PRO-PAK - Scott Safety

Komentarze

Transkrypt

PRO-PAK - Scott Safety
PRO-PAK
Samodzielny aparat oddechowy
Instrukcja obsługi
Nr artykułu 2018101
Wydanie B 10. 2008
Samodzielny aparat oddechowy
Spis treści
OSTRZEŻENIA .......................................................................................................................................................................... ii
1.
WPROWADZENIE....................................................................................................................................................... 1
1.1
SKRÓTY............................................................................................................................................................. 1
1.2
POWIETRZE DO ODDYCHANIA....................................................................................................................... 1
1.3
ZASILANIE Z LINII SPRĘŻONEGO POWIETRZA............................................................................................. 1
1.4
CZAS PRACY APARATU................................................................................................................................... 2
1.5
PRZESZKOLENIE PERSONELU....................................................................................................................... 2
1.6
SERWISOWANIE .............................................................................................................................................. 3
1.7
CZĘŚCI ZAMIENNE ORAZ AKCESORIA .......................................................................................................... 3
1.8
GWARANCJA .................................................................................................................................................... 3
1.9
INSTYTUCJE NOTYFIKOWANE ....................................................................................................................... 3
2.
OPIS APARATU .......................................................................................................................................................... 4
2.1
INFORMACJE OGÓLNE .................................................................................................................................... 4
2.2
UPRZĄŻ ............................................................................................................................................................. 5
2.3
TAŚMA BUTLI .................................................................................................................................................... 5
2.4
SYSTEM PNEUMATYCZNY .............................................................................................................................. 5
2.5
REDUKTOR ....................................................................................................................................................... 5
2.6
MANOMETR I GWIZDEK................................................................................................................................... 7
2.7
ZAWÓR ODDECHU „NA ŻĄDANIE” .................................................................................................................. 7
2.8
ZŁĄCZA OPCJONALNE .................................................................................................................................... 8
2.9
MASKI TWARZOWE.......................................................................................................................................... 8
3.
SPRAWDZANIE PRZED UŻYCIEM I W ODSTĘPACH MIESIĘCZNYCH................................................................... 9
3.1
SPRAWDZANIE APARATU ............................................................................................................................... 9
3.2
WYMIANA POJEDYNCZYCH BUTLI ................................................................................................................. 9
3.3
WYMIANA BUTLI W WERSJI DUO ................................................................................................................. 10
3.4
PRZEKSZTAŁCENIE WERSJI DUO W WERSJĘ Z POJEDYNCZĄ BUTLĄ .................................................. 12
3.5
ZEROWANIE ZAWORU ODDECHU „NA ŻĄDANIE”....................................................................................... 14
3.6
TEST CIŚNIENIA/ SZCZELNOŚCI BUTLI ....................................................................................................... 14
3.7
ZAWÓR DV I MASKA TWARZOWA................................................................................................................ 14
3.7.1
Wszystkie maski twarzowe ..................................................................................................................... 14
3.7.2
Maski twarzowe z uprzężą z tkaniny ....................................................................................................... 15
3.7.3
Maski twarzowe z uprzężą z siatki .......................................................................................................... 15
3.8
TEST CIŚNIENIA DODATNIEGO .................................................................................................................... 16
3.9
TEST GWIZDKA .............................................................................................................................................. 16
3.10
ZŁĄCZE LINII POWIETRZA I ZŁĄCZE ODKAŻANIA ...................................................................................... 17
3.11
ZŁĄCZA MASKI RATOWNICZEJ (RSM) ......................................................................................................... 17
3.12
WĘŻE ............................................................................................................................................................... 17
4.
PROCEDURA NAKŁADANIA.................................................................................................................................... 18
4.1
NAKŁADANIE APARATU................................................................................................................................. 18
4.2
SPRAWDZENIE ZAWORU DV/OTWARCIE ZAWORU BUTLI ....................................................................... 18
4.3
NAKŁADANIE MASKI TWARZOWEJ .............................................................................................................. 18
4.3.1
Maski twarzowe z uprzężą z tkaniny ....................................................................................................... 18
4.3.2
Maski twarzowe z uprzężą z siatki .......................................................................................................... 19
4.4
TEST CIŚNIENIA DODATNIEGO .................................................................................................................... 19
4.5
TEST USZCZELKI MASKI TWARZOWEJ ....................................................................................................... 20
4.6
TEST GWIZDKA .............................................................................................................................................. 20
4.7
KONTROLE KOŃCOWE.................................................................................................................................. 20
4.8
PODŁĄCZANIE LINII POWIETRZA ................................................................................................................. 20
5.
INSTRUKCJA ZDEJMOWANIA ................................................................................................................................ 21
5.1
ZDEJMOWANIE APARATU ............................................................................................................................. 21
5.2
ZDEJMOWANIE BUTLI.................................................................................................................................... 22
6.
PO UŻYCIU................................................................................................................................................................ 22
6.1
CZYSZCZENIE................................................................................................................................................. 22
6.2
SPRAWDZANIE APARATU ............................................................................................................................. 23
6.3
ZAPISYWANIE SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI O TESTACH .................................................................. 24
6.4
PRZECHOWYWANIE ...................................................................................................................................... 24
7.
HARMONOGRAM KONSERWACJI.......................................................................................................................... 24
7.1
W ODSTĘPACH MIESIĘCZNYCH................................................................................................................... 24
7.2
W ODSTĘPACH ROCZNYCH ......................................................................................................................... 24
Zarejestrowane Biuro: Scott Health and Safety Limited, Pimbo Road, West Pimbo,
Skelmersdale, Lancashire, WN8 9RA, England.
i
OSTRZEŻENIA
Niniejszy dokument należy uważnie przeczytać i w pełni
przyswoić sobie zawarte w nim informacje
Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla personelu przeszkolonego w użyciu i
konserwacji aparatu oddechowego na sprężone powietrze. Nieprzeszkoleni użytkownicy
NIE MOGĄ jej używać jako podręcznika do samodzielnej nauki. Niezrozumienie instrukcji
użytkowania urządzenia Pro-Pak lub niestosowanie się do zawartych w niej wskazówek
może być przyczyną obrażeń lub śmierci.
Firma Scott Health and Safety Limited dołożyła wszelkich starań, aby informacje zawarte
w instrukcji były dokładne, kompletne i zrozumiałe. Jednak personel Działu szkolenia i
pomocy technicznej chętnie wyjaśni wszelkie wątpliwości związane z instrukcją i odpowie
na pytania dotyczące aparatu oddechowego firmy SCOTT.
Poniższe ostrzeżenia są zgodne z wymogami określanymi przez instytucje
przyznające certyfikaty i odnoszą się do ogólnych zasad użytkowania aparatu
oddechowego:
Użytkownicy aparatu oddechowego muszą przejść pełne przeszkolenie w zakresie użytkowania i
konserwacji samodzielnego aparatu oddechowego na sprężone powietrze.
Należy upewnić się, że wybrany typ aparatu jest wystarczający jako zabezpieczenie w przypadku
podejmowanych zadań i zagrożeń, które prawdopodobnie mogą w związku z nimi wystąpić.
Informacje na ten temat można znaleźć w odnośnych przepisach krajowych.
Wyposażenie może nie zapewniać odpowiedniej ochrony w niektórych silnie toksycznych
atmosferach.
Testowanie i serwis aparatu należy przeprowadzać zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdziale
7 – Harmonogram konserwacji oraz z uwagami zamieszczonymi w rozdziale 1 w punktach Szkolenie
i Serwisowanie.
Jakość powietrza używanego do zasilania i ładowania aparatu oddechowego musi spełniać wymogi
określone w normach EN 12021 : 1999. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale 1.
Należy upewnić się, że przyleganie maski twarzowej do twarzy użytkownika zapewnia dostateczną
szczelność. Obecność brody, bokobrodów i okularów może niekorzystnie wpływać na przyleganie
maski twarzowej do twarzy użytkownika.
Aparat nie jest przeznaczony do używania pod wodą.
Uprzęży nie wolno używać jako samochodowych pasów bezpieczeństwa.
W celu prawidłowego odkażenia sprzętu w przypadku ekspozycji lub ryzyka ekspozycji na
jakąkolwiek substancję CBRN (chemiczną, biologiczną, radiologiczną lub nuklearną) należy
postępować zgodnie z obowiązującymi standardowymi procedurami.
ZASTRZEŻENIE
Nieprzestrzeganie powyższych wskazówek lub niewłaściwy sposób użytkowania
aparatu może spowodować: śmierć, obrażenia lub szkody materialne; pociąga to za
sobą unieważnienie wszelkich gwarancji i roszczeń odszkodowawczych.
