maeSTozo

Transkrypt

maeSTozo
MAESTOZO
WCZESNY ZBIÓR NA NAJSŁABSZYCH GLEBACH
PSZENŻYTO Tradycyjne
Rejestracja: Polska 2011
Hodowla: Danko
odporność na choroby
•
•
•
•
•
Mączniak prawdziwy: *(*)
Septorioza liści: **
Rdza żółta: **
Rdza brunatna: **
Septorioza plew: **
Profil agrotechniczny
•
•
•
•
•
Zalety
zboża ozime
Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013
•
50
•
•
CECHY JAKOŚCIOWE
•
•
MTZ: wysoka
Zawartość białka: wysoka
•
•
•
•
•
TERMIN SIEWU ILOść WYSIEWU
wczesny
optymalny
opóźniony
ilość wysiewu
280–320 szt./m2
320–360 szt./m2
360–420 szt./m2
140–170 kg/ha
WyMAGANIA GLEBOWE
•
mniejsze
mrozoodporność: dobra (4)
odporność na wyleganie: dobra
odporność na suszę: dość wysoka
odporność na niskie pH: średnia
wymagania glebowe: mniejsze
lider plonowania w doświadczeniach PDO w 2011 r.
(107% wzorca)
plonuje stabilnie we wszystkich rejonach Polski
wyróżnia się plonem szczególnie na glebach słabszych
odmiana bardzo wczesna – ucieka przed suszą
ziarno o wysokiej MTZ i bardzo dobrym wyrównaniu
dobra odporność na porastanie
bardzo dobra zdrowotność, szczególnie duża odporność
na rdzę brunatną
odmiana o tradycyjnej długości słomy, bardzo dobrze
krzewiąca się nadaje się do produkcji biogazu
Plonowanie
I
a1 111%
a2 108%
III
a1 105%
a2 101%
V
a1 108%
a2 106%
II
a1 106%
a2 103%
IV
a1 112%
a2 112%
VI
a1 97%
a2 102%
Plonowanie odmiany Maestozo
w doświadczeniach PDO 2011 r.
w rejonach Polski, poziom A1/A2,
% wzorca

Podobne dokumenty