Załącznik Nr 2 ZP250_077_15 FORMULARZ CENOWY

Transkrypt

Załącznik Nr 2 ZP250_077_15 FORMULARZ CENOWY
ZP250_077_15
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY - WZÓR
MECHANICZNE KOSZULKI DO USUWANIA ELEKTROD
L.
p.
Przedmiot zamówienia1
Nr katalogowy2
J. m.
Ilość 3
Cena jedn.
netto w zł
Wartość netto w
zł (kol. 5 x kol. 6 )
1
2
3
4
5
6
7
X
X
X
RAZEM
Stawka
Wartość brutto w zł [(kol.
podatku
7 x kol. 8) + kol. 6]
VAT w %
od wartości
z kol. 6
8
Producent
9
X
10
X
...................................................................................
/podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych/
UWAGA!
1 W rubryce przedmiot zamówienia należy ująć cały asortyment opisany w Załączniku Nr 3.Jeżeli przedmiot zamówienia składa się z kompletu(zestawu) należy wyszczególnić i
wycenić wszystkie elementy wchodzące w skład danego kompletu (zestawu).
2 W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.
3 W rubryce ilość należy uwzględnić ilości wskazane w Załączniku Nr 3 do SIWZ.

Podobne dokumenty