KOSZTORYS OFERTOWY

Transkrypt

KOSZTORYS OFERTOWY
-
KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
:
:
:
:
REMONT DACHU NAD SAL WIDOWISKOW
66-200 wiebodzin, ul. Pi sudskiego 39/41
wiebodzi ski Dom Kultury
66-200 wiebodzin, ul. Pi sudskiego 39/41
NARZUTY
Koszty po rednie [Kp] .......................
Koszty zakupu [Kz] ............................
Zysk [Z] ...............................................
Ogó em warto
kosztorysowa robót :
% R, S
% Mbezp
% R+Kp(R), S+Kp(S)
z
ownie:
WYKONAWCA :
DATA:
Dokument zosta opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
OPIS TECHNICZNY
Do ustalonego zakresu rzeczowego wykonania
REMONT DACHU NAD SAL WIDOWISKOW DOMU KULTURY,
wiebodzin, ul. Pi sudskiego 39/41
Zakres robót do wykonania:
A.
1.
2.
3.
4.
5.
ROBOTY DEKARSKIE.
Rozbiórka starego pokrycia z czterech warstw papy.
Rozebranie starych rynien i rur spustowych nie nadaj cych si do u ytku.
Rozebranie starych obróbek blacharskich.
Uzupe nienie tynków kominów i ciany przylegaj cej do dachu.
Przygotowanie powierzchni dachu do wykonania nowego pokrycia przez wyrównanie
powierzchni oraz zagruntowanie lepikiem bitumicznym na zimno.
6. Wykonanie obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej grub. 0,60mm:
Pasy nadrynnowe.
Opierzenie cian i kominów.
Opierzenie ciany szczytowej budynku (deski wiatrowej).
Opierzenie gzymsów.
7.
enie na sucho (przymocowanie punktowe) papy wentylacyjnej perforowanej oraz
kominków wentylacyjnych ICOPAL.
8. Zasadnicze krycie przy u yciu papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia na
ókninie poliestrowej - Polbit Extra Top 5,6 Szybki Profil SBS.
9. Monta rynien i rur spustowych oraz zbiorniczków zlewowych przy rynnach z blachy
tytan-cynk.
10. Za enie pasów usztywniaj cych przy obróbkach z papy na s siednim dachu.
B. INSTALACJA ODGROMOWA.
1. Demonta instalacji odgromowej nadaj cej si do ponownego monta u.
2. Po wykonaniu robót dekarskich, ponowny monta instalacji odgromowej z
pod czeniem do przewodów odprowadzaj cych instalacji odgromowej.
3. Wykonanie pomiarów rezystancji instalacji odgromowej.
85401.KST
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Lp.
Nazwa
RAZEM
1 ROBOTY DEKARSKIE
2 INSTALACJA ODGROMOWA
RAZEM
ownie:
-2-
Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10804 U ytkownik: pawmer
85401.KST
OFERTA
Lp.
