REACH 2018: Współpraca na rzecz - ECHA

Transkrypt

REACH 2018: Współpraca na rzecz - ECHA
Komunikat prasowy
ECHA/PR/16/03
REACH 2018: Współpraca na rzecz
udostępniania danych i wspólnego
ponoszenia kosztów
Wymóg udostępniania danych przez przedsiębiorstwa rejestrujące tę samą
substancję stanowi jeden z podstawowych aspektów rozporządzenia REACH.
Dzięki temu rejestrujący tę samą substancję mogą obniżyć koszty i uniknąć
przeprowadzania zbędnych badań, zwłaszcza na kręgowcach.
Helsinki, 1 marca 2016 r. – Ważnym krokiem na drodze do pomyślnej rejestracji w ramach
REACH jest przygotowanie rejestracji we współpracy z innymi rejestrującymi. Sposób działania
zależy głównie od tego, czy dana substancja jest już zarejestrowana czy nie. Nawiązanie
współpracy stanowi trzeci etap planu działania REACH 2018.
Jeśli substancja nie została wcześniej zarejestrowana, współrejestrujący mają obowiązek
utworzenia nowego forum wymiany informacji o substancjach (SIEF)*. Oznacza to m.in.
konieczność uzgodnienia praktycznych form współpracy, wymiany dostępnych danych
naukowych oraz podjęcia decyzji w sprawie uzupełnienia braków w danych przed
przygotowaniem i przedłożeniem wspólnego dossier rejestracyjnego. Przedsiębiorstwa muszą
także dzielić się kosztami w sposób sprawiedliwy, przejrzysty oraz niedyskryminujący żadnego z
członków SIEF.
Jeśli substancja jest już zarejestrowana, prace przygotowawcze najprawdopodobniej
zostały już przeprowadzone, co oznacza, że nowi rejestrujący mogą skontaktować się z SIEF,
zgłaszając gotowość udziału we wspólnym przedłożeniu rejestracji. Będą oni musieli
wynegocjować warunki udostępnienia im niezbędnych danych oraz uczestniczyć w podziale
kosztów.
Rejestrujący powinni unikać prowadzenia nowych badań, wykorzystując w pełni metody
stanowiące alternatywę dla badań na zwierzętach. Powinni oni ponadto pamiętać, że ECHA nie
przyjmuje rejestracji, w przypadku których wyraźnie można stwierdzić, że wymiana danych nie
była prowadzona. W przypadku danych dostępnych poza SIEF konieczne jest poszanowanie
praw ich właścicieli oraz przekazanie im wynagrodzenia.
Na stronie internetowej ECHA znajdują się już praktyczne rady dotyczące nowych SIEF oraz
prowadzenia negocjacji z podmiotami, które już dokonały rejestracji.
Seminarium internetowe dotyczące trzeciego etapu planu REACH 2018 odbędzie się w środę
2 marca o godz. 11.00 (czasu obowiązującego w Helsinkach). Na seminarium przedsiębiorstwa
dowiedzą się, na czym polegają zadania, które musi wykonać SIEF, przygotowując dossier
rejestracyjne. Prowadzący wyjaśnią ponadto, co oznacza sprawiedliwe, przejrzyste i
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu
niedyskryminujące udostępnianie danych i dzielenie się jego kosztami w kontekście
rozporządzenia REACH oraz nowego rozporządzenia wykonawczego w sprawie wspólnego
przedkładania i udostępniania danych. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania ekspertom ECHA.
*SIEF to konkretna grupa złożona z rejestrujących tę samą substancję oraz podmiotów, które dokonały rejestracji
wstępnej tej samej substancji. W ramach SIEF wymieniają się oni danymi na potrzeby rejestracji REACH.
Kontekst
Ostatni termin rejestracji w ramach REACH upływa w dniu 31 maja 2018 r. Termin ten
obowiązuje przedsiębiorstwa, które wytwarzają lub przywożą substancje chemiczne w
niewielkiej ilości, tj. 1–100 ton rocznie.
Plan działania REACH do 2018 r. zakłada podział rejestracji na siedem etapów, oraz opisuje
najważniejsze kroki w ramach poszczególnych etapów i działania pomocnicze, które ECHA
planuje zaoferować rejestrującym.
Przedsiębiorstwa powinny rozpocząć przygotowania z odpowiednim wyprzedzeniem. Strony
internetowe REACH 2018 redagowane przez ECHA stanowią wyczerpujące źródło materiałów,
które mają pomóc przedsiębiorstwom w przygotowaniach.
Informacje dodatkowe
Zarejestruj się teraz: Seminarium internetowe REACH 2018 w dniu 2 marca: Przygotowanie
rejestracji we współpracy z innymi rejestrującymi – zarządzenie SIEF i udostępnianie danych
http://www.echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach2018-get-organised-with-your-co-registrants-sief-managementandhttp://echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach2018-get-organised-with-your-co-registrants-sief-management-and-data-sharing
Strony internetowe, infografika i ulotka REACH 2018
http://echa.europa.eu/pl/reach-2018
Wsparcie – Rejestracja
http://echa.europa.eu/pl/support/registration
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/9 z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie
wspólnego przedkładania i udostępniania danych (EurLex)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0009
Wyszukiwanie zarejestrowanych substancji
http://echa.europa.eu/pl/information-on-chemicals/registered-substances
Pierwsze kroki z przepisami UE dotyczącymi chemikaliów:
http://echa.europa.eu/pl/support/getting-started
Centra informacyjne
http://echa.europa.eu/pl/support/helpdesks/
Newsletter ECHA – REACH
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/tag/reach
Dodatkowe informacje dla mediów
http://echa.europa.eu/press/press-material/pr-for-reach-2018
REACH 2018 na LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/reach-2018
Twitter #REACH2018
https://twitter.com/hashtag/reach2018