Przedmiot opcyjny: Filozofia kultury Philosophy of Culture Katedra

Transkrypt

Przedmiot opcyjny: Filozofia kultury Philosophy of Culture Katedra
Przedmiot opcyjny:
Filozofia kultury
Philosophy of Culture
1
Nazwa przedmiotu (modułu)
2
Nazwa przedmiotu (modułu)
w języku angielskim
3
Jednostka prowadząca przedmiot
4
Kod przedmiotu (modułu)
5
Rodzaj przedmiotu (modułu)obowiązkowy lub fakultatywny
fakultatywny
6
Kierunek studiów
Muzykologia
7
Poziom studiów (I lub II stopień lub
jednolite studia magisterskie)
II stopień
8
Rok studiów (jeśli obowiązuje)
9
Semestr – zimowy lub letni
zimowy i letni
10
Forma zajęć i liczba godzin
ćwiczenia: 60 godz.
11
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy,
osoby prowadzącej zajęcia
dr Piotr Jakub Fereński
12
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych
dla
przedmiotu
(modułu)
oraz
zrealizowanych przedmiotów
brak
13
Cele przedmiotu
Zapoznanie uczestników kursu z głównymi
problemami filozoficznymi i teoretycznymi z
zakresu wiedzy o kulturze, z historią i
metodologią badań nad kulturą, z
najważniejszymi stanowiskami i koncepcjami
powstałymi w przybliżanym obszarze
badawczym, a także wykształcenie u
studentów zdolności samodzielnej analizy
tekstów filozoficznych oraz łączących się z
nim treści kulturowych
14
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych efektów kształcenia
Katedra Muzykologii UWr.
Wiedza
Student ma pogłębioną wiedzę o
powiązaniach dyscyplin właściwych
dla muzykologii z innymi dziedzinami
nauki i dyscyplinami nauk
humanistycznych
K_W04
ma pogłębioną wiedzę na temat
historii i teorii muzyki w kontekście
ogólnych zjawisk kultury
K_W05
Umiejętności
Student umie samodzielnie
zdobywać wiedzę i poszerzać
umiejętności badawcze oraz
podejmować autonomiczne działania
zmierzające do rozwijania zdolności i
kierowania własną karierą zawodową
posiada umiejętność integrowania
wiedzy z różnych dyscyplin w
zakresie nauk humanistycznych oraz
jej zastosowania w opracowywaniu i
prezentowaniu wyników badań w
poszczególnych dyscyplinach
muzykologicznych
K_U03
K_U04
Kompetencje personalne (postawy)
Student
ma pogłębioną świadomość poziomu
swojej wiedzy i umiejętności,
rozumie potrzebę ciągłego rozwoju
osobistego i zawodowego
K_K01
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga
dylematy związane z własną i cudzą
pracą, poszukuje optymalnych
rozwiązań, postępuje zgodnie z
zasadami etyki
K_K04
systematycznie uczestniczy w życiu
kulturalnym, interesuje się
aktualnymi wydarzeniami
kulturalnymi (koncerty muzyki
współczesnej, przedstawienia
teatralne i operowe, projekcje
filmowe), nowatorskimi formami
wyrazu artystycznego i nowymi
zjawiskami w sztuce (happening,
koncerty muzyki eksperymentalnej,
wystawy sztuki nowoczesnej)
15
Treści programowe
16
Zalecana literatura (podręczniki)
K_K06
Główne zagadnienia filozoficzne i teoretyczne
w refleksji i badaniach nad kulturą
- podstawy najważniejszych kierunków
myślowych w zakresie filozofii kultury i
kulturoznawstwa
- kultura i natura, kultura i jednostka
- filozofia kultury i zmiany społeczne
- kultura i władza
- problemy współczesnej humanistyki
- stare dylematy, nowe spory – świat
człowieka vs. świat zwierząt
17
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób sprawdzenia
osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
wykład:
ćwiczenia:
Aktywność podczas zajęć
18
Język wykładowy
19
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć (wg planu studiów)
z nauczycielem:
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
- wykład:
- ćwiczenia:
60
60
Praca własna studenta:
- przygotowanie
do zajęć:
35
- czytanie
wskazanej
literatury:
55
- przygotowanie
do końcowych
prac pisemnych
w obu
semestrach:
- przygotowanie
do egzaminu:
Suma godzin
Liczba punktów ECTS
150
150
6,0

Podobne dokumenty