Podstawa wyceny
Opis
Jedn. miary
1
2
3
4
Ilo
Cena
Warto
(5 x 6)
1
1
d.1
2
d.1
3
d.1
4
d.1
5
d.1
6
d.1
KNR-W 4-01
0518-06
KNR-W 4-01
0518-07
KNR-W 4-01
0545-04
KNR-W 4-01
0545-06
KNR-W 4-01
0545-08
KNR-W 4-01
0701-03
ROBOTY DEKARSKIE
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - nast pne trzy warstwy
Rozebranie rynny z blachy nie nadaj cej si do u ytku
Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadaj cej si do
ytku
Rozebranie obróbek okapów, ko nierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadaj cej si do u ytku
Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy cementowej na
cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2
7 KNR-W 4-01
Uzupe nienie tynków zewn trznych zwyk ych kategorii III o
d.1 0726-02
pod ach z ceg y o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
8 KNR 0-22 0528- Renowacja starych dachów krytych pap przy u yciu papy
d.1 01
termozgrzewalnej dkd - przygotowanie pod a - wyrównanie i zagruntowanie lepikiem bitumicznym na zimno
9 KNR-W 2-02
Obróbki przy szeroko ci w rozwini ciu do 25 cm - z blachy
d.1 0515-01
tytan-cynk (pasy nadrynnowe, opierzenie cian i kominów,
opierzenie ciany szczytowej budynku (deski wiatrowej))
10 KNR-W 2-02
Obróbki przy szeroko ci w rozwini ciu ponad 25 cm - z
d.1 0515-02
blachy tytan-cynk (gzymsy)
11 KNR-W 2-02
Obróbki wy azów dachowych w dachach krytych pap lub
d.1 0536-04
dachowk - z blachy tytan-cynk
12 KNR 0-22 0528- Renowacja starych dachów krytych pap przy u yciu papy
d.1 02
termozgrzewalnej dkd wierzchniego krycia na w ókninie poliestrowej - Polbit Extra Top 5,6 Szybki Profil SBS grub 5,6
mm, przy uprzednim u eniu papy wentylacyjnej perforowanej PP-50/700 i kominków wentylacyjnych ICOPAL
13 KNR-W 2-02
Rynny dachowe pó okr e o r. 15 cm - z blachy tytand.1 0520-04
cynk
14 NNRNKB 202
(z.I) Monta zbiorniczków przy rynnach z blachy tytan-cynk
d.1 0517-09
15 KNR-W 2-02
Rury spustowe okr e o r. 10 cm - z blachy tytan-cynk
d.1 0527-02
16 KNR-W 4-01
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyd.1 0109-09
niowymi na odleg
do 1 km
17 KNR-W 4-01
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyd.1 0109-10
niowymi na ka dy nast pny 1 km
18 KNR-W 2-02
Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysod.1 1610-04
ko do 10 m
19 KNR 2-02 r.16 Czas pracy rusztowa grupy 1
d.1 z.sz.5.15
(poz.:10)
20 KNR-W 4-01
Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym d.1 0517-03
siedni dach
21 KNR-W 2-02
Za enie pasów usztywniaj cych o szeroko ci 0.1 m - z
d.1 0535-04
blachy ocynkowanej
22 KNR-W 4-01
Umocowanie pasów usztywniaj cych i zakitowanie
d.1 0518-01
z.sz.2.3. 990903/3
Razem dzia : ROBOTY DEKARSKIE
2
INSTALACJA ODGROMOWA
23 KNR-W 4-03
Demonta wsporników odst powych instalacji odgromowej
d.2 1138-03 z.o.3.1. na dachu p askim na papie na betonie - roboty w budo9901-11
wlach na wys. 4-12 m
24 KNR-W 4-03
Demonta wsporników instalacji odgromowej z dachu betod.2 1137-03 z.o.3.1. nowego - roboty w budowlach na wys. 4-12 m
9901-11
25 KNR-W 4-03
Demonta przewodów odgromowych z pr ta mocowanych
d.2 1140-05 z.o.3.1. na dachu p askim - roboty w budowlach na wys. 4-12 m
9901-11
26 KNR-W 5-08
Monta wsporników naci gowych z jedn z czk przelotod.2 0601-05 z.o.
napr aj
na dachu krytym pap lub blach - roboty
9901-11
w budowli na wysoko ci 4-12 m
27 KNR-W 5-08
Monta zwodów poziomych instalacji odgromowej nienad.2 0604-03 z.o.
pr anych z pr ta o rednicy do 10 mm na dachu p askim
9901-11
pokrytym pap na betonie - roboty w budowli na wysoko ci
4-12 m
-3-
Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10804 U ytkownik: pawmer
5
6
m2
410.669
m2
410.669
m
46.880
m
25.500
m2
58.696
m2
3.520
m2
3.520
m2
410.669
m2
19.236
m2
38.910
szt.
1.000
m2
410.669
m
46.880
szt.
3.000
m
25.500
m3
20.500
m3
20.500
kol.
