐technology.pl listy laureatów Konkursu na adres Organizatora: Redakcja Modern Technology Warszawa ul. Tańskiego 7/13 02‐150 Warszawa z dopiskiem o treści: Reklamacja – www.modern‐technology.pl
6.2. Reklamację należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.
6.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
6.4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w pkt 6.1 nie będą rozpatrywane.
6.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (zwaną dalej „Komisja") powołaną przez Organizatora.
6.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
6.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
6.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.
6.9. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Dokonując zgłoszenia konkursowego, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu
zawarte w niniejszym regulaminie.
7.2. W przypadku mniejszej liczby laureatów niż nagród konkursowych Organizator zastrzega sobie
prawo innego rozdysponowania nagrodami Konkursu
7.3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
‐ zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
‐ nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.
‐ świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
7.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
7.5 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy
Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
Organizator