Mikrobiologia przemysłowa - Międzyuczelniany Wydział

Transkrypt

Mikrobiologia przemysłowa - Międzyuczelniany Wydział
Mikrobiologia przemysłowa (ćw. laboratoryjne) #13.4.0022
Sylabusy - Ośrodek Informatyczny UG
Nazwa przedmiotu
Kod ECTS
Mikrobiologia przemysłowa (ćw. laboratoryjne)
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot
13.4.0022
Katedra Biotechnologii
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
prof. UG, dr hab. Sylwia Jafra; mgr Adam Ossowicki; mgr Dorota Krzyżanowska
Studia
wydział
Międzyuczelniany
Wydział
Biotechnologii UG
i GUMed
kierunek
Biotechnologia
stopień
pierwszego
stopnia
tryb
stacjonarne
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć
specjalność
wszystkie
specjalizacja
wszystkie
semestr
5
Liczba punktów ECTS
Ćw. laboratoryjne
Sposób realizacji zajęć
zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin
Ćw. laboratoryjne: 45 godz.
3
Strategia obliczania/szacowania punktów ECTS
odbywa się w oparciu o następujące założenia:
1 punkt ECTS oznacza 25-30 godzin pracy studenta
w różnych formach takich jak: uczestniczenie w
zajęciach dydaktycznych, przygotowanie i
prezentacja projektu, przygotowywanie się do zajęć,
przygotowanie prezentacji
Cykl dydaktyczny
2015/2016 zimowy
Status przedmiotu
Język wykładowy
obowiązkowy
Metody dydaktyczne
- Praktyczne ćwiczenia laboratoryjne obejmują:
•indywidualną i zespołową pracę studenta;
•samodzielne, teoretyczne przygotowanie do zajęć;
•pracę własna studenta z wykorzystaniem
dostarczonych oraz samodzielnie wyszukanych
materiałów - przygotowanie prezentacji na zadany
temat;
•przedstawienie przygotowanej prezentacji
multimedialnej – praca w parach.
•dyskusja prezentowanych zagadnień - praca
zespołowa
•indywidualne konsultacje studenta z prowadzącym
zajęcia
- ćwiczenia laboratoryjne - wykonywanie
doświadczeń
polski
Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia
- wykonanie pracy zaliczeniowej - wykonanie określonej pracy praktycznej
- ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie trwania semestru
- wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja
Podstawowe kryteria oceny
Mikrobiologia przemysłowa (ćw. laboratoryjne) #13.4.0022 | fabcf51c7b44a47115ca845e67ce6ac1 | Strona 1 z 3
Mikrobiologia przemysłowa (ćw. laboratoryjne) #13.4.0022
Sylabusy - Ośrodek Informatyczny UG
Zaliczenie ćwiczeń związane jest z uzyskaniem pozytywnych ocen cząstkowych
odzwierciedlających osiągnięcie założonych efektów kształcenia.
Poszczególne oceny cząstkowe student otrzymuje za:
• poprawne wykonanie ćwiczeń (analiza wyselekcjonowanych izolatów
bakteryjnych); zaangażowanie i aktywność na ćwiczeniach; zrozumienie i
stosowanie zasad pracy w laboratorium mikrobiologicznym, ze szczególnym
uwzględnieniem pracy jałowej i zasad BHP; opanowanie pracy z podstawowym
sprzętem laboratoryjnym (pipety szklane, pipety automatyczne, mikroskop świetlny,
palnik gazowy, waga laboratoryjna, inkubator, łaźnia wodn); dbałość o analizowany
materiał biologiczny (właściwe opisywanie prób i ich właściwe przechowywanie).
Ocena na podstawie obserwacji (karta oceny) oraz kolokwium cząstkowego
weryfikującego stopień przygotowania się do zajęć;
• prawidłową analizę i interpretację uzyskanych wyników; umiejętność formułowania
rzeczowego sprawozdania z przeprowadzonych doświadczeń z wykorzystaniem
prawidłowej terminologii i języka naukowego. Ocena na podstawie przygotowanych
sprawozdań z wykonanych ćwiczeń;
• prawidłowe przygotowanie prezentacji na zadany temat - selekcja informacji;
właściwe planowanie treści i czasu prezentacji; szata graficzna - dobór rycin,
schematów; prawidłowy język naukowy; udział w dyskusji. Ocena prezentacji i
dyskusji.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
Zaliczone ćwiczenia i wykłady z Mikrobiologii ogólnej
B. Wymagania wstępne
Znajomość podstawowych technik mikrobiologicznych, wiedza z zakresu metabolizmu (biochemia) i genetyki (biologia molekularna) komórek
prokariotycznych
Cele kształcenia
Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy i umiejętności dotyczących pozyskiwania i praktycznego wykorzystania mikroorganizmów na potrzeby
przemysłu farmaceutycznego, spożywczego oraz rolnictwa.