1.000
m2
35.000
m
70.000
m
70.000
szt.
27.000
szt.
6.000
m
szt.
m
122.880
6.000
52.560
7
85401.KST
Lp.
OFERTA
Podstawa wyceny
Opis
Jedn. miary
Ilo
Cena
Warto
(5 x 6)
1
2
28 KNR-W 5-08
d.2 0606-01 z.o.
9901-11
29 KNR-W 5-08
d.2 0618-01 z.o.
9901-11
3
4
Monta zwodów poziomych instalacji odgromowej napr a- m
nych z pr ta o rednicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu p askim - roboty w budowli
na wysoko ci 4-12 m
czenie pr ta o rednicy do 10 mm na dachu za pomoc
szt.
czy skr canych uniwersalnych krzy owych - roboty w
budowli na wysoko ci 4-12 m oraz pod czenie do przewodów odprowadzaj cych instalacji odgromowej
Pomiar rezystancji instalacji odgromowej - pierwszy pomiar pomiar
30 KNR-W 5-08
d.2 0901-01
31 KNR-W 5-08
Pomiar rezystancji instalacji odgromowej - ka dy nast pny pomiar
d.2 0901-02
pomiar
Razem dzia : INSTALACJA ODGROMOWA
Ogó em warto kosztorysowa robót
ownie:
-4-
Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10804 U ytkownik: pawmer
5
70.320
12.000
6.000
6.000
6
7
85401.KST
Lp.
Nazwa
1. gaz propan-butan
2. lepik asfaltowy Abizol
3. blacha stalowa ocynkowana p aska 0.60
mm
4. pr ty stalowe ocynkowane
5. pr ty stalowe ocynkowane
6. drut stalowy okr y 3 mm
7. spoiwo cynowo-o owiowe LC-60
8. spoiwo cynowo-o owiowe LC-60
9. blacha z tytan-cynku 0.60 mm
10. blacha z tytan-cynku 0.60 mm
11. gwo dzie budowlane okr e ocynkowane
12. lepiki asfaltowe stosowane na zimno
13. haki do muru
14. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
15. uchwyty do rur spustowych ocynkowane
16. piasek do zapraw
17. Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 luzem
18. wapno suchogaszone
19. papa wierzchniego krycia na w ókninie poliestrowej EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI
PROFIL SBS (5m2)
20. kit asfaltowy
21. papa zgrzewalna dkd wentylacyjna
22. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
23. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II
24. yty pomostowe komunikacyjne d ugie
25. yty pomostowe komunikacyjne krótkie
26. kominki wentylacyjne
27. wsporniki dachowe
28. wsporniki naci gowe
29.
cza uniwersalne
30.
czki przelotowe kab kowe napr aj ce
31. ko ki rozporowe plastikowe
32. Kosz zlewowy 100/80 mm do rynny tytanowo-cynkowej
33. materia y pomocnicze
ZESTAWIENIE MATERIA ÓW
Jm
kg
kg
kg
Ilo
128.7447
657.0704
69.3000
Il inw.
20.0000
Il wyk.
128.7447
657.0704
69.3000
kg
m
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
szt
szt
m3
t
33.7267
73.1328
0.4800
6.1288
0.2400
283.3678
149.9484
2.1800
29.7500
0.6400
93.7600
8.4150
0.0806
0.0148
t
m2
0.0204
480.4827
0.0204
480.4827
kg
m2
m3
m3
m2
m2
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt
14.0000
455.8426
0.0070
0.0020
0.1400
0.0500
8.2134
26.2800
6.0600
12.0000
6.0600
416.5086
3.0000
14.0000
455.8426
0.0070
0.0020
0.1400
0.0500
8.2134
26.2800
6.0600
12.0000
6.0600
416.5086
3.0000
Cena jedn.
13.7267
73.1328
0.4800
6.1288
0.2400
283.3678
149.9484
2.1800
29.7500
0.6400
93.7600
8.4150
0.0806
0.0148
RAZEM
ownie:
-5-
Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10804 U ytkownik: pawmer
Warto
PRZEDMIAR
Lp.
