PRZEKONAJ SZEFA I ZGARNIJ BON DO ALLEGRO

Transkrypt

PRZEKONAJ SZEFA I ZGARNIJ BON DO ALLEGRO
REGULAMIN PROMOCJI „PRZEKONAJ SZEFA I ZGARNIJ BON DO ALLEGRO”
Organizatorem Promocji jest spółka Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. żwirki i Wigury
15, 81-387 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy GdańskPółnoc w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000421310, NIP: 517-035-94-58.
§1
Definicje
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, mają następujące
znaczenie:
1) Promocja – niniejsza promocja pn. „Przekonaj szefa i zgarnij bon do Allegro” prowadzona na
zasadach określonych w Regulaminie;
2) Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów w ramach Sklepu Internetowego i mający status
przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.), a w szczególności osoba fizyczna, osoba
prawna, jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną;
3) Produkt – produkty i usług ofertowane przez Asseco Data Systems S.A. w ramach Sklepu
Internetowego z zakładek „Bezpieczeństwo Danych” tj.:
a) Certyfikaty Trusted SSL (wersja „wydanie”),
b) Certyfikaty EV SSL (wersja „wydanie”).
4) Karta Podarunkowa – unikalny kod cyfrowy uprawniający do dokonania jednorazowego zakupu w
ramach Promocji w Placówce Partnera;
5) Partner – Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, której
akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
6) Placówka Partnera – serwis internetowy – platforma aukcyjna dostępna pod adresem
www.allegro.pl prowadzona przez spółkę Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;
7) Regulamin – niniejszy regulamin Promocji;
8) Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora dostępny pod adresem
https://sklep.certum.pl.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
§2
Zasady Promocji
Promocja ma na celu wsparcie sprzedaży Produktów sprzedawanych w ramach Sklepu
Internetowego.
Promocja obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2016 r. (od godz. 12:00) do wyczerpania Kart
Podarunkowych nie dłużej jednak niż do dnia 14 września 2016 r. (do godz. 12:00) i w tym okresie
Karty Podarunkowe będą przyznawane przez Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Promocji.
Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora, czasowymi obniżkami cen
Produktów, lub innymi akcjami o charakterze promocyjnym.
Karty Podarunkowe są ważne do 15 listopada 2016r. i w tym okresie mogą być realizowane w
Placówce Partnera.
Promocja polega na przyznaniu Klientowi Karty Podarunkowej w zamian za zakupienie przez niego
Produktu.
Wartość Karty Podarunkowej uzależniona jest od rodzaju zakupionego Produktu i wynosi:
Strona 1 z 4
Produkt:
Wartość Karty Podarunkowej
Certyfikat Trusted SSL, wariant
wydanie, niezależnie od okresu
ważności
Certyfikat Premium EV SSL,
wariant wydanie, niezależnie od
okresu ważności
150,00 zł
300,00 zł
8. Karta podarunkowa przekazywana jest Klientowi jeżeli złoży zamówienie na Produkt objęty
Promocją i dokona zapłaty, przy czym za każdy kolejny zamówiony i opłacony Produkt, w ramach
jednego zamówienia, Klient otrzymuje kolejną Kartę Podarunkową.
9. Karty Podarunkowe przyznawane do każdego zakupionego i opłaconego przez Klienta Produktu.
10. Klient realizuje Kartę Podarunkową podczas dokonywania zakupów w Placówce Partnera.
Informacja jak skorzystać z Karty Podarunkowej zawarta jest w regulaminach obowiązujących w
Placówce Partnera.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
§3
Warunki otrzymania i realizacji Karty Podarunkowej
Warunkiem otrzymania Karty Podarunkowej przez Klienta jest dokonanie zakupu poprzez Sklep
Internetowy i dokonanie płatności w terminie podanym na fakturze.
Realizacja Karty Podarunkowej jest możliwa w okresie wskazanym w § 2 ust. 4 Regulaminu.
Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją wszystkich jej warunków określonych w
niniejszym Regulaminie.
Za udział w Promocji uważa się zakupienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego i opłacenie
przez Klienta Produktu lub Produktów wskazanym w § 2 ust. 5 Regulaminu.
Karty Podarunkowe za zakupy w Placówce Partnera można ze sobą łączyć, ale tylko na maksymalną
kwotę wykazaną na przyznanych jednorazowo Kartach Podarunkowych.
Można łączyć tylko Karty Podarunkowe, które zostały wydane do transakcji dokumentowanej
jednym dokumentem sprzedaży (paragon, faktura VAT). Nie można łączyć Karta Podarunkowych
otrzymanych do transakcji dokumentowanych rożnymi dokumentami sprzedaży.
§4
Karta Podarunkowa
Karty Podarunkowe zostaną dostarczone drogą elektroniczną w terminie 21 dni od zaksięgowania
wpłaty dokonanej przez Klienta, pod warunkiem podania przez Klienta w czasie procesu zakupu
Produktu aktualnego adresu e-mail. W przypadku, gdy podany przez Klienta adres e-mail jest
nieaktualny lub niepoprawny, Organizator zwolniony jest z obowiązku terminowego przesłania
Klientowi Karty Podarunkowej do momentu podania przez niego poprawnego adresu e-mail.
