Formularz - Polskie LNG

Transkrypt

Formularz - Polskie LNG
POLSKIE LNG Sp. z o.o.
FORMULARZ NIEWIĄŻĄCEGO ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ REGAZYFIKACJI
PRZY WYKORZYSTANIU INSTALACJI SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU
DANE RESPONDENTA
Nazwa Firmy: ………………………………….………………………………………………………………………………………
Nr KRS lub nr właściwego rejestru: .……………………………………………………………………….……….………
Adres: …………………………………………………………………………………………………….…………..………….………
Imię i nazwisko osoby kontaktowej: ……………………………………………………………………………………….
Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
GSM: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Faks: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
ZAPOTRZEBOWANIE NA USŁUGI
1. JAKIE JEST PAOSTWA PRZEWIDYWANE ZAPOTRZEBOWANIE NA USŁUGI (całkowity wolumen planowanych
3
dostaw gazu skroplonego LNG w m )?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. PROPONOWANE
MAKSYMALNE I MINIMALNE WIELKOŚCI MOCY REGAZYFIKACJI (elastycznośd mocy
3
regazyfikacji w ciągu roku z podziałem na miesiące; w przedziale od 75 000 do 570 000 Nm /godz.) ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. NA JAKI OKRES CHCIELIBY PAOSTWO ZAWRZED UMOWĘ NA OFEROWANE USŁUGI (minimum 15 pełnych lat,
przy czym okres zamówienia musi rozpoczynad się w pierwszym roku oddania do użytku Terminala)?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. CZY
PRZEWIDUJĄ PAOSTWO ZAPOTRZEBOWANIE NA USŁUGI DODATKOWE (zmiana parametrów gazu
poprzez dodanie azotu – maksymalna moc dodawania azotu do zregazyfikowanego paliwa gazowego
wynosi 20 000 m3/godz.; przeładunek na cysterny – maksymalnie 5 % LNG wyładowanego z metanowca)?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. SZCZEGÓŁY DOSTAW
5.1.
PLANOWANA
ROCZNA ILOŚD DOSTAW
LNG
DO
TERMINALU (w tys. m3 oraz MJ/BTU/Mtoe,
przewiduje się możliwośd sprowadzania jedynie stałej ilości LNG do Terminalu)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Polskie LNG Sp. z o.o., ul. Bunkrowa 1, 72-602 Świnoujście
Zarząd: Prezes Zarządu: Tadeusz Zwierzyński; Członek Zarządu: Zbigniew Rapciak
Kapitał Zakładowy: 50 000 000 zł, Konto: Bank PeKaO SA Nr 16 1240 3914 1111 0010 1366 4566
NIP 855 155 02 26, REGON 320347291, KRS 0000280502, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział KRS
POLSKIE LNG Sp. z o.o.
Parametry jakościowe LNG (źródło pochodzenia oraz skład chemiczny LNG dla każdego
5.2.
metanowca);
……………………………………………………………………………………………………………………………………
HARMONOGRAM PRZYBID NIEROZŁADOWANYCH METANOWCÓW (tys m3 LNG oraz MJ/BTU/Mtoe
5.3.
w roku z podziałem na miesiące)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
5.4.
WOLUMEN JEDNORAZOWEJ DOSTAWY GAZU SKROPLONEGO NIEROZŁADOWANYM METALOWCEM
3
(m )
……………………………………………………………………………………………………………………………………
5.5.
ILOŚD ENERGII DLA KAŻDEGO NIEROZŁADOWANEGO METANOWCA (MJ/BTU/Mtoe)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
5.6.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA METANOWCA LNG (długośd, szerokośd, głębokośd zanurzenia,
pojemnośd, inne dane: typ manifoldów, urządzeo wyładowczych zainstalowanych na metanowcu, w
tym pomp)
…….……………………………………………………………………………………………………………………………...
6.
INFORMACJE DODATKOWE (m.in. szczególne tryby postępowania dla zawarcia skutecznej umowy
o świadczenie usług regazyfikacji przez Uczestnika)
…….……………………………………………………………………………………………………………………………...
…….……………………………………………………………………………………………………………………………...
…….……………………………………………………………………………………………………………………………...
…….……………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………
Miejscowośd i data
………………………………………………
Podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania firmy i pieczęd firmy
Językiem wiążącym dla wszelkiej korespondencji jest język polski, Polskie LNG spółka z o.o. dopuszcza także
korespondencję w języku angielskim
Polskie LNG Sp. z o.o., ul. Bunkrowa 1, 72-602 Świnoujście
Zarząd: Prezes Zarządu: Tadeusz Zwierzyński; Członek Zarządu: Zbigniew Rapciak
Kapitał Zakładowy: 50 000 000 zł, Konto: Bank PeKaO SA Nr 16 1240 3914 1111 0010 1366 4566
NIP 855 155 02 26, REGON 320347291, KRS 0000280502, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział KRS