FO-44 ZEWNĘTRZNE ZLECENIE SERWISOWE

Transkrypt

FO-44 ZEWNĘTRZNE ZLECENIE SERWISOWE
YAKUDO PLUS sp. z o.o.
Numer
43-100 Tychy, ul. Nad Jeziorem 85, tel (32)218-69-10; fax(32)218-69-15
P O L S K A
Urz¹dzenia do naprawy w serwisie stacjonarnym prosimy wysy³aæ pod adres:
ul. Fabryczna 2, 43-100 TYCHY z dopiskiem YAKUDO-SERWIS
ZEWNÊTRZNE ZLECENIE SERWISOWE
SPECYFIKACJA URZ¥DZENIA
INFORMACJE OGÓLNE
DATA
PIECZ¥TKA FIRMOWA U¯YTKOWNIKA
Wersja 6 Projekt :KP
Formularz
FO-44
MODEL URZ¥DZENIA
NR SERYJNY (8CYFR)
NOŒNOŒÆ [kg]
INNE
SPECYFIKACJA PROBLEMU Z URZ¥DZENIEM
AWARIA DOTYCZY
KOMUNIKATY Z URZ¥DZENIA
ZASILANIA
WYŒWIETLANIA
JEŒLI TAK ZAZNACZYÆ
POLE PONI¯EJ
NUMER B£ÊDU
KONSULTACJE Z SERWISEM
E
PROBLEM BY£ KONSULTOWANY Z SERWISEM
.
NAZWISKO PRACOWNIKA SERWISU
POMIARU MASY
DRUKOWANIA
SZCZEGÓ£OWY OPIS PROBLEMU
(EWENTUALNIE OKOLICZNOŒCI POJAWIENIA SIÊ PROBLEMU)
PAMIÊCI
KOMUNIKACJI
PAKOWANIA
DODATKOWE UWAGI
PRZYK£ADOWA ETYKIETA Z DRUKARKI
POTWIERDZENIE ZG£OSZENIA
W OKRESIE POGWARANCYJNYM LUB W PRZYPADKU
US£UG NIE OBJÊTYCH GWARANCJ¥ (NA PRZYK£AD:
PROGRAMOWANIE, KONSERWACJA, WYMIANA BATERII
LUB BEZPIECZNIKÓW) ORAZ JE¯ELI NIE ZOSTAN¥
DOTRZYMANE WARUNKI GWARANCJI,
ZOBOWI¥ZUJÊ SiÊ DO POKRYCIA WSZYSTKICH
KOSZTÓW ZWI¥ZANYCH Z USUNIÊCIEM USTERKI
(ROBOCIZNA, CZEŒCI ZAMIENNE, DOJAZD).
CZYTELNY PODPIS OSOBY ZG£ASZAJ¥CEJ
TELEFON KONTAKTOWY
(MO¯E BYC KOMÓRKOWY)

Podobne dokumenty