W przypadku, gdy wartość Karty Podarunkowej przekracza wartość towaru lub usługi zakupionej
w Placówce Partnera, Partner nie będzie zobowiązany do zwrotu posiadaczowi Karty
Podarunkowej różnicy wartości.
W przypadku, gdy wartość towaru lub usługi zakupionej w Placówce Partnera przekroczy wartość
Karty Podarunkowej jej posiadacz dopłaca różnicę.
Karty Podarunkowe mogą być wykorzystane tylko na zakup towarów lub usług oferowanych przez
Partnera w Placówce Partnera.
Organizator Promocji nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w razie Karty Podarunkowej
przez osoby nieuprawnione do rozporządzania nimi, jak również w żadnym przypadku nie będzie
uczestnikiem sporu dotyczącego prawa do rozporządzania Kartą Podarunkową.
W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Podarunkowej, po jej wydaniu, duplikaty
nie będą wydawane, a okazicielowi Karty Podarunkowej nie przysługują jakiekolwiek roszczenia
z tego tytułu.
Karty Podarunkowe będące kopiami (np. reprodukcje elektroniczne) nie będą honorowane.
Strona 2 z 4
8. Organizator zastrzega, że nie odpowiada za prawidłowe naliczenie i odprowadzenie przez Klienta
wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym (np. podatek) mogących powstać po stronie
Klienta w związku z otrzymaniem Karty Podarunkowej. W sytuacji określonej w zdaniu poprzednim,
wyłącznie Klient zobowiązany jest do prawidłowego naliczenia i odprowadzenia przez wszelkich
należności
o
charakterze
publicznoprawnym
mogących
powstać
w
związku
z otrzymaną Kartą Podarunkową.
9. Klient korzystając z Karty Podarunkowej zobowiązuje się przestrzegać postanowień określonych w
Regulaminie Kart Podarunkowych Serwisu Allegro.pl, który dostępny jest w formie elektronicznej
pod adresem:
http://karty.allegro.pl/media/docs/regulamin_karty_podarunkowe_allegro.pdf
10. Karty Podarunkowe są ważne do 15 listopada 2016 r., w związku z tym Klient może je zrealizować
w Placówce Partnera tylko do tego okresu. W przypadku niewykorzystania przez Klienta Karty
Podarunkowej w okresie wskazanym w zdaniu poprzednim, Klient nie przysługuje roszczenie do
Organizatora lub do Partnera o zwrot równowartości pieniężnej niewykorzystanej Karty
Podarunkowej.
§5
Zwroty
1. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o przepisy właściwe przepisy prawa oraz
w oparciu o niniejszy Regulamin.
2. W przypadku dokonywania zwrotu Produktu, za zakup którego Klient otrzymał Kartą
Podarunkową, Klient zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej Karty Podarunkowej w siedzibie
Organizatora (przesyłając na adres jego siedziby). W przypadku wcześniejszej realizacji Karty
Podarunkowej, Klient zobowiązany jest okazać dokument sprzedaży (paragon, faktura VAT)
pochodzący z Placówki Partnera. Dokument sprzedaży pochodzący z Placówki Partnera musi
posiadać taką samą lub późniejszą datę, w stosunku do daty zgłoszenia przez Klienta chęci
zwrócenia zakupionego Produktu – dotyczy przypadku uznania zwrotu przez Organizatora. Na tej
podstawie dokonane zostanie pomniejszenie zwracanej kwoty. Wielkość zmniejszenia jest
równoważna wartości otrzymanej Karty Podarunkowej.
1.
2.
3.
4.
§6
Postępowanie reklamacyjne
Prawo do składania reklamacji, w razie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym
Regulaminem, służy każdemu Klientowi w ciągu całego okresu trwania Promocji oraz dodatkowo
w ciągu 14 dni od daty zakończenia Promocji.
Reklamacje należy kierować wyłącznie na piśmie, drogą pocztową na adres:
Asseco Data Systems S.A.
Biuro w Szczecinie
ul. Królowej Korony Polskiej 21
70-486 Szczecin
Reklamacja zostanie rozpatrzona i wysłana na wskazany adres w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub zawierające dane uniemożliwiające
kontakt z Klientem nie będą rozpatrywane.
§7
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w czasie obowiązywania
Promocji z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Klientów przed dokonaniem zmiany będą
w pełni respektowane. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały
od dnia ich ogłoszenia w na stronie internetowej https://sklep.certum.pl/allegro
oraz w Placówkach Partnera.
Strona 3 z 4
2. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji w każdym czasie bez podawania
przyczyny. Wszelkie uprawnienia do uzyskania Karty Podarunkowej, nabyte przez Klientów na
podstawie niniejszego Regulaminu przed wcześniejszym zakończeniem Promocji będą w pełni
respektowane.
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Strona 4 z 4