Załącznik 11 - Procedura Składania Rozliczeń Operacji

Transkrypt

Załącznik 11 - Procedura Składania Rozliczeń Operacji
Załącznik nr 11
Do Umowy Operacyjnej – Pożyczka Globalna nr 2.5/201
/2013/DFP/_____________
Procedura Składania Rozliczeń
Rozlicze Operacji
Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają
posiadaj to samo znaczenie w niniejszym Załączniku, o ile
w niniejszym Załączniku
czniku nie podano ich innego znaczenia.
(Wszelkie
Wszelkie aktualne formularze dotyczące
dotyczą procedury rozliczeń Operacji będą
ę ą dostępne na stronie internetowej
www.dfp.info.pl).
I. Wniosek o Wsparcie
1. Udostępnienie Pośrednikowi
średnikowi Finansowemu Limitu Pożyczki
Po yczki Globalnej następuje
nast
na podstawie
złożonego przez Pośrednika
średnika
rednika Finansowego Wniosku o Wsparcie zgodnie z wzorem stanowiącym
Załącznik Nrr 6 do Umowy Operacyjnej.
2. Wniosek o Wsparcie składany jest osobiście przez osobę upoważnionąą przez Pośrednika
Po
Finansowego
w Biurze Głównym lub Biurze Regionalnym Menadżera.
3. Wniosek o Wsparcie podlega sprawdzeniu pod względem
wzgl
poprawności
ści sporządzenia
sporz
w ciągu 7 Dni
Roboczych od dnia złożenia
żenia w Biurze Głównym lub w Biurze Regionalnym Menadżera.
Menad
4. Sprawdzeniu w szczególności
szczególnoś podlegają: złożenie
enie podpisów przez osoby uprawnione; zgodność
zgodno
podpisów ze wzorami; data złożenia;
zło enia; spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 5 poniżej.
5. Warunkiem udostępnienia
ępnienia Po
Pośrednikowi Finansowemu Limitu Pożyczki
życzki Globalnej na podstawie
niniejszej Umowy Operacyjnej - Pożyczka Globalna jest:
a) ustanowienie zabezpieczeń określonych w Umowie Operacyjnej,
b) wykonanie innych zobowiązań
zobowi
lub przedłożenie
enie innych dokumentów wymaganych przez
Menadżera,
era, w szczególno
szczególności złożenie przez Pośrednika
rednika Finansowego Wniosku o Wsparcie
w terminie nie dłuższym
ższym ni
niż 20 Dni Roboczych od podpisania Umowy Operacyjnej,
Operacyjnej
c) brak trwania Nieprawidłowości.
Nieprawidłowo
6. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów
bł dów formalnych, merytorycznych bądź
b
rachunkowych
w złożonym
onym Wniosku o Wsparcie Menadżer
Menad
może dokonać uzupełnienia lub poprawy wniosku bbądź
wezwać Pośrednika
rednika Finansowego do poprawienia lub uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie.
7. W przypadku, gdy Menadżer
żer
er dokonuje uzupełnienia lub poprawy Wniosku o Wsparcie:
a)
zakres dokonanej zmiany jest uzgadniany telefonicznie z Pośrednikiem
Po rednikiem Finansowym,
b)
informacja potwierdzająca
potwierdzają zakres dokonanej zmiany wraz z kopiąą uzupełnionego/poprawionego
Wniosku o Wsparcie przekazywana jest do Pośrednika
Po rednika Finansowego faksem,
c)
Pośrednik
rednik Finansowy w terminie 7 Dni Roboczych przekazuje Menadżerowi
Menadż
faksem informację
o akceptacji korekt naniesionych przez Menadżera
M
era na Wniosek o Wsparcie;
d)
termin na udostępnienie
ępnienie przez Menadżera środków
rodków liczony jest od dnia przekazania przez
Pośrednika
rednika Finansowego faksem akceptacji korekt naniesionych przez Menadżera
Menad
na Wniosek
o Wsparcie.
