Zaawansowana teoria i metodyka piłki siatkowej

Transkrypt

Zaawansowana teoria i metodyka piłki siatkowej
Załącznik nr 1
do Księgi Jakości Kształcenia
Politechnika Opolska
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Wychowanie fizyczne
Ogólnoakademicki
Studia drugiego stopnia
Nauczycielsko-instruktorska, nauczycielsko-trenerska
Studia niestacjonarne
III
Nazwa przedmiotu
Zaawansowana teoria i metodyka piłki siatkowej
Subject Title
Advanced Study in Theory and Methodology of Volleyball
Nauki podst. (T/N)
Tryb zaliczenia
przedmiotu
ECTS (pkt.)
Całk.
3
Kont.
0,6
Prakt.
N
Kod przedmiotu
Zaliczenie na ocenę
WFM017
Teoria i metodyka sportów zespołowych - piłka siatkowa, Dydaktyka
wychowania fizycznego
Nazwy przedmiotów
1. Zna przepisy gry, ich interpretację i sygnalizację sędziowską
Zna systematykę ćwiczeń i metodykę nauczania elementów
2.
technicznych, najczęściej wystepujące błędy
3.
Posiada umiejętność sędziowania szkolnego meczu piłki siatkowej w
1.
zakresie podstawowym
2. Potrafi przeprowadzić lekcje i zajęcia pozalekcyjne z piłki siatkowej
Posiada umiejetność nauczania podstawowych elementów
3.
technicznych
1. Posiada umiejętność organizacji zajęć w grupie
2. Posiada umiejętność kierowania grupa sportową
3.
Wiedza
Wymagania wstępne w
zakresie przedmiotu
Umiejętności
Kompetencje społeczne
Cele przedmiotu: Nabycie umiejętności doskonalenia elementów technicznych, zapoznanie z podstawami taktyki gry
Program przedmiotu
L. godz. zajęć w sem.
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
Forma zajęć
Całkowita
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
65
Wykład
Kontaktowa
|
15
|
|
|
|
Treści kształcenia
Sposób realizacji
mgr Bożena Baniak
Liczba
godzin
Tematyka zajęć
Lp.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych efektów kształcenia
Ćwiczenia
L. godz. kontaktowych w sem.
Sposób realizacji
Zajęcia praktyczne, dyskusja dydaktyczna
Tematyka zajęć
Lp.
Liczba
godzin
1.
Przypomnienie podstawowych wiadomości z zakresu piłki siatkowej (metodyka
nauczania i systematyka ćwiczeń, błędy techniczne i ich korekta; przepisy gry,
najnowsze zmiany, interpretacja, sygnalizacja sędziowska)
2
2.
Doskonalenie elementów technicznych - ćwiczenia w formie ścisłej i fragmenty gry
2
3.
Doskonalenie elementów technicznych w różnych formach gier
2
4.
Taktyka zespołowa - taktyka ataku: wystawiający z linii ataku, wystawiający z linii
obrony (w zakresie podstawowym).
2
5.
Taktyka zespołowa - taktyka obrony: asekuracja środkiem, asekuracja skrzydłami;
asekuracja własnego ataku (w zakresie podstawowym)
2
6.
7.
8.
Gra właściwa. Organizacja zawodów sportowych.
Sędziowanie
Zaliczenie praktyczne
(sprawdzian umiejętności technicznych)
Pisemne kolokwium zaliczeniowe
9.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych efektów kształcenia
Laboratorium
2
2
1
50
L. godz. kontaktowych w sem.
15
Sprawdzian umiejętności technicznych. Pisemne kolokwium
zaliczeniowe. Sędziowanie. Prowadzenie fragmentu zajęć
Sposób realizacji
Liczba
godzin
Tematyka zajęć
Lp.
1.
L. godz. pracy własnej studenta
L. godz. kontaktowych w sem.
Sposoby sprawdzenia zamierzonych efektów kształcenia
Seminarium
Sposób realizacji
Liczba
godzin
Tematyka zajęć
Lp.
L. godz. pracy własnej studenta
L. godz. kontaktowych w sem.
Sposoby sprawdzenia zamierzonych efektów kształcenia
1.
K_W13 Zna zasady organizacji imprez sportowych i
najnowsze zmiany w przepisach gry
2.
K_W15 Zna podstawowe zasady taktycznego
postępowania w ataku i obronie
Wiedza
3.
1.
K_U16 Potrafi doskonalić elementy techniczne we
fragmentach gry i w różnych formach gier
K_U15 Potrafi zastosować podstawowe zasady taktyki
2. zespołowej w różnych formach gier
Efekty kształcenia dla przedmiotu - po
zakończonym cyklu kształcenia
Umiejętności
K_U14 Posiada umiejętność sędziowania szkolnego
3. meczu piłki siatkowej, potrafi rozwijać zainteresowania
ruchowe
K_U05 Potrafi promować aktywne formy spędzania
czasu wolnego. 5. K_U17 Potrafi samodzielnie
4.
formułować cele dydaktyczne zajęć sportowych i
rekreacyjnych
K_K07 Potrafi przekazać nabytą wiedzę uczestnikom
zajęć
K_K01 Potrafi zmotywować zespół do aktywnego
2. uczestnictwa w zajęciach sportowych
1.
Kompetencje społeczne
3.
K_K02 Ma umiejętność selekcjonowania opinii i
informacji
4.
Metody dydaktyczne: Dyskusja dydaktyczna w ramach ćwiczeń. Metoda zajęć praktycznych (zajęcia w hali sportowej). Obserwacja
meczu piłki siatkowej.Prezentacja multimedialna Konsultacje.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Obecność i aktywny udział w zajęciach. Zaliczenie na ocenę pozytywną sprawdzianu
umiejętności praktycznych i kolokwium pismenego, zaliczenie sędziowania. Prowadzenie fragmentu zajęć. Ocenę
końcową stanowi średnia arytmetyczna uzyskanych ocen
Literatura podstawowa:
[1] Superlak E.: Piłka Siatkowa. Techniczno - taktyczne przygotowanie do gry. Infovolley, Wrocław 1995
[2] Uzarowicz J.: Siatkówka. Co jest grane? AWF Kraków 1998
[3] Grządziel G. Szade D. Nowak B. Piłka siatkowa AWF Katowice 2012
[4] PZPS, Oficjalne przepisy gry w piłkę siatkową
[5] Klocek T., Szczepanik M. Siatkówka na lekcji wychowania fizycznego. COS Warszawa 2003
[6] www.pzps.pl, www.siatka.org
[7] Uzarowicz J., Zdebska H.: Piłka siatkowa. COS Warszawa 1998
Literatura uzupełniająca:
[1] Bondarowicz M.: Zabawy w grach sportowych. WSiP Warszawa 1998
[2] Grządziel G., Bodys J.: Siatkówka plażowa, AWF Katowice 1999
[3] Haratym D., Jagusz M.: Gry i zabawy w nauczaniu piłki siatkowej. AWF Wrocław 1993
[4] Naglak Z.: Zespołowa gra sportowa. AWF Wrocław 1994
[5] Nowik J.Rodziewicz W.: Piłka siatkowa. Prymat Białystok 2012
[6] Szczepanik M., Klocek T., Siatkówka w szkole. AWF Kraków 1998
[7] Kasza W. Zdebska H. Piłka siatkowa. COS Warszawa 2007
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)