Umowa uczestnictwa w projekcie „Administrator sieci – zdobądź

Transkrypt

Umowa uczestnictwa w projekcie „Administrator sieci – zdobądź
Umowa uczestnictwa w projekcie
„Administrator sieci – zdobądź zawód z przyszłością!”
zawarta w dniu …………………. w ………………….. pomiędzy Stronami:
Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza
30/104, 85-064 Bydgoszcz, NIP: 554-272-89-99, reprezentowaną przez Bogusława
Kunach, zwaną dalej Fundacją
a
…………………………………………….………,
zam.
w
.....................…………………………………………………….……………….……,
zwanym/ą dalej Uczestnikiem.
§1
W ramach realizacji Projektu nr WND-POKL.08.01.01-04-082/08 pn. „Administrator
sieci – zdobądź zawód z przyszłością!” Fundacja oświadcza, iż zakwalifikowała
Uczestnika do udziału w projekcie.
1.
2.
3.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 „Rozwój
pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie
rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.
Fundacja zobowiązuje się do przeprowadzenie projektu zgodnie z umową
nr PRC.I.3040-UE/531/2009
zawartą
z
Urzędem
Marszałkowskim
Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz Regulaminem udziału w projekcie
„Administrator sieci – zdobądź zawód z przyszłością!” przyjętym przez
Fundację.
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego zwany jest w
dalszej części Umowy Instytucją Pośredniczącą.
1/3
§2
1.
2.
Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu udziału
w projekcie „Administrator sieci – zdobądź zawód z przyszłością!” i
zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Uczestnik potwierdza, że dane osobowe podane przez niego w „Formularzu
zgłoszeniowym” są prawdziwe.
§3
1.
2.
3.
4.
Uczestnik zobowiązuję się do regularnego udziału w szkoleniach we wszystkich
przewidzianych zajęć w ramach projektu, w minimalnym wymiarze 192h dla
kursu CCNA albo 96h dla kursu CCNA Security.
Przekroczenie dozwolonej liczby nieobecności bez podania stosownego
uzasadnienia, powoduje skreślenie z listy uczestników i konieczność wniesienia
opłaty w wysokości 5800 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset złotych),
stanowiącej 100% rynkowej wartości szkolenia.
Uczestnik, który zrezygnował z udziału w projekcie zobowiązany jest do
wypełnienia stosownego oświadczenia. Informacje powinny być przesłane do
Fundacji drogą e-mailową bądź osobiście.
Fundacja zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania każdemu
Uczestnikowi materiałów dydaktycznych, a także refundacji kosztów dojazdu
na szkolenia (wyłącznie Uczestnikom z obszarów wiejskich).
§4
Fundacja może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w przypadku:
1.
rozwiązania Umowy określonej w § 1 niniejszej umowy przez Instytucję
Pośredniczącą,
2.
rozwiązania Umowy określonej w § 1 niniejszej umowy za zgodną wolą
Fundacji i Instytucji Pośredniczącej,
3.
rażącego naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszej Umowy lub
działania na szkodę Fundacji.
§5
Fundacja nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika w przypadku:
1.
wstrzymania finansowania projektu przez Instytucję Pośredniczącą, w tym
również spowodowanego brakiem środków na realizację projektu określonego
w § 1 niniejszej Umowy,
2.
rozwiązania Umowy w trybie określonym w § 4 niniejszej umowy,
3.
skreślenia Uczestnika z listy uczestników w przypadkach określonych w
Regulaminie udziału w projekcie.
2/3
§6
1.
2.
Szkolenia odbywać się będą w miejscu i terminach ustalonych przez Fundację.
Harmonogram szkoleń zostanie przekazany Uczestnikowi przed rozpoczęciem
zajęć.
§7
Strony wyłączają możliwość umownego przeniesienia praw i obowiązków Uczestnika
wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią.
§8
1.
2.
3.
Wszelkie informacje, zmiany do Umowy powinny być dokonane w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej za stron.
………………………………………..
…………………………………..
………………………………………..
……………………………………
Fundacja
Uczestnik
3/3