Menadż wzywa Pośrednika
rednika Finansowego do poprawienia lub uzupełnienia
8. W przypadku, gdy Menadżer
Wniosku o Wsparcie we wskazanym terminie, wezwanie wskazujące
wskazuj ce zakres zmian lub poprawek wraz z
terminem na ich dokonanie jest przekazywane do Pośrednika
Po rednika Finansowego faks
faksem lub pocztą
elektroniczną. Termin na dokonanie przez Menadżera udostępnienia środków liczony jest od dnia
złożenia przez Pośrednika Finansowego poprawionego lub uzupełnionego Wniosku o Wsparcie.
9. Przez udostępnienie środków przez Menadżera należy rozumieć wyodrębnienie środków, w wysokości
zgodnej z kwotą wskazaną we Wniosku o Wsparcie, na Rachunku Bankowym Funduszu
Powierniczego, z przeznaczeniem na wypłatę Transz Pożyczki Globalnej w wyniku zobowiązania
Menadżera wynikającego z Umowy.
10. Menadżer wyodrębnia środki na Rachunku Bankowym Funduszu Powierniczego najpóźniej w terminie
7 Dni Roboczych od dnia złożenia Wniosku o Wsparcie, z zastrzeżeniem pkt 6, 7 i 8 powyżej
II. Wypłata Transzy Pożyczki Globalnej
1. Wypłata Transzy Pożyczki Globalnej dokonywana jest na podstawie złożonego przez Pośrednika
Finansowego Wniosku o Wypłatę Transzy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do Umowy
Operacyjnej.
2. Pierwszy Wniosek o Wypłatę Transzy musi być złożony w terminie 20 Dni Roboczych
od zaakceptowania przez Menadżera Wniosku o Wsparcie.
3. Wniosek o Wypłatę Transzy składany jest osobiście w Biurze Głównym lub Biurze Regionalnym
Menadżera albo pocztą ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską (decyduje data
wpływu do Biura Menadżera).
4. Wniosek o Wypłatę Transzy podlega sprawdzeniu przez Menadżera pod względem poprawności
sporządzenia w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia złożenia w Biurze Głównym lub Biurze Regionalnym
Menadżera.
5. Sprawdzeniu w szczególności podlegają: złożenie podpisów przez osoby uprawnione; zgodność
podpisów ze wzorami; data złożenia; złożenie dyspozycji na kwotę nieprzekraczającą łącznie ze
Środkami Wypłaconymi Limitu Pożyczki Globalnej; spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 10
poniżej.
6. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych, merytorycznych bądź rachunkowych
w złożonym Wniosku o Wypłatę Transzy Menadżer może dokonać uzupełnienia lub poprawy tego
wniosku bądź wezwać Pośrednika Finansowego do poprawienia lub uzupełnienia wniosku
we wskazanym terminie.
7. W przypadku, gdy Menadżer dokonuje uzupełnienia lub poprawy Wniosku o Wypłatę Transzy:
a)
zakres dokonanej zmiany jest uzgadniany telefonicznie z Pośrednikiem Finansowym,
b)
informacja potwierdzająca zakres dokonanej zmiany wraz z kopią uzupełnionego/poprawionego
Wniosku o Wypłatę Transzy przekazywana jest do Pośrednika Finansowego faksem,
c)
Pośrednik Finansowy w terminie 5 Dni Roboczych przekazuje Menadżerowi faksem informację o
akceptacji korekt naniesionych przez Menadżera na Wniosek o Wypłatę Transzy;
d)
termin na dokonanie przez Menadżera wypłaty środków liczony jest od dnia przekazania przez
Pośrednika Finansowego faksem potwierdzenia (akceptacji) korekt naniesionych przez
Menadżera na Wniosek o Wypłatę Transzy.
8. W przypadku, gdy Menadżer wzywa Pośrednika Finansowego do poprawienia lub uzupełnienia
Wniosku o Wypłatę Transzy we wskazanym terminie, wezwanie wskazujące zakres zmian lub
poprawek oraz termin na ich dokonanie jest przekazywane do Pośrednika Finansowego faksem lub
pocztą elektroniczną, a termin na dokonanie przez Menadżera wypłaty środków liczony jest od dnia
złożenia przez Pośrednika Finansowego poprawionego lub uzupełnionego Wniosku o Wypłatę Transzy.