W trakcie kursu student zdobędzię:
(K_U01) - umiejętności niezbędne do pracy w laboratorium mikrobiologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w warunkach jałowych, metod
izolacji mikroorganizmów ze środowiska naturalnego, ich analizy o pod kątem zdolności do produkcji substancji aktywnych biologicznie, a także
metod tradycyjnych i nowoczesnych wykorzystywanych w analizie mikrobiologicznej wody oraz żywności. Szczególny nacisk zostanie położony na
prawidłową dokumentację i analizę uzyskanych wyników
(K_U07) - umiejętność przygotowania i prezentowania krótkiego wystąpienia dotyczącego zagadnień związanych z praktycznym wykorzystaniem
mikroorganizmów, a także prowadzenia dyskusji na podejmowany temat;
Ponadto, nauczy się (K_K03) -samodzielnego planowania własnej pracy podczas wykonywania ćwiczeń (ze szczególnym uwzględnieniem
sukcesywnej analizy właściwości izolatów bakteryjnych, pozyskanych w początkowej części ćwiczeń, a także zestawiania i całościowej interpretacji
uzyskanych wyników doświadczalnych)., a także selekcji informacji w trakcie przygotowania prezentacji ;
(K_K05) - zdobędzie świadomość prawidłowej i bezpiecznej pracy w laboratorium mikrobiologicznym.
Treści programowe
Tematyka podejmowana na ćwiczeniach obejmuje klasyczne metody analizy mikrobiologicznej wody, gleby i żywności, a także metod izolacji
mikroorganizmów ze środowiska, wstępnej klasyfikacji opartej o metody barwienia komórek bakteryjnych oraz ich analizy pod kątem ich zdolności do
produkcji substancji biologicznie czynnych (enzymów: amylazy, pektynazy, celulazy, proteazy, AHL-azy; substancji przeciwbakteryjnych:
antybiotyków, sideroforów, biosurfaktantów). Ponadto, ćwiczenia obejmują wybrane zagadnienia do samodzielnego opracowania i przedstawienia
prze studentów, takie jak praktyczne wykorzystanie mikroorganizmów ekstremofilnych, bakteriofagów, organizmów modyfikowanych genetycznie i
biologii syntetycznej, a także metod identyfikacji i analizy mikroorganizmów z wykorzystaniem technik opartych o analizy kwasów nukleinowych
(metody PCR, metagenomika)
Wykaz literatury
Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
• Mikrobiologia techniczna. T. 2 Mikroorganizmy w biotechnologii, ochronie środowiska i produkcji żywności (wybrane rozdziały) - Zdzisława
Libudzisz (red.), Krystyna Kowal (red.), Zofia Żakowska (red.), 2008, Wydawnictwo Naukowe PWN
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
• Życie bakterii – Kunicki-Goldfinger,Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 2001.
• Biotechnologia roślin. red. S. Malepszy, Wydawnictwo Naukowe PWN 2009, rozdział 11: „Bakterie wykorzystywane w produkcji roślinnej” P.
Sobiczewski str. 172-213.
• Wybrane publikacje przeglądowe i eksperymentalne dostarczone przez prowadzącego oraz wyszukane samodzielnie przez studenta.
Mikrobiologia przemysłowa (ćw. laboratoryjne) #13.4.0022 | fabcf51c7b44a47115ca845e67ce6ac1 | Strona 2 z 3
Mikrobiologia przemysłowa (ćw. laboratoryjne) #13.4.0022
Sylabusy - Ośrodek Informatyczny UG
Literatura uzupełniająca
• Mikrobiologia techniczna. T. 1 Mikroorganizmy i środowiska ich występowania (wybrane rozdziały) - Zdzisława Libudzisz (red.), Krystyna Kowal
(red.), Zofia Żakowska (red.), 2007, Wydawnictwo Naukowe PWN
Efekty uczenia się
K_U01
K_U07
K_K03
K_K05
Wiedza
Umiejętności
K_U01 - posiada podstawowe umiejętności niezbędne do pracy laboratoryjnej;
potrafi dokumentować czynności i wyniki; w pracy laboratoryjnej stosuje pod
kierunkiem opiekuna podstawowe techniki i narzędzia badawcze niezbędne w
biotechnologii ze szczególnym uwzględnieniem metod izolacji, modyfikacji, selekcji i
analizy organizmów, tkanek, komórek i molekuł; posiada umiejętność obsługi
podstawowych urządzeń laboratoryjnych
K_U07 - potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i/lub angielskim krótkie
wystąpienie ustne obejmujące szczegółowe zagadnienia w zakresie biotechnologii i
pokrewnych dziedzin i dyscyplin; posiada umiejętność prowadzenia dyskusji
Kompetencje społeczne (postawy)
K_K03 - efektywnie planuje i organizuje własną pracę w szczególności pracę w
laboratorium oraz pracę związaną z opracowaniami w zakresie biotechnologii i
pokrewnych dziedzin i dyscyplin naukowych
K_K05 - ma świadomość ważności zasad bezpieczeństwa pracy w szczególności
pracy w laboratorium; stosuje zasady bezpieczeństwa pracy; jest odpowiedzialny za
bezpieczeństwo swoje i innych; potrafi postępować w zagrożeniach
Kontakt
[email protected]
Mikrobiologia przemysłowa (ćw. laboratoryjne) #13.4.0022 | fabcf51c7b44a47115ca845e67ce6ac1 | Strona 3 z 3