PRAWA AUTORSKIE
Niniejszej instrukcji nie wolno powielać częściowo lub w całości ani używać jej do celów
innych niż zamierzony bez pisemnego zezwolenia firmy Scott Health and Safety Limited.
ii
PRO-PAK
Wraz ze wzrostem zawartości tlenu
powyżej podanej wartości wzrasta ryzyko
pożaru.
1. WPROWADZENIE
1.1
SKRÓTY
Czystość/jakość powietrza używanego do
zasilania i ładowania aparatu do
oddychania należy okresowo sprawdzać
zgodnie z przepisami krajowymi.
W niniejszej instrukcji są używane
następujące skróty:
AL
Złącze linii powietrza
BA
Aparat oddechowy
CVR Element ustalający zaworu butli
DCC Złącze odkażania
DV
Zawór oddechu „na żądanie”
HP
Wysokie ciśnienie
IRIS
Zintegrowany radiowy system
informacji
L/min Litry na minutę
m
Metry
min
Minuty
mg
Miligramy
mm
Milimetry
MP
Średnie ciśnienie
NRV Zawór zwrotny
PRV Zawór bezpieczeństwa
psi
Funty na cal kwadratowy
RSM Złącze maski ratowniczej
1.2
O ile nie podano inaczej, skażenia nie
przekroczą dopuszczalnego poziomu
ekspozycji.
Należy
przestrzegać
przepisów krajowych.
Zawartość olejów mineralnych będzie
utrzymana na poziomie, który zapewni
brak zapachu oleju w powietrzu. Wartość
progowa powodująca obecność zapachu
3
jest zbliżona do 0,3 mg/m .
3
Zawartość wody nie przekroczy 50 mg/m
w aparatach pracujących pod ciśnieniem
3
200 i 207 barów oraz 30 mg/m w
aparatach pracujących pod ciśnieniem
300 barów.
W aparatach podłączanych do linii
sprężonego powietrza należy używać
powietrza o dostatecznie niskim punkcie
rosy, aby zapobiec zamarzaniu wewnątrz
urządzenia.
POWIETRZE DO
ODDYCHANIA
1.3
Powietrze do oddychania, używane do
zasilania lub ładowania aparatu, może
być naturalne lub syntetyczne. Skład
powietrza do oddychania podano w
Tabeli 1.
Składnik
% masy
(powietrze
suche)
23,14
20,948
Azot
75,52
78,08
Argon
1,29
0,93
Dwutlenek węgla
0,05
0,031 4
Wodór
0,000 003
0,000 05
Neon
0,001 270
0,001 818
Hel
0,000 037
0,000 524
Krypton
0,000 330
0,000 114
Ksenon
0,000 039
0,000 009
ZASILANIE Z LINII
SPRĘŻONEGO
POWIETRZA
Powietrze
stosowane
w
liniach
sprężonego powietrza musi spełniać
wymogi określone w normach EN 12021 :
1999, a jego punkt rosy musi być
dostatecznie niski, aby zapobiegać
zamarzaniu wewnątrz urządzenia, gdy
aparat jest używany w temperaturze
poniżej 4°C.
% objętości
(powietrze
suche)
Tlen
odnośnych
Liczba
użytkowników
Przepływ powietrza
(L/min.)
1
300
2
450
3
750
4
900
Tabela 2
Tabela 1: Powietrze do oddychania
Ciśnienie w linii powietrza musi mieć
wartość od 5,0 do 9,0 barów (od 70 do
130 psi).
1
PRO-PAK
•
Wydajność
źródła
powietrza
zaopatrującego
pojedynczą
linię
powietrza podano w Tabeli 2.
•
•
Zasadniczo każdy dodatkowy użytkownik
wymaga dodatkowych 150 litrów na
minutę,
każda
dodatkowa
para
użytkowników wymaga 300 L/min na
jednego użytkownika i 450 L/min dla
dwóch użytkowników. Wszystkie pomiary
należy wykonywać na zakończeniu linii
powietrza od strony użytkownika.
•
Ważne jest, aby wszyscy użytkownicy
znali powyższe czynniki i brali je pod
uwagę podczas oceny czasu używalności
butli.
Przykład: dla 8 użytkowników (4 pary)
zalecana wielkość przepływu wynosi 4 x
(300 + 150) = 1800 litrów/minutę.
1.5
Tester przepływu w linii powietrza jest
dostępny w sprzedaży w firmie Scott
Health and Safety Limited (numer
artykułu 1035978).
PRZESZKOLENIE
PERSONELU
Członkowie
personelu
używający
samodzielnego aparatu oddechowego na
sprężone powietrze muszą przejść pełne
przeszkolenie zgodnie ze wskazówkami
zawartymi w niniejszej instrukcji i z
przepisami krajowymi.
Linie sprężonego powietrza, używane z
aparatami
Pro-Pak
muszą
być
produktami firmy SCOTT, zatwierdzonymi
zgodnie z normą EN 139.
Wskazówki te nie mogą zastąpić
akredytowanego szkolenia w zakresie
prawidłowego
i
bezpiecznego
użytkowania
aparatu
oddechowego
produkcji firmy SCOTT, prowadzonego
przez
instruktorów
o
pełnych
kwalifikacjach.
Należy upewnić się, że węże stosowane
w
atmosferze
zawierającej
środki
wybuchowe
lub
łatwopalne
noszą
oznaczenie:
ANTI-STATIC – EN 139.
W innych atmosferach można używać
ekonomicznych węży z PCV.
W
celu
uzyskania
szczegółowych
wiadomości
na
temat
kursu
szkoleniowego należy kontaktować się z
Działem
szkolenia
i
pomocy
technicznej
albo
miejscowym
dystrybutorem.
Firma Scott Health and Safety Limited
produkuje szereg węży antystatycznych i
z PCV o długościach od 15 m do 60 m.
Personel Działu obsługi klienta chętnie
udzieli wskazówek dotyczących cen i
sposobu dostarczania produktów.
1.4
Środowisko pracy o skrajnie
wysokiej bądź niskiej temperaturze.
Sprawność fizyczna użytkownika.
Do innych czynników należą stres
emocjonalny i zmęczenie.
Dostarczanie z butli powietrza do
aparatu do resuscytacji lub do
drugiej maski ratowniczej (RSM).
Dział szkolenia i pomocy technicznej:
Scott Health and Safety Limited
Pimbo Road, West Pimbo,
Skelmersdale, Lancashire,
WN8 9RA, England.
CZAS PRACY APARATU
Wszystkie podane wartości czasu pracy
są wartościami nominalnymi, opartymi na
średniej wielkości zużycia powietrza
przez użytkownika, wynoszącej 40 L/min,
przy PEŁNYM NAŁADOWANIU butli.
Rzeczywista wielkość zużycia powietrza
przez użytkowników może różnić się
wskutek działania wielu czynników, takich
jak:
•
Obciążenie pracą: wysoka wartość
obciążenia pracą zwiększa zużycie
powietrza.
•
Ciężar aparatu i używanie ciężkiej
bądź krępującej ruchy odzieży.
Tel: +44 (0) 1695 711711
Faks: +44 (0) 1695 711775
2
PRO-PAK
1.6
SERWISOWANIE
1.8
W tych produktach gwarantuje się brak
wad materiałowych i wad w robociźnie w
chwili dostawy. Spółka SCOTT nie ponosi
odpowiedzialności za żadne wady
powstałe
w
wyniku
celowego
uszkodzenia,
zaniedbania,
nieprawidłowych
warunków
pracy,
uchybień w przestrzeganiu oryginalnej
instrukcji producenta, niewłaściwego
zastosowania
ani
dokonywania
nieautoryzowanych zmian lub napraw.
Miejscowi dystrybutorzy lub personel
Działu szkolenia i pomocy technicznej
chętnie
dostarczą
szczegółowych
informacji na temat kursu szkoleniowego
oraz przykładowe fragmenty umów
serwisowych.
Szczegółowe
dane
kontaktowe zamieszczono powyżej.
1.7
GWARANCJA
Towary wyprodukowane w naszych
zakładach
w
miejscowościach
Skelmersdale i Vaasa podlegają 12miesięcznej gwarancji (jeżeli nie podano
inaczej) na części, robociznę oraz zwrot
do zakładu. Okres gwarancyjny trwa od
dnia zakupu przez użytkownika.