9. Menadżer dokonuje wypłaty środków z Rachunku Bankowego Funduszu Powierniczego na Rachunek
Bankowy Pośrednika Finansowego najpóźniej w terminie 20 Dni Roboczych od dnia złożenia
poprawnie wypełnionego Wniosku o Wypłatę Transzy, z zastrzeżeniem pkt 6, 7 i 8 powyżej.
10. W przypadku wypłaty Limitu Pożyczki Globalnej w kilku Transzach Pośrednik Finansowy uprawniony
jest do złożenia kolejnego Wniosku o Wypłatę Transzy, gdy suma Udziałów Menadżera we wszystkich
udzielonych przez Pośrednika Finansowego Jednostkowych Pożyczkach przekroczy 75% wszystkich
2
kwot przekazanych Pośrednikowi Finansowemu na mocy poprzednich Wniosków o Wypłatę Transzy
(Środków Wypłaconych).
11. Jeżeli Wniosek o Wypłatę Transzy nie jest pierwszym Wnioskiem o Wypłatę Transzy składanym przez
Pośrednika Finansowego w ramach Operacji, wówczas Pośrednik Finansowy składa we Wniosku
o Wypłatę Transzy oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt
10 powyżej.
12. Spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 10 powyżej, podlega w miarę możliwości weryfikacji przez
Menadżera na podstawie znajdujących się w posiadaniu Menadżera Sprawozdań z Postępu.
13. Pośrednik Finansowy może po raz ostatni złożyć Wniosek o Wypłatę Transzy na 40 Dni Roboczych
przed ostatnim dniem Okresu Budowy Portfela.
III. Spłata Pożyczki Globalnej – Zwrot Udziału
1. Spłata Pożyczki Globalnej przez Pośrednika Finansowego odbywa się w okresach kwartalnych.
Pośrednik Finansowy przekazuje środki na Rachunek Bankowy Funduszu Powierniczego.
2. Spłaty Pożyczki Globalnej będą następować w terminie do 5 Dni Roboczych po przekazaniu przez
Pośrednika Finansowego Menadżerowi Sprawozdań z Postępu, nie później jednak niż w terminie 15
Dni Roboczych po zakończeniu kwartału, w którym u Pośrednika Finansowego wystąpiły spłaty
Jednostkowych Pożyczek.
3. W okresach kwartalnych, w których u Pośrednika Finansowego nie wystąpiły spłaty Jednostkowych
Pożyczek, Pośrednik Finansowy w przekazanym po zakończeniu kwartału Sprawozdaniu z Postępu
informuje Menadżera o braku spłat Jednostkowych Pożyczek w danym kwartale.
4. Do spłat Jednostkowych Pożyczek zalicza się wszelkie spłaty należności głównej z tytułu Jednostkowej
Pożyczki płatne przed terminem, w terminie, przeterminowane, dochodzone w drodze windykacji.
5. Kwota płatności przekazywanej Menadżerowi przez Pośrednika Finansowego jest równa łącznej kwocie
spłat Jednostkowych Pożyczek w okresie od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał
do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, zgodnie z prowadzoną przez Pośrednika Finansowego
ewidencją spłat Jednostkowych Pożyczek, w części proporcjonalnej do Udziału Menadżera
w Jednostkowych Pożyczkach.
6. Kwota płatności przekazywanej Menadżerowi przez Pośrednika Finansowego jest zgodna z łączną
kwotą spłat Jednostkowych Pożyczek w części odpowiadającej Udziałowi Menadżera, wykazanej
w Sprawozdaniach z Postępu za dany kwartał.
7. Wszelkie straty z tytułu udzielonych Jednostkowych Pożyczek ponoszone są przez Menadżera
i Pośrednika Finansowego proporcjonalnie do wniesionych przez nich udziałów w udzielonej
Jednostkowej Pożyczce, z zastrzeżeniem pkt 10 poniżej.