Podstawa
1
1 KNR-W 4-01
d.1 0518-06
2 KNR-W 4-01
d.1 0518-07
3 KNR-W 4-01
d.1 0545-04
4 KNR-W 4-01
d.1 0545-06
5 KNR-W 4-01
d.1 0545-08
6 KNR-W 4-01
d.1 0701-03
7 KNR-W 4-01
d.1 0726-02
8 KNR 0-22
d.1 0528-01
9 KNR-W 2-02
d.1 0515-01
10 KNR-W 2-02
d.1 0515-02
11 KNR-W 2-02
d.1 0536-04
12 KNR 0-22
d.1 0528-02
13 KNR-W 2-02
d.1 0520-04
PRZEDMIAR
Opis i wyliczenia
j.m.
ROBOTY DEKARSKIE
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warst- m2
wa
17.52*23.44
m2
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - nast pne trzy
warstwy
410.669
m2
Rozebranie rynny z blachy nie nadaj cej si do u ytku
m
23.44*2
m
Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadaj cej si do u ytku
m
10.50+6.0+9.0
m
Rozebranie obróbek okapów, ko nierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadaj cej si do u ytku
0.25*17.52*2
0.25*(0.40*2+0.70*2)*3
0.20*23.44*2
(0.50+0.28+0.05)*23.44*2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy cementowej na cianach, fi- m2
larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(0.40*2+0.70*2)*0.80*2
m2
Uzupe nienie tynków zewn trznych zwyk ych kategorii III o pod
z ceg y o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
3.52
m2
m2
Obróbki przy szeroko ci w rozwini ciu do 25 cm - z blachy tytan-cynk
(pasy nadrynnowe, opierzenie cian i kominów, opierzenie ciany
szczytowej budynku (deski wiatrowej))
0.25*17.52*2
0.25*(0.40*2+0.70*2)*2
0.20*23.44*2
m2
m2
m2
m2
m2
Obróbki przy szeroko ci w rozwini ciu ponad 25 cm - z blachy tytan- m2
cynk (gzymsy)
(0.50+0.28+0.05)*23.44*2
m2
Obróbki wy azów dachowych w dachach krytych pap lub dachowk - szt.
z blachy tytan-cynk
1
szt.
Renowacja starych dachów krytych pap przy u yciu papy termozm2
grzewalnej dkd wierzchniego krycia na w ókninie poliestrowej - Polbit
Extra Top 5,6 Szybki Profil SBS grub 5,6 mm, przy uprzednim u eniu papy wentylacyjnej perforowanej PP-50/700 i kominków wentylacyjnych ICOPAL
410.669
m2
e o r. 15 cm - z blachy tytan-cynk
46.88
m
szt.
15 KNR-W 2-02
d.1 0527-02
m
16 KNR-W 4-01
d.1 0109-09
e o r. 10 cm - z blachy tytan-cynk
szt.
25.50
m
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odleg
do 1 km
20.50
m3
-6-
Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10804 U ytkownik: pawmer
410.669
RAZEM
410.669
410.669
RAZEM
410.669
46.880
RAZEM
46.880
25.500
RAZEM
25.500
8.760
1.650
9.376
38.910
RAZEM
58.696
3.520
RAZEM
3.520
3.520
RAZEM
3.520
410.669
RAZEM
410.669
8.760
1.100
9.376
RAZEM
19.236
38.910
RAZEM
38.910
1.000
RAZEM
1.000
410.669
RAZEM
410.669
46.880
RAZEM
46.880
3.000
RAZEM
3.000
25.500
RAZEM
25.500
20.500
RAZEM
20.500
m
14 NNRNKB 202 (z.I) Monta zbiorniczków przy rynnach z blachy tytan-cynk
d.1 0517-09
3
Rury spustowe okr
Razem
ach m2
Renowacja starych dachów krytych pap przy u yciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie pod a - wyrównanie i zagruntowanie lepikiem bitumicznym na zimno
410.669
Rynny dachowe pó okr
Poszcz
m3
PRZEDMIAR
Lp.
