ZałącznikNr2

Transkrypt

ZałącznikNr2
Załącznik Nr 2
(SIWZ postępowanie Sd 341/15/2010)
Nazwa oferenta .......................................
Adres oferenta .......................................
Numer telefonu .......................................
Numer faksu .......................................
OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 UST. 1
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Oświadczam, Ŝe spełniam warunki dotyczące :
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
...............................................
/ podpis osoby upowaŜnionej/
OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU
WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA
Oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2
Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759).
...............................................
/ podpis osoby upowaŜnionej/

Podobne dokumenty