W rubryce „Uprawnienia, kwalifikacje zawodowe” nale y wskaza ć

Transkrypt

W rubryce „Uprawnienia, kwalifikacje zawodowe” nale y wskaza ć
Znak: DAM-282-13/12
Załącznik nr 4 do SIWZ
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
LP
Imię i Nazwisko
Zakres czynności
zgodnie z pkt. V.1.
SIWZ
Uprawnienia, kwalifikacje
zawodowe, podstawa do
dysponowania tą osobą
W rubryce „Uprawnienia, kwalifikacje zawodowe” należy wskazać między innymi
uprawnienia wymagane zgodnie z § § 24 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich,
prac
restauratorskich,
robót
budowlanych,
badań
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. z 2011 Nr
165, poz. 987)
Wykonawca oświadcza, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, wskazane powyżej, posiadają uprawnienia wymagane zgodnie z pkt.
V.1. SIWZ.
......................................................
......................................................
miejscowość, data
pieczęć wykonawcy
podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Podobne dokumenty