zapytanie ofertowe - kaba.bydgoszcz.pl

Transkrypt

zapytanie ofertowe - kaba.bydgoszcz.pl
Bydgoszcz, 16.10.2014r
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup sprężarki
I. ZAMAWIAJĄCY
Zakład Produkcyjno – Handlowy – Usługowy
„KABA” Kazimierz Bagrowski
ul. Wróblowa 35
85-437 Bydgoszcz
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest sprężarka śrubową, osuszacz oraz zbiornik 2000l o następujących
parametrach:
a) Moc silnika max. 30kW
b) Maksymalne ciśnienie – 10 bar
c) Wydajność od 4,1m3/min
d) Stała prędkość obrotowa (bez falownika)
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać:
1. Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.
2. Cenę netto/brutto.
3. Termin ważności oferty.
4. Opis warunków płatności.
5. Termin dostawy.
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: e-mail, poczty, kuriera lub też dostarczona
osobiście na adres Zamawiającego: 85-437 Bydgoszcz, ul. Wróblowa 35 do dnia 23.10.2014r.
2. Ocena ofert zostanie dokonana nie później niż w dniu 24.10.2014r
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
1
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
V. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów i wag:
1. Cena – waga 100%
VI. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Andrzej Jaskólski pod adresem email: [email protected] oraz pod
numerem telefonu (52) 372 37 00.
2