BEZPŁATNE KURSY E-LEARNING DLA WSZYSTKICH

Transkrypt

BEZPŁATNE KURSY E-LEARNING DLA WSZYSTKICH
BEZPŁATNE KURSY E-LEARNING DLA WSZYSTKICH
Centrum Kształcenia w Bienicach zaprasza wszystkich chętnych
do bezpłatnego korzystania z kursów e-learningowych
Chcesz poszerzad swoją wiedzę i podnosid kwalifikacje?
Odwiedź najbliższe Centrum Kształcenia i sprawdź jakie to proste!
Kompleksową pomoc przy korzystaniu z dostępnych zasobów
zapewni pracownik Centrum Kształcenia
CENTRUM KSZTAŁCENIA
Zapraszamy w godzinach:
poniedziałek - piątek: od 1000 do 1800
sobota - niedziela:
nieczynne
Bienice 11
72-210 Dobra
tel./fax.: (0-18) 35 33 968
e-mail: [email protected]
www.bienice.wint.pl
 Ekonomika, zarządzanie i technologia
13. Kalkulacja dochodu i wartości dodanej w gospodarstwie
14. Kalkulacja nadwyżki bezpośredniej w produkcji zwierzęcej
produkcji w rolnictwie
15. Kalkulacje nadwyżki bezpośredniej w produkcji roślinnej
16. Kanały dystrybucji produktów żywnościowych
Blok zawiera materiały edukacyjne zarówno z zakresu ekonomiki
rolnictwa,
jak i technologii
produkcji,
logistyki,
kanałów
dystrybucji oraz systemów integrowanej produkcji różnych
gatunków roślin.
17. Koszty w rolniczym procesie produkcyjnym
18. Logistyka w gospodarstwie rolniczym
19. Majątek gospodarstwa rolniczego
20. Marketing produktów rolno-żywnościowych
21. Metody oceny efektywności inwestycji w gospodarstwach
01. Agroturystyka
02. Biznesplan
03. Controlling w rolnictwie
04. Czynniki produkcji rolniczej
05. Ekonomika gospodarstw mlecznych i produkcji mleka
06. Ekonomika gospodarstw trzodowych
07. Ekonomika gospodarstw zbożowych
08. Ergonomia i BHP w rolnictwie
09. Finanse gospodarstwa rolniczego
10. Gospodarowanie zapasami w rolnictwie
11. Integracja europejska
12. Integrowana produkcja w gospodarstwie
rolniczych
22. Opodatkowanie rolnictwa
23. Organizacja rynku produktów rolno-żywnościowych
24. Otoczenie gospodarstw rolniczych
25. Planowanie w gospodarstwie rolniczym
26. Planowanie zasobów siły roboczej w gospodarce
27. Podstawowe kierunki wsparcia gospodarstw
w PROW 2007-2013
28. Podstawowe pojęcia stosowane w rachunkowości
29. Produkcja ekologiczna w rolnictwie
30. Produkty lokalne i regionalne
31. Przedsiębiorczośd na obszarach wiejskich
32. Rachunkowośd w rolnictwie
33. Restrukturyzacja gospodarstwa rolniczego
 Wsparcie rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości
34. Rozliczanie podatku VAT w rolnictwie
35. Ryzyko w rolnictwie
36. Trwały rozwój rolnictwa i gospodarstwa
37. Ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie
38. Ubezpieczenia obowiązkowe upraw
Szkolenia przeznaczone są dla osób chcących zaangażowad się w
rozwój małej przedsiębiorczości, poprzez rozpoczęcie działalności
gospodarczej i zrozumienie mechanizmów funkcjonowania małej
firmy i otaczającego środowiska ekonomiczno-prawniczego.