Urządzenie
Pro-Pak
musi
być
serwisowane w odstępach zgodnych z
harmonogramem
przez
członków
personelu, którzy ukończyli formalny kurs
szkoleniowy
i
posiadają
aktualny
certyfikat
upoważniający
do
przeprowadzania serwisu i napraw
aparatów oddechowych produkcji firmy
SCOTT. Szczegółowe informacje na
temat
harmonogramu
serwisowania
można
znaleźć
w
podręczniku
serwisowym urządzenia Pro-Pak firmy
SCOTT; egzemplarze podręcznika mogą
uzyskać
wyłącznie
zarejestrowani
posiadacze aktualnych certyfikatów.
Do każdej reklamacji złożonej w okresie
gwarancyjnym
należy
dołączyć
poświadczenie daty zakupu. Wszystkie
reklamacje gwarancyjne należy kierować
do Biur obsługi klienta firmy SCOTT z
zachowaniem
naszych
procedur
dotyczących zwrotu produktów.
CZĘŚCI ZAMIENNE
ORAZ AKCESORIA
Personel
Działu
obsługi
klienta
zapewnia efektywny i wygodny dla klienta
kontakt w sprawach związanych z
zamawianiem nowych aparatów, części
zamiennych oraz akcesoriów. Zespół
może
także
dostarczyć
ogólnych
informacji na temat produktów firmy
SCOTT.
1.9
INSTYTUCJE
NOTYFIKOWANE
Inspec International Ltd (0194)
56 Leslie Hough Way,
Salford,
Greater Manchester,
M6 6AJ,
England.
Dział obsługi klienta:
Scott Health and Safety Limited
Pimbo Road, West Pimbo,
Skelmersdale, Lancashire,
WN8 9RA, England.
British Standards Institute (0086)
389 Chiswick High Road,
London,
W4 4AL,
England.
Tel: +44 (0) 1695 711711
Faks: +44 (0) 1695 711775
SAI Global
286 Sussex Street,
Sydney,
NSW 2000,
Australia.
Lic. No 1214.
3
PRO-PAK
Dalsze szczegółowe informacje na temat
zatwierdzenia aparatu można uzyskać,
telefonując do siedziby firmy Scott
Health and Safety Limited.
2. OPIS APARATU
2.1
INFORMACJE OGÓLNE
Urządzenie Pro-Pak jest samodzielnym,
pracującym
w
obwodzie
otwartym
aparatem oddechowym (BA) na sprężone
powietrze, przeznaczonym dla strażaków
i
do
zastosowań
przemysłowych
wymagających
wysokiego
stopnia
ochrony układu oddechowego.
Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki
dla użytkowników wersji z pojedynczą
butlą, z dwiema butlami (Duo) oraz wersji
do użytku z liniami sprężonego powietrza.
Urządzenie Pro-Pak nosi oznaczenia
zgodne z normami EN 137 : 2003;
poniżej
zamieszczono
wyjaśnienie
wspomnianych oznaczeń:
Wersje standardowe urządzenia Pro-Pak
są
wyposażone
w
manometr
mechaniczny oraz gwizdek zamontowane
na lewym pasku naramiennym. Dostępne
są także wersje przeznaczone specjalnie
dla strażaków, wyposażone w system do
przesyłania danych IRIS.
Urządzenie
Pro-Pak
zostało
zatwierdzone zgodnie z następującymi
standardami europejskimi:
•
EN 137 : 2006 – łącznie z aneksem
A:
Klasyfikacja
samodzielnych
aparatów oddechowych: Typ 2 – do
zastosowań
związanych
z
pożarnictwem.
•
EN 139 : 1995 – Samodzielny
aparat oddechowy ze złączem linii
powietrza
bez
pośredniego
połączenia z podziałem w linii
powietrza średniego ciśnienia (MP)
pomiędzy
zaworem
DV
a
reduktorem ciśnienia.
•
EN 139: 1995 – z wyjątkiem
wymogów określonych w punkcie
6.7.2,
Samodzielny
aparat
oddechowy
ze
złączem
linii
powietrza z pośrednim połączeniem
z podziałem w linii powietrza
średniego ciśnienia (MP) pomiędzy
zaworem
DV
a
reduktorem
ciśnienia.
Wpus
t
Urządzenie Pro-Pak ma oznaczenie „CE”
zgodnie z dyrektywą EWG WE/686/1986
z późniejszymi poprawkami.
Urządzenie Pro-Pak jest zatwierdzone
przez
polskie
Centrum
NaukowoBadawcze Ochrony Przeciwpożarowej i
posiada certyfikat zgodności o numerze
2376/2007.
4
Znaczenie
A=
Nazwa marki produktu
B=
Symbol - patrz instrukcja obsługi
C=
Model/oznaczenie produktu
D=
Opis aparatu
E=
Standardy, zgodnie z którymi aparat
uzyskał certyfikat
F=
Numer instytucji zatwierdzającej
G=
Numer seryjny aparatu
H=
Data produkcji
I=
Szczegółowe dane do kontaktowania się z
producentem
PRO-PAK
2.2
UPRZĄŻ
2.4
Uprząż
urządzenia
Pro-Pak
jest
wykonana z tworzyw o opóźnionym
spalaniu: KevlarTM i NomexTM. Klamry są
sporządzone ze stali nierdzewnej, stali
chromowanej lub mosiądzu; zatrzaski – z
mosiądzu lub mosiądzu niklowanego.
W systemie pneumatycznym istnieją dwa
etapy
redukcji
ciśnienia:
ciśnienie
powietrza z butli jest zmniejszane przez
reduktor do ciśnienia średniego (MP) o
wartości od 5,5 do 11 barów. Druga
redukcja ciśnienia odbywa się w zaworze
oddechu „na żądanie” (DV) maski
twarzowej.
Dla wygody użytkownika dostarczana jest
podkładka na okolicę lędźwiową lub na
całe plecy. Obie są wykonane z materiału
o opóźnionym spalaniu i wypełnione
pianką pęcherzykową o opóźnionym
spalaniu.
Podkładka
na
okolicę
lędźwiową jest przytrzymywana czterema
zatrzaskami. Podkładka na całe plecy jest
przytrzymywana przez zatrzaski i paski
uprzęży.
2.3
SYSTEM
PNEUMATYCZNY
Powietrze z butli przechodzi przez filtr
cząsteczkowy ze spiekanego brązu w
łączniku
butli,
chroniący
system
pneumatyczny, a następnie przez krótki,
oplatany wąż wysokiego ciśnienia (HP)
do kolektora wlotu reduktora.
2.5
TAŚMA BUTLI
REDUKTOR
Reduktor jest prostym, samoregulującym,
sprężynowo-tłokowym urządzeniem, które
nie wymaga regulacji. Jest wyposażony w
zawór bezpieczeństwa (PRV) chroniący
system MP przed nadmiernym wzrostem
ciśnienia.
Urządzenie
Pro-Pak
można
skonfigurować do użytku z jedną lub
dwiema butlami (Duo) o ciśnieniu 200,
207 lub 300 barów, stalowymi lub
kompozytowymi z aluminium całkowicie
pokrytego włóknami węglowymi (patrz
Tabela 3).
Butle są mocowane do lekkiej płytki tylnej
za pomocą parcianej taśmy butli oraz
elementu ustalającego zaworu butli
(CVR).
Parciana taśma butli jest umocowana
wokół butli za pomocą zawiasowego,
zaciskowego mechanizmu z pętelką
zwalniającą pociąganą kciukiem, która
zapobiega przypadkowemu otworzeniu
się mechanizmu. Taśma może być
regulowana w celu dopasowania do
szeregu typów butli, wymienionych w
Tabeli 3. Mechanizm zaciskowy ułatwia
wymianę butli o podobnych rozmiarach
bez regulacji taśmy butli.
Powietrze z reduktora jest kierowane
przez wzmocniony wąż z polietylenu
chlorowanego do wbudowanego w maskę
twarzową zaworu DV, który reguluje
ciśnienie
powietrza
dostarczanego
użytkownikowi.
Taśmy butli urządzenia Pro-Pak Duo
użytkownik może łatwo modyfikować (nie
są wymagane narzędzia) w celu
zamontowania pojedynczej butli, w
środkowej części płytki tylnej.