8. W okresie realizacji Umowy Operacyjnej wszelkie odzyskane przez Pośrednika Finansowego kwoty, w
tym kwoty odzyskane w wyniku egzekucji praw z zabezpieczeń ustanowionych przez MŚP,
proporcjonalnie obniżają straty ponoszone przez Fundusz Powierniczy oraz Pośrednika Finansowego
zgodnie z zasadą paripassu.
9. Kwoty netto odzyskane w wyniku dochodzenia przez Pośrednika Finansowego należności przeciwko
Ostatecznym Beneficjentom po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy przekazywane są
Menadżerowi przez Pośrednika Finansowego w okresach kwartalnych, w terminie 10 Dni Roboczych
po zakończeniu kwartału.
10. Maksymalny dopuszczalny pułap Szkodowości rozumianej jako utratę kapitału (liczoną jako relacja
wartości kapitału Jednostkowych Pożyczek straconych do wartości udzielonych Jednostkowych
Pożyczek ogółem), jaki Pośrednik Finansowy może pokryć ze środków Pożyczki Globalnej, wynosi nie
więcej niż 15% przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej.
11. W razie, gdy średnia Szkodowość instytucji finansowych udzielających wsparcia w drodze pożyczek
lub kredytów przedsiębiorstwom z sektora MŚP, jest niewspółmiernie wyższa niż zakładane 15%
3
dopuszczalny pułap Szkodowości może zostać podwyższony, jednak nie wcześniej niż po roku od daty
zawarcia Umowy.
12. Wniosek o podwyższenie maksymalnego dopuszczalnego pułapu szkodowości składany jest przez
Pośrednika Finansowego w formie pisemnej w Biurze Regionalnym Menadżera i rozpatrywany przez
Menadżera w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą w terminie do 20 Dni Roboczych od dnia złożenia
takiego wniosku.
13. Podwyższony maksymalny dopuszczalny pułap szkodowości jest ustalany w drodze Aneksu
do Umowy Operacyjnej.
14. Rzeczywistą szkodowość wyznacza się według stanu na ostatni dzień okresu obowiązywania Umowy
Operacyjnej.
15. W przypadku przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego pułapu szkodowości:
a)
Menadżer wzywa Pośrednika Finansowego w formie pisemnej do pokrycia różnicy pomiędzy
rzeczywistą szkodowością a maksymalnym dopuszczalnym pułapem szkodowości, z własnych
środków Pośrednika Finansowego;
b)
Pośrednik Finansowy pokrywa różnicę pomiędzy rzeczywistą szkodowością a maksymalnym
dopuszczalnym pułapem szkodowości, z własnych środków w terminie 20 Dni Roboczych od
otrzymania wezwania od Menadżera.
16. W przypadku, o którym mowa w pkt 15 powyżej, Pośrednik Finansowy dokonuje wpłat kwot netto
odzyskanych w wyniku dochodzenia przez Pośrednika Finansowego należności przeciwko Ostatecznym
Beneficjentom z tytułu udzielonych Jednostkowych Pożyczek tylko w przypadku, gdy łączna wartość
kwot otrzymanych od Ostatecznych Beneficjentów przekroczy kwotę wpłaconą przez Pośrednika
Finansowego na rzecz Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego z tytułu przekroczenia maksymalnego
dopuszczalnego pułapu szkodowości. Wówczas wysokość kwoty należnej Menadżerowi stanowi
różnica między łączną wartością kwot odzyskanych od Ostatecznych Beneficjentów a kwotą wpłaconą
przez Pośrednika Finansowego z tytułu przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego pułapu
szkodowości, w części proporcjonalnej do Udziału Menadżera w Jednostkowych Pożyczkach.