39. Ubezpieczenia w rolnictwie
40. Warunki i koszty finansowania kredytem
41. Wielofunkcyjny rozwój wsi i rolnictwa
42. Wspólna polityka rolna unii europejskiej - cele, zasady
43. Zarządzanie strategiczne - myślenie i działanie
44. Zespołowe formy gospodarowania w rolnictwie
45. Źródła finansowania działalności inwestycyjnej w
gospodarstwach rolniczych
01. I Ty możesz zostad przedsiębiorcą
02. Decyzja o podjęciu działalności gospodarczej
03. Uwarunkowania podjęcia działalności gospodarczej
04. Czy musimy płacid podatki?
05. Zatrudnianie pracowników
06. Co należy do obowiązków pracodawcy?
07. Innym się udało - teraz kolej na Ciebie! - przykłady udanych
inwestycji na terenach wiejskich
08. Dziedziczenie w warunkach wiejskich
09. Nieruchomości wiejskie - nabywanie, zbywanie i podział
10. Podstawowe typy umów zawieranych przy produkcji rolnej
11. Razem łatwiej - spółdzielnie rolnicze
 Stosowanie opakowań w produkcji
06. Jednostki ładunkowe
07. Badania opakowao transportowych i jednostek ładunkowych
spożywczej
08. Opakowania i odpady opakowaniowe
09. Recykling odpadów opakowaniowych
Tematyka
szkoleo
obejmuje
wiedzę
dotyczącą
opakowao
stosowanych do produktów spożywczych, sposobów pakowania,
wymagao stawianych tym opakowaniom i materiałom pakującym
w ramach przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej.
Poruszone zostały również problemy gospodarki odpadami
opakowaniowymi i sposobami ich wykorzystania, a także sposoby
oceny opakowao ze względów jakościowych.
10. Znaki na opakowaniach związane z wymaganiami ochrony
środowiska
11. Opakowania kompostowalne z polimerów biodegradowalnych
12. System organizacyjno prawny w zakresie opakowao i odpadów
13. Sposoby oceny jakości opakowao
14. Systemy pakowania produktów spożywczych
15. Wprowadzenie do problematyki polskiego ogrodnictwa
16. System wspomagania doboru opakowao świeżych owoców
01. Opakowania produktów spożywczych
02. Opakowania jednostkowe stosowane do pakowania produktów
spożywczych
03. Wymagania unii europejskiej i polskiego ustawodawstwa
dotyczące opakowao stosowanych do pakowania produktów
spożywczych
04. Opakowania transportowe bezpośrednie
05. Opakowania transportowe produktów w opakowaniach
jednostkowych lub zbiorczych
i warzyw
17. System wspomagania doboru opakowania
18. Korzyści osiągane przez plantatora/pakującego jako
użytkownika systemu wspomagania doboru opakowao
19. Wymogi systemu GS1 w obrocie wielkotowarowym
20. System wspomagania doboru opakowao źródłem informacji dla
regionalnych i lokalnych jednostek administracji paostwowej
oraz samorządowej i promocji regionu
 Zwiększenie odporności lokalnych
07. Bezpieczeostwo i Higiena pracy w działaniach OSP
08. Szkolenie strażaków ratowników OSP częśd 1
społeczności na sytuacje kryzysowe
09. Szkolenie strażaków ratowników OSP częśd 2
10. Ratownictwo techniczne
Blok
szkoleo
skierowany
jest
do
wszystkich
osób
zainteresowanych dobrym przygotowaniem się do sytuacji
kryzysowych. Szkolenia te mają na celu umożliwienie ludności
zapoznanie się ze sposobami postępowania w różnych sytuacjach,
jakie mogą byd spowodowane przez katastrofy lub klęski
żywiołowe. W części II zamieszczone są niezależne szkolenia dla
strażaków i ratowników OSP.
