Longlife oszczędza portfel

Transkrypt

Longlife oszczędza portfel
Longlife oszczędza portfel
W dzisiejszej dobie nowoczesnego transportu, działające−
go na krawędzi opłacalności, ograniczenie kosztów eks−
ploatacji ma swoje kolosalne znaczenie dla wydajnie pro−
wadzonego biznesu.
O
prócz wydłużonych przebiegów
(czyli olejów z rodziny Longlife ) liczą
się również doskonała ochrona
przeciwzużyciowa, zmniejszone zużycie pa−
liwa oraz zredukowana do minimum emi−
sja spalin. To trudne zadanie, aby spełniać
wszystkie opisane właściwości i funkcje
jednocześnie w jednym oleju. Inżynierom
i chemikom z Castrola udało się stworzyć
szereg olejów w nowej technologii, pozwa−
lającej na wydłużone przebiegi – są nimi
między innymi Castrol Elixion Low Saps
5W−30, Castrol Enduron Low Saps 10W−
40, BP Vanellus Max Drain 5W−30 oraz
Max Drain Eco 10W−40.
Oleje Longlife oznaczają, że mamy do
czynienia z możliwością jazdy pojazdem
dłużej niż normalnie, czyli dłużej niż stan−
dardowe przebiegi określone przez produ−
centów pojazdów.
Podstawową właściwością olejów sil−
nikowych jest wyczerpywanie w trakcie
eksploatacji ich specyficznych właściwości
i w coraz mniejszym stopniu wypełnianie
poszczególnych funkcji dedykowanych
olejowi, czyli przeciwzużyciowa, chłodząca,
antypienna, przeciwutleniająca i neutrali−
zująca sadzę i elementy z procesu spala−
nia mieszanki.
Im bardziej te elementy pozostają sta−
bilne tym bardziej możemy mówić o ole−
jach na Longlife.
Jednym z ważnych elementów w oleju
jest praca z niższą temperaturą w stosun−
ku do konwencjonalnej – tradycyjnej tem−
peratury pracy. Zakres temperatury w ja−
kiej zazwyczaj pracuje rozgrzany olej to
temperatury pomiędzy 80−140 stopni C.
Nowa technologia pozwala na pracę oleju
z obniżoną o kilka stopni temperaturą, co
znacząco zmniejsza stres jakiemu poddany
jest olej w silniku.
Okazuje się, że poprzez mniejszą tem−
peraturę pracy wzrasta stabilność lepko−
ści i powstaje mniej osadów wysokotem−
peraturowych takich jak laki i pokosty. Jest
to jeden z elementów wpływających na
możliwość stosowania wydłużonych zakre−
Olej Castrol Enduron
Low Saps 10W−40
sów przebiegowych. Mniej osadów i więk−
sza czystość to mniejsza konieczność po−
konywania kwaśnych substancji, a przez
to wydłużona wydajność oleju.
Drugim z ważnych elementów wpły−
wających na pracę w wydłużonych zakresach
międzywymianowych jest zdolność do
utrzymywania stałych cząstek sadzowych
w formie zawiesiny w oleju. W produk−
tach Castrola nawet ponad dwa kilogra−
my sadzy w układzie olejowym utrzymuje−
my skutecznie bez osadzania cząstek na ele−
mentach metalowych oraz bez wypełniania
zakamarków układu olejowego. Dzięki tej
własność utrzymując całą sadzę nie ma „po−
wodów” do wypolerowania gładzi cylindrowej.
Sadza jest związkiem, który aglome−
ruje w większe cząsteczki osadzając się rów−
nież na powierzchni tłoka. Im jest jej więcej,
tym szybciej będzie blokować pierścienie
tłokowe i prowadzić do polerowania gła−
dzi cylindrowej.
Sadza w pewnych warunkach działa
jak twardy element ścierający honowanie,
na którym zazwyczaj utrzymuje się war−
stwa oleju uszczelniając komorę spalania.
Jeśli dojdzie do usunięcia honowania i wy−
polerowania gładzi, mamy wówczas do czy−
nienia ze zwiększonym zużyciem oleju oraz
dalszym zużyciem elementów współpracu−
jących (pierścienie tłokowe, tłoki oraz tuleja
cylindrowa). Tak więc poprzez zachowa−
nie większej czystości w układzie olejo−
wym wypełniamy jednocześnie funkcję
przeciwzużyciową, dając możliwość jaz−
dy z wydłużonym przebiegiem, czyli tzw.
układem Longlife.
To były jedynie dwa spośród wielu
elementów składających się na pracę w wy−
dłużonych zakresach, jednak to one decydują
o możliwości eksploatacji nawet do 90 lub
100 tys. kilometrów na jednej wymianie.
OPR. M. MAZUR
27

Podobne dokumenty