Regulamin konkursu „Bezpieczny powrót

Transkrypt

Regulamin konkursu „Bezpieczny powrót
Regulamin konkursu „Bezpieczny powrót"
§1
Organizatorem konkursu "Bezpieczny powrót" zwanego dalej Konkursem, jest iExpert.pl SA z siedzibą przy Al.
Jerozolimskich 99/32 w Warszawie (02-001), Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
KRS, KRS nr 0000426530, NIP nr 525-23-55-248, Regon nr 140437850. Kapitał zakładowy w wysokości:
100.000 zł, opłacony w całości zwany dalej Organizatorem.
§2
Konkurs trwa od 19 do 21 września 2014 roku do godz. 12.00 w czasie Przeglądu Filmów Górskich im.
Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju.
§3
Konkurs polega na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe zamieszczone na Formularzu
Konkursowym.
Pytanie brzmi: Chcesz wyjechać na wyprawę w góry Alpy, opisz w punktach plan wyjazdu.
§4
1. Zwycięzcą Konkursu zostaje osoba, która udzieli najlepszej odpowiedzi na pytanie i dostarczy Formularz
Konkursowy do stoiska Organizatora. Poprawność odpowiedzi oceni Komisja składająca się z trzech osób.
2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
§5
Uczestnikiem Konkursu może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna.
§6
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe w Formularzu Konkursowym,
b) dostarczenia poprawnie wypełnionego Formularza Konkursowego do Organizatora najpóźniej w terminie do
dnia 21 września 2014 roku do godz. 12.00,
c) zaakceptowanie warunków regulaminu,
d) złożenie oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do zgłaszanej pracy konkursowej,
e) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach informacyjnych
oraz marketingowych obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub pocztową.
2. Zgłoszenia do Konkursu dostarczone nieprawidłowo lub wypełnione w sposób niepełny, zawierające
nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września.
§7
1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego
niezależnych.
2. Organizator nie zwraca Uczestnikom Konkursu żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w
Konkursie.
§8
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz ich rodziny.
§9
Nagrodą w Konkursie są trzy ubezpieczenia "Bezpieczny Powrót" w wariancie rodzinnym oraz trzy książki D.
Graydona, K. Hansona „Góry Wolność i Przygoda. Od trekkingu do alpinizmu.” .
§ 10
1. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech Nagrody lub prawo
zamiany na inne ubezpieczenie/ksiażkę, który znajduje się w ofercie Organizatora, a także nie przysługuje prawo
do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
2. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje żadne roszczenie względem Organizatora z tytułu nieotrzymania
Nagrody, które nie zostały im przyznane z winy Uczestnika Konkursu.
§ 11
1. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej e-mailem na adres podany w Formularzu
Zgłoszeniowym.
2. Zwycięzca zostanie poproszony e-mailem o podanie swoich danych osobowych - imienia i nazwiska oraz
adresu odbioru nagrody. Nie podanie swoich danych osobowych, w tym danych adresowych na jakie ma być
wysłana Nagroda w terminie czternastu dni od daty wysłania przez Organizatora do Uczestnika e-maila o
wygranej i o udostępnieniu danych osobowych, skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
3. W przypadku odebrania Zwycięzcy Konkursu prawa do nagrody z przyczyn wskazanych w § 11 ust. 2
Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, który jako drugi udzielił prawidłowej odpowiedzi.
§ 12
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność doręczenia Uczestnikowi Nagrody, jeśli będzie ona
wynikała z podania nieprawidłowych danych przez Uczestnika, ze zmiany danych osobowych podanych przez
Uczestnika, bądź z innych powodów, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
§ 13
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie.
3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
4. Udział w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

Podobne dokumenty