01. Pierwsza pomoc przedmedyczna
02. Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia w miejscu
zamieszkania
03. Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia w obiektach
użyteczności publicznej
04. Zasady postępowania w gospodarstwie domowym
05. Ochrona przeciwpożarowa i zarządzanie kryzysowe w Polsce
06. Wybrane narzędzia teleinformatyczne wspierające ochronę
ludności w Polsce
11. Szkolenie kierowców OSP
12. Szkolenie przeciwpowodziowe i ratownictwo wodne dla OSP
13. Szkolenie dowódców OSP
14. Szkolenie naczelników OSP
15. Wyposażenie OSP – przeznaczenie, obsługa, konserwacja
 Podnoszenie kwalifikacji wychowawców
09. Metody i dwiczenia rozwijające twórcze myślenie dzieci
i młodzieży
i opiekunów wiejskich świetlic
10. Jak zorganizowad imprezę dla dużej grupy
środowiskowych
11. Coś z niczego, czyli jak zrobid coś oryginalnego
12. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
Szkolenia skierowane do wychowawców świetlic wiejskich.
Program szkolenia oparty jest na założeniach pedagogiki zabawy,
która
jest
metodyką
proponującą
działania
stwarzające
uczestnikom grupy możliwośd rozwoju w atmosferze akceptacji
i zaufania, bez względu na wiek i zainteresowania.
13. Ewaluacja, czyli znaczenie informacji zwrotnych w ocenianiu
zajęd
14. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zjawisku przemocy wśród
dzieci i młodzieży. Mechanizmy agresji i przemocy rówieśniczej
15. Rozpoznawanie trudności wychowawczych dzieci i rodziny oraz
umiejętności udzielania pomocy dziecku i rodzinie
01. Założenie działalności świetlicy wiejskiej. Jaki powinien byd
wychowawca świetlicy?
02. Organizowanie współpracy w grupie. Rozumienie procesów
grupowych
03. Metodyka pracy wychowawcy świetlicy wiejskiej
04. Metody wstępne, techniki mające na celu przełamanie lodów
05. Techniki integracyjne
06. Cykl zabaw spojonych wspólną fabułą
07. Zabawy ruchowe i muzyczne obniżające poziom agresji w grupie
08. Elementy programu profilaktycznego
16. Odpowiedzialnośd wychowawcy, rodziców i wychowanków
17. Konflikt teoria i sposoby rozwiązywania, mediacje i negocjacje
18. Problemy typowe dla pracy ze zróżnicowaną wiekowo grupą
19. Indywidualny rozwój wychowawcy świetlicy - komunikacja
interpersonalna
20. Indywidualny rozwój wychowawcy świetlicy II - stres
 Zarządzanie finansami i korzystanie z
 Informatyka i języki obce
bankowości elektronicznej
Pakiet szkoleo z zakresu informatyki i języków obcych.
Szkolenia obejmują zasady funkcjonowania elektronicznego rynku
finansowego, obrotu bezgotówkowego, zarządzanie bankowym
kontem elektronicznym w powiązaniu z systemem transakcyjnym
oraz narzędziami towarzyszącymi jak: ubezpieczenia, operacje
przelewów, zleceo płatności itp.
01. Użytkowanie komputerów
02. Usługi w sieci Internet
03. Bezwzrokowe pisanie na klawiaturze
04. Przetwarzanie i edycja tekstów
05. Arkusze kalkulacyjne
01. Pieniądz
02. Zagrożenia, zasady bezpieczeostwa i charakterystyka zasad
Nowej Gospodarki
03. Ogólne zasady korzystania z bankowości internetowej
04. Zestawy dwiczeo do samodzielnego wykonania (po otwarciu
wirtualnego rachunku)
06. Grafika menedżerska i prezentacyjna
07. Kurs grafiki komputerowej
08. Projektowanie aplikacji internetowych
09. Tworzenie stron internetowych
10. Wirtualny ehandel
11. Pakiet biurowy w biznesie
12. Obsługa systemu Linux
13. Język angielski - dla początkujących
14. Język niemiecki - dla początkujących
15. Język niemiecki - poziom średniozaawansowany