5
PRO-PAK
Butle
CYL-1200
CYL-HWG1200
CYL-FWC1300
CYL-1640
CYL-HWG1640
CYL-FWC1640
CYL-1800
CYL-HWG1800
CYL-FWC1800
CYL-FWC1860
CYL-FWC2460
Pojemność
dla wody
(litry)
Ciśnienie
ładowania
(bary)
Objętość
wolnego
powietrza
(litry)
Nominalny
czas
używalności
(min)
Okres
ostrzegania
(min)
Całkowity
czas
używalności
(min)
Ciężar butli
naładowanej
(kg)
Pojedyncza
Duo
6,0
200
1200
22
8
30
8,8
12,0
-
6,0
207
1200
22
8
30
7,2
10,4
-
4,7
300
1300
25
7
32
5,0
8,2
-
6,0
300
1640
33
8
41
12,5
15,7
-
Ciężar urządzenia
Pro-Pak z butlą
(kg)
6,0
300
1640
33
8
41
10,0
13,2
-
6,0
300
1640
33
8
41
6,3
9,5
16,0
9,0
200
1800
33
12
45
13,0
16,2
-
9,0
207
1800
33
12
45
11,2
14,4
-
9,0
207
1800
33
12
45
6,75
9,95
18,0
6,8
300
1860
37
9
46
6,75
9,95
18,0
9,0
300
2460
50
12
62
8,8
12,0
-
Uwaga: Jedynie butle w zacieniowanych obszarach (powyżej) nadają się do użytku z
urządzeniem Pro-Pak Duo w konfiguracji z dwiema butlami. Całkowita masa aparatu nie
może przekraczać 18 kg przy pełnym naładowaniu; (zob.: EN 137, punkt 5.4).
Tabela 3: Butle zatwierdzone do użytku z aparatem Pro-Pak
W Tabeli 4 podano kody materiałów, z których wykonane są butle, a także dane techniczne
butli.
Kod
Brak kodu
Materiał
Dane techniczne
Stal (np.: CYL-1200)
Oznaczona znakiem CE
HWG
Obręcz pokryta włóknem szklanym (np.: CYL-HWG-1200)
FWC
Całkowicie pokryta włóknem węglowym (np.: CYL-FWC-1300)
HSE-AL-HW1
Oznaczona znakiem CE
Tabela 4: Kody butli i ich dane techniczne
Wartości czasu pracy aparatu są wartościami nominalnymi, opartymi na średniej wielkości
zużycia powietrza przez użytkownika, wynoszącej 40 L/min przy pełnym naładowaniu butli.
Całkowity czas używalności =
Pojemność butli dla wolnego powietrza
Średnia wielkość zużycia powietrza przez użytkownika
Nominalny czas używalności = Całkowity czas używalności minus Okres ostrzegania
Okres ostrzegania =
Ciśnienie robocze gwizdka
Średnia wielkość zużycia powietrza przez użytkownika
6
PRO-PAK
2.6
MANOMETR I GWIZDEK
Wąż wysokiego ciśnienia z kolektora
wlotu reduktora doprowadza powietrze
pod ciśnieniem panującym w butli do
gwizdka ostrzegawczego i manometru.
W wersjach standardowych gwizdek
ostrzegawczy i manometr są montowane
na lewym pasku naramiennym.
W wersjach wyposażonych w system do
przesyłania
danych
IRIS
gwizdek
ostrzegawczy i manometr są wbudowane
w urządzenie systemu IRIS.
Gwizdek ostrzegawczy wydaje dźwięk,
gdy ciśnienie w butli spada do 55 barów
(±5 barów).
Zawór DV ma przycisk zerowania
umożliwiający użytkownikowi zamknięcie
przepływu powietrza przez zawór, co
pozwala zdjąć maskę twarzową podczas
procedur testowania i na zakończenie
wykonywania
zadania
bez
utraty
powietrza z butli.
Czas używalności butli przy pozostałej
ilości powietrza od początku gwizdka
ostrzegawczego jest podany dla każdego
typu butli w punkcie Okres ostrzegania w
Tabeli 3.
Po nałożeniu aparatu zawór DV jest w
warunkach
normalnych
wyzerowany
(zamknięty)
i
zostaje
otwarty
(uruchomiony), gdy użytkownik po raz
pierwszy wykonuje wdech.
Tarcza manometru fosforyzuje, co
pomaga w korzystaniu z przyrządu przy
niskim natężeniu światła. Soczewka jest
wykonana z odpornego na uderzenia
poliwęglanu. Manometr jest chroniony
gumową pokrywą.
DV jest wyposażony w dodatkowe
urządzenie do przepływu (omijające),
które użytkownik może otworzyć za
pomocą pokrętła urządzenia omijającego.
W
razie
uszkodzenia
manometru,
gwizdka lub węża przepustnica reduktora
ogranicza utratę powietrza do niespełna
25 litrów na minutę.
2.7
Podczas
używania
urządzenia
omijającego czas używalności butli jest
skrócony
wskutek
nieregulowanego
przepływu powietrza przez zawór DV.
ZAWÓR ODDECHU „NA
ŻĄDANIE”
Zawór DV jest połączony z maską
twarzową
za
pomocą
łącznika
bagnetowego
Quick-Fit
(QF)
ze
sprężynowym zatrzaskiem blokującym,
który
zapobiega
przypadkowemu
rozłączeniu.
Zawór DV działa w połączeniu ze
sprężynowym zaworem wydechowym
maski twarzowej, utrzymując dodatnie
ciśnienie wewnątrz maski twarzowej.
Zawór
DV
jest
wyposażony
w
przechyłowy mechanizm przeponowy,
wspomagany przez serwomechanizm.
Reaguje on na zmiany ciśnienia wewnątrz
maski, regulując dopływ powietrza i
gwarantując utrzymywanie się w masce
bezpiecznego ciśnienia, wyższego niż w
otoczeniu.
7
PRO-PAK
2.8
ZŁĄCZA OPCJONALNE
2.9
Do dostępnych opcji należą:
•
Złącze odkażania (DCC) – ułatwia
podłączenie linii powietrza do
nieprzepuszczalnego dla gazów
ubioru przeciwchemicznego, który
umożliwia
użytkownikowi
oddychanie powietrzem z linii
podczas długotrwałych procedur
odkażania.
•
Złącze maski ratowniczej (RSM) –
umożliwia użytkownikowi zasilanie
powietrzem z własnej butli maski
ratowniczej
lub
zasilanego
powietrzem
aparatu
do
resuscytacji. Powoduje to skrócenie
czasu zasilania z danej butli.
•
Złącze linii powietrza (AL) –
umożliwia używanie aparatu ProPak
podłączonego
do
linii
powietrza.
Butla
zapewnia
wówczas zasilanie awaryjne.
MASKI TWARZOWE
Urządzenie Pro-Pak jest zatwierdzone do
użytku z: pełnymi maskami twarzowymi:
Vision 3, PanaSeal, PanaVisor i
Promask PP; wszystkie spełniają wymogi
określone w normach EN 136, klasa 3.
Wszystkie
są
dostępne
z
pięciopunktowymi, w pełni regulowanymi
uprzężami nagłownymi i paskami na
szyję z tkaniny lub siatki.
Maska
wewnętrzna
zmniejsza
do
minimum martwą przestrzeń dla CO2 oraz
zaparowywanie się przyłbicy. Jest
wyposażona w przeponę do mówienia.
Maska PanaSeal pasuje do twarzy o
średnich i mniejszych rozmiarach.
PanaVisor nadaje się do twarzy o
rozmiarach średnich lub dużych.
Maska Vision 3 jest dostępna w trzech
rozmiarach: małym, średnim i średnim/
dużym;
obejmują
one
większość
rozmiarów twarzy. Maska Promask PP
jest dostępna w dwóch rozmiarach:
małym/średnim i średnim/dużym.
Uwaga:
Powietrze w liniach musi odpowiadać
normom powietrza do oddychania,
omówionym w rozdziale 1.
Maska Vision 3 jest formowana z
szarego silikonu, natomiast PanaSeal i
PanaVisor są sporządzone z czarnego
neoprenu lub niebieskiego silikonu, które
nie wywołują kontaktowego zapalenia
skóry. Typ Promask PP jest formowany z
hipoalergicznego, czarnego tworzywa
ProcompTM z miękką, silikonową maską
wewnętrzną.
Poliwęglanowe przyłbice są zgodne z
wymogami odporności na uderzenie,
określonymi w normach EN 166, stopień
B.
Powyższe maski są również dostępne w
wersjach z zamontowanymi zaciskami do
mocowania do hełmu. Aby uzyskać
dalsze informacje, należy skontaktować
się z Działem obsługi klienta.
8
PRO-PAK
3. SPRAWDZANIE
PRZED UŻYCIEM I W
ODSTĘPACH
MIESIĘCZNYCH
3.1
SPRAWDZANIE
APARATU
Sprawdź wzrokowo urządzenie Pro-Pak,
aby upewnić się, że jest czyste i w
dobrym stanie. Sprawdź, czy są zapięte
wszystkie
zatrzaski
lub
elementy
ustalające VelcroTM przytrzymujące wąż.
