ZARZĄDZENIE NR 021/2/2015 Dyrektora Publicznego Gimnazjum

Transkrypt

ZARZĄDZENIE NR 021/2/2015 Dyrektora Publicznego Gimnazjum
Bierawa.09.04.2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 021/2/2015
Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Bierawie
Ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników administracji i obsługi
Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Bierawie
Na podstawie art.130 Kodeksu Pracy zarządzam co następuje:
§1
W roku 2015 ustalam następujące dni wolne od pracy :
1. Za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2015 roku ustalam dzień 14 sierpnia
2015 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników obsługi i administracji szkoły
2. Za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015 roku ustalam dzień 24 grudnia 2015
roku dniem wolnym od pracy dla pracowników obsługi i administracji szkoły
§2
Ustalone w §1 zarządzenia dni wolne stanowią obniżenie wymiaru czasy pracy o 8 godzin w
okresie rozliczeniowym, w którym święto będące dniem wolnym od pracy nastąpiło w innym
dniu tygodnia niż niedziela,
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się wykonaniu sekretarzowi szkoły,
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie
internetowej szkoły.