AKCJA PROMOCYJNA RODZINA 500+ Pracownicy Małopolskiego

Transkrypt

AKCJA PROMOCYJNA RODZINA 500+ Pracownicy Małopolskiego
Ogłoszenia
AKCJA PROMOCYJNA RODZINA 500+
Pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach akcji promocyjno- informacyjnej
Rodzina 500+ wyruszyli w trasę po terenie województwa Małopolskiego. Kampania promująca
dotarła, także do Stryszawy. 28 czerwca b.r. obok Szkoły Podstawowej nr 2 w Stryszawie odbyło się
spotkanie, na którym zgromadzeni mieszkańcy mogli uzyskać szczegółowe informacje na temat
realizacji projektu Rodzina 500+ . W ramach kampanii najmłodsi obywatele naszej Gminy otrzymali
kolorowanki oraz baloniki natomiast rodzice broszury i ulotki. Wszelkich informacji udzielali
pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz pracownicy tutejszego Ośrodka Pomocy
Społecznej, którzy zajmują się realizacją/w projektu.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszawie uprzejmie informuje, że program
„Rodzina 500 plus” będzie realizowany przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie
34 – 205 Stryszawa 18,
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”,
w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co
miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie
przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne
dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.
500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie
jak inne świadczenia dla rodzin.
Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 18 lat. Jeśli w rodzinie
jest kilkoro dzieci, ale tylko jedno ma poniżej 18 lat, świadczenie zależne będzie od dochodu, czyli
rodzina taka będzie traktowana jak rodzina z jednym dzieckiem.
Jeśli rodzice są po rozwodzie, świadczenie przysługiwać będzie temu, kto sprawuje faktyczną opiekę
nad dzieckiem. Jeśli równo dzielą się opieką, oboje mają prawo złożyć wniosek, a wysokość
świadczenia będzie dzielona proporcjonalnie do liczby dni, w których opiekują się dzieckiem.
Program „Rodzina 500 plus” jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego, która eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej
niż jednym kraju. Oznacza to, że świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzina
otrzymuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze.
Wnioski
Wnioski o wypłatę świadczenia będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Stryszawie, w godzinach urzędowania.
W okresie od 1 do 30 kwietnia 2016 r. godziny urzędowania ośrodka zostały wydłużone – od
poniedziałku do piątku, od 7:30 do 17:30.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w czasie trzech miesięcy od daty złożenia wniosku wyda decyzję
o przyznaniu i wypłacie świadczenia. Jeżeli wniosek zostanie złożony do 1 lipca 2016 r., świadczenie
będzie wypłacane z wyrównaniem od kwietnia. Po 1 lipca 2016 r. środki w ramach programu będą
wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.
Wnioski o wypłatę świadczeń z programu „Rodzina 500+” trzeba będzie składać co roku w miejscu
zamieszkania. W kolejnych latach będzie ono przyznawane na 12 miesięcy od 1 października do 30
września następnego roku kalendarzowego. Wyjątek stanowi rok bieżący, w którym ze względu na
wdrażanie programu, uprawnienia do odbioru świadczenia przyznawane są na okres od kwietnia
2016 do 30 września 2017 r., dzięki czemu rodzice nie będą musieli składać kolejnego wniosku we
wrześniu 2016 r.
Wniosek pobierz
Załacznik nr 2 pobierz
Załacznik nr 3,4,5 pobierz
Pomoc w postaci rodziny wspierającej.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszawie informuje, że rodziny przeżywające
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych mogą wnioskować o pomoc w postaci
rodziny wspierającej.
W ramach tego instrumentu można skorzystać z pomocy w:
- opiece i wychowaniu dziecka
- prowadzeniu gospodarstwa domowego
- kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych
Powyższe wsparcie szczegółowo określa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z
dnia 09 czerwca 2011 r. z późn. zm.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie GOPS w Stryszawie.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową
dla grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpoczęła się
realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą
mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych
działaniach edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Do końca lutego
2016 roku osoby, które przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie zostały
zakwalifikowane do powyższej formy wsparcia, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci
żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do końca lutego
2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego
typu: makaron świderki, ryz biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty,
groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową, klopsiki w
sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym
województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących
wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O
szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na
zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która jest realizowana w ramach programu.
Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających
kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej tj. : osób i rodzin znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
i których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z
pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na
podstawie skierowania wystawionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie.
Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014.

Podobne dokumenty