Całkowicie rozluźnij przygotowany do
użycia pasek taliowy oraz paski
naramienne.
Maska twarzowa Vision 3 z uprzężą z
tkaniny
Jeżeli urządzenie Pro-Pak ma być
użytkowane z linią powietrza, sprawdź,
czy:
i)
Linia powietrza jest w dobrym
stanie, nie ma w niej pęknięć,
wybrzuszeń i otarć.
ii)
Łącznik linii powietrza jest w
dobrym
stanie
i
tworzy
stabilne
połączenie z przewodem elastycznym
urządzenia Pro-Pak.
iii)
Źródło powietrza spełnia wymogi
określone w normach EN 12021 (patrz
rozdział 1.3 – Zasilanie z linii sprężonego
powietrza).
iv)
Złącze do linii powietrza urządzenia
Pro-Pak jest w dobrym stanie.
Maska twarzowa PanaSeal/PanaVisor z
uprzężą z siatki
3.2
1.
WYMIANA
POJEDYNCZYCH BUTLI
Zamknij zawór butli.
2.
Otwórz urządzenie omijające maski
twarzowej, aby wypuścić powietrze z
systemu.
3.
Maska twarzowa Promask PP
9
Odkręć łącznik butli.
PRO-PAK
Po zamknięciu mechanizm zaciskowy
zostanie automatycznie zablokowany.
4.
Odepchnij
prawym
kciukiem
pętelkę zwalniającą od mechanizmu
zaciskowego w kierunku zgodnym ze
strzałką ukazującą się na formowanej
pokrywie zacisku. Mechanizm zaciskowy
otworzy się, umożliwiając swobodne
przesuwanie się butli w obrębie taśmy
butli.
8.
Sprawdź,
czy
pierścień
uszczelniający łącznik pokrętła butli jest
czysty i w dobrym stanie. Przykręć mocno
łącznik butli do wylotu zaworu butli.
W razie konieczności regulacji rozmiaru
taśmy butli:
i)
Upewnij
się,
że
mechanizm
zaciskowy jest odblokowany i otwarty.
ii)
Wyreguluj napięcie taśmy butli za
pomocą klamry przesuwanej.
iii)
Zamknij mechanizm zaciskowy i
sprawdź, czy butla jest stabilnie
przytrzymywana. W razie konieczności
powtórz opisane działania.
5.
Wyjmij butlę, przesuwając ją przez
rozluźnioną taśmę butli w dowolnym
kierunku.
UWAGA:
Przed zainstalowaniem butli na płytce
tylnej upewnij się, że ochronny pasek
na krawędzi znajduje się na wsporniku
trzpienia klamry.
6.
Wsuń naładowaną do pełna butlę
wzdłuż płytki tylnej przez rozluźnioną
taśmę butli. Przesuń wylot zaworu butli
przez element ustalający zaworu butli.
3.3
1.
WYMIANA BUTLI W
WERSJI DUO
Zamknij oba zawory butli.
2.
Otwórz urządzenie omijające maski
twarzowej, aby wypuścić powietrze z
systemu.
3.
7.
Delikatnie
naciśnij
mechanizm
zaciskowy ku dołowi i w stronę butli, aby
zamknąć mechanizm i zacisnąć taśmę
butli.
10
Odłącz oba łączniki butli.
PRO-PAK
4.
Odepchnij
prawym
kciukiem
pętelkę zwalniającą od mechanizmu
zaciskowego w kierunku zgodnym ze
strzałką ukazującą się na formowanej
pokrywie zacisku. Mechanizm zaciskowy
otworzy się, umożliwiając swobodne
przesuwanie się butli leżącej najbliżej
zacisku w obrębie taśmy butli.
OSTRZEŻENIE:
Podczas wymiany należy zawsze
instalować butle odpowiednich typów,
naładowane do pełna.
UWAGA:
Przed zainstalowaniem butli upewnij
się, że osłony ochronne znajdują się
na wsporniku trzpienia klamry.
5.
Wyjmij
uwolnioną
butlę,
przesuwając ją przez rozluźnioną taśmę
butli w dowolnym kierunku.
Uwaga:
Wymianę butli przeprowadza się w
kolejności odwrotnej niż ich zdejmowanie:
butla zdjęta jako ostatnia jest pierwszą,
którą wymienia się na nową.
6.
Manewruj zakończeniem zaworu
pozostałej butli w taki sposób, aby
umożliwić wyjęcie kolektora Duo z
elementów ustalających zaworów butli.
10. Wsuń naładowaną do pełna butlę
wzdłuż płytki tylnej przez rozluźnioną
taśmę butli. Przesuń wylot zaworu butli
przez element ustalający zaworu butli.
7.
Odsuń w bok kolektor Duo i wąż
wysokiego ciśnienia od zaworu pozostałej
butli.
11. Skontroluj
pierścienie
uszczelniające łączniki butli w kolektorze
Duo, aby upewnić się, że są czyste i w
dobrym stanie.
8.
Przytrzymując razem pętlę na
końcu ze znacznikiem oraz taśmę butli,
przesuń taśmę przez klamrę na pętli
rozdzielającej
butle.
Butla
będzie
przesuwać się swobodnie w obrębie
taśmy.
12. Manewruj zakończeniem zaworu
butli w taki sposób, aby umożliwić
wprowadzenie kolektora Duo przez
elementy ustalające zaworów butli.
9.
Wyjmij butlę, przesuwając ją przez
rozluźnioną taśmę butli w dowolnym
kierunku.
11
PRO-PAK
W razie konieczności regulacji rozmiaru
taśmy butli:
i)
Upewnij
się,
że
mechanizm
zaciskowy jest odblokowany i otwarty.
ii)
Wyreguluj napięcie taśmy butli za
pomocą klamry przesuwanej.
iii)
Powtórz działania opisane w
punktach 17 i 18, po czym upewnij się, że
obie butle są stabilnie przytrzymywane. W
razie konieczności powtórz opisane
działania.
19. Ponownie sprawdź, czy oba
łączniki butli są stabilnie przymocowane
do wylotów zaworów butli.
13. Przytrzymując razem pętlę na
końcu ze znacznikiem oraz taśmę butli,
przesuń ponownie taśmę przez klamrę na
pętli rozdzielającej butle. Butla będzie
luźno przytrzymywana w obrębie taśmy.
3.4
14. Przykręć mocno łącznik butli do
wylotu zaworu butli.
PRZEKSZTAŁCENIE
WERSJI DUO W
WERSJĘ Z
POJEDYNCZĄ BUTLĄ
Urządzenie
Pro-Pak
Duo
można
zaadaptować do działania z jedną lub z
dwiema butlami. Przekształcenie jest
prostym procesem, niewymagającym
żadnych narzędzi.
15. Wsuń drugą naładowaną do pełna
butlę
wzdłuż
płytki
tylnej
przez
rozluźnioną taśmę butli. Przesuń wylot
zaworu butli przez element ustalający
zaworu butli.
Aby przekształcić urządzenie z wersji
Duo
w
wersję
umożliwiającą
zastosowanie pojedynczej butli:
16. Przykręć mocno łącznik butli do
wylotu zaworu drugiej butli.
1.
Zdejmij obie butle z płytki tylnej
zgodnie z opisem w rozdziale 3.3
niniejszej instrukcji.
17. Uchwyć taśmę butli obok klamry
przesuwanej i mocno pociągnij, aby
stabilnie umocować butlę leżącą najdalej
od mechanizmu zaciskowego.
2.
Odkręć centralny łącznik butli od
kolektora Duo. Umieść kolektor w
bezpiecznym
miejscu
do
czasu
przyszłego użycia, kiedy ponownie może
być wymagane zastosowanie urządzenia
w wersji Duo.
18. Delikatnie
naciśnij
mechanizm
zaciskowy ku dołowi i w stronę butli, aby
zamknąć mechanizm i zacisnąć taśmę
butli.
Po
zamknięciu
mechanizm
zaciskowy
zostanie
automatycznie
zablokowany.
12
PRO-PAK
3.
Umieść harmonijkowy element
ustalający zaworu butli płasko przy płytce
tylnej.
4.
Obróć stały element
o
zaworu butli o 180 .
ustalający
8.
Przeprowadź taśmę butli wokół
podkładki na plecy i wprowadź koniec
taśmy pomiędzy płytkę tylną a podkładkę.
5.
