kurs_tematy_cz.ogolna_2 (245 Pobrań)

Transkrypt

kurs_tematy_cz.ogolna_2 (245 Pobrań)
e
o
o
o
.
pojęcię biomechaniki jako nauki orazjej stosunek do nauk pokrewnych. zadatlia biomechaniki
ćwiczeń fizycmych- Określenie struktury układu kostno - §tawowego i mięśniowego.
Rodzaje mięśnii ich klasy omzzvłiązkj funkcyjne. stabilizacyjne, ruchowe i antagonistyczne
funkcje mięśni.Czynniki wpĘwające na sĘ mięśni.ParameĘ bionióchanicme mięśni.
IzomeĘcmy, koncentryczny i ekscenĘczny charakter pracy mięśni.Pojęcie dźwigni kostnych i
momentów sił oraz ramienia siĘ i kąta działania mięśni.
podstawowe właściwo,ści
wpływające na trening cech firycznyctł. praca, nroc i sprawnośó
mechaniczna mięśni.Zróółaenergetyczne a pfilca i moc mięśniakinematyczta i dynamicana struktura ruchu. Fodstawowe wielkościkinematycane: droga i ceas oraz
ich pochodne. Pojęcie bezwładnościruchu. Podział mchów. Lokornocyjne i obrotowe formy mchu.
Działanie sił i praca mięśnipodczas chodu i biegu.
Ogólnę zńożeniatechniki ruchu. Pojęcie techniki i §tylu zawodnika. Omówienie zależnościtechniki
ruchu od czynników @lęających wytrenowaniu. Pojęcre kryterium techniki i jej okrer§łeni* na
podstawie paranrebów biomeehani§anych. Kryteria oceny techniki.
Psychologia spońu - 8 godzin
r psychologia sportu - podstawy teore§lczne i zastosowanie praktyczne" Diagnoza i prognoza w
psychologii.
o proce§y sensoryczte i prcepcyjne: wrażBnia i sposfrzeżenia. charalderyslyka starru uwagi. pmcesy
percepcyjne w sporcie: zespoĘ wrażeniorvo - spostrzeżeniowe. Myśle*ie i rozwiąrywania
problemów - koncepcje i teorie. Rodzaje myśleniai sytuacji problemowych.
r Rozwiąrywanie problerrów w foeningu i walce sportowej. Istota i tęorie zdolności oraz inteligencji:
sftukturalne, hierarchicane i rozwojowe. Poziom inteligeneji a dyscyplina spottowa_ Istota i teorie
r
temperamerrtu.
cechy tenrperamełtalne sportowców a efektywnośćuczsnia się, tolerałcja wysiłkowa i rytvatizacja.
Istota i teorctyczne koncepcje emocji. Charaktwystyk& proce$I emocjonalnego.
. wpływ emocji na przebieg i ukierunkowanie crynności.stany emocjonalne w spcrcie: przed
startoweo startorpe i po startowe. Istoła i teołie ffiywacji.
r charakterys§rka pfo€€§u motywacyjnęo- wŃw procesów motywacyjnyeh na pfoc€§y
energię i sprawnośćdziałania. Motywacja osiągnięó w sporcie.
o Istota i teorie oscbowości.§truktura osobowq§ci- Regn}acyjne i intęracyjne &mkcje osŃowości.
§truktura osobowości §portovicó\ir. Istota pamięci i uczenia sĘ.
§eminańum i test - 8 godzin