IV. Przychody Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego
1. Wpłata odsetek z tytułu Jednostkowych Pożyczek
a)
Pośrednik Finansowy wpłaca na Rachunek Bankowy Funduszu Powierniczego odsetki z tytułu
udzielonych Jednostkowych Pożyczek, w wysokości proporcjonalnej do Udziału Menadżera
w Jednostkowych Pożyczkach.
b)
Wpłaty określone w pkt a) powyżej odbywają się w okresach kwartalnych, w terminie do 5 Dni
Roboczych po przekazaniu przez Pośrednika Finansowego Menadżerowi Sprawozdania z
Postępu, nie później jednak niż w terminie 15 Dni Roboczych po zakończeniu kwartału,
w którym u Pośrednika Finansowego wystąpiły wpłaty odsetek z tytułu udzielonych
Jednostkowych Pożyczek.
c)
W okresach kwartalnych, w których u Pośrednika Finansowego nie wystąpiły wpłaty odsetek
z tytułu udzielonych Jednostkowych Pożyczek, Pośrednik Finansowy w przekazanym
po zakończeniu kwartału Sprawozdaniu z Postępu informuje Menadżera o braku wpłat odsetek
z tytułu udzielonych Jednostkowych Pożyczek w danym kwartale.
d)
Do wpłat odsetek przekazanych Pośrednikowi Finansowemu z tytułu udzielonych Pożyczek
Jednostkowych zalicza się wszelkie wpłaty odsetek przewidziane w Umowie Operacyjnej II
Stopnia, także odsetki od zadłużenia przeterminowanego.
e)
Kwota należności Menadżera z tytułu odsetek jest równa łącznej kwocie wpłat odsetek, które
wpłynęły do Pośrednika Finansowego z tytułu udzielonych Jednostkowych Pożyczek w okresie
od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał do ostatniego dnia miesiąca kończącego
kwartał, zgodnie z prowadzoną przez Pośrednika Finansowego ewidencją wpłat odsetek z tytułu
udzielonych Jednostkowych Pożyczek, w części proporcjonalnej do Udziału Menadżera
w Jednostkowych Pożyczkach.
4
f)
Kwota należności z tytułu odsetek przekazywanych Menadżerowi przez Pośrednika Finansowego
jest zgodna z łączną kwotą wpłat odsetek z tytułu udzielonych Jednostkowych Pożyczek w części
odpowiadającej Udziałowi Menadżera, wykazanej w Sprawozdaniach z Postępu za dany kwartał.
2. Wpłata przychodów z innych źródeł
a)
Pośrednik Finansowy wpłaca na Rachunek Bankowy Funduszu Powierniczego przychody
z innych źródeł w związku z realizacją Operacji, w wysokości proporcjonalnej do Udziału
Menadżera w Jednostkowych Pożyczkach.
b)
Wpłaty określone w pkt a) powyżej odbywają się w okresach kwartalnych, w terminie do 5 Dni
Roboczych po przekazaniu przez Pośrednika Finansowego Menadżerowi Sprawozdania
z Postępu, nie później jednak niż w terminie 15 Dni Roboczych po zakończeniu kwartału,
w którym u Pośrednika Finansowego wystąpiły przychody z innych źródeł w związku z realizacją
Operacji.
c)
W okresach kwartalnych, w których u Pośrednika Finansowego nie wystąpiły przychody z innych
źródeł w związku z realizacją Operacji, Pośrednik Finansowy w przekazanym po zakończeniu
kwartału Sprawozdaniu z Postępu informuje Menadżera o braku przychodów z innych źródeł
w związku z realizacją Operacji w danym kwartale.
d)
Do przychodów z innych źródeł w związku z realizacją Operacji zalicza się wszelkie wpływy
z tytułu inwestowania (w sposób uzgodniony z Menadżerem) przez Pośrednika Finansowego,
wolnych środków Limitu Pożyczki Globalnej niezaangażowanych w Umowy Operacyjne II
Stopnia.
e)
Kwota należności Menadżera z tytułu uzyskania przychodów z innych źródeł w związku
z realizacją Operacji jest równa łącznej kwocie przychodów z innych źródeł w związku
z realizacją Operacji uzyskanych w okresie od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego
kwartał do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, zgodnie z prowadzoną przez Pośrednika
Finansowego ewidencją przychodów z innych źródeł.
f)
Kwota należności z tytułu uzyskania przychodów z innych źródeł w związku z realizacją Operacji
jest zgodna z łączną kwotą przychodów z innych źródeł w związku z realizacją Operacji
wykazaną w Sprawozdaniach z Postępu za dany kwartał.