Wyjmij pętlę taśmy butli (A) z
przytrzymującego wspornika, ściskając
koniec
pętli
kciukiem
i
palcem
wskazującym oraz manewrując nim w taki
sposób, aby wyciągnąć go ze wspornika z
otwartym zakończeniem.
6.
Zamocuj pętlę na końcu ze
znacznikiem (B) w przytrzymującym
wsporniku, mocując jedną stronę pętli we
wsporniku i manewrując nią, aż
przeciwna strona pętli znajdzie się
również
we
właściwym
położeniu.
Upewnij się, że pętla jest stabilnie
zamocowana.
9.
Upewnij się, że zbędna pętla
rozdzielająca butle (oznaczona strzałką)
leży płasko na płytce tylnej, przygotowana
do zamocowania pojedynczej butli.
10. Zamocuj pojedynczą butlę zgodnie
z opisem w rozdziale 3.2 niniejszej
instrukcji.
Aby
przekształcić
urządzenie
z
pojedynczą butlą w wersję Duo,
przeprowadź opisaną wyżej sekwencję
działań w odwrotnej kolejności.
7.
Przesuń nadmiar taśmy butli
pomiędzy płytką tylną a podkładką na
plecy w miejscu, w którym paski centralne
mocują podkładkę do płytki tylnej.
13
PRO-PAK
3.5
barów). Sprawdź, czy nie rozlega się
dźwięk świadczący o przecieku.
ZEROWANIE ZAWORU
ODDECHU „NA
ŻĄDANIE”
3.
Zamknij zawór butli i przez minutę
obserwuj manometr. Jeżeli w tym czasie
odczyt spadnie o ponad 10 barów,
świadczy to o istnieniu przecieku
niedopuszczalnej wielkości.
4.
Jeżeli wynik testu szczelności
systemu jest negatywny: zamknij zawór
butli, wypuść powietrze z systemu przez
otwarcie urządzenia omijającego zawór
DV. Sprawdź wszystkie połączenia
pneumatyczne, po czym powtórz test.
5.
NIE UŻYWAJ aparatu ze zbyt
dużym przeciekiem. Dołącz do aparatu
notatkę z objaśnieniem problemu i zwróć
aparat do serwisu.
1.
Naciśnij czarny, gumowy przycisk
zerowania w bocznej części zaworu DV i
sprawdź,
czy
czerwone
pokrętło
urządzenia omijającego jest obrócone, co
powoduje, że płaskownik na pokrętle jest
ustawiony w jednej linii z wylotem zaworu
DV.
3.7
3.7.1
Wszystkie maski
twarzowe
1.
Sprawdź, czy maska twarzowa jest
czysta i nieuszkodzona.
2.
Sprawdź,
czy
pomarańczowy
pierścień uszczelniający na wylocie
zaworu DV jest czysty i w dobrym stanie.
3.6
ZAWÓR DV I MASKA
TWARZOWA
TEST CIŚNIENIA/
SZCZELNOŚCI BUTLI
2.
Sprawdź,
czy
pomarańczowy
pierścień uszczelniający na wylocie
zaworu DV jest czysty i w dobrym stanie.
1.
Powoli otwórz całkowicie zawór
butli i odczekaj 10 sekund, aż ciśnienie
wewnątrz aparatu przyjmie odpowiednią
wartość.
2.
Sprawdź, czy według wskazań
manometru butla jest NAPEŁNIONA co
najmniej w 80% (240 barów w przypadku
butli o ciśnieniu 300 barów, 170 barów w
przypadku butli o ciśnieniu 200 i 207
14
PRO-PAK
3.
Przymocuj zawór DV do maski
twarzowej i sprawdź, czy czerwony
zatrzask
blokujący
jest
całkowicie
zatrzaśnięty. Aby to potwierdzić, obróć
delikatnie zawór DV.
4.
3.7.2
2.
Zaciśnij
paski
uprzęży
w
następującej
kolejności:
dolne,
środkowe,
górne.
NIE
WOLNO
dokręcać zbyt mocno.
Otwórz całkowicie zawór butli.
3.
Weź głęboki wdech i sprawdź, czy
działa mechanizm otwierający zawór DV
pod wpływem pierwszego wdechu.
Maski twarzowe z uprzężą
z tkaniny
3.7.3
1.
Przytrzymaj dolne paski uprzęży
nagłownej, włóż podbródek do miseczki
na podbródek i naciągnij paski na tylną
część głowy, odgarniając do tyłu włosy
spod uszczelki twarzy.
Maski twarzowe z uprzężą
z siatki
1.
Przytrzymaj maskę za boczną
część uprzęży z siatki, włóż podbródek
do miseczki na podbródek i naciągnij
maskę na twarz. Uchwyć naciągane paski
w tylnej części uprzęży z siatki i naciągnij
siatkę na głowę.
15
PRO-PAK
3.
NIE
UŻYWAJ
aparatu
z
przeciekiem. Dołącz do aparatu notatkę z
objaśnieniem problemu i zwróć aparat do
serwisu.
4.
Kiedy wynik sprawdzania aparatu
będzie zadowalający, naciśnij przycisk
zerowania zaworu DV, zdejmij maskę
twarzową i zamknij zawór butli.
3.9
TEST GWIZDKA
2.
Zaciśnij boczne paski uprzęży. NIE
WOLNO zaciskać zbyt mocno.
3.
Weź głęboki wdech i sprawdź, czy
działa mechanizm otwierający zawór DV
pod wpływem pierwszego wdechu.
3.8
TEST CIŚNIENIA
DODATNIEGO
1.
Przy zamkniętym zaworze butli
otwórz na krótko pokrętło urządzenia
omijającego, aby wypuścić powietrze z
systemu.
2.
Sprawdź, czy gwizdek wydaje
czysty dźwięk, gdy wskazania manometru
spadną poniżej 55 barów (±5 barów).
3.
Aparat jest obecnie w pełni
sprawdzony i można go zmagazynować
przed użyciem.
1.
Przy otwartym zaworze butli włóż
palec pod uszczelkę twarzy i sprawdź,
czy
następuje
jednostajny
wypływ
powietrza na zewnątrz. Wyjmij palec i
pozwól na ponowne uszczelnienie maski.
2.
Wstrzymaj oddech na dziesięć
sekund i sprawdź, czy nie rozlega się
dźwięk świadczący o przecieku. W
przypadku obecności przecieków poluzuj
uprząż nagłowną i wyreguluj maskę, aby
uzyskać jej wygodne i szczelne
dopasowanie, po czym powtórz test. NIE
zaciskaj zbyt mocno uprzęży nagłownej.
16
PRO-PAK
3.10 ZŁĄCZE LINII
POWIETRZA I ZŁĄCZE
ODKAŻANIA
3.11 ZŁĄCZA MASKI
RATOWNICZEJ (RSM)
1.
Zdejmij osłonki maski ratowniczej
ochraniające przed pyłem i podłącz ją do
złącza RSM.
2.
Naciśnij
przyciski
zerowania
zaworu DV na masce twarzowej
użytkownika i masce ratowniczej.
3.
Otwórz zawór butli urządzenia ProPak i sprawdź, czy połączenie RSM jest
szczelne.
4.
Nałóż maskę ratowniczą, zrób silny
wdech, aby uruchomić mechanizm
otwierający zawór podczas pierwszego
wdechu, i sprawdź, czy dostarczana jest
wystarczająca ilość powietrza.
5.
Odłącz maskę ratowniczą i sprawdź
raz jeszcze, czy łącznik RSM jest
szczelny.
1.
Sprawdź wielkość przepływu i
ciśnienie źródła powietrza. Zdejmij
osłonki ochraniające przed pyłem i
sprawdź, czy nie wykazują one oznak
zużycia i uszkodzeń.
6.
Załóż
ponownie
ochraniające przed pyłem.
7.
NIE używaj złączy, które wykazują
oznaki
nadmiernego
zużycia
lub
uszkodzeń
albo
zbyt
dużej
nieszczelności.
2.
Podłącz aparat do odpowiedniego
łącznika
dostarczającego
sprężone
powietrze do oddychania (patrz rozdział
1.3 – Zasilanie z linii sprężonego
powietrza).
3.12 WĘŻE
1.
Sprawdź wszystkie węże, czy nie
wykazują
oznak
uszkodzeń
lub
nadmiernego zużycia. Zegnij węże, aby
uwidocznić wszelkie rozdarcia i duże lub
małe pęknięcia (nieznaczne pęknięcia są
dopuszczalne).
3.
Sprawdź, czy połączenie jest
stabilne i czy łącznik daje się łatwo
odłączać bez blokowania się.
4.
DV.