Podstawa
17 KNR-W 4-01
d.1 0109-10
18 KNR-W 2-02
d.1 1610-04
19
d.1
20
d.1
KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15
KNR-W 4-01
0517-03
21 KNR-W 2-02
d.1 0535-04
PRZEDMIAR
Opis i wyliczenia
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
ka dy nast pny 1 km
20.50
Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko
m
1
24 KNR-W 4-03
d.2 1137-03
z.o.3.1. 990111
25 KNR-W 4-03
d.2 1140-05
z.o.3.1. 990111
26 KNR-W 5-08
d.2 0601-05 z.o.
9901-11
27 KNR-W 5-08
d.2 0604-03 z.o.
9901-11
28 KNR-W 5-08
d.2 0606-01 z.o.
9901-11
29 KNR-W 5-08
d.2 0618-01 z.o.
9901-11
30 KNR-W 5-08
d.2 0901-01
31 KNR-W 5-08
d.2 0901-02
Poszcz
Razem
m3
20.500
RAZEM
20.500
1.000
RAZEM
1.000
35.000
RAZEM
35.000
70.000
RAZEM
70.000
70.000
RAZEM
70.000
27.000
RAZEM
27.000
6.000
RAZEM
6.000
52.560
70.320
RAZEM
122.880
6.000
RAZEM
6.000
52.560
RAZEM
52.560
70.320
RAZEM
70.320
12.000
RAZEM
12.000
6.000
RAZEM
6.000
6.000
RAZEM
6.000
do 10 kol.
Czas pracy rusztowa grupy 1
(poz.:10)
Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym - s siedni
dach
70.0*0.50
Za enie pasów usztywniaj cych o szeroko ci 0.1 m - z blachy
ocynkowanej
70
22 KNR-W 4-01 Umocowanie pasów usztywniaj cych i zakitowanie
d.1 0518-01
z.sz.2.3. 990903/3
70.0
2
23 KNR-W 4-03
d.2 1138-03
z.o.3.1. 990111
j.m.
m3
kol.
m2
m2
m
m
m
m
INSTALACJA ODGROMOWA
Demonta wsporników odst powych instalacji odgromowej na dachu szt.
askim na papie na betonie - roboty w budowlach na wys. 4-12 m
27
szt.
Demonta wsporników instalacji odgromowej z dachu betonowego roboty w budowlach na wys. 4-12 m
szt.
6
szt.
Demonta przewodów odgromowych z pr ta mocowanych na dachu
askim - roboty w budowlach na wys. 4-12 m
m
17.52*3
23.44*3
m
m
Monta wsporników naci gowych z jedn z czk przelotow napr - szt.
aj
na dachu krytym pap lub blach - roboty w budowli na wysoko ci 4-12 m
6
szt.
Monta zwodów poziomych instalacji odgromowej nienapr anych z m
pr ta o rednicy do 10 mm na dachu p askim pokrytym pap na betonie - roboty w budowli na wysoko ci 4-12 m
17.52*3
m
Monta zwodów poziomych instalacji odgromowej napr anych z pr - m
ta o rednicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach
na dachu p askim - roboty w budowli na wysoko ci 4-12 m
23.44*3
m
czenie pr ta o rednicy do 10 mm na dachu za pomoc z czy
szt.
skr canych uniwersalnych krzy owych - roboty w budowli na wysoko ci 4-12 m oraz pod czenie do przewodów odprowadzaj cych instalacji odgromowej
12
szt.
Pomiar rezystancji instalacji odgromowej - pierwszy pomiar
pomiar
6
pomiar
Pomiar rezystancji instalacji odgromowej - ka dy nast pny pomiar
pomiar
6
pomiar
-7-
Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10804 U ytkownik: pawmer