3. Wpłata prowizji od niewykorzystanej kwoty limitu Pożyczki Globalnej.
a)
W przypadku, gdy Pośrednik Finansowy w Okresie Budowy Portfela nie wykorzysta w 100%
Limitu Pożyczki Globalnej, zobowiązany jest wpłacić prowizję od niewykorzystanej kwoty
Limitu Pożyczki Globalnej.
b)
Kwota prowizji wynosi 2% od różnicy pomiędzy przyznanym Limitem Pożyczki Globalnej a
faktycznie wykorzystanym Limitem Pożyczki Globalnej, tj. kwotą Środków Wypłaconych
według stanu na następny dzień po zakończeniu Okresu Budowy Portfela.
c)
Prowizja od niewykorzystanej kwoty Limitu Pożyczki Globalnej płatna jest w terminie 10 Dni
Roboczych od zakończenia Okresu Budowy Portfela. Pośrednik Finansowy przekazuje
tę prowizję na Rachunek Bankowy Funduszu Powierniczego.
V. Wynagrodzenie Pośrednika Finansowego
1. Wypłata Zachęt
a)
Pośrednikowi Finansowemu przysługują zachęty do uzyskiwania lepszych wyników w formie i
na zasadach określonych w Rozdziale IX Metryki Produktu Finansowego, stanowiącej Załącznik
nr 4 do Umowy.
b)
Zachęty, o których mowa w pkt. a) powyżej wypłacane będą jednorazowo na wniosek Pośrednika
Finansowego złożony w formie pisemnej w Biurze Głównym Menadżera w terminie do trzech
miesięcy od daty zakończenia Okresu Budowy Portfela. Wzór Wniosku o Wypłatę Zachęty
stanowi załącznik nr 12 do Umowy.
5
c)
Menadżer dokonuje wypłaty środków z tytułu Zachęty z Rachunku Bankowego Funduszu
Powierniczego
na
Rachunek
Bankowy
Pośrednika
Finansowego
najpóźniej
w terminie do 90 Dni Roboczych od dnia akceptacji przez Menadżera wniosku o wypłatę
Zachęty.
2. Wypłaty z zysku
a)
Pośrednikowi Finansowemu po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy Operacyjnej
przysługuje wypłata z zysku z realizacji Operacji („Wypłata z Zysku”)
w kwocie proporcjonalnej do Udziału Pośrednika Finansowego w formie i na zasadach
określonych w Rozdziale IX Metryki Produktu Finansowego, stanowiącej Załącznik nr 4 do
Umowy.
b)
Wypłata z Zysku dla Pośrednika Finansowego następuje na wniosek Pośrednika Finansowego
złożony w terminie do 90 Dni Roboczych po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy
Operacyjnej w formie pisemnej w Biurze Głównym Menadżera.
c)
Menadżer dokonuje Wypłaty z Zysku z Rachunku Bankowego Funduszu Powierniczego
na Rachunek Bankowy Pośrednika Finansowego w terminie do 90 Dni Roboczych od dnia
akceptacji przez Menadżera Wniosku, o którym mowa w pkt 2.b).
VI. Pokrycie Kosztów
1. Pośrednikowi Finansowemu przysługuje prawo do pokrywania faktycznie poniesionych oraz
udokumentowanych kwalifikowalnych kosztów zarządzania Portfelem Jednostkowych Pożyczek,
powstałych w związku z realizacją Operacji, do maksymalnej kwoty wyznaczanej na następujące
okresy:
a)
Okres Budowy Portfela w wysokości średniorocznie do 3% przyznanego i zrealizowanego
Limitu Pożyczki Globalnej,
b)
w okresie po zakończeniu Okresu Budowy Portfela do końca obowiązywania Umowy w
wysokości średniorocznie do 3% wykorzystywanego Limitu Pożyczki Globalnej (według stanu
na ostatni Dzień Roboczy roku poprzedzającego dany okres roczny z uwzględnieniem
dokonanych spłat Jednostkowych Pożyczek).
2. W przypadku niewykorzystania przez Pośrednika Finansowego w 100 % przyznanego Limitu Pożyczki
Globalnej, przysługują mu koszty w wysokości proporcjonalnej do stopnia wykorzystania przyznanego
Limitu Pożyczki Globalnej.