Naciśnij przycisk zerowania zaworu
5.
Poddaj
złącza
działaniu
odpowiedniego ciśnienia i sprawdź
szczelność wszystkich połączeń. Upewnij
się, że łącznik żeński złącza linii
powietrza jest szczelny.
2.
Sprawdź złącza, czy nie wykazują
oznak uszkodzeń lub nadmiernego
zużycia; upewnij się, że dają się
otworzyć.
3.
Kiedy są zamknięte, sprawdź, czy
tworzą stabilne połączenia.
6.
NIE używaj złączy, które wykazują
oznaki
nadmiernego
zużycia
lub
uszkodzeń
albo
zbyt
dużej
nieszczelności.
7.
Załóż
ponownie
ochraniające przed pyłem.
osłonki
4.
Wymień
zużyte.
osłonki
17
węże
uszkodzone
lub
PRO-PAK
4. PROCEDURA
NAKŁADANIA
4.1
4.2
NAKŁADANIE APARATU
SPRAWDZENIE
ZAWORU DV/OTWARCIE
ZAWORU BUTLI
Uwaga:
Specjalni użytkownicy (na przykład
członkowie służb ratowniczych) mogą
stosować
odmienne
procedury
nakładania, zgodne z odpowiednimi,
oficjalnymi przepisami, akceptowane
przez firmę Scott Health and Safety
Limited.
1.
Sprawdź, czy uprzęże urządzenia
Pro-Pak i maski twarzowej są całkowicie
rozluźnione, a zawór DV jest podłączony
do maski twarzowej.
1.
Sprawdź, czy płaskownik na
pokrętle urządzenia omijającego zaworu
DV jest ustawiony w jednej linii z wylotem
zaworu DV, po czym naciśnij czarny
przycisk zerowania.
2.
Zawieś maskę twarzową na szyi za
pomocą paska na szyję.
3.
Przesuń prawe ramię przez pasek
naramienny i zarzuć uprząż na plecy, po
czym wsuń lewe ramię w pasek
naramienny.
2.
Prawą ręką otwórz powoli zawór
butli, lewą ręką przytrzymując manometr
(w zestawach Duo otwórz tylko jeden
zawór butli). Sprawdź, czy manometr
wskazuje, że butla jest NAPEŁNIONA w
80% (170 barów w przypadku butli o
ciśnieniu 200 i 207 barów oraz 240 barów
w przypadku butli o ciśnieniu 300 barów).
OSTRZEŻENIE:
Podczas otwierania zaworu butli NIE
WOLNO używać węża wysokiego
ciśnienia jako dźwigni.
4.3
4.3.1
4.
Ściągnij
końce
pasków
naramiennych do momentu, aż aparat
będzie
wygodnie
dopasowany,
a
następnie zapnij pasek taliowy i zaciśnij
klamrę przesuwaną.
Uwaga:
Jeżeli najpierw zostanie zapięty pasek
taliowy, ściąganie pasków naramiennych
spowoduje podciąganie go ku górze,
wywołując dyskomfort.
18
NAKŁADANIE MASKI
TWARZOWEJ
Maski twarzowe z uprzężą
z tkaniny
PRO-PAK
1.
Przytrzymaj dolne paski uprzęży
nagłownej, włóż podbródek do miseczki
na podbródek i naciągnij paski na tylną
część głowy, odgarniając włosy spod
uszczelki twarzy.
1.
Przytrzymaj maskę za boczną
część uprzęży z siatki, włóż podbródek
do miseczki na podbródek i naciągnij
maskę na twarz. Uchwyć naciągane paski
w tylnej części uprzęży z siatki i naciągnij
siatkę na głowę.
2.
Wyreguluj górny pasek maski
twarzowej, tak aby maska znajdowała się
na twarzy na prawidłowym poziomie, a
podkładka uprzęży nagłownej leżała
pośrodku tylnej części głowy, a następnie
zaciśnij paski uprzęży w następującej
kolejności: dolne, środkowe, górne. NIE
WOLNO dokręcać zbyt mocno.
2.
Zaciśnij boczne paski uprzęży. NIE
WOLNO dokręcać zbyt mocno.
3.
Wykonaj głęboki wdech, aby
uruchomić zawór DV, po czym oddychaj
normalnie.
4.4
3.
Wykonaj głęboki wdech, aby
uruchomić zawór DV, po czym oddychaj
normalnie.
4.3.2
TEST CIŚNIENIA
DODATNIEGO
Maski twarzowe z uprzężą
z siatki
Przy otwartym zaworze butli włóż palec
pod uszczelkę twarzy i sprawdź, czy
następuje jednostajny wypływ powietrza
na zewnątrz. Wyjmij palec i pozwól na
ponowne uszczelnienie maski.
19
PRO-PAK
4.5
TEST USZCZELKI MASKI
TWARZOWEJ
4.7
1.
Zamknij zawór butli i przytrzymaj
pokrętło. Wstrzymaj oddech na 10
sekund i słuchaj uważnie, czy nie rozlega
się dźwięk świadczący o przecieku.
Obecność przecieku spowoduje spadek
wskazań manometru.
OSTRZEŻENIE:
W modelach Duo OBA zawory butli
MUSZĄ
być
całkowicie
otwarte
bezpośrednio
przed
użyciem
urządzenia i podczas jego używania.
2.
Jeżeli wynik testu szczelności
maski twarzowej jest negatywny: otwórz
zawór butli, poluzuj uprząż nagłowną i
wyreguluj maskę, po czym powtórz test.
4.6
KONTROLE KOŃCOWE
1.
Sprawdź, czy zawór(-ory) butli
jest/są całkowicie otwarte, a manometr
wskazuje dostateczną ilość powietrza.
TEST GWIZDKA
2.
Odkręć
pokrętło
urządzenia
omijającego zaworu DV i sprawdź, czy
następuje jednostajny napływ powietrza
do maski. Zakręć pokrętło urządzenia
omijającego.
4.8
1.
Przy nadal zamkniętym zaworze
butli wykonaj powolny wydech, aby
usunąć powietrze z systemu. Sprawdź,
czy gwizdek wydaje czysty dźwięk, gdy
wskazania manometru spadną poniżej 55
barów (±5 barów).
PODŁĄCZANIE LINII
POWIETRZA
OSTRZEŻENIE:
•
Linie powietrza powinny mieć co
najmniej 15 metrów długości.
•
W atmosferach z obecnością
substancji
łatwopalnych
lub
wybuchowych należy używać
węży antystatycznych.
2.
Kiedy rozlegnie się dźwięk gwizdka,
otwórz całkowicie zawór butli.
3.
NIE
UŻYWAJ
aparatu
z
negatywnym wynikiem opisanego testu.
Dołącz
do
aparatu
notatkę
z
objaśnieniem problemu i zwróć aparat do
serwisu.
1.
Wciśnij linię powietrza na łącznik
złącza urządzenia Pro-Pak.
OSTRZEŻENIE:
Podczas oddychania powietrzem z linii
zamknij zawór butli.
2.
Mocno pociągnij linię powietrza dla
upewnienia się, że jest stabilnie
podłączona.
3.
20
Kontynuuj wykonywanie zadań.
PRO-PAK
2.
Zwolnij
uprząż
nagłowną,
pociągając ku tyłowi klamry uprzęży.
Zdejmij maskę i pozwól, aby zawisła na
pasku na szyję.
5. INSTRUKCJA
ZDEJMOWANIA
5.1
ZDEJMOWANIE
APARATU
OSTRZEŻENIE:
•
NIE WOLNO zdejmować aparatu
przed całkowitym opuszczeniem
obszaru zagrożenia.
•
W przypadku korzystania z
nieprzepuszczalnego dla gazów
ubioru przeciwchemicznego NIE
WOLNO zdejmować go przed
zakończeniem
procedur
odkażania.
•
Podczas długotrwałych procedur
odkażania
podłącz
linię
powietrza do złącza DCC.
3.
Zwolnij
mechanizm
blokujący
pokrętło i zamknij zawór(-ory) butli.
4.
Otwórz
pokrętło
urządzenia
omijającego zaworu DV w celu redukcji
ciśnienia w systemie, a następnie
przestaw pokrętło na pozycję OFF
(ZAMKNIĘTE).
1.
Wstrzymaj oddech i
przycisk zerowania zaworu DV.
naciśnij
5.
Rozepnij klamrę paska taliowego,
rozluźnij
paski
naramienne
przez
pociągnięcie ku górze metalowych klamer
i zdejmij aparat.
21
PRO-PAK
5.2
ZDEJMOWANIE BUTLI
6. PO UŻYCIU
1.
