TRYB MAŁYCH ZLECEŃ- Z pominięcie otwartego konkursu ofert

Transkrypt

TRYB MAŁYCH ZLECEŃ- Z pominięcie otwartego konkursu ofert
TRYB MAŁYCH ZLECEŃ- Z pominięcie otwartego konkursu ofert
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr
234, poz. 1536 z póź. zm.) w art. 19 a wprowadza możliwość zlecania zadań
publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert – tzw. tryb uproszczony lub
tryb małych zleceń. Tryb małych zleceń, w przeciwieństwie do otwartego konkursu
, uruchamiany jest na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu
wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
Organizacja składa wniosek do organu wykonawczego jednostki samorządu
terytorialnego (Wójt Gminy Oleśnica). Wniosek ten stanowi ofertę, która jest
składana na wzorze zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25 z póź.zm.) .
Oferta musi spełnić następujące warunki :
musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym,
wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć 10 tys. zł,
zadanie musi być realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni.
Po złożeniu oferty przez organizacje – na 7 dni oferta zamieszczana jest w formacie
PDF w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminaolesnica.pl, oraz na stronie
internetowej Gminy Oleśnica www.gminaolesnica.pl w zakładce organizacje
pozarządowe oraz jest wywieszana na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Oleśnicy.
W ciągu 7 dni od zamieszczenia każdy ma możliwość zgłoszenia uwag do oferty .
Po upływie tego terminu, po rozpatrzeniu uwag oraz uznaniu celowości zadania
Wójt Gminy Oleśnica podejmuje decyzje o zleceniu zadania i niezwłocznie zawiera
z organizacją umowę o poznanie dotacji na jego realizację. Do umów zawieranych
w ramach -trybu małych zleceń- stosuje się te same regulacje co do umów
zawieranych w otwartych konkursach ofert.
Do tak zlecanych zadań ustawodawca wprowadzi dwa dodatkowe ograniczenia:
łączna kwota środków przekazywanych w trybie małych zleceń dla jednej
organizacji nie może w danym roku kalendarzowym przekraczać kwoty 20
tyś. zł,
wysokość środków przyznanych przez organ wykonawczy w tym trybie nie
może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na
realizację zadań przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.