3. W przypadku, gdy łączna kwota kosztów poniesionych i zrefundowanych w Okresie Budowy Portfela
przekroczy wartość należnego Pośrednikowi Finansowemu limitu kosztów Okresu Budowy Portfela,
kwota różnicy automatycznie pomniejsza wartość limitu kosztów w okresie po zakończeniu Okresu
Budowy Portfela dostępnego Pośrednikowi Finansowemu.
4. W przypadku, gdy Pośrednik Finansowy nie wykorzystał w Okresie Budowy Portfela całego
przysługującego mu limitu kosztów Okresu Budowy Portfela, przysługuje mu możliwość wykorzystania
tej części limitu w okresie po zakończeniu Okresu Budowy Portfela.
5. Wypłata kwot na pokrycie kwalifikowalnych kosztów zarządzania Portfelem Jednostkowych Pożyczek
w ramach realizowanej Operacji dokonywana jest w okresach kwartalnych, w terminie 45 Dni
Roboczych po przekazaniu przez Pośrednika Finansowego Menadżerowi Sprawozdania z Postępu, w
którym Pośrednik Finansowy potwierdza spełnienie warunku kwalifikowalności kosztów zarządzania, o
którym mowa w pkt 8 poniżej.
6. Kwota na pokrycie kwalifikowalnych kosztów zarządzania Portfelem Jednostkowych Pożyczek musi
być zgodna z łączną kwotą tych kosztów, wykazaną w Sprawozdaniach z Postępu za dany kwartał i nie
może przekroczyć wartości, o której mowa w pkt 1. Menadżer lub Instytucja Zarządzająca dokonuje
oceny kwalifikowalności kosztów zarządzania w okresie obowiązywania Umowy Operacyjnej oraz po
jego zakończeniu.
6
7. Ocena kwalifikowalności kosztów zarządzania polega na analizie zgodności faktycznie poniesionych
oraz udokumentowanych przez Pośrednika Finansowego kosztów zarządzania z kryteriami określonymi
w art. 78 pkt 6 b, c oraz d Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz innymi kryteriami
wskazanymi Pośrednikowi Finansowemu przez Menadżera lub Instytucję Zarządzającą, w tym w
szczególności katalogiem kosztów kwalifikowalnych i kosztów niekwalifikowanych ponoszonych przez
Pośrednika Finansowego.
8. W przypadku, gdy w wyniku oceny kwalifikowalności kosztów zarządzania Menadżer lub Instytucja
Zarządzająca nie zaakceptuje kosztu zarządzania wykazanego przez Pośrednika Finansowego jako koszt
kwalifikowalny:
a) Menadżer lub Instytucja Zarządzająca wzywa Pośrednika Finansowego w formie pisemnej do
zwrotu nie zaakceptowanego kosztu zarządzania w kwocie wskazanej w wezwaniu;
b) Pośrednik Finansowy dokonuje zwrotu niezaakceptowanego kosztu zarządzania w kwocie
wskazanej w wezwaniu na Rachunek Bankowy Funduszu Powierniczego, w terminie 10 Dni
Roboczych od otrzymania wezwania.
VII. Postępowanie z należnościami przeterminowanymi
1. Menadżer monitoruje terminowość wpływu należności z tytułu:
a) spłaty Limitu Pożyczki Globalnej – Zwrotu Udziału Menadżera,
b) przychodów należnych Dolnośląskiemu Funduszowi Powierniczemu: prowizji, opłat, odsetek,
przychodów z innych źródeł i prowizji od niewykorzystanej kwoty Limitu Pożyczki Globalnej.
2. W przypadku stwierdzenia braku wpływu należności, o których mowa w pkt 1, Menadżer wzywa w
formie pisemnej Pośrednika Finansowego do spłaty należności wyznaczając dodatkowy termin spłaty.
3. Wezwanie przekazywane jest do Pośrednika Finansowego listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru wysłanym za pośrednictwem operatora publicznego.
4. Dodatkowy termin spłaty ustalany jest na 10 Dni Roboczych od dnia otrzymania wezwania, o którym
mowa w pkt 2.
7