Zamknij zawór(-ory) butli i wypuść
powietrze z systemu pneumatycznego,
otwierając urządzenie omijające. Odkręć
pokrętło(-a) łącznika zaworu butli.
Czyszczenie i testowanie urządzenia
Pro-Pak należy przeprowadzać zgodnie z
poniższymi wskazówkami.
6.1
UWAGA:
Przed odłączeniem węża wysokiego
ciśnienia upewnij się, że powietrze
zostało całkowicie usunięte z zestawu.
CZYSZCZENIE
UWAGA:
•
NIE WOLNO zanurzać w wodzie
zaworu
DV
ani
gwizdka
ostrzegawczego.
•
NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE
podanych metod i materiałów.
NIE WOLNO używać wybielaczy,
rozpuszczalników, detergentów
ani
ściernych
środków
czyszczących.
•
Przed
zmagazynowaniem
urządzenie
należy
dokładnie
wysuszyć
z
dala
od
bezpośrednich źródeł ciepła oraz
promieni słonecznych.
2.
Zwolnij
mechanizm
zaciskowy
taśmy butli i zdejmij butlę(-e) - (patrz
rozdział 3 niniejszej instrukcji). Oznacz
butlę(-e) jako pustą(-e), zmagazynuj w
innym miejscu niż butle naładowane i
zwróć w celu naładowania.
1.
Odłącz
twarzowej.
zawór
DV
od
maski
2.
Dokładnie umyj i zdezynfekuj
maskę w roztworze składającym się ze
środka TriGeneTM i ciepłej wody (patrz
uwaga zamieszczona niżej).
3.
Dokładnie przepłucz maskę czystą,
bieżącą wodą. Zwróć szczególną uwagę
na przepłukanie zaworu wydechowego.
4.
Zawieś maskę za pasek na szyję i
pozostaw do dokładnego wyschnięcia z
dala od bezpośrednich źródeł ciepła oraz
promieni słonecznych.
22
PRO-PAK
5.
Po wyschnięciu przetrzyj uszczelki
maski
twarzowej
ściereczkami
dezynfekującymi TriGeneTM.
6.
Wyczyść wewnętrzną i zewnętrzną
powierzchnię
przyłbicy
czystą,
niepozostawiającą włókien tkaniną i
rozluźnij
uprząż
nagłowną,
aby
przygotować ją do użycia.
Uwaga:
Środek TriGeneTM jest dostarczany przez
firmę Scott Health and Safety Limited w
pojemnikach o pojemności 1 litra i 5 litrów
(numery artykułów odpowiednio: 2008247
i 2008248).
UWAGA:
NIE WOLNO zanurzać zaworu DV.
10. Załóż
zaworu DV.
Dozowniki do nich są dostępne pod
numerami artykułów 1017672 (1 litr) i
1017670 (5 litrów).
żółtą
nasadkę
na
wylot
11. Jeżeli
stan
urządzenia
tego
wymaga, użyj małej szczotki (np.
szczoteczki do zębów) i słabego roztworu
mydła w ciepłej wodzie, żeby wyczyścić
miejsca wokół zatrzasku blokującego i
pokrętła urządzenia omijającego.
Ściereczki dezynfekujące TriGeneTM są
dostępne w ofercie firmy Scott Health
and Safety Limited pod numerem
artykułu 2004225 (opakowanie 20 sztuk).
7.
Uprząż można wymyć gąbką za
pomocą słabego roztworu mydła w ciepłej
wodzie. Wypłucz dokładnie i wysusz w
dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z
dala od bezpośrednich źródeł ciepła oraz
promieni słonecznych.
12. Wyczyść
korpus
zaworu
niepozostawiającą
włókien
tkaniną
zwilżoną słabym roztworem mydła w
ciepłej
wodzie.
NIE
WOLNO
magazynować aparatu przed całkowitym
wysuszeniem.
8.
Całkowicie rozluźnij taśmę butli,
paski naramienne i pasek taliowy; odłącz
podkładkę
na
okolicę
lędźwiową.
Rozepnij zatrzaski przytrzymujące wąż
(jeśli są zapięte) i odsuń system
pneumatyczny od uprzęży.
6.2
SPRAWDZANIE
APARATU
9.
W skrajnych przypadkach odłącz
system pneumatyczny od uprzęży, żeby
pełny
dostęp
podczas
uzyskać
czyszczenia. Podkładka na okolicę
lędźwiową
jest
wypełniona
pianką
pęcherzykową, która nie wchłania wody.
NIE WOLNO jej magazynować przed
całkowitym wysuszeniem.
1.
Użyj
kilka
razy
zatrzasku
blokującego zawór DV oraz pokrętła
urządzenia omijającego i sprawdź, czy
nie zacinają się. Jeżeli któreś z urządzeń
nie porusza się swobodnie, dołącz do
niego notatkę z objaśnieniem problemu i
zwróć do serwisu.
23
PRO-PAK
2.
Sprawdź, czy parciane paski i
łączniki uprzęży nie są porwane ani
uszkodzone i czy klamry oraz zapięcia są
w pełni sprawne. Aparat z poważnymi
usterkami należy zwrócić do serwisu z
dołączoną
notatką
zawierającą
objaśnienie problemu.
7. HARMONOGRAM
KONSERWACJI
7.1
Testowanie urządzenia Pro-Pak należy
przeprowadzać zgodnie z opisem w
rozdziale 3 – Sprawdzanie przed użyciem
i w odstępach miesięcznych.
3.
Sprawdź
urządzenie
Pro-Pak
zgodnie z opisem w rozdziale 3 –
Sprawdzanie przed użyciem i w
odstępach miesięcznych.
6.3
Szczegółowe informacje o testach należy
zapisywać
w
Dzienniku
aparatu
oddechowego.
Prowadzenie
takich
rejestrów jest obowiązkowe w Wielkiej
Brytanii i większości krajów UE; muszą
być one stale aktualne i dostępne na
wypadek
kontroli.
Szczegółowe
informacje można znaleźć w rozdziale
6.3.
ZAPISYWANIE
SZCZEGÓŁOWYCH
INFORMACJI O
TESTACH
Szczegółowe informacje o testach należy
zapisywać zgodnie z miejscowymi
przepisami
w
Dzienniku
aparatu
oddechowego (dostępny w ofercie firmy
Scott Health and Safety Limited pod
numerem artykułu 1034745).
7.2
W ODSTĘPACH
ROCZNYCH
Urządzenie Pro-Pak należy co roku
zwrócić w celu przeprowadzenia serwisu
warsztatowego,
a
w
odstępach
sześcioletnich – w celu gruntownego
serwisu warsztatowego.
Zwykle zapisywane informacje obejmują:
•
nazwisko i adres pracownika
odpowiedzialnego za urządzenie;
•
producenta, numer modelu lub opis
oznakowania wyróżniającej się
cechy,
wystarczające
do
zapewnienia dokładnej identyfikacji;
•
datę kontroli wraz z nazwiskiem,
podpisem lub niepowtarzalnym
znakiem
identyfikacyjnym
sprawdzającego;
•
stan urządzenia, szczegółowy opis
wykrytych usterek oraz podjętych
działań korygujących, w tym
również dane na temat wszelkich
urządzeń
zasilających,
wchodzących
w
skład
linii
powietrza, używanych łącznie z
aparatem;
•
ciśnienie powietrza w butli.
6.4
W ODSTĘPACH
MIESIĘCZNYCH
Po każdym serwisie warsztatowym należy
przeprowadzić kontrole użytkownika,
opisane w rozdziale 3 – Sprawdzanie
przed
użyciem
i
w
odstępach
miesięcznych, zanim będzie można
ponownie skierować urządzenie Pro-Pak
do eksploatacji.
Należy sprawdzić, czy szczegółowe
informacje
na
temat
serwisu
warsztatowego zostały wpisane do
Dziennika aparatu oddechowego.
PRZECHOWYWANIE
Aparat musi być przechowywany w
czystym, suchym środowisku z dala od
bezpośrednich
źródeł
ciepła
oraz
promieni słonecznych. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna
wykraczać poza przedział od –10°C do
+40°C.
24
Scott Health and Safety Limited
Pimbo Road, West Pimbo,
Skelmersdale, Lancashire,
WN8 9RA, England.
Tel: +44 (0) 1695 711711
Faks: +44 (0) 1695 711775

Podobne dokumenty

sigma 2 - Scott Safety

sigma 2 - Scott Safety Siedziba firmy: Scott Health and Safety Limited, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN8 9RA, England.

Bardziej szczegółowo