Pismo do Premiera o przejęcie Mostu Tczewskiego

Transkrypt

Pismo do Premiera o przejęcie Mostu Tczewskiego
Powiat Tczewski
Pismo do Premiera o przejęcie Mostu Tczewskiego
18 listopada br. Starosta Tczewski- Józef Puczyński oraz Wicestarosta- Mariusz Wiórek złożyli w
kancelarii Premiera pismo na temat przejęcia Mostu Tczewskiego w zarząd przez właściwą
jednostkę administracji rządowej. Treść tego apelu została uzgodniona podczas spotkania
Starostów i Wójtów ościennych samorządów, które odbyło się 7 listopada w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Tczewie.
Treść pisma prezentujemy poniżej:
Tczew, dnia 10 listopada 2011 r.
Szanowny Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej
Powiat Tczewski, jako jedyny w Polsce, jest właścicielem historycznego mostu drogowego przez Wisłę, którego
najstarsze trzy przęsła wpisane zostały do rejestru zabytków. Ten 160 – letni obiekt o długości ponad jednego
kilometra jest w katastrofalnym stanie technicznym. W związku
z poważnymi uszkodzeniami chodników, jezdni oraz niektórych elementów konstrukcyjnych most został
zamknięty dla ruchu. Szacowane przez specjalistów koszty przywrócenia obiektu do jego funkcjonalności
przekraczają możliwości finansowe Powiatu Tczewskiego jak i sąsiednich samorządów żywotnie
zainteresowanych funkcjonowaniem tej ważnej przeprawy przez Wisłę, skracającej tysiącom mieszkańców
Pomorza codzienną drogę o blisko 20 kilometrów. W związku z powyższym w imieniu społeczności i władz niżej
podpisanych jednostek samorządu terytorialnego wnosimy o przejęcie Mostu Tczewskiego w zarząd przez
właściwą jednostkę administracji rządowej Uzasadnienie:
W dniu 18 października 2011 r. Most Tczewski został zamknięty dla ruchu. Bezpośrednim powodem podjęcia tej
trudnej decyzji było zagrożenie bezpieczeństwa korzystających z niego pojazdów oraz osób, które wynikło ze
zniszczenia kilku fragmentów nawierzchni jezdni na trzech historycznych przęsłach (4 - 6). Obawy obecnego
zarządcy obiektu budzi również stan techniczny nawierzchni na przęśle 9 oraz przęsłach 2 i 3 tzw. „mostu
wojskowego" ESTB biegnących nad korytem rzeki.
Podejmowane od ponad 13 lat działania władz Powiatu oraz naszych samorządowych partnerów różnych
szczebli nie spowodowały przejęcia odpowiedzialności za los tego obiektu przez administrację rządową, która
powinna być zarządcą obiektu inżynieryjnego o takim znaczeniu, służącego mieszkańcom znacznej części
regionu pomorskiego. Pozostajemy nadal sami w rozwiązywaniu problemów związanych z utrzymaniem i
remontem Mostu Tczewskiego. Wspólnie z Politechniką Gdańską oraz Biurem Projektów Budownictwa
Komunalnego w Gdańsku władze Powiatu przygotowały koncepcję przebudowy mostu (w załączniku). Istnieją
uzasadnione obawy, iż „łatanie" kolejnych pojawiających się dziur na moście bez przeprowadzenia jego
generalnego remontu czy przebudowy nie pozwoli na przywrócenie ruchu na dłuższy czas i może być
traktowane przez wielu mieszkańców jako przejaw niegospodarności. Konieczne jest zatem poważne i
kompleksowe podejście do remontu tego obiektu. Tak poważnemu zadaniu inwestycyjnemu samodzielnie
samorząd powiatowy nie podoła ze względów ekonomicznych! Oszacowane przez Biuro Projektów Budownictwa
Komunalnego z Gdańska koszty wykonania projektu przebudowy tego historycznego obiektu wyniosłoby około
2,8 miliona złotych, natomiast realizacja zadania szacowana jest na ok. 103 miliony złotych. Taka kwota to
praktycznie roczny budżet Powiatu Tczewskiego! Każdego roku Powiat Tczewski przeprowadzał bieżące remonty
i drobne prace naprawcze ww. obiektu, bowiem był on użytkowany i stanowił jeden z głównych ciągów
komunikacyjnych pomiędzy powiatami: tczewskim i malborskim.
Władze Powiatu Tczewskiego podejmowały i nadal podejmują szereg działań w celu pozyskania zewnętrznych
środków na przeprowadzenie niezbędnego remontu mostu. Jednak bez skutecznego rezultatu.Kierowane były
również pisma do różnych resortów w tym m. in. Ministerstwa Infrastruktury, w którym prośba o pomoc i
wsparcie finansowe na remont Mostu Tczewskiego motywowana była pozycją miasta Tczewa jako
strategicznego węzła drogowego i kolejowego w Polsce. Postulowano także o zrozumienie wagi problemu, co
przyczyniłoby się do uniknięcia katastrofy komunikacyjnej w Tczewie. Występowano również do Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o podjęcie działań zmierzających do egzekwowania opieki nad
zabytkami, która zgodnie z Art. 18 ust.2 pkt. 6a ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2007/19/115) należy do
jego obowiązków. Ze względu na brak konkretnych działań w tej sprawie, Powiat skierował pismo do Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze skargą na bierność Generalnego Dyrektora, która również nie została
uwzględniona. Sam obiekt jest niezwykle efektowny. Prezentuje się szczególnie widowiskowo i okazale, przez co
przyciąga wielu turystów. Niestety smuci fakt, że nie możemy liczyć na pomoc od jakiegokolwiek podmiotu
krajowego lub zagranicznego. Zdajemy sobie sprawę, że Most Tczewski jako Międzynarodowy Zabytek Inżynierii
Budowlanej zasługuje na dobrego gospodarza i na gruntowny remont. Jednakże lokalne samorządy nie są i nie
będą w stanie temu zadaniu podołać z racji swoich budżetowych ograniczeń. Stąd też nasz szczególny i
dramatyczny wniosek kierowany na ręce Pana Premiera Licząc na zrozumienie naszej sytuacji przez Pana
Premiera, prosimy o przejęcie Mostu w zarząd administracji rządowej, która ma możliwości sfinansowania
remontu tego obiektu i uchronieniago przez całkowitą degradacją.
Z wyrazami szacunku,
Starosta Tczewski- Józef Puczyński
Prezydent Miasta Tczewa - Mirosław Pobłocki
Starosta Malborski- Mirosław Czapla
Powiat Tczewski
Starosta Nowodworski - Zbigniew Piórkowski
Wójt Gminy Miłoradz - Tadeusz Biliński
Wójt Gminy Lichnowy- Jan Michalski
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)